Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1895

daal l No 70 2305 k da Kindar bawaarplaata ie Oonda 4 Hniien en Ërian Gaotanatraal L No 86 37 38 en 39 f 2765 k L L TanDont en F J Sparnaag 2 Bniten en Errei Vlamingitiaat O No 402 eu 403 f 875 k J H de Wilda 2 Hoiien en Erren Vlamiagatraat O Ns 40i en 405 f 680 k P Bornaa Boi en Erf Nabelstraat O No 211 i 410 k F M Rooaandaal Huis en Erf Raam O No 84 f 835 k L L ran Dorst F J Sparnaag n J B de Wilde Huis en Erf Keiierstraat K No 139 f 1650 k M J Boot Huia an Erf Speldemakerateeg O No 53 f 915 k F de Drain t Qoudarak Buis en Erf Speldemakerateeg O No 54 f 410 k J M Jager hand whisky Trieol Goederen L van OS Al GOUDA Kloiweg E 78 78a QOÜDA Beurs van Amsterdam Vor krs VlS 101 loiv 84V Vis 97Vs ls 106Vs 68 90V s 7 114 94 44 100 18 610 6 0 iOl s 68V looy tl o i V 81 101 1001 Ito lotkoan 47 106V 88 34 108 IV 1 144 loe s 166 8 10 101 104 145 186 16Vs 10 101 M s 8 109 89 118 106 6 V i6y M s 46 Directe Spoorwcgverblodlngen met GOUDA Zomerdleost 1895 AasgevangeD 1 Mei TUd vao Greenwlcli 7 61 7 69 8 08 18 8 11 8 48 19 98 1 84 18 89 11 88 19 43 19 68 1 44 OTTKRDAM 109 107 s 10l l 10 1S4V 130 168 n i 9 96 7 96 10 9 lO U 10 89 10 48 10 69 3 99 4 08 4 40 DKN HAAG 0OUI A 7 46 eODDA DEN aiAG loud 7 1IJ 4 36 9 09 9 87 10 10 0 60 11 11 19 96 1 97 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 f 19 8 64 9 6411 1 Zor M 7 48 8 47 11 09 19 37 4 67 8 01 10 06 Z Zegw 7 68 8 68 11 18 KE M1SGE§ 11MG De BURGEMEESTER ran Gooda bnngt bg dete ter kennis ran da bahiDghebbenden dat door dan Beer Directenr der Directe Bolastingen enz to Rotterdam op den 13 September 1895 execatoir ign rerklaard Twa kohiereo der Bedrijfsbelasting dienst 1895 96 No 10 en 12 Dat roormelda Kobiana ter igrordaring gn gaatald in handaa raa daa Heer Ontraoger dat iader dia daarop Haga 6 48 7 90 7 43 8 80 9 98 9 4610 1411 3611 161 88 1 44 9 68 3 43 4 16 6 17 6 U 7 68 9 88 Voorb 6 64 10 10 1 44 6 17 Z ZeglrO Oa 10 36 1 68 8 18 9 68 ZeT l 6 19 10 46 9 09 6 4 10 01 Gouda 6 30 7 60 8 18 9 9 6610 1610 6711 0611 461 90 3 14 3 90 4 13 4 43 6 47 6 63 8 98 10 11 Stopt te Bleiawfk Kruiawag en Nootdorp Leidsoheiidam 19 48 Voorli 3 I T 11 08 ll 7 19 68 Ilaxi 8 12 9 19 9 37 10 07 10 48 11 8111 49 1 031 67 4 06 4 17 6 08 8 11 10 166 10 8 16 10 17 6 16 6 67 7 44 8 819 9 1910 3111 46 UTSXOBT O OUD 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 80 7 60 10 88 11 61 w 4 16 6 68 w 10 81 4 24 10 44 18 07 1 88 S 48 4 S7 6 80 7 0 11I8TKBDAM0OU DA 9 66 U 8 40 4 86 6 86 10 14 18 18 l SM l ï t 7 46 OOCDI DTHICHT 8 ai 9 05 11 11 48 S I8 8 17 4 16 4 47 fi 57 6 68 8 S1 lO lS n I4 9 87 f 7 10 10 19 y g a 11 88 t 8 46 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 lO 0 S S7 10 61 11 46 1 30 8 08 8 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 O O U U i A MHTERDAM 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 66 10 16 9 10 ÏO SO 18 46 la 4 10 6 46 8 18 11 16 Votgena de wet op de grondbeUfttifi tnnet de belattbare opbreogst der gebouwiie mtmdoDimeti om de 20 jur worden herzieu Dat twintigjarig tgdrak TentrüktSl Decfliubara s zoodat TÓór 1 Januari 1896 eeoe ninuwe schatting Koa moeten plaats hebben De von e r eritig wilde zich daartoe niet bepalen en telde een geheel nieawe wet op d grondbuiasting Toor waarby de belastbare opbrengnt zoowel der geboawde aU der ongebouwde eigendotnmea aan een periodieke herziening werd onderworpen met dit rerschil dat de herziening voor de gebouwde eigeodoinmen iedere tien JBar zou geschieden eu de ongeboawde Blccbtfl by gelleken behoefte Deze regeering beeft dit ontwerp Di t opnieuw ingediend Zg aeht den tyd nog niet gekomen roor de regeling Tan de periodieke herziening der ongebouwde eigendommen Ëene partieele of geleidelgke herziening ware onbiligk en zoo kort na de pereqoatie niet gercchtvavrdigd te minder omdat de herziening ran de ongebouwde eigendommen thana zoo dreigrn te Rtniten op hoogst ernstige bezwaren die den goeden uitslag vao het werk in sroot gRTaar zouden brengen □ dat zoo biyken dat de dao vA t te stellt n beIa tbRre opl rengRt niet onbelangryk zou verschillen raetdowerkelyke opbrea st Bovendien acht deze Minister Tan financiën het niet onmogelyk de grondbelasting op bevredigeude wijie te regelen zonder inniger verband taiecben de belasting op de gebouwde en de ongebouwde eigendommen De Minister meent zich due voorloopig te moeten beperken tot hot voordragen van eeoe regeling ter herziening van de belastbarö opbrengst der gebouwde eigendommep Tertegemoelkoruing aan de bezwaren teg n de herzieuing in 1874 en 1875 is de samenstelling van het met de echaltioj belaste personeel zoowel als de methode van schatting thans geheel anders geregeld dan in de wet vitn 1873 Die wet bepaalde voor alle gebouwde eigendommen eenzetlde wyze van schatting Thans wordt voorgesteld verschillende methoden toe te passen op verschillende ooorten van gehoawen Voor de eerste categorie van gebouwen d woonhnisen niet tot hoeven behoorfnde is het stelsel der net van 1873 behouden doch steeds wordt de bel opbr uit de huurpryzen afgeleid Voor de tweede cat gorie geboawen die niet of sfechts voor een klein gedeelte tot woning dienen wordt de bel opbrengst bepaald op zes percent der verkoopwaarde en voor de derde categorie de gebouwen kennelyk voortdurend bestemd om grootendeel gebroikt te worden tuiamen met gronden waarop landbouw veeteelt enz wordt gedreven op 3i percent Het scbattiogswerk zal worden opgedragen aan speciale colleges van zetters beataamJe behalve uit den voorzitter uit twee of waar dit voor de schatting der tot hoeven benoodigde gebouwen noodig mocht zyn uit drie leden en plaatsvervangerf waarvan eéo Ud en één plaatsvervanger zal worden benoemd door de rechtbank ia de hoofdpiaat van het district en de overige leden en pinntivervangers werden aangewezen door Qed Staten De voorzitter en zijn plaatsvervanger zullen worden benoemd door den minister vnn financiën De vorige herziening kostte f 949 241 94 Thans zullen de kosten lager kunnen zgn daar in veel gevallen het tijdroovend bezoek aan de te schatten perceeleu kan worden vermeden Het Genirnm deelt bet volgende programma mede voor de protestmeting te s Hertogenbosch op 22 September s Morgens ten 10 ure ontvangst der Zo ua ven broederschappen en kath corporaties binnen dese gemeente in het Inkaal de LiedertaleU door den heer J W R van Gulick president der regeliogsoommissie Toespraak tot de zouaven en corporaties door den heer J J Kappers voorzitter van den Algemeen Nederl Zooaveu Boud Protest uitspraak door den hgpr Aug Wils liiitpnnnt der pauBpltike 7nn vpn 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 8 09 8 18 8 11 8 99 8 86 7 86 7 8S 7 89 7 48 7 66 6 6 10 6 19 6 S6 6 81 7 Itutid Miii rilrerhl Nii uwfrV Tk Cnpollo lloH rditn KaUiinliin Uapulle Hiiuwerkeik Moordrecht Oiiudu Oiidew Wonr It i Utro ht 6 86 8 40 7 66 8 00 6 60 6 64 11 69 7 03 8 19 K l 7 18 8 88 8 41 l llllR ui t iril 40 8 1 W 7 9 V Qouda Ten 11 ure optocht der Zonavenbroeder chSppen en corporaties met banieren naar de Kkthedraal Inzegening van het vaandel van de Broederschap van bet H Hart Protestrede door den hoogeerw heer dr H J A M Schaepman Zaterdag en Maand avond om acht aur biedt OudUollandt de gelegenheid tot dansen er wordt een hal chnmpêtre gehouden Van een dansparty Woensdagavond op het Marcktplein nchryft 0 H N c o m het volgende De teedere hartjes daer bet dansen so op vat hebbeo isteren avondt recht faonne gadinge konnen vinden liy de Dansparty dewelckc op het Msrcktplejn tot hier is gehouden Het Stadtsbestier grooteu toeloop van Danslustighen voorsiende had metscherpheydt van verstandt t Poortgeldt op vyf stuvers geset en was goed gesien also er nog wel 1400 Mensf n in oosn Stadt geweest ego na zes our Op het pas dat het dansen een aenvangk fioo nemen viel er een grooteu regen als of t met Backen vaa den Heernel gagooten werdt dan t bleef daer by en de reegen opgehouden hebbende is uien lostigh blyven dansen en heeft een yeghelyck hem aecr koatejyk vermaeckt Een hi te als dit jaar in de eerste tien dalman van September is een zeer zeldzaam verBohyusel In Fiankryk waar men bedert het begin der vorige eeow aanteekening van de warmte beeft gehoodpu was de hoogste temperatuur tot dusver geweest up 6 Sept 1747 nl 32 graden Celsius Dit jaar is de warmte tot 34 en zelfs tot 36 graden 7 September gestegen welku slechtn zi lden in Jnli of Aug is voorgekniueii In 1755 wa i in Juni eenmaal de stand 39 t raden Dit jaar i de hitte buitengewoon laat gekomi n eu bepaaldelyk in midden Europa Op 7 September wus bet te Algiers 7 gradenCelciuB koader te Parya tengevolge van den zeewind Bovendien id van 23 Angustus tot 10 September in Frunkryk geen druppel regen evalten In Engeland beeft het byna eiken dag wat geregend offcboon het er ook zeer heet was Votguns de weerkundigen is de hitte nu voorby Maar of er een zeer streogo winter zal votgi n is onzeker Heete zomeifl zyn niet altyd voorboden van zware wintert 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 S6 8 10 7 47 11 18 9 40 9 61 9 69 10 11 8 65 8 18 8 07 De dronkenschap onder de Engelsche daifl es schynt in de laatste tyd zeer toe te nemen In de Tit Bits beeft onlangs een geneeiheer onder het opschrift cWat vrouwen doen om drank merkwaardige mededeelingen gedaan Dames te Londen vinden niet alleen by banketbakkers gelegenheid om haar rampzaligen harstocht te bevredigen maar ook by hare kleermakers en modieteu zy gaan naar de komedie met brandewyn op tak welke ztj achter haar waaier welen te drinken of achter haar zakdoek wanneer zy by aacdoeolske tooueelen kwansuis de oogen afwisscben Anderen eten ar quasie snikergoed bestaande uit capsules met brandewyu gevuld Of zy hebbeu fl cbjefl in haar mof met een ppeen als een kinderzuigflesch houden op straat de mof tegen de wang of ze den konden wind wilden af weren en doeo zich zoo te goed dan wel platte met leder bedekte flacons in den vorm van een portemonnaie die zy in de hand houden glazen buizen in de holte van haar psrasülstok enz Eene dame die ondanks het onvermoeid toezicht haars mans eiken avond besohoukeu was bleek den drank te ontvangen uit eou leesbibliotheek verborgen in een doos die nl bet voorkomen had van een boek Eaus out iug de schryver het bezoek van een dame dio hem ouder tranen kwam smeeken haar te verlossen van bare ondeugd At weenenda haalde zy haar zakdoek te voorschyL en bracht dien niin den mond Hy greep haar by du da zakdoek bevatte een fleiehje Aan het jaarverslag van den Nedertandsche ProtesUntenbond over 1894 95 ii het volgende ontleend In den oitwendigan staat der Ter eniging is in dit haar 25e jaar weinig veranderiog gekomen Eeoe nfdeeling Nieowveen werd opgeheven De Bond telt nu 155 afdeelingen en 17 correspondentschappen Het ledental is ongeveer gelijk gebleven tegenover verlies aan leden staat aanwinst vooral in Dordrecht waar na da ontbinding der liberale kiasvereeniging Godsdienst en Leven 322 van hare leden tot de afdeelicg toetraden De Bond telt nu 17 300 leden d i een honderdtal meer dnn verleden jaar Overigens heeft bet verslag gnnstigs en onKonntigs te metden Byna overal bloeien de ZondaKSBcholen van don Bond Te Hoogeveen is in l ebruari eene Zondagschool opgericht met 60 leerlingen Zes ooderwyzers van de openbare schoot geven er les De belangstelling in de lezingen neemt in vtle afdeelingen af Daarentegen stygt de lust tot zingen en lezen De Liederenbondel en Lenteleven worden veel ftebroikt en de leesbibliotheken en leesgezelschappen hebben het druk In zyn phlanthropisch werk vindt de Bood vooral bg de wykverplefiinf voldoening Enkele afdeelingen wyden zich aan armenzorg Het Toynbee werk breidt zich langzaam nit Te Leiden blyft men zioh krachtig inspannen voor de fabrieksbevolkiog Jammer dat de inrichting voor Fabrieksmeisjes ter wille van eene enkele dame die bezwaar maakte tegen de godsdienstige richting gelegen in de by voeging t vanwege den Ned Prot Bondc zich van den bond afneheidde Toch wordt hec werk hoewel nu buiten den Bond om in dezelfden geest ata te voren voortgezetc Het afzonderlgke verslag van het wykgeboaw Geloof Hoop Liefde te Leiden begint aldus Als langzaam regelmatig groeien een teeken ia van gezond leven dan mogen wy oos verheugen in den toestand van ons Wykgeboow Klimmende cyfers in alle takken van werkzaamheid in het getal der arbeiders zoowel als in dut van hen voor wie wfl iets trachten te zyn Verder wordt te Amsterdam Harderwyk Zwolle Schiedam in Den Briel en Achlum met goeden uitsl aan Toynbeewerk gedaan De afdeeling Grand Rapids in NoordAme rika ziet door vertrek van inwoners haar ledental tot 280 gedaald Dat deze afdeeliuff veelzydig werkt is bekend Het verslag uit deze afdeeling eindigt met de mededeeling dat er in het naburige Holland City wel iets voor den Bond te doen zon z n Het hoofdbestuur oordeelt echter dat de Bond nog de handen te vol heeft met inwendige zending om aan uitwendige zending te denken Als Irden van het hoo dbe3tuur traden dit jaar af de hh E C Juogias en dr H D Tjeenk Willink in wier plaats zyo gekozen de hh J W van der Linden en J A Roest van Limburg Üït de leden van het hoofdbestnor nam in de commissie voor godsdienstonderwys godsdienstprediking en colportage en in die voor de Zondagsscholen zitting de J W van der Linden die tevens commiisaris van het weekblad Nieuw leven werd Als lid van de commissie voor de maatschappeiyke belangen trad de heer J A Roest van Limburg up als lid van de commissie voor het rymnasiumfondn mr K D Baart de Ia Faille De commissie voor de Liedfrenbuudels bewerkt een nieuwen druk van de godsdienstige liederen eenstemmige zetting in een oplaag van 13 000 ex Het hoofdbestoor heeft hiervoor eea contract met de Evangelische Gezangenooinpagnie gesloten Verkocht zyn in het afgeloopen jaar 449 ex van don Liederen bundel met 4 stemmigen zetting en 1790 van Lenteleven In het geheel zyn nu ruim 60 000 ex van deze gezanganbiindels geplaatst 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 1 46 1 66 1 01 1 09 1 16 4 09 19 90 6 41 T SO 1 60 8 10 3 60 O O n D 1 11 60 11 40 6 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 1 7 80 8 88 6 60 110 Utieoht Woerden Ottdewater Gouda AiasterdaK Wp Oonda 9 84 8 16 9 04 Het hoofdbestuur heeft op voordraoht van de commissie voor godsdiftnttonderwgs ent de acte van bekwaamheid als godsdienstoader wyseres van den Ned Protastantenbond uitftereikt aan mej O J Geerisema Beckering te Schoondgke aan mej 0 Beeielaar te Kratingen De Bond commissiën uit sga midden en afdeelingen bebben niet enbelangrgke legaten en gitten ontvangen De gebroeders Dafuietaaauz de bak ode socialistischs Kamerafgevaardigden in België hebben volgens het Journal de Hoy een tichrikkelyken tegenvaller gehad Ze ontvingen geheel buiten eigen toedoen en zonder daarvoor iets gedaan te hebben een erfenis van een mUlioen francs ieder Die arme drommels na zijn ze zoo plotseling en zonder bet te willen veroordeeld tot bet lidmaatiohap der gehate kapitalisteobendec Het bovengenoemd blad verwacht nu dat zy zich zatlen haasten om het onteerend bezit onder de Bocialistische broederen te verdeelan of door nuttige dichtingen ten algemeenen natte spoedig aan den man te brengen daar zy anders onmogelijk in de Kamer tegen da kapitalisten als monsters der samenleving konnen lostrekken Wy gelooven dat het blad wel wat te veal verwacht immers door een goedgevnlde beurs gevoelen ze zich nu geheel onafhankelijk van onze kapitalistische maatschappy en dat weivoorziene kapitalisten toch evengoed knnnan uitvaren tegen banna lotgenooten zonder er hun buidel aan te moeten wagen dat liet men immers aan den sohatryken Van de Velde en meer anderen Zg hebben niet zooreer een hekel aan het kapitaal als wel aan de kapitalisten minos één en die één zgo ze natnorlyk zelve Ook de bekende socialist Friedrioh Engels dezer dagen overleden was tamelgk rnim by kas daar hy nog 300 000 gulden kon nalaten Die man was echter een wetenschappelyk socialist en de wetenschap men weet het is wel eens meer met ziohzelve in tegenspraak zoodat bg hem het verschil tusachen theorie en practgk wet te billyken is Intusschen er bestaat maar één dengdelgkmiddel om van alle hatetgke kapitalistenaf te komen en dat is dat alle kapitalistensocialist worden dan behooren ze immers totde broeders en konnen dan rustig inhetbtzitbtgven van ban geld om daarmede hnnnesonafhankelgkheidc te bewaren Tyd In de laatste jaren is door oorzaken die hier niet behoeven genoemd te worden meerdere bekendheid gekomen onder bet publiek van artsengmiddelen wat hun naam n gebruik betreft Uit den aard der zaak blaef de kennis van de eigenschappen achterwege Het is derhalve niet te verwonderen dat van sommige dier artsenymiddelen wier gevaarlyke eigenschappen daartoe aanleiding gaven zooals lAntipyrine Chtoorzure Kali Phenol Carbolzuur en andere de nadeelige werking betzy door vergiftiging hetzg door uitwendige beBchadigiug van het lichaam werd ondervonden Onder deze middelen staat het zuivere Carbolzanr vloeibare Phenol door zgn hoogst gevaartgke werking zoowel in als uitwendig bovenaan terwyi het gevaar nog wordt verhoogd door de waterheldere kleor aan het vloeibare znivere Carbolzuur eigen en de omstandigheid dat voor mondspoeling en voor wondbehandeling alleen zeer verdunde oplossingen van vloeibaar Carbolzuor kunnen worden aangewend De talrgke gevallen met doodelgken afloop bg inwendig gebruik en de scbromelgke verwoesting van Hobaamsdeeten bg uitwendige toepassing in de laatste jaren bekend geworden bewogen de Nederlandsche Maatschappy ter bevordering der Pharmacie in bare in Jali l I te s Gravenhage gehouden Algeneene Vergadering te besluiten om in het algemeen belang lo de Geneesheeren nit te noodden geen vloeibaar Carbolzuur op hunne reoepteu voor te schryven 9 67 11 13 10 04 10 11 9 03 6 81 8 61 4 9C 10 13 9 10 6 10 6 80 6 37 6 44 8 6U 10 97 11 80 8 06 9 41 9 60 9 6 10 84 10 14 S OB 9 07 9 88 9 86 8 41 9 49 11 10 8 96 ia 11 10 8 8 4 1 16 lO Ól 2o un de Apothekers te verzoeken geen vloeibaar Carbolzuur in nnverdunden staat op aanvraag van leeken af te leveron 3o bet publiek door middel van de dagbladen te wyzen op het groole gevaar waaraan men zioh blootstelt indien men Carbolzuur in onverdooden staat in bnia neemt omdat de treurige ervaring heeft beweren dat verwisseling met andere waterheldere vochten of het verzuimen ran da noodige verdunning met water herhaaldelijk voorkomt Het Sogelscbe geneeskundige tgdachrift The Lancet waarschuwt voor het gevaar dat er in gelegen is om verduurzaamde spyzen uit blikjes te eten zoo die langer dan een dsg geopend waren omdat zich in dit geval spoedig gevaartgke ptomaïoen vormen geiyk een geval van vergiftiging te Wakefield aantoont Misschien zou het wensohelyk yo dat ain de fabrikanten door de wet de gemakkeiyk te vervuUeu plicht werd opgelegd om op ieder blikje een doidelgke waarschuwing te bevestigen De Franscbe stoomboot ïComorin die in de haven van Marseille in brand gerankte is geheel door t vnor vernield Het chip was half geladen Persooniyke ongelukken hebben niet pUats gehad Met drijvende stoomspuiten slaagde men er in de omliggende schepen te behouden De bekende Incbtschipper Aug Toulet die 361 opstygingen onder vaak dramatische omstandigheden volbracht ondernam gisteren uit Brosisl een luchtreis met drie passagierB In de nabgheid van Hal barstte de ballon uiteen en vielen de reizigers van eene aanzieniyke hoogte naar beneden Allen werden verpletterd Da hedenmorgen ontvangen Ind belgec bevat reeds uitvoerige byzonderheden De ballon was te halfelf opgestegen en dreef afin da richting van Forest Te 11 uur bevond hg zich te Bjgchenbeek bg een daar aanwezigen molen niet ver van den spoorweg Piotteling barstte de ballon uiteen en kwam neder op een veld waar het schuitje door de krocht van den val diep in den grond dron De ioohtreizigers werden vreeselgk verminkt en waren byna onherkenbaar de vier Igkon werden naar het gasthui i te Hal overgebracht Het ongelnk moet aan drie oorzskou worden toegeschreven in de eerste plaats waren de passagiers buitengewoon zwaarlyvige personen zoödat de ballon te zwaar geladen waF in de tneede plaats verkeerde het omhalsel van den ballon in een versleten toestand en ten derde werd het gas door de zonnebitte welke op die hoogte vrg sterk was op buitengewone wyze uitgezet terwgl het reeds by het opstggen de aandacht van HOmmigen had getrokken dat de benedenklep hermetisch gesloten was in tegenstelling mot hetgeen gewoonlijk bet geval is Doch op deze omstandigheid werd bg het opstygen verder geen acht geslagen De pasBagiera waren twee injjezetenen van Brussel da beeren Mazoy en Delvaux en een Sogelscbman Crokes genaamd Wat den loohtreisiger Toulet betreft deze was bekend om zyne stoot moedigheid wolke vaak tot onvoorzichtigheid oversloeg zegt de Ind beige Hy had reeds vele gevaren doorstaan o a in 1888 by zijne opstyging te Antwerpen met de officieren der enie Mabaaden en Croj toen de ballon in zee te recht kwam en door zeelieden werd opgepikt juist op het oogeoblik toen de nood het hoogst gestegen was Op 9 Jan 1893 kwam zgn ballon in zee by de Franeche kust neder Bij deze gelegenheid werden Toulet en zyne metgezellen zoo ernstig verwond dat zij verscheidene maanden iq een hospitaal moesten ver bijjven voordat zg naar hun vaderland konden terugkeeren Toalet was 42 jaar oud Tengevolge van het inslaan van de bliksem zyn ongeveer 100 kub Meter tnrf toebehoorende aan de maatschappg Helenaveeo gemeente Dearoe door brand vernield Ta IJmuiden beeft men Woensdag een nitstekend geslai de proef genomen met een celfverlichten de reddmgsboot Het woei hevig nit het westen en de zee stond vry hol toob zeilde de boot met elf man aan boord flink de haven uit nadat de Breeveertien baar naar bat Zniderboofd gesleept had By alle bewegingen voldeed de boot uitmuntend en na ongeveer 6000 M op zee geweest te zgn kwam xg met haar druipnatte bemanning behouden weer binnen fn een plaatsje in Engeland is onlangs een nog jeagdig wielrgder door kramp welke bg bg het zwemmen bekwam verdronken Zgn Igk werd later gevonden en bg is als sportman begraven Men bad namelgk twee taodemsafsty s tesamen gekoppeld en daarop de kist geplaatst welke met verscheidene kransen v as bedekt Aan iedere igde ran den tandem lie pen twee clubleden terwgt een menigte Trien 1 den per rgwiel volgden I Le Cjcliste Beige Illustré vertelt hetvol ende Toen wg een dezer dagen te Scheveniogen waren lagen wy een grysaard naast zyn rgwiel zitten Mgnheer ia het on eefd te vragen hoeoud gy zgt Twee en zeventig jaar Zgt gy reeds lang wielrgder Zeven jaar vanaf den dag waarop mgndoctor rog den raad gaf te gaan wielrydenom my van bet Schiedammervooht af tewennen Zoo n vertelt ons iets dat ons leerinteresseert Toen ik twintig jaar was dronk ik ommgn Leun te vergoten toen ik dertig was ommyn leed te verdrinken toen ik veertig envyftig was om niet van myn gewoonte af tegaan toen ik op zekeren dag een beroertekre en na myne genezing begon ikte leeren wielrijden en u ziet nu boe ik betmaak BulteolaDilscli Uverzicht Sedert maanden hebben de Berlijnsche vryzinnige bladen allerlei onthutlintcen gebraebt over den bekenden baron Von Hammeratein lid van het Parlement en hoofd redacteur van de KreazZeitang aan wiens verderfeiyken invloed de agrarisob demagogische draai van de conservatieve partg is toe te schryven Baron Von Hammeratein was op het oog een volmaakt gentleiian schreef kernachtige artikelen tegen de zedeloosheid den speculntiegeeat de zwelgergen eu bedriegeryen van bankiers stelde voor dit alles het jodendom en het liberalisme verantwoordelyk en hy zelf wordt nn ontmaskerd als een brutale huichelaar en gemeene bedriegeri die de gelden van zyn blad en andere fondsen heeft verduisterd vatschheid in geBchritten pleegde een woest liederlyk leven leidde De conservatieve pers heeft langen tyd moeite gedaan dit alles te verzwggen Voor twee maaudeo besloot men eindelgk Von Hammeratein te scborEen als hoofdredacteur van de Kreuz Zeitong € hg vluchtte naar het bniteuland beden verklaart de raad van toezicht van het blad dab een aanklacht tegen hem is ingediend bg den officier van justitie Tevens wordt bekend dat Von Hammerstein zyn mandaat voor den Rgkndag en het Huis van Afgevaardigden heelt uedergelegd De val van dezen man is een ongeluk voor de conservatieve party vooral in verband met de nieuwste openbaringen over den gewezen hofprediker Stocker die op de intrigers van de mannen der Kreaz Zeitongc aan het hof om den keizer voor zich te winnen een schel licht werpen De Daitsche Ugk kanselier prins Von Hohenlobe SchillingsfÜrAt ia van zgn lange reis in Oostenryk en in Rusland eindeiyk te Berlyn teruggekeerd Te Alt Anssee kwam hy atechta uitmaten en te Werki de financieele belangen van zgn vrouw behartigen wier landgoederen hij te verkoopen en over te dragen had maar een beetje politiek zal er toch oovermydelgk wel hygekomen zgn Eerst zyn bezoek aan Franz Joseph en de contravisite van Goiuohowiki in de aanvankeiyk ongenaakbare hergen toen zgn conferenties met den Dnitsohen aiLbassadenr lUdolio eo eindelgk zyn afscheidsbezoek by den Tsaar by dat alles kan ook de beste diplomaat toch niet altgd de laai gebruiken om niets te zeggen Tot de vele onderscheidingen door keizer Wilhelm naar aanleiping van de jongste manoeuvres verleend behoort ook de benoeming van graaf Watdersee tol commandant generaal van de cavelerie met den rang van veldmaarschalk De strenge toepassing der Perawet op de socialistische bladen houdt aan en is sedert s Keizers Sedan rede al elfmaat geschied terwyl vier redacteurs zgn in arrest genomen De eommiesie voor de herziening van het Daitsche Burgerlgk Wetboek is thans gereed om tegen het voorjaar van 1896 een doorwrocht Ontwerp te kunnen indienen Het uitvoerend comité van de admiraliteit van Noorw en is tot de overtuiging gekomen dat de twee nieuwe pantserschepen buitenlands moeten gebouwd worden Of de drie toegestane torpedobooten in Xoorwegeu zullen worden gebouwd is nog niet zeker De nieuwe kanonnen voor de vier monitors die Noorwegen reeds bezit moeten zoo spoedig mogelgk worden geleverd Ia Zweden ziet men deze uitbreiding der Noorsche vloot met groote belangstelling aan maar ook daar gaan stemmen op die rergrooting der Zweedscbe vloot wenschen De Zweed ohe vloot heeft oo slechts vier pantserschepen zes torpedobooten van eerste negen van tweede klasse en eenine oude kanonneerbooten Volgens de meening der Regeering zou de vloot om een lading op de kast te kannen verhinderen sterk uitgebreid en geheel georganiseerd stoeten worden int Weenen komt het bericht dat graaf Baden lich heeft belast met het samenstellen van het ministerie in Ooitenrgk Waar graaf Badeni nu stadhouder van GaliciS en een van de leiders der Poohche partg den steun hoop te vinden dien hy noodig heeft tot bet vormen van het kabinet dat ook in het Huis van afgevaardigden op een voldoende meerderheid kan rekenen is nog onzeker Men weet alleen dat het ministerie hetwelk door graaf Badeni gevormd zal worden gesteund door de Daitsch liberale party ia het Hois van Afgevaardigden uitmaakt I erhalve zal de nieuwe minister praaideat weer eene meerderheid in het Huis van Afgevaardigden moeten zoeken by de Uuitschclsriealen de Polen der andere nationaliteiten Boe het mogelgk is eene meerderheid te vormen op dezen grondslag is een raadsel Immers indien de Duitscb liberalen zich aanslaiten bg de oppositie dan kannen zy over de meerderheid beschikken daar iosgeiyka de JoDg Czeohen en de anti semieten blyven bij ban voornemen om zich tegen elke regeering te verietlen 14 SRPTEMllER NioaauND Cert Ned W 8 I dito dito dito S dito dito dito 3 HONOAE Ohl Goudl 1881 88 4 ITJILIB ïuwhrijviDg 1862 81 6 OoSTENH Obl in papier 1868 fi dito ia zitrar 1868 6 PoaTUQAi Oblig met ooupon li dito ticket S Sdsuno Ubl Biooenl 18 4 4 dito aeooni 1880 4 ditobijKollu l88 4 dito bg Hope 18911 90 4 dito ia goud leen 1888 i dito dito dito 1884 5 apAHia Perpet seliuld 1681 4 Ti u Gepr Oonr leeo 1890 4 Geo leeiiiog serie D Gee leeainK serie U ZuiDAra Bip r obl 1898 Mllioo Obl Buit 8oh 1810 6 ViNainiLi Obl 4 onbep 1881 KSTianul Obligstioa 18 96 8 ELoTTlanui Sted leen 1894 8 NlD N Afr Handelsr aaod Arsndsb Tab Hii Oertifiuteu Dmi Maatsehappil dito Amh Hypotbeekb paodbr 4 OultMij d r Vorstenl aand s Gr HrDOtboekb paadbr S aj Keddrlsndsohe bank saad Ned Hsndelmaatsoh dito K W k Pao Hf p b pandbr 6 Rott Hrpotheakb pandbr S sl Utr Hrpothaekb dito S r OosTBNK Oost HoDg bank aand Kusl Hypotheekbank psndb Vs HK1UKA Ëquit hypotb pandb 6 Maiw UG Pr Lien cert 6 Nin Holl U 8poorw MÜ aaod Mij tot Eipl r St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1191 dito 6 TAUI Spoorwl 188 89 A Sobl Sl Znid Ital 8p iiiu A H obl 8 PoLlN Warschau Weenen aand 4 Soa Gr Buss Bpw U j obl 47 1 Baltiacha dito aand Faalowa dito aand B Iwang Dombr dito aand 6 iCirak Oh Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Pao Sp HQ obl 6 OHc kNorth W pr O t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denrer fc Bio Gr Bpm oort r a IllinoU Central obl in goud 4 LonisT k NsshrilloCortr sand MMioo N Bpw Mü lehyp 0 6 Miss Kansas r 4 pet pref aand N York OnUrio k Wost aand dito Ponns Ohio oblig 6 Oregon Oallf la byp in goud 6 De senige kans welke graaf Badeni heeft beslaat hierin dat bet hem nog zal gelukken eene schikking te treffen met de liberale Dnitschers Deze kans btyft echter zeer gering want nadat de poging an prins Windischgratz is mislukt om een vergelijk tusschen de Polen eu de beide fracties der Duilscbe party tot stand te brengen zal het zeker i raaf Badeni nïat gemakkelyk vallen op denzelfdeo grondslag een mmisterie te vormen Men dient echter eerst nadere berichten over graaf Badeni a plannen af te wachten alvorens tot een conclusie te kunnen komen Onmiddeliyk nadat keizer Frans Jozef uit Stettin te Weenen was teruggekeerd had de keizer een onderhoud met graaf Eïadeni De uitslag van deze conferentie was dat de atadhottder van Qalicië met de samenstelling van een ministerie werd belast Over de werkstaking in Carmaox hoorde men de laatste dagen haast niets er viel trouwens ook niets byzonders te berichten maar wel wyat alles er op dat de strike geen doel zal trefieo en de werkatakers bij gebrek aan de noodige hulpbronnen genoodzaakt zullen zyn met hangende pootjes le langen leste by de patroons weer aan te komen Men begittl de werkstaking al vervelend te vinden d w z niet de vyanden de ergerIgke bourgeois vetgemest met het bloed van den werkman maar de arbeiderawereld zelf De federatie der arbeidsbeurzen die eerst het grootsch karakter van den worstelstryd te Carmanxc hoog verhief vindt de verkstakmg na toch wel wat lastig Zij duort te lang en vraagt te veel De federatie beeft een manifest gezonden aan de verschillende vakvereeoigingen in Frankrgk en haar den plicht herinnerd dien ztj jegens de andere werkstakingen b ft te vervullen Dat manifeat eindigt aldus Van een algemeen standpunt beschouwd sal de werkstaking der glasblazers teCarmaux voor de toekomst een bewonderenswaardig voorbeeld zyn ter ondarrricht eo daarom zulten de werkliedenrereenigingen voor geen offer hoe groot ook terugdeinzen opdat de strike met goeden uitslag bekroond worde Dat ia bemoedif end voor de werkstakers zou men zeggen Welzeker maar het is nog niet uit Niettemin moet niemand vergeten dat voor bet tegenwoordige er nog andere werkstakingen zyn dat ook nog andere kameradan worstelen voor de verovering van het dageiykacb brood De coraetwerkaters de timmerlui en de schoenmakers van Limoges de schryawerkers van Rennes de hoedenmakirs van Atbi roepen onze hulp in Zal dat beroep vruchteloos zyn Neen Terwyl wy het grootste deel onzer offers bewaren om de nederlasg en zoo mogeiyk de ruïne van don kapitalist Kességnier te verkrygen zullen wy in rnime mate den plicht betrachten die ons de atgemeene solidariteit oplegt en onzen steun geven aan ieder die een poging doet om betere levenscondition te veroveren aan lederen strgd voor de sociaie emancipatiën c Dus Carmaux moet niet alle offers vergen En reeds vloeiden de gaven zoo langzaam toe Wat zat het zijn zoo die stroom nog verdeeld wordt Veten zullen gaan anakken naar het hervatten van den arbeid en in deze dagen ran l iigheid terogdeokeo o J d toeu tó J A wj nr rntm wi r milHon nar Aan riliAnd Wflrd vli 9 lelss Begnllr Oesellsch 4 StsaUlaening 1860 t K Oosl B Cr 1880 8 Itad Hsdrid S 1868 Vir Bes Hyp Bpobl csA er raim Tier gulden per dag rerdiend werd J 4 Het geldt hier eea beginiel leggeo de werk k f lieden Den patroon te onderwerpen san on len wil € Bg mg gaal het ook om een beginlel zegt de directear adminifltrateor der fabriek de heer Keaségaiar Den baaa te blgien in mtjn eigen fabriek En zoo zullen de partgen wal tegenorer elkander blgreu itaan tot één het moet opgeren wegens het ait epat zgn der halpmiddeleo Wie dit het eerat zal moeten doen ia nanwelgka meer twgfnlachtig Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen AFLOOP VEILING IC SEPTEMBER Wiokelhnia met Toin eu Erf Langt OroenaD