Goudsche Courant, woensdag 18 september 1895

No 6765 Woensdag 18 September J895 34ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagfen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd voorkomt Terplicht is zgoen antlag op den by de wet bepaalden Toei te tolüoeo eti dat bedea iogaat de termga van zes wekeo biDoeo welkeo de reclampi bebooreo te worden iogedieod GouuA den 16 September 1895 De Borgemeestpr roornoemil II L MARTENS ADVKRTENTIBN Openbaar Onderwijs Toeliliog van Leerlingen op de Avond of llerhallngsschool voor Meisjes en op den Corsas voor Volwassenen De OOMUISSIE Tan TOEZICHT op het LAOBB ONDGBWUS alhier maakt bekend dat da Insi hrUviDg van Leerlingen vier plaatsing men met den Isten October 1895 op de bovengenoemde scholen verlangt geschieden zal in de schooUokalen op DINSDkQ 24 SEPTEMBER 189Ü des namiddags ten TÖf uurVoor Terdeie bgzonderheden wordt Ternezen nau de aanplakbiljetten Namena de Commissie De Secretarii J H VAN DER VOORT Gouda 10 September 1895 YOOELOOPIG BEÜcir Met toestemmiug van de WelEdel Achtbare Ueeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad Cagliostro Theater ii la Basch standplaats op de QROOTE MABKT Directie ALBER aiechU eentgé BUITENOEWONB IIJIJUIUÜU door het Wereldberoemde iPECIAK IVI IT CSEXELSCnAP in hunne onovertrofien werkzaamheden 0f Voor de eerste maal alhier Optreden van den Heer DAVID TOB BAMBEEG Hofartist van H U de Koningin Tan wyien Z M den Koning Z K H de Kroonprins Tan Zweden H K H de Prinsaa Ton jiVied Moeder enz De 4 Gebroeders i OBBEB eerste parterre accrobaten Tan Rusland Den heer I CÉBALI08 onoïertroffen Slangenmensch of het raadsel der geneeskundige iaoulteit Twee Genuater WVGMB 1ste Kamplitrijderessen dezer eeuw Mr Me Dantel lUasicale Clown groot laohsucces THE IHALLMB Equilibristen Tan de eerste iiog Aid NKVELBEELDEN CROMATBOBE8 en Schitterend KLEUREN8PEL bewerkt door een REUZEN APARAAÏ meteen lichtsterkte Tan 5000 Waskaarsen etc Tot slot wr DOORN ROOSJE Fantastische Dramatische Pantomime m 3 tydrakken en acht tafereelen Schitterende monteering electrische verlichting Opgeluisterd door Fontynen Klenrenspel Eiken aTond Terandering Tan Programma OPENIING8 VOORSÏELLIN i ZONDAG 3 SEPTEMBER des aTonds ten 8 uur Wnf Is ia baste iBwluviax tagan Jioht Bhaaauliak Laadauftiaaa kartom g Aiiter Piii Expeller f ll lanalMMlMlllaantewaateitaiaa g t Arterfmixpellir Vat iMat te ataada fa iate liiiii aai v Aito PiifrExpBnH Flita to oaal n oarat aa 1 85 da saah T odlaBilaa Ja 4a maaato Aietltakn aa bjj r Ad BMIaT Oa te Bottenlaia Te Oonda bg A WOLFF Markt A 144b en D l LAAT en VAN SON apotheker Harkt Oouda i 8galpandruk vaa A Baimiiua k loo Tandarts E CASSTJTO Turrniarkt 172 Gouda uitgezonderd Zondags te conantteereu ran 10 tot 5 uur RIJWIELEN Sparkbrook Rijwielen van af 190 Hecla Tangpend Rijwielen 4 140 renler alle mogelijke ONDERDEELi BondsRijwielhersteller AanbeTelend J C DE EUITER Lange Tiendeweg 30 Gouda Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is Det beroemde werk Z Dr Retau s CLFBEWAKIKG Hollandsche uitgare met 27 afb Prgs 2 ffoiden Ieder die aan de verscbnkkelyke gerolgen rau deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte Iwring die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland AHerwege bekroond metËereDiploma s Goudenen ZiLreren Medailles benevena EereDiploma Gouden MedaiUe en Cer tificate of Award of the World a Hygienic Ëzpoaition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Droiven liorst Honig Extract MELIANTHE urr Dl Machinale Fabriek DE HONIQBLOEMc TAK H I vanSchaik Co gevestigd te s Gravenhage Geen middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe oTertreft het is ONHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de Teie en Terschillendo bekroningen getuigt Het Terzaoht en geneest ONM DDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE dji zich de weldadige iuTloed gelden Hetgroote debiet en de rele attesten han de MELIANTHE bewezen zyn dl oTertoiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanw zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Gravenhage HT Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN MovrdredU J 0 RATELAND Boekoop B V WIJK Oadevmter s Tceken In op bet Pricbtwerk MUk 1UM Koningin Martelares Versohgnt in 10 k 12 all groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts 30 Cent per all tr per post 3S Cent Ie afl bü eiken boekhandel ter inzage of by de Uitgever P STOKVIS WATERREUS Botck TAFELWATER uit de Hollandia Bron te Haarlenia Dit Bronwater volkomen vrg van jjzer en organische stoffen overtreft alk ander Mineraal Tafelwater door zyn aanaenamea smank en groot gehalte aan digastia be vorderende zouten Bekroond in 1895 met de Gouden MedniUe op de Wereld Tentoonstelling U AmtUfdam en op de Tentoonstelling te Genhse ictoriawater ui f de KctoriaJBron te Oberlahnsfein byBm Tafeldrank Van h ninklykef uis der i eder anden Aan Zeniiwlijdf rs en Zenuvvzwakken VerkrUgbaar bjj aUe mineraalwaterhandelaars en aan het kantoor dsr Maatschappij Donkere Spaame 58 Haarlem TbsDB is de 36c oplage vurscheueD tbd het boak De Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Heriniéve Parji I Frengruber uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel ran dit werkje is kennis te verspreiden umtrent len aard dor zenuwznrnkte bare oorzaken en gevolgeu onderriobt te geven OD geneEing Ie vinden Het handelt over bet bekend worden van da Physio og ische n H Dnjardin BaU ontdekking toe op de eenvoudigst denkbare wyse op ons U mete Parijs Duwgealel kan gewerkt worden en wel met oen suooes dat soo ff H BoUChOt Parijs wel een groot aantal uitstekende artaan als de geaeeskundiga Geb Katb Dr Schering 1 1118 pers aanleiding tot discussie geirevuii heeft Oez Ttatb Dr CyUTkOWeoh ky Weeuen Opperstafarts Dr Jechl Weenoa Opperstafarla Dr Sohlesl Kasig Cbef arts Dr DarseS ParijsOhef arts Forestier Aken Districtsarts Dr Qrossmann Juhlingen nitf Dtstrictsarts Dr BUSbaOh Zirk Krankarts Dr Stelngreber Cbarenton Consul Dr v Asohonbaoh Corfu Dr raed CorraZZa Venetië AngevUle Fsrijs Lavabre Parijs WUle Taufkircban n CabiliOt ArcachoD Portget l onzao Quilloaeau Bordeaux K H LabatUt Bordeaux Bougavel l a Fernère L Hiraohfeld Weenen s V Lieber lunsbruck Hammer Plauen Weiner Weenen tl AU8t Broctou MatuBOhlechner Brixn Hol wordt derbalve aan ieder dio aao ziekelUkeu zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zlcb koiimurkt door liahitueele hOOfdpyn migraine congostie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeeue liohamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aar zieken die door Beroerte getronen zijn en aan de gevolgen laar van lyden Koomede aan rerlammingeD Spraak verlies of mooielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn In dezelve partieele znrakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid onz en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen als ontboudiDgs en koudwaterkuran inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eiudu ijk sanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden eu daartoe reden bobben wegens versohijnaelon van voortdurendangstgevoel beueveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dnireligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens atin allen die tot de bovengenoemde cathegorién van ZonUWlIJderSbehoüren zoomede aan bleek ZUohtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelüken arbeid verriohteD en die de raaetie der geestelyke bezigheid voorkomou willen dringend aangaraden zloh in het bezit van bovengenoemd boekje ta stallen dat franco en kosteloos ta veikrggen is te Amsterdam M CLKBAN Co Ueillgeweg 42 Rotterdam K E van santen KOLFP Korte Uoofdsteeg 1 ntreoht LOBKY Si PORTON Oudegraeht fa d Oaardbrug F I Patent H StoUen WarnUng t er groMtr Er oljff untêre Vfttfnt H SfoUim 1 érrungen hat Aptau lu r rseMêttmmi werihUn en yuvhahwutigmi gegêbm Umh tauf dêhêr umiro atetë itcharfen H StoUen out mi mm iHrtct oétr In tolofiui tlaenh rnilun4§ii ti Ahnt uaiêf flakêt fwt nabêntiahtna êUiialianttM SS t eiMtstim uné Zeugnitêe vOt mm frtMM IJllKillMlUIWIIWÏÏimMllilM GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao Dnlmatlgc door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbetcrde Ikbrleatle en uitalaitend gebruik van n en fijnste grondstoffon garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade es Cacao een aanbevalenfwaardig hbrikaat nauwkeurig beantwoordondo aac den inhoud der reap Etiketten De Firma bdiaalde 27 Brerets als HofleTeraacIer 44 Eere Dlplonia 8 gouden enz Medailles een bewga Tan uitmnnteod jn bbrikaist Iteeds ISTl sihieef de Accademie national de Paria Nous vona dAoantona una H d llle d preail4re clami en consideration aaTOti exoellanta fabrication da Ohooolat bonbona varlöa eto eto StOllWtrck S fabrikaat ia verkr baar bij U H Cunflseurs Banketbakkers enz enz OfiDoraalvertegenwoordiger voor NederlaiidJnlim Vattenktodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND QOl DA 17 Septomb 1895 Zondigarond omsbveks negeo nnr ODtstond te Bergwhenhoek brand by den bouwmaa I T d M Twee bergen met hooi ea korea benerent de woning zgn een prooi der Tlammen worden Dê Hoogs ÏUad rarwiep het ousatiflberoep T n M van Q reroordeeld wegens het ia itryd met de politie verordening te Veneiidaal aldaar tnncben sonioodergang en xooBopgaog laidkeeli uitTenten Tan bladen Hei 0 M by de Haagiche rechtbank vorderde gisteren voor een gewezen bierbroawenknecbt die een pastoor der Oad Kooaiscbfln geld poogde af te setten door hen te bedreigen in conranten en brocharea een Bcbandaaltje openbaar te zalleo maken twee jaren gerangeniutraf In den laten avond van Zaterdag werd de poetbeambte M die zich geregeld iederen avond met een wagentje op den weg van Leiden naar Vooncboten bevindt nabg Vooracboten on Terwaebt door twee hem onbekende mannen overrallen die hem een paar f uchte slagen feoabraohten Door ayn tegenstand wist de aangevallene zich echter weder te bevryden waarna hg liofa zoo spoedig mogeiyk nit de roeten maakte aoodat hg met den schrik vrg Tar aaaTulling en verbetering van nn vorig baricht Bchrgft men nit Havelte Zekere J Brala wonende aan de Pglbrng onder dese gemeente was Maandag met geladen geweer nit sgne woning naar het veld gegaan om eenden te schieten Door een toeval ging het schot ai en trof hem in het hoofd Op gerlngeo afstand van zgn bnis vond men hem l gen Naar hnïa gebracht werd de halp van den geneesheer nit Harelte ingeroepen die den dood constateerde Men schrijft nit Sofaiedam aan de Maaabodaic Het mag een verblgdend teeken genoemd wortbii dat zich in het iwaar gedrnkte Schte dam een ntenw leven gaat openbaren Terwgl r reeds circa 100 brandergen afgebroken zijn beeft dit tbana niet meer plaats integendeel die esDigen tgd stil stoodeo worden na weer TEVlLLETOm DE fflARSRRAHGR iSmr M DnÜKl Oob Ifr Morton is oud en Psallae kent hisr de streek nog niet Masr je snit ziao als ik eens met hen praat dan gaven ze mg dsdelgk gelijk Je solt na toch niet den moed Uien zinken P Ik wU immera alles mei je deelen en je overal volgen Wil je LQ de stad wonen ik ga met je mee of liever op bet laad mg ook goed Helautedt zag een oogenblik nadenkend roor zich aecr Laten wg er dan nog eens met Hr Horton over ipreksD bêsloet hg in ieder geval eoI ik bero Boodig hebben voor de noodige iDtrodaotiea Bo worden wg liet eens 2Uen dan ga ik teges den middag aaar Oaklea om mst je vader ta ipreken als em man tegenover een man ik wil niets in het geheim doen Zq ug hem met ichitterende oc ea san m ant woordde tDoe het Aagoat ik beo trotiob op je nHuur vergeet niet dat mijn vader oog maoht over id j heeft Bxdang ik niet door de wet aan ja rerbon dsD ben t tHy kan je aiet meer aan mjj ontnemen Ellen staar kom nu mee ooor de parlor 1 Bg een At c veoaten atoou PaulLne die z Ai dadeIgk omwendde en ket jonge paar met eea stil laat in werking gebracht Ëen moatery eu groote stoomkoreomolen beide door brand vernield werden weder opgebouwd enz om niet van nitbreidingen van bestaande fabrieken te spre keu Hierdoor ontstaat onder den ambachtsstand ook meer leven en vertier Te Hilversum kreeg de heer A voor één dag een offioier en een manschap in kwartier maar bedenkende dat een offioier vericoeid en bestoven van de manoenvres terogkeerende liever op zijn gemak in een hotel lou wenschan ntt te rusten dan zich in een hoiselgken kring meer of min U moeten geneereoc besteedde hg hem in een der beste hotels nit De daarvan ontvangen rekening luidde Wegens logies en peniion en consumptie toor den WelEdelen Heer df van Sept 4 1 Bier en 1 oude klaar f 0 25 Diner met dessert OO i fi St Emilion 1 00 i fl Hocbbeimer 1 25 4 fl Chamberiin l öO 1 Café 1 anisette en 1 sig 0 35 Logies en oDtbgt 1 75 f 8 10 Af TOor het biljet 1 00 Blflft f 7 10 Als mijttheer A dien offieiw in den hnisa lyken kring een goed hem pasnnd onthaal had bereid zon h er dan afgakomen zgn met f 7 toe te leggen Ëen treurig ongeluk gebeurde gisterenmiddag te Sliedrecht vóór den schooltijd op de speelplaats van den beer ti Een brandende lilapluotfer door een der schooljongens opgeworpen kwam terecht op de kleederen van een 7jarig meisje met het gevolg dat het kind weldra in vlam utond en zulke hevige brandwonden bekfram dat men voor bet behond van het leven vreest De onderwgzersrronw die de vlammen doofde ddÊt het kind in een karpet te wikkelen bekwaffl mede erge brandwonden aao de handen De brand van de stoomzeepfabriek het Anker der firma Qebr Dobbelmann is nog niet geblascht Voor bgna 4 weken eindigde men het blnischingswerk natnarlgk in de TerondersteJÜDg dat de enorme daarop geworpen massa s water het rnur wel zouden hebben uitgedoofd doch nu de overgebleven puinhoopen worden opgeruimd komen steeds nog rookeode soms rood glimraende vettige s te voorsofagn Gisteren vooral tegen ontviDff en toch eag Ilelrastedt aan hnro oogon dot zg geweend bad Ja God ig bad hem naar Ellen gebracht maar hij wïtt niet gent wanneer eij de kamer uitgegaan was Er bleef hem echter geen tijd voor herinnenageD waot aït een fauteuil b den boord richtte Mr Morton ziok op en ging hen met een nu hoe staat het met u beiden F e gemoet nik lou u graag een paar minuten alleen willen preken Sir aprak de jonge man en de ladies zoolang te zomen taten Mortod knikte zwggead nam Helmitedt bg d a orm en voerde hem naor eeae oobterkomer vSteek na suor van wal mgnj nige vriend aprak hij hortetgk Nu deelde Helmstedt bem in Irorte woorden mee wat er tauohen KIIoq ec haar vader voorgevallea was en welke verwachtiogea zgn meisje hem roor de toekomst iDgeboesemd had Morioa het hem tot het eind uitspreken en ootwoordde toen bedaard vWe Sir ik zal u twee dingen seggen Dat jonge ding Ls verstandiger don wij aUoo te Eaneo de lio heeft zeker hoar oog geseberpt Wilt a maüekoaderwgEer worden ik sta u met een flinke om borg voor hw suooes dom van ons dat wg elf niet op dat idee sijia gekosaro wtmt het gebeela Zaides aebreeuwt om mutiekonderwgxera All u het verkiest vergere ik u morgen naar die twee bn erseholen an a kunt een weldoeoer voor de meeste famUien in dete atreek wordeo die nu schatten uitgeven om hiiDiie kinderen naar het Ooiten te zenden Moor wat e ook wtlt beginnen t tronw eerat wont alleen oen gehewd onderwgMr kan hier ancoea kebbeo a b pt wel woarom den avond hing er eon roodaehtige walm boren en in de roïne De wacht is ook s uacbts wen bg de painhoopen betrokken Aan een correspondentie uit Kota Radja dd 3 dezer 11 voorkomende in bet Pad Hand ran den 8en wordt bet volgende ontleend 0p den 22en Juli I maakte oon detachement troepen op Telok Seicawé een militaire vertoonlng eoimIs dat eenmaal per week plaats rond lAngs het itrand gaande zag men een Atjeber dia oogensctigDlgk aan het rissohen was Eensklaps echter sprong hg op en iel den detsehemeotscommaodunt den Iste luitenant A EI van der Hoeve te Igf De aanval was zoo onverhoeds dat de aangevallene den slag niet kon afwenden gelukkig brak de slag op den helmboed zoodat de verwonding slechts een gering letsel teweegbracht had de beer Van der Heeve nog de onde politiemnta op gehsd hoogst waarsobgnlgk dat diens hoofd gekloofd zou zgn geworden lËr beerschte weldra eanige verwarring een sergeant die den aanvaller onschadelijk wilde uuken kreeg een houw over zgn bovenarm waarop eeu lavaanscb noldaat nit het gelid trad en den wanhopigen Atjeheraan zgn bajonet reeg deze had net nog even den tgd om den soldaat in de hand te verwonden Do verwondinien zgn g lnkkig niet van ernstigen aard de gewonden zgn in het hospitaal te Pantel Perak opgenomen en zullen wel binnen kort hersteld daarnit ontslagen worden Doch ik rrsag u wat moeten wg denken van een volk dat na zoo langen en hopeloozen strgd zgn feilen bast vooral wat kompanie heet op zoodanige wgze aan den dag legt Op bet Moseam van Kunstngverheid te Haarlem zal den 22 September e ne tentoonitelling van JafKtnsohe kunst worden geopend waarbij moest verschillande konstambachten tullen vertegenwoordigd zgn en die op enkele uitsonderingen na vooral werkstukken van oode kunst zal bevatten Wg zullen er kunnen zien heramisohe producten nit vroegere dagen niet roor Europeesch gebruik bestemd doch stukken van zeldzame waarde met fijne harmonische tinten door het veelkleurige émail op bet aardewerk gebracht geciseleerde brousen keurig gesneden ivoor en hout waarbg men niet alleen de artistieke uiting doch tevens de groota technische vaardigheid moet bewonderen verder rgke zgdeo stoffen orerbigfselen van de eigenaardige kleeding van het Japansche volk uit de tgden toen de Earo eeichs mode nog drrbftlvo Sir go op staaudeu voot met l Mlen naar den ambtenaar van den burgerlglcon stand Ik zal er wel roor zorgen dat u gaen hinderpaal in den weg gelegd wordt Dat zet ten eerste een prachtige pust achter uw prooaa en tan tweede weet u ntet wat Elliot doet ols hg van middag thalskotat en ziet dat igne doohter geologen Is Hg kan wel tooreol energie niet von haar verwacht hebben en 3ir oprecht gesproken u bent het KUen schuldig I Wilt u ooor boor vader gaan goed maar eerst moet er nieta aan te reronderaa xgnl ffM ik dat als maa voa eer does Mr Morton BQ zond u het zelf vergefolgk vinden als o de vader TOQ mijn meiaje waa P ffik rood het u oon ols eerlgk man Sir die de lakeo onpartgdiger beschouwen kon dan eea vader en ik rood bet u om uw eigen best en in het belang VOO het meiaje dot haor goede noam en baar oudf r Igk buia voor u opgeofferd heeft en in de eerste plaala aanspraak beeft op herstel vati eer door t Ia geno Mr Morton ik dank u viel Helmstedt den ouden heer in de rede es herademde alsof een sware last hem van da sohoudera gononien werd ik sol uw raad vrigen ala Kllen ten minste ook wil D moor waar wij moaten heengaan en komen wg tenig don vroog ik voorloopig voor ona b iden onderdak tot ik mg ergens kan reraligen Wel Sir door hoor ik nu eeos een verataodig woord lei Morton hem levendig de hond scbuddsod jvik schrgf een patr regels aan mgn vriend doo vrederechter dia je geena moeielgkhaden in den weg ui leggen en om elke vertraging te voorkomen atour ik Otnu voorait naar de stad eu over een bolt aar hebt n de tweewieldekor ea goot er voa gvaii invloed atdftar aitoefende Net salko kako mooaa en andere knuatvoorwerpeo waarbg bet talent van dit hoogartistieke volk zoo seer tot tgn recht komt Wg mogen hopen dat da liefhebbers en vooral de beoefenaars der rerscbütende konstambachten van de gelegenheid gebrnik zullen maken deze uitgezochte rersameling in oogen ohouw te nemen Voor de eventneele leen ing van f 200 000 ten behoere eener viaachershaven te Sehereningen is door de ingazeteuen ingeschreven voor een bedrag van circa f 150 000 waarran f 100 000 door de rocderg Ue inschrijvingen zullen volgens besluit ran de gehouden bijeenkomst van bet uitroerend comité geldig blgien tot 1 Januari lti97 Jit enkele med deelingen van den roorzittar van het comité bleek dat ongetwgfeld binoen korten tgd wanneer de maatsebappg baar voorwaarden van deelneming definitief beeft vastgesteld het ontbrekende bedrag wel te vinden zal zün Da directies van Zeebad Scbeveningen Oranje Hotel en Garni hebben o a zich verbonden de zaak in de rargadering van commirsarisseu te brengen De reigadering Iwsloot nog den uitslag van de iasobrijriog te melden aan bet comité dat concessie roor den aanleg van de rissohersharen beeft gerraagd Een hevige brand woedde eergistermorgen indo ZuiderLegmeer De boere ran de L meermaatichappg nabg Kudelstaart met meerdan twintig schelven graan ging in de vlammen op Het onheil schgnt ontstaan te zgn door het broeien van een k amp hooi Begrgpelykerwgze werden onmiddellgk de omstaandegraanschelren aangetast Het was op eenafstand een fanlutisch sohoowspel deze laatsteals gloeiende zuilen te zien gloren Ongeraer vgf oor werd da brand ontdekt terwgl om circa half zeven de woning het moest ontgelden In dien tassehentyd had men gelegenheid den inboedel van den bewoner Schoondermark in veiligheid ta brengen De macbinerietJn werden mede gered Een party van 100 mud gedoraobt graan die op de zoU der lag ging verloren In een miaimum van tgd werd das het werk ran zoo vele maanden vernietigd ging het prodnot van meer dan 250 H A verloren Alles is rerzekard Een manier om zich aangenaam te maken Iemand biedt by gedrakta eiroolaire beschouwingen roor kranten aan ondar opmerking dat de bladen raak te kampen hebban door Maar laat ons kind nu niet longer woehteu IIeltnBte t vorlist te got k met Morton de komer Voor de op u kier stoondo deur der porlor bleef hij staan au drukte de hand togf n hot voorhoofd t was bem of hy droomde Hij luisterde een poos naar l lens welluidende atem en flulaterde ik kom Ik volg uwe ater waarheen ze mj ook voeren moge 1 Toen opende hg de deur O de canapé b het veoater sot Ktleo in peinxende houding den tuin instoreod Snel drooiue lU zich om ea baar bleek geloot kleurde toen hoor geliefde biooeotrod Bg een aolontafeltje atood Pauline in eene Ülaatratte Ie bloderen doob Helmatedt zog hoor niet Hg snelde naar zijn edel melafs tot en wierp zich aan hora voeten Wil je mg bebbsD zoooli ik ben lülen vroeg hij mot trillende stem Dnrt je bet wogen F Zg boog ch tot hem neer sloeg de handen om tijn hala en l de bet hoofd tegen bat sijae Ja August tluiatm zij metjon durf ikalloa Ik verlaat je niet weer I De deur piepte eren in hare sohoroteren FauUoa had de kamer verlaten De korts avondschemering van dlmselfden dog ging reeda in duiitemia over toon Helmatedt weer de poort van Morton bouse binnenreed De oude heer bad sgn karretje al von verre lien aankonen ea atoDd hei jonge poor ol op te woehtm All right vroeg hB Vss Sir door ia mgne vrouw ootwoordde ds gelukkige man sjja lief wjjl e uit dea wogM tillend en uateen lichtte h i den sluier von hoor hooggekleurd gesicht ITentt m v m i$d