Goudsche Courant, maandag 23 september 1895

Directe SpoorwegverMndlngen met GOUDA Zomerdtenst 1895 Aankevangeo 1 Mei TlJd van Greeawlch I M 7 li 8 40 M I OI MP 10 17 10 14 11 0 11 18 1 14 8 88 8 44 4 10 1 14 7 11 7 11 I Si 1 48 l il 7 iiai li M 4 lf 7 1 10 04 7 58 7 5 8 01 8 18 8 88 8 48 18 88 18 88 11 11 18 48 18 61 1 44 8 10 4 08 ROTTIKBI U e O D D 1 H 10 1 lOJI 10 88 ll l 10 41 10 11 4 08 i M 8 07 DIN H a A B aODDl DIN 8 8710 10 fo 50 18 11 18 85 1 87 8 8i 8 47 4 45 5 87 7 14 7 4 8 8 54 54 11 11 11 08 18 87 4 17 8 01 10 01 11 18 18 41 1 08 8 18 10 15 11 17 11 61 5 80 1 81 10 87 sUaga l ll 18 7 10 07 10 41 11 18 11 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 5 67 7 44 8 11 laiOJS 11 41 6 86 1 40 7 66 8 0 8 81 05 lOil 11 18 48 1 18 1 17 4 11 4 47 5 67 1 11 Ml 10 11 6 60 1 54 11 14 8 87 g 7 10 10 8 5 5 7 08 8 18 11 88 8 46 8 14 5 01 1 7 7 181 41 10 87 18 7 818 85 8 41 87 10 51 11 45 1 80 8 08 8 50 4 48 5 8 1 85 7 461 0411 10 01 II 18 10 8 81 4 47 1 61 1 4 1 5 46 l ll aH 6 87J07 48 8 8 88 4llVl411 l6 18 16 l ï 8 44 l 8 48 4 15 5 17 l il 7 61 88 V X6 54 10 10 1 5 I t S r J IMIM 8 l8 Il 10 ll li 57 iS OI 11 4 8 10 8 14 8 8 4 18 4 43 6 47 1 68 8 88 10 18 Stop te BleiawilkiKruia y e t L88 7 60 1 11 W18 50 8 10 8 68 4 48 Ml 1 58 8 11 10 88 11 61 4 11 1 68 10 11 ♦ 10 44 18 07 1 88 8 4 4 87 5 80 7 0 aiHTEIDAMBOUDi I6 11 40 I6 11 14 11 1 10 IC 11 45 Dinidig komt cl commiaia M npporteun orer de kimwet bgeen In i uk dtr b n Tigg an mUbtndsUDg in da Km la Amaterdam ia door da rechtbank aldaar da hoofdbeklaagde K Trggeaprokeo ran alle bem ten laate gelegd berooring maar taroordeeld wegene miibandeling eni tot geTangeniaatraf TOor dan tijd Tan l jaar en 3 maandan Da eiacb waa i jaren De tweede derde eo Tierde beklaagden werden feroordeeld wegana miabandaling de tweede tot 6 luaandeo de beide laatate beklaagden tot 1 jaar Da eiacb waa 1 en 2 jaar Dit Utrecht acbrgft men aan t N d D het Tolgende waardoor de meeaing kan worden beraetigd dat het tg groenettc der jonge atndenten ongerekand de noodlottige aoor allan looala er no weer een te Delft voorkwam een veronderde inatelliog ia aBfet da orerdracbt vani bet rectoraat agn de groenene in het land gekomen ala de twalawan met da lente Bö heele zwermen groeiien Tan tien twaalt doorkrnlien ag da atraten omatnwd door de onderen en aangegaapt na een menigte die telken jare doet alaof zg voor het eerat in eene academieatad woont en TOor de aerate maal een groene ziet Met bnn zjjden petjes de jaaaen omgedraaid foodat da witte roodgeatreapte mönwToéring zichtbaar ia gaan zg ten apot Taode wandelaan door de centra Tan Torkeer Utralii aal de aanertjooU gehouden worden In Olympia bgaengebracht wordt beo een bord aaoertc gegOTOn en moeten zg zonder moraeo op de teenen gaan ataan daarna een kniebnlging maken opataan en de hielen neerzetten In een optocht door de atad de groenen twee aan twee dragende alle attriboten fan de gymnaetiak en aohermkooat onde rerwelkte tanwerkFanaen om den hala een aehermmaaker Toor bat gezicht doen tg dienat ala gratiahanaworatan TOor de atraatjeugd Koo wardt het onde apelletje dat in dezen tgd wel niet meer paaeend mag genoemd worden een maand Toortgezet en men Tnagt zi b af wanneer wel aan deze amakelooze Tertooniog eena een einde zal komen en men ódk atndent en korpalid zal kannen worden zonder eerat een maand ala nar Toor da ondare atndenten en ala atraatclown voor bet pabliek te hebban dienat gedaan Twee Belgiaoba officieren een luitenant in garniaoen te Arlon en een officier an gezondheid in garnizoen te Mecbelen atelden eene aanklasb in tegen een haer die ben beleedigd had De aMitaor militnir rond in de inatructier aak aanlaiKng beide officieren te doen arraataaren M apreekt van eene geachiedenia la Oacar Wldt Laaaweggeaohi ainen uit Ijron Een opgewonden kantoorklerk waagde zichin de kooi Tan ttomnlnet loo beet de koningder diaran in eene menagerie jdaar i omlioh met dan leeow te laten pbotografee en tan einde indruk te maktfii op een meiaje dathij lieOiad llomalaa bad er ee i zin in en de dieren temmer Lncaa plaagde er met moeite in hem aan klanwek ran dan iaeuw te ontrukken dia hem awaar ehaaand had Een paar dagen later waa Lncaa bezig eau TOOratalUng te geven met twee andere leeaweo Ban an da dieren weigerde door een brandacda boepal te apringeo en aloeg zyu klauw in dan arm Tan den man Lncaa verloor zgne tegenwoordigheid van geeat niet Met een gzereo atang aloeg hg den leeuw en slaagde er in oit de kooi te komen Ka verhouden te ign zette hij de vooratelliug voort maar aavonda kreeg bg aan bevigen koorta Omtrent bet Tergaan Tan de Edam deelen de £ ngelache bladen het Tolgeode mede De kapitein ran dan trailer aVoltnra die in den omtrek van dtiT Tunrtorau ran £ ddy atonn viaphte hoorde clmatreeka één utir in den Oaada Maatdraekt meuwarkavk OapaUa lattardaiB IJl I OI 1 18 1 81 1 8 l 8i I 1 10 i l 1 81 t ll flattaidam Ookda 7 80 l li O O Zev ll 7 411 47 L Ze w 7 lll 5l Voork 1 07 8 08 Oeada Oudaw Weerden Ittreekl 1 40 7 11 1 81 8 10 Oouda l Ml idaaa W Mlaawnkerk Haardiaekt nacht vu Diaedag op Woenadag een herhaald gefluit gevolgd door eau hevig gekraak Even te voren waa er plotaeling een dikke miat komen opzetten zoodat de echipper nieta kon zien Bg itoomde echter in de richting van het gefluit en bemerkte in den miat een groot atoomachip Toen hg langazg waa gekomen dealde de bevelhebber mede dat zgo acbip de Ëdam van Amaterdam naar liotterdem aangevaren waa door de Turkeatan van Londen naar Cardifi eo anal zonk Ug verzocht den kapitein van den treiler om hulp De paaugiera van de lEdam c 93 in getal voor het grootite deel toaacbendeka waren eer vericbrikt doch er acheen geen paniek nitge brokfo te zgo De booteo van bei Nederlandfcbe atoomscbip werden nedergelaten en de paaaagiera overgebracht aan boord van de Vultnrec De meeatea hadden niet den tgd om zich te kleaden de vrouwen en kinderen wierpen de kleederen om die bet meeat voor de hand lagen eo werden het eerat in de booten gelaten De zee waa uitarat kalm lechta nu en dan woei er een brieaje toodat bet overbrengen der paaaagiera geen moeilgkheden opleverde De t Turkeatan a bleef in de nabgheid totdat alle opvarenden van Edam a gered waren Tegen drie uur in den morgen twee nur na da aanvaring zonk da Edam f Het atoomachip aBereefordaaleeptede Votturea en drie aioepen van de Edam c naar Plymonth Een zeldzaam geval heeft zich voor den atrafrecbtar te Berlgn voorgedaan Ein jonge vrouw bad zich zelve en hare twee kleine kinderen van het leven willeo berooven door kolendamp Dit werd nog tgdig genoeg bemerkt om baar zelf te redden Het jongate kind waa reeda overleden en bet oudate atiarf kort daarna in bet gaathnit waar ook de moeder werd verpleegd Op de terfchtzitting bleek dat zg die miadaad gepleegd had omdat zg zelve buiten hare aohnld Ijjdende waa aan een vreeaaIgke ziekte die ook op de kinderen waa overgegaan en dezen met een ellendig leven bedreigde In bare wanhoop was zg a morgana toen haar man aan bet werk waa gegaan op het denkbeeld gekomen hare kinderen voor dat vreeaelgk lot te bewaren eiTmet ban den dood te zoeken De gnnatigste gelutgeniaaen werden omtrent haar afgelegd en zeer aandoenlgk waren de brieven die werden voorgelezen en die zjj r de daad en oit bet gastbnia en de gevangania aau baren man had geschreven waaruit bleek dat haar vader een drookaard was en een oom krankzinnig ia Volgena bat oordeel vao een der gehoorde geneeskundigen waa zg bg bet plegen van de daad in een toeatand geweeat die hare tberetteobaarheid oiteloot De indruk van dit verhoor waa zóó aterk dat het openbaar ministerie aelf geen nieuw geneeakundig onderzoek gelgk een der deskundigen wenacbte noodig oordeelde maar ala aga oordeel te kennen gaf dat het achnldigc niet kon worden uitgesproken Den verdediger bleef dan ook niet andera te doen daa dit gevoelen nader to te lichten en da jury aprak na zaar kort beraad bet awi aohuldigf uit over tien en een bron De R W V Thor houdt Zondag 5 Oct een wedatrgd op den at iatweg RotterdamDordt om het kampioenscliap der vereeniging over 25 K M om een gouden kamp med een verg zilv med en een zilv med ban vena een wedatgd met voorgift K M om een veg zilr een zilv zen med Voor den Hoogen Itaad werd Dinadag da vraag behandeld of een wethouder die weiger een atuk te onderteekepen hetwelk om reobtakracht te hebben zgne onderteekeuing behoeft deawege strafbaar is 10 14 ii ai 11 08 11 11 11 84 I SI 10 81 I 18 88 8 4 8 11 UI f I l M 8 55 8 11 tie 10 11 11 11 lu de gemeente Wgk en Alburg l vinden ziob eenige landergeo genaamd de Ep waarvan aan corporatie beweert bet eigendomarecht te bebbni doch waarop ook da gameanta aanspraak meent ta moge maken Toen nu da Baad dier gemeente een besluit nam tot bet ioatallen van eene reebtevordaring tan deze weigerden de twee wetbondara hnnne handt akeoiog onder het Kaadabealoit te plaateen welke verei cht werden omdat de borgemeeater teveaaseoreteriiis De eene wethouder waa lid van de corporatie die aanapraak op da Ep maakte en de ander vond da zaak niet raobtvaardig Nadat op grond van het ontbraken van da bandtaakening van aan der wathondara Gadep Staten baddon geweigerd het raadabealuit in behandeling te nemen werd bet in booger beroep toch goedgekenrd doch inmiddela werdeo de beide wathooders voor de rechtbank te a Hertogenboacb gedagvaard ter zake van het opzeitelgk niet voldoen aan het bevel of vordering door aan ambtenaar dan borgemeeater met de nitoelening van eenig toezicht belast Hoewel de beklaagden niet strafbaar achtende eiaobte het O M om eene bealiaaing ait te lokken toch veroordeeling en toen de rechtbank ean vrgapraak gaf voorzag het 0 M zich in booger beroep waarvan bat gevolg waa veroordeeling door bet gerecbtahof ta aHertogenboBch van da beide wethondera tot f 10 boete Tegen deze veroordealiog nu ontwikkelde mr E van Zinninoq Bergmaan advocaat te a Hertogenbosch voor den Hoogen Raad een caaaatiemiddel Voorop atelde hg dat ala de leer van het hof regel wordt de vrieodaohapiielgke houding welke nu vaak bigkt in de collegea van B en W te haarscheo zal plaats maken voor een toestand waarin de wethouders een oogenblik zullen hebben ta vreezen dat wanneer zg meanen een atuk niet te kunnen teekenen tegen hen procea varbaai zal worden opgemaakt Door a bofs bealiaaiog was naar pleitera meening bet karakter der waardigheid van wethouder pit het oog verloren Voorta betoogde pleiter dat uit de aau den burgemeester gegeven opdracht om voor da nitvoering van de raadabealaitan ta zorgen niet volgt zjjne bevoegdheid om toazioht uit te oefenen op bet tot atand komen of onderteekenen van die bealoitan en dat de leer van het hof in atrgd ia met onze ataataiDstelliugeri volgena welke de wethouder niet ia een ambtenaar oadar den burgemeester staande maar een die een aelfatandig ambt bekleedt Concinaie O M 30 dezer Een arme gebrekkige zaobtaardige jood een man van zeven en zerentig jaar laraël Meiaela liep Woenedag op atraat in flernala een Waaaacbe wgk Plotaetiog spmog een opgeaoboten jongen die op hem geloerd acheen te hebben op bem af en gaf hem een alag in de maagstreek De grgsaard viel neer en overleed binnen het uur De dader ia gevlucht Volgena aommige ooggetuigen beeft de jongen i den ouden man ook hatelgke woorden toegevoegd en enkele meenen de twee kort tOToren aamen ta hebben gezien waarbg de jongen den jood beepott wegene den uitalag Tan de Terkieziagen Toor den gemeenteraad Man weet dat de beer J B de Beaufort borgemeeater van Woudenberg met groote koeten t hiatoriach gedenkteekeo op de Zeieterheide heeft doen reatauraeren en ook dat hij met groote vrggevigheidi den toegang tot het monument openatelde Bet publiek beloonde dit slecht Het beeft zich niet ontzien om niet alle a de koathare eikenhooten deur maar ook de ateenen zoodanig te vernielen door inkraaseo eo inangden van namen dat de eigenaar zich genoopt heeft gezien den toegang tot de pyramide at te alnitea 4 10 4 lf 1 04 1 11 I SO 1 41 1 51 8 08 8 0 8 1 i 7 80 8 10 l f 3 8 1 48 8 5 11 10 18 80 8 0 18 81 Utreekt Woerdea üadewater Qouda 7 07 8 1 7 80 8 88 l ll I M 6 50 IJl AasataidaaWp Een Onitache Brma te Worma heeft bealoten 5 X rgwielen aan te koopen tan behoeve van hare werklieden die op varren afatand van de fabriek wonen mt Boannond ontt 4a sL K a ga maU In dao laatatea tgd kaatt de poUti alhiac vad laat van paraonan dia on naehtverbijjf reiageld of ondaratand komen varzoekea Vroager waren het meaetal viaamdrfiogaa dia zich hiertoe aanmeldden en deaan konden dao ala zgnde zonder middelen vau baat aa over da grenian worden gaiat Dooh thaaa lijn bat bgaa nitaluilend bewonaia onaar maar noordaIgke proviocie e meer bepaald uit Amaterdam en Rotterdam die onze provincie beaoakan om werk ta vinden of om eenige andara raden Da vorige week had de politie er eau nacht negen en dan volgenden oaeht aebt t logeeren Er waren Sinke werkigi o a aaa paar maehiniatan die zonder werk gnda aieb naar Maaatricht badden bagevea om daar ta trachten werk te vindan doch ook dair niet gealaagd zgnde na weer naar HoUaad terugkeerden en zonder reiageld zgnde hier ondarataad kwamen ragen Het waren flinke berde die graag genoeg wilden warkan ala ar maar wat waa Znlka feiten zgn allèrtrenrigat en teakanan beter den werkelgken toeatand dan altanlanga rapporten en redeneeringen In bet Septambernnmmer van Da £ eoiiomiatc achrgft da beer mr C J Oobbalnaan over den Nederbtndschen landbonw en de alaiaea Aan bet elot van zgn artikel aagt de heer S o a Kwade tgden zullen wel altgd da gaad komen afwiaaelen en in dagen van oriaia aal meu zich wei altijd moeten gewennen aaa minder winatan moeten loeren de teering t z tt n naar de nering Maar ala het waar ia dat dagen van voorapoad ana doan inaUpen laten dan ten minat de magere jaren dit goede uitwerken dat zg ona dringen tot grootere kraehtaioapanning En ala ik daaria meer heil zie dan in knnatmatiga beacherqiingaplannen naar welker heilaame reaultatea ik eldara tev rg fa zo k daa mogen de heer t Hooft voor wiena overigena z er waardeerend woordon in de Tweede Kamer geaproken ik hem aaer dankbaar ben of anderen mgner beatrgders die buiten de Kamer op minder welwillende argze mgn paraoen in debat braebten meanen dat daarbg mgna oogen verblind zgn ik zal mij dat oordaal getrooaten Ik zon wenaohen dat het mogalgk ware met matige graanrechten aana da proef te nemen op deze voorwaarde dat m n zg bat eveneena ala proetaeming ook mgn raad aana volgde om mei reeaimiatiaoh ta blgren klagen maar allen regeering vertegenwoordiging iandbouwera en grondbezittere te zamen alle krachten inapannand eendrachtig aamen ta werken om den boden te brengen tot zgoe faoogat mogelgke productiviteit om te zorgen dat ona vee bet hg mogelijkheid beste en onze zuivel steada van prima qnalitait worde om e voor te waken dat door meer eerlgkheid en go le tronw onze pmdoctan weer een goeden naam kragea op de buitenlandacbe marktan om eindelgk onze krachten niet te versnipperfltt maar met ter zgde zetting van allen nagver achterdocht en esprit de cloehar ons nanw aaneen ta sluiten tot gataiaanlgke bebartigmg onzer maataobappalgke belangen Onze geheel nati zon dan naaaaigaatgd kunnen zien waardoor man batar geholpen zou zgn door mgn reo pt of door matige graanrechten c Naar da Nauaate Naohricbteaa maadealan ia tuaacben Freiberg en Oederon een iryin met militairen dio het 133e regiment infaaterie van de manoenvrea van Zwickan terngbraoht op een goeddfentrein geloopen Vgf wegene van den militairen trein en twee van den goederentrein werden verbrijzeld Nog a nachta werden 45 gewonden en 8 dooden naar Chemnitz gebracht De dooden behoorA meeat tot ia la compagnie 57 10 04 10 11 10 18 10 87 5 06 1I U f t l 5 81 1 10 MO MO M7 0 44 1 50 8 M IIJ 41 i 5 61 4 40 GOU UA 7 6 1 0 07 1M4 r 8J8 10 14 I S 1 81 8 41 l 11 10 1 86 7 41 11 11 10 I M 8 86 18 08 Ken a Ma manaac 8 Ooodman vertalt U da Daily Talagrapha dat zjjn broeder William Ooodman naar deze uit Ooat Afrika acbrgft door da Portngeeeche orarheid aan da Ooaikaat acbaadeijjk behandeld ia Voor zaken in Qaeahind het gebied na Ooengoenbana reizende werd hij ploteeling door de Portugaaaen gerangen genomen Dertien dagenmoeet hü in da geTangenia zitten voor hgterecht atond Ten slotte werd hg tot 300 miUreia boata an in de koaten lOO milreiB veroordeeld De beeahnldigiog waa dat Goodman gewereB en amunitie aan Ooengoenbana nat wiao geluk da lerer weet de Portugeazen in oorlog zgn verkocht had hetgeenaatuurlgk een grove onwaarheid waa Goodman peotaateerda bjj den Engelscben consulte Lonren90 Marquez maar deze ambtenaartoonde de grootste onverachilligheid voor betaobandelyk onrecht dat zijaooschuldiije landgenoot geladen bad De heer S Goodmanzou nd da zaak van zijn broeder voor deregaering brengen De etalknaebt K W te Uokkum die 28 Juli in het lokaal van het Leger dea Beils de godsdienstoefening veratoorde en zoowel op vordering van een officier mej Schrieke als van e n agent van politie weigerde dit lokaal ta verlaten ia door de rechtbank te Leenwardan wegene hniavredebreuk veroordeeld tot 3 dagen gavangeniaatraf De gemeenteraad aan Edam heeft bealaten op de begrooting f 200 ait te trekken Toor dan aankoop Tan een rgwiel ten dienate der gemeentepolitie Ta Midwolde Gr brandde eergietermorgeude kapitale boerenplaata van den heer F deHaan af Bet vee aa in de weide Deoorzaak van den brand ia onbekend Dit iade derde maal dat de boerderg van den heerDe Haan door brand ia vernield Op dan 8t Bemhard ontdekten twee Dnitaehe tooriaten het Igk van een Zwitaer die in de afgrond wae gevallen Hierbg verloor een dar Daitaebere zdf bat evenwicht en viel Bi atierf in de armen van een der geestetgken ait bet hoapitinm dia ter hulp geaneld Ben offieieal talegram meldt dat Armeniëra twee Turkache rechterlijke ambtenaren die door gendarmen werden begeleid hebben aangevallen Een werd gewond en de andere mfegealaapjÉ aar da bergen waar hü op wreeda w aa waid ter dood gebracht De kankatbakkari en alagera te Harlingen hakbanzich op atraffe van eene geldboete verboaden dea Zondaga hunne winkela te aluitcn slsehts enkele broodbakkers verkoopen op dien Bil d voedoring van vee mag nooit de vraag zijn mei hoeveel kan het toe maar ateeda moei men vragen hoeveel kan ik aan mgn baeat kwjjt nken zonder gezondhaidaloeetand in gevaar ta breageo Het is beter 4 koeien te honden en ze goed te voederen dan 6 die men het alecht geeft want met recht zegt men dat ala goed voedereo duur ia alecht voederen nog veel meer koat Men treft helaas nog dikwgia landbouwers aan die meer vee hebbon dan ze honden kunnen Eo om ze te kunnen houden moeten de beesten dan op rantaoen geateld worden Hielden zg er mioder en voedden zg ze goed dan zooden de zoivere wiaetan mat miadw hedrgfakapitaal ongetwgield grootar n Waarvoor aan matroos al niet kan worden gehmikt Op ean verlofpaa van een zeemillicien wordt hem ter kennia gebracht dat hg aau boord van een monitor in de diarmrol de betrekking zal beklaeden van achtergranaathoka Aaa board van bat ep het etabliaaement Fey noord gebouwde ramtorenachip Piet Hein werden heden proefnemingen gedaan met de zoeklichteo Op verren afstand waren deze proefnemingen zichtbaar phantaatiacb nu bier dan daar de omgeving verlichtende en zg lokten velen taaar de Boompjee eo omstreken Waaracfagnlgk in de volgende week zal deze nieuwe oorlogabodem proefatoi men PosterlJeD eo Telegraphie TeSwakopmünd in Dnilach Zuid Weat Afrika ia een poatkantoor geveatigd hetwelk mede voor den dienat der pakketpoai in het intarnaiioaaa verkeer ia opengaateld Da Todr die plaata beetemde pakketten kanna op deaaUde voorwaarden ala die voor Windhoek Dnitacb Znid Weet Afrika larverzaadingi worden aaiiganomen Poetkantoor Leeuwarden jaarwedde f3000 Zoolang de woning in bet poatgebouw niet kan worden betrokken wordt eene vergoediog vaa f £ 50 a jaara TOor hniaknnr uitgekeerd SollioiUtiën in te zanden voor 30 September e k Terplaatai Sept Da vronwelgke klerk dar peaterijanen Telegraphie 2aa klaaaa O C Mnldervan de Graaf van het bgtelegraafkantoor inde Spiegelatraat naar het Ooofdtelegraafkantoor te Ameterdam en de vrooweljjka klerkdar telegraphie 2e klaaaa H M Smit vaa batboofdkanloer naar bet bijkantoor in de Spiegebiraai Sept De commiea der telegraphie 2e klaaaaJ vaa Doon van het hoofdkantoor naar hetbijkantoor in da Hugo de Grootatiaat taRotterdam ea de vrouwelijke telegrafiat M Bmgniog van het hgkantoor in de Hugo deGrootaraat naar bet hoofdkantoor BalteBlaBd8ch Overzicht Italië viert feeat Het herdenkt den dag waarop voor rgten twintig jaren de laatste alagbeom rial die het tot atand komen der lang gewenachte eenheid belette Zoolang Rome de aloude hoofdatad ran bat zich ver over de grenren van Italig nitbreidend Romeioache rijk niet de hoofdstad van bet beratelde lUIiaansche koninkrijk was kon dit rjjk zijn eenheid niet als bevestigd beschouwen Het heriuneringafaeet van de inneming van Eome en van het daarop gevolgde plobaiciet wearbij de bevolking van den voormaligen Kerkdijken Staat zich met groote meerderheid vóór de aaualniting bg Italië verklaarde zal mat grooten loiater worden gevierd Feestelijk zgn de koning en de kooingin van Italië in da hoofdatad ontvangen Groot waa d geeatdrift waarmede ztj van alle zgden werden toegejuicht Een groot aantal vreetaidelingen ia te Rome bgeen Van alle gemeenteraden en provinciale beatoren agn afgevaardigden in de hoofdstad aangekomen Zjj werden op het Kapitool ontvangen door den gemeenteraad van Rome da burgemeeeter hield een vaderlandslievende toeapraak die door alle aanwezigen werd begroet met den kreet Leve de Koning leve ItaliëI Giateren werd bet aiandbeeld voor Garibaldi den Italiaanaohen vrjjheidabeld onthuld vaarbi Griapi een redevoering hield H verklaarde dat de deelneming der vreemj delingen aan deze achntterfeeatan een hulde wi aan de vreedzame bedoelingen van Italië regeering waa hun daarvoor dankbaar D wereld heeft onlanga gezien zoo ging hg voort boe de Italianen weten te vechten Onze gaaten zullen kunnen waarnemen dat waar w j vaardigheid in het hanteeren der wapenen trachten te verkrggen dit slechte geaehiedt om iedere gewapende poging tegeu Italië ondernomen te vergdelen In Rome heerecht groote levendigheid en tegelgk volmaakte orde De patriotten veteranen de borst met medaillea versierd en de Garibaldianen die voor deze gelegenheid het roode hemd nog eena hebben aangetrokken oogaten voortdurend toejncbiogen De muaea en galergen van bet Vatieaan worden tegelgkertyd druk bezocht maar de bezoekera moeten alvorens de gebouwen te betreden hun driekleurige cooardea afleggen de pana ontvangt duizenden proteatbrieven en telegrammen De uitgewekenen van Triëat hadden voor een aladgenoot die in 1849 atrijdende viel te Rome een gedeokteeken willen onthullen Het ia hun verboden en de oppositie bladen zien daarin hun pluimstrgkery tegenover Oostenrijk dat van zgn kant de manifeststiën der stad Triëat verboden beeH De koning beeft aan generaal Cadorna die Wdertgd net bezettingaleger van Rome commandeerde de orde der Aononciada geachouken Aan de miniatera die in September 1870 aan bet bewind waren zond de koning een brief behelzende ean heilgroet aan de mannen die aan Italië zijn hoofdatad gaven De inwgding van het monument van Garibaldi op dan Janienlua werd door 100 000 menseben bijgewoond er heerschte groote geeatdrift De minister president Oriapi hield eene redevoering iraarin hg vooral den nadruk legde op de wettigheid van de vereeniging van Rome met Italië Spreker zeide dat de Pana nu nog slechte onderworpen is adii Ood en dat bj een onafbankelgk sonverein ia die boven allen staat De katholieken moesten Italië dankbaar zgn voor da dignaten den Pana bewezen Deze redevoering werd zeer toegejaicht In den namiddag atelde generaal Turr eene deputatie uit de Itulieanache kolonilfte Parija aan den koning voor De koning verklaarde dat hg zich yerhangde over de gevoelens nitgeaproken door de UHaansche kolonie au Parjja van welke gevoelene hg dikwgia de bewgzen had gezien ook atelde hg zeer op prjja da pogingen door baar aangewend om de zoo noodige vriendachap tuaacben Italië en Fraijkrgk te bewaren Bel verheugt mjj zeide de koniag talkene ala ik Franacbeu in lUlie ie omdat zij zich reken shap kunnen geven van de gevoelene der Italianen en het ie mg büBonder aangenaam ta kannen zeggen dat de pr id nt der republiek en zgne miniatera evenal de lUliaanacka ragaeriag al het Hogalijka doen om da batrtkkingea tuachen da beide laadan te v rbatet i D a geheelen namiddag bewoog zich een dichte menigte in de onert van de Porta Pia De burgeme ter kwam met zgue adjuncten en met raaodela au er werden vadertandalieTende radevoenngen gehouden die talkena een gejuieh deden opgaan ook werden tal van kraaaen gedeponeerd Men zag er meer dan 1000 vaandela van da verachillend corporaliSn T B rlj n zgn dezer dagen weer geruchten in omloop geweeet over eene op handen zjinde aftreding van prina Bahenloha ala Rijkakaaaaliar De NaUonal Zeitnngc heeft gelyk reeda ia gemeld nitdmkkelgk deee praatjee tageng aprokea en nu wordt deze tegenapraak ook aan ander zgdt baTeetigd Aanleiding tot deze berichten gaf alweer de aocialiaten wet Men beweerde namelgk dat keizer Wilhelm zich had TerkUard voor de indiening ran een tweede oatwerp tot beatrgdiog van de woelingen der anarchiaten en aociaal demoeraten in Duitachland terwgl daarentegen prina Hohenbola zich met alle kracht daartegen heeft verzet Voorloopig behoeft men aan deae praatjee geaa waarde te hechten Immers nadat da Rijkadag het wetaontwerp door da regeering tot beatrgding van de anarchiaten ingediend heeft verworpen zal de keizer er zeker niet licht toe overgaan weder een dergelijk vooratel ter tafel te brengen In dat geval zou natunrigk want men kan van den Rjjkadag niet anders verwachten dan dat het eenmaal ingenomen atandpuet wordt gehandhaafd de meerderheid zich w eor tegen het voorstel der regeering verklaren eo dan zoo den keizer geen andere kena overblgven dan over ta gaan tot ontbinding van den Rgkadag En in dat geval ju u hetgeen an zelf apreekt de maerderhei er kiezera zich insgelgka tegen de herniegwing van de verworpen aocialistenwet verimïren kjMa ia het mogelgk dat keizer Wilhelm aliening van Pruiaeo bjj den Landdag een iwerp laat indienen in hoofdzaak atrookendi iet de anarchiaten wet die door den Rgksdag ia verworpen Zoowel in het Pruiaiiche Huis van Afgevaardigden ala in het Ileerenhoia kan de regeering rekenen op eene meerderheid maar natunrigk zou een dergeljjk ontwerp alleen gelden voor bat koninkrijk Pruiaen Bat ia derhalve zeer twgfelachtig of da keizer werkelgk zal beeluiten tot een dergelijken balven maatregel over te gaan Van een man ala de Duitache keizer kan men verwachten lat hg óf zjjne plannen volkomen ten uitvoer óf deze opgeva Van eene indiening door den Rijkadag verworpen aocialiatanwlt bjj den Pruisischao landdag is dan ook to dusvsr nog niet ernstig sprake geweest oals man weet zgn door de Antwarpsche M tinc zeer verontrustende tijdingen medegedeeld over den toestaod in den Coogo Staat Dergelijke berichten komen nu ook uit Berlgn eveneens op grond van particuliere mededealiogen aldaar van den Congo ontvangen Volgena deze iolichtingen zjjn de inboorlingen in een groot gedeelte van den Congo Staat in vollen opstaud tegeu de CongoItegeering De ludépeDdance Beige c verklaart deze Jobatijdingen alechta onder voorbehoud ta kunnen aanneu Te Brnaael ia men echter allesbehalve gerest over hetgeen in den CongaStaat voorvalt Maarachalk Martinez Campoa heeft de Regeeriog te Madrid gemeld dat hg niet gelijk hy tot dusver meende in het begin van October doch eerst in het begin au Nov kan beginnen krachtig op te treden tegen da opatandeliogen op Cuba In October zullen den maarschalk nog 25 000 man worden gezonden hy bewihikt dan over meer dan lüO OOO man Een eekadron Spaansche rniterg heeft de afdeeling Tan den Ci0aauscben aanvoerder Nopez 100 man aterk aohteraolgd eo uiteengejaagd De oproerlingen hadden vele dooden eo gakwelaten De ImparciaU verneemt uit Havana dat er het gemobt Ibopt van den dood van Joed Macee een der aanvoerders van de opetandelingen dit bericht wordt echter niet beveatigd Op II September hebben de opstandelingen een trein doen derailleeren nabg Nnovitaa en geschoten op de soldaten en de burgers dia et in zaten Van da 15 soldaten werden ar 5 gedood en de overigen ontwapend van de burgera waren er 2 doodelijk getrofien Üe rebellen in de provincie Santa Clara gaan voort met apoorWegen eo telegraaflgnen te vernielen en dnrpen ta verbranden BargerlUken Stand GEBOREN I7SepUmber Johanna Maria oadera M Boom n J F Henrich 18 Cornelia Johanna ouders J Hardgzer en D A P Endenburg 19 Anna oadera J Tolboom en W Groeneatgn OVERLEDEN 19 Sept N A van Hoorn 16 d 20 J Smit hniéTr nu B Tüg man 72 ONDER TROÜWD 20 Sept J StraTer 30 j en C de Rgk 27 j C O D kk r 32 j n J M G bhe to Rottoidam 22 j J Ukarveld 21 j aa B ran W H 20 j oordMclkti GEBOREN 13 Sept Maria CoraalU Oa rarda onder Q Bouwman en J O Baring 15 Jobannea ondara P Dallemejiar aa T Straver Adriana ondara K vaa der Heijden en J de Groot OVERLEDEN 17 Bept Q O Viak 18m ONDERTROUWD 19 Sept H Alpbeaaar aa J Slobbe WITTE TURN TRIG0T8 Bniekei Gordels ra Ksusei A Taa OS Al OOUDA Kleiweg K 73 7Sa OODDA Beurs van Amsterdam VorAra dotkaota 4 V 5 lOl a lOJVt 4 a 84 84 4 i Wa m tPf u M 106 a ll a ov V 45 1001 8 mmL 57 m 170 m 110 Ol a 80 180 800 IM a iiy Vi 101 lOOI 110 18 101 1 4 z 147V 1011 Vu V iny e Va 7 81 181 101 Vm m 100 105 141 mm 115 Va Va 106 Vis 108 88 Bil Vj 8 M 118 loi Vi 47 47 6 V 16 881 10 lOI s 10 101 114 lU 180 170 41 114 80 SKPTËkfBISH KzozauHU Cen Kad W 8 a dito dit dito 8 dito dito dilo 8 Honoiia Obl Ooudl 1881 88 4 iTkUt InBebrgvitig ISAS St 6 üonBNa Obl in papier 1861 6 dito iu ulrer IStS 6 Feaniau Oblig mat ooupou 3 dito Uokal S ïiiai ajln ObLBiaaaal Utt 4 dll Oeeoas 1150 4 ditobiiKotka 18814 dit b jHop lll 0 4 dito ia goud I a Uil I dito dito dilo 1114 5 3rUJB Perpet aehuM Uil 4 Touail Oepr Couv laan lliO 4 Oacleeaing serie D Oeo Ieeniag serie ü ZninAra Kaa v obl 15 5 Ualioo Obl Buit Seh 1880 I Vaaaaiiau Obl 4 onbep Uil AvaTzuiu Obliplieo llli 8 BoTTzanAH Bied Ia i 1814 8 Nzn N Afr Haudsbv auid Amdab Tab Hii Oertileaten Dul UaataokappJ dito Arak il polbe kb paadkr 4 Oult Mij der Voriteul zaad a Or Hypotheekb paadbr S a NadarUDdaohs baak aaad Ned Haadelmaataoh dilo N W fc Pao Hjp b paadbr 5i Itott Uypolkaekb pandbr 8Vi Ut H potbeekb dito 8Va Ooenwa Oeat Hoet baek aaad Kcau Hniolbeekbaek paudb 4 i Aaaaizt Itquit bypotli puidb 5 Mazw L fi Pr iisuMrI I Hlo Holl U 8poorw Mli aaad My tel zpl 1 81 pw aaad Kad lad BpodvwagB aand Ned Zuid AMk Bpa aaad I dite dit diloll ditol ltuja 8pe rwl 1II7 I A Bobl 8 Znid Iul 8p rasU A ll obl 8 Poli Warsehau Weeaea aaad Boal Or Euaa Spw Hij obL 4 Baliiaebe dit aaad Paatowa dito aaad 5 Iwaai Dombr dlto aand 5 Karak AHBatZA Oant Pee 8p Uij obl I tJhle kNorth W pr Cv aaad diladitoWia Bt Peter obl 7 Denver k Bio Or Bpm eert v a lUinoUCeolral obl In 8 ud 4 Uuiav k NaakvilleOert v aaad Mazieo N 8p U j lehyp o I Ulaa Kansaa v 4 pet praf aaad N YorkOolariok Waal aaad dite Penna Ohio oblig I Oretoe Uf hyp ia gpud I 81 Paul Uien kMMilt obl 7 Ua Pae Hoofdli e oblif I dilo dito LIno Ool lehyp 0 6 Caaani Jan Booth Cert v aand Va 0 H llw kN leb d e O Amstetd Oiaoibua Hü aaad Bottwd TramweiHaats aaad Nas Stad AmaterdaM aaad 8 Stad Bettnrdaa aaad 8 Bnais Blad Aatwerpaal8l7 8 i Stad Bruaael 1181 8 i Hoae Tkataa Befullr Oeaellaek 4 OoaiaxK Biaalalaaaiag 1110 I K k Ooet B ür 1180 8 ititii 8lad Madrid 8 1888 Nan Var Baa Hn Bpobl aart APVERTENTIEW Het BDROEBLUK ABHBIBTUUR U Gouda zal op den 2 OCfTQBKB 18 aanbesteden De LEVERING en ÜITDEEUIfO van p m 100000 itnlu gtwde BAGOBRTOBf voor den Mtt itaanden Winter De Oltdeelinc daarvan lal gedurende 18 weken 3 maal weeki moeten genoUed De verdere condition liggen van af Maandag 23 lot en met Zaterdag 28 Beptomber 189 I dagelüka in de Anokainer tar laetng