Goudsche Courant, donderdag 12 september 1895

MO 3 10 3 48 4 80 f u w tl V f 3 09 3 19 4 08 DEN H kke 4 40 0 0 U 0 1 werden verbrgzeld waarbg talr ke mattozen om bet laven kwamen Ook in de stad is bet aantal alacbtofferi aanzieniyk Hier en daar zgn de diamantbewerkers weer aan bet staken maar van heel veel belang is het ditmaal niet Zooats bekend ia ia bg de laatste loonsregeling een minimnm loon vastgesteld waaronder niet gewerkt mocbt worden Hierbg was ook de minatloonende arbeid iu aanmerking genomen zoodat vanzelf de andere branches beter betaald moesten worden en hierover loopt nu het geschil By de heeren Peereboom en Dikken was bet werk met toestemming van den Bond van diamantbewerkers gestaakt Daar de werklieden van de heeren Boeg en Warredgn meenden dat hun patroona voor de heeren Peereboom eu Dikken werkten staakten dezen ook maar in een aamenkomst werd met 32 tegen 12 stemmen bealoten weer den arbeid te hervatten en tevens één uur schafttgd te nemen De staking by de firma van Dam moet dienen om het loon verhoogd te krggen met 30 pet by Diditelkoen met 20 pet en by Rndelsheim met 10 pet Da meeste diamaotbewerkers zyn er tegen dat voor sommige branches hooger toon wordt betaald De leden van Patrimonium keuren echter een staking af in hnu Vereaniging is eenmaal aangenotnan en bg het beatnur van den A N D B aanbangig gemaakt om een commissie te benoemen tot nadere regeling van het loon De firma Rudelsheim blgft beelist weigeren aan den eiach om verhooging toe te geven A Ct De veldwachter die vóór eenige weken met f 60 erran doorging van een boer uit OuderAmstel 18 Dog steeds zoek Bg de firma Kattenburg boek Dam en Nienwend k te Amaterdam had hy een nieuw pak gekocht pn zgn uniform achtergelaten Dezer dagen kwam hg als grand seigneur deze w halen en verdween zonder dat de firma achterdocht kre Een droevig ongeluk bad Maandagavond te Doorn plaats Even nil bet vertrek van de stoomtram die te 8 25 naar bet station ZeistDriebergen guat hoorde men dat er een heer van een der Iramrytuigen was gevallen By onderzoek bleek dat een Ie klasse passagier by de bocht nabg den tol te Doorn van het balkon was gevallen en zoodanig terminkt dat de onmiddeliyk ter plaatse aanwecig zgnde geneeskundige dr van Dam den dood oonatateerde Het tgk is in bewaring genomen en aan de firma waarvoor de ongelukkige reiziger was werd kenni gegeven van het ongeval U D De brntO Otttvaogst van den bedelwagen in den optocht de vorige week te Zwolle gehouden bedroeg ruim f 1100 Het bestuur der Zwolsche gymnaatiekveraenigiug it gedurende zes nur bezig geweest met tellen De Zw Ot geeft het volgende Igstje van de hoeveelheden der verschillende muntsoorten 17 ryksdaalders 137 guldens 12 balivegnldeuH 680 kwartjea 3077 dubbeltjes 31 stuivertjes 4816 halve tnivera 31319 centen 798 halve centen 1 rolletje van 50 centen verschillende vreemde en oude mnaten 1 naairing 1 aleoteltje 1 dennenappel 1 anikerklontje 1 stukje drop 15 pepermnntjea 2 ama o de pitten eenig suikergoed en chocolade 4 penningen met de beeltenis der Koninginnen 17 diverae knoopen eenige schroeven en ipykera 1 sigaar 1 eindje dito 2 pindas asaies 2 k ren te broodjes 2 peren 1 stukje worst eenige blikjes 1 gesp eenige ledige lucifersdoosjes en de noodige kiezelsteentjes Bovendien nog een gedichtje Uit Kota Radja schreef men dd 2S Juli aan bet Pad Hbl c De telegraaf zal n zeker reeds hebben gC Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA ZomerJIenst 1895 AaDKevangen 1 Mei TUd van Greenwlcü 1 84 4 60 6 84 7 11 7 88 4 67 7 6i 6 04 S Ot 6 11 8 18 8 80 6 4 T 80 8 11 8 61 9 08 11 10 1 46 MO 3 10 3 48 4 80 6 81 1 66 1 01 9 09 11 40 1 16 11 09 18 91 11 19 11 88 11 48 11 11 11 61 KOTTIRDl U G O D D A 10 84 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 17 9 40 9 ii 10 7 JB 7 47 1 44 8 60 10 81 9 40 1 61 1048 10 81 10 81 10 48 9 6 10 11 8 65 l ll 7 4S 8 07 GOUDl DEN Bil 6 aHar 6 487 807 488 30 9 88 9 4 10 1411 8611 161 881 448 68 8 48 4 16 6 17 6 117 68 Voorb 6 64 ff ff i 10 80 1 44 ff 17 Z Zegw 08 10 36 68 ff 18 Zffr H g l9 ff ff ff 10 4 flna ff ff ff ffOouda 6 30 7 60 8 18 9 9 68 lO lt 10 67 18 06lPIV lb 8 14 8 18 4 18 4 48 6 47 6 68 8 18 Stopt Ie Bltisvïk KtuHirag en Nootdor L dioll nd n ÜTRKOHT OODD ütreckt 8 88 7 60 9 10 11 84 11 6 3 10 8 614 416 88 Woardeu 6 68 8 11 10 88 11 61 4 18 8 63 üudawalel 7 07 8 19 10 81 ff ff 4 84 Oouda 7 10 8 31 9 84 10 44 11 07 1 11 8 41 4 37 6 80 7 08 AM8TIIDAH G0VD1 AuatnduiWp 6 60 8 16 9 66 11 1 40 4 86 6 86 8 10 e da IJ 9 04 10 14 11 1 MO 6J 7 4 8 4 11 1 Gouda 7 SOS 8B9 09 9 37 10 80 10 60 18 1118 16 1 17 8 88 8 47 4 48 B 7 7 14 7 4 r l9 8 64 W t i 7 41 8 47 11 01 18 37 4 67 J Ol 0 06 Z 2i gw 7 B8 6 11 13 11 4 6 08 8 11 10 16 X ♦ SOl SA DTStOHT 6 36 g 40 7 tB S OU 8 11 9 06 10 19 11 11 48 1 18 3 17 4 186 60 HM ff ff 11 14 1 87 6 69 7 03 8 12 ff H H 8 46 8 84 18 7 28 8 28 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 10 8 08 S BO 4 48 6 1 6 36 7 46 9 0411 a O U U k k MHTtRDAU 40 B ll 10 01 11 11 10 8 31 4 47 t tO 10 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 18 7 10 10 19 6 06 0 17 7 18 8 48 10 87 LMtim Wo j 9 ÏO iÖiiiÓ li 46 l 4J0 6 46 8 11 H 16 Bflrocptn bg de KritnpeD s d Lek Nederlaagbroek Ned Herformde Kerk tu üfl A Tan der SIuqb U Te Amiterdapi ii eea bond van aanoemerB opgericht Tot ledea der commissie tot bet ontwerpen ran de statuten werden o a benoemd de hb H J Nederhorat en C J C Hoogendtjk alhier Zaterdag 14 Sept zal te Alfen a d Byu de jaarlgkiche algemeene vergadering gebonden worden ran openbare en b zondere nnderwyzeri in het arrondiaiement Woerden ond r leiding ran denarrondissementR scbooiopziener den heer C A ZeWelder Faoten van behandeling lo De nienwe beweging op het gebied onzer taal Inleider de beer J H r d Bosch leeraar aan de hoogere bargenchool te Goeda 2o itrafscbolen Inleider de heer Jb Hage hoofd der school aan de Lage Zgde 3o school wandelingen Inleider de beer Ceton onderwijïer te Alfen Men schrijft nit Utrecht van 8 Sept Heden waren in het gebonw der Staatsspoorwegmaatschappy te Utrecht vergaderd deputaten van vereenigiugen die per expres treinen naar de protestmeeting willen trekken welke op 22 dezer te s Hertogenboscb gebonden wordt Van uit Amsterdam moeten worden vervoerd 1000 a 1200 personen Rotterdam 500 k GOO Den Haag pi m 450 Leiden rnim 200 Utrecht 800 k 900 Nijmegen 800 a 900 Arnhem pi m 450 Gonda een kleine honderd Tilburg 125 a 150 Helmond 40 Limburg ruim 100 Nadat de voorzitter van den AIg Ned Zouaveobond de heer Küppers had aangedrongen de treinen spoedig uit dea Bosch te doen vertrekken werd vanwege de Exploitatie Maatiohappgc medegedeeld dat de treinenloop binnen enkele dagen sal worden bekend gemaakt Reeds ipesrmalen is gewezeu op het ouprofijteiyke der lang gerekte begrootingi debatten in de Tweede Kamer waardoor de Eerate Kamer eerst gelegenheid kr gt de bcgrootingen te beoordeelen in dea loop ran hel jaar waarvoor M zQtt vastgesteld kllet YaderUndc spreekt den wensch nit dat hierin eindalgk verandering komen Zoo men nu niet eens een eind kunnen maken aan da gewoonte om nit de behaudeliog van de bef rootiog aanleiding te nemen tot het ontwikkelen van allerlei bervormingaplanaen tot het doen van allerlei interpellatiëo tot het aanbevelen van allerlei particuliere belangen tot het fabriceeren vau allerlei motiëo die zelf weer aanleiding geven tot eindelooze discussiëa Hoeveel tyd zon niet gewonnen zyn als men den politioken str d by bet udres van Antwoord oitvocht bij de Indisobe Begrooting de elk jaar terugkeerende algemeene verhaodelingen over koloniaal regeeringabeleid en koloniale fioaocieele politiek achterwege liet hy de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting sioh alleen met de ryksfioancien bezighield en hg de enkele hoofdstukken zich tot praotische opmerkingen bepaalde De tegenwoordige practgk is Igd en papierverspilling op groote schaal Élk jaar het zelfde schouwspel herhalingen van dezelfde beschouwingen Jaarlgks orden de Handelingen dikker en jaarlgks wordt er minder gehandeld Door al het praten over hervormingen wordt de tgd noodig voor bet tot stnnd brengen van bervormingeu in beslag genomen en al het vragen eenerzyds en bet beloven anderzijds brengt ten slotte bet parlementaire stelsel maar ia misorediet Uit Yokohama wordt gemeld dat Woensdag een cyclooa de haven en de stad Tan Kasho Noüü verwoest heeft 36 schepen in de haven S iO 8 47 8 5 t Ol 10 t Oi I IS 1 11 t ig 88 7 26 7 8S 7 8 7 7 S S IO S K 5 Si Oouda Moordreoht NMuwMkwk OtpiH ttotterdam Hottardim OapeUa Nituirorkerk Hoardnoht Oouda Oudew Woardgp Utraehl Oouda Gouda meld Tan dea aanval op en het daarop gevolflrde afbranden van den Chineeschen kamp te TetokSemawé Heel veel zaaks is het niet om meer woorden daaraan te wgden Toekoe Djohau is van tgne liekte berateld en Nja Makam heeft zich gehaast naar de zgnen terug ta kneren c Van 16 Jnli werd aan kde Loc gemeld Sedert 25 Juni viel hier in Groot Atjeh niet veel bgzonders voor De aflossing Seaelop werd eenmaal licht beschoten het transport van dageiykscfae vivres Atjebers werd nu en dan licht beacboten evenals BÜoel met Djohan s voorwerken en het voorterrein van Tjot Rang ia opengekapt door Toekoe Banta wgl van nit het begroeide terrein eene aflosiiog onder vuur waa genomen Dat alles wgst op rondzwervende benden waarvan de eigenlgke bevolking geen deel uitmaakt Ook het Atjeh acne kanon zwggt sedert geruimen tgd Misschien wel omdat de voorraad onzer niet gesprongen projectielen die door ze te ontdoen van hunne nokken pasklaar moeten worden gemaakt uitgeput is mogelijk ook omdat de moalemin den moed opgaven om ons met die projectielen waaraan stj veel moeite moeten besteden scbade toe te brengen wellicht omdat hun vnurmond onbruikbaar is geworden Het is hier dus niet zoo erg als sommigen wel beweren Integendeel op gevaar af van te worden beschuldigd ook al te cyn omgekecht verzeker ik u dat de rust binnen de geconcentreerde linie niets te wenaeben overlaat en binnen de tydeiyke linie voldoende is Ook de Ënropeesche en Cbiueeache bandelaren BCbynen dat te begrijpen Trouwens ieder die na langdurige afwezigheid hier terugkomt staat verbaasd over de veiligheid en den meerderen omzet en het vertier Hq hoort spreken over de meerdere opbrengst van de opinm en andere pachten hy bemerkt dat veel van de volgens enkelen in stilte berustende militairen zoowel officieren als minderen gaarne hier blgven en soms tegen hun zin naar elders worden overgeplaatst hy ziet tevens dat gatronwde officieren hnn gezin hier laten komen en hg vra t zich onwillekeurig af boe dat alles te rgmen is m t de ongunstige Toorstelliog ran den stand van zaken die door enkele dagbladen gegeven wordt In een praatje over de nisowe modes wordt uit Pargs aan de Frankf Ztg gemeld dat naar men beweert de blonsea haar tijd gehad hebben maar de sobrgfster voegt er bg dat er inmiddels nooit zooveel en zoo sierlgke zgn gedragen als nn De rokken worden nog altgd zeer ruim gedragen maar men begint ze weer te garneeren met kleine volants van kant monsseHen enz Men laat deze meermalen de rondte doen om den rok of plaatst ze aan den voorkaat als voorschoot H te nouveauté van deren zomer voor fietsrgdsters zgn wollen en zgden tricots die ala tailles gadrageu worden met wyde mouwen die echter beneden den elleboog nauw sluiten Kousen zwart Schoenen geel brniu of zwart Geel ia allerlei nnancei is nog de modeklenr De bliksem sloeg Zaterdag naby Vorden in de parapluie van eene vrouw die koeien nit de weide naar huis dreef De stok brak vlak boren bare band af A Mes om de vrouw stond in lichte laaie terwyi de koeien uit elkaar stoven maar vrouw en ree bleven ongedeerd Eenige maanden geleden werd op de Maximiliaoaplatz te Muoohen een fontein onthuld met twee prachtige kolossale beelden nit het fraaiste Uotersberger marmer gebeiteld Voor acht dagen ontdekte men des morgens dat in h t nacbtelgk duister beide beelden v geel waren geverfd Tevergeefs werd naar den bedrgver van deze daad gezocht tot nn is ontdekt dat de beeldhouwer zelf prof Hildebrand t heeft gedaan om den z i te lichten toon der fisfuren te verzachten De landbouwer B A Hoven tt Kropawolde by Gronibgen Tond dezer dagen ia het Tarkenshok 26 cilver en 3 gondstakken Bg onderzoek bleek een oade balk die door het varken waa doorgeknabbeld nog ongeveer eea even grQot aantal oude mantstukkan te ba Tatten Zoo n varken mag men wel in waarde hoadea Mea meldt nit Amaterdam Gisterea wai bel de dag waarop 50 jaraa geledea de Amsterdamflche koopmansbears ia t enwoordigheid van Eooing Willem II werd geopend Met geen enkele bgzondarheid is dit50jarig bestaan ter beurze gevierd zeker wgl mea dezen jubilaris in stede van een langer leven een spoedig vergaan toewenscbt De reis der Koninginnen geeft De Standaard aanleiding tot het achrgveo van aaa driestar waarin het als voordeeleo van het bezoek der vorstinnen aan de provinciën opteekent Het brengt het volk ia aanwar contract met de persoon der over ooi r eerende Majesteit en het geeft aan de Koningin zelve een indrnk van het land door eigen aanschouwing Een schadnwzgde van de randreia vind i a Standaard hierin gelegeb dat de eigelgke toestand door den feestelgken aluier eenigsioa verborgen blgft tZooals het volk in xgo geestdrift voor Oranje en voor de persoon vau onze Koaiagio uitkomt in feestgewaad zoo leeft bet niet Zgn leven zgn Igden zgn worstelen ligt daarachter £ n in booga mate onjuist zou het beeld van ons volk worden indien men op diea indrnk afgaande zich voorstelde dat alzoo ons volk bestaat Werkelgke vracht van de rondreis voor de kennis van het volk is daarom dan alleen te plukken zoo de aldns ontvangen indruk onder kennisneming van allerlei andere gegevens geretoucheerd wordt met de kleuren van het palet des werkigken levens Dan eerst zal men het jniate beeld bezitten van een volk dat in zgn geestdrift voor Oranje feestvieren kan ala waren er g eo worm die aan zgn levensgeluk knaagt en alswaren er geen wolkje dat zgn hemel verdonkert Maar ook van een volk dat straks het feestgewaad weer aflegt en dan terugkeert tot zgn bange Ie vena worsteling met de heugenis van eea rgk verleden met een vorige hoop op betere toekomst maar voor beden in het hart aiet wbiuig beklemd De liberale Kamerledsa behoorende tot de groep Borgesius es hielden gisteren avond eene clobbgeenkomst in het gebouw der Tweede Kamer Een vroeger gedane belofte gestand doende toont de Zntpb Ct aan op welke wgee t mogeiyk zön zgn met voldoende zeksrbsid de voordeden te verkrggen waarop minister Van Honten b i ten onrechte bg splitsing der groote gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen het voornitzicbt opent Die voordeelen zouden zgn dat er over verflauwende belangstelling bg tusschentgdiohe aanrnlliagsverkiezingen niet meer zos kunnen worden geklaagd en de vertsenwoordigiog Tan aan zienlgke minderheden in den gemeenteraad zoo zga verzekerd De weg die daartoe zou leiden is de iaToering ran een eTenredigbeidistsIsel ia den laatsten tgd bestreden door het Hai sche Dagblad de Arnh Ct de Liberaal e a 8 61 9 67 11 18 10 04 ff 10 11 ff 10 18 f 9 10 10 17 11 18 8 10 8 06 9 41 6 30 ff 9 80 t s ff 8 1 44 ff ff 60 8 16 lO M it 10 08 10 11 7 60 8 09 9 07 ESff el ff 9 36 8 16 8 419 4 10 84 10 64 Ware het beginsel der evenredige vertegenwoordiging in een wet belichaamd dan zou bigken meent de Zotph Ct hoe weinig de werkelgkbeid overeenkomt met de theoretische sohrikbeelden die de tegenstandera er zich van hebben gevormd In Zwittarlaod beeft ééne proef o a ia de kantoas Neoehatal en Geneve de ernstige bezwaren tegen propertioneele verkiezingen ala weggevaagd Voor eene proefoeming soa er legt de Zatph Gt € geen gunstiger terrein kunnen worden gekozen dnn de gemeenten met meer dan 15000 inwonen welke minister Van Honten foor da gemeenteraadifferkieiingtn in kiesdistricten wil splitsan Deze proef soa de scb als Tolgt willen doen geschieden Effenala tbans da r de Regeering wordt ffoorgesteld ion elke groep van kiezers of elke erkende kiesTereeniging candidaton mogen aanbieden ten hoogste zooTelen als er zetels te te vertullan zgn en alleen op die folgens de wetteiyke roorachriften Toorgestelde csndidateu zouden geldige stemmen kunnen worden uitgebracht Dit kan geschiedsn op dezelfde wgze als in het kieireobt oot rerp bepaald is nl door bet plaatsen ran een kruisje ni oenig ander teeken by den naam ran hen op wie de kiezer zgna stem zal uitbrengen TerwJI alzoo de wflie n stemuitbreoging dezelfde zou zgn en derhalre Toor den kiezer ioToariiig van een ereuredigbeidaatelael geen bezwaar behoeft op te leTeren wordt bg het opmaken rau bet resultaat der stemming niet galgk bg bet meerderheidsstelsel geschiedt hetwelk tot dusver toegepast wordt en naar bet ontwerp Van Bouten bestendigd zou worden oüderzooht welke candidaten het grootste aantal stammen op zich rereenigd hebbeu eu ran dezen gekozen Terklaard wie de tolatrekte meerderheid d i de grootste helft der uitgebrachte ktemmeu Terwierreo maar allereerst nagegaan boe groot bet aantal stemmen is welke uitgebracht s gn ten gunste ran de verschillende eaodidatanigsten welke door irgwillig gevormde groepen van ten minste 50 kiezers of door erkende kiesvereenigingen aangeboden zgo £ ene eenvoudige deeling vau bet aantal te vervullen zetels op het geheele aantal der uitgabraobte stemmen geeft tot qootiënt het cgfer dar stemmen hetwelk aanspraak geeft op het bezetten van éénen zetel en zooveel malen dit kiesqnoliënt begrepen is in het aantal stemmen ten gunste van elke candidateulgst uitgebracht Booveel zetels moeten bezet worden door candidaten op elke dier Igateu voorkomende terwgl van die candidaten gekozen verklaard worden zg die bet grootste aantal stemmen op rich vereenigen Uit Utrecht wordt het volgende staaltje van oplichterij gemeld Ëen aantal iiersonen ontvingen een inteekenIgit zoogenaamd ten bate van eene weduwe van Wijok wier man van eene stelling was gevallen en levenloos naar huis verroerd Die vrouw zoo heette het verder was ootgdig bevallen en eenige dagen daarna wegens kraukzinuigbaid naar het geneeskundig gesticht overgebracht De bg de Igtt gevoegde circulaire vermeldde voorts nog dat de man aan metselaar in dienst bg den heer D de Lenr Jz door een bloedspawing overvallen en daardoor van den steiger gestort was zoodat de maatschappg tot uitbetaling bg ongelukken niet behoefde uit te keeren Da beer Da Lenr echter altgd volgens de circulaire had medelgdeo met de weduwe die na vier maanden verpleegd te zgn geweest als hersteld werd ontslagen en nn asn een zaakje moest worden geholpen Daartoe prijkte zgn naam als eerste ondertaekenaar op de Igst met een bedrag van f IIX Al daze bgzonderheden gaven aan bat geval een zoodanigeu scbgn van waarheid dat twintig geachte ingezetenen dit lofwaardig voorbeeld volgden en bereidvaardig bnnna penningen aan de arme weduwe offerden De laatste der inteekanaars zond echter de Igst aan den heer De Leur terug met bgvoeging van een biljet ♦ au f 60 £ n nn bleek het dat de heer De Laur van bat geheele geval niets afwist noch van een ongeluk met een zgnar werklieden noch van eene weduwe Van Wgok en nog minder van aan gift rynentwege ni lüO Hg deelde de zaak mede aan de politie welke een onderzoek naar d ontwerpers van de lust instelt Omtrent Fillis die zich zooveel naam maakt op hippologisch gebied sckrgft de Haagscha correspondent der Zw Ct c Jamaa Fillis is aan groot paardenbedwingar Hg sohraef een wetanachappelgk werk over de dresraur en da Minister van Oorlog erkende gn veidienstan door hem op te dragen een enrsai ta honden voor de bereden officieren hiar in garnizoan Bg bezigt daartoe de paaiden dier officieren de beste wel te verslaan an van vorenaan beginnende stappen draven anz wgdt bg hnn miters gaandeweg in de geheimen dar lagere en hoogere rgachool De heer Fillis heeft het zeldzame voorrecht van bg bet beroep van cinusrgder den laeftgd van 63 jaar bereikt te hebben en nog altgd over bet gebruik vau al zgn ledematen t knnnen beschikken Tot gn 50sta jaar aoo vertelt hg in vertrouwelijk oogenblikken had sgn dressuur niet veel om het Igf Plotseling was hem toen e n licht opgegaan en kende hg het paard ra al zgn deugden en gebreken terwgl de proefnemingen en resultaten der instantane photographia hem in staal stelde de draisunr tot de hoogst mogelgka volmaaktheid op te voer n De wetanaehap toch dat aas paard in galop oogenblikken heeft dat het alleen op zgo rachterachterheen en dan weer alleen op zgn linkervoorbeen staat ia voor den schranderen africhter van onberekenbare waarde Overigens acht de heer Fillis het paard een dom dier maar toegerust met een sterk ontwikkeld en immer wakker geheugen Zgn metbode van africhten wendt zich dan ook bgna nitslnitend tot bet geheugen daar hg telkens als hij iets van hat verstand verwaehtto bedrogen uitkwam De Standard Oil Comp heeft hare aandacht titans gevestigd op de petrolenmbrouoen in Rumenie De Corrierol Romanulc verneemt dat reeds onderzoekingen naar de vermoedelgke opbrengst en de gesteldheid der bronnen zgn ingesteld De Regeeriug beeft volgens bet blad concessies voor de exploitatie op de groota schaal aan de Amerikaanscbe maatschappg gegeven De Amerikanen zullen zeker trachten op die wgze het monopolie vaster in handen te krggen door elke concurrentie te weren Maandagavond te ongeveer 10 uur beeft boven Rammekens eene aanvaring plaats gehad tusschen het binnenkomende Noorsche stoomschip Xania vau GiHe nsar Antwerpen en het afkomende Spaansche stoomschip Manilla van Antwerpen naar Santander Eerstgemeld f chip ia daardoor binnen weinige oogenblikken gezouken waarbg de Belgische rivierloods Bemelrgk drie matrozen en twee kinderen van den gezagvoerder Alohn zgn verdronken de overige negen man der equipage zijn door het 8paansche stoomschip ge red Da Manilla zelve is lek en Itgt ter reede wachtende op orders Een der verdronken kinderen van den scheepskapitein Mohn een zevenjarig zoontje is te Vlissingen aangespoeld en naar het IgkenbniB op de begraafplaats gebracht Het andere kind dat 9 jaar is en de overige verdronkenen zijn nog niet gevonden Omtrent de noodlottige aanvaring van bet Noorsche stoomschip Xania en bet Spaansche Manilla ter hoogte van de Calloobank op de Schelde meldt man nader aan doMidd Ct c De aanvaring had plaats met prachtig weder en helderen maneschgn Het Spsansehe stoomachip Manilla was een nieuw schip dat zgo eerste reis deed De bemanning der Xania had zich in een der booten gered doch deze sloeg om door de draaikolk of suiging die outstoud door het zinken van bat schip Da verdronken kittdareu waren knapen van 7 en 9 jaar die de reis voor hnn genoegen met hun vader den gezagvoerder meemaakten De ongelukkige vader moet nog geruimen tgd zgoe kinderen zwemmende boven water gehouden hebben De verdronken manschappen waren de 2e machinist de bootsman en één matroos De verdronken binnenloods Hemelrijk was gehuwd eu laat eene weduwe met vyf kinderen achter Baltenlandsch Uverzicbt De Franpcbe minister van oorlog genraal Znr Linden heeft eea telegram ontvangea van generaal Dachesne waardoor wordt bevestigd dat de Franscbe troepen den 14n Augnstos nit Andriba zgn vertrokken ten einde den marsch naar Aatananarivo voort Ie zetten Verder is te Parijs nog niets over den toestand in Madagascar bekend Het Borhner Tageblatt bevat beden weer een scbrgven van zgn corr Ëugen Wolff uit Suberbiville gedagteekend 21 Jnli De heer Wolfi maakt daarin melding van de reeds van andere zgde medegedeelde gerocbten dat de Koningin der Hova fl hoofdstad heeft en met de ministers en haar hof naar het Betaileo gebied de wgk heeft genomen Tevens gewaagt de correspoadent van de gisting welke te Antananarivo heerscht De vredes partg hoofdzakelgk bestaande nit vertegenwoordigers van het jonge geslacht wil vrede slniten tot elke prgs maar de ministerpresident de onde NerOf de stgfkop gelgk de heer Wolff hem noemt verlangt dat de hoofdstad tot het oiterste verdedigd en desnoods in brand gestoken zal worden Tot dnsver hebben de Hova s waar zg de Franscbe troepen ontmoetten zich nog met door bgzondere heldbartigheid onderscheiden Overal trokken zg terag maar wee den vlncbteliogen die den Ooden Nero in handen vallen De heer Wolff deelt ten minste mede dat alle deserteurs zoodra zy worden opgespoord of last van den minister onmiddelgk levend worden verbraad Het bezoek van dea Lord Mayor rao Loudea aaa Frankrgk geeft aan de Franscbe en Sngelsche bladen aanleiding enkele bescbonwingen te leveren over de mogetgkbeid vaneen tegenbezoek door president Félix Faore aan Engeland te brengen De Lord Mayor hierover ondervraagd zgnde gaf ten antwoord dat hg geen speciale laat had den president der Bepobliek oit ta noodigeo tot dat beao I Doch nameu de City had hg da opdracht den heer Faore te verzekeren dat hy bg zgo komst te Londen staat kon makea op eea schitterende geestdriftige oatvangst De president zou ontvangen worden met hetzelfde eerebetoon als de keizer van Dniticbland of de koning van Italië De heer Renais liet daarbg tevens uitkomen dat zulk een bezoek groote gevolgea kon hebben voor de vsratandboudiug taasehen Frankrgk en Engeland De president zon hoisvaarts keeren en de overtuiging dat Frankrgk en Engeland een groot aantal oprechts en warme vrienden heeft zeide de LordMayor Deze uitingen worden door de Franscbe bladen zeer correct genoemd zg wgzen er op dat de invitatie tot het bezoek van den president aan Engeland niet kan uitgaan van den burgemeester der Eogelsche hoofdstad En de Engelsche bladen geven dit toe de Times ea de Daily Graphic verklarea dat thans de diplomatie de zaak ter hand moet nemen en dat aan den heer Félix Faureeeea offiicieele uitnoodiging moet worden gedaan De Nene freie Presse meent dat dit onnoodig ia want de president der iVansohe Bedobliek die nitnoodiging toob niet zat aannemen De president zou rolgens het Oostenryksche blad zich vast hebben voorgenomen geen der landen van Europa te bezoeken vóór hg eea bezoek aan Rnsland en aan den czaar had gebracht Dit sou geschieden ter gelegenheid van de plechtigheid der kroning in Mei 1896 De Neue freie Presse acht het zeer onzeker dat de hserFaure de vertegenwoordiger der Franscbe Republiek zal worden oitgenoodigd om deze strengmonarcbiitische plechtigheid te Moskou te komen bgwooen Maar de mogeIgkheid bestaat en van hetstandpunt der Franscbe regeering is het te begrgpen dat de president aan een bezoek aan den Czaar den voorrang geeft al ware het slechts om daardoor nog meer gewicht te leggen op de vriendachappelgke verhoadmg tnsschen Frankrgk en Rusland De Neue freie Presse deelt niet mede nit welke bron ze deze gissing gepot heeft Haar mededeeling kan joist zgn doch de uitingen der Franscbe bladen over de plannen en voornemens van de heer Foure doen vermoeden dat de president een offioieele aitnoodigiog der Engelsche regeeeering niet zal afslaan Nn het Parlement GCeschoiden is acht de Timea het oogenblik geschikt om de aandacht te vestigen op de gebreken Tan het tegenwoordige kiesstelsel welke bg de laatste verkiezingen weer gebleken zgn en een znïvere vertegen woord igiag van de meerderheid in den weg staan Vooreerst zgn er allerlei omstandigheden tengevolge waarvan bg algemeene verkieziageu omtrent 20 000 stembiljetten ongeldig pl en te zg n De beambte die den zich aaumeldenden kiezer het stem biljet uitreikt vergeet soms bet te stempelen ds ongeletterde kiezer voor wien de beambte volgens de wet het biljet moet merken schaamt zich en wa t het er op het zelf te doen de vurige kiezer zet twee kruisen in plaats van een bg den naam van zgn nitverkorene of bg schrgft er een loftuiting bg of hg krabbelt een verwensching by den naam eens tegenstanders enz Daarbg komen dan de vergissingen by het tellen van de stemmen De bepalingen der wet op dit stuk zgn niet nauwkearig de beambte ia omtrent zijn wnze van tellen tamelijk vrg en met den besten wil staat hy bloot aaa oaachtzaamheid overspanning wat al niet Onder de middelen om dit te verhelpen noemt de Timea een stelsel van registreerende draaihekken waarvoor zekere W H Howe patent heeft genomen en cy hoopt dal dit terdege zal worden onderzocht In de buiteolandsche pern wordt er op gewezen dat het Oostenryksche keizershuis wel fwaar beproefd is wat het verliezen zgner leden door droevige omstandigheden aangaat Een aantal jaren geleden heelt het tragisch het tragisch en geheimzinnig uiteinde van s keizers eenigen zoon kroonprins Rudolf die in 1889 met de j uffdige barones Veczera op zga jachtslot nabij Weenen den dood vond Aartshertog Albrecbt verloor een zgner dochten bg een brand in zyn paleis en ten vorigea jara stortte de grootmeester der artillerie aartshertog Willem bg het passeerea der stoomtram van zjjn paard waardoor hg doodelyk gewond werd Aartshertog Johann die als Jobann Orth zich uit de hooge kringen terogtrok is veruiteinde van den aartshertog Msximïliaan den keizer van Mexico in de geheele wereld diepen indrnk gemaakt De vorsrt die door Napeleon HT tot t aanvaarden van dien troon was aangezocht viel als offer van de staatkundige woelingen op bet marktplein van Qoeretaro Nog grooter ontroering werd verwekt door moedelgk bg kaap Hoorn met zgn schip verongelukt En nn is t aartshertog Ladislans die in den bloei der jaren op de wilde zwgnenjacht een noodlottig einde vond De aartshertog was getroffen door een ontplofbarea kogel tengevolge waarvan het been verapUnterde hetgeen den dood veroorzaakte De gewonde waa in het faOTpitaal van het Roode Kruis gebracht waar hg ia tegenwoordigheid ran agn oudere den laatsten adem uitblies Woensdag wordt zgn Igk bggaut 10 een kapel te Budapest Omtreot den vermoedelgken troonopvolger Frans Ferdinand heerscht nog steeds beaorgdheid Men weet dat hg in Tyrol vertoeft om genezing eener bontkwaal te vinden maar misschien zal een overwiotering op Madeira noodig zijn Wel een bawga dat zga toeatand ernstig is Tricol Goedepeii A van OS Al GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kr riotkoer 96 96 101 103 101 105 86 8 Vl B4H 86i se s 64 7 7 l 977 1061 84 oov 16V 7Vl 114 44V 100 0 860 660 01 66 100 10 1 6 Vi 85V 101 100 1491 löjv k 146 108 6S 5IV4 Sfi 166 64 is 101 101 loov 106 1061 141 186 17 iJV 108 88 108 89 109 8 i 90 US 108 1061 46 68 16 819 lO 108 m 108 134 180 17 V iisv 10 SEPTEMBER NsDBKLiND CerI Ned W S dito dito dito S dito dito dito 3 HoNOiB Obl Goudl 1881 88 4 Italië laachrijvitig 1862 81 5 OosTEKB Obl in papier 186S 5 dito in silver 1808 5 PoaiuoiL Oblig met coupoa 3 dito ticket 3 ausuNn UU Biuuenl I8t 4 dito Qeeous 1 80 dito bij Botba 11811 4 ditob Hopal88 0 4 dito iuaoud leaB 1883 8 dito dito dito 1884 i StLSlM Ferpel aabuld 1881 4 Toazllj Gepr Conv lean 1890 4 Geo leening serie D Geo leeain serie C Zcio An Bip V obl 1893 8 Usuco Obl Buit Bob 1890 8 VsHBZVZu Obl 4 onbep 1881 LMBTZUAH Obligstieu 1896 8 RoTTsanui Sted leen 1894 8 Smb N Afr Hacdalsv aaud Arendsb Tsb H i Certitoaten Deu MaatsckappiJ dito Arnh Hypothaekb paodbr 4 Oult M j der Vonteul aand s Gr Hypolheekb paadbr S Naderiaudache bank aaad Ked Handalmaatseb dito N W kPae Hrp b pandbr 6 Kott Hvpotbeekb pandbr S sl Utr Hypotheskb dito 3 i OosTim OestHong bank sand ttOBL Hjpotbeekbank nandb 4 l Amekiki Equit hypoth pandb i Maivr L O Pr Lieu oert 8 IS HoU U Spoorw Hij aand Hij lot Eipl V at 8pw aaad Ked Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AMk Bpm aand dito dito ditelStl dito 6 lTUJl Spaorwl 188 89 A llobl 3 Zuid Itsl Spirm A H obl 8 PoUH Wariobsu Weauan amnd 4 aosi Gr Suss 8pw Mg obl 4 Baltisohe dito aand Futowa dito aand 6 Iwaug Dombr dito aand t Kank Oh Aiow Bp kap obl 4 dito dito oUig 4 AKiaiiA Cent Pao Bp MU obl CMo fcNortli W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver tt Bio Gr Bpm eert v a Illinois Oestral obl in goud 4 Louiav k NubvUlaCert v aand Heiioo N Bpw Uü lahyp 0 8 Hias Kansas v 4 pet pret aaud N Tork Ontario k West asnd dito Penns Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Ud Pas Hoofdlqu oblig 8 dito dito Lino Col le hyp O 8 OiNint Can 8outh 08rt v Vs 0 Eallw k Nav le h d 0 0 Amsterd Omnibus My aand Botterd TramiregMaats aand Kid Stad Amaterdam aand 8 Btsd Rotterdam aand S BlLSll Stad Ant erpeul887 1 Suul Brussel 1888 s HoNo Theisi Regullr Oesellaeh 4 OoiiniR Staatileening 1880 t K K Ooat B Cr l880 8 Spun Stad Madrid 8 1888 Nsn Vsr Bez Hyp Bpobl aart 349 Staats loteriJ 6e Klaue Trakljng van VHoeusdag 11 September 18 6 No 7383 ƒ 60000 No 3898 10000 No 4884 11301 19989 en 10446 iedsr 1000 No 1696 2604 an 13683 ieder 400 No 16961 200 No 991 6169 8107 8761 9761 10887 11688 13090 18766 16601 18817 17068 17917 ea 30886 ieder 100 Prijzen van 70 64 8878 6784 7398 9940 13639 16166 18806 369 3033 6814 7400 10048 13678 16486 18867 264 3083 6840 7437 10861 13726 18664 18296 316 3393 6842 7488 10489 13084 16619 18311 828 8363 6064 7723 10689 14072 16666 18666 341 3427 6106 7803 10861 14161 16763 18673 383 8882 6370 7868 11308 14367 16878 J8708 773 3899 6893 8082 11767 1441 16924 18894 784 8904 6tl6 8077 11769 14797 17072 19168 1082 8948 6421 8079 11843 14787 17227 19244 1113 3968 6476 8189 11887 14816 17283 19868 1137 3981 6498 8424 13081 14824 17326 19684 118 4068 8661 8488 li 46 14140 17S47 19 1