Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1895

No 6763 Maandag 16 September 1 05 348te Jaargang mwxm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKonderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaJl 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ZSevenbniien QEBOBEN CorDelia ondeii H Kammeraat en C Nienwenhaiien Pioier oodert C Schenk a £ Maller OVERLEDEN H Tan den Berg 4 m ADVERTENTIfiN £ eu KLËËDËKMAKE zoekt op een redelijken stand in de stad een Kamertje ouv dagelgks z n werk te doen Liefst beneden Toorkamer Adrea onder No 2383 aan het Bnrean dezer Conrant VOORL OOPIG BER ÏEt Met toeatemming ran de WelEdel Achtbare Ueeren Bnrgemeeater en Wethouder dezer Stad Cftgllostro Theater a la Basch BtandpUata op de GROOTE MARKT Directie ALBER Slechte eenige BUITMyOEWOSE door het Wereldberoemden SPECIAEilTEIV EZKIiSCHAP in hunne onorertrofien werkzaamheden MF Voor de eerste maal alhier Optreden van den Heer DAVID TOB BAMBERG Hofartist van H M de Koningin van wglen Z M den Koning Z K H de Kroonprins Tan Zweden H K H de Prinaea you Wied Moeder enz De 4 Gebroeders POBBBM eerste parterre accrobaten van Rusland Den beer CÉBALI08 onoTertroffen Slaugenmensch of het raadsel der geneeskundige faculteit Twee Oe U8terg WVOMS 1ste Kampstrjderesaen dezer eenw Mr Me Daniel Musioale Clown groot lacbsucoes TiTB TBALLMB Eqnilibristen Tan de eerste rang Atd NEVBLBEELDEN CBOMATROBE8 en Schitterend KLEUBEN8PEL bewerkt door een REUZEN APARAAT met een lichtsterkte Tan 6000 Waskaarsen ek Tot slot 1 DOORN ROOSJE Fantastische Dramatische Pantomime in 3 tydTakkeu en acht tofereelen Schitterende monteering electrische yerlichting Opgeluisterd door Fontynen Kleurenapel Eiken avond Terandering Tan Programma OPENIlNüS VOORSTELLING ZOSDAO na SEPTBMBMB des avonds ten 8 uur 6000 Stuks uvt de fftllitte maait eener der earite buiteDUodBohe fithneken over genomM oogfenaamde Leger Paarden Dekens moHteii tefïen dan spotpniu van II 2 76 per Btiik worden uitverkuoht Dsxa dikke onslljtbire dekens zijn zoo warm als een pels ca 140X1 otn groot due fact gebeelu paard bedekkand met wol opgeiioaKl en 3 breede Btrcepen voort een kleine partlf witte woUene Siaap Dekens groot 140X190 om wegeuB oer kleiiio ileohtB door TakJui beniarkbare foute in het weehel aangeboden ud tl 3 50 peratuk Koaten anders bet dulibele V Duidelijk KMchreren bettelilnffen wonion u Unt de Towraad itrekt iokod toeiendhii rtm hel bedng of onder remboura prompt ull ge oerd B Hm wltz MaastFloht Groote Staat 31 f Het bMM onnkaiUIykale n Jg makkelylntiiraetinlddclToacHNrai mtmm cnTooraldain aenKlnderacho nwerk IKW Ud Appretuur van C M N ll r fc Ce Mr Barlla l ith Str 14 Men leWfoeil flLÜ op nuun en fabrieksmerk Veriuribetr hy Heerw WIekelleri In lehoenwirk uleetirlea re ieyeeeu NI Veeereal DMet bv W aerieiniuMi ArRhM Qouds Soelparsdruk Tan A SaiKIlUN k Zoon j FOOL S Groene Olie i een onteUbctar middel tegen 13 la e U na a t i e Ic STRAMBEID in de LEDEMATEN SPIEREN enz Ook Toor BRAND SNI IWONDEN en KNEUZINGEN aangewend geeft deze ohe Terrassende uitkomsten Prgs per Sacon met gebruikaaanwgzing 40 cents bg J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA A Wortier Cfouwe 0 4 SPECIALITEIT in Heineken s en Haantjes Bieren Echt Ëngelsch en VoUenhovena EX a E A STOUT Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda aitgflïonderd ZondügB te oonaalteeren ran 10 tot 5 uur BLEEEEBSEraiT Gevraagfd op de ZAANL ST WA8CH en BLEEKIKRICHTING ie Zaandam een flinke Bleekersknecht WEEKLOON f 9 Frintemps T E PARIJ S ZendenyratiSiifranGO de genenle geiUufltraorde oAtalOfUB in da hoHandaebe en fransobe talen MTattondo de nieuwste modes voor het Zonn p lso n togen gefrankeerde unrrage gericht un II JULES JILUZOT e PARI8 De italen der nieuwste modestoffen In troorraad btjtoPHntamp worden vreneeDi kosteloos toegezonden doch men geUeve iluideluk de TerUngde soorten op te geven en ongeTser de prüxen te bepalen Versandlngsn asar aUe Irftiiden derWereld De catalogus barat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rech ten Correspondentia In II talen FBANSCHE STOOMVEBVERU Gbemisobe WisscheriJ TA H OPPE HElMER 19 Kruiakade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roer GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en Terven van alle Heereaen DsmeBgarderoben alsook alle Rindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enii worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen heizy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te vfirren gosdexfln in ene week BEKROOND GOUDEN medaille op de Wereid Tentoonslelling Ie Amsterdam en die voor Voedingf en Hyfriène te Geneve het TAFELWATER uit de te HAARLEM HOLLAiNDIA BROJV Olt Bronwater volkomen vrjj ran User en organisohe atofién orartreft elk ander Mineraal Tafel water door zQn aangenamen imaak en groot gehalte aan digestle bevorderende zouten i SiïïlS Patent H Stollen ititi uiun imiiirtn uituitt DU auig Pt aictttlrtlini rikrtiiiiu TSfarnung J r ifroMF Er ot0 Om errungen hai Aniau lu nruahleitontn vwrthUmeii yachahmiingen gagabm Uêitkaaft ëhtr ainere tet Hcharfen H Sf lUn mir raa im tlreol ottv in wlohaa Elienfiéndlur ea I éwêft uKiêrPtakal wk nebêmtalwidf êuêéuhtnitm ZZ n eiilistmt und ZtmgmisM gPêtk ma fmteo TREKKIilIG 19 October 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouvtr afdeoling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot I Il Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A EIimEMAir ZN LASOM TIENDEWEG D 60 Tctoriawater ui f de Ketor aSron f e Oberlahnstein byBna Tafeldrank Van h£ ninklykef uis der federlanden Q ebr5 Stoll werck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op niacninaal gebied Tflrbeterd Ikbrlcaüe ea uitdnitend gebruik van fijns en fijnste gi oiidstoflun garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanberaienswaardig fobrikaut Dauwlccuri beantv oordende aan den iiihoad der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hofleverancier 44 Eero Diploma 8 gouden enz MedaillrB een bewijs ran uitmantend fgn brika tt Keeds 1874 achreef de Accademie national de Paris Nous Toua d ownonfl une 1I d llle d ar i remlère elasae en ooneldórfttlon a votr axoelleuta fbbrioatlon de Ohooolat bonbons varies etc eto SMIwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij K H Confiseurs Banketbakkers en enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJoliiu Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 TAFELWATER uit de Hollandia Bron te Haarlem Dit Bronwater volkomen vr van ijier en organische stoffen overtreft elk ander Mineraal Tafelwater door zgn aangenamen smaak en groot gehalte aan digeatis bevorderende lonten Dekrooud in 1395 met de Gouden MedaiUe op de Wereld TentoonstelUng to Amélmlam en op de Tantoonatelling te Genèvi BINNENLAND QOCDA U Septembar 1895 Het Programma der laatste OrgelbespeÜDK dat Dinsdag 17 September des aronda ten 7 uur w rdt gegeven leidt aldus Marsche Pontificale J Lemmens Orgelsonate No 1 M U van t Krugs a Allegro vivace b Adagio c Intermezzo Andante d Allegro Serenade Ch M Widor ToccaU et Foga D mol J S Bach Adagio Joi Haydn Fragmenten nii het iLobgesangc F Mendelssohn Bartholdy 7 De Beem len vertellen de Eere Ooda Jas Haydn Koor nit het Oratorium De Schepping Nog maken wg onze lezers er in het bizonder op attent dat de Noa 4 en 6 op verzoek warden gegeven De cnrans 1895 1896 der üargaraiondschool ia den 9n September 1 1 aangevangen met 131 leerlingen Van de 42 oandidaten dia aan bet toetatingsexamen hebban deelgenomen zgn 38 als leerlingen aangenomen Benoemd tot notaris binnen kat arroudissepient Dordrecht ter standplaats Gorinchem j H Muller thans notaris te Kapelle aan den IJsel By de dezer dagen te Oudenater gehondon Teotoonatelling van w e de afd Oudewater der HoUandscbe Maatacbappy van Landbouw zgn o a pryzen behaald door roor Melkkoeien geb in 1893 D Boer t3 Oudewater 3de prg Pinkfltiereu J de Ridder te Eeeqwyk Iste pr ÖraskaUere K Uithol te Hekendorp 3de pr Ealfstieren F Schoonderwoerd te Haastrecht 3de pryi Ramlammeren T Sïlle te Ondewater Ute pr Beeren N Tan Dyk te Hekaudorp 2de pr en A de Wit te Oudewater 3de pr LandboDwgereedschappen Ista pryi A Broekhuizen 2de prijs W Rozenthal beiden te Ondewater Melkgereedschappen Ute pryg J Hoaft 2de prys P Verheul enSdepr W Roienthal allen te Ondewater Zadelmakers Toorwerpen late pr A Broek FEVILLETOX Naar het huiltch 87 O dat van m j is niemendal vergeleken bg uw leed geen honderdste deel Mr Morton Zeg dat niet maar ik leed dubbel dat is waar om Alice on om u t Enfin ik besloot de zaak maar eerst haren loop te laten Helmstedta onsohuld zal wel heel gauw bewezen worden dacht ik en verder io len wy doen wat wg kunnen Ea dat hebben wg godaan niet waar Wat heb ik mgn jong vrouwtje leiren kennen en waardeeren I fDat voorstel Mr Morton waa eene daad van heldhaftigheid zooals de geschiedenis er maar weinige heeft aan te wgzenl riep Helmstedt met vuur En als Mn Morton er zelve niet bij waa sou ik zeggen Duitsofaland mag trotaoh op haar zgn Pauline PfJten bloosde diep maar weldra kragen hare droevige gedachten weer de overhand Maar hernam Helmstedt die zgn uitroep wel een beetje verwaand begon te vinden hoe is Kllen toeh 100 vlug overgekomen Ik sou durven wedden dat ik dat ook aan u te danicen heb tU dat wil zeggen aan mijne vrouw Zij ontving en brief van haar waarin ig haar hart iu de eenlaamheid had uitgestort en per ommegaande ging er eaa retour waarin mgne Pauline Elian uwe gevaBgeammiag den uitslag van het ondanoek mee huizen te Oudewater 2de prys D Köring to Gouda In het najaar van 1892 bad de landbouwer T f Vliet te Nienwerkerk a d Usel vanziju aardappelen zooftenaamde Belgische gelen eenige bessen bewaard inet bet doel ze in hetTolgeude voorjiiar te zaaien Van dat zaadkwamen een ruim aantal planten die tot mNorember groen bleven Aardappelen kwimener in overvloed aan maar de grootste warenslecbta flinke poten terwyl het meerendeel kriel € wat De poters een hondertal werden zorgvuldig bewaard ooi bfet neigende jaaruitgepoot te worden Toen kwamen er flinkeknollen aan Het beschot was ruim terwyl oodaoka het zeer ongunstige weer voor denaardappel er geen ziekte was te bespearen Van dezen oogst werdon weder poters bewaard en in de lente van dit jaar gestoken Doch DU kon men geen verschil meer waarnemen De plant stierf repds in Augustus en deziekte vertoonde zich al zeef spoedig in hetloof en de knol De eerste openbare vergadering Tan de Tweede Kamer in het nieuwe zittingjaar is bepaald op aanetaftoden Dinsdag dea namiddags om 3 uren Naar wy vernemen is de memorie vanabiwoord van den minister van financiën op het Toorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp betrefifende de personeete belasting gereed De Koninginnen zulten naar men nit Leiden meldt Dinsdagavond aldaar met princes PauÜDe van Wurtemberg eeue voordracht van oen Engeïsoh professor over ornitholoijie vogelkunde bywooen In de zaak tegen Eemmerieh c s waarvan da behandeling eenge weken geleden voor de rechtbank te Amsterdam geschorst werd wagens afwezigheid van den beroofde en mishandelde den getuige Ferman en de kelloerin Oppenburg werden gisteren nog de heer Coninck Westenberg reohter comm en de agent Kist gehoord Het O M waargenomen door mr Begout deelde mede dat de oorapronkelyke meening volgens welke Ferman als hofmeester een reis mededeed naar Amerika onjuist ia gebleken het laatst is by met de kellnerin in Brussel gezien Hen moet dus aannemen dat beiden opzettelijk niet als getuigen zyn verschenen en ook niet voornemens zyu naar Araslenlnm deelde Kn wat wg verwacht hadden gobourile Ellen kwam ovor en gelukkig nog juist bgtgds U weet echter dat haar getuigenis alteen weinig i ebaat en haar zelvo misschien ook noir in het verderf gestort ion hebben als de oude Isak niet te elfder ure met Sarah was komen opdagen Zijne gewrohtige mededeoUngen brachten den rechter eerst aan bet twgfeleu en toen Sir heb ik hem apart genomen en gezegd dat de door Sarah geziene jonge lady mgne docbler geweest was waarop natuurlijk uwe onmiddellijke invrijheidstelling moest volgen Het gerecht zal mijn ongelukkig kind geen kwaad doen ging Morton na een poos op tteboel anderen toon voort fftnaar mijne zwakheid Sir beeft veel kwaa l gedaan aan uwe positie en eerst nadat u raij ver giffenis geschonken hebt zal ik u het geheele onrecht Tcrgoeden I Getroffen reikte Helmstedt den edelen man da hnnd uSpreek niet van vergifTenia Mr Morton sprak hij hartelijk nda viiendsolmp die ik nl van u en Mrs Morton genoten heb zal ik nooit ver flten en en n beetje ondervindingia wel goed voor n jong menacb zei mijn vader altijd Flink gesproken laat m j daar nu eens flink op antwooiden want alleen met woorden vangen wij de rat niet Elliot ia een man die ergens geen gras over laat groeien als wij van avond niet naar hem toe gaan is hij morgenoehtend al met zgne dochter op weg naar een of onder deel van de wereld en hoe kriig je Ellen dan terug fflk geloof niet dat ËUeu nn haar vader zoo gedwee volgen zon als den eersten keer merkte Pauline op ffUogel k maar wat kan lij bagioaea V vnMg terng te keeran Het O M meende dat de verdere behandeling van de zaak uiet langer mocht worden vertraagd De beide getuigen die alsnu nog gehoord werden hadden geen nieuws mede te dealen Alleen deelde do heer Coninck Westenberg mede dat door hem in het bewoste perceel lu de Nes een stakje ketting f evonden was blijkbaar atkomstig van den borlogekettiiig welke aan Ferman is ontrukt De agent Kist herbaalde bet reeds vroeger getuigde omtrent het vioden van Pruisifich baukpapier in de woonkamer van beklaagde Kemtuerich o a tuaschen de rekeningen in een lias De beklaagden volbardden by hun vro r afgelegde verktaringon Volgens Kemmerïch was van vrybeidfiberooting geen sprake geweest en van diefstal evenmin Het O M aan het woord gekomen zag zicl verplicht door afwezigheid der getuigen rman en Oppenbeig düt deel der tetasteXegging hetwelk den diefstal der bankbiljetten betrof te laten rusten Uit de gatnigeuver klaringen wus thann alteen het bewys te leveren voor de mishandeling op Ferman in gemeen overleg geptqegd ten aanzien der tweede beklasgde voor eenvoudige misbnndeling en bovetidieu ten opzichte van dfn eersten beklaagde voor de vrybeidsbcrooving eu den diefstal van den gouden horlogeketting vergezeld van ge weldpleging Eisch voor Kemmerïch een ge niugeniastraf van vier jaar voor vronw De Smet een gevangenisstrat van een jaar voor de beide andere beklaagden ieder een gevaugfnisstraf van een jaar voor allen met aftrok vau den duur der preveutïeve hechtenis en voor vrouw fie Smet voorloopige invrijheidstelling Als verdediger voor den eersten beklaagde trad mr Kud B Lteiijamins op die betoogde dat noch voor diefstal noch voor vryheidsberooviag ten nanzien van zijn cliënt het hewija was gflieferd Er bleef slechte over een zeer verschoonbaro misliandelmg op personen die den boel kort ou klein hadden gcslogen In verband hiermede en met het oog op den lan gen door door bekl Kcmmencb iu voorarrest doorgebracht verwachtti pi de onmiddellijke invrüboidstelling van zyo cliënt Mr Cosman verdediger van de tweede beklaagde pleitte vrijspraak op grond dat het opzet tot mishandelen h i haar niet aanwezig kon geacht worden De beide andore Verdedigers mr Van Woudenberg en Bergsma drongen op een lichtere straf voor hunne cliënten aan Na re en dupliek beraadslaagde de rechtbank over het verzoek der veidedigera tot inrryheidstnlliog der beklaagden Dit verzoek werd Morton ihur ou e jungo vriend wil haar niut hobbeii voonlat htj een vnit bealaor heeft on daHt gctif ik hem volkomou gelijk in eu wij kunnen toch nirt door hnar ook m huis te nemen oponlgk partij tegen den Vader kiezen F Diiartoe hooft nilcen de man het recht wien zg hare geheele toekomst toevertrouwt wilt u voorloopig eene botr kkinjr op mgtio plantage aannemen Sir tot u wat beters vindt dan heeft Elltn recht bg ona te komen Helmstedt sprong van zijn stoel op en liep opga wonden do parlor op en neer Het zon dolhaid van mo zgn uwe belofte van hulp niet te aauvanrden Mr Morton riep hij uit vmoar uw laatste aanbod kan uw mni ik met aannemen t Z u ufgezien van lo goo l6 hedooling een bsrrahartighDidsbetrokking blgven on u zoudt ei door mot uwen buurman in onaangenaam hod en geraken Neen wel zal ik bg u om raad on hulp aankloppen maar eerst moet ik naar Oaklea om zelf met Mr Ij iliot te sproken Ik heb ook oen half jaar traktement vooruit dat mq nog niet toekomt lat moot ook uit do voeten I l nfin Ik sal hem tuoaeu dat hij met een eerlgk man te doen hooft die niet achter zijn nii baat nchtifie plannen beraamt of lota van zijn i eld vertanift 1 Nadenkend streek Mr Morton ziob langs den grgzen baard Ik weet niet of uw weg wel de meest practiiohe is lei bg men treedt een hollend paard niet gaarne vlak in don weg on in taken dia zich niet meer laten veranderen berust do mensch veel eerder dan wanneer me hem gi legsnbeid geeft een apaak in het wial te steken maar daarom zal ik uwe meeuing nog Biet veroordeelen slechts toegestaan voor zoover de 2de beklaagde betrof Uitspraak over 8 dagen Ubld Door de maréch inssée is zekere van O wonende te Vught gevangen genomen onder verdenking van bet plegen van een moordaan slag op zyn buurman B Het gezin van O was dronken tbais gekomen eu had de hevigste ruzie zoodat de baren voor de woning aamenhepen Fiensktaps schrikte vrouw V G op door het breken van ruiten en riep dat er werd geschoten waarop de zoou een bekend strooper n geweer nam er mede naar buiten ging en veraohillende malen op de deur van zyu baurman B sloeg met de bedreiging Kom er uit als ge durft dan schiet ik ja dood c B is hierop naar buiten gegaan eveneena met een geweer doch niet geladen en na een woordenwisseling richtte V O jr zyo wapen op B en schoot het af gelukkig zonder hem te treffen Naar men vermoedt is hier eta oade wraakneming mede in bet ipel By den heer Arthur Montefiore secretaris van de Noordpool expeditie Jacksou Harms worth ia eeu telegram ontvangen meldende dat het iacbt Windward behouden ta Vardöe is aangekomen naden ysgordeltusscheu FraosJozefslaod en de zuidelyke Bareutsaee ie hebbeu doorbroken De expeditie had veel van scheurbuik geleden en drie man waren gestorven Jackson had in het begin van Maart zyu wiuterkwartier verlaten eu met iledeu en honden de reis noordwaarts aanvaard Met bet oog op de waarschynlykhetd dat eerlang de indiening van een wetsontwerp t wachten is tot invoering van eenheid van tijdrekening ciroiilnert in verschilteode plaatsen tan ons land een adres aan de Tweede Kamer waarin adhaesia wordt betuigd aan hel ten vorigen jare door prof Fuckema Andrae te Leiden ingediende adres tegen de invoering van den MiddenËuropeeaehen en vóór die van dec Amaterdamscgen tyd Gister avond werd een onde man A de L van ScheveniDgen die met tyoe houdenkar van de viacbmarkt te Delft terugkeerde op don Uelfrchen weg door drie lieden aangehouden die hem om geld vroegen Toan de man weigerde jrerd hij mishandeld Op aiju hulpgeroep k tnien meoKhen toaeehi teo waarna de boeven het bazeopad kozen liölit u ook wel aan Kllen en haar goluk gedacht hU uw onderhoud met haar vader crgor afloopt dan u miaiohi in denkt viel Pauline oeoiklaps in en llulmstedt sag baar zoo ernstig als hij baar nog uDuit gekend had Ik wordt haast gedwongen te goloo en dat ook de liefde van den bestan man niet vri is van osoiame laat het dan eer tr ta of iets anders heoten Liefde egoïsme eer trots zijn maar namen maar ik geloof dat eene eobte edele onbedorvene vrouw op den duur geeno acbtioR kan gevoelen voor Am man die zijne beginstlen vertoocheutl besloot Holmatedi opgewonden lk ben nog jong en mijne ervaring ook manr toch durf ik beweren dat hot familieleven iu Amerika bater zou zgn als de mannen er meer guateld waren op hunne beginselen Doch DU vraag ik verlof te gaan slapen Sir want het hoofd loopt mo om Ik dunk u van gantcbrr harte voor uwo dcelaoming Misschien krgg ik van nacht nog een goed idee la nuit porto oonseil zoggen de Fransohe Wol te rusten I Rust wel Sir Hoewel ik hot niet in allen deole root u eena beo moet k u tooh zeggen dat menig AmBrikaansch advokaat h u een leaja in het redeneerau zou kunnen nemen Ja kont u van nacht aoms niet goed alapen wat uiet geheel onmogelijk IS dan raad ik u aan eens goed over het woord advokaat te denken misschien maar Inat ik u niet langer ophouden Slaap wel 1 Helmstedt gaf Mr en Mra Morton de band eu ging naar zijne kanwr