Goudsche Courant, woensdag 25 september 1895

GOUDA SOTTERDAM 10 64 11 0 18 88 1 84 3 88 3 44 4 60 6 84 7 11 7 62 8 38 8 48 8 61 9 67 11 13 11 01 13 89 H 4 67 H 7 69 10 04 11 08 i 8 H 9 6 04 H 8 06 t n 10 11 f 11 16 18 43 M H 6 U H Ê 8 W f h 10 18 V 11 84 18 88 11 68 1 44 8 60 4 08 6 80 6 48 7 80 8 82 8 68 9 03 9 10 10 87 11 80 HOTTERDA M e 0 D B A 8 86 9 40 9 61 10 81 11 60 18 80 1 46 8 80 8 10 3 48 4 2P S l 8 80 8 06 8 41 10 81 H 1 66 v g 6 80 ff 0 10 89 H 8 08 n f H f e 87 10 48 tl 8 09 K t U g 8 44 K 8 6 i 9 69 10 11 10 68 19 08 18 40 8 16 8 09 8 89 D EN II 4 06 i G 4 40 G 0 l II A 6 61 6 60 8 86 1 M terwyl later bleek dat hy zelf de schuldige was De commissie van beheer der Kreu2zeitung heeft nu aan de dochter vao Güthlein een schrüveo gericht waarin de commissie rerklaajfltat zy nooit getwyfeld heeft aan de eerlykMli van tiütblein len nooit geloof had geslagen aan de bewering van Hammeratein ulU jZelt niin t wv uün kamerdi aar diezy i ortd kU de ty üanige nieq sgi rig eid rep i eik n f lf 8 S k bebtjen Uk Jftilt hoofd i we bjj nen eet en drink Directe SpoorwegverblDdlDgen met GOUDA Zomerdlepst 1895 Aaogevanieii 1 Mei TU I vao Greenttlcli 9 88 10 7 46 8 07 8 OODDA DEN H1A iHige 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4810 1411 SS 19 16 l 1fl S 44 8 68 3 43 4 16 6 178 117 68 Voorb 6 64 t 10 80 1 44 6 17 Z Zeg 6 08 10 86 IM 6 18 ZaT M 6 19 10 48 2 09 6 48 önad 6 80 740 8 18 9 6810 1610 67 18 05 18+6 8 20 3 14 3 26 4 18 4 43 6 47 8 63 8 88 Stopt te Bleiewijk Kruiaweg en Nuotdorp LeidBcbendnm O T R E C H T B O D D A 10 11 34 12 60 3 10 8 68 4 43 8 36 7 60 8 09 9 07 10 8311 61 4 16 8 63 n 9 88 10 81 4 24 S g 9 86 10 44 18 07 1 8 3 42 4 37 5 20 7 09 8 86 8 419 49 AMSTERDA H n o U D A AnuterdAlli Wp 6J0 8 16 9 66 11 2 40 i U 6 3 10 Gouda T3II 9 04 III 14 18 JI1 3 m 7 46 8 49 11 0 60 19 18 18 86 1 87 3 36 3 47 4 46 6 Ï7 7 14 7 49 8 89 8 64 9 8411 6 Koud 7 30 t 86 9 09 9 87 10 80 ÜO M 7 49 8 47 ll O Z Zogw 7 6S 8 6 11 18 Voorb 8 07 9 08 11 llage 8 18 9 18 9 7 10 07 10 48 11 88 18 49 l OS 1 67 4 06 4 17 4 67 8 01 10 066 08 8 18 10 166 80 8 88 111 87 6 86 6 67 7 44 8 81 9 9 88 10 88 11 48 OOl DA UTEEOHT 6 86 6 40 7 68 8 09 8 81 9 06 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 16 6 60 6 84 11 H 8 8V l l 6 69 7 08 8 18 U S 6 B 818 788898 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 6 36 7 46 9 0411 GOUD A A M S T E R D A U 8 40 8 81 10 01 11 19 10 8 81 4 47 6 66 10 U AwixnUir Hu 7 69 9 10 10 60 18 46 1 tbaua eischte eu hy verzocht om eeoe ree mindere straf en om daarbg lu rekeoiof te brengeo de zes weken die de bskhagde reeds ÏD preventieve beobtenia heeft doorgebracht Op 20 Septe nbör 1870 na het forceeren van de Porto Pia door de troepen van Victor Ëmmanoel zag Pana Piu9 IX in dat verdere tegenstand notteloos zoo yo en gebood zyoen soldaten de wapenen neer te leggen De Pana werd onttroond Rome werd een deel van het Italiaanache t k Gavour uieen de niet anders te kunnen handelen geen Staat in de Staat te mogen dulden wanneer de eenheid van Italië krachtig zou worden gevestigd Maar er waren er die er anders ov r dachten de Paus in de eerste plaats die nimmer van eenige transactie vilde weten en zich liever als gevangene van den koning van Italië beschouwde dan aD zgne rechten afstand te doen en no Italië ter eere van zyne eenheid feest vierde organiseerden daarom de ondzonaven vtn Z H eene protest vergader ing die Zondag in den Bosch is gebondeL Na een inleidend woord van den beer J W E van Gulick sprak de beer J J Küppers voorzitter van den Alg Ned zounvenboudc die verklaarde dat de Zouaven z t ook in 25 jarige batliogBchap tengevolge vnn dehandeling der Italisaosche rooversregeeringc nog geschaard btyven rondom bon geliefdengeneraal Cbarette die op dat oogenblik bi finenkwam en met groot gejuich werd ontvangen Daarna protesteerde luitenant Ang Wils tegen de overwinning van huichelari en geweld die zei by gericht wastegen de Kerk en tegen de vryheid van hetwoord c tegen den roof van den KerkelykenStaat en de gevangenhouding van den stedehouder Tan Petrdsc Daarna begaven de 116 corporaties zich in optocht naar de hoofdkerk die een 10 000 tal menochen bevatte waar de plebaan Brouwers de B Mis opdroeg en de 72 jarige Deckers een soloptrty zong inde Plua cantate van Verhuist waarna dr Schaepman in priestergewaad den preekstoel teklom om een protestrede nit ta spreken waarin hy de nu volwaaseo geest der revolotie noemde den Herodas van onzen tgd den stedehouder van satan in diena ryk op aarde Hier met het gelaat gekeerd naar het altaar waar de eeuwige God in waarheid in werkeiykheid en in wezen leeft zeide de spr hier in tegenwoordigheid der Allerheiligste Maagd en Moeder Gods van Maria nla de Zoete Lieve Vrouwe van den Bosch vereerd hier io tegenwoordigheid van Jozef patroon der kerk van Johannes den Dooper door Herodea onthoofd van Petrna den 3tedebaader van Christus door Herodes gevangen genomen hier in tegenwoordigheid van PauluB en van alle H Apostelen van alle profeten en van alle kerkleeraren martelaare en kluizenaari ook in tegenwoordigheid van die Heilige onnoozele kinderen gevallen onder Herodes zwaard hier in tegenwoordigheid van den H Willebrordna den H Bonifacius den H Servatins en van alle H Martelaren van God hier in gemeenschap der Heiligen protesteeren wy tegen den statenroof op 20 September 1870 voltrokken protesteeren wy tegen het geweld aan den H Stoel gepleegd aan de onafhaukeiyke zetters aan de voorzienigheid Goda Ea na niyne broeders zoo eindigde dr Schaepman nu rgzen de oude dagen geweldiger dan ooit voor ons op Nu komt de yraag tot ona Wanneer wanneer zal de engel komen die Petrus boeien alaakt Wanneer zal ons gebed worden verhoord Ziet de dagen zyn donker de wolken zgn vele en zwaar maar dit weten wy Lioht is er nog achter de wolken het licht der gerechtigheid de zon van God In dnt geloof ia het my als hoorde ik zeggen met Johannes van Patmoa Ziet ik kom spoedig Daarna werden het bondavaandel der zou 7 S6 8 40 7 8S 8 47 7 89 8 84 7 48 9 01 7 66 9 10 6 8 08 i lO 6 18 6 19 8 81 6 S8 8 89 6 88 8 88 9 06 Ö SO U 7 Jonda Uoordreo t Kieuwerrerk Oapella Kotterdam Rotterdam Oapelle tfieuwerkerk Uoordreoht Ouilew Woerd BD lllrMfhl Cirkiulll 9ouda aven ingezegend en de zouaven toegawüd aan het H Hart waarna van den preekstoffwerd afgekondigd dat Paos Leo langa telegraiischen weg den plebaan Brouwers hnè gemachtigd tot het nitspreken van den apoatoUschen zegen met daaraan verbonden aflaat De byeenkomat werd o a hygewoond door de Kamerleden Vermeulen Kolkman en Borret en door het oud Kamerlid Reekers Aan het o£ScieeI verslag loopenda tot I Augustus is ontleend dat ïn Groot Atjeh oppolitiek gebied niets meidenswaardige voorviel Enkele onzer tydtlyke versterkingen werdenlicht beschoten tengerolge waarvan een inlandsch fuEelier die buiten de versterkingAnagaloeng zich ophield zeer licht verwondwerd Op de benting te Senelop werden echter in den nacht van 30 op 31 Juli behalve uit geweren ook nit twee vuurmonden een 25 taI van onze niet gesprongen granaten terug geBchoten Op 3 na sprongen zy alle één kwam in de versterking terecht en richtte eenige achade aan van materieelen aard en een viel in het voorwerk zonder te springen De krygstocht der verbonden radja s van Tjoenda Nisam Bajoe en Sawang ten doel hebbende de veratrooitng der bende kwaadwilligen die in den nacht van 7 op 8 Juli de Ghineeaohe wyk te Telok Semawé aanviel werd met succes bekroond Na een kort gevecht met de terugtrekkende bende viel Kota Blang Ara in banden van onze boudgenooten waarby het hun gelukte weder een gevangene temaken die naar Tjoenda werd gevoerd Volgens later bevestigde oeriohten sneuvelde o a de broeder van een der invloedryke hoofden der kwaadwilligen Pangtima Prang Atip van Pa lob en werden t ee anderen zwaar verwond van wie ééa reeds overleden was Aan de zyde onzer bondgenooten sneovelde één man van Niaam Na de vervanging van den algemeen gebaton Tjihiq van Malaboeh door den meest rechthebbende op bet kedioeroeaoschap van Melaboeh den jeugdigen radja Nagoer kerrde de rust weder in die streken terug hoewel Toekoe Bin er nog niet in slaagde de omstreken geheel van kwaadwilligen te zuiveren getuige enkele achoten welke nog ia de richting van den passar te Melaboeh bet eigenlyke gebied van den afgezetten kedjoeroean werden geloat zonder echter iemand te treffen Om den stryd te beslechten die in N en Z Holland ontbrandde tusaohen de veekooperi en de slagers adviseert een Groningach veekooper in de N R Ct dat meo in Holland denzelfden weg insla als in Groningen Daar heeft men n l eeib onderling waarborg fonds opgeriAt om den kooper en verkooper vin vet vee te vrywaren in geval van tuberculose Om dat doel te bereiken moet de verkoop r procent van de koopsom storten voor dat fonda dus slechts 1 gulden voor een dier dat voor i 200 verkocht wordt Is de verkooper ongenegen dit pCt te storten dan blyft hy aansprakelyk voor het geval van tuberculose en zal hy van wege het waarborgfonds in rechten worden vervolgd als hy weigerachtig blgft de koopsom terug te betaten voor het geval dat de koe tuberculeus ia Is de kaa van dit fonds gestegen tot f 1000 dsn zal in plaats van pCt slechts pCt geheven worden Is echter de kas door eventueele toevallen gedaald tot f 500 dan zal volgens urt 8 in verband met art 1 al b van het reglement weder J pCt worden geheven Langs dezen weg werden in Groningen beider belangen gebaat die van de veekoopers en van de slagera Doch niet allen de vetweiders en de slagers merkt de inzender op hebben belang by gemeen overleg maar in de eerste plaats de burgera Waar abattoirs zjjn moge niet veel verborgen blyven maar wsar geen abattoir is zouden de gevolgen zeer nadeelig kun neo worden voor de consumenten 10 17 6 46 8 18 11 18 4 80 Zon men nn niet evengoed te Rotterdam Arastprdani enz fondsen teeen tuberculogfl kannen oprichten als by ons te Groningen Onzes inziens beter omdat men daar volkomen bekend is met het aantal tuberculose dieren wat te Grooin en niet bekend was Langzamerhand werdt men nu daarmede bekend In de laatste twaalf maanden zyn door de Groninger slagere die lid van t fonds zyn en dat zyu byna alle vnnrname slugera ongeveer 2200 koeien geslacht waaronder zeven tabercnlens waren en naar den drekstoep gebracht werden Verder zyu er in dat tydalip 3 andere tubercuIeuR bevonden en vernietigd waarvan de verkoopers het pCt niet wilden storten en later de verkoopsom terugbetaalden Ër komt dus ongeveer 1 op de 220 koeien voor waaruit blykt dat men ongeveer pCt moet storten om het fonds in stand te honden Men Bchryft nit Nymegen aan de Telegraaf c In bet Oranje hötel te Nymegen logeerde ongeveer 4 weken geleden een deftige mevrouw een weduwe met haar zoon met het plan hier in de buurt een woning te huren Dit gelokte en al heet spoedig betrokkenzy eene villa onder Hees in de nabyheid derstad gelegen i De villa was niet gemenbileerd dus de nóodige müobels en verdere inboedel moesten worden aangeschaft Het Bckytit dat men zich zeer gauw wistte helpen altbaus de verschillende leveranciersleverden aan de onbekende familie gaarnehunne waren zonder evenwel te veten metwie men te doen had i Een fijn ameublement werd geleverd in één woord alles werd soo geriefelyk mogèiyk Ingericht Men richtte de villa inwendig in volgens de eischen des tgds de verf vaa nïet frisch n eer zoodat inen uitwendig alles moest opgescH derd worden De jongeheer was een liefhebher vao ry lea zoodat by een buurkoetnier voorloopig vodr p maanden paard met rytnig wei d gebuurd ondisr voorwaarde dat zoo t paard voldeed dit ilÉt rijtuig zoti gekocht worden tdgen reeds ovwfeengèkomea prijs terv yl by koon geene hnbr voor bedoelde 3 masoden versehuldigd zoude x Alles vvas er op op aangelegdP om volkomen vertrouwen te winnen ja telfs de villa WHS reeds voorloopig gekocht by oUderhandacheakte om deze met 1 Februari 1896 om tezetten in een beboorlyk transport by notarieele acte S Behalve te Nymegen waren öok inkoopen te Arnhem gedaau de eerste ajflevaring uit Arnhem beliep een bedrag van f 30Ö en een tweede ad f 600 zou dezer dagen volgen Eau der crediteuren had evenwel argwaan gekregen en was tQt de wetenschap gekomen dal men hier met zeer üjne flessiïb en trek kers te doen had vaudf ar dat by zich dezer dagen aan de vit a Anna ouder Hefs vervoegde om betaling te erlangen voor bet door hem geleverde De 1000 der weduwe aanvaukelyk niet geaticbt over deze aanmaning hervatte zyne tactiek al heel spoedig en noodigde den crediteur uit om op Vrydig den ïOsten met zyne vordering te komen welke dan betaald zou worden Behalve de nitgenoodigde crediteur waren ook de overige leveranciers tegenwoordig die allen vreemd stonden te kyken toen men vernan dat mevrouw en mynheer De P reeds met een rytuig vertrokken waren Nog dient med edeeld te worden dat voor het p ard en rytnig geen berging by de villa aanwezig was zoodat daarvoor ook nog was aangebracht eene slatUng met bergplaats voor het rytuig Goede raad was duur De verschillende leveranciers hadden erenwel de noodige voorzorgsmaatregelen genomen karren en handwagens waren in de nabyheid en iu een minimum yan tyd waa de villa bgna geheel ontruimd zelfs de gsjcaokte stalling ca werd afgebroken en de bouwstoffen werdsn medegenomen 9 6 38 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 80 8 38 Utnoht Woorden üudowatcr Gouda 9 84 De rngfnaar der villa zal nn na 1 Febr 1896 de gemaakte onderhandsohe koopakte bij vonnia der rechtbank hebben te vernietigen terwyl de hnurkoetaier meer dan waarschgnlgk paard sn rgtnig kwyt ia en de verver zyne f 400 voor schilderen niet krygt fade vernemen wy dat de fanilie naar Doitschland vertrokken is en dat zy den afgeluopen nacht te Cleef moet hebben doorgebracht I Omtreujt de ware toedracht van het vermelde ongeluk Ite Helvoetsluis komen vaa bevoegde zyde nogl de volgende by zonder heden De I adda lag ter observatie in hetZoidPampus en had in opdracht dien nacht e ne landing te beproeven Zy had dus zeer natuurlyk hare vlet te water Door da duisternis en het vallende ty had zy het ongeluk een oogeu blik vast te toopen op eene ondiepte Terzelfdertyd wefrd zy meteen torpedoaanvalbedreigd die dns rhek hare snelvDrendekanoasmoest worden afgeweerd Achteruit slaande omlos komen b eef zy vuren op de nadierendetorpedoboot zoodat toen bet schip datslechts evenigeboeid zat loskwam e achteruitliep vlet naar voren d i langa zydeva de kanonneer oot kwam De baurt aatin die sloep e n zeemilicien kon weten datejt gevuurd werc an bet mocht dos bordenVel acht dÉt hy mh voor het over hem hea lunende katloo zcMirfdekken i 1 Heji blykt even Met dat hy is opgeataa n etèeen door den l niiiand ur stukscommaodant iet kon worden nnnerkt door de reede uurenleschermpIaAt vnn bet V non ï t treo igi ge folg ia bekend Uoch van eemverzoim wag Dier niet gewaagd jiword n Het il een ottg ipk mi slechts door djft getroffene zew had ia aeiiworden oorkomeii l i i m I A é ï De minister v d Waterstaat hq ft iif lf h o n verstreklf op pVliasingscbea reasAdl hoaidende veraolek dH de uanne sjkk en bavente Vliaiingflu lo broikbaren ataatipwordeu ge bracht en i voot het verkeer dec scheepvaartêpeogeateldi De mi lister wyat erop dat de daarvoor noodip werken bet opruimen van den dkm verdiepen van da voorhaven en het veranderen en verlongen vnn da bavendsmnlen een uitgaven zonden vorderen vani circa vier ton gouds wat hem iu d vertegenwoordige omstandig heden niet gerechtvaardigd voorkomt Desoheapvaartbeweging te Vlis ingen is niet tan dien aard dat t eboefte kan b atann aan een tweeden toegang tot de binueDbavens en hit kanaal door Walcheren terwyi by eventueel defect aan de groote sluiven die binnenbaveoa en het kanaal toch attyd toegaokeiyk zoodeo ryn voor a e achapen die byhoc water door de haven en de aluizen te Veere kannen varen waartoe ook de booten der maatschappy Zee land hehooren De bewering van de gemeente Vlisaingen dat de Staat verplicht zoo zyn de voormalige marine sluis en de haven weder io bruikbaren ataat te brengen acht de minisier in overeenstemming met Ie adviezen van dan lands advocaat ongegrond Uit Bombay wordt gemeld dat io de Portugeesche bezitting Goa een militair oproer is uitgebrokeD tengerolge trd de weigering vaa den ftdmioi tra eur om waarborgen te geren Toor de betaling der soldy wat door de troepen verlangd werd welke laat ontrangen badden sich naar Afrika in te scbepeu Meer dan Tjjfbonderd oiao met hnnne o£Bcierea weigerden zich in te schepen tg schoten iWee schildwachten dood en trokken met wapenen en amunitie dn provincie NoTas Gouqnistas in Ër is geen genoegzame macht aanwezig om het oproer meester te worden 9 88 10 S 10 18 10 4 10 84 11 1 10 Onder de l aagheden door baron Hammerstein als redacteur van de cKreunig bedreveB behoorde ook deze dat hy den sedert gestorven kassier Oüthlein beschuldigd bad gelden Tan de Kenr yeitnng tp h hhen vprduisterd lit lykbaar buitengeiroon ryke bron vanwerd eenigen tyd geleden by Waos hio ootdfkt terwyl men op een boerderij ti r water boorde oen het boortoealelde g lM bereikte droog het gas plotselingmet It eeselyk geweld naar boven ontbranddeaan a oppervlakte en verlicht nu als een vUm j meter hoogte den gebeelen omtrek metichynenden gloed Alle pogingen om Ireusachtigen fakkel te dooveo bleven HOOS I m logei HB Il aantal nieuwsgierigen stonden gister voor het i Ilótel BrtatoU ta Par ia tei of ze den koning van België dïeda r I ook te zien kregen Ie rue CastiglianE kwam een heer g ekleed bp zyul gemak aanwandelen aAn een paar longelui VaarllwBchtei diè enaohen op P f c n kaniiïg v i België t zien I dat dan zoovc er byzonder d ie Iwoorden ging de l Atr t r hdtel er erg wi bad dat ertel hu n ee rmen Szotfder dat V tefp elier te üstend z cfl AmaDiènen Ibatikb 3 ter wai dft ivajf WW iijUhs een kaalde Wiyn j ii ie yl afv ezig was Ara VüBilaöÈt m zyn vier Ëngelschen eb be l jail ouw gearresteerd ie met en valsch orqerlMil vajii mias Langtry iuloatajia gevonden an gearresteerd ji 1 i iillioen Het voorn ent en bestaat voor igulden mnntbiljetten van f 10 te doen aan maken ten einde te kunnen overgaan tot intrekking van 20 000 biljetten vai f 5Ö die naar de adminiatratie meent niet in den smaak vallen De Ned Bank zal zich vormoedelyk verbeugen over dien maatregel die haar debiet van bai biljetten zal verhoogen De geheime Rykapolitie zal wordfo verdubbeld Tot dusver wsrd daarvoor f 2500 8Jaara uitgegeven de minister van der Kaay vraagt IvBuitttQlaDdsch Uverzicht De invoering der kerkeiyk politieke wetten in Hongarije slaat voor de deur Op 1 October zullen die wetten in werking treden En van de verwachte protesten tegen die invoering door de geeatelyken wordt weinig meer vernomen Ëen tbans vurschenen herderlyk achryven van de Hongaarache biaachoppen bezegelt den vrede die reeds op de conferentie dier biaschoppen tuascben Rome en de regeering werd aangegaan Opmerkelyk ia het dat dit herderlyk schryren niet zooala gawoonlyk aan de clericale organen ter openbaarmaking is gegeven doch dat de inbond het eerst in een liberaal bM de t Magyar Allam veracbynt Het schryyeo ia volkomen in overeenstemming met de besluiten op de bisschopsconferentie genomen De geesteiyken worden aangemaand de nieuwe wetten aan te nemen als eeu beproeviog voor hun geloofskracht en de leden der gemeenten op te wekken tot vervalling der kerkelyke plichten Geen woord vinden de lagere geestolyken er in dat hen kAn sterken in hun verzet tegen de wetten Onderwerping is de leus door de biascboppen aangeheven Zelfa tegen het sloiten van geQisngde buweiyken verzetten de bisschoppen zich niet wanneer de geestelyken slechts de voorwaarde weten te verkrygen dat de kinderen uit die huwelyken geboren in het katholieke geloof xullen worden opgevoed Het Berlyosche hoofdcomité der boogcooaerfatieve kiezers beeft met algemeene stemmen in tegenwoordig van 41 leden eeu votum vaa vertrouwen in dominee Stöcker aangenomen en e n verklaring openbiar gemaakt waarin lo wordt goedgekeurd de stryd dien by gevoerd heeft en oog voert tegen de poKtiek der middei Mrtyeo d w z tegen de nationaal liberalen en de vry couaervatieven 2o wordt gezegd Wy zien in den brief uit het jaar 1888 die aan Stöcker wordt toegeschreven niet de badoeling Keizer en kanselier van elkander te scheiden maar veeleer den rechtmati en wenscb Z M den Keizer te sterken io zyn eigen vorstelyke gevoelens tegenover de toenmalige binnenlandsohe politiek van den Rykskanaelier c De Kölniachec merkt naar aanleiding vao deze motie op Deze ver klaring bewyst wederom treffend tot welken graad partyhaat het zedelyk oordeel kan verduisteren Over den Jezuïetischen Raad van Stöcker om tuascben Keizer en kanselier tweedracht te zaaien en den Keizer door een welberekend spel zonder dat hy het merkt tegen Bismarck op te zetten daarover is onder fatsoenlyke Heden verschil van meening niet mogelyk Conservatieven die in deze zaak Stöcker trachten te dekken verraden alzooeen verduiotering vftn ban zedelyk bewustzyn die door partyl rtstoobt te verklaren is ponder Stöcker den dets ontzienenden agitator iets te haten £ en oVthodozie die meent het Christendom of wat zy daaronder verataat door onwaardige kunsten en stimmigbcden te moeten redden benadeelt alleen de zaak waarvoor kJ opkomt Zoo de Köloiache € Volgena de Kladderadatsch heeft dominee Stöcker de eerste maal toen hy na zyn terugkeer in Berltjt l preekte tot tekst gehad wacht o voor den zuurdeesem der Farizeëu welke is geveinsdheid H t duurt gelukkig nog lang eer de Frans he Kamer jjyeenkomt dach Ribot kan erzKh op voorbereiden dat een storm tegen hemopsteekt Kwamen er nu maar goede berichtenuit Madagascar dun zou het zoo i vaart misacbien nog met loopen het succes zon de ge m kte folften doen over het hoofd zien dochjuist de ongunstige tydiugen llouden aan Degezondheidstoestand der Franache troepen inMadagasfrar wordt met den dag slechter Vandaar dat te Parijs meer ep meer jfte meeningveld wiqt dat het generaat puchEËjue niqt zalgelukken vóór l October Antananaj ivo té bereiken ƒ I en zeéi somber tafereel hanjgt de correal pondent der a Aigence Havfl vaneden estaoaop Hy aeint W Met den gezondheidstoestand i het treurig Msteld i hot leger wordt door zïAeen verbroklËeld Dev hospitalen zyn overvutiïlmetziekon In één hospitaal vindt men fop dui nd zieken vier izenee heeren en zes S ekeooppaS er Öe ziwte ve krygt het karaliter van een IfOé t van atiflen waanzin ïi Als sprekend staaltje wordt aan de i Tejnps c getolegrafeera dat van het zooveetate regiment nog maar 47 bruikbare mannen over zyn iWviee iufante islen thans per atoomscbip over gebracht helihen verkldard dat de moeilijkheid van den niarech het gebrek aan water het oovotdot nde voedsel en de groote vermoeienis veroorzaakt door het dragen van ransel en zak in een land waar geen gebaande wegen zyu en onder een blakerende zoo de oorzaken zyn van den tegenspoed In de Antillen nadert het regenseizoen zyn einde en daarmede begint voor den bevelhebber der Spaansche troepen op Cuba het tydstip aan te breken waarop hy een aanvang moet maken met zijn deünitievs campagne welke aan Spaoje het behoud van de parel barer bezittingen moet verzekeren Tot dusver vonden nog slechts kleine gevechten schermutselingen tuaschen de Spaanache troepen en wat de Spanjaarden betiteideo ala rebellen plaats Het komt er thana op aan den grooten slag te wagen dien Spanje verder de heerschappy moet waarborgen over Cuba Het is een zware taak welke maarschalk Martinez Campos op de scbooders ia gelegd zwaar zelfs vnor dezen schitterenden militair Niet alleen dat hy met een naar het acbynt goed goorganiaeerden vyand heeft te maken die nog steun vindt van buiten af maar toestand klimaat natuur het zijn zoovele bijzondere machten die zyn arbeid bemoeilyken Hoewel de maarschalk over een flink leger beachikt men berekent dat hy thans 60 000 ft 65 000 man in het veld kan brengen verheolt hy zelve volstrekt niet bet kritieke vau Spanje s positie op Cuba Verzekerend alles te zullen beproeven om den vrede op het eiland te hersteilen heeft toch de maarschalk te Madrid doen weten dat hy geen nieuwe troepen zal weigeren ala de regeering ze hem wil zenden Hy acht het zyn plicht niet te moeten verbergen dat de tegenwoordige opstand in menig opzicht van ernatiger aard ia dan die van 1868 78 welken te onderdrukken zooveel krachtsioapanning vordarde Volgens maarschalk Martinez Campos is het gevaarlykate verachynsel by da huidige beweging het actieve en groote aandeel dat de Kleurlingen de negera en de mulatten er aan nemen Nog een andere ernstige omstandigheid heeft de opperbevelhebber gemeend niet voor de regeering te Madrid verborgen te mogen houden niet zoozeer heeft men te dnchten van de 10 000 of 12 000 gewapende opstandelingen maar veel meer van de taaie agitatie da verborgen vyandelykheid de voortdurende conspiraties onder zwarten mulatten en blanken tot zelfs in de steden en provincies waar het totaal rnstig schynt Zoo ziet bet Spaanache leger zich niet alleen geplaatst voor eeui naar reeds gebleken ia niet te onderschatten openlyken vyand in wapenen maar moet het tevens met zorg waken dat niet plotseling in de scbynbaar rustige provincies eveneens de opatand uitbreekt De berichten uit Formoaaloiden niet gonatig vooB de Japannera Het schynt dat zy niet bestreden worden door de Zwarte Vlaggen maar door de Hakkab i een wilden dapperen stam nit de provincie Kanton die op Formosa een hloedigen guerilla oorlog voert De Hakkah a vormden de keurbeuden in den Taiaingopstand Na de demping weken velen uit naar Formosa De Japanners hebben en zwaren stryd tegen hen en het bezettingaleger van 12 000 man moet dientengevolge reeds tot de helft geslonken zyn zonder dat zy v el verder zijn trekomen WITTE TURN TRICOTS Broeken Gordels en KouseO A van OS Az GOUDA Kloiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoera V 96 111 m s V 84V 8411 84 2J 27 64V OTI 96V 6 l t 105V 66 90V 6 Ï7V 11 7 43 1001 97V 67 870 860 01 69 64 100 DOO 1S6 88V 84Va 101 lOOV J 48V 98V 32V 107V 94 196 ISO loev ü i 62V B4 5 Via 166 99V S Vl 80V 103 Wl Vl 101 100 106 146 136 lav 106V 6SV loa 37 S s 109 iiav 106 47 56V 16 221 108 107 102 102 124 124 130 no 42 114 28 SEPTEMBERNEDER14ND Cert Ned W S S j dito dito dito S dito dito dito 3 HoNGAS OW Goudl 1881 88 4 Itaub luflchrijnng 1862 81 6 OosTENB Obt iit pafkiar 1S6S dito m zilver 1868 5 Pqbtuqal ObliE met coupon t dito ticket 3 avsuHD Ubl Bianenl 1894 4 dito GeooDs IS BÖ 4 dito bij BothH 1889 4 ditobiiHopel88 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 B 9PANJR Perpet schuld 1881 4 ToaKliJ GepT Conv leen 1890 4 j Qeo loeuing serie D Gee leeniog serie d ZuiDAitt B ap T obl 1892 6 Mbxico Obl Buit Scb 1890 6 Venii uela Obl 4 oubep 1881 AURTRan H Ob igatieu 1896 3 EbrraauAH Sted leen 1894 3 NVD N Mr Handelsr aatid Aiendsb Tab My Certificaten DüilMaatschsppij dito Arob Uypotbeokb pandbr 4 Cult Mij der Tbrsteal aand s Gr Hypothookb paudbr S i N adorlandsabe bank sand Ned UandelmaatBob dito N W Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotbeekb paudbr 3Vi Utr Hypotbeekb dito 8Vi OoatiNH Oost HoDg bank aaud KvsL Hypotheekbank pandb 4 V Ahbeika Eqait hypoth paadb S Maiw L G Pr Lien oert 6 ffï HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Expl V St Spv aaud rod Ind SpOorwegm aand Ned Zutd Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTALnSpoorwl 1887 8 A Eobl 8 Zttid ltai Spwmy A H obl S PoLBN Warschau Weenen BBDd 4 RuBL Gr RaBS 8pw Mij obl i Baltiaohe dito aand Fastovra dito aand S vang Dombr dito aand S ICarsk Oh Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Pao Sp Mij obl 6 Chic it North W pr C v aaod dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm cert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaehvilleCert T aand Mexico K Bpw M g lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aaud N ïork Ontario West aand dito Fenns Ohio obtig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud K St Paul Minn k Manit obl 7 Ud Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp O 5 Canada Can South Cert v aaod VsN 0 Raliw Nav le h d o O Amsterd Omnibus M aand Rotterd Tramweg Maats aand NiD Stad Amaterdam aand S Stad Rotterdam aand 8 BzLOlE Stad Antwerpenl8S7 3Vi Stad Brussel 1886 S i HloNO TheiBb Begulir Gesellsch 4 OosTSNR Staatdeeuing 1860 S K K Oost B Cr 1880 3 Spanjb Slad Madrid S 1868 Vbh Ver Bbz Hyp Spobl cert Burgerlijken Stand GEBOREN 20 Sept Johanna Catharina oaders P de Bnascfaere en S Hey 21 Antonia oodera A vau Dam en 3 Koppendraaier Jannigje ouders W 3 de Keyaer en W van Dalen 22 Marrigje ouders J Blok en L van Ëyk Johanna Christina ouders J Manachot en J 0 van Leeuwen Mattheua Wilhelmus ouders G J Bouwman en M de Jonge Gysbertha Carolina oaders L M Boot en J Nieuwland OVERLEDEN 21 Sept E de Gunst 3 j C L M Wildenburg 4 m 22 F Geatel 16 m 24 N van der Pool 10 m 3A 9 Staats loterij ie Klaase Trekking yaD Diudlg t Sept 1896 No 1179 5000 4336 10884 m 20148 No 5981 ƒ 2000 No 1963 2899 9462 ieder 1000 No 1704 2716 1 867 en 12947 ieder 400 No 913 en 019 ieder 800 No 1389 2834 5487 6717 0133 6490 7143 7111 8906 11769 12989 13069 14084 14093 14626 16434 16606 en 19676 ieder 100 PrqMQ van ƒ 70 171 3149 6816 8640 10634 18197 16899 18918 198 S691 6834 8648 10688 13831 16988 18971 864 3694 6620 8667 10671 13841 16080 19173 608 8619 6641 8718 10637 13389 16848 19191 638 3816 6649 8719 10733 13680 16860 19868 668 3874 6715 8734 10082 13661 16390 19415 698 3903 6816 8813 10087 18618 16440 10447 960 4045 6932 8864 10946 13709 18452 19600 1186 4102 6946 9014 10966 13767 16634 19614 1136 4196 7061 9019 11176 14130 16535 19680 1825 4698 7198 9067 11185 14169 17366 19605 1273 4601 7354 9091 11834 14188 17896 19653 1876 4606 7469 9184 11630 14337 17443 19949 1331 4640 7536 9170 11680 14347 17688 20022 1683 4723 7669 9199 11594 14448 17609 20274 1626 4867 7693 9208 12024 14698 17888 20284 1987 4888 7739 9838 12027 14671 18189 20332 2041 4897 7741 9863 18068 14767 18811 80412 8440 4988 7813 9281 12068 14861 18286 80697 2494 6062 7862 9286 19266 16006 18433 80697 8646 6120 7930 9342 18314 16266 18466 20733 2067 6807 7944 9438 12470 16S14 1849S 20773 2670 6404 7963 9647 12608 16888 18497 80811 2688 6443 8083 9729 12666 16450 18632 80888 9730 6637 8094 9869 12648 16698 18668 80860 2741 6668 8307 9978 189S6 15801 18606 80906 2796 6940 8331 10090 13097 168 6 18881 20911 3066 6976 8473 10363 13184 16890 18897 18296 3119 6170 8607 10466 VERGADËRiNGVANDENGEHEEIITERAiD DINSDAG 24 SEPTEMBER 1895 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de bh Noothoven van Goor Jager Herman Nederhoral van Vreumingen Derckaen van Galen van Itaraon Prince Hoogenboom van derSauden Straver De sing Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de heer van der Post met kennisgeving De NotnltD det vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mode dat by Kon besluit van 6 September was goedgekeurd het roadsbesluit van 6 Augustus tot heffing van Begrafeniarechten dat de Minister van Binnenlaudscbe zaken had goedgekeurd de benoeming van den heer A KeteDapper ala leeraer io de llebreeuwsche taal aan het gymnasium en dat Gedep Staten hadden goedgekeurd de rekening der gemeente over 1895 Ingekomen tyn Het rapport der raadscommisaie belastmet het onderzoek der begrootingeu der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid totgoedkeuring adviaeerende Ter viaie Een schryven van de oommisfie overde Volksgaarkeuken tot verhoogjng van desubsidie der gemeente verzoekende Wordt gesteld in handen van de commissie waarin zitting hebben de hh Straver van der Post en Deasing Een achryven van Regenten der beideGastuuizen voorstellende de bezoldiging vande buismeesterea Mej Ras te brengen vanf 200 op f 250 Tör visie Een schrijven van B en W tot wyzigiog der gemeente begrooting over 1895 Ter viaie 5 Een Bcbrywen van B en W tot opheffing van den borgtocht au den eervol ontalagen ontvanger de heer W Lotay Ter viaie 6 Een schryven van 6 en W verzoekendehen te machtigen met de gsm een te best urender omliggende gsmeenleo waarvan kinderenhier ter stede school gaan contracten aan tegaan tegen het volgende tarief ala Voor leerlingen der Kost Scholen jf 19 Tnaschenscbool 14 late Borgerscholeu 15 2do 25 Ter visie Een rapport van B en W op het adresder afd Gouda van bet Alg Ned Werkliedenverbond betreffende minimum loon enmaximnmwerktyd en verzekering tegen ongelukkeu In het rapport daarover brengen B en W in herinnering dat ïn de beatekkenvoor gemeentewerken laatstgenoemde bepalingreeds lang is opgenomen terwyl zy ontradenmazimumwerktyd en minimum loon daarinop te nemen Ter visie lüen voorstel van B en W tot vereeniging der beide burgerscholen voor jongensverdoekende hen te machtigen nadat Gedep Staten daarop goedkeuring hadden verleendover le gaan tot het hybouwen van een lokaalvoor 40 leerlingen en twee lokalen ieder voor 25 leerlingen Ter viaie 9 Ren adres van P C B W Verschoor verzoekende zyne bezoldiging die nu f 450 bedraagt wel te willen verhoogen Ter visie 10 Een adreti van den baer A Nortierverzoekende zyne wachtgeld van f 200 op i 400 te brengen In handen van B en W om advies 11 Een adres van J Borat verzoekendewegens meerdere werkzaamheden eenige verhooging of hem als pachter le ontslaan In handen van B en W om adv ei