Goudsche Courant, woensdag 25 september 1895

4 o 67tl Woensdag 25 September J895 34ste Jaargang GoiMHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uil7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is 1 25 franco pea post 1 70 Atonderl jke Nommers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 regeld è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Gouda bg A WOLFF Maikt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Maikt ADV£RTENTI£N Maatschappij tot Expluitatle van Staalsspoorwegen Aanbesteding Op DINSDAG den 8 OCTOBER 1895 des Dftmiddag ten 2 ure locale tijd aan bet Centraalbnreau der Maatachappy tot Kxploitatie van Staataspoorffegen b de Moreelae Laan te ütrecM van BESTEK No 698 Het xiitbreiden 7an de goederenloods S S het maken van eene goederenloods H U S U en Tan eene verhoogde los en laadplaats op het station QOUDA Begrooting ƒ 13700 De besteding geacbiedt volgens § 59 van het bestek Het bestek ligt van den 2üst i September 1895 ter lezing aan bet Centraal bareau bg de Moreelse Ijaan en aan bet bureau van den Be r SectieIngenienr H E BEUNK £ te VtrecM en is op franco aanvraag per brief aan genoemd Centraalbareau Dienst van Weg en Werken te bekomen tegen betaling van f t QO Inlichtingen worden gegeven aan bet Ceotraalbnrean Dienst van Weg en Werken en door den Sectie Ingenieur voornoemd Aanwyzing op het terrein zal geschiedenden SO i n September 1895 ten 11 ure s middags West EuTOpeesche tijd VtrecM den 20 i September 189S lil I Opon baar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de A ond of Herlialingssoiiool voor Meisjes en op den Cursus voor Volwassenen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONbERWIJS alhie maakt bekend dat de InsehrUviDï van Leerlingen v ier plaatsing me met den laten October 1895 op de bovengenoemde scholen verlangt geschieden zal in de schooHokalen op DINSDAG 24 SEPTEMBER 1895 de namiddags ten vyf uur Voor verdere byzonderheden wordt verwezennaar de aanplakbiljetten Namens de ommisaie De Secretaria J H VAN DEB VOORT Gouda 16 September 1895 Twde Oplreden van hel Marioneto Geïekhap RIJWIELEN Sparkbrook Rijwielen van at 190 Heola Tangend Rijwielen k liO verder alle mogelijke ONDERDEEIËN Bonds K ij wielher steller Aanbevelend J C DE RUITER Lange Ttendeteeg 30 GOTJDA PDIKE ODDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Al bijrijs van eobtlield ii oaohot In kurk teed voorzien van den naam der Firma P HOPPE CAGLIOSTRO THEATRE ALBER i la BASCE Standplantn GBOOXM MARKT Maandag 23 September mm TOOESTELLIHO s AVONDS ten 8 uur Met de Grootate en ieuwate Sedsatieatukken van den tegenwoordigen tyd waarin bgzonder zal uitmuoten het GROOT fantastisch ballet Pantomime geuBamd DOORNROOSJE of de sohoooe Slaapster in bet Bosoh PRIJZEN DER PLAATSEN iste ruiij f l Se f o 5 3e f 0 50 en ie rang f 0 30 WOENSDAG en ZATERDAG s naniid 2 uur O n O O T M KINDER m FAMILIE VOORSTELUNG tegen half Entree der avondvoorstelling Zie verder Groote en Kleine billetten ALBER H la BASCB fÊ fin afloop der Voorstelling rydt een eitra Tram uaar Uaastrtctat DONDMRDAG 11 uur EXTRA VOORSTELLING voor de BHÏtenlai tegen rerminderde prezen TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondaga uitgezonderd FEANSCHE STOOMVERYEEIJ KI GKemisohe Wasscherij VA n OPPE HEIMEB 19 Kruiskade Botterclam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepBt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook i lle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluoie mantela veeren bont enz Gordynen taielkleeden enz worden naar de nieuwate enilaatste mAhode geverfd Alie goederen hetz gestoomd of geverfd worden onscbadelük voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prflzen 25 o gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Shet Prachtwerk Tl RT Martelareê Teeken In op haria Vtijart Koningin Verachjnt in ip Si 12 a l groot formaat met PRACHTIGE PLATEN Slechts 30 Cent per afl tr per post 3S Cent Ie afi by eiken boekhandel t r inzage of bti de uitgever P STOKVIS WATERREUS Botdi WESTLANÜSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te a Gravetihage verstrekt Gelden op 1 Hypotheek en verkoopt Pandbrieven van 1000 500 100 en ƒ 5Q Inlicht iiigen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn ê Co J HOOPT GRAAFLAND De Directie jj ERPERSROIJAARDS Oouda SMlperadruk van A Bbiskmas Zoox TAFELWATEB uit de Holtandia Broii te Haarlem Dit Bronwater volkomen vry van üzer en organinche stoffen overtreft elk anderMineraal Tafelwater door r jn anngennmen staaak en groot gehalte aan dtgegtie ba rderende zouten i Bekroond in 1895 met de Gaitden Mkdaille op de Wereld Tentooastelling tt Anuterdam en op de Tentoonstelling te Geneve Verkrijgbaar bij alle mineraalwatörliandela ra en aan hetkantqor der Maatschappij Donkere Spaarne 58 Hafirlem Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakkeiih Tbaas is de 25o oplage varsolieneD van het boak hX Q Z8 uunrzlektbn en Beroerte Middelen ter voorko Beproetd en aaj bevo len door de hwren Prof Dr Heriniére Parij Prengruber I DüicLTdln Bau metz Parijs Bouchot Parii Geh lUth Dr Sobering Ems jez Balk Dr Cyurkoweoh ky WeeneD Opparstafarts Dr Jecht Weeaoa Opperstafarla Dr gchlesl Bssig Cbef arts Dr DarseS Parijs Chef arts Forestler Akan Districisarts Dr QroBsmann JohlinKea nitz Districtsarts Dr BuSbaob Zirk Krankarts Dr Stelngreber Chargnton jConsal Ur v ABOhenbaol Corfu Dr med CorraZZS Veiirtie AngeVlUe Parijs Lavabre Parijs Wille ïaufliirBhoii II CabiliOt Arcaohon 1 Fortget Lonzao Ouilfoneau Bor deaux LabatUt Bordeaux Bougavel I a Fer rière L Birsobfeld Weeaeü Lleber lonsbruck Hammer Plauen II Welner Waenen M Aust Broctou i Matusoblecbner Brixa mlng en genesing Het doel va dit werkje is koBDis te verspreideD omtrent tteu aard der oauvzwakte liare oorzaken en Kavelden onderricht te ge on en genasing te viodeo Het bamlelt over bet bekend ordaa ran da Pkyaiologiaobe ontdekking boa op de eenvoudigst denkbare wijae op ons se QUtrgGslal kan i eirerkt worden en wet met een suoces dat soowel een groot Bantat uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussïe gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigneid lijdt welke zich kenmerkt door baliitueele bootdpïjn migraine coDgestie groote gevoeligbeid opgewondenheid Slapeloosbeid algemeeue UobameliJke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn en aan da gevolgen laar van lijden zoomede aan verlammingen Spraak verlies of Oioeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosbeid enz en die i edB geneeskundige hulp inriepen en door da bekende hulpmiddelen als onthoadlogs en koudwaterkuren inwrijvingeu electriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk san alle personou die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe reden hebben wegens versohijnseleu van voortdurend angStgeVOOl benOVeldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd U Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens n n allen die tot de liovangenoainde oathegoriea van zonuwlijdorsbehooren zoomede aan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten on die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franoo en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdanl M CLÉBaN Co Heiligaweg 48 Rotterdam t r K vaS SAKTEN K01 W Korte Hoofdsteeg 1 Otreoht LOBRÏ POBTON Oadegracht b d Qaardbrug F 38 TREIiKIi G 19 October 1895 Hoüandsche Alaatschappij van Landbouw fdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTmG mn PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BEmZMAN ZIT LANGB TIESDEWJBO D 60 2 Patent H Stollen SttU KUrI imnirlti uiiilM Ui uiiii rnk liitti mr gunt Filrliliitii m f Der grouse Eifoln Mi OFHUHQ t ratent H StollMI arrungtn hal i a zu rtr icMiiltiim oerlldoiien yactiplimunaen feteHli Win Hufi daher umn ateli eetiarfen H S i n nuf ran urn diraet oOar In Klonen UtmIiuidUinitn t iTanaa uuur Flattl frU ntbuntlUmd mlihlntt tt SZ lV i a n Zenoniête Ifsl ml ffimH Wjil ia da beate faiwtiiviji tegen Jicht Ifdl BUwnatfak LasMaopvnan kortom ü vgs AnkerPain Expeller Stollwerck sche Borstbonbons Inifli aard Yl f kautlittlNliNiiRMiBtovMidwitegm TeriindlieM gefabriceerd na voorschrift van den kon UniverBiteita PrOt Gêhm Hoftad Dr Harie Bonn hebben i sedert 50 jaren Tf iMt éoÊ ataeda in ieder haiageain hmrtaaf Pq i EO aiot 7e eent en fl 25 de lasah VoommdaB in da maasta Apotheken en b F Ad mehtet k Co ta Bottaidam ah verzachtend middel tegen hoajten heeschheid en aandoenmg dor ademli organen nitstoekende diensten bewezen Bij spoedige afvfiaseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelonïwardig een bonbon to gebruiken Verpakking Geele pakjes i 26 cent Alom verkrijgbaar BÏÏSTNENLAND ÖOÜDA 24 September 1895 y bMluit van den Miniflter Tan Fioanciëa i de kowniea D Frank aa Oudewater met ngaog van 1 October a a gedetacheerd aao da BeeiwortflUaikBrfabriek te GoriDobem ea de kommiea J v d Berg vao Lekkerkerk met ÏQuaDfi van 21 September jl aao de Beetwortelsaikerfabriek te Prioaeo iago Zondagavood is eeu acbip geladen met steeukoWo beitemd voor de weikliedeQ fereeDiging OniVoordeeU alhier te Kortenoord geeooken Dt aefaildery verloot door den heer de Jong il geToltea op No 303 In Oot a tr wnntcbt men te Kampen eene taDtooa teUing te bonden waarvoor van rerachilleixde zijden koo van stadgeuooten hh van el gjL be aDgrglte ïnieodingeQ eyn toegezegd o Aloor de beeréo MnsBee en Zn te Goev A Prltis tft Ngkefk de Ned Gist en Spiritaafabriek de flrma a Spoor te Bodegravec en £ Door het Lactologiacb Laboratorium zklopbet gebied van fabriekmatige zoivetbereïdioft het nitrawsie te ien gege Vfen vbrden 4 boterhbriAJ wdhai nVwking gabi ït watdiHi Tot deelneming worden aanvragen ingewacht by den heer C J Kriebel te Kampen Door het dagetyksch bestour an het Nedarlaodfceh Landbouw Comité is een eommisaie benoamd tot onderzoek van het vraagstuk fiieiehermattde rechten voor tandbouwpro dncten c Deae commisnie bestaat uit de heeren H F Bnllman voorzitter dr Q W Bruin ma J K Riénks J Rinkea Borger mr P H A Tydeman J J Van Weel en D Fontyn de Jong V lg iu een bericht ait Milaan heeft de rechter in het faillissement Fratelli Bingen den ofirator gemachtigd eene rechtsvordering io ta tellen tegen het bankiershuis G Sabadan Co te Rome ten einde teruggaat te varicrygeo van 60 000 lire Italiaanache staatarent 1 200 000 lire io hoofdsom welke de firma Bingen twee dagen voor haren val aan genoemd bankiershnis heeft doen ter hand stallen PEViLLETOX Het dure Zijden Kleed Sn wsDueex ik bet esDi waaRda vroeffde h r XichiqBD met een stoutmoedigen blik op dan lakei Het waa ia de taal stil geworden Oe pakknechten hadden opi ehoudeD de adressen op te lesen de aftiatera der gaedereo abonden ademloos en zagen met opHmpalkte oogen uaar dea ambtenaar Lebman en Eelfs de overifte beambten in plaats ran de pakken t aorteeren naderden Lehmau om ta sien hoe deze uak zpu ftfloopen t e hoofd controleur stapte nu deftig op den minderen ambtenaar toe 6ij weet Lehman dat bet een gebruik ia dat de voor de koninkl ke familie bestemde pakkettan afgegeren worden eonder dat men die opent tfOebruik maar geen Wdt riep Lebmae onrersohrakkoQ Hat gebruik gaat mij niets aaa in dergelyke gevallen moei een ieder volgens sijn geweten handelen en mijn geweten zetrt mij dat ik aan da wet moet gefaoorumen eu dat ik my aan geen gebruik storen mag yBraro bravo 1 riepen de toeboordera in bet ruim Sa bett Lebraan gestraald door den bgval van het publiek verrolgde met luider atem De wet beveirit dat elk uit het buUenland inggrocrd pakket gsopaad moet worden en dns open ik dit pak De najaars öxamens in bet boekhouden moderne talen en bandelscorrespoodentie van iVoDruit vereenigiug van handels en kantttorbedienden ïe Amsterdam znllen plaats hebben op 22 en 23 October a a Aanmelding bg den secretaria de heer A J Boom aldaar Reeds raeerraalen werd de aandacht getfoatigd op het gevaar van overbrenging van diphtherie door dieren op den menach Thans ia dit wederom geconstateerd bg de laatste epidemie te Brighton waar in de ver schillende woningen waarin diphtherie voorkwam ook een aan de ziekte Igdende kat werd aangetroffen Do dierea hoestten slikken piinlyk scheidden ïiektestoffen af door den neus rerraa erden en velen stierven De gezondheid scommiasie waarschuwde tegen bet gevaar van besmetting Boor den Hoogen Raad werd gisteren o a verworpen het cassatieberoep van een gewezeu assistent apotheker te Amsterdam veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens poging lot afdreiging gepleegd tegenover zyn geweien patroon Behandeld werd o a het beroep van eau brillantsu der vroeger te Amsterdam wonende than Konder bekende woonplaats die aauvao kel k wegene Terdnistering van diamauten b wntak Joor de Amsterdaipsobe rechtbank t it 4 maanden werd veroordeeld daarna op bet daartegen ingesteld verzet vrygeaprokfn e i vervolgens op het hooger beroep van het Openbaar Miniaterie door het Hof weder veroordeeld en wel wegens diefstal tot 6 maanden Tegen deze veroordeoliag waren nu eenige cassatiemiddelen ontwikkeld waaromtrent bet O M den 7en October conclusie zal nemen GiBterennacbt KJ ïn drie inbraken gepleegd te Hillegom hy den heer 6 N pper maoafactiirier den hoor H L Baum slager 6ü den heer J G Kat boekhandelaar allen wonende io de Dorpstraat B i den heer Baum ia alles opengehaald uit de secretaire z n f 500 gestolen en ve e kostbaarheden De dieven hebben echter onder meer een gouden beeren remontoir no 365U een damesremon toir no 31 armbanden juwefilon knoppen een medaillon en f 400 laten liggen Bij den heer Nipper zgn de dievpu in de slaapkamer der familie gedrongen riJ hebbeo er een portemonnaie met acht galden ait een broekzak gestolen doch een gouden horloge laten liggen By den heer Kat zgn geld en efiecteo ontvreemd Hoeveel ia nog niet gpbioken daar Wanneer ik daar n verkeerd handel mynheer de boofdcontrolaur dan kunt gij mij aanklagen ter pljiatse waar aulka behoort maar ik moet myn pliclit doen Maak gij bet pak opon mynbeer sprak hy zich tot don lakei wendende uDat zal ik wel l ten riep deze ffWelnu sprak Lehman bedaard dan utl ik het doen En hy nam van de tafel de groote sohaar en knipte het veraegelda bindtouw los Maar de lakei verzocht hem niet verder te gaan ffGij waagt het inderdaad Gij weet loch dat prinses El Mbeth de gemalin van den kroonprini Frederik Wilhelm en de eigen nicht vac zijne ko ninkiyke majesteit is F Ik weet dat Zyne Majesteit onze koning gezegd heeft Vdór de wet ijn allen gelijk en wal voor don eenen rechtvaardig is moet den anderen billyk zijn Allo mensoben die hior staan zullen hat reobtraardig vinden dat men hunne pakketten opent bygevolg i bet billyk dat dit ook prinses Elisabeth geschiedt Bravo bravo I riepen nogmaals de menseben De hoofd controleur wierp nu een nijdigen blik op den onder beambte die het waagde ben Ie trotaeeren en terwijl hij in alle deftigbeid acbtet het traliewerk lijnor plaata terugkeerde mompeldo hij wAls ik dien eens pakken kan dan zal hij den dans niet ontspringen Dat durft zyn superieur trotseeren en ontvangt hrnvo s van het gepeupel Laat de kerel my eeui onder de vingers komen 1 Voorloopig moest hy echter den kerel met rust laten en de hoofd controleur gluurde als een wild dier door zyn traliewerk en richtte zich hoog op Kyn met leder overtrokken stoel op om te aian wat A bewoners afwezig zgn Overat is licht ofttstoken Eeni flesch jenever werd geleegd Qfoor den ofiBonr van jostitie uit Haarlem is ntet den bnrgeMeeater een onderzoek ingesteld Vermoedeiyk u twee inbrekers aan den gang geweest üfl arrondilsBements rechtbank te Maastrioht veroordeelde isteren J W M banketbakker geboren te Klimmen taatstoiyk woonaohtig te Sor $rhout b Antwerpen thans gedetineerd tl K aastricbt wegens het vervaardigen van caUche T ffrankat ukken eu nikkelen 10 ceutiOiesstukken tot 4 jaren gevangenisstraf Men schrift nit Utrecht Voor de errondisaements recbthank alhier dfted zich gisterenmorgen een lang niet alledaagse h geval voor Terwgl de zitting voor een oogenhlik ge schorst was en de reobtsra i icb in raadkamer bevonden om zooals gewooolyk te beslissen over den eiscb van het openbaar miniaterie ten opzichte van een 25tal landloopers die terecht stonden werd eene vronw binnengeleid t Was een eenvoudig boerenmenscb uit Bodegruve dat kwam getuigen in de saak van een bede laar die volgen zon en welke getuige ter be poediging alvast op hare plaats gebracht werd De rechterstoeleo waren ledig en de toga s en beffen der rn dsheeren kunnen hot das niet seweest zyn die op de vrouw grooten indruk Raakten Évanmin konnen het de schannige landiooperi zyn gewee t en daar er verder niets iudrnkwekkeoda in de zaal waa moet men dos aannemen dat het beeld van Vroow Justitia dat met zwaard en we schasl tegen den wand prykt oorzaak was dat de boerin by het binnentreden der zaal achter den rug der bedelaars nederknielda en eerbiedig een X alueg Wanneer zy eenige oogenbikkan l Wr gekomen was dan zon de indrnk leak Mq gerechtszaal op haar t gemaakt ham J er een geheel andere geweest zyn Toen ond toch in de bank der beseholdigdon een jpnge vrouw zekere J M P W B beklaagd van op den 6en Ang 11 een in hare woning in de Zakkend ragerateeg vertoevenden man een portamonnnio met eenig geld te he beD ontroofd En de beroofde die als Ie getqige tegen baar optrad waa een boer nit Soest een weduwnaar zooals by met veel gemoedakalmte zeide van 65 jaar Het zonderlinge van dezen diefstal was dat de boer in dezeUde woning voor eenigen tyd ook al eens bratolen waa en wel voot het niet onHanzienlyk bedrag van f 400 H t was voor bet onderzoek van deze zaak dat hy hier op 6 Aug weder waa en voor dan rechter van instructie de vrouw nntmo ftp de atyfhoofdiga ambtenaar doen zou en de an lere heamhten en knechts en de aanweiig e menschen zagen in groote spanning hoe de beer LehmHH mot zijne groote schaar bet touw van hot pakkat doorknipte en hoe een pak te voorschijn kwam dat in papier gewikkeld en verze old was De heer Lehman maakte zich gereed om ook dit te openen Ademloos met wijd geopende oogen stonden de mensebon in het ruim verbaasd hieven do beambten achter de tafels zich op dg teenen op boveu het traliewerk kwam hot purperkleurige gelaal vau don boofdl controleur te voorschijn en da lakei stoud met èp handen tot een vuist samengetrokken en met de woede op bet gelaat tegenover den man die hem durfde trotseeren Deze had de zogole verbroken en sloeg hit papier uileen en toen boorde men onder de plechligestd e dio io de ruime zsal beersohte de scherpe snydende stom die zeide Mynheer dii is geen kant dit is Pransche zijde Een gemompel an verrukking liep door de rijen der mensoben bothoofd van den eontroleur verdween achter zyne verschansing en de lakei zag er ontsteld en verlegen nit ZyduF Mavrouw de prinses zeide mij toeh dat ik een pak met kant moest afliAlen t t is misschien hier nog een pak maar dit is zijde aan mevrouw do priusea radjtesseerd eu hier ligt de openo rekening Vingtfmètjiesdobrooat d or qualre vingt louisd or helfpi in goed Duitsoh heel twintig al gond brocaat taohtig louvs d or Hoort hoort I mompelde de menigte tZooveel geld voor een enkel ayken kleed Da baer Lehman knikte da mansehen toe en de op wier kamer men hem bratolea had en die daarin thans met hem getnig n inoesL De vrouw zelve scheen by dan ook volatrekt geeu kwaad bart toe te dragen althans na afloop van het verhoor voor dea rechter van instraotie ging hij met baar eu nog iemand naar een herberg n trtcteerde haar daar en ging later ze ls weer mede naar hare woning waaraan voor hem zulke noodlottige herinneringen verbonden waren Daar zou zy een kopje koffie zetten doch daar achyot niet van gekomen te zyn Wel b eek nit de verklaring van de beklaagde vrouw en van anderen dje op de kaner aaawexig waren dat de urysaacd nog driemalen drank heeft laten hafeó o eiadelyk zelfa op den grond in aloap is gevallen Daarvan moet bekl ofschoon zij zulks ten stelligste ontkende gebruik gemaakt hebben om dep boer de portemonnaie nit deii zak te halen Ër waren zelfs getnigen die beweerden dit gezien te hebben en verhaalden dat de beklaagde nadat zy den diefstal gepleegd had bij hen waa gekomen en gezegd had zie zoo hy dacht Mnrtetj tn de cel te krygen masr zoo stom is Marietje niet eo hier heb ik hemic Onder deze woorden bad zy de portemonnaie in hnar hand leeg geschud den inbond in haar zak gestoken en de vry varnleten beurs nadat zy een retourkaartje Soest Utrecht dat daarnit op den grond gevallen was ec wwlar in gedaan bad uit het open raam in den tniu vati het onde manuan en vrünwenhnis op de Oude Qracht geworpen De beklaagde bleef volhouden dat zy onschuldig waa verzekerde dat sommige getnigen ODwnnrbeid spraken en hield hare bewering ataande dat de boer die zooals hy dan ook toentemde loo eigen by baar wai dat hy meermalen een geheeleo naohfc en dag by haar duorbraoht haar de portemonnaie met inhoud vooraf had gegeven omdat hy den nacht woer by baar wilde verblyveu en vreesde daar by nog uitging het geld te zulten vertarao Het openbaar ministerie achtte bet eene verzwarende omatandigheid dat da vionw eerst met hem in een herberg was gewafwt en hem daarna naar hare woning had medegelokt eu eischte eene gevangenisstraf van ééü jaar an zes maanden Doch de ambtshalve toegevoegde verdediger mr van Blarionm va van oordeel dat waar dronkenschap en ontucht in het pel waren diefstal daar als der Driite im Bunde haast onvecmydelyk by behoorde en men vooral in een groote stad rekening moest honden met de omstandigheden waaronder die gepleegd was Bet publiek belang kon niet gediend worden met de vervolging door de justitie van dergelyke misdrijven en vooral niet met een zoo strenge bestraffing als het openbaar ministerie tevredenheid sohoen op zyn geiaai geiohilderd 0 Mijnheer sprak hij tot den lakei het doet my leed maar ik mag o het pakket vpor do prinses niet ufgeven Kr beeft bier eene ontduiking der belasting plaats en ik moet doen wat de wet voorschrijft De invoer van Vrantohe zyden stof in de Pruisische staten is streng verboden Degene dio tegen dit verbod handelt moet als straf eene boete betalen die evenveel bedraagt als de oangehaalds stof die niet mag afgeleverd worden v66t de waarde der koopwaar aan bet kantoor betaald t Ziehier de rükouing geef die aan mevrouw de geadresseerde en rrMooi viel hem de lakei in de rede gy waagt het ten tweeden male hare koninklijke Hoogheid mevrouw de prinses eene geadresseerde ta uooraon F fZij is oene geadresseerde zeide Lehman met volkoman bedaardheid en niet eer zal aan de laat ons zoggen aan de koninklijke geadresseerde do zijde worden afgegeven vóór z bet bedrag dezer rekening als boete voldaan beeft Zeg ait aan mevrouw de prinses glk £ 1 1 gaan en ik zal bet zeggen sohroeuwda de lakei woedend fMaar dit zeg ik u vooruit dat er een onweer op uw hoofd zal losbsraten want mevroow de prinses verstaat geen seherts en zij is de lieveling van onzon koning Mo k u maar gorred het tal met lang duren of men komt u halen om n achtfr slot te zetten Ëu met deze laatste bedreiging stspte de lakei de zaal uit en liet de groote deur dreunend acbtur zioh diült vallen tfordt vênolffd