Goudsche Courant, maandag 16 september 1895

7 85 8 40 OS 9 40 10 17 10 54 18 09 18 88 1 84 S S8 3 44 4 60 6 84 7 11 7 68 7 8 8 47 U Ol 18 89 s 4 67 a 7 6 7 8 8 54 11 08 18 88 f 5 04 8 08 7 M 9 01 11 15 V 18 48 r 5 11 V 8 13 7 S g io g Si 10 10 85 11 84 11 88 18 58 1 44 3 50 4 08 5 80 5 48 7 80 8 88 itOTTERDAM 0 0 U D A 8 5 09 7 85 7 47 8 8 86 9 40 8 61 10 81 11 60 18 80 1 46 8 60 3 10 3 48 5 10 18 f 10 88 r V 1 65 a ff s ia 1 10 8 f 8 08 ff ff 5 S 9 ƒ V 10 48 t f 8 0 a f ff I 8S 8 86 7 45 1 07 8 18 8 55 a 59 10 11 10 58 18 08 18 40 8 15 8 09 3 8 4 08 OODD A DEN H i t 0 1 DEN HAAO Directe SpuorwogvCfbiDdlngen met GOUDA ZomerdleDSt 1895 AaogevaDgeD 1 Mei OOUDi aOTTEKDAU Miuiln u 85 9 0 lf 17 10 80 10 60 18 18 18 95 1 87 3 36 8 47 4 46 6 7 7 14 7 4 J 8t 8 64 9 54 11 18 ïl v ll 7 48 8 47 ff 11 08 ff I8 8T 4 67 8 01 10 06 Z Z s t 7 581 511 ff 11 13 ff 18 48 8 08 8 18 10 15 Tmr i 8 07 11 08 ff 11 87 18 68 ff 6 80 ff 8 88 10 87 II 8 i sHage 5 48 7 80 7 43 8 80 S8 48 10 1411 8618 16 1 88 8 44 8 68 9 48 4 Toorb 6 54 ff ff ff ff ff 10 80 1 44 ff Z Zegw6 08 ff ff ff ff ff 10 6 1 58 Zev H 8 1 ff ff ff ff ff 10 48 8 0 Onuda 80 7 60 8 18 56 10 1810 6118 06 18 45 8 80 3 14 3 9 6 4 13 4 43 Stopt te Bleiaw k KruiaWeg en NootdoapLeidachendam U T E E C H T e O V D A 10 11 34 18 60 MO 3 58 4 43 6 3810 88 11 61 ff ff 4 16 ff 6 63 10 81 ff ff ff 4 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 3 5 80 7 0 AHSTIIDAMSOVDA Amaterdaa Wp 6 50 8 16 M 11 8 40 4 86 Oaida TJO 4 1S 14 11 1 JtM 5 80 COrDA UTKICHT iM 11 40 7 55 0 8 81 05 10 1 11 18 48 8 83 3 17 4 18 4 47 6 57 8 56 8 8110 16 5 50 8 64 ff ff ff ff 11 14 ff 8 8T ff ff 7 10 10 8 5 5 7 03 8 18 ff ff ff ff 11 88 8 45 3 84 5 06 8 17 7 18 8 48 10 87 A IS 7 38 8 28 8 41 87 10 61 11 46 1 80 3 08 3 80 4 48 5 8 6 36 7 45 04 ll li O II II A A MHTEHDAM 0 40 8 81 10 01 11 18 10 3 31 4 47 8 66 10 18 11 41 Door e n mdUI N jmeegsohe mgez Uwfn aan dea ge mee ote raad een adres pencils iiihoudende het rerzoek vreemde kraiiiür tuo de markt te Ngmegen te weren en daarop alleen Nymeegscbe vakgenootea toe te laten Ëen verzoek dnt van een leer bekrompen opvatting getnigt De Arnb Ct c van ditadrea melding makende zegt Intasschen zien de adressanten over bet hoofd dat des Dinsdag en Vri dng3 veel Ngmeegsche kramers en kooplieden de Arohemacbe markl betoeken evenals vele Arn bemsche kramers bier tfr markt komen Mocbt dns de gemeenteraad bun verzoek inwilligen laa KOU bet niet meer dan billgk Ei n dat men te Arnhem gelyke maatregelen tegen de Nymeegscbe marktbezofkers nam All uu de Ngmegeoaars bun zin kregen en later te Arnhem de Nymeegscbe kramora geweerd worden dan zouden we bier een voorbeeld van mtddeleenwach excluai8i tm6 ziou dat atlorminst navolging verdient Ken geneesheer die zijn cliënten voor abn groot deel onder de dames der wereld heeH geett in een artikel in Tlt BitHf een bencbry viag van do middelen waarmede Ëagelache vrouwen zich drank weten te verschaffen Zoo verzekert hjj dat te Londen de ladyc by al haar leveranciers champagne extra sec en zuivere jenever vindt en zelden baar rytuig opzoekt dan met wankelende Bcbreden Kr zyn modistes die zich naam hebben gemaakt niet door haar sntt maar door haar Sohotsche whisky linnennaaiiters bekend door baar onvergeiykeiykeo brandewyo baDdscboenverkoopsters by wie men verzekerd ia altyd fen pint te vinden van die famease oId alfi die tien jaar gebotteld is en waarvan een glas voldoende was uiu lord Seymonr dronken te maken Veldfeest van het Heilsleger Opgewarht door een groote schare volks arriveerden Donderdag morgen 10 uur te Maanslnis de stoombootan Vlaardiugen IVt en vJoan de Witi met ongeveer 50Usoldateu en vrienden van het Leger des Heils die nuder leiding van kolonel Oliphsnt en staf een groot veldfeest kwamen ieren Toen de ontacbeping was geschied begaf mun lioh in optocht naarde plaats vun aumenkomat een weiland van den heer A Doelman aan de buitenzy van den dyk by i oonersluid Nadat de staf en de muziekkorpsen op het platform hadden plaats genomen en de overige deelnemers voor zoover plaataen beschikbaar waren zateo hield dft kolonel e n toespraak tot de aanwezigen waarin bij zeide met blydsebap van Amsterdam te zyn gekomen om dit veldfeest te leiden Hy wensobte dat allen een zegen zouden ontvangen ook zij die ui nieuwsgierigheid of andere oorzaken gekomen waren ny spoorde alten aan met aandacht te luisteren naar wat gesproken rn gezongen wordt dan zoude men reeds een zegen ont vangen Wy zullen spreken en zingen uit bet hart legt hy en dan zullen wy ondervinden dat onze stem sterker ia dan de wind evenals Jeifua aterker is dan de wereld en de zonde Vervolgens werden toespraken gehouden door verschillende kapiteins en officieren atgewisReld door K bed zang en mnxiek Ruim twaalf ure was de morgenxamenkomst geëindigd en waa er gelegenheid in de cautine een en ander te gebruiken Daarna verspreicïde men zich in groepjes door de stud Ten 2 ure deed de muziek de ronde en begaf zich weer naar de plaats van sBmeokomat waar zich te half drie bet groote muziekfeest een aanvang nam Wan amorgens bet bezoek groot s namiddag was het veld overvol Ook toen werden vele toespraken gehouden afgewisseld door koorzangen en muziek Ruim 5 ure was het feest geëindigd en nadat kolonel Oliphant een woord van dank had ge apvokon voor de wyze waarop het Heilsleger de fii dag te Mansiluis was ontvangen en voor de orde die gedurende de eamenkomat had k i liitTJcht bejtaf men zich in optocht verge A itO II 7 ioiidii Moordrenlit NiimwerlfHrk Kpelltt H iftJnlam Rottonlam Oaptille Miouwerkerli U Mirdfwbt Omtew WtH rdtfp l ir i hi dniuls 10 60 10 Amxenlan Wu 7 5 Quuda zeld van duizenden oaar de gereed liggende booten De kolonel en zyn itaf groetten bier eerbiedig de doizende toeschouwers terwgl men vsn alle kanten met zakdoeken eu hoofddeksels woifdo wat niet ophield voordat beide booten uit gezicht waren Standbeelden van papier Het nieuwste wat de Amerikaanache papiermaché fabricnge beeft opgeleverd ryu standbeelden VHU papier Bboutte Pittsburg dezelfde die wagoDwielen uit papier heeft vervaardigd welke naar men zegt de metolen wielen in duurzaamheid overtreffen komt nu met papieren standbeelden van onverwoestelyke daurzaamheid voor den dag ïiy vervaardigt eerst een draaioetgeraainte bet beenderenatelael der figuur Dit wordt met bindgaien omwikkeld en met styfftflpap overtrokken zoodanig dat de alge m ene omtrek van het beeld reeda zichtbaur wordt Nu wordt bet papierdeeg lagergewys opgebracht en de fijnere details uitgehouden en gezuiverd Welk een vooruitzicht zegt Uhland a Ind Rundschau De betlden worden naar de afmetingen genummerd fabriekmatifit vervaardigd in Shont s magazyuen liggen zy opgestapeld voor dichters en denkers musici kunstenaars vsldheeren enz in nlle grootten en houdingen ten deele naar beroemde voorbeelden Alleen de hoofden ontbreken en worden door aan de fabriek verbonden beeldhonders op bestelling vervaardigd By den oit ever F B van Ditmar te Rotterdam zal binnen October vernchynen een fWeekblad voor Jongens en Meisjes dat ïn hoofdzaak zal bevatten bloeiende verhalen waaronder ook hiatoriache met nauwlettende zorg 8amen eateld met het oog opdenteeftyd der lezers hoofdartikelen meereodeels van weteuBcbappeiykeu en lettaikundigen aard eerie geschiedenis der week van het voornaamste dat in en buiten Nederland ts voorgevallen en dat voor jeugdige iezera van belang kan wurden geacht opmerkingen en eigenaardigheden op elk gebied vun wetenschap eeuo wekelykacbe Vragenbua in de meest uitgebreide beteekenia pryavrageu wedstrydeu enz waarby fraaie en doelmatige geschenken zullen worden uitgvloofd Rubriek ad ertentiëu Ken bloedig drama werd gisternacht tegen 12 uur op de Rozengracht te Amsterdam afgespeeld Èeu jong meisje dat met haar moeder en met iemand die door sommigen baar broeder door andeieu ren minnaar werd genoemd uit ryden was geweest keerde in dat rytuig naar huis terug Op de Rozengracht by de Prinsengracht werd het rytuig staande gehouden door een jongen mao die niet de jonge vrouw geëngageerd was Deze man in woede ontstoken dat zy meteen ander dan hy uit bet toeren was geweest greep opeens den in bt t rytaig zittenden broeder c aan sleurde hem op straat en bracht hem mot een dolk onverboeda op bet hoofd en in den rug eenige steken toei l e gewonde werd hevig bloedeude een apotheek irgedriigeu Daar raakte bij door bloedverIi a buiten kennis na voorloopig verbonden te zyn werd by toeu per braueurd naar bet gasthuis gebracht De aanvaller die inmiddels de wyk had genomen werd een half uur later in de Üloemstraat door feu agent van politie door eenige burgers geholpen aangehouden en naur het politiebureau op de Lauriergracht gebracht Onderweg kostte hel heel wat moeite hem tegen de te hoop geloopen woedende menigte te beschermen l 8 1 11 18 Iv 4 H De Regeeriiig htieft het ontwerp van de vorige Regoering betreffende dit onderwerp niet opnieuw ingediend Zy acht den tyd nog tiM t irekomini voor de regelins der peimilifke heriieoiDg vao de ongebonwde eigeadommen eene partieele of geleidelyke herziening ware onhiliyk eene algemeene herziening zoo kort na de peneqnatie niet gerechtvaardigd te minder omdat de herziening van de onge bouwde eigendommen thans ou dreigen te stuiten op hoogst ernstige hezwnren die den goeden uitslag van het werk in groot gevaar zouden brengen Buveodieo ziet deze min van financiën niet de onmogelykheid in om de grondbelasting op berredigende wyze te regelen zonder inniger verband tusschen de belasting op de gebouwde en de ougebuawde eigendommen De Min meent zich dus voorloopig te moeten beperken tot het voordragen van eene regeling die zich tot eene herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen bepaalt Ter tegeiroetkoming aan de bezwaren tegen de herziening in 1874 en 1875 ia de samenatelling van het met de schatting belaste personeel zoowel als de methode van chatting thans geheel anders geregeld ala in de wet van 1873 De wet bepaalde vooralle gebouwde eigendommen eenzelfde wyze van schatting Thans wordt voorgesteld verschillende methoden toe te passen op verschillende soorten van gcbonwep Voor de wete categorie van gebonnen de woonhuizen niet tot hoeven behoorende is het stelsel der wet van 1873 behouden doch ateeds wordt de bel opbr uit de hnnrpryzen afgeleid Voor de tweede categorie geboowen die niet of alechta voor een klein gedeelte tot woning dienen wordt de bel opbrengst bepaald op zea percent der verkoopwaarde en voor de derde categorie de gebouwen kenneiyk voortdurend best emd om grootendeels te zamen met gronden waarop landbouw veeteelt enz worden gedreven gebruikt te worden op 3 pCt Het acbattiogswerk zal worden opgedragen aan speciale colleges van zetters bestaande behalve uit den voorzitter nit twee of waar dit voor de schatting der tot hoeven benoodigde gebouwen noodig mocht zyn uit drie leden en plaatavervangers waarvan één lid en één plaatsvervanger zal worden benoemd door de rechtbank in de hoofdplaats van het district en de overige leden en plaatsvervangers worden aangewezen door Ged Staten De voorzitter en zyn plaatsvervangers zullen worden benoemd door dfn minister van financiën Thans zullen de kosten lager kunnen zyn dan by vorige herziening toen ze 9 ton bedroegen In verband mat den verleden week te Made N B by da wed v d M plaats gehad hebbenden brand zyn hare moeder dochter en en zekere M onder sterk politie geleiden naar Breda overgebracht ten einde door de justitie aldaar te worden gehoord aangezien tegen ben zware vermoede zyn gerezen De leider van het Leger dea Heita in Nederland kolonel Oliphant zal den 21n dezer naar Finland vertrekken om daar het van 25 tot 20 September te houden Finsrhe Congres te leiden en een nienwe zaal te openen Door W B Vliegen redacteur van het sociaal democratisch weekblad Ue Yolkstribuuo c te Maastricht zyn by de justitie twee klachten wegens smaad en beleediging ingediend tegen den uitgever van het weekblad De Wacht c De Haiiburper Böroenfaalle c meldt dat eene overeenkomst ia tot atand gebracht tnsschen alle op Noord Amerika varende stoomvaartmaatschappyen ook de Ëngelsche voor de regeling van alle tarief aangelegenheden Utreoht 6 88 7 60 Woerden 6 68 8 11 Uadewater 7 07 8 1 Gouds 7 80 8 38 84 Tot duaver werd een hevige tarievenstryd gevoerd tusschen de Engelaohe en de vastelandsmaatschappyen om do landverhuizers of tusscbendek passagiers Del prys van het vervoer was daardoor voor dezen reeds gedaald tot f 18 een bedrag zóó klein dat iii eenige jaren door de geumenlijke mutsehappgan daarop naur schatting 40 il50 millioengalden verliea moet Lyn geleden Nu men eindelyk een pool c samenspanning Tonr de concnrrentie in de plaats heeft gesteld zal daarin natnorlpk verandering komen en het Terliea misschien wel weer worden ingewonnen Uit Qirgenti komt het beriobt dat tengevolge van de sluiting der zwavelmijoen 3000 arbeiders werkeloos zyn en aanvankelyk een dreigende bonding aannemen Generaal Mirrt de prefect Anarratone en de majoor der karibiniera Gugliolmini yn echter door de werkeloozen met aympathie begroet Zy hebbeo een commissie uit de myneigenaara ontvaogen en een nit de arbeiders De generaal verklaarde dat de regeering vastbeiloten ia deze rnitige crisis op te loaaeo Te Luik België zijn ralsohe Nederlaodache goldena in omloop Ze zyn kenbaar aan de klenr die van de echte verschilt Bultenlaodscli Overzicht D Wigner Abendpoatf bent dan t kit r a een brief di D den keizer Tan Ooateurglc nur anleiding Tan de maDoenïree bj Slettin aan den keizer ran Duitecbland heeft gescbreren Keizer Fran Jozef erkla rt daarin dat da nitnoodiging tot bgironing der manoenrres hem een groote irengde rerechafte tooral omdat zg hem een nieuw bewgs was ran de Triendsohappelgke gevoelene Tan den keizer Tan Daitschland tooj hem en het Ooetenrgk cha leger Verder ipreekt de keiter in den brief zgne Toldoeniog uit dat de hooge waardigheid welke keizer Wilhelm hem verleende den band met het Dnitiche leger nog naower heeft aangehaald De Franiche pen beipreekt drnk hst bericht dat de heer Challemel Laconr voornemena ia bg de opening der parlementaire zitting zgn outalag te nemen ala roonitter van den Senaat Het sjanrnal des Debate c deelt mede dat de president tan den Senaat zich beroepen zal op zgn hoogeu leeftgd maar het blad voegt er bg dat allen die getuige geweest zgn van de bewonderenswaardige wgze waarop de heer Challemel Iiacour binnen één jaar tgds tweemalen het cougrea te Veraailles presideerde dit motief niet kannen aannemen De Temps weet dat de heer ChallemelLacour reeds lang voornemens waa been te gaan maar zich liet weerhouden door hstverzoek zgoer vrienden De president vao den Senaat is nu twee en een balf jaar in fsnctie Bg werd dan 27sten Maart 1893 na den dood van Jules Ferry gekozen met 172 tegen 15 stemmen di op Conatana waren uitgebracht Gedurende dien tgd heeft de heer Challemel Lacoor zgn hooge betrekking met waardigheid e i voorzichtigheid vervuld Door streng vast te houden aan de bepalingen van het reglement van orde ia hg er in geslaagd de rumoerige tooneelen te voorkomen die onder zgn voorganger nogal eens voorkwamen en die zoo nadeelig zgn voor het gezag van een wetgevend lichaam Dit wordt hem door de para zeer hoog aangerekend zg apreekt baar grooteo eerbied uit voor den heer Challemel Lacour on betreurt zgn voornemen wat zg echter meent te moeten eerbiedigen AU zgn vermoedelgke opvolger wordt de bekende oadminister Waldeck Bonsseau genoemd Graaf Kielmausegg staat in Oostenrgk oog rustig aan het hoofd van hal Kabinet maar niemand die zich om hem ala premier nog veel bekommert Men weet dat de dagen van het beambteomiuiaterie geteld zgn De opvolger van Kielmausegg ia aangewezen in den persoon van Badeni en wat deze doet met wien deze spreekt dat is het alleen wat de Ooatenrgksche politieke kringen belang inboezemt 5 51 4 40 GOUDA TUd van jreenwich 8 51 67 U IS ff 10 04 ff 10 11 ff 10 18 9 10 10 87 11 30 e 80 8 06 41 6 30 ff 5II 6 37 ff 8 6 44 6 60 8 86 10 06 5 5 17 8 11 7 68 88 6 17 ff f 6 13 63 f 6 48 ff 10 08 3 S 47 SS 8 18 40 18 7 0 8 0 9 07 10 84 W ff 88 10 64 fs ff 3 ff 8 86 8 41 4 11 10 6 8 8 11 7 48 8 4 U IO Zoodra keiaer Fnos Jozef ran de Dmtscfae manoeuvres in Pommeren in zyn hoofdstad is teruggekeerd wordt daar eveneens de toekomstige ministerpresident verwacht die dan verder zal beraadslagen met den monarch en met verschillende politieke personen Nog voor 25n dezer maand hoopt de aanstaande premier zijn nieaw kabinet te hebbeo samengesteld Hoe het gevormd zal worden Naar men verzekert nit leden baiten het Parlement terwyl het een conservatief karakter zal dragen Tegen halt October zoo de Rykidag byeenkomeu om kennis te maken met de nienwe miaialers Men begrijpt overigens dat er vooral veel I geschreven wordt over de vraag boe het nieowe Kabinet ar zal uitzien Tot dusver weet men nog slechts één zaak met zekerheid de minister van landsverdediging graaf Welserbeimb zal zyn portefeuille behouden Doch over de verdere famenatelling van het Kabinet is nog niets met bestiatheid bekend Nauw met de namen der ministers hangt weer de andere vraag samen op welke partyen of partygroepen graaf Badeni zal gaan aleunen Ën dan is men overtuigd dat de Polen m het nieuwe kabinet de eerste viool zullen spelen dat de steun der Czecheu door eon portefeuille aan een hunner leiders zal worden verworven en dat de Doitsche partij vertegenwoordi d zal zyn door mannen die wel Duï sche namen diagen maar in wier optreden geen waarborg gelegen ia voor de behartiging van de belangen der Doitach liberalen party Trouwene geen party verkeert tengevolge van de gewyrigde politieke omstandigheden na den val van het colitie miniaterie in zoo groote ongelegottheid als de Duitsch liberale party Het beloofd een der interesaantate verschijnaelen in de aanstaande parlementaire periode te worden welke gedragalyn de Duitsch liberale party tegenover het kabinet Badeni zal aannemen Veel van haar prestige heeft zy in de laatste jaren door baar coqaetteeren met met de conservatieven verloren Zal zy den moed hebben de vaan van het liberalisme opuieow omhoog te steken of zij is reeds te ver afgezakt om tot baar oude politieke beginselen terug te keeron Op deze beide vr en kao slechts de toekomst antwoord geven Er komt in China eenige beweging Herhaaldelyk hoort men van plannen die bewyzen dat zelfa in de hoogste kringen de meeoing doordringt dat er veranderd hervormd moet worden Het denkbeeld om het beatuur der vloot ka reorganiseeren dat in Peking scbynt geboren te zyn heeft ook leo doel het gezag der onderkoningen en prorinciiile gezaghebbers wat te temperen De grootste nederlaag het feit zoowel als de wyze waarop ze geleden ia b iot vooral de jongere ambtenaren te prikkelen tot krachtai na panning nadat hun oogen geopend zyn voor de noodzakelykheid van het verlaten van den ouden weg en zij worden te meer aangevuord nu de oudere hooge umb teuaren teekeneo geven van den lust om ziob weer neer te leggen op de andere zy Uit Peking heeft de New China Heraldc vernomen dat by de regeering een memorie is ingediend ter aanbeveling van een belangryke verandering in de staatsexamens een Btuk waarin dnidelyk wordt uiteengezet dat tegenwoordig kennis van de wetenechappen die in het Westen worden beoefend keunis der mathematische vakken vooral een eerste voorwaarde behoort te syn voor bet bekleeden van openbare betrekkingen Ër zijn twee voorname oorzaken van de afwezigbeid van ontwikkeling in China het oude stelsel van keuze by bet vergeven van posten en de groote afstand die ar in de schatting van bet volk tuiachen bnrgerlyke en militaire ambtenaren bestaat Gebruik goed yzer niet voor apykers zegt een Chineesch spreekwoord en voortreffelijke menacben niet als soldaten c Wanneer men eene behoorlyke opleiding verschaft aan de toekomatige officieren zoodat se kundige en besehaafde mannen worden dan zullen de deftige families niet langer schroomen hnn zoons in bet leger te zenden Tn de genoemde memorie wordt den keizer in overweging gegeven om een duizendtal jongelieden van goede familie naar Europa te zenden ter opleiding in de voornaamste vakkeu en verder in bet geheele ryk scholen te openen die door vreemde of in den Treemde opgeleide onderwyzers zullen worden bestuurd Zoo zal het zuurdeeaem der hervorming doorwerken en het volgende geslacht een nïeow China beleven kunnen een ryk welks deelen door de aan te leggen spoorbanen zich nanwer verbonden zullen gevoelen en welks oude régime allengs door het volk zelf verlichter geworden als een veraleten kleed zal worden opgeruimd LIJST van brieven geadreasoerd aan onbakenden gedurende de 2 helft der maand Auguatoa 1895 welke door tnaschenkomat van het postkantoor syn terog te bekomen Verzonden van GOUDA J Verhoeven Dordrecht B Middelbeek Molenaarsgraaf J Visser Rotterdam N DhoDt Rotterdam W J Mans briefkaart Verzonden van ZEVENHUIZEN J H Geerling Akkram De Directeur van bet Postkantoor VORSTER Burgerleken Stand GEBOREN 11 September Anna Maria ouders M Huurman en J Sluys 12 Hermanus Johaunea ouders M H van Leeuwen en M Velthuis Lena oudere A Koolwyk en C Koogje Pietje ouders W S Hey en A Ferwerda 13 Theodoros ouders J van der Louw en S Verhoek OVERLEDEN 12 Sept F Brauna huisvr van J van Dorp 34 j £ Boekman 68 j ONDERTROUWD 13 Sept J H van Egmond te Utrecht 58 j en E van Vliet 50 j Trieol GoedereÉi A van OS Al GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslerdam Vor krt lotkoer l 96 101 loiv 86 83 84 84 8 87 s 64V Tl 1 h 106 110 ny exo v U id lU H lool 8 80 M6 650 581 lUUV SlO U V 83 83 101 1001 161 98 35 108 U 1 6 146 106 68V 54 V Vi 166 9 8 88V 82 103 101 104 146 1S i Vi 16 lOJl 62 102 39 S 8 1091 113 106 46 56 15 219 1 101V 103V 108V 124 130 168 rA 18 SEPTEMBER Nedeuland Gert Neil W 3 J i dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOAB Obl Goudl 1881 88 4 Italik lüBohrijving 1862 81 5 Oo3TENK Obl in papier 186S S dito iu zilver 1868 6 PoHTuoAL Obli met coupon ïl dito ticket 3 EusLANu Obl BioDeol 1894 4 ditoGecooi 1880 4 ditobijHotbs 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito ia goud lees 1888 6 dito dito dito 1884 S 3VANJB Perpet schuld 1881 4 ToasiiJ Gepr CoDV leen 1890 4 Q ec leening serie D Geo leening serie U Züiu Ara Rip v obl 1893 K MiXlco Obl Buit Soh 1890 6 ViNBZUKLA Obl 4 oobep 1881 A itaTBBDAH Obligation 1896 3 RoTTBRUAU Sted leen 1894 it Sbu N kir HacdeUv a nd ArQndab Tab Mjj Certificaten DtJii MaatBobappü dito Arnh Hypotheekb paodbr 4 Uult MiJ der YonteDl aand s Gr Hypotheekb paadbr 8Vi N aderiandsohe bank ssnd Ned UaudelmaatBch dito N W Il Pao Hyp b pandbr S Rott Hypotheekb pandbr 3V Utr Hypotheekb dito S i OOBTBKK OoBtHoDg bank aand RosL Hypotheekbank pandb i AlUEBika Kquit hypoth paadb 5 Max L G Pr tien eert 6 Nbd Uoll IJ 8poorw My aand Mij tot Sxpl V at Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik 3pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALiB Bpoorwl 1887 69 A Sobl S Zuid Ilal Spwmjj A H obl SPoLBN Waraohau Weeoeu aaDd 4ROBL Gr Ruu 8pw Mg obl 4 Baltisohe dito aand Fsatova dito aand 6 Iwang Dombr dito aaud 6 Karak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 A HBBlKA Ceiit Pao Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr Ü v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a HHuoiB Ceatral obl in goud 4 Louiflv It KaahvilleCert v aaud Mexico K Spw M lehyp o 6 MisB KsDsaa v 4 pot pref aaud N York Ontario t West aand dito FenDB Ohio oblig O Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn fc Manit obt 7 L d Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v aand VzN 0 Rallw It Nav le h d c 0 Amaterd Omnibua Mij aaud Rotterd TramwegMaatB aaud Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 Bblgib Stad Antwerpenl887 S t Suul Bruasel 1886 S i HoNO TheiBb Regullr GeseÜBch 4 Oostbnr Staataleening 1860 S K K Ooat B Cr 1880 3 Span Slad Madrid 8 1868 Kbd Vcr Bex Hyp Spobl oert KEXXlSGEf tlVG De BUROEMEESTEB Tan Qoad brengt bij deze ter keoois ran de belaDghebbeodeii dat door den Heer Directeur der Directe Belastingea eox te Rotterdam op den 12 September 1895 execDtoir is Terklaard Eea Kahier der BedrnfsbelastinK dienit 1895 96 No 9 Dat Toormeld Kohier ter ioTorderiog is gesteld in haadeo Tan dea Heer Ontvanger dat jeder die daarop Toorkonst Terplicht ia igoen aanilag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyo lan Zes Weken bmnen welken de reclanea behooren te worden ingediend OoooA den 14 September 1895 De Bui emeester voornoemd R L MARTENS AÏIVERTENTIEW Bg acte op den 14 SEPTEMBER 1895 ten overslaan van den NoUris G C FORTDIJN DROOOLËEVER te Gouda verleden is door de Directie der Naamlooze Vennootschap de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Oouda FoIntaoAt verleend aan de fleeren G J F STEUNEN en H BOUTERS Jr beiden wonende te Oouda om bg hare afwezigheid in hare plaats Collectief voor die Vennootschap handelend op te treden De Directie voornoemd H DE SCHEPPER A C C VERZIJL LAATSTE ORGELBESPELIH iiKieGBOOlofSLJAUK op Binsdag 17 September 1895 des avond T uur doorden Heer J H B SPAAXDMBMAtf FROGRAMMjV S tevens Toegangsbewgzen zijn te verkrggen a 10 cents bg de Boekhandelaars J VA BENTÜM ZOON en bg den Koster Opeabare Verkoopiag te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C PORTOUN DRÜOGLEEVBR op MAANDAG 30 SEPTEMBER 1895 des morgens te elf uren in het KoCBehuis IlAa HOKiKi aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden ruim ingericht WOOI HUIS ERF en TUIN aan de Zeugstraat te Oouda wgk O No 41 groot 1 are 17 centiaren Terstond te aanvaarden No 2 Een goed onderbonden gunstig gelegen WII KELHIJIS en ERF aan de Naagerstiaat te Gouda wgk H No 15 Verhuurd bg de week voor 2 50 No 3 Een gunstig gelegen HUIS en ERF naast het vorige perceel op den hoek van den Langen Groenendnal te Oouda wgk H No 14 Verhuurd bg de week voor 1 50 No 4 Een HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wgk O No 157 Verhuurd bg de week voor 1 60 En No 5 Een H0I8 en ERF aan de Holle op den hoek van het Scharr biersteegje te Oouda wgk O No 110 tegenover de leerlooierg Verhuurd bg de week voor 1 30 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping te zien van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜUN DROOGLEEVER voornoemd FINALE UIT VERKO OP Ten einde na het SEIZOEN met eengeheel nieuwen voorraad van goederen teknnnen beginnen znllen wy den geheelen voorraad ZOMEHGOEDEHEIT gedurende den UITVEBKOOP tot Spotprljzeo OPRUI IE Wisbrun Liffin n Mabkt 13 LEES DIT Terstond aangeboden wegens omstandighi tot zeer billyken prys een nette Kruideniersaffaire bgzonder voor nitbreiding vatbaar Brieven franco onder No 2384 aan hetbneaa dezer Coorant Tandarts E CASStJTO Torfinarkt 172 Gouda uitgraonderd Zondi ja te oonaolteeren ran 10 tot 5 uur VOOBL OOPI BER ICHT Met toeattmming van da WelEdel Achtbars Heeren Buitgemeester en Wethouder deier Stad Cagliostro Theater h la Basch Standplatits op de GROOTE MARKT Directie ALBER SiechU eenige BUITESOBWOyX door het Wereldberoemde SPECIAIilTEIT C1BZBL 8CHAP in hunne onovertroffen werkxaamheden ff Voor de eerste maal alhier Optreden van den Heer DAVID TOB BAMBEEG Hofartist van H M de Koningin van wyien Z M den Koning Z K H de Kroonprins van Zweden H K H da Prinses von Wied Moeder enz De 4 Gebroeders FORBEB eerste parterre accrobaten van Rusland Den heer CÈBALIOS onovertroffen Slangenmensch of het raadsel der geneeskuudige faculteit Twee Ge usters WVGEB l te Kampatrgderessen dezer eeuw Mr Me Xhtniel Musicule Clown groot lachsucoes XHB THALLEB Equilibristen van de eerste rang Afd NEVELBEELDBN CROMATROBEB en Schitterend KLEUUENSPEL bewerkt door een REUZEN APARAAT met een lichtsterkte van 5000 Waskaarsen etc Tot slot DOORN ROOSJE Fantastische Dramatische Pantomime in 3 tgdvakken en acht tafereelen Schitterende monteering electrische verlichting Opgeluisterd door Fontgneu Kleurenepel Eiken avond verandering van Programma 0PENINU8 VOORSTELLING ZONDAG SBPXMMBBB d6B avonds ten 8 uur tfOï Jk PDIKS OCDB m SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merkt NiaKLTOA P Verkrijgbsar bij Jz M PEETERS Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda Cegnae fin Bols N B AU bewijs van eohtheid ii oaohet on kurk sUed voorzien va deo naam der Firma P HOPPE t X ao U Liter D OOOHAO nu BOIB TUI d MooléU Anonyma wordt K l d iQ TWMaM d b muid fl Mh n vui B Liter iiilto d roont B T n het Ktt t T n Dr P T yAN RAHXI BOOS Proflffl wh 4 f 1 80 üitalBlUad TwkrDsbur byt P H J V WANKÜM J MELKEBT Ooatharen firma Wed P B U4 Gouda Zeer ITette Gesteendrukte musmTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn