Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1895

Dinsdag 17 September J805 No 6764 34ste Jaargang Wat t kwxivJB tagea Jicht Lmoipqnea lurtODi AnherPaiiExpeller Simuluk E en vu sliiaul mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ifit li SMt tlll WIIIMBt W ri llt Waf W 2 Cl per stuk m LOÏÏIS BISSCHOP De üi ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd GliUËXE KBWTEN T CBEBAS Gguda Suslpendruk A BaisluUM t Zoo Dubbele Buurt Opentaro Verkoopiag TE I Ouderkerk aan den lisel ten orerstaan van den te Oouda rerideerenden Notaris G O PORTDIJN DROüQLEÏlVEB op WOENSDAG 2 OCTOBER 1895 by veiling en rerhooging en op WOENSDAG 9 OCTOBER 1895 bjj atslag en combinatie beide dagen des morgens te elf uren in bet koffiehuis van A BaoisEE op bet dorp van Eene kapitale goed onderhouden BOOWHANSWONING geteekend B 25 ARBEIDERSWONING get B 26 SCaOREN HOOIBERG verdere GETIMMERTEN BOOMGAARD BUITENQRONO en onderscheidene aan elkander gelegen perceelen uitmuntend Wei en Hooiland te zamen groot 37 Hectaren 69 Aren 67 Oen tiaren staande en liggende in den Krompolder te OUDERKERK aan den IJ8EL Te aanvaarden de Landerijen den 1 December 1895 en de Bouwmanswoning verdere Betimmering en Erven den 1 Mei 1896 Betaaldag der kooppenningen 2 December 1895 Breeder by biljetten en ook by Notitiên die van af 20 September o s ten kantore van voornoemden Notaris te verkrygen zgn Nadere inlichtingen zjin te bekomen ten kantore van Notaris H va MEERIjANT te Otredit en van genoemden Notaris FORTUIJN DROOULEEVEB te öeudo Openbare Verkoopiag te GOUDA op MAANDAG 16 SEPTEMBER 1895 des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis Ha iio i aan de Markt aldaar ten overstaan van den Notaris Q C FORTÜIJN DBOOGLEEVER van TIJITIEN BUI2E1I en ERVEN allen staande en liggeade te Gcrarfa n wel No 1 Een goed onderhouden WINKELHUIS met Bovenwoning aan den Raam Wflk O No 73 Te aanvaarden 1 November 1895 No 2 Een ruim ingericht WINKELHÜIS inet Tuin in den Langen Groenendaal Wflk I No 70 Te aanvaarden 15 October 1895 No 8 6 Vier HUIZEN naast elkander aan de Geuzenetraat wyk L No 36 37 38 89 Verhuurd bfl de week No 36 en 37 elk voor 1 50 en Nos 38 en 39 elk voor ƒ 1 40 No 7 10 Vier HUIZEN naast elkander in de Vlamingstraat wyk O No 402 403 404 en 405 Verhuurd bfl de week No 402 en en 403 ieder voor f 1 25 No 404 voor ƒ 1 15 en No 405 voor 1 No 11 Een HUIS aan de Nobelstraat wflk O No 211 Verhuurd bfl de week voor 1 No 12 Een ruim ingericht HÜIS aan de Raam wflk O No 84 Verhuurd by de week voor 1 50 No 13 Ken HUIS dienende tot logement in de Keizerstraat wyk K No 139 Verhuurd by de week voor 2 50 En No 14 en 15 Twee HUIZEN met Tuingrond naast elkander in de Speldemakerssteeg wyk G No 53 en 54 Verhuurd b week No 53 voor 1 75 on No 54 voor 1 25 Do perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vófir den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen zfln te bekomen ten kantore van Notaris FORTÜIJN DROOG LBGVER voornoemd M itetdi m ieder iiDisgwÜD p Aufcef PaJii xpelier Fl 50 MBt 7e e t en 1 26 de laub ywaüaim fai 4 mamU Apetbekea tn bü F Xd Bioktn Oe te BuUmila Te Gonda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Openbare Vrijwillige Verkooping TB a OTJID A VAN £ BNS Waddinxveen De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal ten Terzoeke zyner priuci palea na verkregen aatorisatie van de Recfatbauk te Rotterdam in het openbaar verkoopen by veiling en afslag Op Donderdagen 3 eo 10 October 1895 beide dagen des morgeni ten 11 ore in het Verkooplokaal van het Caf £ Schaakbord aan den Kleiweg te Oouda MM mmuM bestaande nit de geheel nieuw gebouwde kapitale Boiiwmanswoning geuaamd B0üWLU8T c a get wp E No 67 aan het Jaagpad beuevens diverse perceelen uitmuntend WEI of HOOILAND gelegen in den gunstic bekenden polder Bloemendaal onder WADDINXVEEN ter grootte vau 17 Ueci Z Jiren HO Cent Aanvaarding Land Kerstmis Woning 1 Mei a g Betaatdag 14 November 1805 Lasten van 1 Januari 1890 aan de koopers Te veilen in 7 nader te combineeren en in massa aan te bieden perceelen in het breede omschreven in billetteu die met alle meer gewenscht wordende informatien te verkregen zgn ten kantore van den Notaria K N BËNQËVfiLD te Hazersufoude en Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen OPBNBARE VERKOOPING te üOUDA ten overataan van den Notaris Ö C PORTUIJN DR006LBEVEB op DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1895 dea middaga te 12 uren in het koffiehuis Hab HOHiBc aan de Markt van Eene goed onderhouden 2 WOONHUIZEN Wyk S No 70 71 en 72 SCHURBN 2 HOOIBERGEN ERVEN BOOMGAARD en eenige perceelen uitmuntend WEI m HOOILAUD in Bloemendaal aan het Draafpad en aan de Oude Qonwe te C3 OTJ1D A te zamen groot 7 Hectaren 2 Aren 14 Centiaren De Boomgaard aan de Oude Gouwe en een gedeelte van het Weiland aan het Draafpad zooals het is afgepaald worden in onderscheidene perceelen als ten verkoop aangeboden Alles te aanvaarden 1 November 1895 Breeder by biljetten en ook by Notitiên die van af 19 September a s ten kantore van den Notaris verkrygbaar yn Nadere inlichtingen geeft voornoemde NoUns FORTÜIJN DROOGLlüBVlüH teeendn ► I l AJAAR 1895 Ontvangen de l ouveauté s voor hut a s I Najaai en Wiiilei Seizoen OBOOTE SORTEERING LAGE PRIJZEN wisBRiN k immm Marlet 130 üMva Ma ivanvo UI s3 ipB p i98 ios3S uim i sSiua5 £ ïï8Ti90iiospïïtH ïï6pCi2 ÏÏ9 90t g ttnUji S jLHis oo i 111 iriFni 10 a9iW d iLlLlJjllliJjaS napaiquBB uönanjj ijjeaq pueraai ijioon flon sjbüoz naïïiiiiiiiaiioz aiioa noo aMouaanaa U9SuBA TIo ezne5 gcama ut iav xieqqaql S3 nx8 üA uajun suo B9 UGJnijUJBt 8lj0n 8d 99 Wn j li tSaMVa I3I1M3XXVI 9 T4FELWATEa uit de HollaiHlia Broii te Haarlem Dit Bronwater volkomen vry van ijzer en organische stoffen overtreft elk ander Mineraal Tafetwater door zyn nangennmen nmaak en groot gehalte aan digestie be vorderende zouten Bekroond in 1895 met de Gouden Medaille op de Wereld Tentoonatelling te Amaterdam en op de Tentoonstelling te Oenhe Verkrygbaar bij alle mineraalwaterhandelaars en aan het kantoor der Maatschappij Donkere Spaarne 58 Haarlem GAStlLOElLlCHT Nogmaals waarschuicen wy voor alle soorten namaak waarop wy tot gene prys z g KOUSJES leveren Het pabliek bedenke vooral hg Oaagloeilteht leuiutHehf goedkoop = duurkoop is Alle Stalion $ Post en Telegmlliaiiloreii worden èor ons in IfederU nrliél Vertegenwoordigers voor Oouila en Omttrehtn W J vuD LLËÜWëN SpieriDgstraat ITieuwe Capucijnders ES lISlMÏIMiiiï HBIiOPENISG der LBSSBS IMAAWIIAe M SEPTKIMBEB Levenkamp lOntvanger Beg Woerden BINNENLAND GOUDA 16 September 1895 312 Penonen werden gisteren ten roodhoize gevscioeerd of gereraciueerd De zesde joarlyksche race over 20 K M der W V de Antiloopc alhier 74 1 vrorden gehouden den SSsten September e k en is open voor alle leden vau den A N W 6 Bg gnostig weder zal worden gereden Stolwgkersluis Oude water grindweg bij ongunstig weder Gouda Bod raTe straatweg IdI geld f 0 50 Aanvang der race half twee ore De lyst van insohryving sluit Donderdag den 26sten Sept Alléén iuscbryvingeu vergezeld ran inleggeld worden aangenomen Gisterenaroad ii zekeren Heemskerk 35 jaar van Waddinxfeen taswhen B en 9 uar met zyn fiets in de Wetering Uuga de Nieow Keeuw kache weg In bet water gereden eo heden morgeo levenloos daar nit gehaald Uit Moordrecht deelt men ons mede Zelden werd onze gemeente zoo druk batocht door vreemdelingen als gisteren Den geheelen dag door en vooral in den namitldag kwamen zg per boot fiets of rjjtnig of te Toet aan Voornamelijk waren bet Gouwenaars maar toch kon men ook iuwoners uit andere omliggende gemeenteu opmerken Dit drukke bezoek gold natuarlgk de ruinen te zien van de vier veibrande perceelen De kale etukkeu muur de hoopen puin verbrande balken eoz laan en liggeu daar als even zoo vele bewijzen van den tameiyk grooten omvang van den brand Misschien nog enkele dagen en de hand des sloopers zal verder het hare doen om alles met den beganen grood gelgk te maken We hopen dat dan spoedig weer hechte nette hoizen zullen verrgzea welken we een leer duarzaana bestaan toewenschen De verschillende bewoners der verbrande panden hebben allen tgdeiyk een andere woniug gekuurd of wonen voor korter of langer tgd bg anderen iu s Affoada begonneu de vreemdelingen zich weer huiswaarts te begeven en was spoedig de gewone dorpsbeweging weder ingetreden Jammer dat de avond eindigde met een kleine vacbtpartg tusschen eenige personen uit den polder en enkele dorpsbewoners die met elkander niet zeer vredelievend gezind schenen te zijn £ ven buiten het dorp Moordrecht in het Westeinde kon men gisteravond in de verte m HARSKRAHËR JVmt het J iUek flS Paar was het koel en friicli en om wat te kslmeeren van de emoties vbd dezen oDtzettend druk kea dag trok Helmstedt s n laarüea nit en ging een ourtje met de handen in ds zakken op en neer waadeleo Liefst wire hy nog wat naar buiten gegaan io deu winternacht maar dat wilde hy als log niet doen ËDfin na een paar glaieo koud ster uit de latn f Btkan van de woBohtafel en de noodige volharding iram hy langzamerband tot bedoreo eo hoewel bij ging liggen xonder eec vaat besluit geoomeD te hebben oQirukte de slaap hem bijna oDmiddellijk o n de werkelykhsid en apande een nat van rozige droo men boven zyn hoofd vHier ben ik August klonk het Helmstedt den volgenden morgen te gemoet toen bij beneden kwsm te ontbyten Ellen I God jy bierr En Helmstedt bleef vor tomd voor haar ataao Nu vindt je hst soms niet goedP yNiet goed Mijn lieveling hoe kan je dat Verder kon hy niet konen in bet volgende oogenblik had Ellen sioh ia zyn armen geworpen en hst sokoone meiaje borst ia tranea oit een vrg hevige brand zien die naar gissing in den omtrek van Zevenhuizen woedde Ëen der medewerkers van het Hbld c heeft een sigarenfabrikant te Amsterdam ge mterTieud over de werkstaking Zooals meo weet was Zaterdag de termgn van aangifte verstreken Vandaar de vraag beschouwen de fabrikanten hun werklieden nu als ontslagen Antw Ja maar de meeaten zullen niettegenstaande dat bon vroegere werklieden die zich ordetgk en goed gedroegen vóór de algemeene werkstaking tooh wel weer aannemen als sg zich aanmelden Vr Denkt u dat de staking nog lang zal duren Antw Vermoedelgk ja want de fabrikanten kunnen en zullen niet toegeven Een treurig ongeval had Zaterdagmiddag plaats op het verbindiogs poor toMchen de Staats en de Hollandsche spoor te sGraven hage Op dit terrein spelen veelal kinderen tnsschen en nabij de stilstaande waggons Toen na gisterenmiddag een machine van de H IJ S M eenige dezer waggons kwam weghalen geraakte daarby het 8 jarig knaapje H wonende in het Pinksterbloemenlaautje onder de wagens mat het ge olg dat hot kind levensgevaarlgke verwondingen bekwam aan rechterarm en been Op Iaat van dr Feith die weinig hoop gaf op behoud werd de knaap onmiddellijk naar het gemeenteziekenhuis overgebracht Naar men aan de Tei meldt ia de Commissie welke verleden jaar bg Kon besluit benoemd is tot het samenstellen eeuer nieuwe regeling der loonen en van den arbeidstijd voor de werklieden ran s rgkswerren ontbonden De fooratellen tot wgsiging van een en ander zullen aan Hare Majesteit de KoninginRegeo tes worden voorgelegd Gisteren had de algemeene vergadering plaats van de afdeeling Rotterdsm van deVereenigmg Toor Lgkverbranding Uit de rekening en verantwoording vanden penniugmeeater bleek dat bet ledental ongC veer even groot blijft Aan de beurt van aftreding als bestuurslid was de beer mr A 0 ran Blommesteïo niet herkiesbaar lo zgn plaats werd gekozen de heer mr M W C Melchers Voor de tweede reeds lang bestaande vacature in het bestuur werd gekozen de beer Hugo Luyten De algemeene vergadering der Vereeniging zal dit jaar worden gebonden te Delft voor die vergadering werden gekozen tot afgevaar ffAugnst myn August ja hier bob jo mij voor m n gebeele leven snikte zij ant mijn rader dia me aan dien onmenacb van n Baker wilde geveu en my ïn de gerecbtataal voor het volle publiek beeft getiranniseerd wil niets meer O God o God het is vreeseljjk I Heb me Hef August beb me lief nndora sterf ik ann je voeten fËilen Engel 1 Spreek toob zoo niet Je weet immers dat ik je aanbid I Ën hy drukte baar asn zyn borst alsof z nooit weer van elkander zoudeu Bcbeiden Maar vertel dan tooh wat iser geboard Kn DU verhaalde zy onder tranen en kusaea het vol end fflk beo vooral op Faulioea aauraden giiterenBvond met mijn vader naar Oaklea gegaan Ik zat naast hem in düo wagen eo Sarah zat bij Dlok op de bok maar vader zat voortdurend naar buiten ia de manesebijij te kyken eu ik kreeg geen stom woord Toen wij thuiskwamen stapte bij uit alsof hg go beel alleen was naar ik volgde hem naar de bibliothaek ffVader zei ik hebt u geen woord meer voor me H ssg ma met groote oogen aan alsof bij nu pas tot bezinning kwam f Zegt oiy dat de doobter die voor het gerecht en het put ïek har ouders en hare eer rerlooobenl kreeir ik terug nU hadt tooh niet willen sien dat ik den onschuldige die myn naam niet wilde prijsgoren zoo maar goedsmoeds zou laten vonniasea Of hadt u nog lisror geiieo dat ik door Mr Baker van Alabama tot de ongelukkigste rruuw ran de warold gemaakt ware Ik voelde self Augast dat die slag te bard waa digde de heer dr Vroesom de Haan tot plaatsvervanger da heer W K Tumzing Tot aeoretarii der atdeeiing werd verkozen de heer W K TuiniiDg Door het bestuur der Leidsche Ilulpbank is aangifte gedaan dat op eene schuldbekenteoia dier inrichting valsche baud teeken in gen waren geplaatst Dientengevolge is aangehouden zekere Van 11 teNoordwyk bionen die overgebracht werd naar s Gravenhage om aldaar ter beschikking van de jastitie te wordeu gesteld In de vereenigde vergadering van beide Kamers werd Zaterdag op de voorgesobreren wgze de zittiug dor Staten Generaal door den minister van Houten iu naam van H M gesloten De minister die iu een hofkoets en met hazaren geloide naar het Binnenhof was gereden en aan de uieuwe marmerah trap plechtstatig door eene commissie uit de Kamers werd ontvangen om hem binnen te geleiden aprak in de vergadering de volgende rede uit Mgneheeren Terwyl de voornaamste onderwerpen vanwetgeviog welker aldoening de Regeering zichtot taak heeft gesteld werden voorbereid zgnin het afgeloopeu zittingjaar velerlei wettelgkeregelingen tot etand gebracht Ue handelsbetrekkingen tusschen Nederland en t ortngal werden voorloopïg geregeld en eene overeenkomst tusschen Nederland en Groot Brittaonië eu Ierland om hetnanhangig geschil in zake de gevangenhouding van den gezagvoerder der Costa Rica Paoket aan eene scheidsreohterlyke uitspraak te onderwerpen werd goedgekeurd De gemeenten Rotterdam Kralingeu en Cbarlois werden tot ééne gemeente vereenigd eu eene daarmude verband houdendb wyziging in de rechterlyke indeeling gebracht Voor eene noodzakelgke voorziening in deregeling en bet bestuur van de huisbondingder gemeenten Opsterlaud en Weststellingwerfwerd Uw stenn verkregen De bevordering eo het ontslag van de officieren der Koninklyke Nederlandsohe Ma rineReserve almede de pensionneering van officieren onderofficieren en minderen dier Reserve en van hunne weduwen en kinderen werden geregeld Tot vermeerdering van de weerbaarheid des lands werd belangrijk bggedragen door het toestaan van gelden voor den aanbonw van drie pantaerdekscbepenen voor eene betere bewapening der zee en landmacht £ ene wyziging en aanvotliog der wet betrekkeiyk de nationale militie mede strek mnar m a vader deed of bij er uiots ran roeide Hg antwoordde niet on staarde maar in het haardvuur j Vader riep ik wanhopig wilt n je doobter niei eens meer aanzien F Gean beweging geea antwoord O August toen sprak er eene stom in m n binnenste dat is nu de zclfzaoht van je ouders zy wilden huune dochter aan een ellendeling tot vrouw gevea en kalmpjps aanzien dat do man van baar hart door den rechter veroordeeld werd ffVader riup ik voor de laatste maal en de tranen kwamen me iu de oogen wilt u my niet meer als kind hebben zeg het dan Ik beb recht gedaan voor God eu mijn geweten en dt nkt n dat ik uw naam daardoor te schande Komaakt lieb das zal ik de r erolgen aileen dragen l Toen draaide bij zicb om en bij zag zu bleok dat ik er ran schrikte vDst is m ne straf ui hij dof lyga maar je gang draag de gevolgen maar spreek geen woord meor toffon me Sn hij gÏQg de bibliotheek uit Toen weende ik niet Auguat want mijn hart zei me dat ik niet andera had kunnen doen Toon ik weer in de gang kwam stond Sarah nog zooals zij van den wagen gestapt was mei hsar pakje in de band niemand had een woord tegen haar gesproken en zy schreide Iterig Ik nam baar mee naar mijn kamer en zy sliep op het tapyt Hat kwam tny oor dat myu lot ook bet hare was Ik beb den heelen naoht geslapen want ik wist vooruit Hat alles zoo komen sou en toen Diok my van ocbtead zei dat Hr Elliot de plantage rondreed begreop ik terstond dat hjj my opiettelyk uit deu w gegaan was want kende ter invoering eener herhalingsoefening voor de seeroilitie werd aangenomen De duur dar werking van de wet houdende verzieoing der tgdelgke versterking der militie erd verlengd Nadere bepalingen werden vastgesteld omtrent het raffiueeren van rnwe suiker van hoog gehalte en omtrent dn heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen Scheepvaartrechten op het Zedetikkanaal werden afgeschaft Overeenkomsten betreffende den Nedarlandscbeo ZuidOoaterspoorweg den spoorwegvan Alkmaar naar Hoorn en den locaalapoor weg van Schoonhoven naar Gouda werdenbekrachtigd Eene wet omtrent de bevo dheid dar besturen ran waterschappen veenschappen n veenpolders tot het maken van verordeniogen kwam tot stand en bepalingen omtrent verveningnu wnrdnn vastgesteld De wetgeving betreffende de Rgkspostspaiirbank werd nader gewijzigd eu aangavold Tot beveiliging bg het verblgren in fabrieken en werkplaatsen warden voorschriften gegeven Nadat de zegepraal onzer wapenen denral van het vorsten bestuur op Lombok tengevolge had gebsd werd tot de invoering vinons reohtstreekseb bestuur op dat eÜMid bttaloten Eene lang voorbereid wgsiging der Indisoha comptabiliteitswet kwam tot stand Tot uitbreiding van het spoorwegnet op Jara en Sumatra werden gelden toegestaan De ongunstige toestand der suikermarktmaakte andermaal schorsing van het uitvoerrecht op suiker in Nedsriandich Xndië noodzakelgk Tot een der aan nw oordeel onderworpen maatregelen tot herordering van da welvaart in de kolouie Suriname werd het besluit genomen de twesde wacht nog op awe goedkeuring lYoor vele andere onderwerpen werd roede door het toestaan der noodige gelden bg de begrootingsweiten uwe medewerking verleend Ook van uwe zgde werd e n vruchtbaar initiatief genomen voor verbeteringen in de W4 tgeving De Koningin Weduwe R entea heeft mgopgedragen aan u mynebeeran Haren dankte betuigen voor uwen grer en toewgdingaaa s Lands belang Door de Koningin Wed uwe Regeotei daartoe gemachtigd verklaar ik deze zitting dor StatenGeneraal in naam der Koningin ta ign gtsloten in don winter houdt by nooit inapeciie Ik liet dus myn paard zadelen en bier ben ik nu Augualt In deze Ina stn woorden lag de gebeele ziel vao bot sohoono meisje opgeidoten en jubelend nam hij haar andormsal in syne armen en overstelpte haar met hartatoohtelyko kabsen wO God waarom ben ik nu toch zoo arm 1 Met leze vereucbting ontwaakte da jonkman uit z joo xalige verrukking Jy arm P lachte sy en helder drong hasr blik door hare laatate tranen heen Heb je my dan niet Heb je niet meor verstand en kennia dan honderd van onze AmerikaanBohe jongelui te urnen Ik weet wel dat ik maar eeu iichtzincig meisje bon maar toeo myn rader gisteren tegen me sei i ifdraag zelf de gevolgen I begreep ik b m heel goed maar innakte me volstrekt niet ongeruat je kunt even goed eene betrekking als eerate klerk of boek houder krygen aU zooveel andere getrouwde mannen en tMvendien apeel je goed pia o eu je apreokt rloeiend Franach dus leasen in overvloed hier in Alabama Kn wil ja geen les aan huis geven dan zyn er nog twee schoten voor middelbaar onderwijs in oitte stad waar zo met de grootste moeite geen ondiffwyzer ïn die rakken kunnen houden Dna je hebt maar ééa woord te apreken en je hebt eeu positie U August je weet zelf uïet hoe rijk je bent Ja kind rijk in liefle maar arm aan geld Jaredeneert zoo prachtig optimiatisob maar die betrekkingen ec tesoen zijn niet opgeschept Er zal eerstheet wat moeten gebeuron Gisieren heb ik met de Mortons gesproken maar niemand wist eigenlijkgoed raad WorM vmiMfi