Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1895

No 6T67 Vrijdag 30 September J895 348te Jaargang rnmm mmm J ieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys ei drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfeonderUjke Nommers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Frijnn 6463 8693 6468 8648 6673 8827 6728 8869 6882 8972 6888 9000 6 66 B048 6012 9193 6069 9899 6204 9707 6343 9788 488 9867 6686 9976 6648 10047 6666 10201 6711 10376 868 10420 6918 10476 696810683 7928 10641 7260 10644 78T9 10670 746910817 7829 10914 7949 10916 79S910 2S 8068 10996 808211106 8178 11166 8496 0 2169 8 iM9 1 7 WO 336 2417 367 2676 370 2783 407 9911 463 S8 7 613 S860 692 isgs gev 2974 674 041 70 3121 797 8924 800 3968 1086 8309 1078 3321 1383 3489 1888 3628 1390 8 66 1476 3699 1696 4181 1696 4223 1814 4332 1884 4482 1919 4 2 9046 4797 2187 4899 2191 604 9231 6144 16701 18930 16720 19022 16831 19061 16839 19197 16086 19208 16177 192 9 16660 19270 16684 19303 16893 19662 16798 19691 16814 19676 16966 19771 1711 19827 17371 19876 17464 19916 17659 20182 17694 20811 17612 90366 17674 20890 17869 20404 17989 204 16 18129 20418 18123 20461 18390 20696 18691 2067 18641 10794 18668 90739 18818 20979 18907 12019 tan ƒ 70 11361 18786 1149 13789 U619 18817 11613 13847 U6S2 13912 11649 13969 11761 18968 U78S 18972 11908 14091 11946 14103 11962 14 28 11988 14318 12191 14389 12964 14611 12267 14660 19976 14681 12992 14721 12448 14729 19886 14907 12994 16066 18168 16169 1 172 16161 13311 16196 13386 16249 18499 16986 18479 16478 18669 11669 13690 16690 13626 16639 ADVERTENTIEN Allen die ons hunne deelneming hebben betoond bjj het smartelijk verliaa dat ons trof door den plotaelingen dood onzer lieve CAROLINA ANGANIÏA betnigen wjj onzen hartelgken oprechten dank 8 D JONG Ji C A DB JONG V4N GEIIrrHülZBII BmUTtdit 15 Sept 9r TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda 10 SPREEKUREN ran 10 tot 12 en ran 1 tot 3 nar Zondaga nitgezouderd Jljyi AUerwege bekroond metËereDiploma a Gondenen Zilveren Medaillei benevens EereDiploma Gonden Medaille en Oer tiflcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chimgo 1893 is het UdkroeiHil Druifen liorst Honig Extract MELIANTHE urr Dl Machinale Fabriek 0 £ RONIGBLOEMt VAK H N vanSchaik Co gevestigd te tQravenhaye Qcen middel is of kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHMBBOBPXILIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eo verschillende bekroningen getuigt Het versacht en geneest OSldlDOELJJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MEUANTHE doet ioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE beweien ign de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge hruiksaanwjziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Gravêithag MF Ver krijgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Omda A BUUMAN Moordricht J C RATELAND Botkoop B T WIJK OudeKater Htmleliraerk GU die Hoest Kehrulkt KATER en Co Gedeponeerd GKOJVIJVOBJV Elk stukje heeft de vorm van een Kittende Kat Verkrjgbaar in netto Blikken Trommeltjes it 2 Cc bjj onu bekende Verkoopera uit de BUkken Trommel HOLLAliraSCHE MAATSCHAPPU VAN LAHDBOÏÏW Afdeeling Bodegbaven en Omstreken T 7 o©2n sd agr 25 S©2Dt©Z2CLTo©r 1SS5 TENTOONSTELLING VAN Paarden Rundvee Pluimgedierte Zuivelproducten Land en Tuinbouwwerktuigen OPENING 10 ÜÜE ENTREE 26 CENTS s Namiddags ± uur vanwege de HardAraverlJ Yereeniging te Bodegraven van Paarden die geen hooger prgs hebben gewonnen dan 150 op de korte baan PrUs f 100 1 Premie ƒ 40 2 Premie tO ENTREE 25 en 50 CENTS s Avonds Volksconcert op het Marktplein Het Bestuur H LE COÜLTRE Vooraitter J A V GHESEL GROTHE Secretaris TAFEL WATER uitdc Hollandia Bron te Haarlem Dit Bronwater volkomen vrg van ijier en organische stoffen overtreft elk ander Mineraal Tafelwater door zjjn aangenamen smaak en groot gehalte aan digestie be vorderende zouten Bekroond in 1895 met d Gouden MedaUle op de Wereld Tentoonstelling te Amsterdam en op de Tentoonstelling te Gevive Verkrijgbaar btj alle mineraalwaterhandelaarB en aan het kantoor der MaatBcbappi Donkere Spaame 68 Haarlem GebrS Stoll erck s Chocolade en Cacao i r = DflBlmatli door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebiod verbeterde fabricatie en uitaluitend gebruik van fijns en fijnste grondstoffün garandeerei im verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig brikuat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Ktikotten Do Firma behaalde 27 BreTots als Hofleveraticler 44 Eere l iploma s gouden enz Hedallles oen bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat lleeds 1S74 sihreof do Accadomie natiunal do Paris Nous Tona d oemoiu one dsllle d ar prcmliro claawe sn oonaldératlon aevotre exoellenta fhbrloatlon de Chocolat bonbonB varies etc eto StOllwerck t liibrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseura Banketbakkers enz enz Qenerulvertegenwoordiger voor NederlaridJnliiu llatt nklodt Amsterdam Kalvorstraat 103 Aan Zeniiwlyders en Zenuwzwakken Thatii ia de 35o oplage verBckeiieu van het boek nDo Ze Bopr ootd en aanbevolen door de hoeren l rof Dr Merinlére i arij Prengruber Dojardln Bau metï Pariji I BOUChOt Parijs Oeh nmb Dr Sobering Kma il llath Dr Cvurkoweoh ky Wflflnoo OppnrtUfsrl t r Jeohl WaeDon UppoisUfarli Dr Sohiell K ig hef arli Dr DarseS l arU Cbef art Forostier Aken Diitriciasrt Dr Qroasmann Johlinnan Distrioliaru Dr Busbach üi k Kranksrti Dr Stelngreber Oharsoton OoiMul Vi V ABoheubaoh OorfU Dr med COiraZZB Venetië AngevUle Parij Lavabre Pa ü WUle Taufkirohen V CabillOt Arcachon Porteet Iman Guilloneau Bor deaux r K LabatUt Bordeaux Bongavel L ï rière L Birsohfisld Weaaen V Lieber InDsbruok Hammer Piaueu Weiner Weensn Auit Broolon HatuBohlechner BrixD uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel ran dit werkje ie keunis te verspreiden omtrent len aard der aenowzwakte hare oorzaken en gerolgen ondernobt te geven eo genezing te vinden Het haiKlelt orer het bekend worden van de Physiologiscbe ontdekking boe op de eenvoudigst lenkbare wgze op ons zenuwgestel kan ewyrkt worden en wel met oun succes dat zoo wel een groot aantal uitstekende artsen als de geoeeskundigo pers aanleiiling lot discussie geneven heeft liet wordt derhalve aan leder die aan ziekelijken zenuwtoeBtand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lUdt welkk Kicb kenmerkt door lialutueele bootdpjjn migraine congoBtie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohamelUke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zijn m aan de gevolgen daar van lijden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielUk spreïen Stijfheid in de gewrlohten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds genaeskundige hulp inriepen eu door de bekende bulpmiddelen ala ontnoudings en koudwaterkuren inwrijvingen elBotriseoren galvaniseeren darap modder of zeobaden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen dfe vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versebnnselen van voortdurend angstgevoel benOVeldheld van hoofd hoofdpUn met aanvallen van dnlieUgiield flikkeren en donker worden voor da oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisan kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aaa allen die tot de bovengenoemde oathegorièn van lenUWlijdorS behooren zoomede aan bleekBUohtige n daardoor lot zwakte vervalleade jonge meisjea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die do raaetie der geestelijke besigheid voorkomen willen dringend aangeradenzioh in bet bezit van bovengenoemd boekje te stelten dat franOO en kosteloos te verkrügea is teAmsterdam M CLEBAN k Co Heiligeweg 48 1 Rotterdam F K van santen KOLFF Korte Hoofdstoeg 1 ntrecht LOBRÏ 4 POETÜN Oudegmohl b d Oa rdbrng F ii WIJHHAOTEL VA ALPHEN LEÜEBOER TE BOTTERDAU Depdt A NORTIER Gouwe C 34 35 Dames en Kinder BOKKEN BL0D8BN KO08EN H4NDS0H0BNBN B0EZBLAAB8 TRICOTS ZAKDOEKEN C0HSET8 Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN JIABKT 130 FBANSCHE STOOMVEEVEEÜ au Chemische Wasscherij VAK II OPPE IIEIiUER m Kruiskade Botterdam Gehreveteerd door Z M dra Eooiag der Belgen BoofddepAt voor GOIJDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en rerren tui alle Heeren en Dameegarderobea alsook all Kiodergoederen r ale inrichting voor het atoon u ran mantels voereu bout enz Gordijnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy geitoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prüzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen té verven goederen in eene week Sbet Praettwerk TIIART Martelares Teckon in op nARIA l TVART Koningin Verschijnt in 10 a 12 aB groot formaat mat PRACHTIGE PLATEN Meclits 30 Ceit p r all r per post SS Ceot Ie afl by eiken boekhandel ter inzage of b i de Uitgever P STOKVIS WATERREUS j i o cA Wgl is d bMte iawiMag ta M Jlokt a BkeoBaHek UaUüS mt kortom fciff Aiter PiiiExiwIler Vat hiHtkattllliaMBaaliVanleatKas t ArierfiiiIxpellBr Wat Mal alH ta Mn halainla Fifis eo e t n ei a 1 29 de bi Vooikaadtsi h 4i waala Afodiakw m kj T Ad BSokter 4 Oo la BMeitea Te Gonda hg A WOLFF Markt A 144ben DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Trekking 19 October 1893 laatsckippij m Lamlbiiiff afdeeling Gonda en Omatrekan e aa verwaate ARTIKELEN Prijs per Let f I Iltetei oor f 10 rerkryglmar f A EBINZMAN ZN LANGE TIBNDEWBG DJO Oouda SaelperMlnik vaa A BanuUH k Zoo BlJfNENLAND GOCDA 19 September 1895 Door den inspectear van politie alhier is heden een monster boter in beslag genomen op Tormoeden van bedrog in den boterbandel Hedenmorgen ten oogereer 8 nnr is vronw B die een kind op den arm dro en dwars de Markt wilde orarsteken door een paard en wagen Een voor een wagentje van den koopman K ait Gouda gespannen bit schrikte j I Dinsdag voor een weinig aan den weg liggend slootvnil en sprong in de wetering nabij Benschop Het zoontje van K raakte onder het rgtuig doch werd spoedig op den kant gehaald wat niet het getal was met de bit die eerst na lang tobben door de wetering heen aan den anderen kant op vasten grondslag werd gebracht De koopmanawaren raakten voor een groot deel zoek of waren bedorven loodat K geen geringe schade leed liifiafironw A Sytama heeft ontslag gef i agd als ouderwyserea aan de Zondagsschool van den Proteitantenbond te Haastrecht De arbeider D S woneode in de bnort scbap Koolwgk nabg Stolwgk bad verleden week J p hg van zgn solder wilde komen bet oSH k mis te stappen en naar beneden te storten t Zon wel schikken dacht by maar de geneesheer vertelde hem dat bij minstens xes weken zgne rnst moest honden omdat i n sleutelbeen gebrokee waa £ n dat in bet drukst van den hennepoogst I De raderykerskamer Borger t te Oadewater gaf Vrgdagavond eene baiteogewoae tooneelvoonteUing in het loeaal aan de Donkere Gawd aldaar met medewerking van eenige damoa Opgevoerd werd 1 Pension Scholier blijspsl in 3 bedrgven naar bet Hoogdoitsch TU Gad I os 2 Ik neem eene huishoudster blgspet in een bedryf door M Dikema De roUen waren nitstekend verdeeld en ieder droeg het sgne bg om het geheel goed te doen slagen De lachlust werd vooral door hst erite stuk erg opgewekt De opkomst wai tüat Boo groot als men wel verwacht had FBVtLLETOai M HARSRRAHER JVaar iH JhtiUek H Verder versoek ik Mr Helmatblt die wel vte trotsah sal zgn iets van deo ouden luk taan te noMen mg niet geheel te vergeten ven moeht hij nog eeni genegen sjja het voor alel dat ik hem twee driemaal gediao heb aan te nemen dan ia er maar ven brief vao ayn baad aan het bekende New Yorkscbe haia rDOodig om hem dsdelyk eene voordeelige plaataiog te besorgen In Kiverhoose berust B Q mars onder de ïot van den kastelein Alles wat ei io ia sal aan Ceaar behooren aan wien ik veel te danken bab Oom luk raadt hem aao oog eeni zqn geluk by de mooie Sarah t beproeven Met m n lichaam nug gebeuren wat men er over goedvindt en aiijne del xal alleen ba ren weg wel vinden Myn IsaUte groet aan ISAAC HIBSCH Geroerd seHoof Helmatedt het boelg e weer in deaseUdsn taaataod onder de stjjvs band van den dooda en dmkte even het koude marmer Laten wa nu gaan zei Morton na een poos SNÜaos want ik heb nog iets aadera met u te n tlan Ur Ualast dti den doode hebben wQ voer hoewel er toch vule personen van buiten waren Borger € heeft haren ouden roem op oieaw gehandhaafd Men Bcbryft uit Benschop Ëen met aardappels beladen boerenwi en met twee ongeveer vgfjarige knaapjes er op bevond zich j I Dinsdag ia het veld Toen de eigenaar de veehouder van M aich even van het voertaig TsrwQderde aam een der kleuters de leidsels en met een manhaftig Vort Brniolt stoorde hy paard en rytuig het water in De knapen rolden aan den slootkant vao den wagen Het koate niet weinig moeite paard en wagen op het droge te hrggen en met bet opvisschen der aardappels was beel wat tyd gemoeid De heer K N Hengeveld sedert 30 Mei 1857 notaris te Haserswoude heeft wegens ernstige ongesteldheid yn eervol ontslag aan gevraagd In de Controleort doet iemand bet voorstel deu leden der Tweede kamer geen vast honorarium te gevttn maar eene presentiegeld van 15 gulden per zitting Hij wyat er op boe weinig dr A Kuyper nog de vei deringen beeft bygewooud ledett hg in Mei 1894 gekozen werJ Te Amsterdam heeft plaats gehad bet tweede coDgres van den Iloomscb Katholieken Volksbond onder eere voorzitterschap van mgr C J M Bottemanne bisschop van Haarlem en voorzitterschap van W C J Paatoon van Amsterdam Hoeveel ophef sommige katholieke bladen daarvan ook maken de genomen besluiten komen ons al weinig belaogrgk voor Over de behandelde vraagstukken zgn de gevoeleoa al lang bekend terwijl de conclosiën reeds door tal van andere bonden of werkraanflvereenigingen zgn gedecreteerd Ten slotte is een manifest aangenomen te richten Aan de werklieden en deborgerg Uit een Hai schen brief inde Zaanl Ct Leest men de sluitingsrede met aandacht dan zal men my toegeven dat se iets beeft van een bal gehakt alle krnimkens zyn met groote zorgvuldigheid van het politieke hakblok bgeengescbraapt om de benoodigde hoeveelheid voor een flioken bal saam te voegen maar t is dan toch naar Zg die straks dezen schotel krggen voorgeiet mogen nanwlettend toezien op de houtspliuters en al moet bet loopig reoht gedaan en ten slotte gaan de levenden toon voor Kom mee naar beneden Hg liet de aanwesigen uit en aloot de deur der atertkamer In de gang nam de dokter afaebeid en Hortao voerde Helmatedt en zqn vrouwtje na r de ettzaal waar Paulin reeda met het evondetrn wachtte Zwügend kuaie zg de vrouw van haren landgenoot en vriend en atak dezen de band toe Seien Sie gluokliob August 1 aprak zij in hare moedertaal eo Helmatedt voelde een oogonblik hare band in de cyne beven Snel trok z zioh terug Ml nam voor het theeblad plaata Nog een oogenblik Pauly voor we gaan zitten zei Horton Ik zou nu ao wel een paar meoaohen gelukkig witten zien Cesar doet alles weer verkeerd nu Sai terng ia en ala ik niet saiagekeken heb zal die malle m niet wen neen ggeu Wat zeg Maryf riep by eene kleine zw te meid toe die dadelijk gieobelead ik geloof het ook met Sir iDtwoorrlde lySarab ia du uw eigendom kinderen wendde bjj zioh tot bet jonge paar jr on all jelui haar met Cesar wilt laten trouwen geef ik u dien braven jongen ala bruidagescheok Denk jelui miaacbicAi in t eerat dat is te veel etend kapitaal voor onze jonge batshouding verhuur hem dan aan ziehsetf bg ia een kaap limmerman die zooveel verdienen kan aU by maar wil Dua dat ia afgedaan bef Ik kao er wel bet allerraiost tegen hebben antwoordde Helmatedt dat aog twee onzer medemeaaohen gelakkig worden maar in die zaken onderwerp ik my aan m n reratandig vrouwtje dat er meer vaa wMt dan ik en bovendien heb ik er eigsalijk geen rsoht op gebakt als vleeschspgs dienst doen dn ware k cht van t vleeach tit er oiaar heel matigjm in Id den nacht van Zaterdag op Zondag werd te Roermond omstreeks één uar de beer Tbisseu kapelaan der Kathedraal geroepen om eene stervende vrouw wonende aan de Venlooeche Poort de laatste H Sacramenten te komen toedienen De priester verzocht den man die de boodschap bracht even te willen wachten hg zou zich dau dadeiyk gereed maken Toen echter de kapelaan weer beoeden kwam om mede te gaan waa de man reeds verdwenen L e beer Thisseo vermoedebde dat de zaak niet in den baak wus begaf zich naar bet Daastbggelegeu politiebureau om te ioformeeren of men niets van den boodschapper gezien had Dit nu was niet het geval doch de waobthebbende gemeen te veld wachter Vaessen verzocht deu kapelaan om te doen alsof hg naar de voorgewende stervende vrouw ging IntuMchen zou de politie het hnis afzetten want men vermoeddde dat bet er om te doen was den kapelaan uit zyue woning te lokken ten einde zoodoende vrgspel te krggen Ën werkelgk werd na verloop van een kwartier doof den chef der nachtwacht Ijeors een vreemde landlooper Duitscber gesnapt die van achter de kerk kwam De man werd door den kapehsan berkend en sit na achter slot eu grendel Bg informatie bleek dat aao de Venlooacbe Poort geen stervende vroaw waa Een winkelier te Meppel bad hg gelegenheid van bet bezoek der Kouiogiuneu eene fraaie uitstalliog gemaakt van stakkeo kryt waartasscheo het beeld vao de Koningip prgkte Ëen kennis komt den winkel binnen en informeert belangstellend Wat boor ik ben je hofleverancier geworden Mao wie zegt dat roept de winkelier opgetogen uit ti8 mi zelf nog geheel oqbebeod c Dat s vreemd c zegt de bezoeker leak len je laat toch voor je wfnkelraam aan alleman zien dat ds Koningin bg jou in t kryt staat De Doolhof op Ood Hollaod verwachte Zoudag den lOO ÓOOa beweker Maar t liep niet zoo druk als gedacht wai en de 100 000e kwam niet Maar Maandag kwam hg wèl en de ontvangst die hem ten deel viel zal hem nog lang in aangename herinnering blgven Het was Barend Coster nit de Kraageubofstraat 21 te Amsterdam die om zes uur door het tourniquet draaiend zooder iets van de op handen zgnde groote gebeortenia te weten Dat zal zioh later wol vinden Van avond aohijat miatress Helmatedt oog niat veel van een eigen reefat te willen weten I lachte Morton mat een oodeugeQden blik op de jonge vrouw die stil aan ilelnatedta trni hing Mary ga naar de keuken en zeg dat ik slrftVi om om die iwee veriiefds lui de lei te leHU Kn nu aan tafel kinderen Ken paar uur later geleidde Morton het jooge paar naar de achterkamer waar Helmatedt dten ochtend Ellen in haar blauw r kleed gevonden had De goede man acbudde Helmatedt nog eena hartelijk de band koate Ellen op bet vooiboofd en wierp ds deur aobter het jonge paar in bet slot Daarop spoedde hy ziek naar de keuken waaruit bet eigenaardig gelarfa van vroolyke zwertjes hem toKenkloak V Pauline had zoodra bet souper ten einde liep Btil de eetzaal verlaten en in bat donker bare alaapkamer oKeeoobt waar zij eene illuiie ging begraven Toen zg opetend van deze moeielijke taak verried niets op haar gelaat ds doorgealane worateling ea bedaard ging zij weer naar de parlor om Mr Hortona terugkomat af te waobten g 4 liciteüril wetrd Uit een aautal keurige cadfaux mocht He gelukkige er een kiezen hg koos een gooden remootoir a Avonds om 9 uar werd de betoekar met zgn meisje dat bg hem waa weer in den Doolhof ontvangen de aerewgn werd hem aangeboden speaoliea werden afgestoken eu ten Hlotte ging de lOO OOOite weg dankend voor het geschenk en verzekerend dat hg altgd aan deu Doolhof zou blgven denken Waa het aardig wat er met den lOO OOOu bezoeker gebeurde aardig waa bat ook wat eraim voorafging 99998 bezoekers waren er geweeat Bg da twee volgeode was dus de gelokkige Daar komt eea boertje met zgn rronw blntieiiilap pen bet papiertje w iarop staat dat den 100 000ste een cadeaa lal worden aangeboden in de baud De man stapt eerst binnen de boeriu is dus de gelukkige De eigenaar van den Doolhof staat daar ec vsrtelt haar dat se de honderddoiiendate ia en wenscht baar geluk Da honderdduizendste vraagt de vrouw dom wezenloos lachend kZeg erets zegt t boertje hierop tot den tourniquetman awat kost dat hier i Ëen kwartje per persoon £ bn kwartje Das te daor vrouw ga moe i eu weg was de hoodordduizendste waar aAmst Gt Maandagmiddag bad in de Röigerttraat teBreda een droevig ongeluk plaats Het kindermeisje van den heer J G K wilde metharen wagen waarin een kmd lag eotevens een flesch was geborgen eenigoainsspoedig op hst trottoir uitwgken voor eenaankomeud rytuig toeh door den sebok diedaarvan bet gevolg was hal kind on ds flesohuit den wagen werden geworpen met betnoodlottig gevolg dat het kind met bek gelaatm de glasscherven kwam te vallen dia diephet gelaat iudrongen Hevig ontsteld ontliepde meid bet jammerlyk tooneel en begaf ziohaaar bare zoster Het kind elf maandenoad en eauig dochtertje van de echteliedenKampfraath word onmiddeliyk bg de diepbadroefde ouders gebraobt Alle pogingen eoh ter om bet nog in t leven te bonden blekenvruchteloos Onder smartelyka pgnen as heteen uur later reeds overleden B Ct By kon besluit is mr J O Gleicbmau benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer der BtatenQeneraal voor bet tgdperk der tegeuwoordige zitting In de vergadering van de club der kaiho lieke leden vao do Tweede Kamer eergisteren avond gebonden ia het aftredend bestour herkozen Voorzitter is mr L Uaflmans vice vooizitter mr U M Bahlmann seoieiaris L P M H baron Micbiels van Ver Tsd dojnen De rechibkok te Utrecht kimer tu borgeriyke uk m befft Kilteren nitiprukgedun ID de forderÏDg die door C Bcylholt houder ru een der 800 bewijieo Ten deelgerechtigdbeid in de o erwinet der NederUndscbe llyn poorwegniBaUchepp in 1804 uitgegeven BJi representeerende bet belang Tan de ooriprookeljjke coDceaiianariaaeD bg de door btn badongen ö pet ran die OTerwinet ia ingaitaJd tegen de N 11 H M j in liqnidatia De rordering trekt tot nitkeering Tao een badrag Tan f 349 10i iBnde iM 299 286 d i 5 pet der natteoTerwinit ran da exploitatie Ala zoodanig benbonirt bg oamelgk da loiii Tan f 5 585 720 die bg de OTerneming van het bedrgf der roaatacbappg duor den staat all obadeTeigoeding wegene Tirrroegde naaitiug il genoten Da Tordiring ii dea aiicher onliagd all ongegrond omdat bat door deu itaat aliiehada rergoading wegene Terrroegde naaating bataalda bedrag niet kan warden baichoawd ala wiu door da axploitatia vukragan aoodlt da at