Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1895

348te Jaargang Vrijdag 13 September 1895 iVo 6761 miMM COÜMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters wórden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers V IJ F CENTEN HIARIA TDART ut 1716 U8S 1 7 1899 1989 2184 UU 2SS1 1883 8808 8602 8638 8867 8978 9S18 9368 9426 9496 9611 9808 9903 17660 19688 17608 19716 11806 19889 17837 19978 17859 19998 17891 10048 17940 80178 18028 80503 18063 10711 18146 80927 448S 6791 4781 6805 4856 6841 4863 6939 4874 6996 6110 7065 484 7108 6197 7146 6612 7S41 6 3 781 1SS71 14168 12466 14918 18689 16088 18668 16201 12676 16868 12980 16411 13U2 16668 18188 16737 13149 16804 18463 16108 KOËPOKINEKTING De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter atgemeene ksnnlH dat aansteandeo Zondag den 15 September 1895 des middaga 12 uur ep bet Rasdhuia niet alleen voor tniuTermogenden maar roor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zicb geheel kosteloos rechtstreeks van bet kalf te doen inenten of berineaten Gonda den 11 September 1895 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS ADV£RTENTI£N iaat hoor en EDlSOI Ss laatst Terbeterde ol3rpla oan SPREEK HAGHINE Café IJ IE Groenendaal bg den Heer TUIJTHOF ZONDAQ den gëheelen dag NIEUW LIËFBEBbERS ran een heeclgk pittig fri ch QLAS BIEB heden avond verach Terkrilgbaar in het Café SCHAAKEOED Per Olaa 10 Cent Per Fl 14 Cent Aanbevelend Uw Dn A DAM ELEEEEmHEGlI Gevraag d op de ZAANL ST WASCH en BLEEkI INUICHTINQ te Zaandam een flinke Bleekersknecht WMMKLOON t 9 Tandarts E CASST7T0 Turfmarkt 172 Gouda uitgezonderd Zondaga te consnlteeren ran 10 tot 5 uur WIJUHAHDEL VA ALPHEN lEüËBOËR TS BOXTBBDAH Depot A NORTIER Qouwe C 34 35 HBudelBmerk GU die Hoest gebruikt uit de Mikken Trommel N KATER en Co Gedeponeerd OBONINGBN Elk stolde heeft de rorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Bhkken Trommeltjes ik 25 Ct bjj onze bekende Verkooperi Allerniege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens £ ere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Cïticago 1893 is het Wereldberoeinil Druiven Borsl Honig Extract MELIANTHE UIT Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM ViK H K van Schalk Co gevestigd te aOravenhage Qf n middel is of kan worden n teevonden welke de Melianthe overtreft bet is OHHMBBOMPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getnigt Het verzacht en geneest OSMIDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelp na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gestald De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbauk te i Qravenhage MT Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordrteht J C KATELAND Botkoop B V WIJK Oudtwater WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBAHE gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op Jf Hgpotheek en verkoopt PanAbrteven van ƒ 1000 500 100 en 5 0 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn t Co J HOOPT GBAAFLAUD De Directie ij ERPEÏ18ROIJAARD8 FEANSCEE STOOMVEEVEEU BN Chemische WasscherlJ TAN H OPPEIMHElilER 10 Kruigkade Botterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der brieken zyn de prnien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverhaar itt 3 dagen te verven goederen in eene week bet Prachtwerk TMkrn ID op Koningin Martelarea Verschgnt in 10 h 12 afl groot formaat met PBACHTIQE PLATEN isiecbts 30 Ceat per afl tr per post 35 Oent ie afl bg eiken boekhandel ter inzage of bg de uitgever P STOKVIS WATEKRBOS $ BoKh Qoud Soelpendruk van A BamuAH k Zoo BEKROOi D met de GOUDEN MEDAILLE op de Wereld Tentoonstelling te Amsterdam Hyffiène te Geneve en die voor Voeding en het TAFELWATER uit de HOLLAIN Dl A BRON te HAARLEM Dit Bronwater volkomen vrij van Uzer en organlBohe Btoffen overtreft elk ander mineraal Tafelwater door zUn aangenamen tmaak en groot gehalte aan digestie bevorderende zouten Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbans is de 26o oplage versohenea Tan het boek De Ze Beproefd en aanbevolen door de beeren Prof Dr Merinlöre Parijs Prengruber Dujardln Bau metZ Parijs I BoUChOt Pargs Geh lUtb Dr Sobering Kmg Oez Rath Dr Cyurkoweoh ky Weenea Opperstafarls Dr JeChl Wseneo Opperslafarts Dr Sohlesl K ig Chef arts Dr Darses Parijs Chef arts ForestlSr Aken Distrioisarl Dr Qrossmann JühhOK D ntt DistricUarla Dr Buebacb üirk Krsnkart Dr Steingreber CharentoD Consul Dr ir ABOhenbaoh i Corfu Dr med Corrazza Vonttie ADgeVille Pargi I Lavabre Pargs WUle Taufkirchsn CablUOt Arcaohon Portget Lonzao QuiUoaeau Bor deaux i LabatUt Bordeaux BOUgavel La Per rière L Hirsohfeld Weeoen f u Lieber Innsbruck Hammer Plauen Weiner Women AuSt Brootou II Matusohlechner Brixn uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel vaa dit werkje ia keoois te verspreiden omtrent den aard der ïonavzarakte bare oorzaken en gevolgen onderncbt te geven en genezing te vinden Het handelt over bet bekend worden van de Phjsiologisobe ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare wyze op ons zeDUwgoBlel kan i ewurkt worden en wel met een sucoes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wo dt derhalve aan ieder die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtlgbeld lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondentaeid Slapeloosheid algemeene llohamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zgn en san de gevolgen daar van lyden zoomede aan verlammingen Spraak verlles of moeieliJk spreken Stijfheid in de ge ricbten en voortdurende p tn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosbeid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen indu ijk aan alle porsonen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens veiscb nseien van voortdurendangStgevOOl beneveldheld van hoofd hoofdpUn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder bet voorhoofd Oorsuiseu kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde catbegorien van ZdnuwlïjderBbebooren zoomede aan bleekZUObtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezoudon zoifs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriobten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zioh UI het be it van bovengenoemd boekje te stellen dat f ranOO en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLEBAN Go Heiligeweg 42 Rotterdam V E van santen KOLPF Kort Hoofdsteeg 1 ütreohtLOBBÏ POETON Oudegraoht b d Gaardbrug V Si TREKKIi G 19October I89S Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeoling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BU A BE EMAN ZU LASGB TtByDBWBO V 60 QébTt StoUwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerlietord fkbrleatle en uitaliütend bruik van fljn en fijnste grondutoffen garandeerei len verbruiker vaa Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordnnde aan den inhoud der reap Etiketten De Krma behaalde 27 Brerets als HofleTeraucIer 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewjjg van uitmonteód fijn fabrikakt l eds 1874 sehreof de Accademie national de Paris MouB vous déoento une Hedaille d r première clanite en ooniddöratlon ae▼otra xoaltanta fiabrloatlon d Ohooolat bonbons varies eto etc StOilwersk fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz eni flenenudvertegenwoordiger voor NederlandJnUos Hattenklodt Amaterdam Kalverslraat 103 10 BINNENLAND 60DDA 12 SeptembBr 1895 Heden morgen te omatreeka 7 nur is E Boekman 67 jaar koopman in boeken wonende te Amsterdam op de Markt alhier door eene beroerte getroffen H ia bg den Tleescbbouwer Segfiere te huis gebracht waar hy te 9 uur il oTêrleden Te Moordrecht aloeg giateravond een herige brand uit bö den caféhooder den heer W van Berkel die jaist op dit oogenblik met nog een inwoner Tan M onderweg was van Gonda naar M De vrouw van t B kwam naar buiten met het geroep mankind mankind brand Bet kind een mei je van circa drie jaar sliep boven doeh daar het bovenbniB door rook en vlammen met de gewone trap niet meer te bereiken was werd een ladder gebaald en het kind uit een der bovenvoorramen door den schilder W Hoogeodoorn van een aodera wissen dood gered want al spoedig sloegen de vlammen uit alle ramen Aan redden van inboedel of het behoaden van onmiddeiyk helende perceelen was geen denken door den sterken wind Zelfs had de brandweer moeite om het buis van den heer A Post dat juist aan de overKyde der straat is gelegen vry te houden Hoewel de meeste ruiten stnk ign en bgna allee geblakerd is mocht dit toch gelukken Uitstekend werkte een spuit uit Gooderak die de Moordroohtsche brandweer flink bijstond in het blBBaohinr swerk dat van ruim üalf tieu tot b nachts één uor met kracht werd voortgeset ofschoon toch den geheelen nacht door een spuit in werking bleef om de amenlende massa nat te honden Uitgebrand zgn vier perceelen n l van den heer W v B en een woning daarachter geleden van den hr Bloemink zadelmaker en van den hr A van Diest winkelier in gedistilleerd en andere zaken terwijl een muur is omgevalleQ op het dak van een andere woning waardoor ook deze onbewoonbaar is Q lukkig ïgo naar men zegt alle bg den brand betrokkenen tegen brandschade verzekerd Mr J E van Weel te Schoonhoven beeft zijn ontsl genomen als lid van den gemeen teraad en van da oommissie van toezicht op het lagtr onderwg Maandagnamiddag moest een condactenr van den trein die Ie 1 4 uur uit Zutfen vertrekt naar Amersfoort tosscben Asselt en Stroe de noodrem overhalen omdat een reiziger van de FEVILL ETOM M marskramer Haar Aet BuiUck 66 En hij bortt in een woesten aohatorlach uit trLaten ir eerst thee drinkea en den iuvrendigen meaaoh wat vanterken ui Horton bedaard Op taande u bant wat overapanneti Sir Ëu toen Helmatedt zijn roorbeeld volgda zag hij Pauline Bohter haune stoelen ataan Gedarende den maaltjjd werd ar weinig geiprolceo Helmhadt dacht over Hortons welgemeende woorden na en allerlai besluiten vlogen hem door het hoofd En het echtpaar Morton sprak ook niet meer dan het hoognoodige Nog was de maaltijd niet ten aiada of Cesar kwam zeggen dat leak de marakramer Mr Helmatedt gaarne spreken wilde Geroelt h zich erger P vroeg Morton Hy ziat er aleoht uit Sir antwoordde de zwarte i mssr dat deed i al toen i te bed ging Hij wil Hr Helmatedt liefat dadelijk spreken Helmatedt stond na een goedkeurend gebaar van Mr Morton op en volgde Oeaai Onderweg trok deze hem even aan de aonw en zei Weea uïet boos op mt Sir dat ik daar straks zoo laelijk getuigde ik z weL aan aw gezicht dat het niet goed ging maar die van het gerecht had m het hoofd zoo in den war gepraat dat ik heelenaat niet mssr vist wat ik wel gezien had en wat 3e kl plotseling krankzinnig was geworden en men hem niet meester kon blgreo De ongelukkige werd in een bagagewagen geplaatst onder toezicht van een paar condocteura en een ziekenverpleegster die toevallig in den trein aanwezig was Aan het station Amersfoort werd de zenuwigder nit den trein verwgderd Aroh Ct Terwgl Dinsdagmiddag de commissaris van politie van Bergon op Zoom met een heer op de groote Markt stond te praten komt plotseling een heer uit het koffiehuis de D iak geloopen en vroeg hem of hg de commisMris van politie was Op een bevestigend antwoord van dezen gaf de vreemde heer hem plotaeling een slag met een stok in deu hals en in het gelaat waarop de aaogevailene hem zoo stevig vastpakte dat de vreemde hoegenaamd niets meer kon doen Door spoedig toegeschoten politieagenten werd bg in voorloopig arrest gesteld en giaierenmorgan naar Breda overgebracht Wat de reden van deze handelwgze mag wezen is tot heden nog onopgelost Groudw Omstreeks half tien gisterenavond brak een zware binneobrand uit in het pakhuis van den heer Lyona van Loon te Rotterdam gevestigd in het benedenhuis van pand no 5 aan den Haringvliet Tegen 9 uren had meu het pakhuis gesloten waarin een vrij groote hoeveeU heid zout zeep en comestibles voorradig was De brandweer spoedig aanwezig verschafte zich door het openhakken der dearen toegang waarna haar aldra e n groote vlam en een verstikkende rook tegemoetkwam Onder de leiding van den beer J de Vries brandmeester van spuit 2 snelde men nn het pakhuis binnen dat met bet zich daarin bevindende kantoortje in lichte laaie stond Fel brandden de licht ontvlambare stojfen zoodat weldra de vloer van bet bovenhuis door den nitatedigen heer Joh Liesen bewoond doorbrandde en de vlammen zich aan eeo vertrek op de eerste verdieping mededeelden De echtgenoote van dien heer ontvluchtte met hare kinderen hevig ontdaan hare woning InmiddeU deed de heer de Vries aan de zgde van den Haringvliet ds apaiten 13 2 12 en 5 in werking atelten die in korten tgd groote massa a water in het brandende pakhuis wierpen Spuit 1 de derde aankomende was intosschen met getgk bevel naar de Nieuwehaven gezonden om van de acbterzgde het vnnr te bestrgden En terwgl de brandweer aldus krachtdadig optrad en de hoofdlieden inmiddels de leiding van de binssching op zich namen stroomde een talrgke niet Goed goed goed dat is nu voorbij Cesar Yfls Sir maar nog iets is hei waar datKlhots Sarah teruggekomen isP Ja zeker lachte Helmstedt want de neger zette een ontzettend komiek gezioht Als je du nog eens bij haar aanklopt zal ze niet neen zeggen De zwarte werkte de reohtsrhaud door ziyne verwarde kroesharen en trok de linkerknie tot de borst op en na die pantomime aprong by op de teenen de trap op en opende voor Helmatedt de deur van luks kamer Helmatedt vond zijn ouden vriend in balfliggande houding in zijn bed zitten Het ingevallen gezicht besohenan door getemperd lamplicht zag ar vaaï geel uit Toen de jonkman binnentrad sloeg de zieke de oogea op en wees naar den stoel i66t het bed vËr ia me heel wat door het hoofd gegaan Sir aprak h j met iets helderder stem toen Hatmstedt plaata genomen en Ceiar de deur achter zich toagetrokken had en ik wil u er wat van vertellen Nu kan het nog morgen zegt de dokter miiaohiin dat ik den mond niet mag opendoen Hebt u al een plan voor de toekomst gemaakt Mr Helmatedt Tie gevraagde schudde van neen U mag miss 2Uiat na niet opgeven Sir ging laak voort na al wat r gebeurd ia heeft zij recht op tt en u op haar en misschien is er een uitweg te vinden waartegen de oude heer nieta kan inbrengen Vroeger heb ik al eens met u over de handelsbetrekkingen tnasohen Alabama en New York gesproken en hoe hoognoodig hier aen gehaim handeliinapecteur ala ik het zoo noemen mag voor aommige Newïorkaohe hnfieu ia Daalqda h volkamenigte vsn alle zgdeu naar de plaats dea 1 onheils Door het gedrang hierdoor ontstaan viel aan de Nieuwehaven een vrouw te water die spoedig door een spuitgast van apuit 1 die biar naaprong en met behulp van een roaihoot werd gered Het te water vaUan dezer vrouw deed anderen toeacbieten om haar redding te zien hetgeen oorzaak was dat een 2Qiarige geaffecteerde van spuit 1 zekere J Baars woneude aan de Hugo dn Groot traat door bet opdringen te water viel Ofachoon terstond pogingen lo het werk gesteld werden om hem te redden mocht zulks niet gelukken Ülenige oogepblikken later werd zgn tgk opgehaald en de dood door dr Ligteriak gecotstateerd De brand die intnescbeo zgn hoogste pnut bereikt had was om kwart voor elven gebluacbt zoodat de overige hand en stoomspuiten zoomede de reddingsbrigade geen hulp te verleenen hadden Bg de verkieziugon in de afdveltngen der Tweede Kamer van voorzitters on ondervoor Eitters zga do heeren Kerdyk en Borgesius bij loting gekozen Behalve de hnker groep der liberalen hielden ook de katholieke partg en de antirevolntionairen fractieLobinan Dinsdagavond clubbgeenkomsten in verband met de bonding dier partgen ten opzichte van de kiesrecbtregeliog De afdeetiugen werden gisteren voormiddag rvédn bg den aanvang van hrt onderzoek der kieswet buiteagemeen talryk bezocht met het oog op de keuze van rapporteurs Gisterochtend te bali vyf vernam de hnistrouw van een winkelier in de Vleerstraat te s Graveoliage verdacht geritsel aan de deur van de op de bovenverdieping gelegen slaapkamer en zag tot haren schrik een man de band steken ia den zak van een in de kast hangend kleedingatuk van haar man Op haar alarmgeroep nam de dief glmga de vluobt langs den weg welken hg blgkbaar gekomen was namelgk door de met een valschen sUntel geopende deur naast den winkelingang Op dt3 voorkamer bleken een linnenkast en een bufietkaatje met geweld geopend te zgn masÉ de geldswaarde die zioh in een gesloten lade bevond bleef onaangeroerd Vermovdelyk zocht de inbreker de sleutels van de lade in den broekzak maar werd hg daarbg bgtgds gratoord Buren zi en den man vluchten in het aan de politie medegedeelde signalement meent deze een ouden bekende te hebben aangetroffen een glazenwaascber Zjj zoekt de dader gverig De glazenwasscher S een oude kennis van de justitie die door de politie dadelgk verdacht werd de brutale inbraak gisterenochtend teu sohouwde u zoo u betrekking esnvondig als spionnoowerk nn daar zal ik nog niota tegen zeggen ieder heeft zijne eigene oogen en ziet daarmee op zijae manier en wat den een zou bevallen mishaagt den ander Laat ilt u echter wat anders zeggen U aat naar Hr Elliot vertelt hem op uwe manier hoe het precies tosschen u en zyne dochter staat en belooft hem dat u over een half jaar zult terugko men als een man waarop hij nieta aan te merken heeft Ala dat afgeloopen is gaat u met een brief van mijne hand naar New York voor het rulsgold aal ik zorgen I en leert daar in zni maanden de zaak want u weet er al vry wat van Uen NairYorkach huis zal u hier ia den omtrek aan een winkai helpen dien gij voor hunne rekening drijven aait met zooveel procent aandeel ia da winst Dan komt u langzamerhand en zonder veel moeite met allerlei families en zakon in kennis en geen mensoh behoeft er achter te komen dat de store houder Mr Helmsttidt geheim agent is voor de NewYork sche handels wereld Ik weet niet of ik ooit weer kracht genoeg zal krijgen om mijne zaken voort te zetten en ats u ze van mij wilt overnemen en in uw geest uitbreiden en verbeteren dan bobt u maar één woord te zeggen Helmatedt zag de oude Israëliet aan alsof hij op den bodem zijnor ziel wilde lown Izak Izak zei hij waarom boud ja mg zoo bgzonder geschikt voor de zaak waarvoor honderden New Yorksohe handolabedianden beter berekend zouden zijn dan ik F De marskramer stond zya blik met glans door en antwoordde doodbedaard Ken man uit het oosten schenkt men hier zoo gauw geen vertrouwen maar als u in de tamÜie KlUot trouwt en goede vrienden liuize van een winkelier in de Vleerstnmt in Deu Haag te hebben gepleegd is gisterenmiddag aangehouden en naar het hnis van bewaring overgebracht Ia wieirgden getond Nn het rgwiel meer en meer in iwang komt ook in Zeeland nu moedera vadera kinderen echtgenooten meisjes jongens allen fietnen ja de halve wereld van dit voertuig gebruik maakt en men aioh b na geneert om te bekennen dat men niet meedoet aan deae viekte van onzen tgd zal hg menigeen zeker wel bovenstaande vraag zgn opgekomen Er is reeds meermalen een antwoord op die vraag gegeven Hooggeleerden deden dit sommigen om den lof te steken over dit even eenvoudige als aangename middel om zich voort te bewegen anderen om het niet per sé goed te keuren Bet eenvondigst antwoord daarop gaf de Huisvrouw c aan de hand van een opstel van dr A KQhiier in Oer artzliche Hansfreund a Dit blad schreef in varband met hetgeen boren dit op tel staat Zonderlinge vraag Is eten drinken rnit beweging slapen waken gezond Alle leveniverrichtingeu van den mensoh zgn gezond wanneer zg in juiste banen geleid binnen joiate grenzen gebonden worden alle levensverrichtingfn en gewoonten zgn ongezond wanneer men daarbg overmatig eenzgdig t werk gaat Oc maat is gezondheid Het wielrgdeo wanneer hst niet binnen zekere perken geschiedt is eene zner Ongezonde beweging Artsen weten eene geheele reeks van ziekten op te sommen die men wielrgdersziekten zou kunnen noemen niet alleen ziekten vau de bersenen en van de longen maar ook ongemakken blgvende kwalen tengevolge van plaatselgke prikkeling Is wielrjjden gezond D beantwoording dezer vraag ia nog zoo eenvoudig niet Voor eene bevredigende oplossing stelt zij zekere voorwaarden voorop Voor kiodereo wier beenderen nog week wter borstkast tot misvormingen verkrommingen geneigd is voor ouden van dagen wier bloedvaten verkalkt broos zgn kau het wielrgden zeer ongezond worden ovadat by de eersten blgvende gebreken van den beenderen boa w der spieren en banden bg hoogbejaarden bartgebreken longenbloedingen verscheuring der vaten als gevolgen te vreezen zgn zelfs bg een matig gebruik van het rgwiel Bg kinderen zoowel als bg onden zgn daar de elasticiteit en de zekerheid van deu wielrgder ontbreken licht ongelokkan te vreezen en venzoo hg een boogen graad van nerveusiteit vooral bg epilepsie en aanleg daar met de Mortons lilyft dan beschouwt men u hier biunen een jaar ala eeu echten Alabamees en dat LS meer waard dan alle bandelBkennis dia u misschien nog ontbreekt Laat mij er van nacht over heenalapen Irak besloot Helmatedt een diepen zucht lozend dan spreken wo elkaar morgen nader AMorgenP Wie weet of ik morgen nog leef Wie een geluk snappen wil moet vlug loetaaten want alleen van het heden zijn we zeker flik kan oog niel beslissen goede man Geef m ten minste twaalf uur tijd om mijne weerbarstige natuur te overwinnen en heaohnldig mij niet van ondankbaarheid 1 Ooodelijk vermoeid Het de grijsaard zich in dekussens terugvallen on hij aloot zwijgend de oogen Helmatedt waohlte nog even maar hij kreeg geenwoord meer ec na nog eene pooa naar de zwakkeademhalmg van den zieke geluisterd te hebben verliet bij behoedzaam bet vertrel lo de nut vcrliohtegang bleef h een oogenbtik ataan en steunde hetgloeiende hoofd legen den konden muur Een geacht koopman verbonden aan eene der beate families een eigen tehuis en Ellen daarin dat allea trok hat oog z na geeatea voorbg maar dan ook apion Hoo hij het ook draaide en keerde het grondideewas en bleef verklikkerg en daar kon hij niet tegen Liet een ander dat voor zijn part doen er zou voorhem wel een ander gat barsten Hier richtte hijzich op en kwam met een ruimer hart de kamerbinuen dan hÖ z verlaten had Was EUen hetmoisje Kooals hij haar in het hart droeg dan zouzg geen slap van hem verlangen dia hem in zijnoigan oogMi vernederde Wvrit trvol§é