Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1895

Zaterdag 14 September J895 JNo 6768 34ste Jaargang TAFELWATER uit de Hollanrüa Brou te Haarlem fiOÜDSCHE COHAMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dit Bronwater volkomen vry van ijzer en organische stoffen overtreft elk ander Mineraal Tafelwater door zgn aanyenamen amaak en groot gehalte aan digestie be vorderende zouten Bekroond in 1895 met de Qoadj f edaiUe op de Wereld Tentoonstelling te Amêterdam en op de Tentoonstelling te gib De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afionderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd To Gond bfl A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apothetèr Markt I Gouda Saelpersdiok aa A BwaiaU AangtToetd 14S pftrtijeD kaas Haodel rlug Ie 4u 84 l 7 88 qnal 1 a 88 Zwaardera 88 i ƒ Noord Hollaodacha ƒ 80 i ƒ 84 Boter red aaavoer handel rlug Goebotor 1 80 a 1 40 Weiboter 1 06 1 80 p Kilo HurgerlUken Stand GEUOREN 10 Sept Adriaoa Jacobs ouders A W vao der Graafi eo M Bropre Jospphina Xotoioefcta ADtbooia oudern C Bruikmau en J M Zuidwgk 11 Coruelia Martioa ouders A Noteboom eo J K Vergoed GEHUWD 11 Sept J do Bruin eo J Oroeneodgk P de Jong en J ran der Speld H A Meilof en J M Vermeulen ileeuwilk GEHUWD D Hortenaioa en B Verwefl A F RoedoU en M Jongeoeet ADV£RT£NTI£N PBO DEO Faillissement A CATS De eerêie vergadering tot verificatie van Bchnldvorderingen waartoe alle schuldeischer worden opgeroepen zal krachtens beichikking van den Edel Achtbaren HeerRechtdr Commissaris worden gehouden op ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1895 des t m lO nar in een der localen van het Gereéhtagebonw te Rotterdam De Curator Mi M M schim van dbe LOËFF De ondergeteekende stelt door deze hare Geachte Clientèle in kennia van af heden hare bediende K POLDËRJIAN NIET meer Id haren dienst werkzaam is Wed A PI O KLEEDEB MAGAZIJN DE STAD PARIJS Markt A 9 Om gebroken voorwerpen onbreekbaar vast te Igmen neemt men de HoUandaehs Kttlljm Met groot encceB lijmt men hiermede Meubelen Glas Pprcelein Marmer Hout Steen Iroor enz Flacons met gebrniksaanwyiing f O Cent by J van OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA ELEEEEmrai Gevraagd op de ZAANL Sï WA8CH en BLEBKINBICHTING te Zaandam een flinke Bleekersknecht WMEKLOON f Tandarts E CASSUTO Turrmarkt 172 Gouda jut kortom Wgf ii ds kaats ImiMBK tagsa wal Bkeosakak Lsaaar w I fcts Aiter Piii IxpriJBr Vit isaitkatMiaMiaaBtswBda its i 5 AitBrfairixpBfcr Wa Mat tm ilsads ta iadsr kaSagesfai likBr Pilifxpélter IMja M aa n aaat e 1 86 ds sdi Tookaadsa 1 msvie AfHiOukaa sn bij S U BsMey kO a H l srtai uitgraonderd Zondaga te oonaulteereu ran 10 tot 5 nur FINALE UITVERROOP Ten einde na het SEIZOEN met eengeheel nieuwen voorraad van goederen te kunuen beginnen zulten w feu geheelen voorraad ZOMEHQOEDEEEI gedurende den UITVERKOOP tot SpotprUzen OPRUIMEN Wisbnm Liffin nn Mabkt 136 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s CLFBEWARIKG HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 julden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen hg hetVer lagsM azin te Leipzig Neumaxkt 34 franco tegen inzendug van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Allerwege bekroond metEereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werelèeroemd Droiven BoM Honig Extract MELIANTHE UIT D Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM TiS H IV van Schaik Co gevestigd te aGravenhage Gren middel is ot kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONSEBnOMPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzocht on geneest ONMIDDBLIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadelp na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zfln de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prfts worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanw zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Qravenhage Verkrjgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Boada A BüüMAN Moordrtcht J C RATBLAND Boskoop B T WIJK OudtaaUr 6000 Stuks uit de falliete mkiia eeser der eentfl buitenlandsclie falineken over geiionieim zoojccniiHinde Leger Paarden Dekens 1 motiUiQ tegea den spotpnja van fl 2 75 per stuk worden uitverkocht Deze dikke orialljtbare dekens zijn zoo warm als een pela ca 140X190 om groot dus het geheel6 paard bedekkend met wol opt r naanl en 3 hreede strt epen vo r iii een kl in rart i Wittewoll8BeSlaap Dek ns groot 140X190 om wegene eer kk im j alechts door vaklui bemerkbare fouten m het weefsel aangeboden ad fl 3 S0 per atuk Kosten anders het dubbele V9 Duidelijk G irevLn boatclllugcii Tiordci no tang ds vgvrraad Mrakt i c n toeiobdlit VKii liW bedrac of onder remboun proin l nil feroerd B Hnrwltx Maaatrioht Groote staat Si Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thana ia de 25o oplage rerachenea vaa het boek vDO Ze Beproefd en aanbevolen door de hoeren Prof Dr neriuiére Parij g Preugruber Düjardln Bau metZ Parija BoUChOt Parijs Geil Bath Dr Schering Kma Gei Rath Dr Cyurkoweoh ky Weeneo Opperatafarts Dr JeChl Weenan OpperaUfsrls Dr SctUOSl Kasig Cbef arta Dr DarsOS Parijs Ohof arlt Forestier Aken Diatriolsarts Dr QrOSSmaun JohlinKen attz Distriotaarts Dr Busbaoh iSirkKrankarta Dr Btelngreber Charentoo Canaul Ur v Agoheubaoh Corfu Dr med Corrazza Venetia AngevlUe Parijs Lavabre Parija Wille Taufkirohen n CablliOt Arcachon Fortget Loiizao Quilloneau Bor deaux LabatUt Bordeaux Bougavel La Fer rièra h Hirsohfeld Weenen u Lieber Innabruck Hammer PUueu f Weiner Weiüon AU8t Broctou Katttsohlechner BrixD uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje ia kenois te verspreideo omtreat den aard der aeanivzvakte hareoonakeo eo gerolgea oadernoht to goveo en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologiaohs ontdekking tioa op de eenvoudigst denkbare wijle op ons aenuwgealel kan ijewerkt worden en wel met een auoees dataoowel een groot aantal uitstekende artsen ala de geneeakundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt darhaive aan leder die aan ziekolUken zenuwtoeatand of zoogenaamde zenuwaohtlgheld lijdt u elke icb keumorkt door liabitueele hootdp n mi graiae coageitio groote gevoelighaid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue llohamelQke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zgn en san de gevolgen daar van lydan zoomede aan verlammingen Bpraak verliea of moeielUk spreken Stijfheid in de gewriohten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van gehengen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen au door de bekende bulpmiddeleo ala onthoudings n koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eiudeigk aanalle personon die vreezen door beroerte overvallen te worden eo daartoe reden hebbeo wegefla rerscbijnaeiao vun voortdurend augStgOVOel beneveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duiieligheld flikkeren o donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd a Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevena a o allen die tot de bovengenoemde oathegorieu van zenuwlljdersbebouren zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajes ook aan gezondeu zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en dia da reaotie der geeatelijke be gbeid voorkomen willen dringand aangeraden zicb in bet be it van bovengenoemd ttoekje te atollen dat franco en kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CLÉBaN Si Co Heiligeweg U Rotterdam V E va n santen KOLFF Korte Hoofdstaeg 1 Dtrecht LOBRÏ i POBTON Oodegraoht b d ösardbrag F 1 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao CS ♦ l =l DcBtoatige door de nieuwste uilvindingen op machinaal gebied TCrtMterde fcbricatle en uitsluitend gebruik van fijn en fijnste grondstoffen randeerei jen verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nüuwï jung beantwoordonde aan den inhoud der rwp Etiketten De Firma beiiaalde 27 Brevets als irofleveraiicler 44 £ ero Dlplouia N gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn Nona vouB Moernons une H lKlIle d o prenaitre eSiwM en consldiratk o votr exoeUent fftbriofttlon de Ohooolat bonbons varies eto ete Stollwerck t fiibrikaat is verkrijgbaar bij H H Contisours Banketbakker ens enz Oeneraalvertegenwoordiper voor Nederhuid Jiüins Matt nklodt Amsterdam Kalverstraat 103 M WÊÊÊÊ TREKKliliG 19 October 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouwi afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 H Loten voor f lOi i vebkrijgbaAb bij A BEIUZMAU ZS LJJUOE XIESDEWEG D 60 toriawater ui f de KctoriaJBron f e Ober a hns fein fyüns TaFELDRANK Vanh£f oninklykef uis der ederlanden BINNENLAND GOQDA 13 September 1895 Omstneks 3i oor is in de Mallegatslais een Belgiich Jachtscbip binnengekomen zekere J O die een tonw van dat Jacht wilde vastmaken viel voorover in dia ilnia docb werd door da bemanning van dat Jacht op bet dr e gehaald zoodat hg met den ichrik en een nat pak vrij kwam Beden it raa de werf Kromhout van den heer H van Vlaardiogen te water ge aten bet gzeren Klipperschip genaamd Opnieow zorg groot pi m 105 lastea geboawd voor reke ning van den heer A Brink Wi ta Amiterdam En hierna de kiel gelegd voor een ileepboot genaamd ben Haezar voor de beeren gebr J en L Moraal te Zwartiluit waaïrooT de machine en ketel wordt verraardigd door de Amhemsche Stoomaleephelling MaatMhitppy Gisteren had te Onrlewater eend buitengewone tooneelftontalling van da rederykera kamer Borger plaata Achtereenvolgens werden opgevoerd PeDaion SehÜller blyspel aaar het Dnitich van Carl Lana en ïk neem M huif houdster blyspel door M Dikema Dank zy de zeer gewaardeerde medewerking van eanige damai liep een en ander goed vau itapel en moobt de toejaiobing van het talrijk opgekunen publiek verwerven In de raadsvergadering ta Boakoop werd gisteren daar de beer C van Kleef in de vorige vergadering tot wethouder benoemd bedankt bad tot wethouder gekozen de heer Koster Mzn die de benoeming aannam Voorts werd tot tydelgk wethouder benoemd de heer C van Kleef die zich deze benoeming liet welgevallen Tot mpporteors over dr aanhangige kifswet xgn gekozen de beeren Rink en Tak liberalen voorstanders der kiftswet Tak Meea en Biotim liberalen tegen de kieswet Tak Miobiels van Verduyneo katholiek anti Takkaan Da afdeelingen waren nagenoeg voltallig Naar men verneemt is hg de Tweede Kamer ingekomen een wetsontwerp tot herziening van de belaatbare opbrengst der gebouwde eigendommsn PBVILLBTOIX M iharsrrahër M Aow htt Duitêci Horton zat met zlja jonge vrouw io den parlor bg bet vuur eo een derde stoel stond voor Helm tedt gereed toen hg binnenkwam yZet u Sir sprak de plaotar terwyl FanliDOs oog eeo oogenblik vorsobsnd op bet gelaat van haren landgenoot nutte en luister nu eeus even bedaard Dsar my Maar steek eerst een sigaar aan dat kalmeert bij orerspaDniDg U hebt een kwaad tijdje achter den rug en verkeert nu in eeoa positie die een jongmensoh van nw karakter dubbel zwaar moet vallen Wannaer ik cu zeg dat u mij vrij moet lalon uwe toekomst ta herstellen Sir das gesobiadt dit alleen omdat ik voor een groot deel schuldig ben aan uw ongeluk en mijna zwakheid mg belet haeft een stap te doen die ar bijtüdB een eind aan had kunnen maken Daar habt u na de bekentenia ran ean eerlgk man die met al sjjn vermi ea trachten cal eene begane fout te herstellen Stil stil u zult mg zoo meteen begrjjpeti Sir Oij hebt llr Baker gekend maar weet nog niei het tiende daal van sgne bartelooee gemeenheid Ik had de dwaasheid begaan zooali bg vele familieo gebrnikal k il mgne dochter Alice gedurende bet zomerseizoen naar esne faahionable familie te Saratoga t zaadan Daar waar em aaugaoaam uitexlqk Iemand In den Haag heeft eeo werkman sedert eenige dagen zgn woning verlaten onverzorgd achterlatende vier minderjarige kinderen waarvan een nog zeer jeugdig Woensdi vond vond op den Viokweg nabg Leiden een treurig onheil plaats Zekere J de R wonende aan den Rgndyk bg het Baagsobe Schonw werd ter hoogte vau het dasgenaamde Glazen hutsc t nover de kalkofens overreden dbor den tram welke te 8 uur van bier vertrekt Door den genecsknndigen inspecteur van Gelderland en Utrecht is de dysenterie epidemisch beerscbeode verklaard voor Velp De ziekte sedert korten tgd aldaar voorgekomen is tot heden nog beperkt tot eeu achterbuurt van het dorp en wei de Alexanderstraat en Willematraat waar de hygiënische toeatanden te wenacben overlaten Bg een 33 tal gezinnen dier buurt zgn thans voorgekomen 41 ziektegevallen waarvan 8 met doodeiyken afloop Als vermoedeiyke oorzaak geldt Tolgeos den gaoeeakandigen inspecteur de verontreiniging van den bodem eo de slechte qualiteit van bet drinkwater in deze bnurt waartegen maatregelen dienen genomen te worden lAmb Ct £ en inbreker en dief van beroep de 64jarige P v d H nit Op grimaby België tegen wien door de rechtbank te Maastricht een bevel van gevangenneming was verleend is ta Wessem nangahoudeu Bg was in bet bezit van allerlei voorwerpen zonder wgfel vao diefstal afkomstig Bg een te Antwerpen gebonden hniszoeking zgn in beslag genomen de rolgende van diefstal afkomstige voorwerpen 1 dames horloge aavonnet van 9 karaat no 222950 porseleinen wijzerplaat versierd met gouden stipjes de secondenwgzer ontbreekt aan welk horloge een gouden ketting met kleine vierkante en ronde sobakels en waaraan een medaillon in goud versierd met 8 kleine tur koozen 1 gooden damea borloge no 2002 op de kast een z art plaatje waarop een btoemstnk gegrift aan welk horloge een kleine zilveren ketting waaraan twee zilveren kwasten en eeo klein slentsltje 1 dames borI e van wit metaal zonder wgzers op de porseleinen plaat no 74574 waaraan een fantasieketting met en bal waarop vergulde sterren gemakkelijk toegang tot de nette kringen verleent dreef Baker zgne zakeD Het zioh overat alii plantorio ZuidAlabaraa voorstellea maakte kenms met mgneongelukkige Alice en verleidde haar De bedroefde vader drukte oen oogenblik de hand tegen het hart zuchtte diep en ging toen met onvaste stem voort yMaar dat waa den eervergeten schurk nog niet genoeg Alioe bad de onvoorziohtigheid begaan in het vertroawen op zgie oprechtheid in eeu drietal briaven op de mogelijke gevolgen van hnone ongeuorloofde verbintenis te zinspelen en van dat oogenblik af was haar lot hesHit Nu verlangde haar verleider geen liefde meer van haar maar geld Door dia brieven kon hg baar dwingen zijne stilzwijgendheid te koopan sn eerst toen al hare holpbronnen uitgeput waren kon zg weigeren en toen eerst leerde sij hem in zgne volle laagheid keaoen O had zg sich intgda tot hoor vader gewend ik had den schoft met deze mgne haudea vermoord maar het lieve kind durfde hare schande niat bekennen aa daarop had Baker dan ook tol bat einde toe gerekend Toen zg zaide niets volstrekt niets meer te bezitten zel hare sieraden had zg verpand I bod hij haar een dag uitstel gegeven om de gevorderde som bgeen ta brengen eh io dien lussohentgd sloot zg sioh bg eene vertrekkende familie ait Tennessee aan en vlaohtte naar hais Ik ontviog te Newïork een kort briefje van haar en was blij ovsr haar besluit Hare zondsrlinge houding schreef ik deels aan ongesteldheid deels aan onverEsdiging toe sn dacht dat zal thuis wel weer veranderen Maar nog geen twee maanden was zg thnis of de bloedzuiger kwam ook hier verootnutao Ü batoeht Uar da CuOUas waaimw h ts Sara 3 vroQwen ringen 1 waarop één groote en 2 kleine blauwe steenen omzet met acht briljanten een versierd met een briljant oen in den Torm eener slang versierd met twee witte en een rooden steen 1 zilveren armband van fil de grain Bollandsoh model 1 kleine oude gebroken gouden halsketting 1 gooden broche met het borstbeeld van Carol III met het jaartil 1776 1 gooden broche veraierd met 11 briljanten eu een blauwen steen iq het middao 1 gouden beeren horloge ancre remontoir DO 40788 met gouden ketting 1 hreede gouden heerenriog 1 Spaanach 6 franosstuk voorstellende eene madonna en bet jaartal 1756 1 thaler met de beeltenis van Willem 111 ea bet jaartal 1800 1 stok waarop geschreven in recto Deousc jaartal 1701 1 stuk waarop staat XIÏ Sol Tb D Ó vau het jaartal alecbta de cyfara 77 zichtbaar De OiBcier van Justitie te Breda verzoekt modedeeliog indien blgkt dat dese voorwerpen in Nederland mochten gestolen zgn en herband worden OrernemiDg in de dagbladen is zeer gewen acht Voor het kantongerecht te a Gravenhage diende gisteren eeo zankje dat gelgk de beklaagde zelf vooropstelde niet de knikkers maar het recht van het spel gold Tegen den gedagvaarde een smïd wusdoor de politie geverbuliaeerd omdat hg zgn uit den aard der zaak geraasmakeudea arbeid onlangs had voortgezet in den voor de nachtruat beitemden tgd waaidoor deze rast in de buurt waar da inrichting gevestigd ii kon verstoord worden te meer daar de deur van de smidse wgd geopend was eo de eigenaar gedurende het verdere gedeelte van den nacht bleef voorthameren ondanks voorafgaand waarschuwing van de politie Met gepaste vrgmoedigheid eu met eene geneigdheid tot juridische beschouwingen die zelfs den waarnemenden kantonrechter mr Van Roasem blgkbaar niet al te onaangenaam stemden trachtte de smid in de zitting van gisteren den vrederechter te doordringen van zijne opvatting dat waar de tgd van aanvang en einde van den arbeid ni t wettelgk geregeld ia noch hieromtrent bepalingen voorkomen in de tot uitoefening vau zekere bedrgveu noodige vergunning hg reeda op dien grond van oordeel was geen vergunning te behoeven om s nachta ié werken Maar hg ging nog verder en beriep zich op tofia kenniB gemaakt had en r otte lU rol vad gentleman voort Toon ik met mgne j nge vrouw van NewYork thuisgekomen was ik wist noi vau niets at zag ik heel gauw dat Alice aan eene bedenkelijkeïwaannoedigheid leed on er kwijnend uitzag Engeen wonder een zwak jook meisje in hoar toestandeiken dag bedreigd door de bedreigingen van eensujet als Baker en in voortdurendeu angst dat wgachter haar geheim zouden komen Ik begrgp nogniet hoe het arme kind het nog zoolang uitgehouden heeft Zg ontweek ons ntelsei matin maarmgne Pauline is er op eeo gelukkig ot enblik iugeslaagd haar vortrouwen te winnen en toen heeftzij dan ook alles bekend Hadden ze mij toen ookmaar alles meegedeeld maar m ne vrouw had absolute stilzwijgendheid tegenover iedereen moeten sweron en bovendien scheen Baker na zijne ontvangstin de familie Elliot zgn slachtoffer ta hebben opgegeven Niemand kon dus vermoeden wat er uogvolgen zou Morton haalde diep adem ou ging voort vHet was op dei morgen na den nacht waarin de moord gebeurd is Mgne vrouw klopte nao Alices slaapkamer om baar aan het ontbijt te roepen want dat deed zij eUen morgen en soms sliep lii bg mgne dochter Zg kreeg geen antwoord maar vond de deur niet in het slot En Sir zg Kaat binnen en daar ligt Alice geheel xekleed maar met loshangende haren en met slijk en bloed bemorst dwars over het bed liater vert lde mgna vrouw dat zg altijd al zoo iets rreeselijks ran Alice verwaohl hwl daarom was zjj baren schrik gauw meester en pro beerde dodalgk de bewnsteloose bij te makau want s j oalda hst hart nog kloppaa Toea a j nlst soa art 625 van het Burgerlgk Wetboek verklarende dat eigendom in oasn sgu arbeid is het recht om van een zaak het vrg genot Ie hebbeu eu daarover op de voUtrekate wgM te beach ik ken De kantonrechter weei echter den bekl op den verderen inbond van bet aangehaalde artikel nl dat van dat genot geen gobnik mag gemaakt worden strgdande tegen da wetten of de openbare verordeningen enz De ambtenaar van het Openb Min van oordeel dat bier wel vergunning noadig was vorderde 50 cent boete Uitspraak over aobt dagaa De Nederlandsche Gist en Spiritnshbriek te Dellt directenren de heeran J G van Marken en F G Waller welke een niet on belangrgk gedeelte van bare prodooten naar Engeland Schotland en Ierland afzet zal op de aanstaande iDternationaie Bakkarg Tentoonstelling te Londen onder andaren vordan vertegenwoordigd door eene HoUandsehe brood b schuiteo baoketbakkerg in werking De teotoonatelling zal worden gehouden van 21 tot 28 September in de bekende RoyalAgricultural Halt te Londen Zg wordt ongeiwgfeld een hoogst belangrgke en leerzame tevens door de groote deelname van heerea maohinetabrikanten en de praohtige étalagea van versohilleDde biscuit an saikerbakkw flrma a alsmede die van andere direct ol indirect met de bakkarg in verband staande In het reusachtige gelwuw ïb alle beschikbare raimte bezet De heer E G Varkada Jr lid van do firma Verkade Comp Stoom Brood Beftchuit eo Koekfabriekaoten ie Zdumdam die door diens vroeger verblgf in Engeland bekend ia met de EngaUehe bakkerg an hare behoeften daartoe aangazoeht door de directeuren der Ned giat en apiritusfabriek heeft de organisatie eu exploitatie derer bakkarg op zich genomen terwgl de afdealii g banketbakkerg onder de leiding staan zal van deo beer A R Strakebrand te Ambam coodat ook die branche oh in nitatekende handen bevindt De bakkerg selve wordt opgatrokken in Oud Hollandscben stgl naar eane teekeniog van den architect II G Jansen te Amsterdam De bediening in den winkel al geschieden door meiajea gekleed in oud nationaal ooatnam In één woord deze nieuwe reolame dor Nederl Giat Spiritaafabriek belooft in alle opzichten een barer waardig en een van de voornaamste oo niet de voornaamste attractie der Londsoscha Internationale Bakkerg Tentooostfilling te zullen zgn Biykena de ËngsI Ier mooite Alioe eene andere ligging hiul gegeven zag T ij tusBohen de krampaohtig t en de borst gedrukte handen eea bundeltja santengebcruden papieren en een scherp mes zooals in cle keuksn gawooiilgk voor het slachten van het pluimvee gebruikt wordt Da papieren zoowel als de mouwen en de voorzgde van hare japon waren als in bloed gedoopt eu spoeditc wisten wg dat het niet haar eigen bloed was Sir I Hier hield de bedroefde vader sven op ea sag syn Kast aandachtig aan ffBegrgpt ga het al vroog hg Helmitedt knikte even Hij kon nog gesn woord zeggen iJa Mr Helmstodt mgne doohler haeft haren vorlfider eu kwelduivel gestraft dienselfden nacht hebben wij hst haar in hare ijlkoorts zelve hooran zoggen en nu Sir is zg in het krankiionigeogestiobt Ie Montgomery opgenomen r Oroote God mgnbeer Morton 1 risp Helmstedt buiten ziobzelf van onttetUng Pauline snikte zocht Eindelijk vermande Morton ich ea vervolgde Nu begrgpt u zeker ook hoe ik zooUag mfjo plicht kon verfietan om in uwe zook hondelend op tic tre den Eerst na het vertrek van mjjn arme Alice vernam ik van mgos vrouw dat ds verdenking op u givallen was Nieuwe sohrik I Wat zou ik doenP Was het ongelak van mijn huis uog niet groot genoeg f Moest ik al die ellende nog aan den gaheeleo stoot prijsgeven O Mr Malnstedt u hebt geleden msar wg ook dot kou ik u rerzakeren I