Goudsche Courant, woensdag 18 september 1895

mt fange n 1 Al lei TU vas ïrcei Wiel 41 4 80 6 94 7 11 7 69 8 39 8 43 8 51 9 87 11 11 4 67 7 69 ff ff ff 10 04 V 6 04 1 01 ff ff ff 10 11 8 11 ff s 8 18 ff ff 10 18 ff l iO 6 41 r M l 9i l 8i 9 03 9 10 10 97 11 19 1 48 9 60 8 10 1 48 4 10 8 81 JO 9 06 1 41 1 86 ff ff 90 ff 9 10 I Ot ff ff 8 87 ff 9 9 9 09 ff ff ff 44 ff 9 16 8 09 S M 4 08 4 40 6 61 a 80 1 98 10 N DIN H AA 0 0UD4 7 8 40 9 09 9 40 10 17 7 S9 1 47 f 7 S9 8 14 7 4 9 01 ff f 7 81 9 10 9 10 10 81 09 7 91 7 47 8 1 10 8 11 1 19 9 91 9 99 99 9 99 ai 7 4 8 07 8 18 souda DKN B A e waar tegen bat Tnrkaoha bewind in verzat te komen Ëa nu komen waar van Kreta het eiUnd waar reeds sooveel geladen en geatredan is in vroq r d n berichten van toenemende agitatie onder Ghrütenen en Mohamedanen heide omdat de Porta zich niet bg machte de rust en orde op het eiland ta be toont waran De 1889 eiland Directe Spoorwegverbindingen met iOlIÜA Zomerdlenst 1895 A lOTTIIBAM 1 94 9 89 8 44 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 1 44 S IO 4 09 KOTTIRO H e O U D 1 9 11 10 99 11 10 19 90 10 89 10 89 10 4I lO ii 7 80 l 8l 9 09 9 87 lÓ 90 iVsO 11 19 19 98 1 17 8 8S 8 47 4 41 5 17 7 14 7 44 F i9 1 14 9 14 11 19 7 49 1 47 ff 11 09 19 87 4 7 1 01 10 0 sHa8afi 48 7 80 7 48 8 80 9 18 M8 10 1411 88 If II 1 88 8 44 8 58 S 43 4 I 8 17 8 11 7 18 8 88 Toorb 1 54 10 80 t 1 44 i r U Z Zefw8 08 10 88 1 58 r v 8 18 9 18 2av it 19 r V 10 48 8 00 r v 6 48 10 08 Gnada 6 80 7 50 8 18 9 9 1810 1810 5718 0518 488 80 8 14 8 86 4 18 4 43 8 47 6 58 8 8810 18 Stapt e Blaisiük Kraisweg en Kootdorp Leidsokaadan Ooi d 7 Ï T M Ï I w 7 9 8 5 Iff 11 1 li 4 ff ff ff 1 01 ff l ll ff 10 19 Vosrb 1 07 9 08 ff ll i7 ff 19 18 8 90 8 M 10 97 aUp 9 11 9 18 9 87 10 7 10 48 11 89 li 4i 1 081 67 4 06 4 17 6 916 67 7 44 9 S1 9 I ii 10 89 n 4 OOI Dl UTEICBT Ondb 6 11 8 40 7 l 1 09 l il 9 06 10 19 11 11 41 i iS 1 17 4 1 4 47 6 87 l ll 10 11 Oudew 1 60 8 64 ff ff ff 11 14 i 87 7 10 10 19 WMrd 8 89 7 08 8 lit ff ff ff U ii ff 9 48 8 84 6 06 17 7 18 8 41 10 87 VtnAi 8 117 98 8 9818 419 9 87 10 61 11 41 l iO 8 08 8 80 4 41 8 19 8 81 7 419 94 U n O D II 1 4 HBTiaDAH Oottit 40 9 il 10 01 11 li lO l ll 4 47 Il i ia Mllllill WH 7 61 9 10 0 BO ll 4i U 4J IM 1 11 11 11 De BURGEMEE9TEB nu Ooudt brengt bg de ter kencia nu de btluighebbtndao dit door dan Heer Directenr der Direota Be lutiDgen enz ta Rottardtm op den 14 Saptember 1895 eiecatoir ign rerklurd Drie kobiaren der Badrijbbaluting dianetjur 1895 96 Noa 11 13 en 14 Dat Toormalda Kohieren tar inrordaring ign geatald in banden nn d B Haar Ontrugar dat iadar diadauop D T a C H T G O U D A 9 10 11 84 18 50 8 10 8 58 4 48 6 86 10 88 21 61 r 4 16 6 6S r 10 81 ff 6 84 8 84 10 44 1B 0T l SS 8 48 4 87 1 80 7 0 AMSTlKDAlfOOCDA 8 15 8 51 II 8 40 4 98 8 04 18 14 18 19 8 88 k 8 met gebrek aan degelijke beschaafde hoofd ariikelen En om daarin te foorzien beveelt biJ zich na beleefdclgk aan tegen den waartijk civielen prgi fan hoogitens f 2 en bg getallen nog minder Onze colloga s zullen zich tegen dien pigs ongetwijfeld basBien dien beschaafden en degelgken medewerker aan hnnne redactie te rerbinden Orer d uitlegging ran art 1650 B W luidende Metselaars timmerliedeo en andere ambachtilieden welke tot bet tetten van een gebouw of het maken ran eeoig ander aan genomen werk gebezigd zgn hebben geene irethtirordering tegen dengene te wienii be hoeve de werken gemaakt ryn dan ten be loope van hetgeen dezd aan den aannemer uhaldig ia op het oogenblik watropzg hunne reehtsvordering aanleggen c badden Vrgdag Toor de rechtbank te Rotterdam pleidooien plaate Den aannemer had het bonwen ran eene achool van de gemeente Rotterdam aangenomen Na eenigen tyd werd hg in staat van failliisement verklaard Drie bazen een smid een stukadoor en een loodgieter gebezigd tot het boQwen van de aehool rrnegen van de gemeente betaling van hetgeen deze den aannemer tgdeni het oitspreken van het faiUisaement scholdig was Hiertegen verzette zich de carator mr A C Viiaer te Gorinchem die by pleidooi met een beroep op dn geschiedenis der wet en de recbtapraak trachtte aan te toonen dat genoemd artikel alleuo hen die in dienslbetrekkiog baudeuarbeid verrichten op het oog beeft Mr Smit meende integendeel dat bet artikel wel voor deze eischsrs geschreven is Hg was van oordeel dat het geen vereiichte is dat zyne cliënten zalven met hunne handtin medegewerkt hebhen mita slechts vaststaat dat zij aan de oitvoering van het wvrk deelnamen door leiding toezicht op en verdeeliog van den arbeid Hoe dronkenschap bg de Engelsche politie gestraft wordt bl jkt nit bet volgende geval dat zich eenige dagen geleden te Londen voordeed Ëeu politieagent der e afdeeling die aronken op zgn post K vonden werd kreeg als straf degradatie voor den tjid van 12 maanden waardoor bg per week f 1 80 minder verdient Het borreltje dat hy to veel dronk koat hem das behalve de schande f 93 60 Verschillende oorsaken gn opgegeven voor het afspringen van het plan tot oprichting van een geweraofabriek te Maastricht Volgens een mededeeling in de Maastr Crt zouden de leiders van betayndicaat nog in tgds hebban ontdekt dat ag door onjuiste tecfaniscbe voor stellingen mialoid waren zoodat zg niet slechts aan de bun toevertrouwde briaagen maar bovenal aan het belang van Nederland verplicht waren de onderhandelingen af te breken Er heeft zich een comité gevormd om een ffedenkteeken op te rïobten op het graf van den oudminister mr W K baron van Dedem te CalcutU Leden van dit comité zgn de beoren van Meeuwen rioO president van bet gerechtshof te s Hertegenboseh van Gennep lid der Tweede Kamer necretaris van den Berg president der Ned Bank Brantsen van de Zyp oud lid der Tweede Kamer Cremer lid der Tweede Kamer J Groot wethouder en dgkgraaf van rechterland Ie Hoorn M Macka lid der Tweede Kamer lord Reay Mees lid der Tweede Kamer van Pallandt ran Waardenborg en Neergnen lid der Eerste Kamer RÖell lid van Oedep Staten van Noord Hol land Schimmelpenninck van der Oje Commiasaris der Koningin in Utrecht en Tilmau lid van h t gerechtshof te s Uertc nboscb Door deie heeren is en circulaire verspreid at Qouda Moordwht Ki ttW9rkwk OimIIu UoHerdAm Bottndua kpaUa Hiauwtrkarll MMtdnckt 9miM waarin zg een beroep doen op de medewerking hunner landgenooten die gelgk zg behoefte gevoelen om aan den overledene op deze wyze eene passende hulde te brengen Zga groote gaven van geeat en hart de hooge opvatting van zgne levenstaak op kolon aal gebied zgn dood te midden van een onderzoek ter wille dier taak ingesteld naar de toestanden in Britsch Indie werden in moederland en koloniën door a le oi fanen der openbare meening zonder onderscheid vsn richting met warme vereering herdacht s de commissie in hare circulaire waarvan wg op vercoek eerst heden melding maken Van die hulde zgner landgenooten door een paasend gedenkteeken getuigenis af te l gen op de plek zelve waar hg eenzaam onder vreemden inst moet aan een behoefte van piëteit beantwoorden die door velen zal worden gevoeld c Met bet o op de verwachte deelneming wordt vooi esteld eene bgdrage van f 5 offchoon ook kleinere en grootere in dank zullen worden aanvaard Voor Oost eo West IndiS alsmede plaatselijk voor de gemeente Hoorn waar de heer vsn Dedem bui emeetter was zijn bgzondere comités uitgenoodigd H Ct De Fraoache bladen bevatten nog tal van bgzonderbeden orer I on Bouteilbe zooals de werkelgke naam blgkt te zgn van den anarchist die de bom wierp in de bank Hothscbild Er blijkt nit dat men hier te doen heeft met een van die dQcla8sé9 die een opvoeding boven hun stand ontvangen hebbende en bet hoofd opgevuld met een verwarde massa kennis slechts droomen van eau gemakkelijk en weelderig leventje zonder de energie te hebben rich door arbeid op te werken en daarom een doodelgken haat hebben opgevat tegen allen die meer volharding en succes hebbeu gebad Bouteilbe meende recht te hebben op een hooge betrekking en achtte zich te goed om door baudensrbeid zgn brood te verdienen Hg hield het overal dan ook slechts kort uit toen hg door bemiddeling van een vriend zgner familie bg een handelaar in rgwieleo was geplaatst liep bij na drie dagen weg zeggende dat hg niet voor kneobt wilde spelen Vooral Rothschild was hem een doorn in het oog hg noemde het sdégoütant dat iemand zoo rgk was de maatscbappg moMt hervormd worden on de sales bourgeois moesten verdwgnen Bg zgn verhoor heeft hg bekend tegen de rgke lieden te hebben willen protesteeren de ontplofbare brief welken Rothschild eenige dageu te voren had ontvangen had hem op bet deokbeeld gebracht van sija groote daad van protest Met groote sluwheid heeft hg de justitie aauvaukelgk om den tuin geleid door een verkeerde beiohrgviug to geven van den inbond der hom deed hg da meeniog ontstaan dat hg medeplichtigen bad Ditiseobter niet bet gevat hg heeft de bom alleen vervaardigd in een afgelegen hoek van het hoach van Vinconnes na de verschillende benoodigdhedeit een cacacobu cbloorznre potascb buskruit en een zoogenaamde Romeinsche kaars bg verscbiltende winkeliers gekocht te hebben om geen aohterdoobt te wekken Deze winkeliers met hem geconfronteerd hebben hem allen berkend Een FransL h blad heeft weer iets nienws ontdekt Duitscliland heeft Schiermonikoog gekocht om er een kolenstation te vestigen I Zooals men weet werd eenigen tgd geleden een groot deel van dit eiland toehehoorende aan lur Banrk verkocht aan graaf UernstorffWehoingen Natuurlgk veraudert de nationaliteit van het eiland daardoor vols rekt niet BOUD t 10 14 19 09 19 99 11 01 19 19 11 08 19 11 ll li 19 41 11 14 li BI 9 19 10 11 Voor btjgelooviga zielen was t Vrgdagjl een kritieke dat c van de Ie orde daar de 13e op een Vrgdag viel Volgens Figsro € is in het verlichte Pargs dit bggcloof noi zoo sterk dat da n itvangsten der spoorwegen en zelfs dar omniboaaaD op snika dagen aanmarkalgk lager zgn dan gewoontgk Behondena nadere wgziging in hun voornemen is het vertrak van generaal Vetter on zgne gade nit de residentie bepaald op Vrgdag 20 dezer des voormiddags Oen 26en daarasnvolgende znllen zg te Marseille aan boord gian van de Soembiog Naar men verneemt zullen de generaal en mevron w Vetter den dag lóór hun vertrek in het Hotel den Ouden Doelen te Rotterdam aan vrienden en bekenden de gelegenheid geven afscheid van hen te nemen Te Ljon heeft een 24 jarige brievenbesteller door ds zonderlinge gril bezeten zich in de leenwenkooi eener menagerie te willen laten photograpbeeren zich bniten voorkennis van den directeur in het hok begeven OnmiddeIgk wierp zich een der leeuwen op hem en verbrgzelda hem het hoofd Men had de grootste moeite bat Igk uit de klauwen van bet woedende dier loa te krggen Ongeveer een maand geleden nam een Engelschman die beweerde geneesheer te zijn zgn intrek bg een weduwe aan de Lenvebaven te Rotterdam woonachtig waar zg gemeubileerde kamers verhuurt Nog niet lang woonde hg daar of reeds had hg stormenderhand het hart van de 40 jarige zuster der weduwe veroverd Tot een huwelgk besloten hetgeen op aanraden van den Engelschmsn omdat er bier te lande zoo vele formaliteiten in acht zgn te nemen in Engeland zon worden gesloten Al wat noodig was voor hniribooden kocht men echter hier omdat dit volgens den bruidegom hier zooveel goedkooper is dan in Engeland Een en ander geschiedde met de spaarpenningen der bruid Nadat alles voor de hnwelgksplechtigheid in gereedheid gebracht en de koffers gepakt waren werd overeengekomen met hare familie van hier nit per Harwicbboot de reis zou maken terwgl de broid om van een neef zijner aanstaande vergezeld naar den Hoek van Holland vooruitging om voor de medegenomen koffers zorg te dri ea Gekomen aan den Öoek van Holland wist de Engelschman de niets kwaads vermoedenden neef te bewegen in het hotel op hem te wachten totdat hg een en ander geroeid had Van die gelegenheid maakte hg gebrnik om de koffers in plaats van naar Londen naar Antwerpen te expediteeren waarheen hg zelf volgde den neef den bruid en bare familie aan hun lot overlatende Hnn bleef toen niets anders over dan stilletjes naar Rotterdam terug te keeren zonder Engelschen dokter Gisteren ia op bet strand van Vronwenpolder een Igk van een man aangespoeld Men schrijft nit Vlissingen Naar wg vernemen zal op het Spaansche stoomschip Manilla dat de vorige week op de reede alhier de Noorsche stoomboot Xania in den grond heeft gevaren en ter reperatie naar Antwerpen ia gestoomd toch beslag worden gelegd Kapitein Mobn van de Xania verklaarde dat op de Manila voor de aanvaring groote vroolgkheid beersohte 19 40 19 01 Jtreokt 6 88 7 60 Woerden 6 58 8 11 üadawatar 7 07 8 19 Qonda 7 80 8 88 AsatardaaWp 6 50 tJO In vele bladen staat het berioht te lezen dat kapitein Mobn vafi de Xania na het omslaan van de sloep zich nog geruimen tgd met zgne beide kinderen zwemmende boven water moet Qehouden hebben Volgens verklaring van den kapitein zalven zegt de Vl Ct beeft hg van zijn kinderen die onder in de sloep zaten toen deze omsloeg niets meer gesien maar heeft het hem venl moeite gekost drgvende te blgven daar twee matrozen zich aan hem vastklampten die bg met de grootste krachtinspanning zich van het Igf moest honden De ktpitein betuigde dat als hg een zwak man geweest was hg er nooit in gealai d zon zgn ztch te redden Tot tweemaal toe had h j dan ook hjj het womtelen met de twee nuuinen dia uat iwemman kmdea dao nioad opgegeven Verder verklaarde kapitein Uohn dat hg bg het ongeluk geen oogenUtk ague tegeawoordigheid nu gaast verloor sal mat toen hg in den door zntgiog van het acb varoorzaakten draaikolk tot op aan groote dïepta naar beneden werd getrokken De Xania ia midden doorgevaran Hat achip was galaden met atukgoaderen waaronder 700 ton zinkarU Peraoonlgk Igdt kapitein Mohn vaal acbade bg de aanvaring van zgn schip waarin hg ook aandeel had Gisteren is het Igk aangespoeld van Groaviat den hofmeester op Xania Het ia door kapitein Mohn herkend Vergiftiging door ganceleverpastij Da familie J te Berlgn bad dezer dagen bg den maaltgd van een paté da foie gras gegataa Des naebts werden alle acht personen dia aan den maaltgd deelnamen ernstig ziek £ an onmiddellgk ontboden geneeabeer constateerde vei ftiging hoewel ie de rest der ganzalavsrpastei geen vergiftige bestanddeelsn gevoadan werden Men vermoedt dat het al te sterk mesten der ganzen zoodanig op de lever gewerkt beeft dat zg schadelgk voor de gesondheid geworden vres De z praal van den alcohol Volgens een Doitscb statisticus geeft onderstaaada statistiek een juist denkbeeld van hotjaariijksche verbruik van alcoholische dranken in Daitschland Volgens de gemiddelde uitkomsten der laatste vgf jaren drinken de Duitscbers par jaar 676 470 000 liters jenever en brandewgn 5 455 600 000 liter bier en 322 000 000 liter wgn Dat wil zeggen ieder Duitschsr drinkt jaarlgks gemiddeld 13 liter 70 centiliter jenever Q liter bier en liter wgn Niet weinig voorwaar De Belgische bladen brengen nog uitvoerige bgzonderbeden over hel reroogelnkken van den luchtreiziger Toulet Wat dd vermeeda Igke oorzaak betreft verzekerden twee luchtreizigers die Tonlet hebben zien opstggen dat de onderste opening van den ballon gesloten was zg badden toen dadelgk de opmerking gemaakt dat een ongeluk niet kon uitblgven Het is hgna niet ta gelooran dat een ervaren luchtreiziger ala Tonlet zulk sn onvoorzichtigheid zou hebben b aan immers hg moest welen dat het gas zich in de bovenlucht sou uitzetten tengevolge van da varminderde Inehtdrokking ongerekend nog de nitsetting door de zonnewarmte Mevrouw Tonlet is dan ook van eenandere meaning zg vermoedt daC aan dar paaaagiars zonder er bg te denken een lucifer beaftafgaatreken om een sigaret te rooken en dat het gas daardoor is ontvlamd De toestand waarin de ballon is gevonden bevestigt desa onderstelling echter niet het taf vertoonde geen spoor van verbranding maar was blgkbaar gescheurd door den inwendigen druk Men kon ook duidelgk zien dat de stof eenigszins versleten was De ballon had bg het neerbomen den vorm van een gesloten paraplnie Ooggetuige van de ramp was commandant Ablaj de broeder van da beruohta mad Joniaux hg was buiten aan het jagen en de ballon kwam dicht bg hem in aan aardappelveld neer Toen bet ongeluk gebeurde moet da ballon op een hoogte van 2 a 3 000 meter geweest zgn De lichamen der vier ongelukkige reizigers waren afgrgselijk verminkt en hadde Q geen menschelgke gedbunt mear de barometer van Toulet was geheel in zgn hoofd doorgedrongen Zgu horloge stond natnorlgk stil maar toen men er eren aan schudde liep het wear geregeld door 7 50 8 09 9 07 10 84 Er 8 88 10 84 ft ff 9 86 8 86 8 419 49 11 10 6 81 7 48 8 8 49 11 10 Da namen der drie overige slachtoffers zgn Delvaux ScbeersDupais en Da Saalfoit De eerste was winkelier in manulaotaran en vader van zeven kinderen zgn ondsta soon las te Brussel het ongeluk nit een conraot Xk tweede waa ean koopman in koloniale waren gehuwd en T er vsn vgf kinderen h bad zgn vriend dan acboenfabrikant De Saulfiot orerhaaldom de reis mede te maken Beiden waren buiten weten van hnnne vrouwen opgestaan zg werden thuis verwacht om te eten toen da tgding van het vreeaelgk ongeluk kwam Hat waa da laatata rwa die Toulet voornemens was te maken Zaterdag bad hg tot sgn vrouw gezegd Morgen stijg ik voor het laatst op dit jaar eo het volgende jaar hoop ik wat anders gevonden te hebben £ r waa eerat sprake van dat hnn oudate zoontje ook zou medegaan maar door een onbestemde vreea gekweld had de mooder hem thuis geboadeo Uad Tonlet is anders een moedige vrouw dia salve verscheiden Inchtreizen heeft gemaakt Toen haar man in Januari 1893 door een val uit den ballon verminkt waa en maandenlang in een hospitaal moest verple worden Boodat de verdiensten stilstonden organiseerde zyue vrouw zelf locbtnisen om het brood voor man en kinderen te verdienen Da vrienden van het echtpaar hebban zich na tot een commiaaie gevormd om geld bgeen te brengen voor de weduwe varder beschikt zg over de som van 10 000 fr waarvoor Toulet zich verzekerd had hg de Gresham Tramrails scbgnen eene eigenaardige aantrokkingskraobt op beschonkeoen uit te oefenen Zatardi avond legde er zich weer eeo op de rails bg Voorschoten te slapen met t gevolg dat de tram hem beide beenen afreed en de man den volgeoden ochtend in het ziekenhuis ta Leiden overleed Onder Bo en is dezen zomer door den landbouwer Riugen aldns een proef genomen met den verboow van Transvaalscbe asrdappels op zandgrond De aardappels tierden w lig en vertoonde geen sporen van ziekte Elke stoel bracht minstens 15 volwassen knollen voort groot van stuk donkerblauw van kleuren uitstekend voor tafel aardappel geschikt o l heerIgk van smaak de proef emer is ook van plan bat volgend voorjaar een grooler deel van zijn land voor de cultuur dezer vreemde aardappels ta bestemmen Spoorwegraces in Amerika Volgens een talegram uit New York is eergisteren een bestaand spoorwegrecord aanzienlgk verbeterd Ben speciale trein van den New York Central Bailroad verliet eergisterenmoigen New York om 5 anr 40 min 30 sec en arriveerde te Buffalo te 12 nnr 34 m 57 sec zoodat de afstand van 486 mgl in 6 ureo 57 minuten en 27 seconden werd afgelegd Als men den tgd beaoodigd voor bat verwisselen vau maehinas er aftrekt werd het traject gemaskt in 6 u 47 m De gemiddelde vaart was 64 13 mglen per nnr et Ëngelscbe record dat on geslagen is stond op 63 mgl per uur De New York Centraltrein woog 175 tou terwgl da Engelsche 106 ton woog Gedurende den gehselen tocht bad de Amerikaanache trein met een bevigen t enwind te kampen De locbtballon die Zaterdagmiddag met den luitenant lacbtschipper Dajck en een pa s ier dan beer Max van de wielerbaan te Amsterdam upateeg beeft een heele reis gedaan De ballon is tegen 6 uur op een weiland tusachen Nienweraluia eo Breokelen gedaald De luchtreizigers kregen daar van de boeren bereidvaardig hulp Eeoige wielrgders hadden den ballon nageraden Aan de grensststions Rozendaal en Esschen zgn in de donanezalen en wacbtkamers borden opgahangen waarop de reizigers in vier talen wmden gewaarschuwd tWaobt n voor zakkenrollers Drie handige lui een Pool een Belg en een Franschman werden aldaar reeds op haaterdaad betrapt en opgepakt de eerste met aana gestolen waarde van f 25 000 Men acbrgft uit Philippine De groote hitte die wg gehad hebben heeft udeelig gewerkt op den mosselbandel Ër is alaohts weinig vraag naar baten mosselen De handelaren zgn huiverig om te verzenden en da afnemars in België en Fraukrgk om te baatallen omdat de mosselen apoedig tot bederf overgaan BDlteil Ddsch Overzlcbt Na de audiëntie die graaf Badeni Zaterdag bg dan kaisar van Ooatenrgk heeft gehad d ilde bg aan dan voonitter van het fluis van Afgevaardigden mede de opdracht aanvaard te hebben tot vorming van een ninuw kabinet dat den 4deB October in functie zal treden Het Fremdenblatt dat tot de officianae organen gerekend wordt aeldt dat gra Badeni ten huize tan vrgbeer Von Chumeck mat de afgevaardigden der Doitseha linkengde den parlementairen toeatand n da kabi nets vorming baaprak Bealniten werden niet genomen daar geen bepaalde medadeelingan over de politieke plannen van het nisnwe kabinet werden gedaan Van hel verhandelde is allaen bekend geworden dat de partg bereid is het kabinet te steouen indien de premier de zekerheid geeft dat de beginselen van de liberale partg niet geachonden zuUen worden Uit de mededeelingen van hetzelfde blad blgkt verder dat graaf Thnn niet in het kabinet aal treden doch atadhonder van Bohème aal blgven Graaf Badeni heeft het voornemen geuit een ministerie van zaken te vormen dat boven de partgen sal staan Geen der afgevaardigden en geen der ieden van het tegenwoordige kabinet zal er zitting in nemen met uitzondering van den tegenwoordigen minister van s land verdediging graaf Welaershaimb die in het belang der nationale defensie behouden hlgft Volgens de jongste berichten nit Weenen zal het miui terie Badeni aldus samengesteld zgn graaf Gasimir Badeni minister president on binnenlandsche zaken graaf Gleispach justitie graaf Hans Ledebur landbouw vrgheer Glanz von Eicha handel Leon von Bilinsky financïüu vrgheer Von Gautsch eeradieast en onderwgs graaf Welsersheimb landverdediging Om geen derden Pool in het kabinet op te nemen zal de premier of de minister van financiën als minister voor Galicië optreden Gisteren hield graaf Badeni de eerste bgeenkomst met zgn toekomstige collega s Daarin werd het voorloopig program vastgesteld dat echter oog niet gepubliceerd zal worden Personen nit de omgeiing van den uieowen premier beweren dat het geen staatkundig kabinet maar e n ministerie van zaken zal zgn zicb bepalend tot begtrgding der uiterste partgen en soekend naar den steun der gematigden om met dezen de noodige administratieve hervormingen in te voeren De nieowe premier ia naar Lemberg teruggekeerd doch wordt binnen veertien dagen te Weenen terug verwacht voor het nemen van de laatste beslisBingen De expeditie in Madagascar geeft te Pargs nog stof tot ontevredenheid Nu weer maakt de Ëclairc den inho jd openbaar van een gesprek dat een barer medewerkers bad met een deser dagen nit Majunga teruggekeerd reiziger Volgens dezen getuige liet de verpleging der troepen veel te wenachen Tgdens den marsob moesten de soldaten alleen leven van brood en meelsoep zonder dat ban vleesch werd verstrekt Zelfs ontbrakou geneasmidielen en vele gewonden moesten acht dagen wachten voordat huu kwetsuren verbooden konden worden Naar zgne schatting zgn reeds ongeveer 3000 soldaten bezweken Natnurlgk kan men dei elüke mededeelingen niet onvoorwaardelgk vertrouwen vooral niet nu deze getuige er bg voï t dat generaal Ducbesue waarscbgnlgk niet voor de lente van bet volgende jaar Antanauarivo zal bereiken Ook de Parysche correspondent van de Pall Mali Gazette spreekt over Madagascar en wel op grond van hetgeen hem werd medegedeeld door een man van hoog gezag c Volgen dezen berichtgever zgn de infanterie generaals zeer ontevreden daar da voorhoede die Antananarivo het eerst zal bereiken bestaat uit marine troepen onder bevel van gene raat Voyron een generaal der mariniers terwgl aan generaal Metzinger met de infanterie brignde de tweede rol is toebedeeld Alweer derhalve de bekende nsgver tusschen de departementen van oorlog en marine De correspondent van de Pali Mali Gazette voegt er bg dat de regeering generaal Duchesne zal gelasten terog te trekken naar Snberbieville indien hg binnen veertien dageu niet te Antananarivo is aangekomen ten einde daar het einde van het regen aeizoen af te wachten Ook deze mededeelingen van Engelsche zgde dienen met roorbeboud te worden aangenomen Een feit is het echter dat men in Frankrgk nog voUtrekt niet gernst is over den verderen loop dien deze expeditie zal nemen In Zwitserland waar een brood en koekhakkera vereen iging sinda eenigen tgd het boycotteeran toepast op collega s die onder da door baar gestelde prgzen verkoopen en op molenaars die aan dezulken meel leveren heeft een aldas met uitsluiting aanklacht ingediend tengevolge waarvan de bedoelde Veraeeiging thans veroordeeld is tot een schavergoediog van 5000 frs Hiermede is dns voor het eerst het boycotteeren stafbaar verklaard In haaat elke provincie van zgn rgk heeft de Tnrksche sultan thans met moeilgkheden te worstalen die zgn onmacht of onwil om slechte toeatuidan te verbeteren op het dnidaIgkst aan den dag doen komen Armeuië gaat voorop en de bemoeienis der mogendheden met deze qoaestie zal zoo men hopen mag da Porta leeren dat de tgd van beloven en niets doen eindMgk voorbg is Een toestand waaronder gruweldaden ala in Sassoen en alders geschiedden mogelgk zgn mag geen dag hmger bestendigd dan strikt noodig is Maar afgezien van Klein Aziê heeft da Soltan ook in sgn Eoropeesche provinciën heel wat b orde te brengen We wgzen op Macedonië waar de oproerige beweging alleen achgnt tot atilatand gekomen te zgn het wachten der ontavradaaan ia op eana goade galeganhaid om laatste groote opstand had plaate tn bat scheen dat Dsohewad pacha bat tot rust bad gebracht Toen kwam Mahmoed pacha als gouverneur generaal een fanatiek muzelman ouder wieos tiranniek beatnnr de financiën in groote wanorde kwamen Een aanslag op sgn leven mislukte Zgn opvolger Tnrkhan pacha een bekwaam man Earopeesch gevormd poogde de financiën te rn beterea en zoo ook de sympathie der bevolking te verwerven Hg ontsloeg vela overtollige ambtenaren doch daar de meeaten Mohamedanen waren haalde dat hem den haat zgner geloofsganooten op den hals De Christenen die herademden begonnen aan te dringen op de rechten die bun in 1878 waren toegestaan maar na den opatand van 1889 gedeeltelgk waren ontnomen Vooral verlangden zg een wederbgeenroeping der nationale vergadering en de benoeming van een Christen gouverneur Turkban die zgn moeielgke post spoedig moede was werd vervaugen en toen kwam werkelgk in zga plaats de vromere vorst van Samoa Karat haodorg pacha een Christen Doch ook hg bleek niet opgewassen tegen bet diepgeworteld wanbeheer dat in alle Turkscbe provinciëo heerscbt De gendarmerie en de politie zgn naar thans wordt ges reven in geen tien maanden betaald zoodat zelfs de braafste beambten van omkooping leven of met roovers en spitsboeven gemeene zaak maken Zelfs de Turken hebben de hoop opgegeven dat de Potte verbetering zal brengen in den toeatand De gendarmerie is in de tegenwoordige omstandigheden geheel machteloos In het binnenland vermeerderen de moorden door Christenen op Turken gepleegd en de muzelmannen nemen weer wraak in de nabijheid der steden waar zg in de meerderheid zga Op den verjaard des Sultaos den Sisten Augustns werd bg elk der drie steden Canea Rethymo en Candta onder de oogen der politie een Cbriaten vermoord De Christelgke inwoners dier steden vreesden toen eene algemeene slachting zg vereenigden zich on overhandigden ondersteund door de consuls den gouverneurgeneraal eene memorie aan den saltan Ze betuigden daarin dat hnn leven en hun eigendom niet veilig waren en verlangden een reorganisatie der politie Mocht zoo achrgft o a een Duitseh blad dit verzoekschrift zonder gevolg blgven dan zon het wel eens tot ernstiger ongeregeldheden kannen komen vooral omdat de Grieksche r eering baar best doet om de beweging aan te wakkeren De vereeuiging van Kreta met Griekenland is altoos een geliefkoosd denkbeeld tam de Helleoen geweest a S Staats loterij is KUiH Trekking nu Dinidai 17 Bcptamber 1896 No 9S61 7963 9808 n 18478 iwIor lOOO No 8986 6188 889e 14888 14988 i 10379 ieder 400 No 1684 en 1043a ieder 200 No 344 49 4 8747 9888 10491 18374 en 19877 ieder 100 Prijxen ted 70 181 2949 4608 7874 10081 18476 16408 18486 416 9838 4610 7999 10144 1989 18648 18494 811 2848 4871 8083 10893 12691 16788 1864S 894 2884 6097 8171 10986 12782 16960 18776 702 2964 6190 8179 10871 12771 16190 18815 814 8034 6188 8900 10299 12847 18294 18829 881 8298 6479 8982 10847 18867 18977 18993 951 3960 6488 8309 10470 18019 16376 19133 1044 3266 8586 8357 10688 13S74 16490 19884 1158 8383 6729 8498 10640 13193 16720 19401 1189 3601 6739 8681 10718 13343 16930 19444 1193 8898 5748 8792 10799 13847 16993 19558 1919 3718 5981 8764 10976 13872 17029 19638 1186 3739 6988 8759 10084 13493 17807 19688 1898 3808 6014 8856 10997 18496 17388 19705 1438 3979 6033 0188 U023 13685 17646 19713 1446 3976 6137 1460 3987 6108 1490 4016 6941 1498 4048 6349 9996 11053 14048 17698 19737 9306 11208 14069 17729 19996 9348 11278 14116 17783 90009 9813 11347 14521 17785 20080 1648 4146 6789 9618 11861 14682 17795 20017 1816 4169 6808 9614 11479 14847 17878 10803 1741 4173 6896 9633 11499 14880 17964 90369 1861 4191 7097 9686 11648 14901 17984 80500 1867 4917 7164 9880 11673 15013 18024 20819 1871 4984 7989 9870 11788 16146 18121 20698 9081 4808 7649 10008 11168 11163 18886 20806 8112 4411 769410010 11833 16138 18406 90860 1188 4491 7749 10098 19888 18869 18471 10910 1198 4499 roorkomt Tarpliebt ia igaan aaatlag p dan bg de wet bepaalden roet ta oldoao en dat beden ingaat de termgn ran laa weken binnen weikan da reclamea babooian ta wotdan inge QoDDA den 17 Septembat 1895 Da Bnigameeatar Toornoamd B L MARTENS B n r g a r 1 1 k a n Btatnd OËBOUEN 13 Sept Cbriatina Mar ouden C C Morst an M J Flnx Patru oadera T Romgn en £ da Korta 14 Naeltje oadert J G Heui eu S tan Draanen Johanna Aletta ondera H Lanriar an A M Boere Pietar oadera L Varmg en J Tan Dam Witlamina Cornelia oadera H Rgnhoat eo C W Wiltanborg Abraham oudere A Tan Reeden en M M Kaataletn 15 Willem Jaeobni oadera C J KroDmeanC J M Boaob 16 Maria Oeertroida oaderi A Bont en W Nobal OVERLEDEN 13 Sept W Ooaka 5 m 15 L Slobbe 5 w Zevenliulian GEBOREN Cornelia Nicalaaa ondara W BniteDbais en G M Maaakant OVERLKDEN F Klapwgk 20 u P Otterspeer 1 m Trieot Goedereii A van OS Al GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kra alotkoen 961 96 101 lUlV V 84 17 7Via ♦ i ♦ Via Via 97 7V l06 u 106 68 90 I6V 7 7 114 loov 97 mm 68 670 660 ioiv lOOf mm 110 186 83 lOlV w 100 180 84 j 108 94 196 144 106 Via 54 166 6S V 81 101 101 100 v 104 146 1 111 16 Via 104 aid 6 IVa 109 18 v 109 a 113 106 4 l f m l Va 190 io 7 W7V lÖÏV lOI IM a llWl IM liO l l 41 114 16 aKPTEMBKB NiDCRUNO Cen Ned W 8 dito dito dito S dito dito dito 8 IIOKOil OU aoudl 1881 88 4 Itjllir iDWhrü ing 1861 81 6 OoBTRNK Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 5 PoBTUOiL Oblig met coupon U dito ticket 3 ausuVD Ubl Binaeol 1894 4 dite OeooDi 1880 4 ditob iaoth ltS9 4 dito bij Hope 1839 90 4 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 Sf l ji Perpel leknld 1181 4 Tuuiu Oepr OoDT leen 1890 4 Oec leen ing aerie D Oec leening Kria U ZuiDAn Bar t obl 1899 6 Ualloo Obl Buit Soh 1890 6 VaKBEuau Obl 4 oobep 1881 AmraaoiM Obligatien 1898 8 Borraivul Blad leen 1894 8 Nao N i r HandeUr aaud Arandib Tab Hij Certifloaten Deil UaataobappiJ dito Amh Hypotbeekb pandbr 4 Cult Hij dar Voratonl aand b Qr Hjraotbeekb pandbr 8 i Nedertandaoha bank aaad Ned Uandelmaatach dito N W k Fac H p b pandbf 6 Roti Hjrpotheekb pandbr SVi Utr Hypothoekb dito iV OOBTINB Ooit Hong bank aaad Kuil Hypotheekbank pandb 4Vi Amuika Bquit hypotb pandb 8 Uaiw L O Fr Lien cert 6 aD Holl IJ Bpoorw M i aand Mij tot Bipl T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TAUl 8poarwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital SpwnU A H obl 8 POLBK Wanobau Weenen aand 4 auaL Or Buai Spv M obl 4 Baltiacba dito aand ïutoaa dito aand 8 Ivang Dombr dito aand 6 ICnrak Gk Aae 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ai uu Cant Fae Sp Hij abl 6 Okie k North W pr O r aaad dito dito Wb St Petor ebl 7 Denver It Bio ür Bpm eert v a Illinois Central obl in goud Louiar k NaakvilleCert v aaad Heiioo N Spw M j lehyp o 6 Itlu Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario II Weat aand dito Fenna Okio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Uinn k Manit olil 7 Un Pae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col la byp O 8 CaiADA Can 8oath Cert T aand Th o BaUw fc Nav Ie k d o O Aoaatord Omnibua Mtj aaad Rottord Tramveg Uaata aand Nau Stad Amaterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Biun Btad Antwarpenl817 l a Blad Bmaaal 1886 l a Uoxs Tbeiu Begullr Oaaallaek 4 OoeTlxit Slaatalaaaing 1860 I K E Ooal B Cr 18101 SriaJB Stad Hadiid S ItlS Nan Tar Baa Hyp BpoU eert