Goudsche Courant, donderdag 12 september 1895

T77 o33Ld ©r So 6T60 Donderdag IS September J805 348te Jaargaag fioiMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJP CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regrek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Mm eaBLVBxm£s Den 16n SEPTEMBER 1895 hopen onze geliefde Oaders ARXE BLEUëNBEBQ EN MARI VERKERK b tinne 35 Jarlge Ecbtvereeniïing te herdenken H h BOUWMEESTER J B0DWMEE8TER BmiJMBSBO J BLEI 1ENBER0 J BLEIJENBERG J BLEIJENBERG A BLEIJENBERG HaastrechU 11 September 1895 Oudergeteekende bericht b deze dat zg weder Dames aanneemt Toor hue KNIPCURCOS Aanmelding s v p Vrffdag morgen van MO tot 19 uur Wydstraat A No 39 naast den Heer tan DILLEN M NEFEN ilejuft rouw SOOS LANGE TIENDEWEG vraagt terstond EEITE DIEITSTBOSE als DAGMEID VShT Allerwege bekiooud met Eere Diploma s Gooden en Zilreren Medailles benerens Eere Diploma Gooden Medaille en Oertificate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chicago 1893 is bet Wereidberoenid Droiven llorst HoDig Extract MELIANTHE UIT DK Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMt Ti H N van Schalk Co geïestigd te aOravenhage Grsn middel is of kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft bet is OHHMBBOBPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eo verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHMIDDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr B worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te $ Qravenliage t Verkr gbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Uoordrieht J C RATELAND Botkoop B V WIJK Oudtuater StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Toorschiift van den kon Univerrateits FioC Gehio Hofrad Dr Hariess Bonn hebben sedert 60 jaren als Terzachtend middel tegen hoesten taeeeohheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen BÜ spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t byzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 35 oent Alom verkrijgbaar FINALE UITV ERRO OP Ten einde na het SEIZOEN met een geheel nieuwen voorraad van goederen te kunnen beginnen zullen wy den gebeelen voorraad ZOMEEGOEDEEEIT gedurende den VITVBBKOOP tot SpotprUzen OPRUlUËi Wisbmn LiSmann Mabkt 136 Tandarts E CASSÜTO Torfinarkt 172 Gouda uiigeeonderd Zondags te consalkeeren an 10 tot 5 nar WIJNHANDEL VAN ALPHEN LEÜËBOËR TB BOIXBBDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 FEMSCHE STOOMYEEVEEU BK Chemische Wasscherij TAN H PPE HEIA1ER 19 Kruiskade Rotterdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HooiddepÖt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en rerren van alle Heerenen DameBgarderobeUf alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stooniun van pluche mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden euE worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gezoudheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prmsen 25 d gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week Shet Pnicbtwcrk TEART Jtartelarea Teekeu iii op MARIA V TEART Koningin Versch nt in 10 12 afl groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts 30 Cent per afl tr per post 3S Cent Ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P STOKVIS WATERBBOS 6000 Stuks uit de faliiete maiat eener der eerite buitenluidsolie fabrieken over gODOmene xoogenaainde Leger Paarden Dekens riioeteii legen den apotprijB van fl 2 75 per stuk worden uitverkoofat Deze dikke onalijtbare dekene zijn zoe warm als een pels at 140X190 cm groot dus het geheele paard bedekkend met wol opgeiinaid en 3 breede streepen voortM een kleine partij jwittewolleneSlaap Dekens igroot 110X190 cm wegens eer kimiie slechts door raklui beinorkbnre fouten lu het weefael aangeboden ad fl 3 50 per stuk Kosten andera het dubbele ttf DuldelUk it i reTeD beatellliiei vor lon 00 lang do voorraad siraki iegun toueiidlnf van 1 A bednf of onder reiriboun prompt uii f KB TOcrd B Hiirwlt Maastricht Groota Staat 31 Gouda 8nel Hr§drull van A BaiNKMAN k ZOoN l Ti© a T nieuwste en merkwaardigste uitvinding Tha KIUETOSCOFE levende Fhotograpliie 2760 BEELDEN per minuut Meehtt enkele dagen hier ter stede in werking te ien in het Café VREDE BEST 3 10 ets per Persoon Maatschappij TM Exploitatie ran Staatsspoorwegcn De Goedkoope Reisgelegenheid des WOENSDAGS VAN den Haag Rotterdam laas Gouda Amsterdam W p en Utrecbt NAAB is OPGEHEVEl MaatschappU tot Exploitatie van Staatsspoorwcgen gj Goedkoope Reisgelegenheden De Excursietrcinen des Donderdagfs van Amsterdam Rotterdam den Haag Gouda en Utrecht NAAR Arnhem Zutphen en Nijmegen mm WÊ Emwm GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao PI mm i n I D Blin ti fe door de nieowste uitTindingen op maohmaal gebied rarbeter lkbrleitlt 6B nitdiiitend gebruik van fyn en Sjnste grondstoffen gsrandeeret den Terbrmlcer T n Stollwerck s CSiocolade en Cacao een ftanberelenswaardig fttbrikaat nauwkeurig beantwoordende aaa deo inhoud dor resp Etütetten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleTeraaeler 44 Eere Diploma B gouden enz Medailles een bew ran uitmuntend f n fabribut lieeds 1874 schreef de Accademie national de Paris NouB voua d4oemon8 nue Hédallle d or premiire clamie en consideration da votra excellent tebiloatloD de Chocolat bonbons varies eta etc StOllwerck t fiibiiicaat is verkr gbaar bij H K Confiseurs Bantcetbakkers enz enz GeneraalTertegenwoordiger voer Nederland iiüiw Hattonlilodt Amsterdam Kalverstraat 103 TREKKIi G 19 October 1895 Hoilandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GODDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 il Loten voor f 10 VERKBUGBAAR BU A BEINZMAir L ZS BINNENLAND GODDA 11 September 1895 lo een der zalea vrd dea beer Hardyzer in het eaié vVrede Bestc ia gedareode eeaige di ea te EÏen de KiDetoscope DitgeTondeo door den nUvinder Edieon Wy kaoneo ten zeerste eeoe beiichtigiog der kinetoscope aanbeTslan Aangaande doze kinetoacope leest men het volgende in de Haarlemscbe Conrantic Id Felix Favorec heeft ziob tbans een gezelschap g T68tigd dat door zyne Torschillende Terricbtingeu bet geboaw allicht op zgoe groDdreeten zou doeu trillen zoo het niet werkte met eene zachtheid en binnen zalk eene beperkte ruimte dat men zich over de kunfltraardigheid van het gezelschap ten zeerste moet verbazen In iFelix Favore dan is een smederg gevestigd waarin 3 knechts om het hardat vsn a morgens tot s avonds op het aanbeeld slaan terwyl tosschenbeiden de flesch lastig onder hen rondgaat en het TDQr ia den oven diicbtige rookwolken in dp hoogte zendt Op een meter afstand van deze smedery verbaast u niet lezer wordt gedurende den gefaeelen dag een Schotsohe dans uitgevoerd door een aanminnig paar wier danskunst wezenlyk verwondering mari Om de vreemdheid der mbinatie van smeder en daniend paartje volledig te maken hebben weder op een meter afstands der dansers eenige dozijnen orkesten hunne tenten opgeslagen en vergasten daar om de benrt elk bszoeker van Felix Faforec op de soboonste muziekstukken als Msscotta Zam m Cordelia Polka een liedje op een mondflait met pianobegeleiding Vettermarsch van Galami xylophone solo en wat niet al Het gerncbt loopt dat zelfs beaschel ke Amerikaanacbt muziak in Felix Fa vore gehoord wordt Het plan bestaat dat morgen in Felix Farorec ban intrek znllen nemen een serpentine danserea een eqailibrist eenige lieden die bun gebeele leren niets anders doen dan vechtpartyen boaden in een kroeg en nc andere uitgelezen gezelschappen meer In het geheel zullen in de eeratvolgeoda dagen in Felix Favore c behalve de 24 orkesten linies hebben een twaalftal gezelschappen die de besoekers verbazen door hunne kunstvaardigheid in bet een of ander Men mompelt ookf dat de bekende liedjeszanger Chrétienoi en eenige andere nationale zangera en zangeressen daar kamers betrokken hebben Wanneer de lezer eenigszins hersteld is van üijne verbazing over deze wonderlijke zaken fEVlLLETOlt n HARseiHËft Naar het DuiUci 64 Maar dan lUoht hij meteen weer aan Ellen en de flinkheid waarmee zij iu weerwil van de tegenwoordigheid hoera vaders roor hem opgetreden waa en zyn hart beefde nog toen bij Eien dat tooneel weer voorstelde Het moedige meisje moest de reis hierheen buiten wetea van hare familie ondernomen hebbra andera sou Elliot b hare verschoning niet zoo geschrikt zgn zoo ieta kan alteen de liefde bewerken hare groote liefde roor hem den loontrekkenden vreemdeling I Zij was ook haar vaders lieveling en sla zij er nu eens in slaagde sgn tegen stand te overwiooen n hg Helmatedi zich dan sla geduld lid in de familie laten opnemen en zioh door haar laten voeden Onmt lylc zooals de zaken nu stonden moest hg ziob eerst een beataan voor sioh en Ellen erwerren want ran Elliot kon hg geen cent aaunemec wilde hij vrij blgren ran ket verwgt ran lage speoulatie Kn toch wist bg nog niet eens raad met zichzelf alleen irAJl right 1 riep Morton binoentredend en spoedig sat het viertal in bet r tnig dat biy bet heldere maanlicht gemakkelijk den weg naar het witte landhuis rond Helmatedt had zioh met geweld nit sjjn somber gepeina losgemkt en begon een geaprek aas te knoo in Felix Favorec zal hg wellicbt tot zgne geraststelling vernemen dat hier geeu bovennatnuriyk wonder in het spel is doch dat de heer K van Egmond met 2 kinetoscopen de laatste uitvinding van Edison waarin men door eene schrikkelgk snelle opeenvolging van pbotographieën allerlei tafereelun ziet afspelen en met een phonograaf verbeterd naar de nieuwste vinding zoodat door hetzelfde trilplaatje waarmede wordt opgenomen ook wordt gereflecteerd en waardoor de phonograaf zeer veel aan zuiverheid heeft gewonnen in Felix Favorec zgn intrek heeft genomen Hg is derhalve onder bet gebeele gezelschap het eenig larende wezen en voor een kleinigheid vei ast hg iedereen die bem een bezoek komt brengen op muziek zang en dans Hg drukt slechts op een knopje en zgne automatische sujetten werken met de meeste nauwkeurigheid Voor de ArrondissementS Reohtbank te Rotterdam stonden o a gisteren terecht C K 22 jaar smid te Schiedam Hg zoo in den nacht van 26 op 27 Julijl vóór zonsopgang gedurende den vuor de nachtrust be atemdeu tijd te Gouda in de woning van ds Wartena te zamen en in vereeniging met en ander terwgl zg zich daar builen weten van den rechthebbende bevonden en zich den toegang daartoe badden verschaft door orerklimming van een schutting hebben we enomm ten nadeele van genoemden heer een groote hoeveelheid kleeren eenig geld en een kofler Beklaagde die reeds 6 maanden gefaageniastraf wegens diefstal onderging begaf zich den 25 Juli naar de kermis te Gouda waar hg een persoon Arie Jansen genaamd tegenkwam met wien hg uitging Zyn nieuwe kameraad deelde hem al spoedig zgn principe mede dat hg t verd om te werken hg wist wel wat beters te doeu Dat betere bestond uit rooven en stelen Nadat beide vrienden den geheelen dag door de stad hadden gezworven begaven zg zich io den nacht van 26 op 27 Jali naar de Crabeth traat waar zg over een schutting klommen die in de straat uitkwam en de tuindeur openden Het buia dat ledig stond werd van onder tot boven doorzocht en alles was van de gading der heeren Uit kasten en laden namen zg ondergoed winterjassen boeken achaataen een demiaaison en alles wat hun slechts van eenige waarde voorkwam Toen zg met hun onderzoek gereed waren pakten zg alles bgeen in een koffertje dat zg in het buis vonden en vertrokken In een plantsoen te Gouda trok Arie Jansen een der gestolen onderoroeken en een Jaegerhemd aan Den volgenden peo maar het wildo niet vlotten Nu Morton zijd huis naderde kwam de zorgwolk op zyn roortioofd en bij gaf Helmsfedt wel vriendelijke maar even korte antwoorden Ook Paulino zat stil iu een hoek gedrukt en raakte nu en dan dr hand van hare echtgenoot aan hetgeen deze met een zwak glimlachje beantwoordde Izak scheen te slapen on zoo bleef Helmttedt weer aan zijn eigen gedachten overgelaten Eerst bji het begin van den zijweg naar Mortonhouse scheen de oude planter tot de werkelijkheid terufi te keeren want hij zei rriendelgk jrU 3ult wel honger hebben Sir en Izak ook wij zullen maar hopen dat wg bet souper op tafel vinden I Ik heb alleen trek om naar bed te gaan zei Izak even opkijkend dus u kunt mg geen grooter dienst bewijzen Mr Morton dan mij dadet k eene slaapplaats te geren het rijden heeft mij toch meer geiohokt dan ik dacht Heb je bet zoo te kwaad IzakP rroeg Pauline v k Weet zelf niet wat me scheelt Mrs Morton tzal wel weer orergaani ugge ug gol Het landhuis waa nu spoedig bereikt men hielp Izak oitstappeo eo een zwarte geleidde den ouden man naar eene der logeerkamers terwijl Hetmstedt Morton naar de parlor rolgde en Pauline voor de thee ging zorgen Zet u Sir en doe maar alsof u thuis is sprak Morton twee stoelen b j den haard schuivend eigenlijk kennen wij elkaar nog maar weinig mssr dit cal spoedig veranderen aan mij zal het ten minste niet liggen Ik ben n vrg wat ophelderingen ichuldig Mr Helmatedt rerrotgde hg toen lij plaats genomen hadden maar ik rind die moesten we mwgen verkochten zg een gedenlte van den buit bg een uitdrager en eenign boeken aan een paar boeren Ds Wartena als getnige geboord verklaarde dat in sgn buia des morgens overal sporen van een hond werden waargenomen Behalve de in jiidicio aanwezige voorwerpen die hg als zgn eigendom herkent vermiste hg nog andere voorwerpen Tan eenige waarde doch beklaagde weet daar mets van Het O M waargenomen door mr H J H Modderman achtte het ten laste gelegde wettig en orertoigend bewezen eo reqoirearde 3 jaar gevsugenisstraf Alt toegeroegd verdediger pleitte mr M J M Van der Minne verzachtende omstandigheden W D 62 jaar schoenmaker zonder raste woonplaats Hg zou op den 12 Augnatna j l te Gondt hebban weggenomen een aan J L Kood toebehoorend atuk katoen Beklaagde een oude gebrekkig oitziende man bekend met tranen in de oogen den diefstal te hebben gepleegd Langen tgd had bg zonder middel ran bestaan roodgeiworven en overal waar hg om werk kwam werd bg teruggewezen Bedelen was zgn toevlucht geworden om zgn honger te atillen vroeg hg een aalmoea Hg kon echter niet de lange nachten op straat doorbrengen en daarom verlangde hg vurig naar Veenhuizen te worden opgezonden Ook deze zeer bescheiden wenach werd niet vervuld toen hij zich deswege bg den commia ris van politie te Utrecbt aanmeldde Toen besloot hg door den nood gedroogeo door het plegen van diefstal onder dak te komen Voor den winket van den manufocturier Rood alhier zag bg eenïge stukken katoen uitgestald en onder de oogen van een politieagent nam hg een dier stukken weg Hg werd gearresteerd en zgn wenach wan vervuld hg was onder dak Het O M requireerde tegen bekl een maand gevangeniastraf Mr K G Van Schouwen als toegeroegd rerdediger beval zijn eliënt in de clementie der rechtbank aan J H 23 jaar zilversmid te Schoonhoven beklaagd van op of omstreeks den 17 Juut 1895 te Sohoonhoreu of elders in Nederland te zamen en in vereeniging met zgn echtge noote N S opzettelgk een aao H C Hoffmann toebehoorend bedrag van i 80 dat door dezo aan bekl s haisrrouw ter bewaring was ter hand gesteld ia bijzgo en met goedvinden ran beklaagde en dat deze en zgn gemelde ecbtgenoote alzoo anders dan door misdrijf onder zich hadden wederreohtelgk zich te hebben to eëigend Tegen beklaagde a echtgenoote N S 24 jaar zonder beroep was wegens betzelfde feit een strafvervolging ingesteld eo op verzoek van bet maar uitstellen tot na de theo Zeg mg eerst maar eens of n al een plan voor de toekomst gemaakt hebt waarbij ik u de behulpzame band zou kunnen bieden Uwe betrükking bij Hllliot komt mg roor onmogelijk te z jd geworden maar met hot oog op Ellens ongetwijfeld sterke liefde voor u en hsar optreden io het openbaar zte ik er roor haar vader nieta anders in dan u als sohoonzoon te aanvaardon sta hy ten minita niet alles verkoopen en uit deze streek vertrekken wil ffWeet u mitachien ook hoe Ellen zoo plotseliag in lie zaal kon komon Zij kwam immers met u en owe vrouw binnen vtel Helmatedt hem in de rede glk weet het en u zult alles hooren Eerst wou ik u echter vragen of ik misschien niet als hem id dtflaar tussohen a en Mr Elliot zou kunnen optreden P Dat de betrekking tussohen u en Ellen zoo snel lot stand gekomen is heeft hij alleen aan zijne rerblinding te wijten tegenover den schurk die zich nu voor God heeft te verantwoorden t ii eene beschikking des hemelt geweest waardoor het meisje de kracht outrini om niet toe te geven anders kon mgn buurman nu zgn kind beweenen tooala zoorete anderen het moeten doen berend Itield hjj op en staarde door zyn gevoel overweldigd in het vnur Helmstedt zag dio plotselinire aandoening maar begrgpen kon hij ze niet Hij wachtte zich echter wet onluleefde vragen te doen vËzouBoer me Sir hernam Morton na eene pooa terwgl bg zioh met de hand over het voorhoofd Blreek Van avond zult u mg beter twgrgpen ik wou alleen maar dit zeggen dat Elliot u eigenlgk groeten dank aehutdig is en dat ik met een gerust geweien en met hoop op den besten uitstag da taak O M werden tfaani deze beide zaken gerold De tweede beklaagde was echter niet verschenen Beklaagde deelt mede den 13 Jnni gezien te hebben dat juffrouw Hoflmannzgne woning binnenkwam en aan zgne vroow een tinnen geldzakje met geld in bewaring gaf Nadat de juffrouw vertrokken waa werd de inbond van het zakje nageteld en bleek het dat er licb f 280 aan bankpapier in bevond Juffrouw Hoffmann vertrouwde dat geld niet bg zioh thuis omdat zg met een zekeren Robert Thompson met wien zg te Sehoonhoven eeu herberg deed ruzie bad gekregen Het geld was in beklaagde woning ecbter nog minder veilig want des Maandags twee dagen later was de verleiding dea raan te tterk geworden en ging hg er met bet geld van door nadat hg er zgne vrouw f 20 van had gegereu Te Rotterdam waarheen hg zieh begaf ontmoette bg ees zekeren Van Tichelen met wien hp naar Antwerpen rertrok Drie dagen vierden zg te Antwerpen feest en toen was het geld op ja beklaagde bad zelfs nog schuld gemaakt want agn onbaatioohtige vriend bezat geen oent en rriat hem op een ontzettende manier af te zetten Toen hg kort daarop te Antwerpen gearresteerd werd ver keerde hg in volslagen armoede De vronw van beklsagde had blgkens de door den griffier voorgelezen acte een buitengereohtelgke bekentenis afgelegd Door eenige bgcondere uitgaven die zg deed viel al npoedig de rerdenking op haar dat zg ook wel van de verduistering afwist Dit bleek dan ook werkelgk het geval te zgn Het O M requireerde tegen den leu beklaagde die in zgne noonplaats zeer ongunstig aangeschreven staat 1 jaar tegen dti rrouw die tot nog toe een vrij goede reputatie genoot 6 maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr E S Hollander meende dat niet bewezen was hetgeen den len bekl is ten laate gelegd Hg toch bad het geld niet under zich doch zgne vrouw mocht de rechtbHuk deze meeuing echter niet sijn toegedaan dan verzocht bg hnar een clemente straf voor beklaagde die onder de verleiding bezweken is en de langdurige prev beobtenia in aanmerking te willen nemen Uitspraak over 8 dogen Aangenomen het beroep bg de Gereformeerde kerk te Gouda door den heer G J Aalders cand te Kampen Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk te Enkbuizen door ds H A van der Meulen te Haastrecht vBu tuBBchenpersoon op mg zal nemen nik dank u van gansoher harte Mr Morton antwoordde Helmstedt diep getroffen door de loyaliteit die uit do woorden den toon de gebaren i e w uil bet gebeele doen en laten ran dezen edelen man sprak Maar ik weet niet wat ik in betrekking tot Mr Elliot zou kunnen doen zonder de lage verdenking op m te laden dat ik door Ellens bezit aa6 fortuin zou komen Ik ben nieis en heb niets en als Elliot mij bg mijn eerste woord üm de hand zijner dochter al een betrapte geluksndder de deur uitjoeg zou ik nog geen reden tol kUgen hebben Ware Ellen arm eo aan bekrimpiog gewoon dan zouden wij geen dag langer gesoheiden blijven al moest ik ook met houthakken de koat verdienen U kunt toch niet van Elliot rergen hernam Mortor hoofdschuddend lBt bg den eersten slap zal doen en u zijne dochter aanbieden F Neen rrieml die stap moet gij doen en na alles wat Ellen gedaan en gezegd beeft mag zy met recht eisoheu hoort ge met recht eisenen dat gg uw trols verloochent en haar rader om een ernstig onderhoud versoekt f Trota zeet af Neen Sir van mgn trots is hier geen sprake I En hg zag Elliot zoo eerlgk aan dat deze hem wel gelooveo moeat Het Seou eenvoudig zotheid of dolheid z jn als ik kale jakhals aan deu rgken Mr ËIKot kwam vragen zoudt u met het oog op het gebeurde mij maar niet uwe dochter tot vrouw geven P Dan haddeo w meteen met de praatjes van de buitenwereld afgerekend t Is al te gek noem me ntet kwalgk SirT