Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1895

ZomerdieDSt 1895 AasKevaogeD 1 Mei TUd vao Greenwich GOSDl SOTTIKDAU Directe Spoorwegverbindlogen met GOUDA 1 84 8 38 7 68 7 8 8 06 8 13 8 88 8 48 18 8 18 88 18 48 18 88 18 68 1 44 8 60 4 08 IIOTTIKDA U e O U D A 40 9 61 10 88 11 80 19 80 10 88 10 8 10 48 9 69 10 11 10 8 18 08 18 40 10 7 47 9 88 7 86 8 1 4 08 4 40 SIN HAAS GOUDA 7 46 8 07 8 18 DDADEN HAAS sHage 6 48 7 S0 7 48 S 80 9 S8 9 4 10 14 11 85 IS IS 1 88 8 44 S 8 S 4S 4 U 8 17 6 l 7 58 0 38 Yoorb 8 K4 f t 10 80 1 44 g 8 17 Z ZegwS OS M 0 g K 10 85 1 68 r 8 18 58 Zev M 6 19 M n 0 10 48 I OB 6 4S 10 01 Goada 6 807 608 18 9 9 6610 1610 67 18 0618 468 80 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 6 5S 8 88 10 18 Stopt te Bleiswjjk Kruisweg eo NootdorpLaidaDhendam U T B X C H T G O D D A Utreoht 6 88 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 S KS 4 48 8 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 8811 61 4 16 6 68 9 88 10 64 Oadewater 7 07 8 19 10 81 4 84 f V S6 Goada 7 80 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 08 8 86 8 419 49 11 10 AHST8KDA U Q O U D A AnatardaaWp 1 50 8 16 8 66 11 8 40 4 86 6 85 8 10 eaida tJO 8 04 1 14 18 19 I S f 80 7 46 8 49 11 10 Ooudi 7 s l 8 86 Oa 9 97 10 80 10 0 18 1818 86 1 87 3 36 8 4 4 46 87 7 14 4 89 8 64 411 18 Zev M 7 48 8 47 11 08 18 37 4 7 8 01 10 08 Z ZeK 7 8 8 66 11 13 18 48 08 8 18 10 16 Vourl 8 07 9 08 11 87 18 68 6 80 8 88 10 87 HlKe 8 18 9 13 X7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 1 6 86 6 7 7 44 8 81 9 88 10 88 11 48 fiO I ll A VTSICHT 0 10 1 11 18 48 8 83 3 17 4 16 4 47 6 6 8 8 8 81 10 18 11 14 8 87 7 10 10 8 11 88 8 48 8 84 6 06 6 1 7 18 8 48 10 87 1 8 10 1 ll 4 1 80 8 08 3 0 4 48 89 6 3 4 9 0411 S O U II A A HKTÏBDAU 10 01 11 18 10 3 31 4 4 10 18 10 0 ll 1 4 80 8 18 ll U voor Hariziekten en goTorderde longziekteD verbiedea het wielrydeD terwijl by zekere zoogeDanmde Inxeziekten de Ufelvreugde der ryken het wielryden als eeoe uiterst voordeelige beweging te beschouwen in Ie wieirgdea gezond De beantwoording der f raag behoort bügerolg in de eerste plaats tot het terrein Tin den arts Het ia daarom zeer aan t berelen voordat men de o feningen aanvangt een arts ie raadplegen die zeH wielrijdt niet alleen wat betreft de vrang is wielrgden voor m gezond V maar ook om de zich verder uitatrekkende vraag waarin de eerste besloten is te kunnen beantwoorden boe is wielrgden gezond De arts en wel meer bepaald de arts die oit eigen ervaring bei gebrnik van het r wiel kent zal den aanvanger niet alleen inlichtingen kunnen geven over de gezondheids voor waarden bg het wielrgden over zekere eïschen met betrekking tot kleeding spys en drank het meenemen van bet noodige by tochten over beweging en ruit maar hg zal ook zeer nuttige raadgeviagen knnnen verstrekken over de techntelE ran bet wiel en van het rgden de keus van het rgwiel den bouw daarvan over het leeren van bet wielrgden goede houding enz en ook over hetgeen den wielryder te doen staat wanneer hem op eeu tocht een ongeluk overkomt of wanneer hg ongesteld wordt Is de wielrgder zoover voorbereid en toegerust dan kannen wg hem de vraag is wielrgden gezond aldns beantwoorden Wielrgden 18 zeer gezond Wielrgden is het beate voorbehoed en geneesmiddel in onzen gejaagden onroatigen ztekelgken igd met zgne zittende levenswgze zgne op schrikbarende wgze toenemende nerveositpit en gne steeds in omvang toenemende vatbaarheid voor allerlei ziekten Het wielrgden sterkt en staalt den gebeelen mensch lichaam en geest Daarin ligt het geheimvolle zgner werking Het wielrgden is bezigheid zonder arbeid vandaar dat bet de voorkeur verdient boven spoorweg en voetreizen en varen per schip Het volle ademhalen dat in onze enge kamer aan den schrgftafel in het geheel niet kan geschieden wordt op bet rgwiel met roordeel volbracht bet wielrg eu in de vrge natuar in eene heerlgke boscblooht is de beste soort van lo ogen gymnastiek Ëo hoe wordt het gemoed opgevrooiykt wanneer men op het lichte stalen ros door een fraai landschap kan gleo het bekoortgke daarvan bewonderen 1 de heerlgke balaamieke lucht met volle teugen inzoigen kan Mauiegazza zegt De tweewieler ia de triomf der menschelgke gedachte over de trage stof Twee wielen die nauwelgks den bodem beroeren en die men voor vleugels ou kunnen bonden dragen u in de wgde wgde verte met eeoe wouderbare bedwelmende snelheid zonder het medelgden wekkende zweet vau bovenmatig ipgespannen dieren zouder het batel ke schokken van rookende machines Een wonder van evenwicht van eenvoudigheid van iiohtbeidi Een maximum van kracht een minimum van werktuigen het inbegrip van snelheid en elegance De mensch die er naar streeft engel te worden en de aarde met meer aanraakt Mercarius die nit zgn graf is opgestaan en levend tastbaar voor ooa verschgnt Dat is het rgwiel 1 Ala men dat glenopvatzooala de meeste wielrgders doeb nl als dollen te vliegen over den weg dan zal er van bewonderen van een landschap wel niet veel sprake zijn Hnwetgk fin de cycle De geschiedenis valt voor in een klein plaatsje in Frankrgk De burgemeester wil nitgaaa en gaat in de trouwzaal sgn rgwiel halen Een wielrgder en een wielrgdster stormen de zaal binnen en vatten hem te voet Hg Trouw ons meneer de burgemoeater De burgemeester Hè Wat Wat bedoelt u Hg De schijn is tegen ons maar wg zgn onschatdig Wg zgn geëngageerd 1 36 7 88 7 89 7 46 7 66 6 6 10 6 1 6 86 6 88 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 8 18 6 81 8 89 8 86 60 loude 8 30 Moordfflobl fi uwerlrer1t 5 = CHpalle £ I HtitterdaTD 7 RottenUm Oapelle Hieawerkerk llDordreoht Ooud III 6 86 60 6 18 6 40 7 66 6 64 7 08 8 18 7 88 8 88 8 0 8 1 8 41 9 Ooud 8 40 8 81 9 10 De bargem Neem u me niet kwalgk maar ik oil graag willen weten U bent altebei in mannekleeren Wie ii de brnidegom en wie is de bruid Hg Ik ben de bruidegom Zg blozende Ën ik de bruid Hg Haar ouders weigerden mii haar hand Vandaag ging zg met baar kamenier een tochtje moken De Inchtband van de kamenier baar rgwiel ia gesprongen Zg heeit van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar mg toe ie rgden En daar zgn we nn Maar trouw ona no ook gauw als het u belieft Misschien worden we achtervolgd De burgem U trouwen Dat is mak kelgk gezegd Maar er moeten nog formaliteiten vervuld worden u heeft papieren machtigingen noodig Hy O Grod dan zgn we verloren ziunde dal de burgemeester een lintje van een wielrgdersvereenigiog in zijn knoopsgat heelt Wg wg lyn gered U is lid van den ï C P I De burgem Als dat waar is kan ik niet weigeren u te trouwen Leden ran de M G F hg trouwt ze Hg Meneer de burgemeester wg blgven n eeuwig dankbaar Hg springt op zgn viets zyn vronw op de bare en beide zgn spoedig uit t gezicht Een tgdjn verstrgkt Een kamenier opkomende in wielrgdsterB kostuum Hoeft n ze niet gezien De burgem Jawel Ze zgn juist w De kamenier wanhopig Ik ben verloren Ze zulten me wegsturen En ik had me toch zoo gehaast niet bet opblazen van mgn lucbtbaod In een spurt ben ik hierheen gnreden Wat zullen meneer eu mevronw zeggen O Hemel daar zgn ze al De ouders komen op van onder tot boven bestoven in wielrgderakostuom De vader Waar zgn de rakkers De moeder Waar vitten ze verscholen De burgem Ik heb ze getrouwd De vader Ik vervloek ze De burgem Ze zgn al tien minuten weg De vader Al tien minuten Dua ou twee uur tweeen entwin lig zijn ze hiervandaan ge reden De burgem Ja De vader tot de kamenier Endajufirouw ia om een uur vier en twintig van je weggereden De kameuier Ja meneer De vader verrokt Ze heeft het unrrecord op den weg geblagen Het lieve kind Hg springt op zgn rywiel vliegt naar het telegraafkantoor en zendt naar het noastbgzijnde plaatsje dit telegram Kom dsdelgk terug Ik schenk je vergiffenis t Ook da 9e Sept herinnerde aan een bloedig voorval uit den Franseh Duitschen oorlog nnmeJgk het in de lucht springen van de citadel van Laou na door de Duitachers bezet te zgn De Noordelijk Franscha vesting Laou was 8 Sept door den commandant der 6e divisie cavalerie hertog Wilhelm van Mecklen burg gesommeerd zich over te geven en na eeuig dralen had de vestiugcommandant Theremin zich bereid verklwrd te capituleereu Daarop rukten de Daitache troepen de stad eu de citadel binnen de laatste werd door het bataljon jagers No 4 bezet Op bet plein der citadel stonden 2000 man van de mobiele garde en een afdeeling van het twee en vgftigste liuieregiment opgesteld het neerleggen der wapenen bad plaats de ofGcieren gaven hnii eereworrd dat zg niet zouden ontvluchten eu de Fransche infanterie trok af naar de stad Er bevonden zich toen nog op het plein 22 Fransche officieren de commandant Theremin en hertog Wilhelm met kolonel graaf Gröben majoor Scönfels eu luitenant graaf Rossende ritmeester V Treskow 18 88 10 1 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 10 36 8 De compagnie jagers stond aangetreden de vrygelateii manschappen der nationale garde marcheerden juist weg door de poort der citadel eu de Fransche en Duitsche ofBcieren stonden met elkander te spreken toen een ontzettende knal werd vernomen een diepe kuil outstond waaruit vlammt n wild ora zich heen tfrepen groote stukken pain door de Inofat vlogen en de aanwezigen in een dichten zwarten walm werden gehuld Toen deze was we etrokken werd een ontzettend tafreel aanschouwd De helft der compagnie jagers lag dood en verwond onder het puin wi ook veraoheiden manschappen der mobiele garde eo 12 Fransche officieren bevonden zich onder de slachtoftera de ramp welke door het in de lucht vtiegen van de boakruitkamer was veroorzaaktWie er de lont in had gestoken of heeft laten steken is steeds een geheim gebleven Eerst hield men den commandant Theremin die zelf zwaar gewond werd en kort daarna bezweek voor den doder Later bleek dit vermoeden ongegrond en richtte zich het vermoeden op den opzichter der artillerie Loriot die hg de capitulatie zou hebben gezegd dat hg die verw Pruisen in de lucht zou laten vliegen en tegen den aergeaat Heuriot die den atentel der kmitkamer bad Onmiddellgk na de ontploffing dachten de Duitachers aan een vgandehjken aanvat eu openden een geweervaur op de Franseben Slechtfl met moeite kon de kolonel Von Albensleben bet misverstand ophelderen en daarmede aau het gevecht een einde maken Van de Duitachers werden 50 man gedood en 45 gewond Hertog Wilhelm had slechts een kneuzing aau den enkel bekomen de kapitein der artillerie Maon was dood en de olioiereu Gröben Schönfels en V Treakow waren meer of minder ernstig gewond Aan de stad werd door den commandant der Maararmee een boete van 100 000 frank opgelegd De lessen der school voor Kunstnijverheid verbonden aan het Museum van Kunstngverbeid te Haarlem werden de Ie September wat betreft de dagcursaji weder hervat Genoemde school werd in het vorige schooljaar door 88 vronwelgke eu 193 mannelgke leerlingen bezocht die uiet alleen uit Haarlem en omstreken doch nit verschillende plaatsen van ons land als Amsterdam Zaandgk Schagen Purmerend Utrecht Eindhoven Sluis Arnhem Winterawyk Leeuwarden Harlingen Deventer Leiden Yliasingen en Zutphen tot het bezoek der school waren overgekomen De vronweiyke leerlingen bekwamen zich in het ieekenen en schilderen van pleister eu stillevens en het ornamentale teekenen voor indostrieële doeleinden de eiaoben van de toelatingsezamena voor de Rgksakademie en de Rgks Normaalschool voor Teekenonderwgzers worden hierbij in het oog gehouden De aan dacht van belangstellende wordt vooral gevestigd op de getegenheid die de school aanbiedt voor mannelgke leerlingen voor de opleiding tot decoratiescbilder ornamentale beeldhouwer in bont en modelleur graveur en stem pelen gder Lithograat en teekenaar naarknnstindusirieële doeleinden Daar bet ouderwya op practische wgze zooals dat in de werkplaats geschiedt g even wordt zgn de leerlingen nadat de geheele oursns met vrucht is doorloopen in hun vak zoover dat ze met goed gevolg inde practgk kunnen treden Met voldoening kan dan ook op de verkregen rusultaten gewezen worden daar alle jongelieden die de school na volbrachten leertgd hebben verlaten eens goede maatschappeIgke positie innemen De directeur der schoot de heer E von Saher is gaarne bereid alle verdere inlichtingen te verschaffen als ook bet verslag en leerplan aan belangstellende toetezenden Een flesBchentrekker eerste klasse ia gearresteerd te Coorbevoie bg Pargs De waardige man een rnim 60 jarige die allerlei boogklin kende namen voerde deed groote zaken Hg waa o a machtig geworden 450 000 fieaacheu 12000 kilo kurk 2000 000 kilo raw gzer Hg iiep er in met zes wagonladingen steen welke hg 50 pet beneden de waarde verkocht U 8 44 4 60 4 7 6 04 11 80 1 46 l 8 08 8 09 8 16 r so 8 10 6 48 8 80 8 09 Tweehonderd klachten zgn na t en hem ingediend Gelgk ia verwaohiaa was verklaart ook Het Vaderland zieh tegen hot Gids adviea vau prof Oort van dar Linden over de kieswet wiarvan in de afdeeliugeu der Tweede Kamer gister bet onderzoek is bannen Het Haagsch liberaal orgaan achrgft daarvan bedeu het volgende onder het opschrift een on var antwoordeIgk advies Wg hopen dat de geavanceerd liberalen iu de Kamer die mede voor dan loop van s lands zaken verantwoordelgk zgo het profoaaorate advies niet opvolgen om de aangeboden kieswet eenvoudig als onaannemelgk te verwerpen Dat advies is misschien erg idealiitiach maar zeker onpractische politiek De mogelgkhaid kan geboren worden dat het ontwerp nog zoo besnoeid en voor at wat conservatief denkt zoo smakelgk gemaakt wordt dat een tegenstemmen bg wgze van protest plicht kan zgn Maar de Amsterdamsche booglwraar heeft bg zgn advies da mogelgkheid vooral van verwerping in het oog gevat En als men let op het wonderlgke trio Cort van der Linden Hartsen Arnh Ct dan zou inderdaad zulk een gebenrtgkhoid denkbaar zgn Wat zou men dan echter bereiken De tegenwoordige onboadbare toestand zou bestendigd zgn zonder eenige kans uit den impasse te geraken Een meerderheid voor het stelael Tak door den heer Gort van der Linden mede afgebroken is zeker uiet meer te vinden Alweer een ander stelsel nit te denken moge voor de vindingrgkheid van dan heer Gort vau der Linden eeu kleinigheid zgn een meerderheid voor zulk een stelsel byeen t brengen is mq wanhopige zaak Alsoo zal moeten aangastnord worden op Grondwetsherziening uuur tegen wanneer zouden de democratiaohlibara len beachikken over de daarvoor noodige meerderheid van twee derde De andere gedragslgn die deze ia het aangeboden stelsel aanvaarden maar bet door opbouwende eritiek verbeteren trachten nt concessies ïn liberalen geest te verkrygen zoo mogelijk tot de instandhouding eener zg t ook niet geheel bevredigende kiesreohtoitbreiding medewerken deze gedragalga heeft niets t en Volgeoa den heer 0 v d L staan de geavanceerden dan later voor het delemma öf hun beginsel prysgeven óf obdtructionisme toapassen In geeuen deele de derde weg is gedold oefenen tot hun tijd komt Eo die zat komen Veel van de eritiek van den heer O v d L onderschrgven wg Welnu de fouten van het slelael Van Houten zullen bg de werking van dat kiesrecht zoo heider aan het licht treden dat bet binnen niet te lang tgdavertoop zal blgkeu tegen do eritiek niet bestand te zyn En dan aal daz uitbreidiug door een verdere worden gevolgd De tactiek vreest de boogleeraar zal de politiek vermoorden Neen verstandige politiek zal leiden tot z4 epraal van het baginial Den verantwoordelijken politicus voegt zelfsverlooobening en geduld c Van den Aannemarsbond te Amsterdam opgericht wordt het doel als volgt omgeschreven het verkrygen vau wgziging in verbeteringvan die artikelen van het Bnrgerlgk Wetboek welke voornamelgk betrekking hebben op hetaannemeravak het doen en het bevorderen van alte pogingen dis moeten dienen tot het verkrgganeener minder onbillgker der verschillendethans bestaande algemeene voorwaarden en dedaaraan verbonden admistratieve bepalingen het bemiddelend optraden bg eventaaèleverschillen tnsachen directiën en aannemers waar de opvatting der eerste atrgdig mochtzyn met het algemeen begrip van recht enbillgkheid het vorderen van elkaari wettige engeoorloofde belangen buiten rechten daar enwaar zulks noodig zal blgken het verheffen van den aannemersstandin het algemeen en bet bestryden van alle on jedele en oneerlgke concnrentie 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 08 11 10 8 8 4 80 11 13 6 808 306 876 44 6 60 8 86 9 41 0 6 1 10 08 6 het vormen van een fonds tot ondersteuning van di0 aannemers die op bon ouden èang vol ui de meening van den Bond niet in igen onderbond kunnen voorzien Na het vaststellen aau deze omschrgving traden 98 leden tot den Bond toe Omtrent het ongeluk aan een gids uit Zermatt bg de beklimming van den Matterhorn Woensdag overkomen meldt men nader De beklimming vao den geweldigdan bergtop oit Doré s teekeniug meer bekend onder den Fmnschen naam van Mout Gerviu de moeiIgkste zgda ondernomen Een uur gaans beneden den top hoorde een der gidsen steenen naar omlaag komen snel wierp hg zgn touw om een rotapaut en redde daardoor het gezetschap daar de steenen allen omverwierp Men moest den nacht doorbrengen op een rota waaraan men zich vastbond Den volgende morgw ondernam men de allergevaarlgkste afdalingen en kwam s avonds te Zermatt aan van waar toen 14 gidsen naar boven gingen om den zwaar gewonde af te halen dien men had moeten achterlaten maar die nog levend beneden werd gebracht Dr Schnürdreher die onlangs met twee gidsen bg Obamonix verongelukte had dit daaraan ta wgten dat bg te Gourmayeur voor den overtocht over den Montblano langs een der gevaarlgkste passeu Itatiaanache gidsen nam die den weg naar omlaag niet nauwkeurig kenden Zg weken van de juiste richting af en kwamen daardoor op een gsveld waarzg blgkbaar ook op te maken uit aauteekeniogen die dr S onderweg had opgeschreven besloten naar omlaag te glgdeo zonder te weteu dat aan het einde der gshetling een diepe afgrond gaapte waarin zg ueeratortten en allen den dood vonden Dat de zg ReiiwezeU tentoonatelliogte Amsterdam als wereldexpositie niet volkomen geslaagd is om tnn zacht uit te drukken wordt vrg algemeen erkend Maar OudHol land is een aocoea Sedert de opening zgn daar 584 283 menichen door de poort gegaan Op de DinsdagavonB gehouden vergadering der Brillantverstellersvereenigiug afd Amsterdam van den Alg Ned Diam 6oud werd meegedeeld dat een bestunrstid Maandagavond de vergadering had bggewooud van gedelegeerden der vakvereeoiging ten doel hebbend een comité te vormen lot geroeide inning van één nnr nrbeidstooa voor de werklieden van alle vftkkeo ten voordeele van werkstakenden of klaehtnfiers eener afgeloopen werkstaking Bg de diamantbewerkers die meestal niet bg het nnr doch per stuk betaald worden was bedoelde inning zeer moeilijk Men zon echter op middelen zinnen ook om ta zorgen dat afgevaardigden der sigaret makers die geld inzamelen voortaan aangenaam op diamantalgperjjjen bej end werden De vergadering nam een motie aan woarbg zg baar afkeuring uitsprak over de ooheusche jwbandeling door belhamels aau de inzamelende sigarenmakers aangedaan Besloten werd per week en per man een minimum vau een kwartje te storten verder om ineens f 25 uit de kas der vereeniging af teataau en wekelgks f 7 50 Door een commissie van leden nit de Britlaniventetlersvereen de Bazenvereen en de Knechten vereen S a V was eeu ontwerp vervaardigd tot reeling der veratelloooen De voorzitter de heer Hester wees er op dat deze regeling werd zg aangenomen slechts als een overgangsmaatregel beschouwd moest worden Het was geen ideale regeling maar toch een verbetering waarbg men zich neer kon l geo De vergadering besloot dit ontwerp aerst te behandelen wanneer het in de beide andere vereenigingen was goedgekeurd Ook aan Patrimonium en den R K Volksbond zon hst concept worden toegezonden De voorzitter deed verslag van een vergadering van het hoofdoomité van den Bond waarin besloten was dat voortaan wanneer de veratellera het werk zouden neerleggen de lypers en sngders mee zonden staken en omgekeerd Deze solidariteit zon aan da kracht der bew ng zeer tan goede komen Men besloot vervolgens om leden die werk verzuimen ten behoeve der vereeniging daarvoor nit de kas schadeloos te stellen Tel De aan de zuidkust van Klein Azië gelegen havenstad Adalia is door een hevigen brand die vgf oren woedde bgna geheel vernield Meer dan 2000 mensohen zgn tengevolge dezar ramp dakloos geworden en kampeeren in het openveld De in de stad achtergebleven persoosu zgn bovendien van levensmiddelen beroofd daar hun geheele have het vuur ten prooi viel Bg min beschikking is benoemd tot magazgnmeester in de strafgevangenis te Rotterdam da heer F Klinkert laatst schrgver in het huis van benaiing te Zwolle thans waarnemend cipier in hot hnii van bewaring t Ziarikaac BolteilandscJi Overzicht Het dezer dagen aangekondigde collectief Mandement van het Belgische Episcopaat in zake de ooeenigheden onder katüolieken met betrekking tot de beste oplossing der Sociale Quasstie is thans verschenen Iu elk der zes diocesen Mechelen Lnik Doornik Gent Namen en Brugge zal een ve adering van priesters en leeken over de beate middelen tot herstel der eengezindheid beraadslagen en daarna zal te Mechelen het geheele episcopaat met de gedelegeerden der diocesaan vergadering onder presidium van kardinaal Goossens de verkregen coocluaiën overwegen en tot grondslag nemen voor een definitief program van vruchtbare samenwerking en de nitvoering opgedragen aan een Permanent OeotraalComité dat onder directie d r bisschoppen over het behoud der eenheid van actie zal waken De Hongaarscbe minister president baron Banffy hield dezer dagen te Szelagji Somlyo het district dat hem naar de Kamer afvaardigde een redevoering waarin hg eenige mededeelingen deed over den politieken toestand Baron Banffj verklaarde dat hg voornemens is niet af te wijken van zgn voornemen om de volledige tenuitvoerl ging der kerkelpke hervormingen te eiachen Ook indien de clericalen zich daartegen mochten verzetten zal de regeering het standpunt handhaven dat zg nu eenmaal te dezen opzichte heeft ingenomen Verder sprak de minister nog over den fioaucieelen toestand die naar men weet zeer gunstig is over de socialistische beweging en den strijd tusschen de Rumenen en de Hongaren in Zevenbergen Noch tegen de aocialisten noch tegen de HuÉdenen zal de regeering toch krachtige maatr elen overgaan Integendeel de toestand in Zevenbergen ia nu zoo gunstig dat baron Banfiy zich gerechtigd achtte een wetsontwerp aan te kondigen waarbg wordt voorgesteld kwijtschelding van straf te verleenen aan beo die voor eenige maanden bg het bekende hoogverraads proces re Hermanustadt werden veroordeeld In het begin der volgende maand zal het Hongaarscbe Huis van Afgevaardigden den arbeid hervatten In de eerste plaats mo4t dau eeu beslissing worden genomen over de nog niet afgedane karkeiyke wetten Nn baron Banfify zoo uitdrukkelgk heeft verklaard dat het ministerie ondanks hei verzet der bisschoppen de volledige invoering der bekende hervormings wetten blgft handhaven zal de geesielgkheid ten slotte haar oppositie wel opgeven Trouwens ts te oordeelen naar het zeer kalm gestelde manifest onlangs in de bgeenkomst der bisschoppen te Buda Pesth aangenomen is deze oppositie vau den kardinaalprimaat Vaszary niet ernstig gemeend De strijd tusschen de liberalen en de clericalen in Hongarge in hoofdzaak reeds beslist zal wel eindigen met eene volkome overwinning van het kabinet Baoffy en de invoering der kerketgke wetten gelijk deze reeds door het Huis vau Afgevaardigden en de MagnatenKamer zgn aangenomen terwgl tevens aan de aanneming van het laatste gedeelte dezer hervorming niet te twgfelen valt De verkiezingen voor de nieuwen gemeenteraad van Weeoen nemen den zeventienden van dezen maand een aanvang Zooals men weet werd zea maanden geleden de raad waarin de macht der aotisemieten gaandeweg toenam op hoog bevel ontbonden en werd toen de rgkscommisaaris met de regeling der loopende zaken betast Van die tusschenregeeriog hebbeo de antisemieten gverig gebruik gemaakt om propaganda te maken voor hun zaak Na de dag der verkiezingen nadert begint wel ook de liberale party meer teekenen vao leven te geven maar hare tegenstanders in t byzonder de chfiatelgke socialisten spannen alle pogingen in het werk om hou macht te behondeo Het is wel waarscbgolgk dat de anti semieten iu den nieuwen raad de meerderheid sulten verwerven en ia dat het geval dau zal de liberale partg zich geheel ontbonden van deelneming aan den werkzaamheden van den raad De antisemieten zullen dan de handen vry hebben en aan kiezers het bewgs moeten leveren dat het wanbestonr der liberalen waarop zg thans gedacht afgeven wezeulgk de oorzaak is van den minder goeden gang vau zaken De beriohteu die de Daily News ontvangen heeft van baren zeer veriroowbareuc oorrespondent in Armenië zgn wel in staat eeu zonderlingen indrnk te wekken in Eui 9pa Terwgl de Armenische quaestie nog niet beslecht is en de commissie van onderzoek haar verslag van de gebeurtenissen in Sassoen juist aan de betrokken mogendheden heeft verzonden heeft de aanlegger dier gruwelen een nienw en nog stouter stuk bestaan Zeki pacha heeft een groep Armenische dorpen in de nabgheid van Erzingian doen verwoesten en uitmoorden Geen wonder zegt de Daily Newa c dat den Christenen in hei diatrict Erzingian de schrik om het hart ato en dat zg in hun ntsteltenis de hulp inroepen dar eouanls van Fmukryk Rusland en Enge land te Erzeroem Zelfs onder da Turken heeft het woeste optreden van Zeki pacha diepen indruk gemaakt en velen hunner verzekerden den correspondent dat bierdoor Zeki pacha zichzelf thans onmogelgk heeft gemaakt Sarcastisch merkt do correspondent op dat hg dit niet eens is integendeel zal Zeki pacha een dankbetaiging en een decoratie krgg n en door igne Keizerlgke Majesteit den Sultan bevorderd worden in rang I it zgn in hoofdzaak dezelfde barichten die voor eenige dagen door de Voas Ztg c uit Tiflia werden ontvangen en toen door het Turksche gezantschap te Berlgn beslist werden tegengesproken Onder deze omstandigheden komt de vraag of het na nog geen tgd wordt dat de mogendheden krachtig optreden tegen de Turksche BP ffing en op oagewgzigde invoering der u eBt lde hervormingen aandringen als vanulf in de Ëngelsche en Dnitsche pers op En bgoa eenstemmig dringen de bladen op handelen aan De Daily News hoopt dat het niet gaan zal als mei den knaap voor wien Don Quichotte zoo moedig tusacfaenbeiden trad en die het na het vertrek van den dotenden ridder nog harder had dan te voren Indien de mogendheden niet hun woord houden en de onafbanketgkheid van Armenië tot stand brengen zal de toestand daar al meer onhoudbaar worden De gisteren medegedeelde voorwaarden der Forte moeten worden verworpen 0m zulke luttele hervormingen te verkrggen was het niet noodig geweest tussehenbeiden ie treden En dau moeten maatregelen genomen om te zorgen dat het spelletje niet te lang aanhoudt De Porta wil altyd maar uitstellen in de hoop dat er iets zal gebeuren waardoor de aandacht van de Armenische gebeortenisaen wordt afgeleid Dat moeten de mogendheden beletten En daartoe is een gemeanschappelgk krachtig en spoedig optreden noodzakelgk i Na znlke uitweidingen over gruwelen bedreven door Turken tegenover Christenen ts het bedroevend ook tuelding te moeten maken van gruwelen in een Chriatelgk land door Christenen tegenover Torken bedreven De Timescorrespondent te Sofia had onlangs in zgn blad enkele mededeetiugen gedaan over het optreden van Bulgaren in Dospat De Bplgaarsche minister Natchewiich meende een verbazend handigen zet te doen door den correspondent te verzoeken zalf een onderzoek in te stelten in de streek waar die gruwelen gepleegd moesten zgn Hg hoopte dat de autoriteiten in het Dospatgebied de sporen van hei gebeurde wel zouden hebben uitgewischt Daarin bedroog de beer Natchewitoh zich echter Volgens een bericht aan de Times c heeti de correspondent de meest onwraakbare bewgzen gevonden voor zgo mededeeliüg In Dospat waren 20 buiten afgebrand 41 mannen en 21 vrouwen werden er vermoord de moskee en een groot deel van het dOrp met dynamiet verwoest Zun de Butgaarsche regeering nu nog willen volhouden dat haar zorg voor de Mohammedaansche bevolking der grenastrekan uitmuntend is en dat zg niet betrokken is by de pogingen om opstand te verwekken iu Macedouic Afloop vau Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen Uitslag Verkoop BonwmanswoLing met 5 42 98 hectaren Wei Hooi en Bouwland te Lekkerkerk voor den heer L Honkoop aldaar 12 September 1895 door Notaris Mahlstede te Bergambacht gehouden Kooper J de Vrirs Cz te Lekkerkerk voor f 5945 349 Staats loterij 6e KlMie Trekking lan Donderdag 18 September 1896 No 3947 118B7 16778 eD 80666 ieder 1000 No 8168 400 No 8481 10471 en 111 3 ieder ƒ 800 No 1896 9609 6978 7043 11776 14984 16883 en 80068 ieder 100 Vt txa ran 70 18788 18783 18789 18810 19067 19079 10301 19878 19608 19862 19868 19908 80032 80088 80116 80896 80464 80688 80791 80974 13984 786 8499 10 86 746 8601 10764 6804 8633 10881 684 8679 10916 6091 8783 1091 6846 8981 10971 6306 9009 11161 63 9 9371 11814 6409 9408 11444 6461 9431 11473 6 81 9468 11868 7088 9680 11918 7188 9686 11966 7616 710 18089 7618 976 18103 7719 9786 18196 7881 9884 19809 7897 10183 12848 8116 10967 18689 8116 10370 18607 816110446 18849 884610469 13008 168 3649 896 3671 446 3696 697 3787 646 8800 706 8868 804 8938 888 3964 1089 4081 1190 4076 1406 4148 16 1 4846 1698 44 8 9036 4689 8807 4760 8 78 48 3 8648 4908 8166 194 S178 431 8817 460 8897 60S 8611 6616 13009 16886 18066 16894 13257 1666 13898 16733 13474 17846 18677 17889 13 97 17687 18711 17697 14014 17776 14028 17868 14067 17930 14866 I7063 14S0S 17987 14484 18198 14 80 18196 14664 18894 14888 18369 14837 18371 16688 18480 16708 18660 1 91 18 8 18816 Tricol Goedepen A van OS Al GOODA Kleiweg £ 73 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Tor kn alotkoera lOl i lOlV 101 86 84 66 8 SI 64 97 l Vm 106 66 90 867 7 114 S l mm i looV 98 60 6 0 660 iOl s 677 100 910 186 isftVi 86 84 101 100 149 98 36 108 91 1 V 146 106 J MVs 166 68 88 88V 108 101 lOOl 106 146 186 17 106 68 108 u 89 Ih 8V 89 90 118 108 4 46 887 66 16 16 819 109 107Va 108 lOS a 186 180 mm 178 48 Vi 113V 11 SEPTEMBEK Nbdekusd Gert Ned W S 8i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOAii OU Ooadl 1881 88 4 ITALIB InaolirüriDg 1863 81 6 OosTiNK Obl in papier 1888 6 dito in zitrer 1868 6 FoaruQAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 Bdsuss übl Binnenl 1894 4 dito Qeooni 1880 4 ditob jBotlia l889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 188S 8 dito dito dito 1884 6 SpAXn Ferpet ichuld 1881 4 Touiu aepr CoDT laeu 1890 4 Oeo leening eerie D Oec leening aerie C Zdib Ajr Hip t obl 1808 6 Uiuoo Obl Buit 8oh 1890 6 VINBZU1L4 Obl 4 onbep 1881 A USTBBD H Obligatien 1896 8 B0TTIU U Sted liSen 1894 8 NlD N Kb Hacdeliv aand Arendib Tab Mij Certiioaten DeiiMaataohappij dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult M j der 7onteul aand s Gr Hynotheekb pandbr S i Nadarlanaache bank aand Ned Handelmaatacb dito N W k Fae H p b pandbr 6 Sott Hjrpotbeekb pandbr 8Vi Utr Hypotkeekb dito 8Vi OoeTiNK Ooat Hong bank aaad EusL Hypotheekbank pandb 4 A HKBUU Bquit hypotk pandb 6 Uaxw L 6 Fr lien eert 6 Nu HoU IJ 8poonr Mij aand Mij tot Expl V St 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito lTiLU apoonrl 1887 9 A lobl 3 Zuid lul Spwnm H obl 8 PoLBN Warschau Weenen aand 4 Ruil Or Buii 8pir H j obl 47iBaltiuhe dito aand Faatowa dito aand Iwang Dombr dito aand Kank 0h Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMBUKA Oent Fae Bp H obl 6 Ohio k North W pr 0 r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisr k NaBhvilleGert v aand Mexico N Spw U lehyp o 6 Miss Kansas t 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col le hyp 0 Oahadi Can South Cert T aand Van C Ball k Nat le h d c 0 Amsterd Omnibus Hij aand Eotterd Tramweg Maata aand Nbd 8tad Amsterdam aand 8 8tad Solterdam aand 8 BlLOlB StadAntwerpenl887 8 Stad BruBsel 1886 8 a HoNS Theist Begulir Oesellsch 4 OosTBNR Staataleening 1860 6 E K OoBt B Cr 1880 8 Spahib Stad Madrid 8 1868 Nbd Var Bei Hyp SpobI cart KARKTBBBIOBTEH QOUda 12 Sept 18 6 Kr tras heden een flinke aanroer ran het nienwe gewas die tot ruim rorige preien vlug koopera vond Tarwe Jarige Zeeuwsche 6 ü 6 0 Nieuwe dito 6 ü 6 60 Mindere dito 6 70 i 6 90 Afwekende 4 76 i 40 Polder 4 76 i 6 76 Bogge Zeeuwsche 4 it 4 80 Folder f 8 60 i 4 Bnitenlandiohe per 70 k ƒ 8 16 l f 3 60 Gerst Winter 8 60 i 4 26 Zomer 8 60 a 4 OheraUier 4 86 i f 6 86 Haver per heet 8 30 i f 3 10 per 100 kilo 6 26 a Hennepzaad Inlandsch 8 0 i f 8 75 Buiteulandsche 7 il ƒ 7 2 Kanariezaad 8 8 a 9 Koolzaad O i 7 9 Erwten Kookerwten i Niet kokende ƒ it ƒ Buitenlandaohe voererwten per 80 Kilo 4 80 10 Boonen Bruine boonen ƒ i f Witte boonen ƒ i f Duivenbooneu i Faardenboonan it ƒ Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 6 90 l 6 10 Ciiiqnanline 6 60 ik 6 76 ViBiuuT Melkvee red aanroer baiidel vlug Tette varkens goede aanroer handel v j wel 1 i 80 ot per half KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrywel 14 il 16 et per half KG Magere biggen goede aanvoer handel vr wel 0 40 i 0 70 per week Vette schapen goede aanvoer handel matig 18 ƒ 86 Nuohtere kalven eeuige aaavoer handel vlug OraakiüTem goede aanvoer handel aaer ving 80 ü t fokblTwen i ƒ 17