Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1895

ODierdieost 1895 AaBzevaogeo 1 Mei TUd vao GreflDwicli P OUBi SOTTlKDAII 18 88 1 84 8 88 8 44 4 80 8 84 7 U 7 88 8 38 8 43 8 81 9 67 11 18 18 88 4 67 § 7 89 jr 10 04 t 8 8 6 04 t 8 08 f g 0 10 11 K 18 43 f 6 11 f § 8 13 B ê 10 18 18 68 1 44 8 80 4 08 6 80 6 48 T 80 8 88 8 68 9 03 9 10 10J7 ll ttOTTIKDAM G 0 n s A 8 81 10 8S 11 80 18 80 1 48 1 60 8 10 8 48 4 80 6 31 8 80 8 08 9 41 10 88 1 6 8 f f f 6 30 r 8 80 10 88 8 08 ff f t 37 9 6 10 41 8 08 V r 44 10 11 10 68 18 08 18 40 8 18 8 09 S SI 4 08 4 40 8 61 a 80 6 88 10 01 7 86 8 40 8 08 9 40 10 17 10 64 7 88 8 47 11 01 7 88 8 84 f 11 08 7 4 8 01 11 16 7 86 0 10 0 86 10 10 86 11 84 6 g 08 7 86 7 47 8 86 8 10 8 18 8 18 81 8 88 r 6 88 88 7 48 8 07 8 18 DM OOVDi DEN Bits IMrectfi Spoorwogverbludlogen met ïUlÜA ZoinerdleDSt DEN H A A G eOUDA s Uage 6 48 7 S0 7 48 1 S0 9 S8 0 481 0 1411 8111 181 88 8 44 8 S8 8 4 J 4 18 5 178 117 18 Toorb I S4 f f ff 10 80 1 44 f 8 17 Z Zeg 0 O8 10 86 1 68 6 18 Zev ke l r ff ff 10 48 i 8 09 b w w 8 48 Gmida 8 80 7 60 8 1B B 9 6610 1610 67 18 05 18 46 8 80 8 14 8 98 4 18 4 43 6 47 6 6S S I8f Stopt te Bleiswijk Kruiaweg en NootdoriHLeidsehendam ÜTBSCH T G O U D A 9 10 U 84 18 60 8 10 8 68 4 43 8 38 7 60 8 09 9 07 10 88 11 81 t ff 18 8 68 g 9 88 10 81 ff ff 4 14 sa ff 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 49 4 87 6 80 7 09 8 86 8 41 9 49 1 AMSTIIDA M fl O ü D A 6 10 8 16 9 86 11 8 40 4 91 8 86 8 10 1J8 6é 18 14 18 18 8 88 ISO 7 48 8 49 11 1 Qoi d 7 0 S6 9 0 87 10 80 10 80 18 18 18 88 1 87 8 88 8 47 4 48 8 S7 7 14 J 4 f 8 84 9 64 11 1 li M 7 48 8 47 U 08 18 87 4 67 8 01 10 08 ï l iiW 7 88 S B 11 18 i 18 48 6 08 8 18 10 16 Voorl 8 07 08 11 87 18 88 8 80 8 10 87 H K 18 9 1S 9 71 I 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 08 4 17 8 86 8 67 7 44 8 81 9 8810 88 11 48 Ol Dl VTIICHT 8 06 10 1 11 18 41 8 88 3 17 4 16 4 47 8 67 8 81 10 18 11 14 1 87 7 10 10 8 11 88 8 46 8 84 6 06 IJ 7 1 8 48 10 37 9 87 10 81 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 8 88 86 7 46 9 0411 6 O U U k K HHTKHDIU 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 lO K 10 60 18 46 l 4 10 6 46 8 U 11 16 toten den eucW geenerlei reebt op dezebste toekenDen Door deze beMlietiag de Tonleriog dergedaagde maatichappg t en denataatiogeiieldom haar te vrgwaren tegen een eventueeleveroordeel ing van zetf vervalleD zoodat eea onderzoek uaar de g rondheld rau die vordering onaoodig ia De gedaagde maatscLappg in de kosten vaii de Torderiug tot Trywaringveroordeeld omdat zg deo staat onooodïg iorrgfraring beeit opgeroepen U D Staten Ganeraal Ie Kauvh Zittiag van Woensdag 18 Sopt 1895 Da Kamer vergaderde hoofdzakelgk tot Taststelling van bet adres vao antwoord dat zonder diacnssie werd aangenomen Het laidt aldns De Ëente Kamer der Staten Oeneraal achl bet een voorrecht Uwe Majesteit wederom io het midden der volksvertegenwoordiging te bebbeo mogen zien ter opeoiog van de gewooe zittiog der Staten Oeneraal De medideelingeo dat Uwe Majesteit nmtrent den algetueeueo toestand van land en volk en aaogaande dien van oDze bezittiDgeo in Oost en Weit lnditt vernemen wg met belangstelling eo wg waardeeren betf dat zee en landmscbt bg vernieuwing in Oost Indië schitterende bflwgzen van moed en volharding hebben gegeven Met opgewektheid aanvaarden wg de tsak die wg in dit zittingjaar znllen te vervullen hebben Moge onze arbeid onder Qods zegen strekken tot bevordering van hel beÜ van ons dierbaar Vaderland en ons geliefd Vorstenhai Da Kamer is daaiop tot nadere bgeeoroeping gescheiden Den bekenden Belgischen socialist DesfaisseaQX heett men een leelgka poets gespeeld Naar de Brusseltcbe Presfl6 vertelt hebben eenige grappenmakers toen bet bekend wbf geworden dat hem en zgn broeder oeu rgke erfenis was ten deel gevallen in Borinage het volgende biljet aangeplakt Aan onze brave kameraden De fortaio heeft ons to elschen Een onzer veelgeliefde tantes heeft onlangs het tgdelgke met het eeowlge verwisseld en ona ieder een millioen nagelaten Onze beginselen trouw willen wg niet als onze vgaoden de kapitalisten dit geld voor ona zelven behoeden Wg wiUfn het denkbeeld om alles te deelen dat wg steeds zoo krachtig hebben Toorgefltaan in practgk brengen Daarom noodigeii wg q nit tot eene byeonkomst waarop wg aan ieder zijn aandeel zullen uitkeeren Uw broeders Des F18HBADX Onnoodig te zeggen dat Desfnisseanz er geen oogenblik aan gedacht beeft te deelen Jaren geleden maakte de beer Alexandre Bérard toen nog lid der rechterlijke macht afgefaardigde voor het district Aix een voetreisje in het gebergte ergens in een streek io Fraukrgk die hg niet noemt Op een avond komt hg laat moe en uitgehongerd aan een eenzame herberg Aa Rendez voas des amiac stond op hst uithangbord Herbergier en berbergieater zaf en er zeer verdacht uit Maar de beer Bérard had geen kens Hg ging binoen at eo dronk en vroeg toen een kamer Deze zav bem er ook allesbehalve nitlokkend uit Hg achtte het noodig zich er te verschansen en toen hg hg zgn onderzoek een geheime denr vond die door een ladder in rerbindiog stond met de bnitenwereld schoof hg het geheele ameublement voor de dear soodat hg nachts niet kon worden overvallen zonder dat bg door het geraas gewekt werd Dis voorzorgsmaatregel was wel noodig In t holle van den nacht schrikte de heer Bérard op Er werd een poging aangewend om de geheime denr te openen Met krachtige stem riep bft Wie is daar f Hij hoorde nog eeoig gestommel toen was allea stil Geroimen tgd mmemmmtmiÊm 6 S0 7 louda MouiMtreekt Nieuwerkerk Oapellu KoittiriUni Rotterdam Oapelle Hieuwerkerk lloerdreeht OimiU Qlidiir WMrd D Ulracht 6 86 S 40 7 68 6 80 64 8 80 7 03 8 18 18 7 88 8 8 8 0 8 81 ff 8 41 Ooudi 8 40 7 6 8 81 9 10 Oooda bleef bg nog wakker Doch toen hg nietameer boorde viel bg eiodelgk van nitpotling in diepen onrustigen slaap Toen had bij een benauwendan verscbrikketgken droom Hg zag hoe de geheime deor openging hoe de herbergier en zgn vrouw biuDeoslopen hg met een lang mes zij mot een lantaarn Hg voelde hoe bat mes bem drong in t Igf eo hg voelde den warmen dem van de moordenaars die zgn zakken onderzochten en hem beurs portefeuille en horloge ontnamen Toen werd hg de trap afgedragen langzaam ging de vronw vooroit bet hoofd van den doode steonend de man volgde de lantaarn bg den ring vutbondeod met de tanden en de beenen ran het Igk houdend io de banden Met een schrik werd de heer Bérard wakker bg bad gedroomd Een jaar of wat later leest de heer Bérard in de bladen dat een advocaat de heer Victor Arnand vermist was in de streek die bg toen bereisd had Men volgde bet spoor ran den heer Arn iud sn weldra werd rastgesteld dat hg het laatst moest geweest zgn in de herberg Rendez TOus des amis c De bewoners dier herberg werden in hechtenis genomen doch zg ontkenden hardnekkig iedere schold Een heer beantwoordend aan de beschrgving van deo vermiste was daar s avonds wel geweest maar na het souper was hg verder gegaan Bg had den nacht niet io hunne herberg doorgebracht Toen de heer Bèrarad dit alles had gelezen vertrok hg onmiddellgk naar ds plaats waar de gevangenen voorloopig waren opgesloten De rechter van instructie was een vriend van Bérard en zag er geen bezwaar io hem bg de onderrr ing toe te laten Het eerst werd da vrouw binnengebracht Zg herkende haren gast van vroeger niet meer doch hg herkende haar zooveel té beter Op kalmen toon vertelde de vronw het verbaal van den reiziger die s avonds in haar herberg had gegeten maar dia niet had willen overnachten in een der beide kamera die zg beschikbaar bad Plotseling stond de heer Bérard op Maar in de derde kamer de hovenkamer zvide hg De vrouw begon te beven En mat verbazing zag zg den vreemdeling aan die voortging Daar heeft de heer Arnand geslapen Terwgl hg sliep zgt gg en nw man binnengeslopen door de geheime denr waar de ladderbg staat Gg droegt de lantaarn en nw manhet mes Hg stak daarmede den reiziger dood om zgn beurs zijn horlt e en zgn portefeuillete stelen Toen hebt gij het Igk bg bel hoofdgenomen aw man pakte het bij de beenen en met zijn tanden de lantaarn bg den ringdragend bracht hg het met u naar beneden Verschrikt ontdaan klappertandend bad de vroflw dit alles aangehoord En toen vroeg zij stamelend Maar hebt gg dat alles dan gezien c De heer Alexandre Bérard had den moord ontdekt die diie jaren later gebeuren zoo En aan een redacteur van de Revue des Revues beeft bg ersoonlgk het geheele geval verteld De Débats vindt het verhaal zeer merkwaardig omdat er onweerlegbaar oit blgkt dat de heer Alexandre Bérard de gave heeft van helderziendheid En in dat geval zegt de Débats c kun de heer Bérard ons en bet land een grooten dienst bewgzen door het raadsel te ontbnllen van al die groote politiekfinan oieele processen dte sedert eenige jaren voor onze oogen worden ontrold en die niet minder geheimzinnig en niet minder belangrgk zgn dan de misdaad in de Rendez voos des amis 18 08 18 88 8 88 Gistermiddag werden onder een ontzettenden toeloop van nieuwsgierigen de laatste overblgfselan van drie der slachtoffers der lachtballon ramp die Zondagmiddagjl nabgBrusaei plaats greep naar hunne laatsLe rustplaats gebracht Het anders zoo stille dorpje Hal was het centrum vnn een buitengewone drnkte honderden menscheu nit de omstreken waren sanmgestroomd om bet b io der plechtigheid bg te wonen Met den trein die ten 11 ure oit Brussel aankwam weren de bloedverwanten der 3 slachtoflers het Igk van den heer Delvaas was Maaudagmidd reeds naar Brnssel overgebracht te Hat gearriveerd Te 1 uur werden de drie kisten onder bloemen bedolven en bedekt met zwart ronwfioers waarop een geel kruis in pro ssie van bet hospitaal naar de Notre Dame kerk gedragen waar een Igkdïenstplaats vond bggewoood door een onafzienbare menigte Langzaam en plechtig onder klokgebrom werden vervolgens de drie Igkbaren naar het station gedragen door de vrienden en bloedverwanten der overledenen De plaats waar het onheil gebeurde is niet ver van het station verwijderd en menig oog richtte zich vol ontzetting naar die vrafsetgke plek Een diepe stilte beerschte gedurende dezen tocht slechts afgebroken door de sombere klanken der klokken Tan ï ure bereikte de stoet hel station waar de drie Igkkislen ia drie Igkwaggons geplaatst werden Toen stoomde de trein naar Brussel waar een ontzettende volksmassa zich aan bet statiou verzameld had Terwgl de drie kisten in de Igkwagens geplaatst werden was het gedrang op het perron en bniten op de place de la Constitution zoo groot dat da politie slechts met de grootste moeite de orde kon handhareo Om tien minuten over drieën zette de stoet zich in hew ing begeleid door een escorte politieagenten en de halve stad De eerste Igkkoets was die van Aaguste Tonlet Zg werd voorafgegaan door de omfloerste banier der billardmakers van de firma gebroeders Tonlet en deputatiën der verschillende luohtreizigersgenootRcbappen uit België en Frankrgk dia hnn medelid en collega de laatste eer gingen bewgzen Daarna kwam het stoffelijk omhulsel van den beer Scheers gevolgd door de drie zoons tan den overledene die snikkend hun vader naar zgn laatste rnstplaats volgden Eiodelgk de Igkkoets van den hepr Du Saal9oit gerolgd door een delegatie van arbeiders met een groot vaandel Met moeite zich een weg banend door de meer dan volle straten en boulevards bereikte de treurige optocht eindelgk het kerkhof van Evera waar de drie ongelukkige slacbtofiers der luchtvaart met groote plechtigheid ter aarde werden besteld Naar aanleiding van de klacht in een Ëngolsch blad over bet dulden in ons land van de aanwezigheid van zekere Engelsche firma s die van de weddenschappen loven zet X io de Midd Ct c den aar l en den werkkring van die firma s uitvoerig uiteen Hg stelt voorop dat er ook ia dit vak vertrouwbare eerlgke firma s zgn en zweadelaara die zich op dezelfde plaatsen vestigen om van een bekenden naam te kunne profitt ereo Bg soliede bootmakers gaat t als volgt toe Dadelgk na de toezending vau den inzet met kennisgeving voor welk paard ontvangt de cliënt bewijs dier toezending en verbintenis tot voldoening van den prgs naar den laatsten koers Dia prgzen namelgk zgn aan markt onderhevig zoo goed als efiecten eene vaite commissie in Engeland stelt ze zeker met niet minder accuratesse en hetrouwbaarb id dageIgks vast als b v door da commissie oit de Vereeniging voor den Effecteohandel te Amsterdam voor de effecten geschiedt Ten allen tgde en op elk gedeelte van den dag doet het bnreati zich telegrafisch op de hoogte stellen der koersen of markten die mede in alle groote Engelacbo dagbladen voorkomen en naar de laatste daarvan engageert bet zich aan den cliënt Ook van de races laat het zich op dezelfde natunrlgk zeer kostbare wgze elk oogenblik inlichten en van allea zoowel van marktlgaten als van den uitslag der races geeft het dagelgks eigen journaux en balletins aan de cliënten uit Onmiddellgk nadat gewonnen i i wordt sender dat eenig retard mag zgn prga met inzet toegezonden Zeer aaozienlgke kapitalen strekken tot garantie daarvan Utleekt 8 88 7 60 Woerden 6 68 8 11 Uadewater 7 07 8 19 Ooada 7 10 8 81 Azesterdaa Wp Oonda Da boekhouding der bureaux bevat alle posten tot in de kleinste bgzonderbeden en ten allen tgde kan ieder zich vfto ds ricktigheid overtuigen Twintig dertig en meer geemployaerdeo allen goed en ruim gesalarieerd zgn zonder nog van de chefs te spreken van zelf voor dat alles een vereischte tarwgl mime lokalen niet minder een noodzakelgk gevolg tgo Nog andere voordeeleu dan voor post en telegrafie volgen das nit de vestiging vandergelgks bareaux Ook om iets nog te noenen benoeft men bv te Middelburg en te Vlissingen slechts te vragen hoeveleo zonder betrekking zouden zgn en zelfs io andera werelddeelen bon fortuin te vergeefs gezocht hebben dia aan de bareaux eene gewenscbte positie hebben Heden voormiddag II nar is er weer openbare vergadering der Tweede Kamer waarin de voorzitter zgn ambt zal aanvaarden Des namiddags te half vieruur zal deminiater van financiën io de gelegenheid gesteld wolden de Btaatsbegrooting voor 1896 der Kamer aan te bieden Wg vernemen verder dat de commiasia van rapporteurs voor de kieswet onmiddellijk na bet einde an het afdeettngsonderzoek is bgeengegekomen naar dat hare eerste vergadering bg verhindering van een harer leden verdaagd is tot een der dagen van deze week H M de Koningin Regentes beeft gisteren middag te l uur de commissie uit da Tweede Kamer ontvangen balast mat de aanbieding der aanbevalingsigst voor bet voorzitteracbap Nadat da deputatie welke met de vastgestelde gebruiken ten Paleize werd ontvangen zich van haar taak had gekweten heeft H M benoemd tot voorzitter gednrende het zittingjaar 189596 den beer mr J Q Gleichman Voor deu Hoogen Baad werd gisteren de vraag behandeld of een wetbonder dia weigert een stuk te ondertsekenen hetwelk om rechtskracht te hebbeo zgne onderteakening behoeft deswege strafbaar is In de gemeente Wgk en Aalburg bevinden zich eenige landergen genaamd De Eb waarvan eene corporatie beweert het eigendomsrecht te hebbeu doch waarop ook de gemeente aanspraak meent ta mogen maken Topn na de raad dier gemeente een bntuit naiu tot het inatellen eeoer rechtsvordering ten deze weigerden de twee wethouders hunne bandteekening onder het raadsbesluit te plaatsen welke vereischt werd omdat de bnrganeester tevens secretaris is de eene wethouder was lid van de corporatie die aanspraak op da Eh maakte en de ander vond de zaak niet rechtvaardig Nadat op grond van het ontbreken van de bandteekening van aan der wethouders Gadaputearde Staten hadden geweigerd bat raadsbatlnit in behandeling te nemen werd bet in hooier beroep toch goedgekeurd doch inmiddels werden de beide wethouders voor de rechtbank te s Hertogenboscb gedagvaard ter zake van het opzattelgk niet voldoen aan een bevel of vordering krachtens wettelgk voeracbrift gedaan door een ambtenaar dan burgemesstpr met de uitoefening van eenig toezicht belaste Hoewel de beklaagden niet strafbaar achtende eisohte bet Openbaar Ministerie dat eene beslissing wilde uitlokken toch eene veroordeeling eo toen de rechtbank eene vrgspraak gaf voorzag het O M zich in hot r Iwroep waarvan bet gevolg was eene veroordeeling door bet gerechtshof te sHertogen boscb van de beide wethouders tot 10 boete 9 S8 lS 10 08 10 18 10 84 10 64 Tegen deze veroordeeling nn ontwikkelde mr E van Zinnicq Bergmaan advocaat te VHertogenbosch voor den Hoogen Raad een cassatiemiddel Voorop stelde hg dat als de teer van het Hof regel wordt de vriendiehappeliike bonding welke nn vaak blgkt in de 4 collies van Burgemeester en Wethouder te heersehen zal plaats maken voor een toestand waarin de wethouders elk oogenblik zalïen hebben te vreezen dat wanneer zg ownen een stuk niet te kunnen teekenen tagen hen proces verbaal zal worden opgemaakt Door s Hofs beslissiogi was naar pleiters meening bet karakter der wiardigbaid van wethouder uit het oog verloren Vo rts betoogde pleiter dat oit de aan den bargemeester gegeven opdracht om voor de uitvoering van de Raadsbesluiten te zorgen niet volgt zgne bevoegdheid om ioesicht uit te oefenen op het tot stand komen of ooderteekeoen van die bebeslniteu eo dat de leer van het Hof in strgd is mat onze Staatsinstellingen volgens welke da wethouder niet is een ambtenaar onder den burgemeester staande maar een die een zelfstandig ambt bekleedt Oe eoociosie van het Openbaar Ministerie is op 30 dezer bepaald De heer H Twnitra ta Grgpakerk schrgft in Avionltnra Naar aanleiding van een raadgeving voor eenigon tfjd in Avicultura geplaatst betreöende het uitzoeken van broedeieren teneinde zooveel mogalgk dier van het vronwelgken geslacht te verkrggen neb ik gedurende 5 dagen van 4 kippen de eieren gemerkt ten getalle van 18 stuks waarait ik van elke soort de langste heb verwgderd amen 6 stuks soodat ik een 12 stake behield en liet uitbroeden Van die 12 eieren kre ik 10 kuikess en wel 1 baan en 9 beunen Of dit een toeval dan wel eene wetenschap is durf ik nu juist niet bepalen doch ik ben voornemens een volgende maal weder dezelfde foorroi maatregelente nemen Misschien hebben velen met mg dezelfde ervaring o edaan Men echrgft uit Valburg Bgna alle tabak is van t v ld Deze week waren reeds eenige bandelaren uit Dnitscbland hier om du tabak te zien eo te beoordeelen Het eerste gedeelte het tzandgoed ligt op stapel Ook bg velen reeds het aardgoed tarwgl bet laatst gebrokene bet bestgoed te drogen hangt Zoowel qnaliteit als qoantitait zgn nitstekend In geen jaren is er zooveel en znlke goede tab ik binnangehanld als dit jaar De Antwerpache politie arresteerde een Hollander wiens uitleverino was gevraagd De man veinsde delirinm tremens en werd naar een hoppitaal gebracht waar bg weldra kalmeerde s Nachts wist hg te ontsnappen door een venster waarna hg langs een boom op gevaar af den nek te breken den vasten grond bereikte Enkel gekleed in een hemd liep hg een kroeg binnen waar hg vertelde dat hg zich onvoorzichtig in de open lucht te slapen had gelegd o geheel was uitgeplonderd Men stnarde hem weg doch bg een ander wist hg sen broek en een borstrok te krggen en zoo begaf hg zich naar zgne woning waar hij zich vlug aankleedde en toen de plaat poetste De politie die inmiddels was gewaarschuffd kwam joist vgf minnten te laat Ta Velp gemeente Rede zgn op 14 September 29 gevallen van dysenterie geconstateerd waarvan 4 met doodelgkeo afloop terwgl 2 personen aan die ziekte Igdeode zgn hersteld ep IC September geconstateerd 18 nienwe gevallen waarvan 4 met doodel jkeu afloop Da Loudon and China Telegraph heeft oit Sjanghai beriaht ontvangen dat in den morgen van 5 Angostos een Nederlandach civielingenianr die mat name genoemd wordt vroeger te Jokobama doch sedert kort t Sjanghai wonende aan een hotel ta Woesoang aankvam in een toestand van nitputting en bgna geheel ontkleed verklarende dat hg op den WBg door Cbineezen was beroofd geworden De eigenaar van bet hotel de beer Ooltatoia voorzag hem van kleederen eo bood ham een rgtuig aan om naar Sjanghai terug te keeren Da inganieor sloeg dit af en bleef io htt hotel dien nacht Dan volgenden morgen 6 Augustus is hg io da rivier badende verdronken fo verschillende bladen vinden tp landbouwer J Begering te Bronn er verkoaht op de laatste paardenmarkt te Rolde een rd voor f265 Des avonds hg de thoiskoDui werd potdekt dat er f 305 dus f 40 te v d voor het dier ontvangen was Aanstonds besloot de verkooper bet te veel betaalde persoonlek terug ta brengen maar da kooper £ Doewea t Stadskanaal was den volgenden mo n al vroegtgdig ten hnize van B te Bronneger aanwezig Natnorlgk was hg erg in zgn schik toen hg zgn varmivte f 40 aldaar terug ontving Men had bg de betaling een bankje van I 50 voor een van f 10 aangezien Tot zoover het bariaht Maar we vragen zgn we reeds zoo diep gezonken dat aalk aen daad van doodgewoneaarlijkheid als iete hgzonders vermeld moetvorden Stand Een vreeselgke geaehiedenis wordt oit Viborg gameid Een jong meisje was sedert zes maandenverloofd met eeoen jongeling nik den omtrek die niet rgk genoeg was om al da wenschen van het meisje te voldoen Onlangs kreeg zg kennis aan een jongen Fin die schoon en rijk was en zg schonk hem spoedig haar hart Nn verlangde zg slechts van harea vroegeren verloofde af te zgn en ïn overig met baren ader ati broeder besloot eg zioh van bem te ontdoen Het plan was spoedig ontworpen en ui evoerd Het meisje stelde baren vroegeren verloofde voor eene vandeling te doen door het boscb Op eene te voren aangeduide plaats verzocht zg haar slachto£fer te gaan zitten voor een dicht boachje Eensklaps sproogen haar vader en haar broeder te voorachgn grepen den jongeling vast en worgden bem met een daartoe meegebracht koord De eene moordenaar hield zgne armen vast urwgl de andere dan strop om den hals legde het meisje stond kalm de vreeselgke daad aan te zien Vele dagen bleef de misdaad verbolgen Er rustte geen vermoeden op de familie die veel verdriet toonde ov6r bet verdwgnen van den jongeling Da broeder van bet meidje die hevig door berouw geplaagd werd beeft echter alles bakeod Door dan kolonel van het Leger des Heils in Nederland is tot directeur van de Landkolonie te Barneveld benoemd de beer Mansing chef der Stadkolonie te Arnhem Door deu gemeenteraad van Barneveld is met ket oog op het stichten der Landkolonie besloten den landweg loopende door de terreinen te vervangen door een straatweg Bg de exploitatie van de stoomtram aldaar zal een halt bg de kolonie geplaatst worden opdat goederen oit Frankrgk Duitscbland en EDgelacd vice versa komende uit atiobtingen van bet Leger des Heils nit die lauden onmiddellgk op de terreinen der kolonie rechtstreeks ontvangen en verzonden kunnen worden Verpleegden uit onderscheidene toevluchten vertrekken naar de Landkolonie om de huizen te bouwen Hoogstwaarscbgntgk zullen reeds in dezen winter ontslagen verpleegden oit bedelaarsgesticbten en gevangenissen van de Landkolonie partg kunnen trekken Tevens kunnen wg mededeelen dat majoorPalstra en echtgenoote van uit Nederland doorgeneraal Booth overgeplaatst zgn naar België om aldaar het bevel te voeren over bet Bel giache Leger des Heils N G Ct De te Winschoten wegens brandstichting gedetineerde A E W gepensioneerd opperwachtmeester is Dinsdag onder politiegeleide uaar Medemblik getransporteerd om daar in bet krankzinnigengesticht te worden verpleegd Baitenlandscli Overzicbt President Félix Fanre is uit Fontainehlau waar bg een paar dagen beeft vertoefd vertrokken uaar Mireconrt Daar znllea de oefeningen der Pranscbe legerkorpsen door een algemeene wapenschouwing der troepen wordeo besloten De president wordt vergezeld door den minister president R bot en de ministers van oorlog en marine generaal Zur Linden en admiraal Besnard Waarschgnlgk zal ook de Rnssiache minister van buiteolandeche zaken prins Lobanoff deze ruroe bgwonen Naar men weet bevindt prins Lobanofi zich te Contrezeville waar hg zich eenige weken zal opboaden Da minister van buitenlaudsche zaken de bear Banotaux is althans naar Gontrexeville vertrokken teneinde den Kussiscben minister namens president ïVure tot bewoning der revue uit te noodïgen Vermoedelgk zal prini Lobanoff wel aan deze invitatie gehoor geven en met den heer Haootanx naar Mirecourt gaan Derhalve kan men spoedig weer allerlei bescbonwingan verwachten over bat RnasischFransch verbond Veal verder zal men daardoor niet komen Alleen kan men a s zeker aannemen dat tnsscben Frankrgk en Rusland de bekende vriendschappelgke betrekkingen gehandhaafd blgven ook al kan er nog geen sprake wezen van een officieel hg tractaat vastgesteld bondgenootschap Ofschoon da feesten in Rome nu in vollen gang zgn is bet eerst morgen da eigenlgka gegedenkwaardige dag I Was toob op 20 Sept 1870 dat bet luliaanscbe lager door de Porte Pia de Eenwige stad binnentrok en de eenheid van Italië een feit werd Toen de Fransche troepen noodig geworden op bet terrein ven den strgd tegen Duitscbland Rome hadden verlaten was de gel enheid gunstig voor Victor Emmanuel om ook bat laatste Italiaanscbe gebied dat nog niet tot bet honinkrgk behoorde in bezit te nemen eq de vrgwillige pauselijke troepen hoe kloek ze zich ook weerden waren niet tegen de koninklgke soldaten Qpgzwuaaa Na de verovering van Rome werd dakrheen de zetel der regocriog orargabracht dia dosvar inFlorenz stond en trok de paos zich terug binnen de muren van het Vaticsan als een vrijwillige gevangene Uiteraard toonen dus da trouwe zonen d r kerk bg deze festiviteiten niet veel sympathie We wezen er vroeger op dat de liberale pers haat uiterste best beeft gedaan om eeo feesteIgke stemming onder da menschen te brengen maar dat er totnogtoe niet veel animo was Niettemin zal ar Vrgdi in Rome wei veel pracht en Iniator oitgestald wordeo en de drukte groot zgo Gisteren werd er een ministerraad gebonden om te beraadslagen over het amnentie voorstel Naar de Tribnna meldt zal Jriipt bü de onthulling van het gedenkteeken voor Garibaldi een van de voornaamste plechtigheden eebe redevoering houden die wel kort maar van groote politieke beteakenis zal wezen Keizer Wilhelm is in Berlgn teruggekeerd Na de legermanoeuvres in Pommeren woonde de Keizer de vlootmanoeuvres in de Oostzee bg Hiermede zgn de militaire oefeuingeu op groote schaal geëindigd Zg zgn voor een groot gedeelte bggewoond door lord Lonsdale den Engelschen edelman die onlangs keizer Wilhelm op agn kasteel ia Engeland ontving en die zich gehaast heeft den Duitseben keizer een t enbazoek te braogen Eo over dat bezoek is lord Lonsdale verrukt Aan een correspondent van bet Berliqer Tageblattc heeft fa o booge bewondering uitgesproken over Gei Duitscbe leger the finest army in the world En tevens zgn bewondering voor deo keizer dien hij in ieder opzicht een buitengewoon man noemt Zgo opvatting zgn energie zgn scherpe blik ziju beb rsqhen van alles wat zgn belangstelling opgedekt worden door lord Lonsdale eenvoudig zonder voorbeeld genoemd Eo dit betreft niet alleen de staatszaken doch ook het leger en de krggskunde sohoone kunsten en weienschappen De Daily Xewst van deze lofspraken melding makend zegt dat keizer Wilhelm zeker eea buitengewoon man is En als hg zgn pogingen staakte om de socialisten te vervolgen zou men hem voor den verstandigsten vorst van zgn tgd kannen houden Op de terugreis van Daotzig naar Berlgn was de keizer vergezeld door prins Hohenlohe die van zgn bezoek aan den czaar was teruggekeerd De Bcbaarsche beriobten over dat bezoek luiden zeer gunstig De czaar was zeer vriendelijk en voorkomend tegenover den kanselier en deze berhaaldelgk zgn ingenomenheid uitgesproken met de hartelgke ontvangst die hem aan het hof te St Petersburg te beurt is gevallen Ook de gesprekken over den politiekeo toestand die hg met czaar Nikolaas heeft gehad hadden den kanaelier zeer bevredigd De kleine verschillen van meening die tussohen Berlgn en St Petersburg waren ontstaan zgn geheel nit den weg geruimd En de czaar beeft zelfs uitzicht gegeven op een bezoek aan Berlgn en enkele andere Duitscbe hoven nadat de kroning zal hebben plaats gehad De nederlaag van de liberalen in Weeneu Is een voldongen feit Bg de gemeenteraadsverkiezingen van het derde kiezerskorps hebben de autisemieten door de roomsche geesteIgkbeid gesteund in alle wgken de overwinning behaald zes en zoventig zetels ztjn hun ten deel gevallen Al kiezen de twee overige kiezerskorpson niets dan liberalen dan nog hebben de antisemieten een meerderheid van twaalf stemmen in den Raad De laatste mandaten die in banden van de liberalen waren die van do Leopoldstadt zyn door de ebristelgk sociale partg veroverd De aieerderheden van de antisemieten moeten zeer groo zgo De lieberalen zgn diep neerslachtig Weenen gaat een hangen tgd t emoet jharrtbebzohten Goud 10 Sept 1896 Granen wederom met voldoenden aanvoer Prijun ongeveer onveranderd Alleen tarwe 90 cent hooger Tarwe Jarige Zeeuwsche 6 f e 6p Nnuive dito ƒ 6 80 a 6 60 Mindere dito 6 8a k 6 Afwijkende 4 76 6 60 Polder 6 4 5 75 Kogge Zeeuwsche 4 i 4 40 Polder f 8 60 A 4 Buitenlaudsche per 70 k 8 86 l 8 60 Gerst Winter 3 60 A 4 96 Zomer 3 60 A 4 Cbevallier 4 86 A ƒ 6 86 Haver per heet 8 85 A 8 10 per 100 kilo 6 86 A 6 76 Hennepzaad Inlandaob 8 60 A 8 75 Buitenlandsohe 7 A ƒ 7 S6 Kanariezaad 8 26 A ƒ Koolzaad 6 80 A 7 86 Krwten Kookerwten A Niet kokeode A Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 70 4 6 Boooem Bruine boenen A JVitte booutn A f Outveaboonen A Paardenboonen A Uais per 100 Kiloi BoqU Amerikaansohe f 4 90 A 6 10 Cinqnaatios 6 60 A 6 76 VzaiuaxT Melkvee weinig aanvoer aodel en prijzen matif Vaite varkens goede aanvoer handel vrq wel 17 A 80 et per half KO Biggen voor Engeland weinig aaavosr ha udel vr wel 14Vi A 16 ot per half KQ Magere biggen goeds aanvoer handel matig 0 40 A 0 70 per week Tfltta schapen weinig aanvoer haadel traag 16 A 24 Nuchtere kalven red aaavoer handel vlug Qraskalveren groote aanvoer handel vlug 80 A 70 Fokkalveren 9 A 17 Aangevoerd 108 partyen kaas Handel vrf wal la qual 86 A 87 8a 81 A 94 Zwaardere 88 A KoordUoltandsohe 80 A 84 Boter rad aanvoer handel vlag Goeboter l SO A 1 40 Weiboter 1 10 A 1 80 p Kilo Tfieol Cioedereii A van OS Ai UOUDA Kleiweg £ 7373a OOlJDA Beurs van Amsterdam alolkoara 96 Vor kn 101 lOl w 84 88 84 1 Vu M i 6 lS 84 v 181 48 100 87 070 860 Of 601 1001 10 1881 Ml 1011 1001 iiO ey 38 1081 196 1461 ♦ is v 9 1 68 811 101 100 10 148 188 1611 611 108 88 Vl 109V 86 118 108 ♦ Vi 661 16V 181 109 io v 108 U4 180 170 41V 114 84 1061 94 46 18 SKPTEMBKK NlDlllUND Cart N l W S 1 dito dito dito S dito dito dilo S UoHOil Obl Ooudl U81 88 4 iTiUE InHhrg fiiig 1869 8 1 5 OoSTlNlt Obl in papier 1868 K dito iu lilror 1868 PORTUQAL Oblig mot coupon li dilo tickot 8 auiuilu UU BiniMDl 18 4 dito woB 1880 4 ditobüKotbi 1881 4 dilobgHop 18Sa a4 dito in goud Iee 1888 6 dito dito dito 1884 t 3 HJi Ferptt tohuld 1881 4 Tumuu Oepr ÜouT Imu 1890 4 Gm loeuing Mria D Oao leeDing leria C ZmoAn Sir obl 18 8 Umco Obl Buit Soh IBtO 8 ViMHUiu Obl 4 oubep 1881 narnDui Obligatian 1818 3 EU TTIU UI Stad leea 18t4 8 N D N kir HamlaliT aand Arandib Tab MiJ Cartiloatan D nMaatachapp J dito Arnh Hypotheekb paodbr 4 CulUMy der Vontant aaad Qr Hyaotheakb paiidbr 8 Kadorlandiohe bank aaad Ned Haadelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Roti Hypotheekb pandbr S i Uti Uypolbaekb dito Si i Ooanvi Ooat Hong bank aand Ruil Hypotheekbank pandb 4 i Ahiuka Kaait hypoth pandb 8 Maiw L O Fr Lian oarl 6 Klo Holl IJ 8poorw M j aand Mij tot Eipl T SL ap aand Ned lod BpoorwagiD aaad Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito I lTulI 8poarwl 188V8 A lobl 8 64 Zuid Ital 8p ij A H obl 8 PoLlN Waraohau WMoan aaDd 4 Suil Or EuH 8pir H j obl i j Baliiaehe dito aand Faatowa dito aand I wans Dombr dito aand 6 Karak Oh Aioir Bp kap obl 4 dito dito oulif 4 171 I 891 Aiinii L Cent Pao 8p Hj obl 6 OUc k North Vr pr O t aand dito dilo Win SU Peter obl 7 Denver li Blo Gr Spm oert T a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiar k Naakvill Gert T aand Mexioo N Bpir Hg lehyp o 6 Uiaa Kanaaa T 4 pot pref aand N York OnUrio k Wost aand dito Penoa Ohio oblig 8 Oregon Calif la hyp in goud 8 St Paul Minn k Hanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liuo Col la hyp 0 8 Oamada Can South Oert T aand Van C Ballar fc Nai la h d a O Amitard Omoibua My aand Rotterd Tramweg Maata aand NiD Stad Amilordam aand 8 Btad Rotlordara aand 8 Bll 9n Sta l Ant erp nl887 Sud Bruaaal 1886 HoKa Thai Regullr Oesellsch 4 OoanHl BtaaUleening 1880 8 K K Ooal B Cr 1880 8 ifkXIt Stad Madrid 8 1888 Nu Var Boa Hyp SpobI owl 349 Staats loteriJ Be Klaaaa Trekking vao Donderdag 19 Sept 1896 No 8114 8504 9001 11990 16180 an 16441 ieiler 1000 No 1889 8014 8713 3488 88 8 9970 l 16 18981 en 19166 ieder 400 No 18861 900 No 1966 6488 8818 8847 14038 14818 14688 16060 18791 19471 en 19740 iadar 100 Prüun fan 70 66 1007 4461 7798 11096 13486 16664 19X48 111 2068 4490 7811 11169 18619 16809 19161 192 2183 4694 784 11970 18680 18616 19193 206 2162 4709 7886 11368 13669 16761 19141 409 2271 4944 8187 11476 13670 18908 19463 493 9331 4994 8887 11619 13687 17197 19488 680 1818 6088 8643 11636 18679 I7I8I 19647 694 843S 6162 1776 11869 16966 17919 19641 706 2677 191 3934 11879 14031 17419 19681 803 9886 6341 888 L1184I 14309 17479 19689 806 9694 6639 898Hni897 14466 17611 19716 977 8042 S668 9079 18008 14610 17678 19787 1010 3044 6860 9113 11610 14684 17198 19877 1160 806 6706 9217 11698 14789 17748 t9911 1176 3074 6709 369 19611 14768 17761 19914 1986 3196 68960 108 S888 14877 17766 19911 140 3403 1993 64 18748 14881 17809 10016 1417 3681 6886 9748 11760 14916 17886 10079