Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1895

OOSDl lOTT 11 D 1 10 14 11 01 U il 1 14 S M i 44 4 10 B S4 7 11 7 51 8 8S 1 41 a U 1 17 ll l 11 01 llJi 4 17 7 K ff w 10 04 11 08 1I M 1 04 ff 8 0 ff w 10 11 ff 11 11 1I 4S i ll 8 18 ff 10 18 11 14 11 11 11 11 1144 I IO 4 01 l iO t 4t 7 30 8 11 8 81 0 03 10 10 17 1110 ItOTTIIDAH 0 D D A 8 11 40 l il lOJl 11 10 IMO 1 41 I IO 8 10 8 41 4 80 I ll KK I OI 1 41 10 11 l H ff ff 90 r 0 10 lO M 1 01 ff a ff ff 0 17 l l 10 41 1 0 ff ff ff ff 1 44 p r M 10 11 lO U 11 08 11 40 I ll s o 3 tV 4 08 4 40 I ll a to I II 10 00 1 DEN HAA6 0 0 11 II i 3 millioen vrg in 1894 leHa 5 milHoee ioodat in de begrooting eigeotgk nog 1 millioeo is begrepen voor allerlei behoeften die nog voorziening lolIen eiscbea o a oor de regeling der gemeente financiëD Tot dekking der tekorteo v o de laatste jaren is behalve de overschotten van 189i eo 1894 nog 12 millioen oit de leeoins vao 1892 aanwezig £ j moeten dan nog 15 millioen worden aanffnoiverd waarvoer ie sgner tgd geleend zal befaooren te wordeo Uit Aogiburg wordt eene geacbiedeoti gemeld die doet denken aan een roman In een iointje ontdekte men gravende voor de foodameoten van een nieuw gebouw twee geraamten Deze wekten de heriuneriog op aan twee geheimzinaige moordeo daar omstreeks 18 jaren geleden op baodeisreizigere gepleegd Ëeo onderzoek leidde tot de eonclosie dat de plaa s wear de geraamteo gaToodeo werden troeger n vrg liggende keider was en behoord hCTaan een herbergier zekeren Bchünhaar die zelf den kelder mei pain en aarde dichtgemaakt en er een koepeltje op gebouwd bad Schöobasr is bekend als iemand die een ongeregeld leven leidt eo er zgn vele booM gernohten over hem in omloop Dezer dagen reed fen met flesscben bier beladen wagen van Berlgn naar Mittenwalde Onderweg kwam ds koetsier een regiment infanterie tegen en de wognn waa iu eeo oogenblik door Moldateu omringd die gaaroe een flesch bi r wilden koopeo Maar de rpgimentscommandani was er dadeljjk hg en weea een onderofficier en vier man aan die moesten sorgen dAt de koetüier geen bier aan de manschappen verkocht Ëeo half uurtje later ziet de voerman een afdeeling cavalerie langzaam naderen Dtt ritmeester die vooroprgdt kriigt nauwelgks den bierwagen iu het oog of hg roept Hé koetsier is je bier kood c i Juist goed om te drinken is het antwoord Geef eens en fle cb hier Oe rilmeestor proeft het bier en roept zjjn huzaren toe Kseadron balt I Afzitteu Koetsier aan iederen aan een fleech bier maar één hoor Sen oogenblik later wordt de wagen bestormd door dorstige ruiten a eenige oogeohlikken vraagt deriimcMter hoeveel er gedronken is £ lf bakken dnt il 330 flesch c er wuren 300 mao Darbt ik bei niet zei de ritmeester ter wareo er natunrlgk weer die niet tot één konden tellen f Daarop betaalde hg 33 mark eo de troep reel verder Volgens bg de N A S M ingekonrta bericht is het stoomschip Edam van NewYork naar Amsterdam inden aFgaloopen osoht nabg Eddjstaoe door aanvaring met bet Ëngelsche itoomschip Torki8tan van Swansea gezonken Passagiers eo bemanning zgn gered en door een visecherivaariaig te PlT mooih aangebracht Volgens Lloyd s tel ram had de aaoviriog plaats hg misi Daardoor ook werd de Torkistan spoedig uit het oog verloren zoodat baar Bcbade niet bekend is Door de wednwe Robbemond geb De Vries te Ngmegen is naar de Telegraaf c verneemt eene aanklacht ingediend betreffeodn eene mishandeling haren Ujarigen zoon Johaooes Jacobus aant edAAu op de weeainrichtiog te Neerbosch Oe voorstelling die de berichtgever van de Tel vsn de aanleiding tot dezen aanklsebt geeft komt op bet volgende neer Genoemde knaap verpleegde in de weesinrichting te Neerbosch bad op Donderdag 5 Bept jl met een andereu rerple de Hendrik Korver 14 jaar oad eeuige a peten ait den boomgaard der ïnrichiicg w genomen Robbemond werd daarna door twee tuiujongeus der inrichting geslagen door den eeo met een stuk hout door den ander met eeo oroqoethamer terwijl hg door twee jongens hg armcu pn beenen vasigehooden iu gestrekte houdiug Ütrecte SiHMirwecvcrblDdlDgen met mVUX ZomerdleBSt 1 95 AaiKevangeD I Nel TUd vas GrMnwich 10 17 II 10 7 11 7 47 10 11 S 97 aOVDA DEH BI 40 sUage 6 48 7 807 48 8 80 9 98 9 4810 14 11 8118 161 88 8 448 68 3 43 4 16 6 17 6 117 68 9 88 Vooib 8 64 f ff ff ff 10 80 1 44 r ff ff O U v Z 2egw6 08 10 88 p w 1 8 ff ff 0 18 r 9 68 Zev ll 8 19 ff 10 46 8 09 ff 6 48 10 08 Ooada 8 807 80 8 18 9 9 68 10 1810 67 18 06 18 468 80 S 14 8 96 4 18 4 4S 6 47 6 6S 8 8S 10 19 Stopt te BleuwJik Kniisweg ea Nootdorp LeidsoheDdsm Ü T R K C H T B O U D 4 ITtreeht 6 88 7 60 9 10 ll i 4 18 60 S IO 8 68 4 43 6 86 60 8 09 9 07 10 84 64 9 64 U 10 06 10 16 10 87 9810 VU Gouda 7 80 B SI 8 08 8 87 10 10 10 80 18 1118 88 1 87 8 88 8 47 4 48 817 7 14 7 4 89 8 1 Zev M 7 48 8 47 w ff 1L0 l ♦ Z Eeew 7 B8 8 8 s 11 18 18 48 1 08 8 18 Voörb 8 07 8 08 f s 11 17 ff l ff Hsge 8 18 8 18 8 W 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 87 4 06 4 17 8 88 5 17 7 U 8 81 IIOI DA UTBIOHT 8 88 8 40 7 68 8 09 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 88 S 17 4 18 4 4 J57 8 886 80 6 64 ff ff ff ff U U 8 87 ff s 7 10 8 69 7 08 8 18 U 88 8 48 8 84 ff 8 06 8 17 7 18 6 18 7 98 8 88 8 41 9 r S7 10 81 11 46 1 80 8 068 60 4 48 6 99 6 S6 7 46 O O U 1 A 1 UMTIRBAM 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 68 10 60 18 48 l 4 99 6 46 8 18 8 81 10 18 ff 10 89 8 48 10 87 9 044fT lO tS 11 61 ff 4 16 6 63 sr ff 9 S 10 64 10 M ff ff ff 4 14 ff ff P l ff S ff 7 80 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 371 80 7 09 8 86 8 419 49 11 10 ll T K K l A U fi O U D i 8 16 8 6 I 8 40 4 86 0 86 8 10 9 M U 14 18 19 1 10 f 40 8 4 11 10 10 16 11 16 Staten OenerMl 2e Kambr ZiUing nn Donderdag 18 8 pt 1895 üg de orerdncbt vftu het voorzitterseluip AD deo beaoemdeu preiideut GleiclituftD 74idede tydelgke voorzitter vao der SchKek to dekeaM T D deo beer Oleichoua eeu nfurdeerendbewgi te üen au dieoe tactTolle e oopartgd e leiSing Dnor de aanTaardioC decPr afmatteoda betrekking verdieDt bg de erkentelykbeid Ttn gebeel Nederland I De beer Qteichmaa bet voorzitteijubap atnvaardendf weec op de gewichtige jwerkzaambedeu ran b t geepeude zittingf jiaar omdatueTeui bet kieereobt gewicbtigelootwerpeoxolteu worden overgeli d Hg boobte dat dekamer aao de bebaudeling baar beet kracbienxou wgdeu en hoewel ook nioii Di en ioterpellatieu deel oifemakeD Tan de taak der kamer hoopte h dat hg Ktcb zon ioet gen op kortheid en ulfbeperking bg de debatten NaDiededeeliog der ingekomen Htukkenl wordt betoutwerp adrei van antwoord op del troooredenaar de afdeelingen terzonden en d vergadering geeehont tot baU vier i Na hei Tatting der zitting wei bet Uoord aan den miniiter Sprenger van Egk om de zoogenoemde millioeneorede te hoadan Bg de aanbieding der StaatibegroUing voor 1896 gai de minietar van finaneiëb bet gewone ovenioht van den itaatder rgkiifinanciëa In bet kort ii de toeatand aldus Op bet JMT 1892 dat eeu voordeoiig uido bad is een jaar van 8 millioeo tekort gevolgd eebter i millioeu minder dao verwacht waxOoder die 8 mitUoen waren eebter in 1893 begreiien 2 millioen voordeiflotfsingder kchuld uit de Amiterd Kanaalmautachippg 1894 is weder voordeelig geweeit Het beeft bgna V millioeo bntig overschot gegeven in plaats VAD het geraamd tekort van bgna 8 millioen De uitgaven bleven namelgk 5 millioeL onder de raming de iukomiteu waren 4 7 millioen hooger dan verwAcbt wav Vin dit laatste bedrag kwam het meerie uit buitenwotie baten nl 2 millioen uit het opgeheven fonds voor deo aanleg van StaatiKpoorwegen en f 835 000 wegens de bekende teruggaaf volgens de arbitrale uitspraak over de ipoorweglgn ZevenAar Kleef De P i millioen overschot al echter oi noeg gt beet worden verilooden door de bekende uitgaven van bet dep van oorlog die bo e de begroeting zgn gedaan en oog vereveod moeten worden Vermelding verdieot vooral nog dat in 1894 reeds dn opbrengst der bedryfabetaRting in meegevallen £ o wel omdat dsarbg dV heffing van de winsten dar naamloo vennootschAppno cooveel meer dan uit bet patent heeft bedragen dnt trots de lagere ontvangit uit andere hoofde oog i ItiO OOO boveo de raming over 8 maanden i verkregen In de vgf afgeloopen dienstjaren 1890 1894 ie samen genomen hebbeu k uitgaven ten slotte ruim 57i millionu meef bedragen dan de ntTAUgsten In die vgf jaren gn echter voor de groote werken spoorwegen en WAterwegen bgna 20 mtUioen uitgegeven Meer dan 20 millioeo is dus daardoor uit de aanwezige inkomsten gedekt Het loopende jaar zal vermuedelgk een tekort vao 8 millioeo opleveren in plaats van de geraamde 10 millioen Het kan echter nog wai meevallen o a wegens de gunstige gevolgen welke de strengere heffing der invoerrechten reeds terstond heeft gehad Ook uit andere middelen sobgnt de minister van flnaocien meer dao het geraamde bedrag te ver achteo maar hg licht dit niet in bijzonderheden toe Voor 1896 worden de inkomsten o e als gevolg der belast ingwgsigingen 27s millioen hooger f de uitgaven t millioen lager geraamd dan voor 1895 zoodat bat tekort bg de eiudogfers V millioeo bedraagt Voor de nieuwe geweren de spoorwegen den Uotterdamtoheo waUrweg eo de verlegging vin deu Maasmood is onder de uitgaven V a millioen bsjgrepen Voor de andere Staatsbel wordt dos 2 millioen meer aaogevraa de geraamde middelen daarvoor beschikbaar Ittten Oewoonlflk vallen eebter op de uitgaven i oa 7 8 40 7 M a 47 7 M a t4 7 40 1 01 7 li 10 t iï a oi a ii i it a ii t ia 6 10 i ti a si Otsla Moonlnokt Ninw t otk 0 iUt RotfuduB BottoriuB 0 P 1U Nimwcrkerlc ItMtdnolit 7 4i Oeeda Oudew Weerden IJtreekj 841 9 10 Qoods Ask terdaM Wv 40 7 68 oud bofM dm groad Uag Konrw irt taoalaoAppn Dat de klappen nog al hev geweest zgn kan hieruit worden opgemaakt dat het Robbemood moeielgk viel ie aiiten io school zoodafc hg eeo tgd in het graa is gaan liggen om eeoige ins te bekomen Deo Tolgeodeo dag werden Robbemond eo Korver op laat vao deo beor D vab t Liodenbout zoon van den beer Joh van t Lindeohvnt naar het cachot gabraehi Korver kreeg enkele lichte slagen met een stok Zg vertoefde in bet cachot van Vrgdag voormiddag 11 oor ongeveer tot Zaterdag daaraanvolgende half 12De surveillant bracht bno ieder eeo kear 4 sneden roggebrood met water De wednwe Bobbpmood die behalve diea genoemden zoon oog een zoontje in de weeainriehttog had beeft beide kinderen gebaald Ken letis Een A kaaasobe negervorat droeg alf fetia aan den hals het was ongeveer Allee WAt htj droeg een envelop Toen de envelop later geopend werd bleek zij een stuk ven een Londenseh ochtendblAd ie hevAitan Hei stuk WAS groot genoeg om AAn de letter te zien dat bet e n stok van de Daily Chronicle c was Da negervorsi scheen te denken dat hg veilig was zoolang hg dezen fatis droeg Sa zoo verstootte hg zich met eenige duizenden volgelingen eeoe hioderlaag te leggen te en kapitein Marcbani die op de ivoorjaebi oit was Hg vood het iotasscbeo geraden eerst eeoigen van ign volk er verspiediag naar het kamp van den kApitein uit ie zenden om te onderzoeken of de bUnke krggiman misschien ook van boveonaiuorlgke bescherming was voorzien Nu maakte op dien dag de kapitein zich oogeroai over het weer en de verspieders zagen hem in zgne tent metereologische iuitromeutan raadpl eo en boorden bera op ameekendfo toon tegen een zakkenden barometer spreken Zp keerden toeo oAAr bun opperhoofd terog eo boodschapten dat de blanke krggamao fetissen op fleischen had gezet dat die fetissen regen eu Konnescbgn kouden mnkeo en hem rechtstreeks mei de geesten in verbinding brachten De negervorst liet daarop zgn plan vaien gaf de Daily Chronicle er aao eo giog op eeo aueroïdfl barometer uit Hg zal nnwel beschaafd genoeg zijn geworden om te weten hoe door middel van de fleach zich met het geesirgke in verbinding te stellen Onder het opschrift oog eeo staartje van d zAAk der gewereo knoeierg sohr jH de Lirab Koer Naar wij veroemeo was de heer P Frère te MAAitrtuht door bet syndicAat dai zich gevormd bed tot opriobiing eener Nederlandsoha wapenfabrietc sAogewezsu Alschef vau fabricatie De heer Frère zal thans langs rechterlgken weg f chade vergoed ing vorderen van hem die eigendunkelgk laat gegeven keeft het aan den minister van Oorlog gedane aanbod totlevering vau 52 000 Maolioher geweren en karsbgnen klein kaliber io te trekken tonder dat zelfs i ééo der ie Maastricht woonachtige syndioaaialedeu io dit besluit gekend werd Bg deze procedure zal dao tevens wel blgken wie de persoon is of wie de personen ago geweest die tea slotte de levering van de geweren AAu den Ooaienrgker in bAndeo hebbeo gespeeld zegt hei blAd Prins Heinrich van Pruisen de broeder van keizer Wilhelm II is sedert Angastas 1872 officier dar Duitsche marine Hg vrordi volgens bat Hbl in dieost op voikomeo denzelfden voet behandeld als andere eofBciereo wat niet belet dai Z K H thaos oa 23 jaren dieost al is bevorderd tot soboui bg oacbt Hg beeft na eo jaar verlof gevraagd om zich aan andere beaigheden iewyden Volgens sommige bladen wna de dienst hem in den lAAtaten igd ta awnar Wovdea 8 68 8 11 Ondewater 7 07 Gouda AKstardaa Wp 8 60 Eao Arrestatie per teletooo De redakienr Illge vao de Leipzigar sVolkaseitnng werd onlangs door de telefoon opgebeld De ambteOAAr van het Openbaar Ministerie weoochte hem ia preken en verzoekt faam dalalgk av n op het parkei te komen By voldeed aan bei varaoak en saeankori verhoor werd kg io Arraai gehoodas wegana mrjesteitsbeleedigiiig of zoo ieta in zga blad Later is Itlge tegen eaotia op vröa voaiau gesteld De werkkring van bat NederUndeebPar tioulier DetectiveborMo ie e GravMhage wordi iu een ciroolAire omaehreven als volgt Het opsporen vso alle soorteo vao borgerlyke en crimineele werken zaken behelseode diefeial inbraak brAttdattobting valacnheid ia geacbriften dreigende en naamlooze medadealingeo anonieme brieven bat opsporen van misdadeo verzekert door onderzoek de gewoonten en omgang van géëmployeerdaa onderzoekt de eehiheid van nitcrste vilsbeschikkingeo de geldigheid van aclao en daadzaken onderzoekt de gaslaehtarokeniogen van erfgenamen eo doet opsporing omtrent vermiste peraooeo goedereo gelden aoz zoowel io Nederland aIs io Aodara Unden der wer 14 Ëeo broiAle diefstAl is in het Credit Foneier te Pargs gepleegd Eeo heer oit Veraaillea kwam ge ds waardige papieren teo bedra vao 480 000 fr deponeereo eo was aao aen loeseoaar bezig de sinkkeo te raogsohikken in vier vier pakjes van 120 000 fr ieder Toeu hij naar bet loket vau den kmier wilde gaan miste hg een der pakjea Onmiddellgk werd alarm gemaakt doch de handige dief was roads gevlogen Io deo avpod heelt de politie aan Eugelschmao gevaogeo genomen op wien zware verdeokiog rust De man ontkent eebior hardnekkig De bootTeater Veitl te Goldeostein een domeiogoed van deo r eereoden vorst Liechtenstein woont op korten afstand van gemeld plaatsje aao den zoom van hei wond Toeo in den vorigen strengen winter een dikke soeeowlaag den grond bedekte werd hei wild door deo hooger io de oabgheid dn meoscheIgke woningen gedreven Dagelgks kwamen 13 herteo io de nabijheid der hooivesierg om het voedsel dat voor ben neergelegd werd op ie eieo waardoor de dieren z mak werden dai zij in den toin der hootveaterg kwamen eo hei aan boden voedsel uit de handen der huisgeoooten haalden Toen eindelök de sneeuw begon ie smelten vertrokken ti jJl dieren weer naar bet dichtei van het doch de drie overige aan lestakkig bert iwee reeën wildeu de boaivestersfatc ilie meer verlaten De diarao volgden de hyïagenooieo op deo voet en brachieo den ihi io deo toio Hoor Onlangs moesten de drie wioiergasteo eindelgk opgeruimd wordeo Men joeg de faerien den tuin uit doch twee vincbtteo weder door de openstaande ininpoort naar binnen eo slechts eeo der harten verdween io het woud Nadat des avonds van dezelfden dag de poort geeloiea was boorde de familie die hei avondmaal gebrnikte een geraas en geschreeow bg de toinpoori Het waa het onteaapte bert dat weder binnengelaten wilde worden en dat men nataarlgk weder gasivrg ontving Volgens een tel m uit Havana is de SpaauKbe kroiser Bircaiztegin in deo afg loopeu nacht vergaan ten getolge van eeo aanvAring mei een koopvaardgscbip bg den ingang der beveo Tab de opvArenden tfjn vier officieren en dertien minderen verdronken Blgkens een Lloyds telegrom isdeoAAmvAuhet oorlogsschip tSAUcbez BArcaizt o eovan bet Bpaaosebe stoomvcfaip Mort ra ditlaatate is met schade te UAvaoa biooengeloopen Onder da oflieiereo dio bg de rampzgo vardrookao wu ook aan Spaaoseh admiraal Hbl Nabg Maeoagt ia een jaohtopzichtar op dan weg bg zgne woning vermoord gevonden De twee daders hebben de vlocht genomen In de waehtkamer van bei Crédit foooiert ia Pargs is een pakje baokbiljetteo van 40XXX fraocs gtaiolen wAArschgnIgk door drie Eflgalaeben die daar ronddwaalden £ en ord door de politie gepakt de anderen ooisnapiMi mat dan bail Een Dnitach kdiner die gedoreode dezen lomw werksaau was ia Scbeveoingen wis elde deaer dagen i 2000 aan baar geld ia t o baokbiljetteo Die som had de mao overgelegd se was oitaloiieod verkregeo oit Eene jonge dame te Nienw Yoi koo niet lachen alUÜos wat bg haar daarvoor doorging mocht dien noAm nanwelgks dragen Reeds Ulyaaes wist bei lieflgke van een helderen meiajesUch op prgs te stellen en deze misdeelde werd te rAde bg een ACteur lea te eoien in bet lAcheo Het kostte hAAr 50 dollara maar no heeft sg ook een lach dien zg gelgk ze aao een berichtgever der Ntiw York Timea verklaarde voor geeo dnizeudeo zoo willao miasiD De ovwrblgfseleo vao deo Zoodag verongelokteo luchtballon zgn te Brusael in een café tentoongesteld Doixenden verdrongen zich om de mei bloed bespatitt itukken igde en touwwerk te zien Er werd eeo eotree geheveo teo voordeele vao de wednwe en kinderen van Tonlet Oe agenten die den wagen waarop de ovariilgfselen van den ballon geladen waren trADSporteerden van Hal naar Bros sl faaddeo een formeel gevecht te levereo met een Mar honderd boeren die een itok van deo ballon wilden bemachtigen in de meening dat dit bun gelnk zon aanbreogeo Ta Helder heeft Dinsdagnacht aan de Zuidstraat een hevige vechtpartg plaats ffehad tnssebeo mariniers en marine schepeliugen waarbg van maaeen gebroikt werd gemaakt Een marinier 3e kl werden met eeo mes zn ke ernstige verwondingen ioegehracht dat hg daaraan eenige minuten later iu t nauibgzgnde politiebureau overleed Als de vermoedelgke dader is door de poliÜe sangehonden een zeilmaker 3e kl die echter alle schuld blgfi ontkennen Bismark heeft oit de kaap een zeldzaam geacbeok ontvangen ol eeo kist met flesschen wgn vao 1797 Deze wgo is gewonnen in de omstreken van öosjeemansfontein ophet landgoed van deu heer Hi een afstaoameling dei Hugenoten Yoor eenige dagao kreeg een korporaal van de Ie compi nie van het 2e bat 8e reg iuf te Deventer hg eene oefening in deu avondvelddianst een bajoneisteek iu den rechter long Woensdagmorgen ia hg in bet militair bospitaal aldaar overleden De heer M Nubei wonende Ten Gatesiraai te AmsierdAm redde een 68 jarig mAU die aIs drenkeliog groot gevAAr liep io het WAter aan de Da GostAkAde te verdrinken Toen hij den drenkeling thuis bracht kreeg hg als beleoning de opmerking dat nieuiAnd hem gelast of geroapen bad deu man te redden Door deb disirictsveearts ie bg een paard van een schuitenjager aan het Znideïude te Delft eeo geval vao kwaden droes geconstateerd Het dier ii afgemaakt en ouder poliüetoanoht begraven De hfsr W G Boele Sr te Kampen heeft f 100 geschonken aao de poliiis aldaar voor verleende assistentie vóór en tgdens het v rblgf van HH MM de Koninginnen aldaar De brand aan boord van de looa niet Inna brak uit in de 2e klasse kajuit door vrouwen en kinderen bezet 16 of 17 tezamen Man itelde dadelgk alles io het werk om haar ia ndden bemanning en passagiers deden hun baat maar eer dikke rook belette het reddingswerk Men weel dat zes vrouwen eo een kind omkwamen de eralag nhaid aan boord waa algemeen toen de brand eindelgk gebloschi waa en de omvang van den ramp hekend werd Andere leaingen van hei gebeurde zeggen dat het vnor oiibrak in de lampenkamer en de wind de vlammen in de richting van bei vronwenverblijf dreef De Stewardess een jong meüja kwam op dek in haar nanhtgewaad dat reeds vlam bad gevat en maakte alarm Daarna snelde zg weder in het brandende vertrek terug om een kind t redden doch moeei haar heldhaftige poging met deu dood bekoopen Er vielen hariversoheureode tooaeeleo voor Naar aaoleidiog vao dit ongeval zegt Daily Newi dat terwijl meo io de gebouweo bat aantal uiigaogen eo oood uitgangeo steeds vermeerdert en lülerlei maair leo vao voorzoig tegan brand noemt dit aao boord van de beste 1 aobi an te waaachea ovarlaat Hat gnotste I gavaar ali ar ieta gehtort ia juist dit dat men niet aan dek kan komen Door den br ade commandaot der koo maréehAoiiaéeSt wachtmeester Joosseo ie s Herto oboaeh is proees fferbAal opgemaakt tegeo deo directeur van het Theatre Naliooal waarmede dere de kermis bezocht wegeos overtreding der wei op den kinderarbeid Eeo kind aa sea jaren moest daar mei haren vader halsbrekende toeren verrichten Men is drok bezig hei Daelerwoud van baron Vao Heeckeren vao Eogbuizen te Beekbei n ie sloepen De hoeveelheid bont van daar te virvoerso achat men op ongeveer f400 000 Voor vgf betrekkiogeo van ooderwjjzer of onderwgzerea in de gemeente Oostenlliogwerf heeft zich slechts een sollicitant aangeboden Binnenkort zal het dertig jaar geleden zgn dat de fferwtenworst door een Duitscheu kok werd nitgavonden en dat dit weinig ariaiocratiiche culinaire prodoci op hei menu der soldatenmen e voor de eente maal prgkte Sedert was de erwteoworat eeo deel vau deo Daiischen soldatenkoet geworden en in den oorlog van 1870 71 werd hei artikel veel gebruikt Gedurende verecheidene maaodeo verloud men dagelgks 100 000 worsten naar de troepen te velde Dttze uitvinding bracht den uitvinder meer dao f 65 000 op en voor de r eering die bet geheim der fabricatie bad aangekocht was zg een bron van een goode bexoiniging Zoo er io dezeo tgd vao jabilea otei ééo Doitscher opstaan die voorsloeg om het erwteoworstjubileom op vraardige vyse ie vieren De waterstand op den Lleel is zoo la dat gedurig stootnbooien aao den grond vaatraken De booteu der Deveoter Stoombootmaatschappg kannen thans via Kampen Zuiderzee naar Rotterdam ook de volle lading met meer medenemen Men vreest dat de dienst spoedig zal moeten gestaakt worden Een 80 tal firma s ie Amsterdam hebben een bond van diamaotbbrieken gesticht Het voorloopig bestuur bestaat uit de heereo A Loopuit G Vigoveno D S Graoaat Bdoard Voorzanger Jos Jndels Andries Berjamios eo E BeflSe Eeo ingezeten van Schiedam heeft aan diegemeente cadeau gemaakt de som van f 120 zgnde het bedrag waarvoor hg door eenvergissing zgnerzüda te laag was aangeslagenin de plaatselijke inkomstenbelasting OBBB II Vi I I Ualtenlaodsch Uverzicht Na afloop der revne te Mirecourt die zeer schitterend was had eeu dejeuner plaats waaraAu president FAnre een speech hield De presideot der Fraosche Hepnbliek sprak zgne voldqeoiog uit over de manoeovrea dietoooeo dat de oaiie deo wil heeft haar ideaal vao broedersohitp te verbiodeo mei de eischeo van den meest gebiedende der plichten Het vredelievende Frankrgk zeker ran zgne kracht stelt zgne toekomst met vertrouwen in de hoede van zgne zoneo De eerste dag der gemeen tersadsverkiezin geo te Weenen is voorbg En die dag bracht een ongeboorde nederlaag voor de liberalen De derde kiezersgroep die het eerst tot de stembus was opgeroepen en 46 leden voor den raad kiest heeft geen enkelen liberaal afgevaardigd alle zetels zgn in handen der antisemieten gevaUen Deze kiezersgroep die geheel is samengesteld nü werklieden kleine boi rs en ambtenaren heeft getoond elke verbinding met hei liberalisme ie willen verbreken en voortaao slechts vertroowen te stelleo io de sociale politiek der cbristelgke demoeraieo die hoane sociale en demoeraitsohe b oMlen te schande maken door zich als voorstanders van eeo gelooft eo rassenstrgd op ts werpeo De verbooding der stemmen laat geen twgfel toe aan de grootte der nederlaag De aotisemieieo kregeo 25 594 atemmeo de liberaleo 10 732 soodat de verhooding ongeveer 69 en 25 pOi der oitgebraohte stemmen bedraagt De overige 6 pCt der stemmen wareo verdeeld De liberale bladen achten het noodzakelgk den den strgd voort te zetten Slechts j der raadszetels zgn toegewezen mogelgk kannen de beide andai V rkiezingen nog ieti goedmaken Blaar veel hoop bestaat er niet Eo de kaoa d tr 4r Luegor ditmaal met groote meerderheid tol aarsta burgemeasier van Weeoeo wordt geboteo is aansienlgk ioegeoomeo Als VAunlf komt da raag op waaraan deze verpletterende nederlaag vnn bei libemlisme ia Weenen is toe te sohrgven De Voss Ztg c meent de oorzAAk ie vinden bg de libernlen zelf Zg plokkeo thens de wnnge vmcbten VAU bun ontelbare fooien Nooit soa eeo woeste op de ruwste hartstochten der maasA speeuleerande pertg als da anUseiaietisehe joisi bg da goedhartige an Ugnoadiga bevol king van Weenen aalk aso saeoea hebban gehad aIs de liberale pAttg niet door kortzichti d kleinzieligheid en awAkhetd deo bodeoi er voor hod bereid Hei ia de gewone fooi nn de perig AAn bet roer zg houdt geen voeling meer met het volk zg veiaoimt de Qooden eo bahoefteo te leeren kennen en Ie b ypen eo voor verbeteriog te zorgeo zg spreekt orakeltaal oit de wolk welke haar voor de kiezers verborgen hoodt De tegeuparty weet dftarvao gebruik te maken tg wgt elke verkeerdheid elkeo oogetoodeo ioestaod aao da liberalen ea sg doet dit zoo lang en mei zooveel hartstocht dat men het op t loAist gAAt gslooven Indien de IrberAle partgleiders ook onder hei volk waren gegaan zegt de Vou Ztgc zou het zulk een vaart oiet hebbeo geloopen Dan hadden zg de kiezers kunnen voorlichten en bi re denkbeelden ingang doen vioden doch daartoe achten zg zich ia voornaam zg kond i er niet toe komen uit bun salons en gezellige sociëteiten naar de woelige volksiergaderittgen ie gaan vraar bei nnar tabak en jenever riekt en waar zg met werklieden eu winkeliers van gedachten zonden moeten wisselen over gemeenielgke politiek Deze valsche vooraaamheid beeft er veel toe bggedragen om de partg in discrediei ie brengen Terwgl de anti liberale leiders van de eene meeting naar de andere snelden en in populaire taal hon baat tegen het ffJodeoliberalisme uitspraken bepaaldeo de liberalen zich tot een soort van passieve verdediging die eigenlgk niets anders dao een Igdelgk ttaiaser aller was Wellicht zaI de geroelige nederlAAg dia de libenüeo thans io Weeaen hebben geleden opvoedead voor beo werken eo dan zoo het igdelgk verltea van eiken invloed in den gemeenteraad van Weenen daarvoor geen ie booge prgs zijn Als de liberelen nn maar gaao iozieo dat eeoe partg alleen dan popolair kan zgn als zg voortdurend met het vdlk in aanraking komt eu dat zg haar licht niet alleen moet laten schgnen iu gezwollen afier dinner speeches r doch ook in de vergaderiogeo wasr de kiezers gelegenheid hebben sakelgke vragen ie stelleo Dit alles is echter geen verontschuldiging voor bet meer dao schandelgk optreden der aati semieten in Weenen Dagen lang heeft er een terrorisme io de OosieorgkBobs boofdfltad geheerscht dai alle perkeu ie buiteo ging Elke liberale bgeeokomit werd ooraogetgk ge maakt door bescbookeo liedeo die door hun geraas en gefluit den sprekers hei optreden onmogelgk trachten ie maken Handtasielgkheden bleveu daarbg niet achter Elen man als profMsor Edoard Sueai kreeg van eeo antüsmietischen partggaoger op de publieke straat eeo trap die hem deed neervallen Verschilleude personen werden op stoiiende wgze minbandeld Een partg die zolke leiden beeft en met zulke middelen werkt kAu geen lang leveo hebben teo minste niet in de stad der gemathHchen Wiener I De Hongaarsche regeeriog heeft dezer dageo eeo goede daad verricht Io aansluiting aan de verzoenende woorden een kleine veertien dageo geleden door deo premier baroo Bsnffy oitgesprokeu heeft ze al de Rumeeoscbe veroordeeleo in het bekende memoraodumprooM to vrgheid gesteld De kooing keizer had het amnestie ootwnrp geteekeod hem door de regeeriog voorgelegd en onmiddellgk daarna is de invrgbeids stelling gevolgd Ze maakt algemeen goeden indruk En men ziet ar eeo otaow bewjjB io dat bet ministerie van lïanfly het volle vertroowen van Frans Jozef geniet Onder de in vrgheid gestelden behoort ook Dr LnkAcio eo zgo mede AAngeklaagdeo teo getalle van twintig vervolgd en veroordeeld werden sommigen tot simffen van vgf jaar tnobthois wegens het onderteekeoen vau eeo memorandam waarin ds Ramenen van Trao ylraoia bon griereo t n bet Hongaarseh bestoar niteenzatien en i direct was gericht aan keizer Ftans Josef Het strenge vonnis door jle rechtbank van Hermaonstadt w ens dit niet zoo zwaar vergrgp geveld eb alles wat daaraao voorafging werd io de buitenlandsehe pera vooral streng gelaakt Zelfs de primitiefste waarborgen dat hon een lechtraardig vonnis wachtte waren oen Ramenen onihooden Daarom deed de Hongaarsche regeeriog eeo prgteoswaardige daad toeo zg de begaoe font herstelde eo de foroordeelde liomeneo oit den kerker onielo Meer dao overdreven gestrengheid veel gelgkend op wraakzucht zal déze amnestie er toe hydr enom de Kumsneo mei het Hongaarsche bewind te verzoenen Als ze no maar gevolgd wordt door eeo politiek van rechtvaardigheid die rekening hoodt mei vele uiet alle oogegronde grieven van de Ramenen 349 Staats loterQ I KluM Trekking f Trjdif 10 Sept 1111 Ko IM14 m IIIOI Mm f 1000 No 1114 tlOI 17111 n 0S7I i le ƒ 400 No 2140 7 l IKSI m I88II ladw 100 No 3S M4a 11141 1I4S4 ttlM 11740 17110 w MUI iolv 100 rtHfim na 70 101 lltl U4t 7104 10017 18114 11191 IIIU III lltl illl 1004 10141 1SM4 11401 mil 117 lilt 1713 8071 10179 13837 15551 1104 til I7W 5111 8087 10443 13739 15708 IIIU 111 1749 1818 1015 10450 13781 11733 ISIM 381 8797 1141 8151 104SI 13981 18741 IISIS 393 3131 till 8167 10611 14083 15815 18414 413 3S ISO 8195 10681 14113 15140 11411 4Sf 1311 400 8161 10176 14143 11173 lllU lil 3313 65 8 8381 10889 14154 11997 11117 III 1181 578 8395 11159 14150 1 114 11681 918 1930 1177 8400 11191 14IM 11140 11638 nu 4040 8 08 8405 UllO 14IU 1141111111 1131 4050 0830 8408 11891 14419 16149 18107 1188 4081 911 8510 11517 14546 18568 11171 1131 4101 7089 8134 M573 14558 18688 18911 1340 4144 7188 8605 11805 14576 167111 18841 1481 4118 7803 8978 11858 14581 16754 llill 1503 4847 7313 014 Ulia 14651 16787 19817 1510 4401 78U 9169 11910 14788 18808 199il 1535 4841 1371 9180 11970 14870 16907 lOOll 1550 4745 7447 175 11018 14889 17018 lOOli 1178 4957 7480 178 11046 14963 17019 80110 1838 4988 7500 340 11177 14 78 17013 10170 1915 8011 7107 9381 11558 15004 17151 M19I 1919 5 101 7185 431 11733 11018 17401 10113 1018 5185 7845 471 11817 11118 17118 10510 1084 lltl 7148 9511 13039 15114 17111 10814 1107 5135 7899 9640 13043 15177 17680 10701 1178 6811 7800 9161 13141 I5S04 17741 80714 1138 5378 7831 9888 18104 18305 17741 lOllO 1538 Tricot Cxoederen L vu OS Al GOUDA Kl iw g S 73 78a OOUDA Beurs van Amsterdam elotkean Tar kr 101 lOlV ♦ V 84 14 TV 64 Vi 1051 h 41 1001 670 650 iOl 60 loov 110 illV I ir iy 11 101 wu m 14l 108 m 54 15 l IV o 103 lOl A 100 108 141 111 17 108V 101 18 I loov mil 10 l i 47 l l ♦ 19 SBFTBIIBKB NiDnu ND Crt NmI W a 1 dito dito dito 1 dilo dito dito I HoHOAl OU Ooidl 1I8MI 4 Itiu Imcbrijfing 1881 81 t Oomm OU in upin Uil I dilo is lüim Illl 5 FaiTuo i 0 iU Bil napM 3 dilt tiokal 3 anuxD OU BiuBMil 1114 4 dito Omoh 1110 4 ditob lbillu 1119 4 dito bii H Hl 1II9 90 4 dito il Oud tMi 1183 O dito dito dito 1884 I Sr ii Patpol Hkuld 1181 4 Toiuu Otpr Coof Un 1810 4 Ow lNalli iMri D Ow iMaing Hri U ZuidAn Eip t oU 18111 Uuioo Obl Buit 8eh 1190 VwnuiLA Obl 4 oobap Illl iwTUluH Obllgalian 1811 I aoRUDU 8I I loon 1814 3 NiD N Ut lUndeUv uod Aroidib Tib HB UvtilMton l ilHutMh ppU dilo Arab HrpothMkV paodbr 4 Calt lij da Voratanl aand Or HjrDolbooltb paadbr 8 Nadorlaodaoba bank aand Nfci Handalmaataeb dito N W h Pao H p b pandbr 5 Rolt HnoUuakb pandbr H Utr HrpotbMkb dilo 3 l OoaTlMl Ooat HooK bank aand j Kmi H polhHkbank iiandb 4 i AmuK Kquit hfpotk paadb I Uat L O Pr Lira rl 8 Nlu HoU M Spoorw Mi aand H j tot Kipl f 81 8pw aand N d Ind BpoorwoKni aand Nad Zuid Afrik 8pm aand I dito dito dilo 1891 dito I T Lll Spoonrl 1887 8 A lCobl l ï Zuid lul Spwmy A H obl I PoLBK WarKthau WMnaa aaod 4 Kou Or EuBB ap M j obl 4 Baltiioh dito aand Faatowa dito aand I Iwaas Dombr dito aaod I Kank Ch Aiow Bp kap obl 4 dito dilo obU 4 IMV iöi 101 47 M l 1 1017 101 108 114 130 170 ♦ ly AiiniiA Ü Dt Pao 8p Mjj obl I Ohio k North W pr C r aand dito dito Win 81 Patw obl 7 D arar fc Blo Gr 8pm oart T a lllittoia Oantnl obl in Oud 4 Louiar fc NaakriilM rt r aai Mnioo N Bpw Uy lab p o 6 Miaa Kaaaaa r 4 pot praf aaod N Tork Ontario k Waat aand dito Panu Ohio oblig I Oregon Calif la bjrp in goud I 8t Paul Uian k Hanit obL 7 Un Pao Uoofdliin oblig I dito dito Uno Col la byp O I CKiiDA Can 8onlb ert T aand Tu O Ballw k Nar Ie h d e O Amitatd Omnibui lljj aand Kottard Trani eg IIaata aand NlD Stad Amaterdan aaqd 3 f Blad Botlerdan aand i Bcua 8tad Antwerponl887 1 8iad Bniiaal 1888 1 Hok Tbein B gallr O wdlach 4 Oanm Btaalalaaning W0 I CK Ooet B Cr IIIOI auMi Blad Ibdrid 1 lUl Nu Var BaiPilMpoU eert n