Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1895

Ulrecle SpoorwcRVcrblodlDgen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaiKevangeD 1 Mei Tijd van Greenwich SOTTIXDAU 1 14 8 81 GOUDA 18 88 11 89 18 81 18 48 18 68 1 44 itOTTXXDAM 8 08 9 40 10 17 9 11 7 86 8 48 10 88 10 88 10 89 10 48 10 68 4 08 DIN H AIO BOÜDA eOCDA DIN BAAC Hl 6 4 7 80 7 48 8 88 9 18 9 481 0 1411 8618 161 88 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 ïl 7 68 9 88 Voorb 6 64 10 80 1 44 17 9 S7 10 80 10 60 18 1818 16 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 Ml 1 64 1 6411 18 4 67 8 01 10 08 1 08 8 18 1046 6 80 8 11 10 87 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9 88 10 81 11 48 OouiU 7 ail8 S6 09 uv M 7 48 8 47 11 08 11 87 Z ti w 7 63 8 68 11 18 11 48 Vonrl 8 07 9 08 11 17 11 68 S I8 13II 7 1II U7 10 48 11 8111 48 1 08 1 67 4 06 4 17 Z w8 08 10 86 1 68 Kflv lf IB 10 48 0 o t IB Sl Gm d7 80 7 50 8 18 9 1 M6 ló U 10 87 U 06 ll 8 10 8 14 818 4 18 M8 8 47 6 W S I8 lO lf Stopt te BlsUwük KruUweg en Nootdorp Laidschsndam U T K C H T e o O D A 9 10 1184 18 50 8 10 8 814 48 8 86 7 10 S O B 07 10 84 10 Ma ll s EC i 10 81 4 p t u 88 t 0 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 871 80 7 00 8 fB 8 410 49 11 10 AMSTISDA M e O U D A 1 80 8 18 8 18 11 MO 4 88 6 88 8 0 TJI M4 1044 II 1 MO MO 7 46 8 48 11 10 OI DA UTÏICHT 9 06 10 11 11 19 48 8 88 8 17 4 18 4 47 6 67 6 8 81 10 18 11 14 8 87 7 10 10 89 11 19 8 418 84 6 06 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 61 11 41 l IO 8 08 8 60 4 48 6 89I 86 7 46 9 0411 O O U U A A HHTIBDAU 10 01 11 18 10 8 11 4 47 l 6 10 18 10 60 ll 4i l 4J0 6 41 8 11 11 1 tche vakbladen wordt de komst dur HoPaixlerh tbo Datch in Loudoo met kliintBeQilri belaDgBtelÜDg te gemoet gesleD Over de StaatsaommiiBie voor het voorloopig oaderzoek in zake de werkliedenpenaioeoeQ Bcbryft de kWerkmansbodf bet or Ban vbd het Nederlandsch WerkliedeiiTPrboid De commissie beeft bare taak aaovRard wunaeer sy baar tal hebbeo Tolfiodigd ii zelfs Diet b beuaderiag te voorzeggen £ r ui zeer stellig Teel moeten worden onderzocht beoor deeld en overwogen En zal als al hetgeen Doodig is te weten en te berekenen gereed ligt reeds bereikt syn wat wordt gewenscht althans in de kringen der werklieden Wy voorzien dal niet Bedriegen we ons niet geheel dan is decomirisiie zeer stellig niet onvoorbedacht zoosamengesteld dat hare meerderheid waarscbynIgk niet zsl komen tot het besluit dat werkHedflD door onderdom of invaliditeit ongeschiktgeworden om ia hun onderhoud te voorzien recht hebban op geldelgke niikeeringen ennog minder dal de Staat te dien aanziendwingend en stennend betioort op te treden Maar wg achten dat de hoofdzaak niet Hoofdzaak ïs de kennis van den toestand envan de rermoedeiyke gevolgen die voorzieningin het lot vbd oude of invalide gewordenwerklieden volgens dit of een ander stelsel vooral uit een financieel oogpunt zoo kunnenhebben Indien we eenmaal zoo ver zgn datgeen onkunde meer kan worden voorgewenden geen reden overbluft voor tw fel dan wachtde toepassing oornamelyk op een TweedeKamer wier meerderheid en wat daar erzeker bet gevolg van is een Regeering welke de zaak genegen is 0f de oommin ie al een wetsvoorttsl indient aan de Koningin beteekent weinig als de Hegeering niet genegen is zulk een wetsvoorstel hg de Tweede Kamer in te dienen of indien se bet tydstïp daartoe nog niet gekomen acht Daarentegen cal geen Regeering en geen Vertegenwoordiging die de zaak genegen zijn zich van initiatief ontbonden omdat de meerderheid eener commissie mie of meer partgdig samengesteld eeue andere meeniug was toegedaan Het beeft lang zeer lang geduurd maar eindeiyk is dan au een onteigeningsontwerp by de Tweede Kamer ingekomen om in den kortsten weg t water tusacben den twee grootste koopsteden van ont land weder een groote verbetering Ce brengen Ruim twintig ja ren is dit door ieder noodzakeiyk geacht werk aan de orde In 1874 werd de eerste ofBcieela stap gedaan door den minister Geertsema nadat de Vereeniging Schottevaer met klem de oood ake lykheid van een beter vaarwater bad betoogd Ue Minister bad door de By kswaterstaat een plan laten opmaken waarvan de uitvoering op IG ton was geraamd en zond dat aan Üedep Staten van Zuid en Noord Holland ter beoorideliog daar hij van meeni g as dat beide provinciën het grootste deel der kosten behoorden te dragen De Oed Staten verklaarden zich met het plan zeer ingenomen eo vroegen nadere iuUohtingen over de uitvoering van het werk eo het beheer De aftreding van het liberaal kabinet bracht echter vertraging en voor zeer tangen tyd De minister Heemskerk liet niets of weinig van zich hooren Hy had grooische plannen nijt den Zuiderzee en een kanaal van Amsterdam naar den Ryn en daarop moest het dringend belang van een betereren waterweg tosBcbon Amsterdam en Rotterdam wachten De iroviuciale besturen Heten niot na het verkeerde van dit uitstel in het licht te stellen maar te vergeefs Eindelijk kwam in 1877 van de Iltx ng een ander plan dat de verhooging der uitgaven op 5 millioen ten gevolge nu lifl ben omdat de binnenvaart ook voor ihillii ure doeleinden moest worden difnithnar 8 40 8 47 8 64 8 01 9 10 8 01 18 8 11 8 18 6 86 7 S6 7 88 7 81 7 48 7 66 6 1 10 I l 6 18 6 88 Sfc 7 loud Muordreoht Nii uworV rk ünpnlU RoilTdam aottrnUm OtpoU Hianirnkmk Hootdiwiit Ilait I OouiU Olld w Woerdw Utm hl t 8E 40 7 56 6 60 li hi 5 9 7 08 8 1 6 1a 7 8 8 88 8 09 8 1 8 4 1 9 Ooudi 4 40 1 7 69 8 81 9 10 Ooud gemaakt voor bet doorvaren der monitors Slechts een geringe bydrage van Staatswege werd in uitzicht gesteld en de provinciën moeten bet beheer en het onderbond op zich nemen buiten bezwaar van s lands schatkist De provinciale besturen besloten toen gezamenlijk de zaak ter band te nemen en verklaarden zich bereid elk 1 millioen aan het Ryk by te dragen en de helft 10 000 in de onderbondskoitten Spoedig daarna trad bet ministerie Heemskerk af De minister Tak nam ook de verl e tering van den waterweg tosschen de beide groote steden in zyn grootsch kanalen plan op maar dit werd zooals men weel verydeld door de verwerping van artikel I en de aftreding van bet kabinet Kappeyoe Het onderwerp bleef aan de orde maar nu rezen geschilten tusscben de Ged Staten van Zuiden Noord Holland Den eersten kwamen met een gewyzigd plan en ofscbojn de Prov Staten van Noord Holland in Jnli 1883 zich tot een bydrage van 3 millioen bereid verklaarden is nog altyd de verbetering niet geheel tot stand gekomen Tot dusver is alleen by en beneden Gouda een verruiming aangebracht Serst thans in September 1895 komt eindelyk een wets voordracht die tot verbeteriag zal leiden van het gedeelte tusacben de Mallegatstuis en de ringvaart vaa de Haarlemmermeer waardoor o a de bochten van de Kromme Gouwe zullen worden afgemeden iets wanrop reeds 20 jaren geleden was aangedrongen Bet is te hopen dat nu niet wederom bezwaren ib den weg komen en aan den Bcbandelyken toeitand waarin een der meest gebruikte waterwegen van oos land door oneenigheid is gelaten nu weldra een einde komt Dit wetsontwerp strekt ten behoeve van eene door de provincie Zuid Holland tot stand ts brengan verbetering van den vaarweg een gedeelte van dien welke gewoonlyk wordt aangedaid met den naam Waterweg van Amsterdam naar Rotterdam Vóór den aanleg van het Merwedekanaal vormde hy de belangrykate verbinding te water tnsschen die beide plaatsen Wel heeft dat kanaal en goed deel der scheepvaartbeweging tot zioh getrokken maar dat deze op den ouden waterweg nog van groote beteekenis is moge hiernit blyken dat in 1894 aan de Mallegatsluis 20 755 schepen geschut werden met een inhoud van 1 372 150 M en door de bmg aan het Rabat 33 137 schepen voeren met een inhoud van 1 829 768 M terwyl het aantal schepen die Woobruggs passeerden 24 300 bedroeg Trouwens let men op het feit dat deze waterweg de drie grootste koopsteden Amsterdam Rotterdam en Dordrecht langs den korsten vaarweg verbindt dat hy eene streek doorloopt waar belangryke en bloeiende Dyverbeidsonderoemingen worden aangetroffen en dat by tosschen die plaatsen de eenige verbinding is welke door schepen wier mast niet kan worden gestreken gebrnikt kan worden dan springt zyne beteekenis in het oog Het bovenomaohreven plan an Gedeputeerde Staten strekt ter wegueming van eenige in dezen vaarweg aanwezige zeer hinderlyke gebreken en komt derhalve aan de algemeene scheepvaartbelangen ten goede Uit dien hoofde zyn de uit te voeren werken van algemeen nut te achten Door den eigenaar van een pand in de kom van Alpben en in overeenstemming met dezen door de gemeentebesturen van Alphen en Aarlaaderveen wordt het algemeen nut van het werk ontkend Hunne argomenten komen niet afdoende voor 10 64 11 01 11 08 11 18 11 94 8 86 10 7 47 18 88 9 40 10 86 9 61 8 07 Het is hierboven reeds toegegeven dat het verkeer langs den onderwsrpelyken waterweg sedert de openstelling van het Merwedekanaal is afgenomen maar tevens ia daar aangetoond dat de vaart toch nog aeer helangryk is en men mag veilig aannemen dat de verruiming van hec vaarwater ook op het verkeer daarlangs gunstig sal werken dat de acheepvaartbewe ging derhalve na die verruiming zal toenemen Door denzelfden bovenbedoelden eigenaar wiirdt nok zy bet ook subsidiar bezwaar ge maakt tagaa da richting Hy ia van oordeel dat bet beter ware een kanaal ta graven van Boskoop naar de Heimanswatering Daargelaten dat dit kanaal heet wat meer soa kosten dan bet cyfer der raming van da bier besproken werken aangezien kostbare gronden zonden moeten worden dooranaden en bruggen gelegd in den spoorweg Leiden Woerden en in den Hoogen Ryndyk voor welker bediening ook oog gezorgd zou moeten worden zou het werk volgens die gewysigde richting in het geheel niet ten goede komen aan de zoo belangryke bebouwde komman van Alphen en Aarlanderveen en dus de nuttige strekking van bet plan beduidend verminderen Overwogen is nog of de bezwaren tegen de richting zouden zijn op te heffen door het graven van een kanaal van den mond van het Aarkauaal in rechte lyi naar dien van de Aar doch om vencbillende redenen is daarvan afgezien Wat de bezwaren betreft omtrent de verbinding in bet af te snyden jaagpad langs de Kromme Gouwe by Goods omtrent de afsnyding van de gas en waterleiding dier gemeente en omtrent de afwatering van de beide deelen van den Bloemendaalachen polder die daarvan worden afgescheiden kan worden medegedeeld dat Gedeputeerde Staten hebben verklaard bereid te zyn daaraan op bevredigende wyze te gemoet te komea Met name schreven zy te dien aanzien dat de ontworpen brug over de Goowe voor rytuigen geschikt zal wnrden gemaakt dat in de watergemeenschap ten behoeve van den Bloemendaalsoben polder naar behooren zal worden voorzien en dat ook de blyvende dienst der gas en waterleiding zal worden verzekerd Onder leiding van den heer Ë M S ran Santen vergaderde de Nedertandsche Slagersbond in een der bovenzalen van het ZoidHollandscb Koffiehuis te s Gravenhage Deze buitengewone vergadering die zeer druk bezocht waa was hoofdzakeiyk belegd om te bespreken wat door den Bond moet worden gedaan tegen de beweging die onder de landboawers bestaati om voetstoots te verknopen Naar des voorzitters meening is het recht hier aan de slagers Willen de landbouwers niet andars dan voetstoots verkoopen dan hebben de slagers het reubt dit te weigeren maai beter achtte de voorzitter het om te trachten tot een compromis te komen waarvoor de landbouwers miBSchien wel te vinden zijn Daarna leidde de beer Tittel de quaeatie in met de voorlezing van da artikelen betreffende koop en verkoop van bet burg wettwek en sprak als zyne overtuiging uit dat met die artikelen in de baud de slagers hier de sterkste party zyn Spreker wenechte dat de vergadering als haar gevoelen zon te kennen geren dat zy de beweging afkeurt van veehonders tot bet verkoopen van vee voetstoots Dat dit voortvloeit uit de overweging lo dat sy door onderlinge overeenkomst bestaande wetten kraobteloos maken om aan hare gevolgen te ontkomen 2o dat zy dit ook niet in het belang achten van Nederland s veeatapol daar dnn zeker elk middel onbeproefd zat worden gelaten om ziekte en vooral tuberculose t doen verminderen of te vernietigen 3o dat dit ook niet kan zyn in het belang van verbroikers die ban vleescb betrekkan nit plaatsen waar geen ot onvoldoende keoriag bestaat 4o dat de Bond zich verklare tegen het koopen van vee voetstoots en dat daar zoo streng mogelyk voor gezorgd wordt 5o bet bestuur te machtigen zoowel in als buiten rechten onze vigeerende wetten te doen eerbiedigen en na te komen de kosten te doen dragen door den Bond met vergoeding van bovenbedoelde uitgaven door de afdeelingen 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 1 08 8 09 8 16 7 8 10 6 4 8 10 8 60 4 08 e O D D 1 11 80 18 80 8 09 6 88 7 E0 St 8 11 7 07 8 1 7 80 8 8S Utrecht Woerden Üadswater Gouda AssterdattWp 6o dit besluit ter algemeene kennis wordt gebracht en tevens steun verzocht zal worden ann hen die tot geen afdeeting behooren en liiB Öok niet lid van den Bond zyn 7o betraort het eranwel dal da regeering nog geen termen heeft kunnen vinden om uitvoering te geven aan de in 1887 bji d Grondwetsherziening gedane toezegging 8o en wel on wettelgke regaling vaa schade te doen betalen door ryk prorineie of gemeente die ia het algemeen afkeurt of rernietigt 9o De Bond rerklaart zoo dit roorstel aan de Regeering wordt gedaan dit met alle macht te ondersteunen Byna algemeen vond de zieoswifxe van den heer Tittel instemming hoewel anderzyds de voorkeur gegeven werd aan een compromis omdat anders de kleinere plaateen moaityk aan vee zullen konuen komen Nadat nog van rerscbillende ayden was aangedrongen om pal te staan tegenover da eischen van da veehonders werd aaagsaomen eene motie van den voorzitter waarby de Slagershond aan zgna leden in de eersU plaata maar ook aan alle rakgenooten in Nederland opdraagt niet voetstoots te koopen en verder werd besloten om zoolang geen wettelijke regeling beeft plaats gehad met da onderscheidene land bouw maatschappyen te overleggen wat in het belang van beide partyen slagers en landbouwers kan worden gedaan Vervolgens werd besloten om zich in verbinding te stellen met delandbonwmaatiehappijen om by de regeering aan te dringen op uitvoering ran art 152 der grondwet die nog maar steeds op zich laat wachten Door aanneming van deze motie waa het voorstel van den heer Tittel vervallen Door den vooriitter werd nog meegedeeld dat het departement van oorlog te b iunen met 1 Januari spek zal aanbesteden met en zonder den bondsstempel Vertegenwoordigd waren ter vergadering Amsterdam Rotterdam Gonda Delft Leiden s G ra ven hage Utrecht Alkmaar en Haarlem eu ïG bondsleden Programma Toor de opening van de vergadering der Staten Genaraal te s Gravenhage op Dinsdag den 17n September 1895 Artikel 1 Des middags te twaalf nnr zullen de leden der Staten Generaal zichbegevan naar de zaal bestemd voor de rittingen van de Tweede Kamer en zich in eene algemeene vergadering vereeoigen onder voorzitting van den door Hare Majesteit de Koniogio Regentei benoemden president van de Eerste Kamar Art 2 De ministers hoofden van ministerieete departementen de kanselier der ordan en de leden van den Raad van State zullen zich des namiddags te één nnr mede in die zaal vareenigen Art 3 Hare Majesteit de KoninginEUgon tes de vergadering der Staten Generaal znllende openen zal te één nnr met den volgenden trein van het paleis afrydeu a Sen commando cavalerie tot openingvan den trein b Ken hoffonrier en twee ryknsobts tapaard c De ceremoniemeester gezeten in eenrytuig met twee paarden bespannen gaande ééa lakei naaat elk portier d Acht kamerheeren gezeten in tweerytuigen ieder met twee paarden bespannen gaande één lakei naaat elk portier De kamerheeren plaatsen zieh volgens hunnen rang van benoeming e De groot officieren gezeten in twee rytuigen ieder met zes paarden bespannen gaandetwee lakeien naast elk portier f Ken commando cavalerie g De opper ceremoniemeester gezeten ineen rytuig met vier paarden bepannen gaandetwee lakeien naaat elk portier b De grootmeesters van Hare Majesteit de KoninginRegentes en de dienstdoende dame du palais van Hare Majesteit gezeten in een i ytuig met vier paarden bespanneui gaande twe lakeien naaat elk portier t i Hare Majesteit de Koniogin Regantea gezeten in eene Staatsiekoete met acht paar 9 17 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 8 4 ï SS 6 81 9 10 8 80 8 80 8 87 0 44 8 60 S IB 4 10 11 80 41 1 10 M 4 4 8 18 6 48 0 8t 10 08 8 16 1 M dan bespannen gaande ean koetnec naast elk paard en vier lakeien naast elk portier Da chef van het militaire hnis van Hare Majesteit de Koningin te paard rydende naast de staataiekowt een weinig achter het portier ter rechtengde de gouverneur der residentie ta paard rydende etn weinig achter het portier ter liukerzyde Achter de staatsiekoete de olBcieren van het militaire huis vaa Hare Majesteit de Koningin te paard rydende twee aan twee naar ouderdom van rang de oudsten vóói j Een commando cavalerie tot sluiting van den trein Ruim ean jaar geladen werd ta Osertroidenberg eene gewichtige ontdekking gedaan Besig zynde mat graafwerk in het booge koar der Hervormde kerk vond men aan het uiteinde een fraaien boog van tufsteen die er op wees dat iich onder den vloar een boowwerk van gronte arcbitectoniiche en geschiedkundige waarde moest bevinden Het bleek dat men hier te doen bad met eene krypt of krocht en wel eene van zeer groote afmetingen daar zy 18 meter lang en 9 meter breed is Om dit monument der oudheid aan de vergetelheid ta ontrokken heeft zich thans aoo meldt het Utr Obl c een comité gevormd bestaande uit de heeren Meyers burgemeester da Koningh notaris van Seters architect van Staveren med doctor Nord officier v gez Ie kt en Harftveldt ie luitenant kwartiarm dat van het kerkbestnur da vergaoning verkregen en de noodige gelden byeengebracht beeft om deze krypt die de eenige van Noord Brabant is etJ wellicht een der grootste van ons land bloot te leggen zy bestaat vermoedolyk nit een midden en twee zyhenken terwyl tfgeo de wanden zich ie het geheet 18 kolommen bevinden en de middelbenk door 16 kolommen wordt gevormd Ëer tdaags cal met de ootgraving een aanvang worden gemaakt en zal eene nanwkenrige beschryving volgen van het monument van middelecuwsche bouwkunde dat zeer zeker vele belangstellenden naar Geertruiden berg zat lokken Tydens de ontgraving 1 niemand tot het werk toegelaten worden De afioop zal worden bekend gemaakt Toen trein 75 der staatspoorwegen van Rotterdam naar Venio gisterenavond dicht by Breda het blokhuis aan het kruii pnnt voorbyreed werd er plotseling op den postwagen geschoten De postconductenr die druk aan het werk was week ontsteld achteruit daar de glf sscherven rakelings langs zyn gezicht vlogen Hy bleef echter ongedeerd By de commissie tot inzsmeliog van gelden voor de visschera in Barradeel en Het Bildt die in de stormen van den laatsten winter hunne netten verloren is roim 3700 gulden ingekomen waaronder 800 gulden van de beide Koninginnen Voor deze gelden zal materieel worden aangekocht dat naar behoefte en geleden schade onder de visschers zal wofden uitgedeeld om daarvan nieuwe netten t brelbn Tengevolge ran een weddenschap is dezer dagen een beer van Bonn naar Keulen gezwommeu De aistandt 26 K M werd zonder rosten in viar nran afgelegd Eenige vrienden vergezelden den zwemmer in een bootje om in geval van nood hulp te varitenen doch dit bleek niet noodig Inspanning kostte dit stroom af zwemmen niet zwemmer bad niet veel andera te doen dan te orgen boven water te biyven Gisteren ontstond op de Beurs te Parijs een groote paniek Plotseling viel een pistoolsehot Groote ontsMltenis men vreesde overat bommen Toen de gemoederen bedaard waren blaak dat een beursbezoeker een geladen pistool dal hy uu een vriend wilde toonen had laten Tallen waardoor het schot afging De eigenaar 1 werd voor zgn onvoorzichtigheid gestraft want het schot trof hem licht aan zyn been Oa kogel deed gelukkig niemand verder kwaad Tabor V da harddraver van den heer IJ O Matsen te Mydracht is verkocht aan den haar P A Hofman te Loosduinen Au de TeasalMha knal ia een flesch opgeviscbt met een briefje er in van dezen inhond De vinder van dit geschrift vrordt verzoekt dit te sturen aan den haar L M S by e Dit is de laatste groet Geert je van uw toegenegen Hendrik Zuiderzee Angustos Toor eanigoB tyd stierven in den Wilhelminen polder Zoid Bevetand een Utat runderen in een weide aldaar grazende De oorzaak der plotaelinge eter evallen tot dasver ook voor veeartsen steeds een raadsel Het gras werd scheikundig onderzocht doch zonder resultaat Men liet daarna de weide eenigen tyd ongebmiit liggen maaida ze toen geheet af en bracht er dezer d en weder koeien in Thans hebben zich opnieuw dezelfde ziekteverschyoieten als vroeger by een 4 tal koeien voorgedaan Men heeft de dieren oogenblikkelyk nit de weide gebaald en zat deze proef wel niet meer herhalep Opmerkelyk is het dat een paard dat steeds in dezelfde weide heeft geaasd altyd gezond is gebleven Volgens den Baagsche correspondent van het iN V d D zou de zaak Seret indien de handelwys van den Minister van Oorlog door de kamer werd afgekeurd tot een ministerieele crisis leiden Tot dien val zonden ook wilieu medewerken de conservatieven die de uitbreiding van het kiesrecht witten tegenhondeu Op de Engelscbe badplsata Morecambe is een gedeelte van een pier ingestort terwyl een groot aantal personen zich daarop verdrongen om aau boord van een pleizierboot te gaan Het was een tooneel van groote verwarring Twee dames eo een heer verdronken en een twaalftal personen werden gewend waarvan vyf zeer ernstig Gisterenavond geraakte aan den Zuidwat te s Gravenhage een meisje van 10 jaar dat baar hoed welke in de gracht waa geraakt daaruit wilde halen te water Ëeoige oogeoblikken daarna werd het tijk van het kind opgehaald en uaar bet gemeeoteziekenhais gebracht Bait DlaQdsch Uverzlcht Een der twaalf sectiën van het LandbouwCongres te Brussel heeft Woensdag de montquaestie behandeld Door den heer Atphonse Allard werd ropport uitgebracht over de landbouwcrisis en de muntcriais tosschen welke crisiiaen een nauw verband bestaat De landbouwcrisis bestaat reeds sedert 22 jaar zy werd gelyktydig geboren met den a eer tegen het zilver Welke zyn de oorzaken van deze crisis vroeg de rapporteur Zou het overproductie kunnen zyn Onmogetyk zegt hy en by komt met groote graphische tabellen yn bewering staven Zonder evennel te beweren dat het in dan omloop weren van zilvergeld in 1873 de eenige oorcaak ia van de verlaging der pryzen beschouwt de heer Allard dit toch als een der voornaamste omdat de andere kwade invloeden zich eerst veel later hebben doen gevoelen De bewering dnt er overproductie bestaat werd door den rapporteur een sprookje genoemd Hy ontkende evenwel niet dat evenals alle legenden ook deze een grond vnn waarbeid heeft Sommigen zeggen De pryzen zyn verlaagd omdat er te veel geproduceerd wordt anderen beweren dat de verlaging een gevolg is van het ontbreken van een getdeiyk tegenwicht Beiden hebben getyk Te veel koopwaar of te weinig geld is precies hetzelfde Het is letteriyk onmogelyk de oorzaken welke betrekking hebben op de waren af te scheiden van die welke het geld raken Wat ook de oorzaak moge zyn het feit staat vast De pryzen zyn laag Hoe het kwaad te verhelpen hoe de pryzen op te dryven Door de hoeveelheid waren Ie verminderen Daar is geen denkeu aan dus door de hoeveelheid geld te vermeerderen En om daartoe te geraken moest overal de leer van het bimetattisme worden aangenomen Daarom stelde hy deze motie voor Het congres besluit dat alle landbouwers in alle lauden gebruik zollen maken van alle hou ten dienste staande middelen ten einde bun regeering er toe te brengen óf bet samenkomen eener internationale conferentie te provocseren óf deze conferentie door baar medewerking te vergemakkeiyiten om te komen tot een internationale bimetaltistische regeling of om tenminste het zilver in zyn oude geld functien te herstellen dit alles om de landbouwcrisis en de geldcrisis wat betreft de verlaging der pryzen te voorkomen Deze motie werd onder anderen ondersteund door den heer BooSsco boogteeraar aan de centrale landbouwschool te Bucharest doch in een uitvoerige schitterende redevoering bestreden door den heer Louis Strauss uit Antwerpen Gisteren Donderd werd de discussie voortgezet Woensdag is tevens een algemeene vergadering gehooden welke o a werd bygewoond door den apoatoHschen minister monseigneur Nava di Bontife De heer Sagnier las in deze vergadering een rapport voor over de bescherming van nuttige vogels waartoe hem op het cungres te s Gravenhage in 1891 opdracht was gegeven In de midd itting van gisteren beeft het congres met groote meerderheid aangenomen de bovengenoemde conclusion van bet raport van Allard Belgig ten gonste van een internationale bimelalistiaohe overeankonul ten einde aan den landboowcriiis te geaoet ta komen Het bezoek van den keizer Fraai Joiepb aan den Duitichen keizer ta Stettin by de groote legermanouvres wordt door de Duitache en OostenrykBche met ingenomenheid besproken De Standard kan weder niet nalaten een vriendetyke terechtwyzing te verbinden aan de vermelding van het feit dat de Duitsche keizer by de manoeuvres aan de Russische grens den keizer van Oostenryk en een Itallaansehen prins ontvangt en daatby tevens at de ooaangenaambeid te doen uitkomen die dit heeft vour Rusland en de Ctaar Doch dit schaadt niet aan de alemming die zalfa de Hongaarache bladen bezielt Met groote voldoening geven deze een beschryving van de har telg ke ontrangst die hno Koning te Stettin te beurt viel en openlyk spreken zy de verwachting uit dat keizer Wilhelm bet volgende jaar dit bezoek van Fraoz Jozeph al beantwoorden door een tegenbezoek aan Budapest de hoofdstad van zyn Hongaarich ko ninkryk Duitschlands keizer zou daarmede aan een lang gekoesterden wensch der Hongaren voldoen En de tentoonstelling die dan te Budapest wordt gehouden geeft er als t ware een ongezochte aanleiding toe Iq Frankryk zyn de eigenlyke manoeuvres nn afgeloopen Even uitvoerig als de Doitsche bladen spreken over den teldslag die in Pommeran werd geleverd weidon de Fransche cosranten nit over den gefingeerden stryd in de Vogeezen Hierover zyn alle berichtgevers bet eens dat de houding der Franscbe soldaten by deze legeroefeningen voortreSelijk was Ze leden wel veel van de geweldige hitte en verscheidene gevallen van zonnesteek kwamen voor maar toch over het algemeen hebben se de ontberingen goed doorstaan en was het entrain der troepen uitstekend Faare de president heeft dan ook eerst de leidende generaals Sanssier Négrier eo Jamont geluk gewensobt en later nog eens den minister van oorlog generaal Zor Linden yn compliment gemaakt De groote revue moet nog plaats hebben ze is op 13 September oepaatd Ook de Franscbe hebben met luohtbal ons gewerkt eo daarby deed zich een aardig tooneeltje voor Generaal Dragemiroff de Russische gast wilde ook wel eens in een ballon opstygen en zoo ging hy dan m t een luchtreiziger in het schuitje Maar de ballon wilde de hoogte niet in de heeren allebei erg corpulent waren te zwaar Toen stapte de luchtreiziger weer nit en kwam een mager luitenantje hem vervangen De ballon ging langzaam de hoogte in maar t scheelde weinig of het schoitje was tegen de daken van la Marche aangeslagen Een ascension tres incidentée noemen de Franscbe bladen deze luchtreis doch de Rusftische generaal had de voldoening dat de Franseben hein warme oraties brachten toen hy weer behouden beneden was Overigens constateereo sommige bladen met zeker genoegen dat de Republiek wèl een vertegenwoordiger der Russiache regeering heeft gehad hy de manoeuvres en Duitschland niet De redevoering van Banfify tot zyn kiezers waarvan wy een overzicht gaven maakt een gunstigen en vastberaden indruk De oppositie beeft deze regeering van den beginne af aan voorgesteld als een voorloopig bewind maar nit de woorden van den mi nieter president blykt duideiyk dat de regeering zelf het niet eens is met die voorstelling Zy blykt een plan van werkzaamheden te hebbeo dat ovtr verscheiden jaren loopt Eenige belangryke dingen nit de redevoering zyn reeds meegedeeld het vooropstellea van de handhaving van het dualisme de woorden over de uitvoering en voltooiing van de kerkelyk staatkundige wetten de opmerkingen over den financiëelen toestand en de belofte van gratieaanvraag voor veroordeelde Roemenen Van de hervorming van het binneolandscb bestuur sobynt de minister niet gerept te hebben zeiden wy gisteren maar dat lag aan bet gebrekkig nittreksel dat was overgeseicd Banffj wydde aan die hervorming een vry uitvoerige beschouwing Na de bsgrooting sprak hy zullen zoo eenigszins mogeiyk nog vóór Pasoben 1896 wetsontwerpen tot regeling van de administratieve rechtspraak op de rechtspraak van de curie in verkiezingsaangelegenheden en op het strafproces worden worden behandeld Dan komen de feesten van het duizendjarig bestaan van het Hongaarsche ri k aan de regaering zat in dien tyd een reeks van ontwerpen tot nieuwe regeling van het binuenlandscb bestuur indienen maar die ontwerpen zotten wel pas in 1897 kunnen worden behandeld wegens de feeeten Langer kan en mag die groote harvorming echter niet worden uitgesteld zy gaat vóór alle plaatselyke ontwerpjua van ingebeeld belang In 1896 zullen misschien nog kunnen worden afgehandeld het bank vraagstuk bet bedrag van de bydrage van Hongarye in de gemeenschappelyke kosten de vernieuwing van het doeane en handelaverbond de verbruiksbelasting en eenige kleine recbterlgke ontwerpen Trieot Goederen A vaa OS Al OODOA KleiWeg S 78 73a QODDA Beurs van Amsterdam ilotkoera 18 SKFTEMBER 1 ToT kn NiDEiOiND Crt N d W S 8 96 V dito dilo dito 8 101 dito dito dilo 8 101 HoNQU OU Goudl 1881 88 4 iTmi lowlirqTiDg 1868 81 6 86Vi OaSTlNii Obl in pipiu 1888 6 84 dito b lilnt 18 8 6 84 FoETUQiL Oblig met ooapoD i dito ticket 8 ♦ l 106Vi aillLUS Ubl Bioaenl 1884 4 84 idito Owooa 1880 4 Ie ditobijHotlii 1888 4 7 dito bjj Hop 1889 80 4 7Vu dito io goud leea 1888 8 dito dito dito 1884 6 lD6 uSrAXJi Perpet loliuld 1881 4 6 Tuulu Oepr CoDT leen 1880 4 OO t Geo leeeing lerie D 8 i Oeo leeniüK Mrie a 7 t lool 7 i 80 860 60 lOl l 68 1001 810 U6 i 84 101 1001 161 Vu 86 108 91 19 146 10 V MV I 16 l 68 108 101 101 l 106 146 186 il 1061 68V 108 l 118 108 48 68 16V 8ii lÖ ii WJ loo 108Vi 184 180 188 48 118 Zuiu An Kir t obl 16 8 6 114 Mmoo Obl Buit Soh 1880 6 ViHUDiu Obl 4 onbep 1881 MRUBAH Obligatieii 1886 3 aoTTl DiM Sted leen 1894 8 Niu N i fr HacdeliT und Araodib Teb Mij OertUcalen DuulltatKbeppu dito Anih Hypotbeekb pindbr 4 Cult Mü der Vonteul und Br H notbeekb ptndbr Sl Kaderlandiolie bank aaad Ned Handelmaataoh dito N W k Pao H p b pandbr Rolt Hjpotheekb pmdbr S J Utr Hjpotheekb dito 8 i OoaTlHi Oeat Hong bank aaid Rdii H potbeekbank pandb 4 ij Iiniu Ilquit brpotli pandb 6 15 Uaxr h 6 Fr Üen oeit 8 NlD Holl U 8poorw M j aud Vij tot Bipl T Bt gpw aand Ked Ind Spoorwegm und Ned Zuid Afrik Bpiii aand dito dito dito 1891 dito 6 lTun Bpaarwl 1887 8 A lIobl 8 M h Zaid Iul Bpwmg A U obl 8 PoLlH Warvibau Weenen aand 4 KDai Or Ruia Bpv Mii obl 47 Baltiaebe dito aand ïaatowa dito aand 6 Iwani Dombr dito aand 6 Karak Cb Aaow Bp kan obl 4 dito dito eblig 4 17 i AluulJL Cent Fac Bp Mij obl 8 Ohio k North W pr O i aaad dito dito Win St Poter obl 7 Denver k Rio Br Spm eert i a j Illinoi Oeatral obl in goud 4 Louiii k NaahrilleOert r aand Meiioo N Bpw My lebyp o 8 Mi a Kanaal v 4 pot pref aand N York OnUrio k Weit aand dito Fenni Ohio obli t Oregon Oalif la hyp in goud 6 8t Faul Hinn kManit obL 7 Ua Pao Hoofdlija oblig 8 dito dito Lino Col 1 bjrp O 6 OjaiBi Oaa Bouth Cert r aand ViM O B Uw kN l h d o O Amiterd Omnibna Hij aand Botterd Tramweg Haati aand NiD Btad Aniiterdam aand 8 Stad Rotlordam aand 8 Btua Btad Antwerpenl687 9 i Btad Bruiael 188 8 a HoHO Theiai Regullr Oeaellaoh 4 OoaTlKi StaaUleeoing 1880 6 K K Ooet B Cr 1880 8 8FUn Btad Madrid 8 1888 Nu Ter Bei Hyp Spobl oert Do BÜHGEMBE8TER Tan Qonda brengt bij deae ter keaiiis ran de belangbebbatidea dat door den Heer Directeur der Directe B Isatiniten enz ta Boi terdsin op den 11 September 1895 exeoQtoir ie Terhiaard Een Kohier der Bedrgfabelaating dienit 1895 96 No 8 Dat Toormeld Kohier ter iuTordering ii gesteld in handen Tsn den Heer OntTaoger dat ieder die durop Tooikont Terplicht ia zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden Toet ta voldoen en dat heden ingaat de termgo van Zei Weken binnen weliÉen de reclanea behooren te worden ingediend QouDi dati 13 September 1895 De Bnrgemeeeter Toomoemd R L MARTENS BnrgerlUken Stand Hoordrecht GEBOREN 6 S pt Theodora Engelmnnda ondera A Bouirman en J A Torken 9 Maaifen ooderi F ran Kranenbnrg en G B ras Blgderreen 10 Tennije Pietetnella ouders U J de Jong en P Gondriaan OVERLEDEN 9 Sept ö van Dam 2 m GEHUWD 12 tiept D Vergaut an I Tan der Wegde