Goudsche Courant, woensdag 18 september 1895

Donderdag 19 September J805 34ste Jaargang No 6766 mmim mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 aur des midd De uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uit ndering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per poSt ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN APVERTENTieii TE KOOP aang eboden Een BUIK met Kap Adres Bareaa dezer Coarant Goudsche LAWN TBNNISGLÜB op Zaterdag en Zondag a s imm bebben recbt van introductie HET BBSTDÜK SPOTPllIJZKN Nog voorspotprUzen TE KOOP EEN Kaassclirapmacliine met Metalen Basschen op alle wiijfpanten Nieuwe Fornuizen Kachels enz Veerstal B 136 Brand Brand OPGERICHT in 1714 Qrootste Oudste en BtJkMe Maat sehapplé der wereld Jaailpache Outrangsten S OOO OOO Deze Maatachappy verzekert Huizen Inboedels en Koopmane goederen tegen matig gestelde raste jaariyksche premiën Ook worden risico door riet gedekt en werkende met stoom en gaskracbt machines ten Verzekering aangenomen door den Hoofdagent J van OIJE Kleiweg No Gouda Dames en Kinder ROKKEN BL0D8BN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAAKS TBICOTS ZAKDOEKEN COBSETS Parapluies enz enz Bekende goode kwaliteiten LAGE PRLIZEN ïlliillfiii MABKT 130 6000 Stuks uit de falliate mtiia eener der eerste buitenlRndlohe fftliriekea over gennmtne ioof enRamde Leger Paarden Dekens inoetfu tegen de ipotpnjH viin fl 2 75 Ii i Btak wonlei uitverkuchl Dei0 dilik onalijlbtrs dektni zijn zo warm al e n psit 01 iiO X lïH om groot dtu tiet g hoele pinrd bedekkend m t wol opgentaid en I lireede Bti eopen voortft een kleine pnrtlf wittewoUene Slaap Dekens groot 140X liKl cm wt jffus zeer kleine lileohtB door rnklui lifiiieikiiai e fouten in liet weefsel nangeboden it fl 3 SOperttuk Konten inders het ilubbele mr DiüdelUlt iiw hrcv 1 it elllngBn woi don W Uns V rnui I iirrkr ii on toeaendliiK TM het bsdiaf f gnilcr rcmtiouri prompt ull seToen B HnrwltK Gognie fin Boig f 1 40 Ut r wordt t l In TtnMMl Utar Inkoad Toonlaa T n h t ftttMt nn Dr P T TAir BLUaXi BOOS ProefflMoh a f 1 80 Dlutallnl nrWlfbur Ml P H J V WANKUM J MELKEBT Oostharan 6rma Wed P B 144 OrnM Mauitriollt Gi ooM Staat SI Tandarts E CASSUTO Torffflarkt 172 Gouda aitgpeonderd Zondags te oonaalteeren ran tO tot 5 nar G L ScMm van der Loeff Werktuigkundig Ingenieur Gouwe 175 Gouda EN DBexelcenin grerL WIJNHANDEL VAN ALPIIE LEÜEUOER TB BOTIBBDAM Depot L NOETIER Qouve C 34 35 VOORL OOPIS BERÜ i Met toestemming an de WelEdel Achtbare Ueeren Burgemeester en Wethouders dezer SUd Cagliostro Tiieater i la Uascb standplaats op de OBOOTE MABKT Directie ALBER aiechU eenlge BUITBNGEWOSB SI d or bet Wereldberoemde SPECIAE ITEIT OEZEI 8CBAP iu hunne onovertroffen werkzaamheden 19 Voor de eerste maal alhier Optreden van den Heer DAVID TOB BAMBEEG Uofartist van H M de Koningin van wglen Z M den Koning Z K H de Kroonprins van Zweden H K H de Prinses von Wied Moeder enz De é Oebroedera FOBBBB eerste parterre accrobaten van Rusland Den heer CÉBALIOS onovertroffen Slangenmensch of bet raadsel der geneeskundige iacnlteit Twee aetuatera WVOSB lata Kampstrjjderessen dezer eeuw Mr Me Daniel Musicale Clown groot laohsncces TSB TKALLBR Equilibriston van de eerste rang Atd NEVELBEELDBN CBOMATBOBES en Schitterend KLEURBNSPEL bewerkt door een REUZEN APABAAT met een lichtsterkte van 5000 Waskaarsen ete Tot slot DOORN ROOSJE Fantastische Dramatische Pantomime in 3 tydvakken en acht tafereelon Schitterende monteering electrische verlichting Opgeluisterd door Fontgnen Kleurenspel Eiken avond verandering van Programma OPENINGS VOORSTELLING ZOSDAG 9 SBPTBMBBB des avonds ten 8 unr ililiii iiinil limi n aili II I WESTLAND8CHE H7P0THEEZBME gevestigd te Qravenhaffe verstrekt Gelden op i BwOUek en verkoopt PandArfoeen van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en hg de Heeren Montijn t Co J HOOFT ORAAFLAND J A vihERPEBSROU AARDS De Directie Gouda Saelperidruk van A BantaiuN fc Zoon Vereeniging FLOR 4 LIA Aan alle milde fevers van Cadeanx voor de prijsuitdeeling bij gfele fenlieid der Tentoonstelling betuigden wij onzen oprechten dank HET BESTUUR Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thana ia do 26e oplage verschenco ran het boalc De Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Pref Or Herlnlére Parü Prengraber Oi jardin Ban metZ Farqi ff BoUChot Parijl Oeh Ralh Dr Schering Krai Oei Rath Dr Cyurkoweob ky Woenon Oppnnlafart Dr JeCbl W leuen OpperstafartH Dr Sohlesl Kasig Chef arts Dr DarseS Parijs Chef arts Forestier Aken Diatriolearta Ür QrOSSmanU JóhlingeD oitz Diatrictiarla Dr Busbacb 2irlc Kranlart Dr Steingreber CharentOD CoMui Dr V ABohenbaoh Corfu Dr med CorrSZZa Veneti AngeTille Farü Lavabre Pariji u Wille Tiiufkirehsn t II CabillOt Arcaohon II Fortget LonMO Quilloaean Bor deaux IjabatUt Bardaaui Bougsvel I a Fer rière L Hirsohteld uunrzlekten en Beroerte Kiddeleu ter Toorkoming en genezing Het doel rau dit werkj ia keinla te rorspraiden omtreDt den aard der aenuirxwakte bare ooitskn ee fjerolgen ondernobt ts geven ea genezing te riadan Het baadelt over bet bakand woideo vbd de Pbjniologtaeh ODtdekkÏDg Uo op de eenroudigat denkbare wijxe op ooa aeDuwgealel kan gevorkt worden en wal met oon auoces datxoowel een groot aantal uitatekenda artaen ola de genaeakundig pers aanleiding tot diaonasie geoieven beeft Het wordt darhaWg aan ieder die aao ziekel ken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwschtightid lijdt welke Eicb kenmerkt door habitueelo bOOtdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohamelUke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroBen zijn ru aan de gevolgen daar van lijden zoomede aan Verlammingen SpnuUc verlies of moeielijk spreken Stijfheid in de g wrlohten en voortdurende pUn in dezelve partieele zvakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen all onthoudings en koudwaterkuren InwrUvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen findu ijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bebben wegeaa rersohijnseloo van vooridurond angstgevoel beneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot ds Iwvangenoenda oathegorien van zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes Iiieber lambrucli Hammer Plauen Weiner Weenen AUSt Brooloii Matusohlechner Brixn ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en iiio de reoetie der geestel ke bfzigbeid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franOO on kosteloos te votkrügon is te Amsterdam M CLEBAN ie Oo Heiligeweg 4S Rotterdam ï B van SAKTBN KOLPF Kort HnofdatM 1 Utrecht LOBBY It PORTON Oudegraoht b d Qaardbrug F SS TREKKIIVG 19 October 1895 Hollandsche ülaatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 il Loten voor f 10 VERKBUGBAAR BIJ AsBRIFEMAU ZU LAVOB TIBSDBWMO D 60 GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Dcelmaügo door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied TCrbeinrd MricaU en uitiiliiitand gebruik van fijns en fijnste grondstoffen gavandseroi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oa cao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 87 Brerets aU Hofleverancier 44 Eere Alploma gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schretif de Accademie national de Paris Motu Tona dAMraona ms Hwlialll a r premiin eluiw en oonatddrktlon tai votr exceUmt tkbrloatlan da Otaoeolat bonlions varlea sto eto Stellwerok fcbrikaat ia verkrügbaar bij R H ConHseurs Banketbakker enz eni QtDeiuIverteoenwoordiger voor Nederland JoIiBS Hattenklodt Imaterdam Kslverstraat 103 töriawdter ui f de VtetoriaJBf n fe Oberlahnstein fy£ma Ta eldrank Vanh£f oninklyAef uis cfer Vecfer a icfen DE TROONREDE Zaterdag is de gewone zitting van de Kamers gesloten en gisteren de nieuwe geopend op den bij de grondwet bepaalden datum Daarmede ia het parlementaire raderwerk weer aan den gang gebracht en kunnen wy verwachten dat de hand zal worden geslagen aan de ontwerpen die reeds geruimen tijd de algemeene aandacht hebben getrokken De sluitingerede van Zaterdag was niets dan een dorre opsomming van de ontwerpen die behandeld zijn een lijst van wetten waarvoor de inboudBopgave van het Btaatiblad de bouwstoffen bad gelevsrd Mager was de oogst van het vorige zittingjaar vooral tengevolge der politieke omstandigheden welke noodzakelijk maakten dat de ministers in de stilte van bun kabinet de ontwerpen van de kieswet en het personeel bewerkten welke een eiich van het oogenblik zijn Er is ja een verbeterde veiligheidswet voor den werkman en een verbeterde heffing van invoerreobten tot stand gekomen maar overigens besteedde de Kamer haar tijd voornamelijk met bet houden van interpellatiën over alles en nog wat Zelden 1 een parlementair jaar zoo weinig vruchtbaar geweest als IH94 95 De troonrede die thans uit den mond van het hoofd van Staat weerklonk is byzonder kort en sober Zij luidt aldus Mgne Heeren I Ik waardeer het voorrecht der Staten Qeneraal opnieuw rondom My vereenigd te zien gereed om hunnen belangrijken arbeid te hervatten De algemeene toestand van land en volk geeft reden tot terredenhtid De betrekkingen tot alle buitenlandsche mogendheden zijn van den meest vriendschappelij n aard Zee en landmacht kwijten zich bij voortduring op loffelijke wijze van haren plicht In Oost Indië waren zij by vernieuwing in de gelegenheid schitterende blijken van moed en volharding te geven De gezondheidstoestand is gunstig Met erkentelijkheid mag worden gewezen op een in vele opzichten goeden oQgat der veldgewasaen Het mond en klauwzeer dat tot het sluiten van nabu FBVILLETOm m MARSKRAMER a r Aet Duiüek 70 Mit m hartel koD hauddruk kuste bü hur op bet foorhoofd en sprak aangedaaa j Denk maar dat dit d kua ran je vader in God wjgen jelui net tüoe beate gareo I De oade ii bier gewBe t vervolgde hij op gewoneu toon net looala ik vau morgen al gedacht b b Oaat nu maar eerst naar da parlor daar ligt een brief tbd bemi Pta waren lij in de gang of uit een hoek kwam MDe donkere gaatatte naar beu toe die driftig Klleus band greep en koate Sarah 1 meid wat doe jy bier F Dat komt wel terecht kinderen tol Morton allaa lal opgehelderd worden Oa maar vast naar da keuken Sarah aa maak je maar niet ongerust De lamp in de parlor waa al aangestoken en op a groote tafel lag een groote dikke brief Helmatedt hielp eerst cgoe jonge Trouw den mantel uittrekken eu opende io ï bet oonvert Kllen ging n aat hem atoan met de handen op c n achonders Uit het opengeaoeden oouTort kwam een boekje en etD briet üeie laaUte luidde Sirl MfJDB doehtw U op den ioor hav ingesla ii weg Toortgegaan en ik kom ta laat om haar voor oDgtlukkif lot u beww Xk rige landen voor den invoer van ons vee aanleiding gaf is nagenoeg geweken De toestand van handel en niJTerheid is den invloed der in andere Bijken gevolgde bnndelsstaatkunde in aanmerking nemende niet onbevredigend Gedurende dit zittingjnar wachten ü opnieuw vele en gewichtige werkzaamheden Voor de verdere behandeling der wetsvoordrachten tot herziening van de personeele belasting en tot regeling van het kiesrecht roep Ik in de eerste plaats Uwe medewerking in Voorstellen tot nadere regeling van de gemeente financiën zullen U bereiken terwijl ook andere wetsontwerpen ten deele reeds aangekondigd zullen worden ingediend De toestand onzer bezittingen in Oosten West Indiö geeft in het algemeen reden tot voldoening Met vertrouwen Mijne Heeren doe Ik wederom een beroep op Uwen ijver ter vervulling van Uwe veel omvattende taak Moge Uw arbeid onder Gods zegen strekken tot vetbooging van detj voorspoed van ons dierbaar Vaderland In naam der Koningin verklaar Ik de gewone zitting der Staten Qeneraal rezijii geopend Volkomen absentie dus van groote beloften en weidsohe voornemens De hoofdschotel van het parlementaire menu is natuurlijk de reeds ingediende en in de afdcelingen onderzochte Kieswet benevens de nieuwe regeling van het Personeel Het is inderdaad te hopen dat de samenwerking van Eegeering en Volksvertegenwoordiging deze beide belangrijke zaken tot een gewenscht einde brengen Daarmede zal na de behandeling der begrootingen welke eenige weken in beslag neemt bet grootste deel der zitting wel gemoeid zijn Opmerking verdient ook dat nu in zoovele woorden eene nadere regeling der gemeentefinanciön wordt toegezegd Wel wist men reeds sedert verleden jaar dat men bezig was aan de voorbereiding van dergelijk ontwerp thans echter kondigt de troonrede de indiening er van aan vdoe u Qohter geen verwijten want ik zou niet weten wat u na bet voorgeralleno beter had ykunnen doen Ook wil ik a wel bekennen frdat gy met het o op uw korlstoadig veryblijf onder mgn dak niet geïntrigeerd maar Tolkomen te goeder trouw gehandeld hebt Evenmin maak ik mijnti dochter rerwüten want sij is als eenig kind door bar ovders verwend I Intassohen zult u inzien dat a door baren eigenmaohtigen stap vrijwillig uit hare jvfsDiilie getreden is en ik kan dus nieta moer doen dan God biddsn dal Hij zich ïn genade over baar moge ontferme en haar het bijgaande dat haar in eigendom toebehoort afsta evenals de ovcrbrengater Sarah Het is een bankboekje waarin het opgeloopen bedrag van het voor Ktlens vmclitgebruik bestemde stuk farm te Baraeii 1185 dollar Mocht hare moeder nog ffiels van baar ia bewaring hebben dan aal haar jy lit spoedig aan het adres van Ur Morton gazonden worden Haar paard beeft zij van morgen zelve al me enomen ik voeg daarbjj het paard dat ik voor uw gebruik bad afga staan en nu Sir verzoek ik u ten stelligste van elke poging tot eommunioatie met mij of Ellens nweder af Ie zien want uwe brieven zonden oiet gelezen worden Moge mijn kind hare te vroeg gerijpte lelfstandigheid niet te spoedig berouwen 1 ELLIOT Da brief viel Helmatedt nee maar toen h J zyne jonge vrouw aankeek ug hg hare oogen vol tranen Ocb Aoguit het doet mg aoo zeer uiaeuau waUjka hoorbaar gtóó vao mjjo oadera ta aehtiden Overigens spreekt de Regeering van ten deele reeds aangekondigde ontwerpen Hiertoe zullen wel behooren de vroeger genoemde Kamers van arbeid het middelbaar onderwijs voor meisjes do strafvordering maar toch laat de uitdrukking ruimte om nog enkele verrassingen te verwachten Noodig zijn die niet er zal mei het bovengenoemde gelegenheid genoeg zijn veel nuttigs tot stand te brengen ten bate van land en volk Voor politieke beschouwingen leent zich dus deza rede niet Hot is alles reeds bekend wat er medegedeeld wordt zoodat de Kamers wijs zullen doen spoedig met ernst aan het werk te gaan Het overzicht van den toestand des lande bepaalt zich tot de gewone ditmaal zeer korte mededeelingen die gunstiger luiden dan in 1894 het geval kon zijn Een jaar geleden waren pas kort vóór de opening der zitting de jobstijdingen uit Lombok ontvangen en moest het vertrouwen worden uitgesproken dat de eer onzer wapenen op Lombok ook na den ondervonden tegouspoed krachtig zou worden gehandhaafd Thans kan worden getuigd dat land en zeemacht in Qost lndië bjj vernieuwing in de gelegenheid waren blijken van moed en volharding te geven De oogst bad in 1894 veel geleden van de aanhoudende regens dio de goede verwachtingen verijdelde en wegens het mond en klauwzeer waren de grenzen onzer naburen voor ons vee gesloten Gelukkig kan dit jaar de oogst der veldgewasaen in vele opzichten goed worden genoemd en do ziekte onder het vee is nagenoeg geweken Gaarne had men daarbij de verzekering vernomen van de regeenng dat de grenzen weldra weder voor den uitvoer zullen worden geopend De Tijd vindt deze troonrede al te optimistisch en had liever gezien dat de regeering verklaarde dat de toestand van handel en nijverheid bevredigend is ondanks onze ellendige handelastaatkunde Hier speelt de voorliefde van den schrijver voor de protectie hem zeker parten maar gaarne vereenigen wij ons met den goeden wensch der redactie aan hot slot harer beschouwing maar het komt nog wel ts raelit Als tnthir ptirit maar ziet dat hei ous goud gaat ea dat hij mijn man ng onderschat heeft I Hier hier voel ik dat hu zqn hart niet geheel vau mg lusrukker kan al sohrgft hg nu wat kouJ Nu hebbon wij toch vast een begin en behoeven geen beroep te doen op da beurs van een ander Dat klonk zoo pittig vnn dat verwende rijkelui a kindje dat Helmstedt het van verrukking wel had kunnea uiljubelea Juiat zei hij sn daar beb je nog een begin rroQw en hg pakte b ar nog eens flink Dat ia geen begin deugniet schertsia zg dat is al oad nieuws Keen hoor dat is telkens weer nienw kZoo ala t maar oiet te raak gebeurd hoor I Goh dat ik het jonge pMr weer in zijne zaligheid moet storen klonk Mortons stem op eens TuiBcbeu blgdiehap en droefheid ligt maar o stap kinderen Wg moeten een Isatsto bezoek bij den ouden I k aaoggen Mr Holmttedt hg ligt te zieltogen Kn zonder meer wenkte hy da jongelui bom te volgen De marakramer van Kew ïork lag met gesloten oogen op het bed aarvao het kussen en bet laken bloedvlekken droogco Zgoe uilgeteerda hand ruitte op oen open notliiebookje Voor het beil stonden Fauline ea de dokter Pauline voriiet dadelijk de kamer toen do anderen binueokwaraen U hy doodP vroeg Helmatedt den arts ïea Sir De zieke heeft bepaald ran nacht eene bloedipni ii g gehad Op wolk uur is echter moeilijk ta aaggeo naar dit ia lektr dat de paliünt Natuurlijk hopen wü dat het optimiaffle der Troonrede niet zal beschaamd worden en wat haar soberheid aangaat reeds zoo dikwijls hebben wy gezien dat op Troonreden een reeks van in te dienen wetsontwerpen het eene al verleidelijker dan het andore den volke aankondigende een hoogst onvruchtbaar zittiugjaar gevolgd ia Moge ditmaal het tegenovergestelde bewaarheid worden en deze by uitstek sobere Troonrede een jaar van nuttigen en heilzamcn arbeid op wetgevend gebied inleiden BINNENLAND GOD DA 18 September 1895 Het programma der savend mosiakaitveariag op Donderdag 19 September s avonds teu 8 unr op de Markt alhier luidt aldus MarKh Batevia D Baawaaa Oavennre Une nnit i éU O Tack i Chants d Hym née Boite da Valsea A Csibalka La feoill de Boa G RadlolT Denderland polka voor pis ten solo Rosacha R Oavertere L amitié v Parek 7 Aox holds d la üambr Ouvertnra O Taok 8 Am Frflbliagsmorgeo Grande valse Ellspara HoQVenir de Cmpia M Krain Au revoir Latann De rechtbank te Rotterdam varoordaalde gisteren J H eilveramid en diens hoiavroaw N 8 tonder beroep beiden te Schooohoven wegeaa verdoistering van i 28Ü dan eerste tot een jaar de tweede tot eene maand Ia de eerste plaate stonden teraobt i E 24 jaar ajeuwer an M d Q 29 jaar bootwerker beiden te Rotterdam beklaagd van op den Juli te Gooda te zamen en in vereenigiag te hebben gepoogd uit da woning van da wed Klem aan desa toebehoorend goedwen weg te nemen met h t oogmerk om di icb wederrechtelgk tos te eigenen terwjjl hnn voornemen hiertoe zich bad geopenbaard ia het feil dat zg door te klimmen door een raam zich den toegang tot die woning haddan verschaft en de uitvoering alleen niet ia voltooid ten gevolge van de van hnn wil oaafbank lgke omstendigbeid daar tjj in dia woning door de politie werden aaagehooden flif zgn einde heeft roeleu naderen want h j beefl in egn zakboekje eene soort van toatauMDt opgeslagen Ja hg is dood de onde kameraad 1 ui Morton met de band hei voorhoofd van don doode aanrakend De oude pelgrim beeft uitgezworven en z jb mars tal hem niet meer drukken Zie boe kalm sgn doodstrijd ia niet zwaar geweeat Zoo voDil Cesar hem van morgen eu hg ging dadol k de kamer uit om den ouden Isak niet ta storen Togan den middag V knd hij hem nog aoo liggeo en weer ging hg been naat toen ik een uur later met ban binneugioK tag ik dadelijk bet bloed eu slunrda Gesar dadelijk om den dokter die den dood moest oonitateeren Deta laatste re ela haaft hg voor u opgesohraveD Ur Helmatedt vervolgde Morton ea reikte hem bel notitieboakje ovor zie bet maar aans in de coroner ui wal itanw komen dan kunt u het geheel In betit nemen Op een tosgesobcurd blaadje stond net waggalsode potloodletters het volgende nik weet niet of nl van naeht ook ieU monsebelgks overkomen kan ik heb dan bao len avond al een bloedimaak in den mondm een vreemd gevoel in do borst Mooht bat gobouren dan ipgt bat mi oiet erg want ik hflb niet veel meer hier benedla nit ta voa ren M n nrsoek ia dat Hr Helmstadt da geldiwaardjge papteran iu desa portefeuille voor mjjn zuBlerssooo in bezit name De noodiga aaow singen lija op bat aarste bUd van dit boekje ta vinden SM Ift