Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1895

No 6T68 Zaterdag 21 September J805 34ste Jaargang mwsm wmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afionderiyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regpl k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd I4i3 sua 144 9777 1S47 S847 KM 3078 1731 3D18 17S8 9i 73 17T6 99 1878 MU wsi 4i a ma 49 tool 44 99090 Ü337 80360 10898 20464 20507 20797 90829 20 3I 20948 20980 est 9770 6739 10161 781 lOltS 985 10924 7060 10S77 7018 10444 7194 10449 7940 10488 4 1 191 719810796 7880 10968 197M 19899 19915 19069 1 U 0 13087 ISK4 13188 18990 13844 18461 lk094 U907 16186 17997 11343 18035 16688 18930 16818 18366 16837 1836A 16II9 18698 169J7 11778 16998 19919 Ultt 18887 K464 18978 BargerlUksD Btmnd 0£BOREN Iti 8 pt Ëlmbeth C tb rin oodwa J H Brisk en J d Jong 17 Di k ooden J no Lith en A ran d D Boicb r 18 Thomu ondan T Bioncndgk n 0 ran Bgk 19 Karel Jacob oodan P J HarKfaa en A C J Kramer 20 Maria JohaoDa onderi C Heggen en A de Kroon OVERLEDEN 16 Sept H J Lagerenberg 3 w 19 J Zandgk 41 j QEHUWD 18 Sept C Cabont en G U Briakmaa U A Wiltenbnfg en I Blolk Baeuwitk OVERLEDEN J M Oioenendgk 1 m W Hermikark 36 j ADVERTENTIBN met twee af drie KAMERS en KEUKEN of £ Slf HVIH met twee of drie KAMERS n KEDKBN met TUINTJE de baDrprga Tan 160 i 180 niet te boven gaande op fataoenigken stand Toor twee personen Adrei Unrean dezer Courant onder No 2385 TANDARTS E CASSÜTO Tarffnarkt 172 Gouda ëPBEEKUREN Tan 10 tot 12 en tau 1 tot n nur Zondag uitgezonderd POOL S Groene Olie U ten onteUbaar middel tegen 13 21 e u m a 1 1 e Ic STRAMHEID in de LEDEMATEN SPIEREN eni Ook root BRAND 8NUW0NDEN en KNEUZINGEN aangewend geeft doie olie Terraiteude uitkomiten Prgi per flacon met gebruikiaauwgzing 40 eenU bg j van oije KLEIWEG No 2 GOUDA Agentuur bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda ï t PUIKE ODDB SCHIEDAMMER BENEVEE Herht NIQHTOA P Verkriigbiar bg M PEETER8 Jz N B AU bowiJB van echtheid U cachot en kurk steotlt Tooröea Tftn den naam der Finpa P HOFFB llauduliuerk ey die Hoest gebruikt uit do Blikk tt Trommel N KATER en Co Gedeponeerd OBOSIUGBN Elk tnlrie heeft de Torm van een iltende Kat Verkrggbaar iu nette Blikken Trommeltje k 25 Uk bg on bekende Verkoopers AUerwege bekroond met ËereDiploma i Gooden en ZiWeren Hedaillaa benereDi Eere Diploma Gooden Medaille en Or tiBcate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chieago 1893 ie het Wereldberotiuil DruiveB Uorsl HiHiig Extract iMEUANTHE uu M Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc II K van Scbaik Co gevestigd te t Oravenhage Gon middel is ot kan worden u tgeronden welke de Melianthe overtreft net ie OXBEBBOEPBLIJK het best middel ter wereld hetgeen de vete en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest O Hal IDDBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwgung voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Gravmfiagt MT Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BUUMAN Moordrmht O BATELAND Boikoop B V WIJK Oadtumttr 000 StukH uit de fallietfl maaia ener A T earate baiU nltndMhe fabritkcB M r geii mi n loogenaamde Leger Paarden Dekens iii kIi ii grn Ion tpotpriji van fl 2 7S nr ut uk wonlfti iiitverltooht D z dikke onilijtfcart defcona zijn loa warm tli en palé L 141 XIM om Kroot liu bft H li ele paard lindèkkend met wol opcf naaid uii 1 breeds itreefien voortH vien kleine mftl witte woUene Slaap Dekens S frnot 14ÜXliHI cm we eni zeer kieiiM liiahU door vaklui l flmerkl ari fnutcti m het weebel aangebotlen ad 11 3 S0 per ituk KcHitei andem het dubbttle Hy Datdelljli KAïnhnivfii beitvllinBtn wonlfn M laac it a rru l itreltt ttiffn liMMndis faa bel beduic uf Dti li r rwnboura prum i uit B HarvrltK Maaiwtrioht Groole S asit t FEANSCHE STOOMVEEVEEU Clieniisolie WassciieriJ Vi H 4 PPE illElilEU 18 Kruitkad Botterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Balgra Hoofddap4t voor GOUDA de Heer A VAN 08 Ai Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pinchemantels veereu bont on Oordguen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren betzg gestoomd of geverfd wolden ouschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding dar fabrieken ign de prgien 25 i gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflevarbau in 3 dagen te verven goederen in eena eek Hst bssis onsoluWjIIsts s t im m kkaiy uH Ms i U ltlvoarHssnB M vooc lil Bi sMiKln rscliotnwtrk adsAppr l nrvuiC M HnsTtee y i rils Hl lr tO op nssm n fabrWieiuslk ari i M M Sw Mi srt Sr w airsi Gouda SaelpAwlruk sa k Bamaiuii ïooii TAFELWATER uit de Hollancib Hron te Haarlem Dit Bronwater volkomen vrj van üzet en organiache stoSen overtreft elk andac Mineraal Tafelwater door zgn aanyennmen tmaak en groot gahalte aaa digastia bevorderende zouten Bekroond in 1895 met de Goiulen Medaille op de Wenid Teutaonstelling ta AmiUrdam en op de Tentoonstelling te Gtnite Verkrijgbaar bij alle mineraalwatarhaadelaart en aaa bstkaDtoorter Haatacbappij Donkere Spaarne 68 Haarlem Aan Zenuwlijd i s en Zeniiwzwakken TbtM is de S6e opU e rHbeaso tsu het bo k De ge Beproald en aanbevolen door de beeren Prof Dr Hartntöre Psrijt Prengruber 04lardln Banmets Piriji BonCbOt Fsrijl Oib Ralb Dr Sobering Ke lei Ksih Dr Crurkowaob tY Wefloen OppHntafurt l r uuwKlektan en Beroerte Hiddelsn ter voorkoming en genesiag ilet doei i du wsrkjs i kaaoi te verspreiden oiotreDt den isrd der senawsirakte bsre ootxaksu en ife olgsa ooderrtcbt ta gs sn ea gsaexing te rioden Het handelt over het bekrad worden sa ds Pbjriiologiaebe ontdekking boe op de eenvotidiKVt deakbare wjjse op oas teBuvgeslet kan newerkt worden ta wal mat een toeoes datsoowel een groot ssotal uitstakeode artsen ak de ganeeskuDdige pera santaidiBg tot diicueiie geseren beeft Hel wo di citrbsi a san ieder die aan liekallJken zenuwtoeitand of zoogenaamde aenuvaobtighald JeObI Weenen lUdt welke Elcb kenmerkt door babitueele bOOldpijn ml Opperiufsris Dr Sobieal üMig gralne congeatie groote ge voellgbeid opgevronchefaruDr Oarsei l sriji denbeld Slapeloosbeid algemeene Uotiamelljke ubefuru Foreltier Aken I onriiRt en onaangenaam gevoel vtnlor taa liekan Diitricisarti Dr Qrotimann Joblingen oitï Distriotsaru Dr Buabaob 2irk Krsnksrte Ur Steingreber Cherenton oneul Ur v ASOhentMtOh Corfu Ur med Ooirama Vaoitie ADgeViUe Perqi Lavabre P rü Wille Tsufkirohen Cabiliot AroBchoD Fortget LonMO Onllioaeau Bor desttx e LabatUt Bordeaux Bougavel 1 V rièra L Hlriohtield Weeneu Llet er Innsbruck Hammer PIsuen Welner Weenen AURt Brooton MatuBoUacbner BrixD die door Beroerte getroneq u asa de gevolgen daar ven lydeu toomede eau Verlammingen Bpntakverliea of moelelijk gpreken Stijf beid ID de gewrlobten en voortdurende pUn in dewlve partleele iwakte toeatanden itralito van geheugen Slapelooaheid am en die reeds geneeikiudixe hulp inriepen eu door de bekende nulpmiddeleo sU ontnoudings n koudwaterkuren JnvrUvlngen eleotriaeeren galvaniieeren damp modder of iee l aden geene geneiing of beterinc verkregen einduiuk esnallapanonen die vraesen door beroarte overvallen ta Wnrden en daartoe radao hebben vegewe versohijiiwiieu ven vooridurendangttgevoal tMnovaidliaid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dulialigheiii flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuiaan kriebelen en cloof worden van handen en voeten Te eiu sün allen die tot da borsngeaoeBda nalhegorieu an lenUWlijderabéboorsn roomede san bleekauohtlge en daardoor lol Ewakte ver allaBde jonge meiaiet ook aan gezoDden zelf jeugdige personen lie veel geestelijken arbeid verriohteii on die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomeü willeu dringend aangeraden liob in bet beiit van boaeagenosmd boekje ta iteUen dat franOO en kosteloos ta otkrijgen is te Amsterdam i u clëban k a Uaiiigaweg i Rotterdam r e va SA NTëK KOI FP Koru Uoofdateeg 1 ntreoht IXIBRÏ fc POSnJN Oudtgraobt b d Usardbrng F 11 f imtt Patènt H Stollen mtiHitrr Inuitrtn niiiUtt iBlIlIllRlt Uicliltrilini riknauiL f lUr ifroase ür tllt aa wQrïiung taimi H moom irrungtn Itêt Mèu re uh M êm m wtwthtomen Jitlchnhmmtumt ttgtbtn Uêft tmufM dihtr umee aSe i m hai ffn H Stollen iwr m tm reet o af rt i cA £ iunltin lM4tii Mms e r sla wD MnriaMni lulseUDtl M SS JV aJ s iM ZeugnUoe Irolh n f Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DoBünatige door ds nieuwste uitvindingen op machinaal geWed Terliaterd Ikbrieatie en uitaloitend gebruik van l jii eu fijnste groodstoBen ganindeerei len verbruiker van Stollwérck s Chocolade en Cacao een a nb v len w ardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den Ittknid 4ar Wi i Etiketten De Firma bciliaalUe 87 Brevet als HofleverRiieler 4i Eere Dlploma s geuden enz Medaille oen bewga van uitmnnlbnd 5jn fcbrik i t K eds 187 + whreof de Accaaemie naUonal de Paria Nona TOO dfcwBon m H 4allle i ar tnaalire clasM en oonatd i tton at Totra MwaUaat librioatia da Oboootat bontiona vtrlaa eto to SMIwsnk a fabrikaat ia verfa yghaar bg U H Cunflaeairs Bauketbakkera enz 6 Mnialveitegenwoordig r loor Nederland Jftdiu Hsttsnklodt Amatardam Kalvcretraat 103 toriawater uiHe WctoriaJËron fe ObertahnsMn by£ma Tafeldrank Vanhé oninklykef uis derjfederfandm BINNENLAND OOODA 20 September 1895 Oïatsna ia van d werf Kromboat van den haw H van Vlaardingen alhier met goed gevtUg te water gelaten de schroefstoomboot genaamd Evelina gebonwd voor rekening dei Stearine KaaraanMriek aoda waarvoor de maebina en ket wordt geleverd door den heena B en J Snyver ta Amsterdam en bierna da kial galagd roor een kraakachip groot ± 55 lasten ganaamd aAngenietjet Ie bonwen voor dan kaar £ van Bjjn ta Utrecht Te Waddingneen werd Donderdagavond in bwvostelooun toaatand thuis gebracht de aibndsr Th Uilen Niet onwaarachijnlyk was ame barowta oorsaak iguer ngesteldbeid Da oogst der aardappelen Ie Waddingafaen mag dit jaar by nitueniendbeid gesegend genoemd worden By karren vrachten vol worden ae bg de arbeiders thuis gebracht De qnaliteit ia keurig O beate vardan verkocht voor f 2 i 1 2 25 Da psgiagan door eanigeu der exploitanten van Ood Hollandl op da Amatardamacha tantMnslalUng aangewend om bet stadje nog aeii jaar te bahooden schgaen wanneer de toe aUoBBiing van het gemeentebestaur wordt verkragen te sollen slagen Oa eigenaars der grootste inrichtingen bebban al voorloopiga contracten geteakend om faiaaw da hniajee ta horen terwgl voor da kniajaa van hen die niet willen blgven al een dertigtal aanvragen ign van eipoaanten van hit tsrrain buiten Oad Hollandt A Ct Da kantonraehter t s Oravenhage deed fiataren in da verleden week behandelde laak vu dan amid dia terechlatoud wegens bat niwakkan van nachtrumoer door nachtelgken srkaid in agn inrichting Oa beklaagde is ontslagen van racbtsvervolging De kantonrMbter stelde vaat dat nan van iemand die in agn bedrgf werkaaambadea verricht niet kan seggen dat hy rumoer naakt waaneer daarbg niet is gebleken dat kjj lit aaivare baldadigheid de rust igner buren varatnort Vaal dia baldadigheid nn was ter tarechtsitting niata gebleken terwgl bekl had aangetoond dat bg in den bewnaten nacht in de FEVILLETOX 1 Eet dure ZïJcLezi Zleei 1 Wtuoin Ht w £r xoo a badroefd geiieht Bikt vroeg da ambteour dar aoc otan aan i ue Trou toan xy ta xunao morgaat aao het faiarenbrood satan want in da dagao ran Fradarik dan grootan at man nog bierenbrood tot ontbot g njj tooh Rjka wal ar ie n hoofdje omloopt dat gji air man niat aanuat an my tar Dsuwernwid eeo irgoaden morgan to ebromd fasbt vlk brom niat ala a B beer of aan kater mompalda bet jonge mooit wyQe tarwgl lu da witte banden barer muta raster om baar ronde kin itrikte Er loopt mg niata in het hoofd om want tooala gq xiet ataat bat haal aiil maar mqn rentand ook I Wat F Uw ranUnd ataat ook atil RikaF rroeg da aeeünabaamblt half luide Waarom dat mgn baataP Baata V barkaalda zij op champerea toon Ja ala ik aw baata waa dao behoefde mijn reratand niat tiiX ta ataan want dan londt gy wal oppaaaau dat ik ar oiat ali sana badelaantar uitaie ffOy ala eana bedelaarster herhaalde op ayna baart haar echtgenoot terwijl bg een anritan blik M da natta morgenjas tyner jonge rrouw wierp Bat waa val ia waar slechts een sitsen jasje mot aan atraai t aaar da breede üübala e o tlmkaD niat noodiakelgkhaid verkeerdt ign arbeid voort te set ten De heer De W eau Friaache boterhandelaar keerde vaa de botarmarkt ta Leeuwarden terag en werd op bat pnnt om met den trein naar buis te gaan aangaaproken door twee Doitschera die hem inlichtingen vroegen en voorgaven raat denselfden train te willen vartr kken De gevraagde iolichtingaa warden welwillend verstrakt maar de beide Poitscbers vertrokken niet met dien train Toen de heer De W tbniskwam ontdekt hg dat agn portelanille inhoudende f 200 aan bankpapiar waa verdwenen Te laat herinnerde hg sich dat da beide Dnitachers in het café li waar da betaling der leveranciers bad plaata gehad tegenwoordig waren gaweest en daar een druk geaprek in gebarentaal hadden gevoerd Hen meldt uit Haarlem San agent van politie werd uitgezonden om voor dan commiasaris een courant van diens hnis te halen Hij deed dit en liep op den terogweg even een bierhuis binnen waar geen vergunning waa beatelde eeo glas aterkeo drank en las onder bet genot daarvan s commissaris blad £ en inspecteur van politie ook oitgexonden om een onderzoek in te stellen in een herberg loopt bg vergiaaing bat bierhols binnen waar de agent gfezeten is Gevolg dadeiyb ontsUg van den agent en Iw keuring van den biarhuiahooder Naar wg vernemen zullen da erven Looajes te Haarlem met 1 Januari 189fi een nieuw Tgdscbriit uitgeven Op de manier van de bekende Heview of Raviewic znllen zg een sHollandaohi Barnet geven die de meeat bekende Hollandsche Fraoscbe Eogelscbe Dnitacha en Amerikaaosche tgdschrifteo masndelgka zal besprekea ca reviewen i bovendien zullen er eenige belangrgka hoofdartikelen aah toegevoegd worden als Maanddlykscfa overzicl van de wereldgeaehiedeois Levensschetsen van bekende tydganooteta Kritiek over nieuw verscheaen bMken en politi ka karikaturen enz enz Se aHoIlandacbe Revoee zal geredigeerd worden door Frausch Netscher te Rotterdam en maandelgks per aflevering ± 3 vel kwarto 48 pag bevatten De prijs van dit geïllustreerde tgdacbrift zal waaraebgniyk slacbta f 7 50 per jaar bedragen Voor den kantonrecbtar te s Oravenhage was giatsron gedagvsard doch niet verschenen het zoogenaamde sAtaphorstn hoertj e die met hft opleKsel dat u k met een fijo grptooid garnaarsel bezet was Alles waa rein eu netjes de blanke armen kwamen coo frisoh uit da breada frisnre te rooraobqn die de enge moow aan dan elleboog insloot en het wit roorschoot met dau broaden band daad ds rolle buata coo allerliefst uitlcomep dat de heer Ijofaman bjj de baaohouwiag fan E joe jonge rrouw geheel en al de kleine huiselijke oneenigheid vergat waarauda zjjna waderhelft ham begroet had QjJ ziet er bekoorlqk uit Rika zei by haarmet verliefde blikken aanaiaode Gy liet ar arengoed bijna nog beter uit dan op den dag ran onttroavan an dat is tooh al byna een jaar geleden Ik weet niet of gg aen zijdan klaadje aani bt maar dit weet ik dat gaan mansoh in een parper kleed er beter kan altziaa dan gij en ook w et ik dat het er niets toe doet rso elke stof de klaêrengemaakt xijn die iemand draagt Hal komt heel aual op den meosoh aan dte er in dt en op welkewgta hy lyne kleden draagt ffDat is niet waar riep Rlka boos tfop da ktefiren komt bet aan vDeklo ran maken den man is een oud spnekwoord en daarom minaebteo al myne kentiaaan my en daarom trekken zydaoDaaa op en namen my an het bo rf d tot de Toetan op alsof ik een rreend dier ban Waet gg waarom F Omdat gg ar zoo allerlie t nittiat aaide Leb maa terwijl hy haastig een paar flinke lapals ran het bierra ood at dat reads l gon koad te worden Naao riep tij in roltaa ernst omdat ik geen bobt zyden kleedje heb Ja daarom trekken de Trouwen ran al uwe saperiaaran a eollaga a den Btna roor ag op waanaar wQ op fatt knaiijt i a n meermalen wegene onbevoegde niloefeniag van ds genaeekunst was varoordaeld gewarden Thans waa ham boveuomachreven overtreding als ta s Gravenhage geple gd ten laste gelegd en bleek uit de bebandeliug van de zaak dat hg in de Trompatraat kamers gehunrd bad vraar hy gelegenheid gaf tot consult Op mo zjiaer zittitigdageu vaischenao twee jongelieden varbondeu aan het politiekorps daar ter ateds die eenige kwalen voorwendden voor welke de bekl poeders roorichreef en eeo reeept gaf mat beukeubladeren en brandewgo als hoofribestaaddselsn Da ambtenaar van het Openbaar Ministerie wgttude op de tairgk leroordealingeo dea bekl door den kantonrechter te Steenw k reeds opgelegd vorderde een geldboeta van f lÜO te vervsDgnn door 20 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagan Een 21 jarig zeeman varende op de Scba aaingMhe bomschnit sNoordsees leeder F Koning is ter hoogte van Ooarae bg bet manoeuvreeren net een zwaard orer boord gaalagen en verdronken Het diploma A voor da zuivere toepaasiog vaa bat correspondentie en vertroowdheid met het systeem Stolze Wérj kon verstrekt worden aai P Blomhert Dellt H M H Vigelios Dellt en O P Qaarageeter Bottardam en aan de heeren A C Ter Berg Hilvaraum 8 Diamant leerling H B 8 Amsterdam P W Qoudswaard Amsterdam en A Hagedoorn Czn Zwolle 2 Candidatan afgi Taa aanzien der qnaeatie Serat vrkagt ons De Hollander of aangenomen dat het beginsel van de miuister jaisl is bet billgk en radelgk is om aan de toepasaiog van dat beginael terogwerkende kracht te geven om das den beer Seret die kamerlid werd zonder te kunnen deuken dat ooit dergilgk beginsel zou gaan heereeheo dupe daarvan te doen worden Zonderling maar niet zeldzaam misbruik van het begrip terugwerkende kracbta Heeft soms de heer Heret een verkregen recbt oot bat óp zgn sloffen te brengen tot luitenant generaal ala maar de kiezers zgn parlementair leven sparen Heerscbte er tot nog toe een beginsel wettelgk of feiteiyk dat eeo Kamerlid maar altgd door bevordert moet worden i lo geeae deelen het geval heeft zich zelfs nimmer voorgedaan dal iemand ali luitenanl in de Kamer komende tol majoor ia opgeklommeo Boven Zy hebben slleu egden japonnen aan kleedjui ren Franschs zydo naar de nieuwstt moile mat lange geregen lij es mat wydi plooirokken en groola boapalrokkeo daaronder en xy hebben er altyd pret in ran hare dure ktej ran ta spr kan en elkaar ta rr n wat eLks klaedja kost en hoareal ellaa ar aan gegaan zgn an dan wenden s sieh tot m aa rrs gen uit da hoogte Heeft manlief n nog gaan Ey lon japon gakocbtF Hat ii tooh da nlieht ran iaderen goeden man dat h sjjna itaHefda wederhelft ia het eerste buwelfjk aar eeo t den kleai a present doet wanneer ty ar geen ai brnidsklswl meegekregen heeft Ko g hirfit r bQ iw ailcet zeker geen gehad V Dan drsig ik te stikken ran boosheid want ik mag hol niet Uien merkan dat ik woedend wordt daar zonden xij juist plaisïar in bebben Ik laoti dan en zegi neen ik heb roor mgn uitzet men s jdan jspon gekregen mgne onders xijn eenroudlge burgurlieden die niet om opsehik en fnuiighedoD geren 4 n bet nooit souden geduld hebben dat ik op myn trouwdag eeo bent zgdea kleedje aangetrokken had en niet ali mgne moeder en grootmoeder gedaan hebben en alle faLsoealgke burgervrouwen do n ia een swsrt wollen kleedje K aearoudtg mogelgk getrouwd was Fhnk gesproken riep da heer Uhjnan lyna rronw tnejuinheiade laat mij u daarroor oma man ugna allarlitifs e mooiMa Rika Hy sprong op en wilde sjjo mooi w Q in x ne armen sluiten maar z weerde hem mat afwyzeod gebaar af Oy zijt my in dereda geratleo Jobau üide Kij ffik had nog niet uiquesproleu ik bab u DOg slat alles gesagd wal ik de damei antwoordde aKwaia er nog meer F rroeg fa aiader luide dien van aan beginaal dat do atlaiatar thaaa gaat toepassan Is niet da he r 8eret de aerata fdupea ook al een niet juist wo rd in dit verband Vóór hem zgn door den wil dar Kamer zelve twee officieren van het Rnis van hare Migssteit op die maaier gedupeerd Kr ago overigens in den dienst wel slakkards die door gspasseerd te worden erger gedapaerd zgn dan eos verdieostelyk btgmoedig algemewi bekend en algeme n geacht Kamerlid Ken andere nog grootara grief van D Hollander Da groote fout van den Ministar is dat hg met ago beginsel naar de Kamer is gegaan haar sanctie heeft gevraagd dia aanctia niet heelt gakragM aa handelt alsof by nooit by ons parleasent heeft aaageklopt Pardon ragn waarde de Kamer beeft de aaoatie wel gegeven maar alleen door aan vrieadelgken geeat van camaraderie gedravea gezegd aga n gang Kicallealia maar vaa onssn Berel blgft gg at En sa dacht i Kn agalgke monniken galgke kappen ik had uw Sanctis niet noodig oas bg da bevordering bat beginsel Ie volgen dat ik juial achl en ik ga mgn gaug a Daar sit ieta in dal ons bevalt rgrt VÏd Stond by ook maar zoo flink pal Toor raota quaeslias I V l Hel oude stMti Friaaatk in KariatkM stond Maandag plataaliag in bnad Maar dan 60 gebouwen waaroadn aana bamnda oude kerk mal klooster warden door hel vuur vernield Oe brand werd verooraaakl door kinderen die met vaur speeldan Maaacbanlevens zgn er galskkig niet ta betnsras Aan da oerers van hel kanaal ras Charleroi voor da poorten van Brussel faeeracbta deaar dagen een ouilengswoon groot bedrgviglieid Bg booderden stroomden maoaen vrouwen au kinderen met ammara en vataa naar het kanaal on aan een eigenaardige viaehvangat deel Ie nemen De opparrlakl van bal walar was bedekt uuil duiiende voor een deelgroola visschen die iu hel walar rondspartaldan Bnkele personea badden een vergiftiga stof die de viaacben benevelt ia het watac geworpen odi de dieren macbtig la wordaa Aan de oevers vielen wild loonealen voor en toen na verloop van twee uar de politie aankwam om da orde Ie berelelleo waren reeds mser dan lO XK viaschan gatasgan De kampioett voor DaitaeUand op dan boogen Iweewisler de he Boeket ia to Niauwiad overleden ii den onderdoa van 21 jaw Js er kwsa aag meer luiater maar Jk had haar dus gexegd dat ik ran otyea oodera geen xgden kleed me0 gekregaa had tmni rarrolgHa ik maar mjjn llara goede man die m j op da handen draagt en alles doet wal h denkt dat my aangejiaam Is mijn liare goede man heeft m op don arstan raijaardsg ran onxa brniloft aen bont Kranaefa z den kleedje beloofd en op dien blijden dag xal ik tut aantrekken en 4ai xnlien w ook onxe aerate partij geren waartoe wy al mie rriondm en ken nissen znlteo uitnoodigan Uaar dan hebt g oawauhtld gaaproken riep da haar Lehman ontsteld HiA ia mij niet la da sadaahte gekomen n een xUden kleed te balorn Oy baralt mü reet te goed m uwe eaurondiga klead tran dan t ik ooit zou rartangen u zoo opgesmukt Ie lian Kn wat da party aangaat g weet wal dat ik van partgen aan afkeer heb en het llelkt aa Tslbraohtan arbeid saronds mat n teen ben ï eau neen Riakje daar kan niets ran koaea au ik ameok n mijn liare wgfje dat gy n die koofmoediga gedaohtan uit hel hoofd stelt Laat onaio eenrondigheid leren zoo als het aan ambtenaar mat driehonderd thalar iakomen past Wg zyo immers nie j s rottird om ala pauwen met etitaftr te pronken maar uit zuirare nartefyke liefde en oaadat wy tot alkander xaiden wy bemionen elkander eu om gelakkig te zgn beho ft men sleohta ta zamen te leren lief en leed mrt elkander te dragen te samen te laoken en rrotyk te tgn waar het de gelegenheid maeltfengt te xamen te weenen en elkander t trooalea waaneer da goede Ood one zorgen an kom BW aeadt renll ireei