Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1895

1 08 7 88 7 47 8 10 8 18 B IS 11 t st 8 8 t 8l 8 81 7 46 8 07 8 18 SOUDl DEN B 1 1 e 1700 joai 65 000 acroa laad om Oroat Bii tonnië toegevoegd Al dit nieowa land wordt door da ngaoa Ton de bargen gaapoald en da tcbrgTer heeft uitgarekend dat rivierao vu Gr Britaaië oldns joorlijks 6 500 000 tons vaaU stof noor da kuat Toereu Als dit zoa doorgaat zal het gebaele eiland in billoeq jaar nat de aea galyk zijn gewooscben y Blaar gat es golven zondeii het in de balft toq dien tgd kuuneu wegvoeren Het grootste deel van Nederland ia door Kgn en Moaa uit België Frankrgk Duitaefaland en Zwitaerlaad aaogabraeht De Miaaislipi spoelt elk jaar 362 000 000 kub Toet grond in de golf Tan Mexico Werd die grond in booten TerTOerd tegen een balie cent per Eng mgl dan zou dit over de baWe lengte der riTier een kleine drieduizend millijea galden per jaar kosten Volgena Eugelscbe bUdan ia da Bnaaiaeha Regeering voornemens binnenkort een reehtstreeksche korte verbinding voor paasogiara en goederen tot stand te brengen tnaaehan Londen en de TOornsamste Russische steden over Queenboro Vliasingen en Berlgn In Hisaissipi begaf zicb onloags ianud dia dia zich candidaot bod gaeUld Toor daa aenoot in dien Slaoi mat drie Triendeo op weg om een ander op wieo hij zich wraken wilde op te sporen Hg vond den man ongewapend en schoot hem dood De moordeuaara stoudaB tereeht en werden levenslang gevongan gezet Bgproeee e ter kwam bet nit dot de man Senoötlid hoopte te warden olvorens op den doodslag nit te gaan zicb verzekerd had tou de diensten des beeren Mac Loniin als odToeoot voor het gUTAl dot bg TerTolgd werd Deze beer Moc Lanrin nu is zelf eondidool voor bat Gonsernenrechap Tan Misaissipi en de vrwg reeds of hg niet Tsrkozen oon zgn eeroordeelde cliënten gratie verleenen zoo Daaromtrent ondervraagd beeft hg verklqanl dotzalk een bandelwgze ignengda onkieeeh en onbehoorlgk wazen zou eu hg aventueela oonTrogen om gratie teu behocTe der Teroordeelden niet iu overweging sou nemen Eene alleenwonende Tionw te Pierrepontwerd in haar buia overTolten door bandieten die hoor Tostbonden woorscbijnlgk om hoorte dwingen de plaats oon te wgzen woor zgboor geld Terborg vervolgens plunderden zyallee uit vermoordden de rronw en atakenbat huil in brand De miadodigera zgn nog niet gaTondan Ta Breda telt da B K Volkabond readameer dan 200 leden Ofschoon door den haarPassioors er op aangedrongen wal om zich eaugeealelgk adeisaur toe te Toegen en daartoeook werfcelgk pogingen zgn g aan is dit tochniet gelukt Naar ons nit Breda gemald wordt wanscht de Katholieke geealalgkbeid in ditbiadom zich tegenoTer dezen bond onzgdig tehonden t Nws c Hoe bet water den lorm an hot oordop pervlok voortdurend veranderd wordt in Longman s Magazine met eenige oardige voorstellingen toegedicy De schrijver geeft eenige cglers betreffende het uitslgpend vermogen van het water In Engeland en Schotland zgn bet vooral da Trent en de On Jie eeu groote boeveelheid vaste slof meevoeren Zg laten in een getg soowat twee óf drie Eug duim slip achter op de loge lenden oou hare oevers In den loop von twee of drie eeuw bedraagt dit zes of zeven vaet eu aldus zijn 30 OÖO ocres waordelooze grond iu bet vruchtbaarste land von Engeland veranderd Op deze wijle is de Theems voortdurend Essex te verrykeh ten koste von Gloucester en Oxford Jooriyks voert zg genoeg vaste stof mede om oon hoar monding 24 ocree goed lond Tofi t de bout in het Kanaal kwam zes TOst diepte te Tormen De Wosh heeft in Uit bet verslag san da Eogelsche poatarga OTar 1894 bigkt dat S0 691 brieTon aondar adrea werden gepost 1742 doorTon beTaUen te samen meer dan f 60 000 aan waarden In de buasen werden 32 632 loaaa poatzagela gaTonden De Belgische soldaten zo Ilea waMra aoepketeltjes kragen Ton oluminium Da Hagowingzal aan eerste aonbeatediug doen van lO WOstuks Verlofgongers der militie te land wonende te Velp bij Arnhem mogen niet onder de wapenen komen zoolang door de dyoantaria epidemi ch Toorkomt u i lrecte Spoorwegverblodlogen ttiet GOUDA ZomerdleiKt 1895 AaiKevaogeo 1 Mei Tüd van GreetwIclL JL 80 7 8i 8 40 a OO 8 40 10 17 10 64 ll OI 18 88 1 84 8 81 8 44 4 0 i 84 7 11 7 B8 S SI 8 48 8 81 8 17 11 18 rdraeht 7 88 8 17 U Ol 18 8 4 17 7 6 10 04 suwarkark Ë 7 88 8 84 11 08 6 04 8 08 10 11 aaUa S I 7 4 01 U l 18 48 1 11 8 18 10 1 ïierdam 7 7 16 10 8 81 10 10 81 U S4 18 88 18 68 1 44 S 6 4 08 1 80 8 48 7 80 8 88 8 18 0S 8 10 10 87 11 8 10J8 10 18 10 8 10 ia 18 ioUa 7 80 8 86 0 a7 10 80 10 80 H l 18 88 1 87 8 81 8 47 4 4B 87 7 14 7 4 8 8 64 8 84 11 O üe M 7 4 8 47 11 08 18 87 4 87 8 01 10 08 Z b W 7 88 8 88 11 18 18 48 tM 8 18 10 1 Voorb 8 07 8 08 11 17 18 68 8 80 8 86 10 87 sllage 8 18 IS 6 7 10 07 10 48 r1 88 ll48 1 08 1 67 4 86 4 17 8 88 6 87 7 44 8 81 8 8810 88 11 48 Ol DA VTftlORT 06 lO l 11 U 48 8 88 8 17 4 18 4 47 6 67 6 8 81 10 1 11 14 8 87 7 10 10 8 11 88 8 48 8 84 6 06 17 7 18 8 48 10 87 8 87 10 61 11 46 1 10 8 08 8 80 4 48 8 8 8 86 7 46 04 11 n O U I A i MKTKIDAM lOlOl U 18 10 8 81 4 47 4 88 10 14 10 80 U 8 Iv4 1 8 8 8 18 ltl8 Eao Sehoolwat tagaiide Zoo noami Het Vaderland bet ferhial dat bet waakblad De Ned c in zyn oterzicht tan de gracbiedenii dar liberale partg geeft fw de wgia oaarop de wüiiging lan da Ooderwgiwet onder bat miniiterie Mackay ie tot ttand gekomen Ijaatêtgenoernd bUd ecbr if dat de Khoolwatherziening getnakkaiyk tot atand kwaoi oipdat ag itann rond bg de meeat conserratiere elementao der libmnle partg wier ToorlteMe Toor de tolkaichool merkelgk bekoeld waa ten gefolga Tan de radicale neigingen lan een gedeelte der onderwgzera en die aanden door eenige toegeeflgkbeid den achoolatrgd t kannen baSndigen t Zooreel woorden looreel onjniatheden zegt Het Vaderland En te recbt Het blad herinnert aan eenige bgionderhaden Mes beriunere xicb ileobta wie in de Kamera da berrorming gaiteand wie baar baatreden hebben Onder de Tooratandera talda men naaat da beeren Van der Loeff IMll en Oleicbman ook da beeren Handera Boreel Beyffardt en Cremer en zoo de beeren Hartogb en Zaager toenmoalfl onder de gear anceerden tellende aan de wet bun item ontbonden hebben gaven zg toch hun atem aan bet anbaidie artikel waarm haar grondbeginael waa neergelegd Daarentegen aprakeo enitemdan da corypbeeën Tan ben die thana tot de coniarTatief liberalen worden iterekend de beeren De Beenfort Hntgers en Van der Kaay om Tan den heer Van Houten uiet te epreken egen de wet In da Ëerite Kamer waren de meeat gaaTanceerde elementen Wertbeim en Van de utte Toor de conaerTatieTe heer Pgnappel tegeu En dan buiten de Kamer Hat is immers juist de radicale party geweest die zoo jjjig al om andere redeoen met bet ontwerp niet dweepte Toor een dergelgke oplossing der achoolqnaastie onvermoeid propaganda heeft gemaakt la de liberale pers as Het Vaderland voor de N llott Cr tegen In de Liberale Uoiec waren het de meest gaaTanceerden zooals mr Fokker en mr Van Kaalte die er zich het warmst voor in de bres hebben gesteld Het waa overal jnist bg voorkeur het starre coDservatisme dat aan het schoolstelsel van 1878 vasthield En wat de drgveeren betreft die tot voorstemmen noopten Bg da meestan zeker die zich voor de transactie tieten vinden was de drgtveer deze dat bet een eisch wai van recht en billpheid hen dia voor bun liindaren geen neutraal onderwgi begeerden zooveel mogelgk op voet van geIgkheid te byengen met hen die volkomen tevreden waren met neutraal stoataondarwgs Niet ondst men bevreest waa voor fadioale neigingen bg onderwgiers waartegen de wet an 1889 geen nieuwe wapenen in banden geelt aan wie zg zelfs het toekennen vsc subsidie gebiedt zoodra lij een particuliere school op boe radicalen grondslag ook zooden willeu openen En evenmin om door een weinig toegeeflgkbeid dan schoolstrijd te beëindigen maar om de wapenen iu dien strijd meitr gelgk te maken en hem te brengen op euiverder terreiu De Amsterdammer herinnert er ten overvloede aan dat de radicale partg juist in die dogen aan bet opkomen was en dat De A rasterdammer c aan het hoofd dexer beweging toen met krocht om het billgkheidebsginoel voor da wetohersiening heeft gegverd H Het ia woor zoo zegt het D v N dot mannen oli Kerdgk Veagens Qoemin Borgeaius tegen steindei moor onwaar dot de onderwjjo qooestie zooals r j en gesteld was bealist werd uitsluitend naar tm ziu der consarvatieven onder ben die noch tot de U K och tot de onti rev partg behoorden Eensoontal krotten samen 6 sloppen tuSBcben Undengrocht eu Ooodsbloein troat te Amsterdam z jn door een rareeuiging oldaor oangekooht om in de ploats daarTon gezonde arbeiderswoningen te bonwan lei Meardraebt Nieuwarkark GapaUi EoHerdom itotteraoas Ospelle Hiauwarkark Uaordraahl Qoada V Ooada Oudew Woerdea Dlrechl 6 86 8 40 7 66 8 0 8 81 8 60 8 64 6 6 7 08 8 18 8 18 7 88 8 88 8 41 iouda 8 40 Aulaidan Wu 7 6 8 81 8 10 Meu heelt berekend dat 62 000 klaverblooinpjes van haar ni ktar beroofd moeten orden en dat daortoe 3 750 000 bezoeken VOO bgen nnodig 2ga om een half kilo boning te fsrvoardigen Wie t niet gelooft mag het norakenea Een AmerikoonKhe profeasor Mc Klintoek heeft zich bezig gehouden met een onderzoek van eieren en meent gevonden te hebben dot deve in den regel groote bonreelheden bacteriën bevatten doch beeft gelukkig nog verzeimd te constaleeren of deze van een snbadelgke aoort zgn Het komt ons in alle bescheidenheid voor dat bet publieeeren van dergelijke onderzoekingen best achterwege kon bigven Zoolaog de mensch om in het leven te bigveu voedsel noodig heeft zal hg tocb iets moeten eten en drinken en zal bg wel nooit er toe komen oor alles wat bg in zgn mond brengt te ateriliseeren doch ook al deed hg dit zoo zon hg zichzelf nog moeten steriliaeeren Al die bangmakerg kan er dus slechts toe leiden bypochondristen te kweeken en hel leven van angstvallige menschen te vergallen De Ngv De 45 tosschendeksposaagiars die zioh aan boord von de Eilam bevonden woren mee reodeels Duitacbe Poolscbe en llaseiscbe landverhuizers die in Amerika vergeefs een bestaan hadden trachten te vinden er waren 12 vrouwen en K kinderen bg In deerniswekkeuditn toestand bereikten se Plymouth maar ze vonden daar een gostvrg onderkomen in bet mstrozeobuis onder geleide van den De Edam werd midscheeps achter de mochinekomer iogeloopeo Zoodro de Turkestan achteruit stoomde drong het water de Edamc binuen en kapitein Broinsua zog terstond in dat de boot moest zinken De passagiers snelden in doodelijken angst noor het dek maar toen de officieren hun verzekerden dot er nog tgd genoeg wos om zich te kleeden gingen de meesteo noor beneden om hunne kleeren te holen anderen stelden zich tevreden met hetgeen zg inderboost bodden kuooen grgpeo Het nitretten van de booten geschieddein de beste orde er was geen spoor vanponiek De vrouwen en kinderen gingen bateerst in de booten en de equipage verliet I laatst het schip Toeu ollen veilig in debooten waren poogde kopitain Brninsmo nogop de lEdoms te komen moor tevergeefs Twee uur an drie kwartier na de oonvoringverdween de Edom iu de diepte de achtersteven het ierst De Turkestan bod ook olhare booten uitgezet om aasistentie te var Uenen Dit schip had een groot gat in denboeg moor kon niettemin de reis noor Cordift voorlzelten f De opiorenden von da sEdom verloren alles behalve hetgeen zg aan het Ijjf hadden Zy kwamen Vrgdagoehtend te Londen aan om over VUssingen noor Rotterdam te vertrekken V Allen zgn vol over da uitmuntende tucht die san boord hearsobte en over de koelbloedigheid van kopitein Bruinsmo en zgne mannen dodelgk no de oonvoring stoud iedere zeeman op zgn post en voordot de possogiera er aan dachten zich te redden waren reeds mootregelen tot hunne redding genomen Het is ie derde mooi dat kapitein Bruinsh schi i6reak lijdt De Edami waa voor f 205 000 verzekerd waarvan fliO fKK eigen risico De aondeelen der moatscboppg doolden don ook gister ter oeurze niet De LoDdaniche correspondent von de NewYork Herald deelt het volgende made j 8 40 8 U 8 lO U De officieren en ds manschappen von de sEdom die te Plymouth oon wal werden gebracht waren oonvankelgk niet genegen uitvoerige uiededesliugen ta doen over hetgeen wos voorgevallen Toch kwamen wg te weten dot de reis van New York uaor Europa zeer j voorspoedig is gaweeal Hel weer was bgzouder gunstig toen kwam eau dikke miat opzaiten woocdoor kapiteio Bruioima werd genoodzaakt roet halte kracbl voort te stoomen Omstreeks 1 nar in den ochtend bemerkte de officier ton da wacht op de Edam dat eene groote stoomboot zicb in de oobgbeid bevond Terstond werd da stoomfluit in werking gesteld en Isat gegeven om terug te stoomen maar het was te laat de sTorkeaUu eene Engel sehe stoomboot veel grooter dan de Edam trof de Nedprlandsehe boot iu de flank 01 de schuld von deze aanvaring moet gesteld worden op rekening von den kapiteioder Ëdam dan wel te wgten is aan aorgeloosbeid van den komman nt van de Turkestan zal waarschijnlgk niet wordenuitgemaakt Maar te oordeelen naar betgeen door de Eugelscbe biadan wordt medegedeeld waa kapitein Bruinsms op zgn post Znodra hg op da brug staande de andereboot zag naderen gaf bg terstond bevel omterug te stoomen De Tostberodeabeid voo kapitein Brninsmo en de kalmte welke hg beloonde beeft er zeker veel toe bggedrogen dat de oonvoring althans geen menscbenlevens heeft geëischt Bovendien wordt verzekerd dot kopitein Bruinsmo ook wat de snelheid der voort betreft geen der voorgeschreven voorzorgamootregelen heeft verzuimd De landverhuizing naar Amerika is weder aan het toenemen Reeds in Juli Tan dit jaar zgn OTar Amsterdam Rotterdam Antwerpen eu de Dnitsche bovena 82 Duitacbe landrerhuizers meer vertrokken dan in Juli 18 4 eu in Augustas is deze vermeerdering tot 460 gestegen Er emigreerden in die maand 3627 lersonen tegen 3197 in Augustus 1894 Het oonUl uiet Duitacbe landverhuizers noar Amerika die in Augustus over Dnitsche bavana zgn vertrokken bedroeg 11 571 Bg den terugkeer van den Dnitschen Keizer van de berfstparode waren bonderdnizenden toeschouwers te Berlgu op de been Op ds BellaAllionzplotz stoud in de voorste geledereu een oud gebrekkig besteller die toeu Z M voorbgkwom noor voren drong on een adres te overhondigen Twee polilieogenten grepen den ouden oon drongen hem te rug op ruwe wgze en wilden hem zelfs meesleuren doch de Keizer iuo kte er door Ati dreigend gehoor reu einde oon zond eau zguer adjndouten om t smeekschrift in ontvangst te nemen en Wenkte den ouden man vriendeIgk toe Misacbieu zal dit voorval voor den ordten kerel esü uitkomst zgu Ug heeft nl s Keizers bemiddeling gevraagd om nadat hg door alle iustantien een proces beeft verloren langs diplomatiekea weg herstel te erlangen Tan de schade door hem geleden als oauoamer too groote werken in Rusland Onder Tolsche voorwendsel eu verdachte omstondigheden is hem nl de uitbetalingt weigerd van geus weg Éa 8 88 SJO 8 80 8 87 0 44 40 18 80 1 48 1 88 8 08 8 0 8 18 000 Mark die bg te Torderen bad wehet bouwen vou bruggen iu den spoorKnrsk Azow 8 10 M n 1 W 8 61 18 40 8 8 8 8 4 08 4 40 D KN HS 0 OOUBA 18 08 i in a 8 4 H gaS 487 8 8 8 80 8 88 4 10 1411 S61 l l a8 8 44 8 68 8 4814 18 6 17 6 11 7 68 M8 Voorb 6 64 10 80 1 44 1 17 Z Zagw8 08 j 10 88 l B 8 18 8 88 ZaT ll l $ 10 4 0 4S 10 08 Ooada 80 7 S0 8 18 B8 10 1810 87 18 05 18 46 8 80 S 14 8 81 4 18 4 48 6 47 68 8 88 10 18 Slapt te Bleiswjjk KraUwsg en Kootdorp Leidselieudam Dl 10 8 68 4 48 8 4 1 68 4 4 8 4 4 87 6 80 7 0 B T 1 C H T10 11 84 18 1 10 88 11 61 10 81 10 44 11 07 1 8 w 7 6 8 86 8 86 7 4V 8 88 7 60 68 8 11 7 07 8 1 7 80 8 88 Ulnekt WoaidsB Oadewster Gouda 8 0 07 10 H S8 iej4 88 84 8 418 4 11 1 A118Tl nA 80DDA 8 68 118 40 4 8 1 U 18 1 8 8 60 I 8 18 04 ABSIardamWp 108 4 11 10 Ta Hoaaalerdïk beeft ziek Vrgdag eene TToaw Terdronken die voor eea paar maanden Toor de tweede maal waa gebawd doeb met l ren echtgeaoot een tuinder iu onmin leefde GiataraToad geraakte het 3 jarig zoontje Tan den wjitermolenoor B te Leiderdorp spelende te water Het werd leeenloos opgehaald De bloembollenkweekersTereeniging Het wapen tou Monster te Manster zal iu bet Tolgende jaar weder eeue groene veiling houden ongeTeer 1500 bedden zgn Toorloopig opgegeeen zoadat woorMhjialgk een veiling van omslreeha 2000 baddaa Terwoobt kon worden In den tgd von één unr ia gisternacht te Zutphen een groot lompenpokbuis oon de Noorderhoveo totaal afgebrand Vuor den rechter von Bowstreet te Londen verochaen dezer dogen eau zekere juffrouw MoUiilde Hopwood bekloagd een houd toebebooreude aan Margaretha Webb wederrechtelijk zich te hebben toegeëigend althans van zjja vrgbeid te hebben beroofd De boud Mgeusahgnigk eea gekruist ras vao Schotscbe en lerache terriers werd de rechtzaal binnengeleid of liever leidde de beklaagde en kleine oude in t Lwart gekleede dame de zaal bioneu door het dier baar met alle kracht aan zijn katting voorttrok l a oude juffrouw beweerde dot da bood oon hoor zoon toebehoorde doch toaa hak dier de getuige Margaretha Webb in bet oog kreeg rukte bet los en Tloog op boor toe met zulke onmiskenbare teekenen van Treogdr dat de rechter mr Vaugban uitriep ledereen kan zieu dat die houd aan getuige Webb toebehoort Het Tonnis luidde notuurIgk ten gunsie tou de rechtmatige eigenares Op het tamin dar tentoonstelling te Bardaanx brak s OTonds brand uit in het gebouw TOor de electrioiteit waorschgnlgk ten geTolge san bet springen Ton een petroleum motur De brood ontwikkelde zicb zeer snel eu meu vreesde ernstig toot het Afrikoansche doip dot oon bet gebaow paalt moor men slaagde no 2 uren er in de vlammen te bedwingen Commissarissen der Witle te s Gravenhoge stellen aan de leden voor om be4 aantal gewone leden dat thans maar duizend mag bedragen te brengen op 1500 Candidaten voor het gewone lidmeatschap moeten nu 10 jaar wochten voof ze kunnen worden aangenomen Bet Vaudeville theater te Parga zkl Woensdag o o nu madame lUjane teruggekeerd is sMÏadama SansGêne weder opvoeren Ht t zal de 369s kaar zgn dat bet stuk vou Sardou en Moreau opgevoerd wordt Vrgddbaoht werd gepoogd aan sneltrein van UnÜliu nür Belfast te doen ontsporen er waren zee staven oier de rails gelegd bg Lisburn Een boer bemerkte den toeleg de politie doet onderzoek De tentoonstelling werd gisteren Zondag batocbt door 13000 betslende bezoekers De eztto trein uit Parijs brocht 200 bezoekers oon Wsgens aan gebrek aan de machine kou bet errlin gisterenaTOod uiet electriscb v licht worden en bebhen de fonteinen niet kunnen werken Te Traunstein bg Keichenhall is een moord gebeurd om een bond Een jachtopzieiier had een bond von een bnurmandoodgescfaoten omdat het aan kwaod beest as De eigenatr zocht h m op en sneed hem den bals of Voor eenige dagen werd bg het treinperioneel van een uit lisnloo komendan goederen treia te Stralen door den ontvanger der dooaneo aan smokkelhandel ontdekt In een kist die Tan bosen met poetalappen bedekt waa vond men 8 pakken tibak De betreffende spoorwegambtenaren znllen Tervolgd worden wegens smokkelarg en worden buitendien oit den dienst ontslagen Da beroemde toonaelster mrs Langtry Londen die toot haar vertrek naar het vasteland hare juweelen op een woorde von 40 000 pond sterling geschal bg de UnionBank aldaar in bewaring bod gegeven nel uohaat terngkomat dia sieraden terughalen Zgvernam achter dat deze reeds dea 24steivAugustus waren afgegeven aan an onbekendpaisoon in het bezit van een valaobe iast g Labr schgnt waar beter in form te kom n Te Breslan won hg de drie wedstrgden wsaraan hg deelnom en reed er in bet uur 42 kil 72 m terifül bat Doitactae record 40 kil 498 waa RiltMlaidseli Ofontcbt Koning Leopold van België beeft Zoterdog j I president Foure te Fotttaineblean een beseek gebrteht Reeds spoedig nadot bet diner wat geëindigd vertrok de koning weer naar Parijs woor hg tot Dinsdog zal bigren Moandogzol president Foure hem daar nog beaoeken Dan eerst zullen b ide staatshoofden een onderbond hebben TTÏIrbg misschien gewichtige zaken wellicht de Cougoquaestie ter sprake zullen komen Tgdena s konings verbigf te Fonlaiuebleau werd nists von dien oord behandeld Hst vermoeden dat de Congo quaestia don ter sprake zal komen viudt eenige bevestiging in de mededeeling an den Brusselschen correspondent der Küluiscbe Zeitung Deze oorrespondent gewaagt von het te Brussel vertelde gerucht dat baron Dhoais de bekende Belgische officier die geruimsn tgd in den Congo itoat vertoefde door den koning per telegraaf UOor Porgs is ontboden Uit den Congo stost zgn nog geen nodere tgdingen ontvangen De Belgische bladen bigven doorom bjj bun beweren dot er nog geen reden bestaat om te gelooven oon de juistheid der bekende ouguustige geruchten welke onlangs nit P rgs en Beriyn over den toestond aan den Cougo zgn verspreid TronweuB noor men weet zgu deze Jobslgdingen ook raada door de Cougo rageeriug tegengesproken In Italië viert men nog feest Ier eare von de ver neffing vou Rome tot hoofdstad von bet vereenigd koninkrgk Italië voor 25 joren Byzoudere opmerking verdieut de redeToering door den beer Crispi bg de onthullingvan bet monument voor Garibaldi gehouden De ministerpresident bracht de dieuaten inherinnering door Gatibaldi bewezen en eindigde zgne rede met de Tcrzekering dat vanbet berstjl von bet wereldlgk gesog des Pausen geen sproke kou wezen De beer Crispierkende het oppergezag des Paosen wat dakerkeiyke oongelegeubeden betreft maar herhaalde de verzekering dat van de llaliaonscheregeering niet is te verwocbten dot ag weertot berstel der wereldlgke mocht vou denPonszol medewerken Dot de Itolioansebe regeeriug von dese feestviering gebruik aou maken om nogmools te verzekeren dot zg bet stoudpunt zol handhoven hetwelk zg tot dusver j eus den Pons heeft ingenomen ligt in den oord der zaak Evenwel erkende de beer Crispi dat de Paus bet hoofd is der Katholieke Kerk als zoodanig staande boven de politieke portgen Met een leve de Koning leve Italië eindigde de beer Crispi zgne rede Voorloopig bepalen de clericolen zicb bg de beoordeeling von Crispi s rede tot eene afwocl nde houding Ondonks de verbeerlgking TOU het Pausdom door den minister zien eenige olericale leiders in Crispi s rede de voorbode van de opheffing der bekende garautiewet waarbij de verhouding tuaschen de Italiaonscbe regsering en den Paus is geregeld De radicale bladen zgn zeer onlevreden OTcr hetgeen Crispi zaide omdat zy in deze rede een d moediging zien voor den Pons De liberalen daarentegen Toor zoover zg tot Crispi s aanhangers behooren zgn von meeoiog dot de heer Crispi zich niet beter kon redden uit den moeiiyken toestond wsorin de regeering zich bjj de feestelgke herdenking von Rome s verovering door de Itolioansebe troepen bevond Tot dnav r zgn de feesten door geen bgzonder incident gestoord Koning Ilnmbert gaf een feestmaal in hst Quirinoal waorbg de C iuisters en de voornaamste civiele en miliire autoriteiten aanwezig wnreu s Avonds werden de hoofdstraten geïllumineerd Tot lost in den nacht was eene talrgke menigto op de been maar nergens vielen ongeregeldheden voor Men kan derhalve bel nationale feest dat da Italianen vieren ter eere van de totsUudkomiug von het Itolisontcbe koninkrgk aU volkomen geslaagd beachOuweo hoewel notunrlgk de clericolsu doormede niet instemmen door Bonn s verheffing tot hoofdstad von Itolië gepaard ging met de opheffing von hal wereldlgk gez dea Pauaen De Fronschen zgn t er nog uie orer eens welke beteeken moet worden toegekend aan de tegenwoordigheid van den Russischen Minister Tan Bnitanlandacha Zaken Lobanoff bg de militaire maooenvree in de Vogeezen Men heeft gezegd dat dia tegenwoordigheid slechts toevallig was De heer Lobanoff was voor zgn gezondheid te CoutrexeTÜIa en de beleefdheid gebood hem uit te nOodigeu Met die eerklariog wordt echter weinig genoegen genomen Waarom ging Lobanoff naar een badplaatsje in de Vogeezen dat in dezen tgd weinig of uiet bezocht wordt Een voldoende reden is daarvoor niet te vinden tenzij men aanneemt dat Lobanoff het zoo wilde aanleggen dat hg uitgenoodigd werd Werd die vorm gekozen om Lobaaoff met den Preeident der Republiek en mei den Minister van Buitanlandache keu Qanotaux in aanraking te breagan zondereen rechistreekaeha reis naar Porgs dia te veel opschudding n hebben votir tf lliasehian wel De Parysche correspondent von de Times acht da tegenwoordigheid van Prins liObanoff bg da moaoeavrar in Frankf k von groot belong sPrins Lobanoff de leider der Russische politiek is da vertrouwde Tan den Csoar merkt de correspondent op agn tegenwoordigheid te Mirecourt bewgsi dat de Czaar tan opzichte Taa Fronkrgk dezelfde politiek Tolgt als zga Tader eu vootal den nodruk wil leggen op het militaire korokter vou het FronsabRnssisch verbond Men begrjjpt met welk een innig geuuegeu de Fransohen zulke baricbtan lezen Dese correspoudent op wieu zg andera altgd wat aaa te merken hebben en dien ag reeds lang het laud zouden hebben uitgezet indien bg uiet ais Franschman genaturaliseerd was heeft daardoor veel gcêdgemookt Op de tribaue bg de wopenaohonwing stond de heer Lobanoff Inascban den presidentMinister Bibot en den Minister vau Bnitenlandsche Zaken Bauotaui Lobanoff ouderhielJ sicb zeer levendig en seer hortelgk mei de Fraosche Miniatere die hem allee van de voorb lrekkende soldaten uillegden Rekent men daarbg de bgzondere aendiug van den Rn sischen generaal Dragomirof dan kau meu den Franseben woorlgR niet kwolgk nemen dot zg hoe langer boe voater oon eau FronscbRusaisch verbond gelooven Indien het geen verbond is heeft bet er tocb veel van Pargsche laden deelen mede dot President Foure by zgn terugkomst van de manoeuvres te Pargs door een meisje in Elzasser kleederdrocbt werd opgewacht die hem een mooien iuiksr oanbood Da heer Faure nam de bloemen aon mei eeu air van onverschilligheid wat den omstaudera zeer hinderde daar zg een grootsche potriotiscbe ootboezem ing hlildeu verwocht Meu Wil upgemerkt hebben dot de entvongst von Fsnre door het pnbliek tgdeus de manoeuvres vrg koel is geweest bet meest boords meu de kreten Leve Elzas Lothoringen I Leve Frankryi Eiudelgk heeft de joatiti te Berlgu een bevel tot infaecbteoisneming von den voortvluchtigen vrgbear Ton Haromesatein uitgeTaardigd Iedereen wMt echter dat bg in Duitscblood niet te Tinden is en allicht ook uiet meer te Sistrans in Tyrol Tooweor bg Uiusdag nog osu de Neoe Fr 4 r te Weeneo sobreef Een tSteckbriefv of orrestbeTsl met signalementopgoTe is dus niek Toldoenda om den Trgbeer in handen te krggeu de liberale pers bunkerend noor dfl Terdere exploitatie tou het vuor de couservotieTen zoo comprog tteerendschondool wil dot de regeering zoodra sg bepaald zeker is san zgn tegepwoordig verbigf uitleTSring zal eiscben Zooals men zich herinnert had llammerstainden sedert gestorzen kassier Ofltblein hrsefaAtdigd gelden Tan de sKreazzeittnog te hebbenTsrduisterd lerwgl later bleek dat bg zelf deschuldige was De commiasie ran beheer dersKreuzseitung heefi nu oatt de dochter vanÖüthlain een scbrgven gericht waarin decommissie verklaart dot ag nooit getwgfeldbeeft oon de eerlgkbeid van Gdthleiu eu nooitgeloof bad geslogsn aan de iwering von Hommeratein Te Dsrmstodt is overleden de prinses weduwe vsn Bottenberg die in 1851 een morgonatisch huwelgk sloot mei prins Alexander von Hessen iu 1888 overleden Zg waa de moeder vou prins Alexondar von fjotteuberg later vorst tan Bulgarge die haar iu den dood is voor gkgoan Verder zyn Uit dal hnwelgk geboren prins Ludwig Alexander van Dutlenbarg prinses Marie de met de Eugelscbe prinses Beatrice gehuwde prins Heinrigb en prins Franz Joseph Op een te Berlgn gehouden socioliatiscbe meeting is scherp geklaagd over sommige soc dem partgleiders in den Ryksdag die ols redseteurs von sociolistiache bladen salarissen opatrgken von 3 o 7000 Mork welk geld moet worden opgebracht uit bgdrogen voo arbeiders die 15 M per week verdienen Als wg de groote geesten zei er eeu zoo duur moeten koopen dan loten we hen liever schieten want oou de belougelooze oprechtheid bucner overtuiging kan toch bezwoorlgk oog geloof worden gehecht ta minder door zg oni steeds de kOataujes uit bet vuur loten holen en zelven hun rug dekken komen zij bygeral eens in de doos dan trekt hun vrouw toch het volle salaria wordt echter een arbeider eingesteckt don krggt diens fronw slechts de helft vou zgu looq uit de kas omdat hg geen groote geest is i Eeu donderend applaus getuigde vou de volkom eu instemming der partggeuooUn met deze tirade De werkstaking der metoolbewerkers te Gent neemt eeu ernstige wending Eeu coalitie von de patroons wordt gesteld tegenover de coalitie von de werklieden der serscbillende fabrieken De beer Carel Toorzltfar der patroonsvereeniging en zelf patroon von eeu groote machioefabriek heelt Donderdag avond den werk en ngverbeidaraad medegedeeld dat indien de werkstakers by Van den Kerckhova W werk niet hervatten al da machinefabrieken en gzsrgietargen van Gent op den 28o September zullen sluiten Van den iCerckhOTe heeft aangenomen enkele kleine loonen te Terhoogeu maar de w erkatakers bigven algameaneu opslag aischan Da socioliatan latton aaa t t opoabare be ioogingen en da mataalhawatkanbond raa Brussel heeft hulp beloofd aan de warkalakara WITTE TURN TRIG0T8 Brockeii Gordels i Ktosei A Tan os Ai GOUDA Kleiweg E 73 73a OOUOA Beurs van Amsterdam Vor kra slotkeers ♦ is lofA löï s lOll 8 4 8V Vu T i t ♦ s s ï ie 6 o s Vi J7V 114f 4 tnnii 6y iS 67 70 60 j lOlV 8 V ftO 100 80O e 18 84 101 100 U8t mm 1 88 108 SM 86 1 8 SS 160 10 T Vs u 7 7 64 807 1080 lOl Va 81 too 10 148 188 17 U 1081 108 88 M Vs aata xihl 88 wy Uil 10 sa 47 m V 6V MO 881 as 10 107 lOOu w 108V 1 S lit 180 i 170 48 IU 81 aKFTKiOIKB NzDZOLAHO Gen Nsd W 8 dim dito dile 8 dilo dilo dito 8 UoNOAa OU Uoudl 1881 88 4 I u laaehriJTing UOi Sf losTBKa Obl in papier 18 8 6 dito ia silvsT 1881 6 PozTva L OHlig met ooupoa 3 dito tiekai 8 aiiaLaan Ubl BiuDeel 1884 4 ditoOeeon 1880 4 dilobgHatliilB8 4 ditoliuHopel89 0 4 dito ia goud leaa 1888 dito dito dito 1884 8 itk n Perpel schuld 1881 4 Toaaau Oepr Conv Isea 1880 4 Gee leesiag aene D Oee leenlDK serie U Zcio Ara Ear V obl t8 8 6 Ubiioo Obl Buit Seh 1880 I Vaaazuiu Obl 4 oabep 1881 AHsTzauAV Obligsliea 1816 8 100 RoTTaooiM üted leen 1II4 8 Nau N Air lUcileUv saad Araodsb T b lii Oertiaealea UeiiHasisohappl dito Arnh Ilypulheekb paodbr 4 Cult Mij t r orttenl aand s ftr Hypotheekb psadbr 8 Nederlaudsohe bsnk saad Keil Hsudelmsalseb dito N W kFwi Hjp b paudbr 6 Roll Hvpotbsekb psudbr 3 i Uit Hypotbeekb dito 8V UosTaao Oost Haai l ek ooad Ki sL Hypotbeekbsok pslldb AHBUBi Keuit hypotb paodb 6 K Usiw L G Pr Ueaeert Nau llell lJ 9poarw Ug saad Hg lel Kipl f at apw saad Ned Ind apoorwagm saad Ned Zuid Afrik gpm saad dito dito ditolatl dito 6 lTiua Spaarwl 1687 8 A ltabl 8 Zuid lul Spaoig U obl 8 PoLoa WarvjbsuWseoen saud 4SusL Or auss Spw Mij obl 4 Bolliacha dito sand Kastowa dllo aaod 6 Iwang Dombrl dito aand 6 Karsk Oh Asaw 8p kap obl 4 dito dito olillg 4 AHBUiA Cent Pse 8p Hij obl 8 Ohie kNortb W pr O v saad dito dito Win 91 Peter oU 7 Denver h Rio ir Spm oerl v a illioaistveatnl obl iu goud 4 Louisv fc Naskville en v aaud Mexico N Spw Hij Ishyp o fl Miaa Kansas v 4 pot pref aand i N York OuUrIo k West saad dito FsnuB Ohio abllg 8 DregOn allf Ie hvp in gelul 6 8t Paul Uinn k Msnit obl 7 L a Pse Uoofdlilo oblig 8 dito dito Liao Col lebyp 0 6 CsaAD Can 8outh 0erl r aand VBH C Rallw kNsv Isk d e Ol Amiterd Omatbus Hü sand Rotterd Trsniwef Hsals sand Kau Blad Amsterdam saad 8 Blad Rottonlsm ssnd 8 BiLOIB Bisil Aiitivsrpenl887 8Vs 8uul Brussel 1888 8i 10S HOKO Tkeiss Regullr Oesellscb 4 OosTOIia Staatsleeaiag 1880 6 K K Oost B Or 1880 8 9 a Blad Hsilrid 8 1888 Nao Var Bes Hto BpobI eert Nationale MiUtie EEBNIBOBVINO BUKQKMEE8TER en WETHOUDERS ran Gouda doen te welen dot bet Register von Inscfargving met de Alphobetische JVoomlgst Ton hen dia in dit joor in dsze gemeente voor de Militie zgn ingesohreTen tou deu 24n September 1895 tot en met den ia October doaraauTOlganda de Zondag uitgezonderd Tan dea TÓormiddags 10 tot dea nomiddoga 1 ure op de Sedfrelorie der geneenle Toor de belanghebbenden ter lezing is nedergelegd en dot tegen Register en Lgit bezwaar kon worden ingebracht bg den Commissaris der Koningin in deze ProTincie door middel Tan een met de noodiga bewgsstukken gestaafd Tetzaafcsehrifk op oogezegeld papier anderteekenddoor hem die bet bezwaar inbrengt welk TenoeksebrUI TÓór of op dsu 2u October 1895 moet worden ingelOTerd by deu Burgsmeester deser gemeente OOfJDA den 23n September 1895 Borgemaaster en Wethouders TOornoamd K L MARTENS Pe Secrataria BBOUWER