Goudsche Courant, donderdag 19 september 1895

IMrecte SpoorwegverModiDgen met GOUDA Z J e f l ® AaDgevaogeD 1 Mei TUd van Greeowicli 1 84 8 88 7 81 7 9 8 0 8 18 8 n 8 48 18 88 18 88 8 18 48 11 68 1 44 KOTTHDIH 10 7 47 8 86 7 86 10 81 10 88 10 88 10 4 10 18 4 08 7 46 8 07 DIK H A A O GOUDA Uage 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 481 0 1411 8519 151 88 9 449 88 3 48 4 16 6 17 8 U 7 68 8 88 Toorb 8 54 v 10 90 1 44 § a $ 6 17 Z Zc w6 08 V 10 88 1 68 1 v r 8 18j 9 S8 Zev M 6 19 r f f 10 46 w 9 0 v f t 6 48 10 09 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 9 5610 1810 8718 0518 489 90 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 68 8 28 10 19 Stopt te Bleiswijk Kruisww en NootdonH Leidsohendam SOUDA DEN HAAO 11 87 10 80 18 80 11 18 18 8 1 87 8 85 8 47 4 46 M 7 14 7 4 8 8 B4 8 8411 16 11 08 18 87 w 4 87 r e 8 01 Ï0 06 11 18 18 48 B g 8 08 f 8 18 10 18 v 11 87 18 88 8 80 8 88 t t 10 87 0 U7 10 48 11 8818 48 1 08 1 87 4 08 4 17 8 88 8 87 7 44 8 81 8 9810 8811 48 luweg en C T R K C H T G O U D A 10 11 84 18 60 8 10 8 684 48 8 86 7 8010 88 11 61 t s 18 6 88 10 81 fff 84 10 44 19 07 1 89 8 49 4 87 8 80 7 0 AMSTERDAM GOUDA 6 11 8 40 4 85 6 86 M 19 1 8 80 t 8Q 7 46 eOl DA UTRlCHT Aft e 40 7 55 8 09 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 8S 8 17 4 18 4 47 8 87 8 88 8 81 10 185 60 6 64 11 14 8 87 7 10 10 895 59 7 08 8 18 000 11 88 1 468 84 6 088 177 188 4810 87 18 7 88 8 38 8 41 9 9 87 10 81 11 48 1 80 8 08 8 50 4 48 6 99 6 86 7 48 9 0411 O U U A A USTBRBAy 8 91 10 01 11 19 10 8 81 4 47 8 86 10 16 9 10 10 50 18 46 l 4J0 848 8 11 11 18 Beklugden legden eene omsttodige hekenteoU af Op boreoTermelde Tvyze batlclen rij zich toegaag vertchaft tot de woDtDg vbii de wed Klem op den Fluweelea Singel te Gouda met het doel dur weg te nemen wat zij ran ban gading zouden vinden Ëen lamp wae door hen ontstoken en juiat hadden 74 eeu kast opengebroken om te zien wat daarin was toen zy pemoneD in hoii hourduu komen Fluks werd do lamp nitgeblazea en on breekyzer weggeworpen Onder die perioneo waren een paar politie agenten die ben arresteerden en overbrachten naar het poli tieborean Üe wed Klem verklaarde io de maand Juli hare woning tgdelgk te hebben verlaten en voor het raam een briefje afwezig te hebben geplaatat By hare terngkomst werd wel een kaet opengebroken gevonden maar niets vermist Bet O M was van meaniaK dat beklaagden cieh aan een zeer ernstig misdr f hebbeo schuldig gemaakt wees op de vroegere veroordeeliogeo reeds door ben ondergaan en op de omitaodigbeid dat zy zeer ongunstig bekend staan en vorderde ieder veroordeeling tot drie jaar gevangenisstraf De tofgevoegde verdediger mr C M B Jacob refereerde zich aan s rechters oordeel Uitspraak over 8 dagen H M de Koningin heeft door tasscbenkomst van den burgemeester aan den Zwollenaar A P de Haas oud strgder en verdediger van de ritadel van Antwerpen een som van f 25 doen toekomen Hedenavond omstreeks 5 aar ontstond te Oudshoorn brand by den landboawer A C den Hertog De schade is aaotieniyk Bet meisje te Sliedrecht dat door iten afgestoken lucifers van een schooljongen in brand geraakte is heden aan de gevolgen bezweken Oeneraal Vetter verlaat Vrljdagoehtend 8 47 VQravenhage om de reis naar Indie te aanraardeo Naar do 8ohied Ct c melt is Zaterdagmorgen door de politie te Scbiedam een telegram uit Scheveoinf eo ontvangen houdende bericht dat aldaar het lp was opgehaald van een heer die te Schiedam thnis behoorde Nader is gebleken dat t het lyk was van den ryksboekhooder C M vin de administratie der dir bel en ace te Shiedam er lou iu zgne administratie een fout gevonden zyn die aanleiding gaf tot de ontdekking van een niet belnngrük tekort in zyu kaï Ofer de Amsterdamsche Particuliere Veiligheidsbond worden volgens de cTel leelyke dingen verteld Gisterenmiddag en s avonds was er een oploopje voor het huis op de Heerengracbt Een aantal wakern kwamen om hun loon waarraa de betaling Znterdag door den directeur was uitgesteld Óp de deur stond de mededeeliog dat er geen nachtwakers meer konden worden aangenomen De directeur was volgene de bewoners weg vermoedeiyk had hy zich zelf tin veiligheid gebracht Op de markt te Arnhem kon een landman Vrijdag voor x d laatste big niet meer dan twee kwartjes krygen Dat was geen prys zei hy dan kon hy er voor meer dan vyftig centen pleizier van hebben Kn hy liet t varkentje los wie het te pakken kon krygen die mocht het meenemen Gisteravond is te a Hértogenhnsoh een vrouw op het kermisterrein uit dsn draaimolen gevallen waardoor sy zulke ernstige verwoudiogen bekwam dat sy aan de gevolgen is overleden zy laat 2 kinderen achter 8 40 8 47 8 4 8 01 8 10 08 8 18 8 81 8 86 7 86 7 88 7 8t 7 48 7 6 6 10 18 8a 7 loiida Moorüreoht Kieuwerk rk Oapelle Rotturdam RottardsDl lapello Hlauwerkerk Hoordreckt Qoud 8 M Oouda T üO 8S 9 09 ZevM 7 48 8 47 Z KAKW 7 I18 ti Ke H Voorb S U7 J 8 sHsge 8 liy 18V S7 Goods Oudew Woerdeu Utreohl 8 40 7 6 Gouda Isuterdu Wn Stfttan Oendra l Vereenigde vergadering der beide Kamers op Dinsdag 17 September Op de gewone statelyke wyze werd in deze geeukomst die door den benoemden voorritter der eerste Kamer den beer Van Naamen van Ëemnes werd gepresideerd de Koninginregentes ontvangen die de gewone zitting opende mpt eeue troonrede Onze lezers viod n die in het hoofdartikel an dtt nnmmer Na het oiUpreken dier rede werd de Koningin op dezelfde ceremonieele wyze uitgeleid 2e Kambk Zitting van Dinsdag 17 Sept De heer Vsu der Schriek fungeerde ais tgdeijjk voorzitter en hield zijne gobruikelyke gemoedelyke toespraak wat korter dan anders maar toch rol Vaderlandsliefde en Oranjegezindheid De Kamer maakte eene nominatie voor het voorzitterschap wsnrop voorkomen de heeren Gleiohman met 76 van 80 stemmen als eerste candidaat Van der Bchriek met 44 als tweede caudidaat de heer tiorgeaius bad 28 st de heer De Beaufort Amsterdam met 39 st ali derde candidaat Ie Kahw Zitting van Diusdag 17 Sept De heer Van Nnamen aanvaardde bet voorzittersebap commissiën werden benoemd de afdeetiogen samengesteld en besloten een adres van antwoord op de troonrede te zenden aan de Koninginregentes Bet traoiongelnk by Qemert waarvan wy giiteren melding maakten moet veroor zaakt zyn doordat de tram die te 3 5 van Den Bosch te Ërp aankomt was doorgereden in plaats van zooals gewoonlijk daar te wachten tot de tram van 1 33 uit Helmond den wissel gepasseerd was Door een bocht in den weg konden de machinisten elkaar eerst opmerken toen zij elkaar zoo dicht genaderd waren dat een botning onvermydelyk wa Door den bevigen schok schoven de wagens achter de locomotief gedeeltelyk in elkaar Ook de machines zelf waren zoo beschadigd dat zij buiten dienst gesteld moesten worden Onder de gewonden was een man die vry ernstig aan beide knieën gekneusd wka Deze is opgenomen in het LiefdehuisteErp Het meerendeel der overige gekwetsten hebben sneden aan gelaat hals en handen veroorzaakt door glasscherven der gebroken ruiten Heden koude dienst weder zyn gewonen gang gaan Van eeu nieuw soort reclame weet de Parysofae Figaro te verbalen Twee elagsnt gekleede heeren stygen io Versailles uit den Parysche trein Een van hen maakt een diepe buiging voor den ander en spreekt met luide stem Uw dienaar mynheer de minister De menigte dringt om de beide reizigers om den hooggepiaatsten man nauwkeurig te bezien Nn wendt de aangesprokene zich tot zyn reisgenoot met de vraag Wemelt bet niet in Versailles van stekende muggen zeker maar wy hebben daartegen een probaat middel En nu halen de reizigers een bande ree la me biljetten te voorschijn waarin een nieuw insecten poeder wordt aanbevolen zy strooien het onder de toegestroomden menigte bestygen hunne rywielen en snellen weg Wanneer men een brief scbryft aan iemand in het buitenland en den geadresseerde de kosten rau het frankeeren van het antwoord wil uitsparen bestaat er gewoonlyk geen ander middel hem dat sommetje te doen toekomen dan het zenden van eeu postwissel die meestal meer zal kostefi dan het geheele bedrag dat meu te zenden heeft ïn den sPetii Courrierc van den Figaro is gevraagd of de regeeringen niet zouden kunnen overeenkomen postzegels van andere landen door de postadministratie in ontvangst te laten nemen in ruil t en eigen pustzegels van gelykn waarde Eens in het jaar zouden die postzegels dan tnbschen de verschillende tanden verrekend kunnen worden Waarbohynlyk zal deze zeer goede oplossing van de qiiuuslie wel aan de orde komen op de volgende iiilernatiouale postoonferontie die in 18 0 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 8 M 10 17 18 88 8 40 10 86 tl 68 10 11 8 65 8 18 ü I IJI llli LJJ L J 1896 te Washington zal worden gehouden De hier beantwoorde vraag heeft reeds meer dan eens oeo onderwerp van beraadslaging op een conferentie uitgemaakt maar over een oplossaiog had men het nog niet eeni kannen worden Hel lyk dat aan den tol tussoben Katwyk a Zee en Katwyk a d R werd gevonden was afkomstig van een milicien uit Aarluderveen te Leiden ia garnizoen tijdelyk gedetscheerd op het Bchi tterrein in de Katwyksche duinen Uit het onderzoek is bet vermoeden dat onvoorzichtigheid de oorzaak van den dood zou zyn waarheid gebleken De soldaat was in bet donker nit de tram gesprongen voor den conductenr bad laten stoppen Het lijk is naar het academisch ziekenhuis te Leiden ter schoawing opgezonden Voor de rechtbank te Utrecht stond een jongeling van 15 jaar terecht die in het begin Tan Mei jl hg de firma Maseland tegen een ss aris van f 100 als kantoorklerk was in dienst getreden In deze betrekking moest bij des avonds na afloop der werkzaamheden de boeken in een brandkast wegbergen Naast die brandkast stond er een waarin bet geld geborgen werd en nauwelijks een maand bg da firma in dienst begon de klerk nit deze lattste kast gelden te ontvreemden Uit een laatje van een op het bureau staanden lessenaar nam by den sleutel en opende daarmede de kast waarin reeds in het begin ran Juni door den chef der firma een tekort an f 20 werd ontdekt dat begin Ang tot f 600 was aangegroeid Het geld verteerde hy met kameraadjes vso zeer jeugdigen leeftgd die hg voor zyu rekening te Amsterdam en te Zeist onthaalde Een gedeelte van bet geld had hy tydelyk begraven onder een heg achter Abstede doch het sohynt dat een of meer zgner kameraadjes daarvan de lucht gekregen hebbende ook buiten zyn medeweten naar den schat g raven hebben Een hunner verklaart althans op die wyze f 5 76 gevonden te hebben Langs dezen weg kan ook eigenlyk alleen verklaard worden het groote verschil tusschen het vermiste bedrag f 203 terwgi de jongen volhoudt niet meer dan vyftig gulden te hebbeo verteerd Het O M eischte tegen hem een gevangenisstraf van 15 maanden Van Nieuwe reizen door HB MM de Koninginnen nog iu dit jaar te ondernemen is volgens de Baagsohe Kroniek der N Groo Gt geen sprake Behoudens uitstapjes van een enkelen dag of deelneming aan speciale plechtigheden zal het tot aan de kroning van onze jonge Koningin nu met binnenlandsche reizen nit zyn Wel schynt het plan vast te staan om zoodrn koningin Wilhelmina zelf den scbepter zal hebben in handen genomen de tournee door alle gewesten des Ryks te herhalen De jaren die ons nog vau dit tydstip scheiden zal de jonge Koningin moeten besteden aan velerlei stadie om zich voor de hooge roeping die haar wacht voldoende voor te bereiden Weldra zullen de beginselen van het staatsrecht en de staatkundige geschiedenis van ons Vaderland worden toegevoegd aan de talryke leervakken waarin H M reeds wordt onderwezen De Kifieltoren wordt veranderd in een kunstmatigen berg Volgeus een mededeeling iu het N v d D C bestaat de mogelykheid dat een Nederlander belast wordt met het aanbrengen van dezen clon voor de in 1900 te houden Parysche tentoonstelling 4 0 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 l 1 01 8 08 8 1 7 11 4 01 18 10 7 80 8 10 6 41 1 60 8 0 e O U D 1 11 0 11 88 11 40 8 0 8 1 6 88 7 50 6 58 8 11 7 07 8 19 7 90 8 88 8 80 U Utreeht Woerden Ondewster Gouda AKSterdam Wp 8 18 8 04 De heer J L B Samsom decorateur te Utrecht is nl io Juli naar aanleiding van een voorloopig onderhoud met den heer Gantier directeur der tentoonstelling door den commissaris gfneraal uitgenoodigd tot nadere uiitvoDwing van zyn denkbeeld on denEiffel toren aan het oog te nttMkkn door een ran yzer geoonstrueerd bouwwerk van eenïge bunders oppervlakte dat bekleed kan wordao met eeo laag specie nagebootst rotawerk beplant met hoornen zoo dicht dat het een bosob gelykt en op de plateaux een dorp watermolens wegen afgronden enz Het geheel zal een tweetoppigen berg verbeeldea ea eeo hangende brng zal die toppen verbinden terwyl een kunstmatige krater des avonds vaar zal spaweu Op een der toppen lal een fontein ontspringen waarvoor het water door pompen uit de Seine wordt opgevoerd het neervallende water zal een stroom worden die zich in eec breeden val zal uitstorten over eene rotsmasea tegen de bekeude Jenabrug Eeu grot iu bergwerk zal toegang verleenen naar het binnenste van deo yzeren berg daarin zal men den £ i£feltoran ia eeu rens achtige zaal met galeryen zien De bestgging van den berg kan geschieden per lift eu te voet Op verschillende punten zal meu aatunrlyk by de bewoners van den berg kunnen nitrnsten eten en drinken eu praehtige vargezichten genieten Men meldt uit Den Hug De troonzaal bood gisteren by de opening der uieowe zitting den gewonen levendigen aanblik door de glinsterende kleeding van af gevaardigden eo Staatslieden nog verhoogd door de fonkelende uniformen van bet militair gevolg van de Regentes die te midden van een eerbiedige stilte en ten aansêhoowe vau een overvolle tribune meereudnels bezet door dames in kanrige toiltttten de zaal binnentrad begeleid door den heer Virnl lid der Eerste Kamer hoofd der commissie van ontvangsten uitgeleide H M was gekleed in een robe van gebloemde zyde met lange sleep droeg een hoed met lila en witte bloemen met een veer Het geheele corps diplomatique woonde in de daarvoor bestemde loge de plechtigheid by evenals de hier vertoevende prins Roland Bonaparte met zyn secretaris en de heer Wntenberg H M gezant te Rome Zoowel by aankomst als by vertrek van bat Binnenhof werd de Koningin m t daverende toejuichingen begroet een ontvangst die Haar gedurende den geheeleu tocht van de zyde der bevolking ten deel viel en welke blyken van gehechtheid H M met buigiagen beantwoordde H M de Koningin en prinses Paalïna van Wnrtemberg keken door en der vensters van den linkervleugel van het paleis naar het vertrek en de terugkomst Toen de Koningin Regentes zich in de statie koeti begaf wuifden zy Haar met deo lakdoek toe By de terugkomst voegde de Regentes zich by Bare dochter en Hare kouinklyke gast De voor het paleis opeen gehoopte menigte was toen door politie noch huzaren terng te hoadeu om het vorstelyk drietal een langdurige ovatie te brengen welke door HH MM minzaam werd beantwoord met hand en zakdoek gewnif Men meldt nit Vlissingen Wat een Engelsohman te Rottehlam uithaalde werd te Vlissingen vertoond door een Belg die zich enkele maanden geleden hier vestigde als mr schilder en behanger Ofschoon op een schoen en een slof hier aangekomen wist de man al spoedig zoodanig het vertrouwen te winnen dat sommigen hem aan eenige honderden guldens anderen aan werk hielpen weer anderen hem volop krediet gaven ja zelfs een geacht ingezetene hem zyne doehter toevertrouwde De zaak scheen te floreeren Onze Belg had in kort volop werk deed aannemingen had een aantal knechts gaf boog loon fietste in éen woord scheen een energieke kerel die met zyn tyd wist mee te gaan Ook bleek de man een voorstander van het stelsel van comptante betaling althans in zoover dat hy zooveel mogelyk zorgde direct na soms vóór den afloop van het verrichte werk het geld binnen te krygen Twee of drie 8 67 10 04 10 11 10 18 10 17 8 06 1 1 11 18 V os 81 10 10 90 a 8T 8 44 8 0 8 8 4 10 f UM 41 t io 4 40 8 0 9 07 10 84 98 10 84 9 86 U IO 8 98 8 41 9 4 8 10 8 4 11 10 8 S 10 M weken geleden bleek dat onze Belg onver wachts was vertrokken en in der haast vergeteu had het loon van zyn werkvolk zyne geldschieters zyn leveranciers te betalen De man is dientengovolge verklaard in staat van faillissement en de goedgeloovige Vlissingers die de dnpe zyn van de historie kunnen zy het dan ook met schade en schande voor de sooveelste maal leeren hoe gevaarlyk het is aan oabekende vreemdelingen vertrouweu te schenken of krediet te geven Bet kalme Wageningen was Donderdag in rap en roer Een Duitseher die wegens diefrtal voorloopig in een der gevangenlokalen was opgesloten had de deur der gevangenis hoewel die met een zwaren grendel voorzien was weten los te wringen drong den waohtbebbenden agent op zyde en ging er van door de eerste de beste straat in met den verbluften agent die echter spoedig zyne zinnen weer by elkaar had achter zich Op het geschreeuw Houdt hem houdt hemic zatte spoedig eene talrijke menigte den vlnchteling na die eene binnenplaats en een suin door holde over hekken en muren sprong en met groot gemak breede en diepe slooten tusschen zich en zyne vervolgers wist te etelleo zoodat hy zou ootkomen tyn als hy mat het terrein beter bekend ware geweest en niet naby de boerdery der HykslandbouwBchool een psrticalier die vao de andere zyde kwam br m opgevangen en aan de politie overgeleverd had Iu triomf werd hy toen naAr het politte bureaa teruggevoerd waar hy nn met de noodige voorzorgen opnieuw werd opgesloten In ean brief aan de Novoje Vremjac schildert de heer Aohnmjan eenige gruwelen door de Turken te Konstantinopel waar genoemde beer als correspondent vandeyArdsagankc vertoefde tegenover de Armeniërs bedreven Hy verhaalt dat de Turken een 24 jarigea Armeniër in de gevangenin wierpen maar hem vooraf bet scheenbeen braken opdat hy niet zou kunnen onkvlnchten Dat was echter nog niet genoeg een gebroken been kon genezen Oe politie agenten wierpen den man daarom op den grond en verbryzelden het scheenbeen door daarop mat een zwaren steen te slaan De regeering heeft deo ongelnkkige later nit de gevangenis ontslagen De moeder en eene zuster van den mishandelde zyn echter waanzinnig geworden een jongere znster heeft zich ao het leren beroofd en z n broeder is melancholisch geworden De man zelf die eertyda eene uitstekende gezondheid genoot zal waarschynlyk spoedig aan zyne vreeselijke wond sterven De heer Achumjaa vertelt nog drie andere afschnw wekken de voorvallen en beweert dat hij honderden van deze gruweldaden niet ge boord maar self aanschouwd heelt Een paar jongelui een heer en eene dame te Antwerpen woonachtig waren bet ouderlyke huis outvlucht en met elkander naar Helder gespoord in eeu der hotels aldaar namen zy als man en rouw hun intrek Donderdagavond maakten zy een wandeliug en deden door een jongen dian zy op den weg ootmoetten verschillende inkoopen doen een potlood een fleseh cognac en een leeren nem De vreemdelingen keerden daarop naar hun hotel terng schreven een brief eu lieten dien op de post bezorgen Vrydagmorgen verlieten de jongelui het hotel en een uur of wat Inter in den namiddag keerden zy daarin druipnat terng De natte beer vertelde dat de dame te water wan geraakt dat hy haar had gered Maar waartoe diende de gekochte riem dan en de fleseh cognac Een en ander kwam den hotelhouder tamelyk verdacht voor en hy waarschuwde de politie Bad men hier met eeo paar leveusmoeden te doen dan kon zy er een oogje op houden Eo de politie bemoeide zich dan ook met de zaak en hield de jongelui io bet oog toi Zaterdagavond de vader vaa den jongen man uit Antwerpen naar Helder kwam om zyn spruit en diens gezellin naar de onderlyke woning terug te voeren Zondagmorgen verliet het drietal in de beste harmonie per eersten treiu deze gemeente In de bergen van Ëast Oakland Vereenigde Staten leefde in geheele afzonderUng téa zekere Moris Qoldbei een man die in eijn landstreek als ryk te boek stond Ongeveer een jaar geleden werd Goldberg door een keelziekte aangetast vraardoor by ten slotte vaste noch vloeibare spyzen meer kon eten zoodnt hy met den hongerdood werd bedreigd Daar zyn toestand dagelyks verergerde en zyn loat om het leven grooter werd Lanrmate hy zyn einde meer en meer zag naderen besloot hy eenige geneesheeren te raadplegen wien hy voor eiken dag dien hy nog in t laven zon blyven 225 dollars f 562 50 aanbood De geneesheeren verrichtten aan hun patient een operatie die daarin bestond dat den lyder een buis in de ma werd gebracht waardoor uien het voedsel naar binoen penta Met behulp dezer kunstmatige voeding leefde Goldberg nog 40 dagen en toen hy stierf bedroeg de dokten rekening 9000 dollars f 22 600 BaitAilftDdsch Overzicht De Belgische Moniteur c bevat de koninklijke goedkeuring der schoolwet zooals die den 20en Augustus door de kamers is aangenomen Zaterdag zjin in Rome de feesten begonnen die gedurende eenige dagen de bevolking zullen herinneren aan de totstandkoming der Italiaaniche eenheid io September 1870 Toea de Fransche troepen noodig geworden op het terrein van den stryd tegen Daitscbland Rome hadden verlaten was de gelegenheid gnustig voor Victor Emmanuel om ook bet hutate Italiasnsohe gebied dat nog niet tot het koniokryk behoorde in bezit te nemen De vrywillige pauselyke troepen onder den naam van Pau elyke Zouaven algemeen bekend konden ondanks hun dappere houding den Iu weinige weken was de Kerkelijke Staat in banden van het Italiaanscfae leger en den 20en September trok dit door de Forte Pïa Rome binnen Het koninkryk Italië bad zich eindelyk zyn hoofdstad verworven De zetel der regeeriug werd van Florence naar Rome overgebracht En het Quirinaal werd de verblyfplaats der koningen van het vereenigd lUliü Deze gebeurtenissen worden in deze dagen met groote opgewektheid in Italië herdacht Zaterdag zyn de feesten geopend met een bijeenkomst op het Kapitool waarby hartelyke toeipraken werden gehouden aan den bloei en de eenheid van geheel Italië gewyd De bekende afgevaardigde Bon bie heeft te Napels een belangryke redevoering gehouden By zeide den algemeenen toestand des lands minder wanhopig te achten dan in 1893 toen Crispi aan het bewind kwam Niettemin is de uitbreiding au het rooverwezen een bedenkelyk teeken De miuiater Sonnino had volgens den afgevaardigde veel goeds gedaan voor geldmiddelen des lands maar hy had te veel op het evenwicht van het budget gelet eu te weinig rekening gehouden met de ontevredenheid die verhoogde belastingen en té streng doorgezette bezuinigingen te weeg brengen Belangryker was Bonghi s rede toen hy xicb nitliet over de polltiek religieuse quaestie Gelyk men weet ia de redenaar altijd oen der groote voorstanders vau een verzoening geweest hetgeen evenwel niet belette dat hij nu de herleving van den invloed der rlericale party te wyten aan de algemeene malaise en het verval der liberale instellingen met een angstig oog waarnam Nog altgd gold het volgens hem een eigenlyk godsdienstige quaeetie maar was heteenig doel der katholieken liome aan den Paus terng te geren Riertegeo kwam hy op omdat dit het land eeu onherstelbaren slag zou toebrengen Hoewel hy niet bevreesd was dat het ooit zoover zoa komen voorspelde hy toch een geweldige botsing tusschen de ctericaleu en de nationale partyen een botsing welke da wet die den Paus zyn vry en neutraal verblyf binnen het koniakryk waarborg zou doeu ten ondergaan De katholieke propaganda had volgens Bonghi in den laatsten tyd zulke afmetingen aaogeoomeo dat ieder vaderlauder haar met de grootste bezordbeid moest gadeslaan In Spanje en Oostenryk had zy bare vertakkingen Oaarby kwam dat de geniale gee t van Leo XHI de zaak zooveel gevaarlijker maakt Het coquetteeren der regeeriug met de clericalen party was dm ook eer onverstandig geweest en de tyd njas nu aangebroken om tegenover deze laatste stelling ie nemen Deze toespraak toont alweer aan hoe diep de kloof tnsschen de beiden partyen is En het zal er wel niet beter op worden door de luidruchtige viering der 20 Septemberfeeaten welker voorbereiding in do Vaticaanscfae kriugen at zooveel kwaad bloed gezet heeft De herdenking der groote gebenrteoiasen van 70 71 geeft aanleiding tot de publicatie van verschillende historische stukken en beschoawiageo van voorname personages alles in min of meer rechtstreeksch verkeer met de toestanden in die dagen Van Vogué bevat de Revue des Deux Mondesc een aangr jpenda schildering van zyn indrukken feu herinneringen uit de sombere dagen van den oorlog De senator Ghesnelong publiceert in Le Correfpoodantc de juiste toedracht van de midlukking ider restauratie van het koningschap na bet sluiten van den vrede Zyn getuigeais is van groote historische waarde want hy alleen heeft te Frohsdorf met den grnaf van Chambord over diens troonbe iiffiog onderhandeld Eindelyk kondigt de bekende uitgever Pion nn een werk aan van den gryzen Benedetti den Franscben gezant van 1870 in Berlijn die de gebeurtenissen te Ems van Juli 1870 in het Jaiste licht wil stellen De Revue de Parisc publiceert er reeds een hoodstuk van Benedetti stelt Bismarck moreel verantwoordelyk voor den oorlog maar betoogt verder dat de rechtstreeksche verent woordelykheid rnst op Napoleon s minister van buitenl zaken den hertog De Graqoat Hoewel deze wi t da de koning van Pruisen nadrnkkelyk zou klaren dat hy persoonigk het temgtreden van dan prins van Hohenzollern als candidaat voor dan Spunnhen troon goedkeord ranweeg by dit in de Kamer en liet bovendien door beoiiddeling van den Duitschen gezant te Parys van den koning waarborgen eisohen voor de toekomst Benedetti noemt dezen eitch noodlottig en overbodig daar hy te Ems alles gedt n had weten te krygen wat de Fransche regeering weaschte Verder verzekert de schryver dat koning Wilhelm hem niet de deur heeft gewezen en in tegenspraak met Bis marcks beweringen dat te Ëms niemand beleedigd heeft en evenmin iemand beleedigd ii Het Servische ministerie is nu voltallig Nog steeds ontbrak een minister van handel Nu wordt nit Belgrado gemeld dat de heer Stojanoritch tot hoofd vau het ministerie Tan haodel is benoemd De heer Stojanoritch was tot dusver directeor van de ineo nitgaaude rechten Ook deïe minister behoort tot de leiders van de progressisten de aanhangers van den heer Oaraschanine die on de meerderheid in de Schnptschina nitmtken Door de benoeming van dezen progressist tot minister is derhalve de positie van bet kabinet dat nu aan de regeering is weer versterkt vooral omdat het optreden van den heer Stojanovitch eeu zeer bekwaam msQ als een groote winst voor bet ministerie wordt beschoowd Intuascben blyven de Tarksohe en Bnlgasr cfae regeeringen nog steeds aan het haspelen over de vraag op welke van beide de verantwoordelykheid rust voor de wreedheden die onlangs by de grenzen van Bulgarye en Macedonië zyn gepleegd In antwoord op het rapport van den gooveroenr van Adrianopöi die betoogt dat de Bolgaarsche regeeriog verautwoordelyk it voor de vernieling van het dorp Duspat wordt nn door de Bnigaarsohe regeering op grond van mededeelingen van het Macedocomité te Sofia allerlei beschuldigingen ingebracht tegen de Turksohe troepen daar deze zich hy het bedwingen van den opstand iu Macedonië aan groote wreedheden schuldig maakten Nu de oproerige beweging in deze Turksche provincie bedwongen is geeft men elkaar van weerszyden de schuld De zaak zal derhalve wel weer aanleiding geven tot het wisselen van talryke nota s evenals over de Armenische quaeatie zonder dat men daardoer veel verder zal komen In verband met de Pamlr quieatie en met hetgeen is medegedeeld omtrent het mislukken van de grensregeliug verneemt Reuter dat er inderdaad een tijdelyke breuk tusschen de Rnssische en de Engelnche commissie is ontstaan doch dat dit geschil is bygelegd Wat de opmrking van de Nowostic betreft dat Rusland geen behoefte heeft san oen grensregeliug of aan een conventie daarover segt Reuter dat danrover reeds een overeenkomst ia tot stand gekomen toaschen Rusland en Engeland Waarby de lyu wordt bepaald die de grens zal vormen Deze lyn begint by bet oostelyk oileiode van het Victoria meer en loopt in oostelijke richting tot de Chineesche grens De conventie die door de Nowostic niet noodig wordt geacht ia dus reeds aen voldongen feit De bezetting van Chiirat heeft met de quaestie niets te maken daar dit land altyd binnen de Britsche sfeer is geweest en de daar te volgen politiek is alleen de zaak v n GrootBrittanniü Uit Buenos Ayres zyn 1100 Spaansche vrijwilligers naar Cuba vertrokken om de ëpaanscbe troepen by te staan in hun stryd tegen de opitandelingen De insurgenten ontvangen echter ook voortdurend versterkingen van buiten af Uit New York werd dd 25 Aug geichreveu dit de daar woonachtige Cubanen bezig waren met bet organiaeeren van een expeditie die alle vorige in sterkte zou overtrefien Zy zou een Inchtbalton medenemen om de Spanjaarden uit de hoogte met dyuamietbommen te bestoken Drie weken te voren is een vrybuiters expeditie uit Peun s Grave Nesr Jersej vertrokken die behnnden op Cuba is aangekomen Een andere expeditie welke met de sleepboot Taurus uit deselfde haven zou vertrekken is 30 Ang door de Regeering ontbonden een twintig vrijbuiters werden daarby gevangeagenomen Nationale MiUtie OPROKPINO IN WERKELUKEN DIENST De BURGEMBESTBR d Oood brengt t r kenma rao de loteliogen der licbtioK 1895 die bij de bereden korpian ign inüelgfd en orereenkomstiff art 57 van het Koninklgk beilnit Tan 8 Mei 18G2 Staabiblad No 46 na banne inlgvin tot nadere oproeping met rerlof tgn gezonden dat zjj den In October aanatainda roor dei namiddag 4 nren licb bjj banne korpien moeten aanmelden Bedoelde rerlofgangen worden uitgenoodigd minstena ier dagen te Toren banne varlofpaaaen ter twsretarie der gemeente te doen abebryTen en rerroer of paiuge bil ettan te ontvangen indien zg daarop aaospiank bebben GOUDA den 17n September 1895 e Burgemeeiter voornoemd B L MARTSNS INOEZOHDaN Giiterenavond hebben zeker reien met mg genoten van t laatate Orgelconcert dal d heer Spaanderman in dezen zomer ten gehoon g f Ik meen de tolk te agn nii de baaoekera dier concerten wanneer ik hem namena allen dank zeg foor hetgeen hg oaa lieHiebban t genieten gaf Door het kiezen nn degelgke stnkken maar vooral door correct en nititekend ipel weet bg het pabliek tot zich te trekken Gaarne spreek ik dan ook de wenach uit dat het hem gegeven moge zgn ona het volgend jaar wSer eenige genotrolle nurtjei ia St Jan ta reraohaffeo U dank zeggende voor da plaatsing deier regelen C Gouda 18 Sept 95 Tricol Goedereii A van OS At GOUDA Kleiweg £ 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kn lotkoara 101 101 8 V 887 84r 87 7 64 641 vl V lojv ov a a 87 670 610 Mil 88 100 810 118 1011 100 180 sa 10 84 186 148 1061 7 ♦ J66V l i y 81 108 lOl 100 108 146 188 Vi l lool i v 108 88 m Vly 10 looi 88 106 48 880 161 10 Vl 108V 108 lOSV 1 4 184 180 170 41 114 II 8KPTKMBKB NzDZBUNo Cert Nad W 8 i dito dito dito S dito dito dito 8 HoNou Obl Ooadl I881 t8 4 Italix luubrijving 1868 81 6 OoaTZNu Obl in papier 1868 5 dito ia Eilver 1868 6 FoKTtjuiL Oblig mat coupon i dito ticket S auiullD Ubl Binaanl 1884 4 dito ivKM 1880 4 dito bij Kothi 1889 4 ditob jllop llS8V 8 4 ditoioKOud laaB 1888 6 dito cfito dito 1884 S itlMll Parpat uhnld 1881 4 Tliazau Oepr kiav laan 1880 4 Geo leeoing terie D Qee leening aerie U ZoioAra Har v obl 1881 i Uaiioo Obl Buit 8oh 1880 6 VaMaziBU ObC4 onbep 1881 AmTaaDm Obligjitiaa iBSi 8 RoTTzanAH Stad leen 1884 8 Nan N Afr HandaUv aand Areadib T b Mij Uartllwlan DaaMutioh ppij dito Arak Hypotheokb paadbr 4 Oalt Mij dar Vonteal aaiul Or Hytiotbeakb paadbr S i NaderliaaKba bank aaad Ned Haadelmaatub dito N W k Fto Hyp b paadbr i Roti Hypotbaakb paadbr 8 Utr Hypotbaekb dito S i OosTKNa Uoat Hong bank uad Klisl Uypotbaakbaok paadb 4 l AHZalKA Kquit hypoth paadb 8 Uaxw L O l r Lien oert 6 Hzo Holl U 8poorw Mü aaad Mij tot Uipl V St Bpiv uad Kad led Spoorivegm aaad Nad Zuid Afrik Bpm oaod 6 dito dito dit 1881 dito t lTjJja Spoorwl 1887 88 A Kobl S Zuid lul Spwmij A U oU 8 PoLBK Waraohau Weaaen aaad 4 ami Or Suis 8pw Mg obl 4 Baltiiahe dito aaad Futowi dito aaad I Ivrang Dombr dito aand 8 Kank Oh Aiow ap kan obl 4 dito dito oolif 4 Aiiaaiu Cent Fac Sp Mjj obl 6 Ohio k North W pr C v aaad dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio ür Bpm eert v a Ulinoia üeatml obl ia goud 4 Louiiv tl NaahvillaOart v aaad Meiiao N 8p Mij labyp o 6 Mlaa Kaaau v 4 pet pref aaad N York OnUrio k Waal aand dito Faaaa Ohio oblig 6 Oregon Calif la byp ia goud 6 Bt Paul Mian fc Haait obl T Un Fac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O CiMADA Can Bouth f rt T aaad VzH ü Ballw fc Nav Ie h d o O Amiterd Omnibua Mij aaad Rottard Tramweg Maata aaad Nao Btad Amiterdam aand 8 Btad Rollordam aaad 8 BZMII Btad AntirarpenU87 l Blad Bronal 1886 S HoKO Tbeiu Rogullr Oeeellaok 4 OoaTZHR BlaaUleeaiag 1860 I K K Ooat B Cr 1880 SraHJB Btad Madrid 8 1888 Nao V r Bei Hyp Spobl oati 349 Staats loterij 6e Klasae Trekking van Woenadag 18 Sapt 1808 No 6086 1500 No 60 S668 16187 ea 16878 lader 1000 No 8664 4886 10888 16668 19868 en 10888 ieder 400 No 1184 8786 8846 1I484 18886 161 8 16686 18686 en 80886 lader 800 No 8848 8980 8888 S906 6486 6748 6967 7116 11867 18061 15891 15888 en 16888 lader 100