Goudsche Courant, maandag 23 september 1895

I S i as r Nooveantés voor de Herfst Regenmantels Golfcapes in grroote verscheidenheid van de goedkoopste tot de beste gences D SAMSOllf No 6TT0 Dinsdag 24 September J895 348t Jaargang fiOlDSÖIE COIRAOT ieuw9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Uitgave dezer Conrant gesehiedt d a g e 1 ij k s inet uitrondering van Zon eif Feestdagen en is 1 36 franco per ADVERTENTIEM worden geplaatst vui 1 5 regel 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters wonkn berekend naar plaatsruimte Intending van Advertentiën tot 1 uur des midd In de KRAI S BIERHALLE i HEDENAVOND op verzoek verkrijgbaar een FIJN GLAS DORTMUNDER prijs per drie maande 8t ƒ 1 70 Oe post Aftonderlyke Nommers VIJPCENTEN Voor deHaagscha kooksebool ia fSÜUO aaliaidie uitgetrokken Het Rgks Kthui iiU b maaaoni wil da Minister aan bat Bat tidMliOM Is s Gravanhaaa vsstigeo Leest verder de meer nitgebreidhaid op da aanplakbi etten en de inlichtingen op da gebniksaanwgiiig Afslukiog Passage BUBaeUBESTKB en WSTHÜU0EB8 van Jkétgraven doen t wetan dat het gedeelte t u den Straatweg OOVDA BODBOBATXS liggende onder deze gemeente ten zuiden der ipoorlga IMden Wotrdtn op WOENSDAG 2S SEPTEMBER e k Tan dee middags 1 are tot na adoop der aldaar te honden Harddra era Toor de JPattage vaM roertmfgen ZAL ZUU GESLOTEH n dat de gemeenichap met Gouda alidan zal moeten plaate hebben orer de Hpokerëbrug en door Oud Bodegraven Sodegraven 19 September 1895 Bargemeeater en Wethooderi Tan Bodegraven H i COULTRB Bnrgrmeeiter EIKBLENBOOM Secretarie ir 2 Gt per stuk u LOUIS BISSCHOP XHi6 ie Buurt OpenTjare Verkooping te GOUDA tan OTerataan Tan den Notarii G C FOBTOIJN DRÜOGLBEVBR op MAAMDAO 30 SEPTEMBER 1805 des morgena te elf uren in het Koffiehnis Uak OKiK aan de Markt Tan No 1 Een goed onderhouden rnim ingericht WOONHUIS ERF en TUIN aan de Zeugatraat te Omda wvk O No 41 groot 1 are 17 centiaren Terstond ie aaOTaarden No 2 Een goed onderbonden gunitig gelegen WIKKELHUI8 en EBF aan de Naageritiaat te Oouda wgk H No 15 Verhuurd bü de week Toor 2 50 No 3 Ben gunitig gelegen HUIS en ERF naast het TOrige perceel op den hoek Tan den Langen Qroenendaal t Oouda wgk H No 14 Verhuurd bg de week TOor ƒ 1 50 No 4 Een HUIS en EBF aan de Bogen te Oouda wgk O No 157 Verhaurd bg de week TOor f 1 60 Gn No 5 Ben HUIS en EBF aan de Holle op den hoek tan het Scharrebiersteegje te Oouda wgk O No 110 tegenoTer de leerlooierij Verhuurd bg de week Toor 1 30 De perceelen zyn de 3 laatate werkdagen Tóór de Terkooping te zien Tan D tot 12 en Tan 2 tot 5 uren en op den Terkoopdag Tan O tot 11 nren Nadere inlichtingen geelt Notaris FORTUIJN DBOOGLBBVBB Toornoemd OPENBARE BRIOOPIHG te GOUDA ten OTerataan Tan den Notaris O C FOBTÜIJN DBOOGLEEVER op DINSDAG 8 OOTOBBB 1895 des mor geiu te 10 uren Tó Sr en in het Huia Wgk B No 51 aan de Kleiweg Tan Nieuwe en gebruikte RIJTUIGEN da 8 Tilbury s waarTaui 2 nieuwe 2 Tentwageni waarraa 1 nienwe een Landauer eene Vigelante eene Coupé 4 onafgewerkte Bgtuigen als een Omnibuabreack een Kaasbreack tj en 2 Dog carta voorts Wielen Rgtuiglantaarns Wageumakersbout Gereedschappen en t geen Terder ten verkoop zal worden aangeboden Daags te voren Tan 10 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Toomoemde Notaris Oewla Bielpsndnik A BaiKaiiiN k Zoox Ugm iar 3HÉg Piii Expdltr r Ai aioHer k Oe te Bete aia Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON aiiotheker Markt CAGLIOSTBO THEATRE ALBEIl i la BASCE standplaat GBOOTM MABKT Zondig 22 September OPEKIMMSTELIQIB 8 AVONDS ten 8 uur Met de Grootste tm Nieuwste Sensatieatnkken Tan den tegenwoOrdig n tjjd waarin bgzonder zal uitmunten het GROOT faotastlsch ballet PaDtomime genumd DOORNROOSJE of de ohoooe Slaapiter in bet Boiob PRIJZEN DER PLAATSEN l8t rang l üe f 0 7S 3e fO M to 4e rug e 311 WOENSDAG en ZATERDAG naniid 2 uur O B O O X B KINDER m Fiip TliORSmLING tegen half Bntr der aroodToorstalling Zu virdêr OroelIJtn Kleuu InUeUtn aLBBB a la BA8CH 0f N MTIoop der Voorstetlliic rydt een extra Tnun Htaatrecbt DOWVBBDAO 11 Mm EXTRA VOOHSTSLLINO Toor de Bnitenlai tegen Terminderde praten Openljare Verkooping TE Oaderkerk aan den IJsel ten OTerataan Tan den te Gouda reaideerenden Notaria G C FORTUIJN DROüGLEEVBR op WOENSDAG 2 OCTOBER 1895 bg veiling en verhooging en op WOENSDAG 9 OCTOBEB 1895 bg alalag en combinatie beide dagen dea morgena te elf uren in het koffiehuis van A Bkobri op het dorp van Eene kapitale goed onderhouden BOnWIANSWONING geteekend B 25 ARBEIDERSWONING get U 2G SCHUREN HOOIBERG verdere GETIMMERTEN BOOMGAARD BUITBNGBOND en onderacheidene aan elkander gelegen perceelen uitmuntend V ei en Hooiland te zamen groot 37 Hectaren 139 Aren 67 Centiaren slaande en liggende in den Krompolder te OUDERKERK aan den IJSEL Te aanvaarden de Landergen den 1 December 1895 en de Bonwmanswoning verdere Betimmering en Erven den 1 Mei 1896 Betaaldag der kooppenningen 2 December 1895 Breeder by bi etten en ook bg NotitiSn die van af 20 September a s t u kantore van voomoomden Notaris te verkrggen gn Nadere inlichtingan zgn te bekomen ten kantore van Notaria H vin MEERLANT te Vtreehl en van genoemden Notaris FORTUIJN DROOOLEEVER te Gouda Zeer ITette Qesteeudnikte worden GELEVERD door i BRINKMAN eo Zn OPEHBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTüUN DBOOGLEEVER op DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1805 des middags te 12 uren in het kotSebuis Bia Homif aan de Markt van Eene goed onderhouden BOnWMSWONIUS 2 WOONHUIZEN Wyk S No 70 71 en 72 SCHUREN 2 HOOIBERGEN ERVEN BOOMGAARD en eenige perceelen uitmuntend WEI EU HOOILAUD in Bloemendaal aas het Draa pad en aan de Oude Gouwe te o o ctdA te zamen groot 7 Hectaren 2 Aren M Centiaren De Boomgaard aan de Oude Gouwe en een gedeelte van het Weiland aan het Draafpad aooals het is afgepaald worden in onderscheidene perceelen als ten verkoop aangeboden Alles te aanvaarden 1 November 1395 Breeder bg bilje n en ook bg Notitiën die van af 19 September a s ten kantore van den Notaris verkrggbaar zgn Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DBOOGLEEVER Ut Gouda met GOUD bekroond J WILIl VERGEER Co te ZUTPHBN 20 Kilo 26 10 Kilo 13 60 nette Tatelblikken 4 8 Kilo 6 30 J aneo aan huis Bestellingen in te zenden bg den Heer C VIL ËBGËEB TURFMjtfj GOUDA TANDA TANDARTS E CASSUTO Torffflarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd A Uortier Gouwe C SPECIAUTEIT in Helneken s én Haaa es Bierea Echt Eogplaoh ea VoUenhoveni BXT A STOTJT ÏE KOOP gevraagd Een PAKHUIS met KLEINE WONING op eene goede stand Brieven met prijsopgaaf onder nom 2887 Bureau dezer Courant Meid Huishoudster OBVBAAOn tegen 1 NOVBMBBE k in een klein gezin Te bevragen Bureau dezer Courant IE BODWUMSf OHUIS geteekend C 30 met Getimmerten Erve en Aanbehooren bCbevens diverse perceelen HOOI BOUW en GA8LAND Weg en Water in hen lm HaaUreeht nubg Oouda onder HAASTKECHT groot 8 4é 69 Hektartn breeder bjj bil letten omschreven den 19 SEPTEMBER 1895 door Notaris MAHL8TEDE t Bergamtiaelit geveild is in bod gestei Perceel 1 op ld als vol 3900 800 1050 1700 14Mr Samen 8400 De verhooging en afslag in peroeelan eu combinatiëo bg biUetten omsohrsven blgft bepaald op DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1895 des voormiddags elt ure in DI HisiioKiK op de Markt te Oouda Dames en ElIlde ROKKEN BLOUSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRIOOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteilaB LAGE PRIJZEN BINNENLAND GOD DA 23 September 1895 De gjmnastieb vereeaigiug Excelsior a hiw aal Zaterdag 28 dezer in de ual Kunat iB der looieteit Oni Genoegen € baar 15jarig bMtaan herdenken door het honden eener uitvMtiag voor H H Knnstlievende loden met hatne damea Bat programma is aldus Eerste Afdeeling i 1 Opkomst 2 Vrge Oefeningen Ie Opleidingsklatse 8 Btaafoefeuingen 2a Opleidingsklaise 4 Staalgroepen Tweede Aideeliug Toestaloefeningen Ie Opleidingsklaase Taeeteloefeningen 2e Opleidingsklaase Toesteloefeningen Derde Atdeeling 8 PlaaUsche standen I Strgd der Cimbren tegen de Romeinen 20 V Chr II Dobbelspel der Batavieren III Oood van dea Batavenkoning Gario valda 17 na Chr IV Claadias Civilis roept da Batavieren tm sirgd 69 na Chr V Brinio tot hoofd van den opstand uit gooapen 69 na phr VI Claudius strgdt tegen d Ronuinan 70 na Chr VII Clandiui en Cérialis op de afgebroken brug 70 na Cnr Ttll Soranns de BoogschutUr 120 na Chr XI Julianus geeft den Koning der Cbama van sgn sonn tern 358 na Chr Siaketdagmorgen wilds de heer A alhier paiebter van den waterstaat nabg Naaldwgk tan dea in vaart igoden trein springen toen deze eeoige werklieden passeerde die aan deu rgksweg bezig waren Hg kwam hierbg te valIaB en geraakte met het linkerbeen onder dta trein Ook zgn gelaat werd op verscheidaae plaatsen verwond De heer A is na te zga varkoadeBi met de volgende tram naar Den Haag verroerd om in hat ziekenhuis t worden opgenomen GistaranavMid had de ernst voorstelling plaats ia hot groot Cagliostro Tbsater van A Albar iak gedurende eenig dagen op de Markt is geplaatst Een groot publiek woonde deze eerste openings vootstelling bg Het glanspont van deu avond was de dramatische pantomime Doornroosje dat wat oitvoering als anderszins FEVILLETOX Het dure Zijden IQeed Q diD lyt Blij zalur da dertig thttor Tei tQD dit Hw pater u tot bruUofti oaaaeDk gs rea heeft CD die nog oDiaaf eroerd ia da boTonite lade rao uwe oommoda tiggeD Hiat rer ita Hika mur g veet dat inü n peter mij die tot een heel ander doel geven heeft hy heeft ae uitdrukkelijk bestemd om daarvoor bij t d en wijjlen een rroolijk doopmaaJ te Houden O dad cnllen ze in de commode blÜven liggen t dea joagtten dag zuohtte Eika terwijt zjj hopeIMM dea blik naar boren atoeg rWij zullen nooit tulk em feaat viereo I Ik zal liefc worden mijne zunwen ë ü boo zwak en mgn barbaarsche tnab oQtcMt mjü m ne redelyke wenacheo Héwa Hoera 1 kreet de heer Lehnan dat tk MM ieti Hoet aanhooren en in mij zelreo verkroppen want ik kan nieta i eer zeggen Ik moet gun eadarf haal ik mij nog eer boete op den hali U DMD sgn hoed diA ia dan hoek opeen rotting met zUt d kuop en merlglceo let ran Uik itond ea naderda toen weemoedig cgne vronw jfAdien wgQe P 9 pl x twaalf uur ban ik wa r hier Kom geef mg een kus ftika andere ben ik dea he leD dtg uit mjjn huauu Zg wierp bet hoofd in den nek an sag h B out uitstekend voldeed De costames in dit stok waren ooberispelgk en prachtvol De heer Bamberg die voor het eerst bier ter pUatse optrad werkte handig en het publiek was zeer voldaan bg z ne slotstuk was het publiek opgetogen Mr Cebalioi bat zoogeuaamde slangeumensoh is een goede bekende die wederom uitstekend voldeed De troupe Thaller Wuger wirkte uitmuntend en d ed verrassende toeren Het geheels geselsefaap wsrkte mede om deze openiogsvooratelling zoo luisterrgk moKelgk te doen zgn en het slaagde hierin volkomeu Het zg ons vergund eene kleine bemerking t maken en wel deze bet kwam ons voor dat bet lichteffect bjj bet Dissolving rieuws te zwak was en meer versterking behoefde Zaterdagmorgen werd te Hellevoetslais bjj bet Anoeurr eren aan boord van Hr Mi kanonveerboot Werdac een milicien het hoofd van den romp geaehoten Zaterdag nacht is Ie Zienkzee ingebroken ten hnize van de wed Z De dief of dieven zgn door een venster aan de achtsrzgde bet huis binnengedrongen en hebben het gebeele benedenbnis doorzocht Niets was aan hnnue aandacht ontgaan alle meubels waren verzet en alle kasten opengebroken Alle gooden en zilveren voorwerpen i n Aoo hen medegésomen daarentegen rgn eenige ooopoos iu een borean aanwezig elders onder eene kast teruggefonden Dat zij op bon gemak bezig zga geweeit bigkt hieruit dat zg een flesch cognac hebben opgekocht en die voor een groot deel hebben leeggedronken De flesch met een glas stond gisterenmorgen op tafel De drie vrouwelgke bewoonsters die boven sliepen hebben van een en snder nieu vernomen Uit nadere berichten blgkt dat bg het vergaaa tan een Spaanschen kruiser nabg Havana een admiraal is verongelukt alsmede de bevelvoerende kapitein met 3 andere officieren en 36 matrozen 120 man werden gered Het ongelok had evei buiten de haven plaats De sMorterac die met het oorlogssohip in botaing kwnm was eene Spaansche boot In bet gebouw van den B Kath Voikifaondc werden Vrgdagavqnd de vaandels oothuld waarmede de afdeelingen van dien bond aan de protestvergadering te s Hertogenbosch rionden deelnemen Aanwezig waren o a tal van geestelgken da Kamerleden Borret sn Kolkman en de raadsheer in den Hongen Kaïid een verpletteren den blik aan U een kus o Kn met de trotsohe houding eener koningin wendde 4 lioh af en verliet het verhak Haar eohtgenoot ttg haar met een verbluft gelaat na zette daarop net eene lioroiscbe beweging zgn hoed op eo biof dreigend z n Spaaoaoh riei in de hoogte Laat er Van daag eena eene eaiokkelarij gewaagd worden I Al w u het de koningin ik laat nteta aphiet n I Hg oeg met zgn itok eenige malen in de lucht kil beetreed bg den boozen vgand die de zijden kleedjei had uttgedaoht en verliet toen met afgepute echredeo den bniuljjken haard om zich naar hfBt kantoor te begeven Kn dit was de eerate huieel ke tnist diedejoage atabteoaar I iefaman met sgne jonge vrouw gehad irldi er van daiMC wni eene amokkeUrg gewa d orden 1 had de heer Lehman op zijn iveg naar hM kantoor haTbaalddiijk geprutteld en hg iprak bet nu luide met uitdagend gebaar toen bij da groote zaal binuentru waar de kieten en balen opgeaupeld wBpon welke met d laattten vrachtwagen uit Uambari aanftebraohl waren Kr heerachte eene groote Iwlrijvigheid in de zoal ihter de lange tafel welke langs beide zgden der zaal liep atonden de Btjamblen die uit de handen dér mindere ambteiwrelMé kisten enj balen ontvingen welke in de rondte aan do wauen waren op g4etapeld laiea met groote deftigb de adraMen en wierpen dan uit de hoogte eou vragenden blik op do meoaehen die in het midden der zaal stmcUm en opmerktaaa nut de opgelezen aaMa laia r Hanlo Nadat de zangafdeeliug eeo Hulde aan Leo XIII c ten gehoore had gebracht wees de heer A II Bakker op de beteekenia van dea 2üa September voor de Katholieken die tegen bet feit van da inbezitnamiug van den Karkelgken Staat hadden t prntesteeren uu de regeering vsu Italië besloot hno 25 jarig jobileam daarvan leestelgk te herdenken Daarna ging bet toonvelKcherm op en sag nsn op bet tooneel 12 vaandels omhoog gehouden door in l wit gekleede meiajes met beogaalsche verlichting Er werd daarop nogmaals gezongen en de gebeurtenis waarvoor oacD aaaen was besproken door dtm Z Eerw beer Wittert van Uooginud die de leden aanmaande op waardige wgze te proteiteeren en d vaandels te bawaren om later feeet te viefoo wanneer ds Peui als wsreldlgk vorst sal hersteld zgn Het ssmsozgn eindigde mst t zingen van bat vWien Neorlaudach bloedt en dankbetuiging aan hen die hadden bggedragen tot het verkrggen van de vaandels in t bgsondar aan den beer Bakker Onlangs maakten ws viialding van t rondr eb te a Hage van een rgwiH dat bewogen wordt door een benzine motor Deze toestel waarmee men Mne snelheid van 30 40 kilometers in t uur kan mak o eu die voor 2 50 a 300 kibmetera benzina meavoarsu kan kost f 740 1 Uit de begroolinit voor 1891 hoo7sl Btd nenlnndscbe zaken blgkt dat de misiater van binueolandsche zaken heelt voorgesteld het groot arsenaal te Grave in te richten ter verpleging van een deel der krankzinnigen te Medemblik Aan de Leidsche universiteit wil ds Minister een hoogleeraar in de archeologie eo de oade gescbiedenif aanatellen Zoodra de regeling der gemesntefinancieu overwogen is zal voorgeaield wordeu de Gjrmnaaia te Arasterdam Rotterdam es sOravenhage te subsidieereu Voorbereid wordt e u wetsontwerp tot subaidieeritig van middelbare meisjesaoholen Ben verhooging is voorgesteld voor bet subsidie voor de iodusfrisschool voor meisjes te Arnhem Verbooging wordt aangevraagd van de subsidiën voor de ambaobt cholen te Leiden Utrecht Den Haag en Rotterdam en nieuwe subsidies voor Groningen en Arnhem tt Maastricht zal en Rgkslaudl uw i roe staiion worden opgericht Voor vronwelgke kweekelingen ia voorgesteld de oprichting van een afzonderlijke kweekschool terdin Bi eiken naam klonk aeit opgeruimd lüar I uit da meAigtei an in alle noderigbeid trad de belaoghebliende ta voorMilk om voor don ambtenaarder ccgnzen bet pak te openen wanneer deze zulksvorlangde nf bet in ontvangst te nemen wanneer dewetwilleode ambtenaar asu dan opgegeven inhoudgelooveu wilde J ebmau nam iqaB ploaU aohter de lang tafel in nadat hom de hoofd oontralenr met een deftig gelaat an een welsprekend nlilzwggfn reodi aau de deur was tegemoet gekoinen met de eene band naer de groote bangklok wijzende met de andere bera de gesloten blikken bus voorhoudende waarop met groote gele letters geschilderd slond buelon Tieo minuten Het do controleur eindelijk op deftig tuon door bet openea van den rechter raondhoeMooren Twee gros ben mompelde de heer I ehman tot antwoord en bij faiold z n iiiperieur bet gi ldttuk toe om hoT te overtui ei daj bjj hem uiet bedrieKcn wilde Vurvntgeoi liet hij het geldstuk dat hfj lusschen d toppen om duim en vingur hield in drt open sleuf va de blikken bni gigden irl jikt er van daag rm een Smokkelaar komrn bromde hg weder loi u bij aebti r ile lange lafot gr e plaate had ingenowen rn zijne zoo vroutijk t oogen vlogen met een stuursohen tilik over dn waehtanda mensobeu heen Juist ginc woder de hoofddeur open en een voornaam beer èen lakei iu koninktgke liverul trs t biaoen Het defiigen gaog baande hg sioh een weg door de nietige aardwormen di eerbiedig voor dm koninklijken lakui in zgee uniform met gouden tressen ter s de week Hg trad op de tafel toe De azoogeosamde kieadwanga heaftera verdediger gevonden in prof Pruin zgn dnsganaamde brochure is bg Mart NghoB varschanen Hü vindt hst verkeerd de zaak door een hatalgkeo naam impopulair ta makaii dwang tot kiezen toch wordt niet beoogd wal verplichte opkomst bg de alemhus Prof Pruln acht de oplsgsiug dezer verplichting en noodaakelgk gevolg ven het moderne begrip dat bet kiezerschap aan functie is Aan da aianwa kiezers behoort dit bgiouder ta worden ing scherpt Ds boogleersar verondarstalt dat hiertegen alleen bezwaren van prartinbm aard zullen worden geopperd wat baat aan verplichte deelneming als men msi a B Maeeobiljet kan volstaan Prof Frnin veert kiertegen aan dat niet alechta zg die bun kena niet willen of kunnen bepalen thuisbigvto maar dat da maeaten gedreven worden door gemakzuebt dia vaak sterker werkt dan Bocht tot algemeen of elf eigen belang Ds kieadwang Juu de prikkel zgn die tat handden uttfoMr Van t mMr Iwlang is dit dsar zjj dib bgsondere belangen beoogen veel troowar sollen opkomen dan wie geen eigen belaag nriagan maat wier keuse daarom voor t volks Wang van t hieesU gawlakt tii D nl a overigens waarmee gep eit wordt voor aitbreidiag van kiesrecht pisit evanzeer voor nakoming van den kies lioht Immers wil men dat de volksvertegenwoordiginU het volk afspiegelt dat da maasa aldoende leert kissen dst ds arbeiders wien door den fabrikant verplicht vrgaf wordt gsgegeven ook wnkelgk daarvan tot kieaao gebruik msksn men voera kiesplicht in Op ds vraag boa aal men dwingen kan België reeds antwoord gaven ssderi da verplichting in da wet staat komt bijna iedereen op Naar bet sHaagacba Dagbl t mMt ia tan ganatig rasoltaat ta achten op de onderhandelingen tnsscbeu de Nedertandscbe en de Duitseba iost i dmini tralUJn over sen telephonische verbindiog tnsscbeu Bramen en Amsterdam Komt de verbinding tot stand dan die van groot belang zgn voor den batwlal RHoaderbaid voor den tabaksbaudsl terwjjl t tsvens tal kunnso disnen voor het verkeer tuBSoben Berign en Amsterdso omdat tasschen Bremen en Berign reads talafoantarbindingen bestaan fallaid koninkigko hoogheid priiuea Kliubeth varwaoin heden met den Hamburger vraobtwagen een pak dat ik kom afbateo lU pakkuaahl reikte dan aiabtenaar I bnan aeae rol lorgvuldig in waadock genaaid over en dote als een nan van opvoeding Us In het vloeiend Pranaeh aoo als men dit Itt Barli a booreu kon A aon Alteseo royale la Prinoease KlUabetb da Pmsae ffOat u kei pak zeide de lakei Geef maar bier de prinaaa waeht ar met ongeduld op lk lou gaarne wülen weten wat er Id hat pak is zeide h toen terwyi hij eene huttdlng van gewjoht aannam ilUnt geloof Utf hernam da Ukai lutdegroot Bia vfij oe lighaM hare hoogheid de prineea sprak van FraoaahO kan die tij verwaobtte Oe beer Lehman tiet nogmaals bet pak mataHne band op t neer faaan nKrtnt is er ntet in kant is zoo zwaar aiat Dan is er ï ot andera in riep de lakei ongeduldiz ffWat gaat hel a aan T Ueef aMJ hal pak Het ffoat mij wel aan wat er ia hal pak is zeide Ij timan in bet volle gevoel Ktjner waardigheid nIHI pak komt uit baU buiienUod es de wet zegt da alle utt hel bvilMiand komende pakketten en kisten biflr rooeton geopitnd wonlen alvorens ze aan den geadrinweerde raogea nfgpgeven wordeu y Hoor ount sprak la lakei woedend r heeftde prinses uiets fltefl te makan gg zult hrt tochniet waguH een pakket te openea dat aan deprineea van Pruisen tpeiiehoorl lo fdf rerAi