Goudsche Courant, maandag 23 september 1895

No 709 Maandag 23 September J805 348te Jaargang m mm mmm NieuwS en Adverientieblad voor Gouda en Omstreken J e Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met aitEondeiing van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1J26 franco per post 1 70 Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld è 50 Centen iedere ngél meer 10 Centen Uroote letters worden bereikend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiur des iniddL ADVERTENTIfiN D VAN MOLL is wedev te TANDAET8 E CASSUTO Tarltaarkt 172 Gouda a w 8PBÉEEUKEM rw 10 tot 12 en tau 1 tot uur Zondag nilgezondenl H H SLAGERS Wordt PLAATSING OEZOCHT voor een J01lOEI iya 3 jaar bg bet rak werklaam bg netta K K lieden Ii flink op de hoogte Tan het rak gezond en 17 jaar oud liielit met Koet en Inwoning Br ir bnrean Tan dit Blad onder No 2386 Straatbelasüng liCest de TEBoonwscnE van heden In Ut nummer is geplaatst een I sfhryven van den WelEd Heer H M DEUCKSEIT over het hoofdartikel J 06ISCB TElBAHr voorkomende in de Meuwe Goudsche Courant van 14 Sept j 1 rSBKEUJQBAAR 3 CVS aan het Bnreau by den heer LT d WOLP Turfmarkt H 159 en bg den Boekh B A VERZUL Korte Tieadeweg FEANSCHE STOOMVEEVEEU an Oheiniseke WissoheriJ Ti H OPPEKHEIilE 19 KruiskeuU Sotterdam OebraTeteerd daor Z M den Koning der Balgen aoo ddep4t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Sptóaliteit Toor het toornen en TerTen Tan alle lloereuen Dameegarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het itoomeu ran plui amautela Teereu bont ens Oordgnen tafelkleedan eni worden naar de pieow te en laatete methode gererfd Alle goederen hettfl geetoomd of g Terfd worden oneohadelgk TOOr de geaondheid en Token itaal bewerkt Wegen uitbreiding der fabrieken jgn de prÜMn 25 gedaald Wal K d kMto hwiirlac k Wdt BlMuaMek laMaMaw kortom 5 hÉir Mi Expélter Vat h l tMMlMa aataw adnta = srr lilgrfiiftExpeil8r Jieht Fi4 W eaat n M flM dt dL ▼ ooikutaa la aM te Af t P M BMrtw O W Hettato T Goada bg A W01 PF Malkl A 144b en DB LAAT en VAN SON apotheker Harkt Te toornen gosderen als nieuw afleTerbaar in 3 d ten te Terien goederen in eene week lk Geen Grijs Haar meer IIHV NIKU WE LONDON doet de grgza haren binnen enkele dagen Terdwgnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nitTa len en neemt de pelletjei Tan het hootd EUcht op den hal Tanden flacon I dÏposé Verkrijgbaar in flacona Tan 1 S0 C f 0 8S kaalVINKEI bg A CATS tabr de Papiermolen te Oouda Agentuur bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda f FDIKB OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkriigbaar bij M NB PEETER8 Jz A ls bewijB van echtheid U ooohet eo kurk atwdi roortien rAD den num dei Firm p BOPPB 22 AUerwege bekroond met EereDiploma Gonden en Zilreren Medaillee bencTena Eere Diploma Gooden Medaille en Oertificate of Award of the World s Hygienic Expoaition Ciieago 1893 is het WeKldberwiwl Dnira Vorst Hoiiig Extract MELIANTHE urr Dl Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Tin fl I vanSchaik Co geTtatigd te s Oravenhage Gr n middel is ol kan worden n toeTonden welke de Melianthe oTertreft het ia OSltBBROEPMLlJK het besta middel ter wereld hetgeen de Tele en Terachillendo bekroningen getuigt Het Terzacht en geneest ONMlDaj LIJK de atreugste hoest en Teiouderde borstkwalen Oadelgk na het gebruik der MKLIANTHË doet zich de weldadige iQTloed gelden Het groote debiet en de Tele attesten aan de MËLIANTUE bewezen zgn de OTertuigiug dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prga worden geateld Ue MELIANTHE ia Terpakt in flacons Tan 40 cta 70 cta en l met gebruikaaanwgzing Toorzien Tan ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Qravtnhage Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Qouda A BOUMAN Moordndü 1 C RATELAND fiosioop B T WIJK Oudmatir WE8TLAND8CHE HYPOTHEEEBANE geTestigd te $ GraeerJiagt Terstrekt Gelden op i BppoUteelC én Terkoopt auébrletmn Tan 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn dz Co J HOOFT ORAAFLAND Da Directie j BRPER8 ROUAARDg SjMlpendnik laa A Bauuuua k Zooi I TAFELWATER uitde Hollanciia Broii te Haarlem Dit Bronwater Tolkomen Trg Tan gier en organiache atoflen orertreft elk ander Mineraal Tafelwater door zgn aangetKitnen êmnak en groot gehalte aan digeatia ba Torderende zonten Bekroond in 1895 met de Goitden MaOtiUle op de Wereld Tentoonatelling AmsUrdam en op de Tentoonatelling te Oenive Verkrijgbaar bU alle mineraalwaterbandelatrs en aan het kantoor der Haatschappij Donkere Spaame 68 Haarlem ictoriawdfer ui f de VictoriaiBron te Ober a hnsfein fyEm Tafeldrank Van h ninklykef uis der Teder anden S Patent H Stollen muKivc Inintm nitillct BU mill mi gicii nr iiaiu riMUm Warmng IHt ffrouMt Kr Mi dm UB re PatentH atotUm trfungtH hêt Atittn m rat wAteAM wofthttweti yachahntUMi tm gti bêii Mm kaufê tfatar untei t Ktefn nrharfen H WoUmi tme rm m tinet aOar Ui sololitn iiunhtinéluniM M j Hum un$$r Plitêt fwlê nebènMahmaf autge iingt lat Gebrl Stoll werck s Chocolade en Cacao BoBlmatiga door de nieuwste uitTindingcn op machinetl gebied rerbeterdt ikbrlcttlc en uitdultand gebruik van na eu fijiute grondstoflen garandeerei len Terbruiker Tan Stollwerck s CShooolade en Cacao een aanbeTamawaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordonde aan den tnboiid der eip EUkotten Da Firma boiiaalde 87 Brevets als Hofleveraacier 44 Eere DipIoiuB s gouden enz Medailles een bewijs Tan oitmontand n Êibrikaat K mIs 1874 achretif de Accademie national de Paria NouB Tona d4o moni ane Hadallle d r yremtire cla H en oonsddaratlon aaTotra azoaUanta tebxioetton da Ohooolat bonbona variaa etc eto Stollwtnik t bbrikaat ia Terkrijgbaar by U it Cunflaeura Banketbakkers enz enü GweraalTertegenwoordiger TOor NederhuidJuins Mattenklodt Amsterdam4 KalTerstraat 103 Aan Zeniiwlyders en Zenuwzwakken Than i lt 3So oplaife vürMjhenen ran het boalc Oo Zo Beproatd sn aanbevolen door de heeren Frof Dr Uarlnlére Parij Frengruber Dojardin Ban meü Fariji Bonchot P rg Oeii Bath Dr Schering Kmt OeL Rath Dr Cyurkowsch ky Weeuat Oppantafart I r Jeohl Weeooa Opperalafarl Dr Schieal Kuig Cher art Dr Darses fiilj Cbef art Porestier keii Diitrioiurtii Dr Grossmann JohlmKen QÏta I i rict iru Dr BusbSCh 2irk Kisnkarti Dr Stemgreber CharantoD Consul Dr t henbaoh Corfu Dr med CorraCZa Veuitie ADgevUle Parij f IiAvabre P nj Wille Taufkimliei iblliot AreaohoD et Lonaao lloaean Bor uuwKlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genesing Hat doel ran ilit werkje u kennis te verspreiden omtrent len aard der lenuwawakta bareooraakea en Kerolgen ouderrieht te ren en genextng te inden Het htudelt over bet bekend worden Tan de PhyaiologiMhe ontdekking tioe op de eenroudigat denkbare wijxe op om senuirge lel kan ifeworkt worden en val met eon auooc datxoowel een groot aantnl uitatékende artaen ala de geoeaakundige pen aanleiding tot diwussie geseren heeft liet wordt darhaifa ua ieder die aan aiekalilken lenuwtoestand of loogenaamde lanul aohtlgheld lUdt welkp m i ktiiimerkl door habitneele boofaipUn migraine coDgestie groote gevoellgbeld opgewondenheid Slapeloosheid algemeene llohameluke onrnat en onaangenaam gevoel etdor aan slekeu die dpor Beroerte getronen ajjn ea aaa ds gssolgsn daar n lijden loamede aan rerlsmmingen Spntlt verliei of moeielUk ipreken StUf hdd in de gewrlohtan en voortdurende pUn in deialve partieele xtrakte toestenden nrakta van gehengen Slapeloosheid em en die reeds geneesknndige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen alaonthouding en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of see baden geene geMUng o betering verkregen nnde gk analle penouen die vreeièo door beroerte overvallen te werden en daartoe redep hebben wsgeaa rersctiiiiiaelon van voortdurend angStgeVOOL benevoldheltji atUt Borleaux Öougavel I a P r rièra L Biraohftld Weatoeu Lleberi Inn bruck Hammer Wau n Weiner We oan Aait Broctou Matnschlechni BrixD van hoofd hoofdpijn met aanvaUen van dulieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhocrfd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens Êha allen die tot de boTeagenoemda eathegorirji van senUWlUderSbehooran loomedeaan bloek EUOhtige eii dwirdoor fol iffakte vervallende jonge melajef ook a ii gexonden elfs jeugdige persosen dia veel geestelijken arbeid verriohten en die de rsaetia der geestelijke bvsighrld voorkomen willen dringend aangaimdan ieh in bet bezit van bovengenoemd boekje te alellan dat anOO en kosteloos te verkrijgen ia te msterdam H CLÉBaK t Co H flkÉeg M U tterdam V f sakten iCOLFP le Unofdalaat 1 OttWht LOBRÏ POETON Oudegraoht VJi Gaardbrog P il I va BIN ÏENLAND GODDA 21 Saptnnb 1895 VBROADERINQ tik ddi OEUEENTERAAD op Dinsdag 24 September 1895 desnamid itaga ten It ure M Aan da orde W fMiaM tot Terhnnr Tan grond aan O B Ir Kahle Voorstel tot Terhnnr Tan grond aan de Vsrt aan eerschillende belanghebbenden Voontal tot nitgifte in erfpacht Tan gerioInrdM gtond achter de Torfmarkt Tooiml tot Terhnnr aan bat Rgk ran de lokalen in gebmik hg het Kantongerecht Voontel tot oninbaarTerklaring Tan eenige posten Tan het kobiei der directe befauting naar het inkomen orer 1894 Voontal tot regeling der restitutie Tan oTsr 1894 te Teel betaalde beksting aan E W K W Ton dam Bome Hr Voontel tot intrekking Tan de bgdnge in da onderhondskoatan Tan den weg Tan Qonda naai Rotterdam Voontel tot wft ng der begrooting Toor 1895 Voontal lot het aangaan eener geldleening Voorstel tot Toorloopige Toorziening in het onderwas ia het bandteekenen aan de BnrgMMondiehool Voorstel tot Toorloopige Tooraiening in het onderwas in het boakhondan san de BorgerkTOaAmiool Naar g Tatneasen lal da heer T G O Valatta alhier op nitnoodiging Tan het Bestuur tan hei A N WerkliadenTerbond te Boskoop hat Kieswet Ontwerp Tan Houten bespreken Da Targadeting ia bapaald op Donderdag 26 r tan half aoht un s atonda in het Ho Naifa Tsin den heer t d Stam Na de btspnking aal er gelegenheid tot debat worden gegoTen Door den commiiaaris Tan politie in de derde sMtie t Amsterdam waa een penoon geaignaleaid Terdaeht Tan diefstal ran een paard uit de weide daar nieta anden bekend wae en hg aj n naam niet had opgegéTen aan den paardenhandelaar Rink te Amrterdam die het paard had gekoefat Bg ia te Goada opgespoord en naar Anuterdam oTargebrseht Ter gelegenheid Tan de laatata mniiskaitToering op de Markt alhier op DopderdagaTond ontstond esne Techtpartjj omdat een aantal FEVILLETOai s Eet dure dén Eleed Wy ya BU OTer vqf wekao md jur gttroawd ao habbeii nbg altigd met elksDder kannsa licfaeD ea wti t iD r a koBiB r eo zorgen gelakkïg Teraohoood K bl Teii Zott het nu niet TerschrikkelMk eyo wan uoêt wg Mu salrei koiovar en wrgpa iiamddea aotwatdncht eo oMeoigkaid m desa kleine rnadxuaa woiÜBK bnofatanP fDat sou eakel en alleen uwa Bchold sgn zrida iji pnrelanda jrI oe wat alle goede mannen myner rrindinnen en kannlaaen gedaan hebben geef uwe Trouw ean mooi z den kleedje en ik lal u dankbaar zqB ao g Bult nyn allerbeste Itefiite man bl TBn Haar mQB wytje eprak de heer Lebraan op Ttaiandan toon gq wc t niet wat gg legt an varluft Wat dankt gy wal dat lolk een kleedje koatr Daar denk ik vSUtralt niet aan ik denk maar dat al mijae Triendinnen snik een kleed bebbtn eo dat ik bg haar niet wil aohtantaao eo dat ik het nooit vergeaf wanaeer gjj aan mjjn wenaob niet Toldoat Maar Bika ik kan het niet doan hM ia onowgtl k tpnk de haar Lehman op klaganden toon ffOq weet aïat wM een lyden kleed koet andere noit g tf gttii waueluB maar üc waet kat kat lafhartige bargen een militair tan dit garnizoen plaagden hem duwden stootte eo op allerlei wgxe onaangenaam waren Deae soldaat Terweerde cieh fliak Een der lafhartigen kwam ueh later aan het politiebareaa beklagen en deelde mede dat hg een wond op het hoofd bad Hij had werkelgk een bloedende wond bekoaien en hg beweerde dat die militair met een of ander blinkend roorwerp hem die had toegebracht de commissaris Tan politie segt dat dit nog te bezien stnat Dit is althans zeker dat hg een geroelige klap wel Terdiend had De zittingen tot nitraiking tan boeken uit de rolksbihliotheek der Tereeniging aWinterleiiaganc te Berg Ambacfat zgn weder aangerangsn Het aantal boekdeelen der Tolkshibliotheek bedraagt thans 858 Men is druk bezig met de Terbeteriog dar kribben in de Lek onder da gemeente BergAmbacht Het aantal lotelingen Toor de Nationale Militie te Berg Ambacht bedraagt ditmaal 23 waarran er 10 reden tot rrgstelliag hebben opgegoTen Met zekerheid kan nu gemeld wordeoi dat Ds Weeterbeek ran Earian Tan zgne gemeente Serooakerke deu 29aten September e k afachoid zal nemen om Teertinu dagen later den 13den petober zich te Terbinden aan zgne nieuwe gemeente Nieowerkerk a d IJsel Een 5 jarig zoontje Tan den l jpiier V te Benschop zou Zaterdag Toor een nger zusje een appel a poeieo toen hjj Toororer in bet water schoot eo al heel gauw midden in de wetering lag Een knaap ran 14 jaar die sioh op Taders schuit boTond sprong zonder aarzelen zgn broertje na doch niet kunnende zwemmen en al heel gauw zelf iu gerasr werd hg gerolgd door ten B een buurjongen die zich ook te water begaf Met behnip Tan een lat die ten B had meegebracht gelukte het dezen de beide schipperszoootjes behoodeo op den kant te brengen Tot lid ran den gemeenteraad te SchoonhOTCn is gokoten de heer A Tan Lomwei in plaats ran mr Van Weel die bedankt had Beroepen bg de Ned Herrormde Kerk te Schoonhoren ds H J Baanhig te Abkoude zou 0111 het iakometi van bijaa eon Bbeoi kwartaal koeten ï en oed igtien kleed kost minstens veertig thaler an daarbg komt dan nog het maakloon want Koo n lijden kleed moet natnurlgk bg den nieuw modisoben Fraosohen klefirmaker maakt worden n weet gq wat deae roor aoo n kleedje neenitr fDat weet ik niet maar ik neet dat al mgoa goede Triendiaoen eo keonissea tgdan japonoen dragen die de Fransohe kleermaker gemaakt heeft en dat dm hare manaeo ook de hoc a rekening betaald hebben Dat wil caggea mompelde de heer I hmaa tiwanneer i de Fransohe igde niet gesmokkeld hebben Dit waa na zeer onTooniokUge uitlating Tan denarmen ambtenaar waarover h tpdedig beroaw ga Toelde want njne soboone wedwhelfl legde deo lepei ter igde waarmede zg eeb w i nig bierenbroodnaar den mond gevoerd had en vrMg met du grootste nieawsgievigheid faesmokkel l Wtt wilt ggdaarmel seggoaP 1 fik wil daarmee zaggen Uika lal er bedriegers xgn dia er lioh oist aan storen f r al aitdrnkkelgk baroïen is dat een ieder die zich een zijden kleed uit Frankrgk iaat komen daarvoor looveel boete betalen buMt als da stof waand u Een igdm kleed ait onze iclandsche fabrieken kost dertig a Ier OD is niet zoo goed als de Franech stof voor twintig tbalsr maar bet is OD ceRmaai verboden en niemand mag iicb Prantche zijden stof laten komen Dat ia versohnkkelgk dat is sobao fietgkr riep Bi ka verontwaardigd vDat ia integendeel zear Tontandig sprak Lafanaa bfdaah iaaiB alla baif ia ftmam aoaklaa Befaikt Toor het beroep bg de Ned HerTorade Kerk te Krimpen a d Lek door ds A aan der Sluis te Nederlangbroak Da juatitia uit Dordrecht ia giaterenmiddag naat Sliedrecbt orergekomen en beeft een ondenoek ingeatold omtrent deo noodlottigen dood Tan het zerenjarig dochtertje ran den beer H K De tienjarige P de Q dio naar mea ana meldt opzettelijk mei een brandenden Inciitr het kleed van het hiud m brand moet hebben gestoken ia na ia verhoor geweest te zgn wederom op rrge roeten geatald H Ct Oistarenarond omstreeka half acht nor ia doot da Tan Hillegora komende atoomlram nabjl deo tol van het Kanaal te Oestgeeet OTetraden een ISjarig meisja met het gerolg dat sen der beeneo onder de knie weid afgereden Met die tram is sg naar het acauemisob tbkenhois te Leiden rerroerd Het ongaral had plaats doordien zg met andere klederen terwjjl de tram io het dorp langzaam moet rgden van de trede af en opsprong Qialsrenmiddag ia de Ie loilenant der Teldartillerie baron Van 1 terwjjl hg bezig wasmet op het sportterrein te Utrecht zgo paardia bet apriogen orer hindernisaen te oefenen gnaihn loodat hg aich aeer rnatig bazMrdeen aleohte met de mi est mogelijke omzichtigheid per raderbaar naar tgne woaing kon worden rerroerd Het paard dat op hol waagegaan werd spoedig gegrepen en tot staan gehraoht a U D Te Meppel werd in den nacht ran Donderdag op Vrgdag op drie plaatsen ingebroken T n eerate in de tgdelyke onbewoonde pastorie Tan ds De tiroot waarin allea orerboop werd gebaald Daar de familie op het oogenbllk ia Frieeland rertoett kan niet worden nagegaan wat er ontvreemd is Dan in bet aixonderlgk staand kantoor Tan den rjjks ontvanger waar het voorhanden kleingeld ongeveer f 17 werd boit gemaakt en eindelgk in een ereneens aisonderlgk gelegen katoor ran deo houthandelaar O Klegenberg waar ook het kleingeld ongeveer t werd medegenomen Daden onbekend Bij de laalate proefraart heeft da Koningin Wilhelmioa nog maar een snelheid Tan ± 20 i pijlen bereikt Vier en twintig stokers werkten op deaen proeftoeht in hel sweet hans aanschgns onzen wgieo koning Froderik don ttvoedün daarvour vel 000 dank adres aanbieden Want ten eerste heeft de kraing dit vastgesteld om de inlandsche Egde industrie op te bearen en te mkken dat da tj efabrikantm er op rekenen kannen vaa hunne waren te komen en tea tweede wordt door den hoogen aecijns aan de gdelh id en de waalde tn de kteedfng der vrouwen tea perk gesteld on ik ben oacuD koning van harte dankbaar dat bij deie lof felgka bepaling gomaakt beeft Menig eerlgk berger wofdt flaardoor voor kommer en gebrek beatfard want iedere verstandige vrouw ziet dadelgk ao t bet eeoe chandelgke vorkwi ting ign zou Dn Mr baar mao enkel vooi een kleed zooveel aitgCT dat sg daarvan een paar weken konden leven En menig eertg k burger eoekt Iierer da groote uitgaven te lermijdea riep Bika op vatten toon SB daarom imokkcit hg de sgde die b zgne lieve wederhelft tot een kleedje geven wil kJb hg waagt er mets andeh dan t ne eer cyc oeden naam en wanneer b er eens heef z ne betrekking bg Des te meer xal igne ika ham Nefhebb B wanneer hg om harentwil zooveel waagt Rika riep de ontstelde I ehman terwgl h op sprong ik geloei waaraefatig dat gij n wilt over baten om ook zoo n eervergeten meineediga amliteasar t wordaa U oTerhalm de Hemel bewaar mg n oTerbalen wil ik in bet gvkeet diet I Wie sou u kunaen overbaiani Og zgt uw kard ala een stabii waaneer het er op aankomt aao eea weoseh van uwe vronw te voldoen Het ian u met sekdeo dat ave jonge fievw als aaaa Tofalvanahrikatar taaaelua da aiar De boot aal au naar de werf la Glaegow targggaan waar te gebouwd werd om toe het mogelgk ia de noodig vetbeteriagsn aan te bnages Het f ehnk ah in it kMt dia te klein ago In Tcrbaud met date erlraging tal da nianwe dienst der Haatachappg Zeeland i niet op 1 Oct in werking treden maat too potjis im galük na dien lyd De Rotlerdaaaohe Oemeenleraad baalMl gislenamiddag een som nn f 301 750 toa t ataan voor da uitbreiding dar slaetriaehe iaalallatia welke tal baataan ig de uaohafflng amer nieuwe machine met djnamo en toomkelel in het Centraalttatioa M leggen vtn kab4s m bel Nisnve Wsstalijke Verder werd het TooraUl goedgakeord om een bedrag tan f 3000 nil la Irrtkaa Toor de wedden Tan twee ainw iaspaelnn TO r da bouwpolilie aoodat ds gamaanle thans tal gaaplitat worden in rijl afdeeliogea Bel Toontel Tan da heem Uglier o a lol invowing e o r plsataelijk direct b lBtliag naar grondaltgan werd naar B e W gera Togeerd om nader adviae en tal JMOM i tê afdeelingen woldan ond iaakk j Het beslunr ran den Naderlandachea Brood Koeken Banketbakkenbond htaA een adreagericbt aan H M de Koningin Ragenlee inhoudsade hel Tertoek da Regewriag daarheente willen leiden dal bg wetlal ke regaling sdea bakkeragézel de Trge beschikking orsrden Zoodag worde renlrekt en altoo Zondagsrust ook T09t ham nial langer eaa jjdalwoord ty fl Men schrjjH liil Vliasingen Door da bemanning ran den Nedhrlandaehaa loodssohosner no 8 ia er hoogte Tan Schonwcnbattk op tM drgtand gevonden een kist inbondende Ter el illende mtnshlesdknn Ken zich in de kial boTiod nd stuk papier droeg tot opschrift Cairn Adam Manb terwgl een daar boTendien in geronden Joamal waa galeekead met bat m rk 81 Colnmbia HMBbarg Nordrabrt liaie Donderdag tgi la Veld g a niasn gaTallan Ttn djrsenlerie Tooigekooan ook g an itntgtTallen aan dia liskla Igk gekleede dam a iit het ia o geheel oaversehilllg of Eg m uitlachen of bespotten tullen wanneer ik 0 den eersten verjaardag van ona hawalgk geen igdan kleedje heb en geen party geef Wat geefl zeik een Irenga nauwgezette aiol aafl daarom Bika gg suil mg nog rineud maken sokroeuwde da beei I ehman woedend ik feg u da gg Hg 2we eensklaps wam juist was da baan in de opening op da wgEerplaat van da buisklok u voonohgn gckomea rn het jc a tehel gekroai koorea Negen unr ieide Uhman versehnkl Ik kom tien minuten te laat en zal duz twee grosoken boete moelea betalen Heet awoJl aarToor had ik Tanavond twee glasan bier kanaen koopeo en zal katnu tonder moetaD doan En dwr is oogwor loofd verlangen naar een egden kleed de saknld van Ongeoorloofd verlangen herhaalda Uka kaar mooi kopje in den nek werpende Ik l arw a k a van dergelijke oogopaete nitdrukkingen versohoood te bleven Hal is niaU meer dan ean redeigke weudi ran ro wanoen ik een sgdea kleedje Tariaag te bezitten eo doktar Seiffert beeft ook fqeiegd dat mgne tenawan heel in de war t o en dat men m niet nott ergrren maar m in mlJDe redeigke weo lehea te gaaoet komen Moor n kan bet niata eoka ieo wat de doktrr zegt oob neen volstrekt met I Rika ik kan a met s ffoa hóe het m apgt dat ik a in too n redel keu waosch molet teleurstellen maar ik kaa o geen zgdeo klaad kaopaa omdat ik er geen g d voor keb