Goudsche Courant, woensdag 25 september 1895

f No 6T7S Donderdag 26 Septetnber J895 34ste Jaargang VRIJE PAARDEi MARKT TE a OTjr5 A G0UD8CHE dmm i Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken WETHOUDERS van Gouda maken BUttGEMEI STRB en i bekend dat aldaar Vrijdag 18 October a s ËËNG VIUJË PAARDENMIKKT zal gehouden worden taaugeia mal IVIET tcardeH gevorOer Bij g elegenheid van de Paardenmarkt zal van HB weg e de Aldeeliïig der HoUandsohe Maatschappij van Landbouw onder toezicht van het Gemeentebestuur eene VERLOTIING van op die markt aan te koopen PAARDEN en aanverwante Artikelen plaats hebben tegen één gulden 1 het Lot Gouda den 2 September 1895 Burgemeester en Wethoaders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De llitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 25 firanco perpost 1 70 Afeonderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regeH k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gebri StoU werck a Chocolade en Cacao Dffllmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerteterde fctolcatl en uitsluitend gobruU van fijns en fijnste grondstoffen garandoerei len Terbruiier van Stollmterck s Ohocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fiibnkaat nauwteurlg beantwoorxlonds aac den inhoud d re p Etiketten De ï irma behaalde 27 BreTets als Hofleverimcler 44 Ecre Dlploma 9 gou den enz Medailles een bewijs van uitmuntend fljn fabrlkaüt Beeds 1S74 schreef de iocademie national de Paris Nou voue dfoemona niie Hedallle d oT première cl e on oonridéraUon oei votre excellente tebrlo tlon de Ohdoolat bonbons varies eto etc i 8t llw rck t febrikaat is verkrijgbaar bij H H Coiiflbeurs Banketbakkers mz enz Generaalvertejenwoordiger voor Nederland Julius Hktténklodt Amstfflfdain Halveralraat 103 Aan de orde 1 Voorstel tot verliuar van groud a n C H W Kahle De heer Deaaing hneft dit ooratel n ge H8ii maar vindt dat Iwt vetncbil in prü nugal vur schilt vooral met het aan de orde zijnde punt 2 Hii vroeg of dat niet onedel os De Voordtter antwoordde hierop dat de grond bj den heer Kahle meer waard wai dan 10 cent per Meter die voor gerioleerde i rond wordt betaald de belangbebbsnden bij den grond op de Vest badden zelli de prjjs bepaald De heer Deseiug vroeg of het dau niel beter was dat bet gelijk gesteld was De Voorzitter merkte op dat er niet onedels in is daar ig zshe de prgs badden bepaald dien zij ook aan Belonje hadden betaald De hoer Stttver ï gt dat het oen groot verschil ia of Uet gerioleerde grond ia dan wel vlakke grond en vindt dat voor vlakke grond meer betaald moet worden De heer Deasing merkte op dat de heer Straver hem niet begrjpt hg vin lt de prijs voor die loi heel goed voor gerioleerde grond vindt hö 10 cent heel goed De heer Dercksen wenschte bet dag bestuur in overweging te geven een voorstel lo te dienen aan den raad om de grond die uitgegeven wordt tegen een vante som afteataan De Voorzitter merkte op dat U en W zelf overtuigd waren dat de prijzen niet te hoog waren zg zouden eerstdaags een voor riU dienitangaaude den raad aanbieden De heer üercksen zeide dat grond voor en achter woningen meer weard was en wenschte daarvoor eep vaste maatstaf H t voorstel wordt aangenomen Aan de orde 2 Voorstel tot verhuur van grond aan dfVest aan verschillende belanghebbenden Wordt aangenomen Aan de orde 3 Voorstel tot uitgifte in erfpacht vangeirioleerden grond achter de Turfmarkt Uit vooretel wordt in slemming gebracht daa eei der raadsleden er in betrokken is Wordt aangenomen met 15 st boiten atemroing de heer Prince Aan de orde 4 Voorstel tot vorhunr aan het Rgk andb lokalen i gebruik bg het Kantongerecht Wordt aangenomen Pont 5 wordt op voorstel van den beei Dercksen anngehouJpn tot na de aan de orde zgnde punten daar bg in neheime zitting eenige inlichtingen wenschte te doen Aan de orde 6 Voorstel tot regeling dt r restitutie van over 1894 te veel betaalde belasting aan E W R W von dem Borne Sr Wordt aangenomen Punt 7 wordt evenals punt 5 aangehouden en later behandeld Aan de orde 8 Voorstel tot wgiiging der begrooting voor 1895 Wordt aangenomen Aan de orde t 9 Vooratel tot het aangaan eener geld Wordt aangenomen nadat do heer JNeOerhorst eeuigo inlichting had gevraagd Aan de orde 10 Vorstel tot voorloopige vbörzieBingio het onderwgs in het handteekened aan Burgerarondschool De heer Vingerling vroeg inlichtingen waarom de voordracht slechts flit een pereoon be stond waarna de heer Dercksen de opmerkingmiakte waarom joiat de heer Brons Middel düvoorgedragene was De Voorzitter merkte opdat het slechte eene tgdelgke benoeming wasen vroeg den heer Dercksen of hg den beei Fetter dan daar beter voor nescbikt achtte De heer van Itaerson merkl op dat de heeiBron Middel door den Minister was benoemden d t men kou verwachten dat hg zoudi oldoen Na nog eenige difcuasie en wa rbg oen paar leden bun stem motiveerden wd beSoemd voor eenc cursus de heer BropaMiddel met 8 slemmen tegen sieraden de bh Vingerling de Raadt en Jaspers Buitenslemming bleven de hh Desaing van Galen van der Sauden Dercksen en Hoogeuboom Aan de orde 11 Voorstel tot oorloopige voorziening inhet onderwijs in het boekhouden aan de Borueravondscbool Het onderwgs in het boekhonden wordtopgedragen voor een cursus aan den heer w de Mol tegen f 50 daar de beer A Roozeboom daarvoor bedankt had Alsnn ging de raad io geheime zitting over Na heropening werden aangenomen met algemeene stemmen 1 Het voorstel tot oninbaarverklaring vaneenige posten van bet kohier er directe bInstiuK nnar het inkomen over 1894 funt o 2 Het voorstel tot intrekking van de bgdra in de onderhoadakcten v u den weg 1 Goud naar Rotterda n l unt Niets meer aan de orde vgnde wordt d r dering door den voorzitter gesloten ADVERTENTIfiN V Pe Heer en Mevrouw SPECKMANStolp betuigen bfl dezen hunnen dank voor de vele bewiizeu van belaugatelling bg d geboorte van hpnne dochter ondervonden Kraamvisites worden hij voorkeur afgewacht Maandag 30 Sept en Dinsdag October HM die vernieenen Erfgenamen volgens JiW de wet te zgn van wglen Mejuffrouw CATHARINA ANNA va NISTBLROOIJ in leven de kleederbleekerij nitoefenende gewoond hebbende te Haastrecht en aldaar deu 9 Augustus 1895 overleden geboren nit bet huwelgk van beiden wglen Jan VAN NisrataooiJ en Mabia van dbh Vi ist worden verzocht daarvan met overlegging van de bewijsstukken opfiaaf te doen ten kantore van den Notaris ü C TORTÜIJN DROOGLEEVEK te Gouda CAGLIOSTKO THEATRE ALBEU i la BASCH StandplaaU GBOOIM MARKT Dinsdag 24 September mm TQOIiSTELLING s AVONDS ten 8 uur Met de Grootste en Nieuwste Senaatiestukken van den tegenwoordigen tjjd waarin bijzonder zal uitmunten het GROOT lanlastlsi h Iwllei Pantomime genaamd DOORNROOSJE of de Bohoooe Slaapster in het BoBob Vmim DEIl PLAATSEN Istc raiiic f 1 2e f 0 75 lie f 0 50 en 4 rang 1 0 30 WOENSDAG eu ZATERDAG s namid Sunr O B O O T B KINDER E FAMILIE VOORSTELLING tegen half Entree der avondvoorstelling Zie verder Groote en Kleine bilUtfen ALBBB II la BASCH DOSDEKDAG 11 uur EXTRA VO ORSTELLIHS Toor de Baitenlui tegen verminderde prijzen OPENBARE VERK00PIN6 te iOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 FORTÜIJN DHOOGLEEVER op DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1895 des middags te 12 uren in het koffiehuis Hjr iioniK aan de Markt van Eene goed onderhouden BÖÜWMAMSWOÜINS 2 WOONHUIZEN Wi k S No 70 71 on 72 SCHUREN 2 HOOIBERGEN ERVEM BOOMGAARD en eenige perceelen uitmuntend WEI EK HOOILAND in Bloeraendaal aan het Draafpad en aan de Oude Gouwe te te zamen groot 7 Hectaren 2 Aren 14 Centiaren De Boomgaard aan de Ondo Gouwe en een gedeelte van het Weiland aan het Draafpad zooals het ij afgepaald worden in onderscheidene perceelen als ten verkoop aangeboden Alles te aanvaarden 1 November 1895 Breeder bg hiljetton en ook bg Notitiën die vat af 19 September a e ten kantore van den Notaris verkrggbaar zgn iVadere inlichtingen geeft voornoemde Notari FORTUlJN DBOOGLEEVKR te Gourfa TE t itlUH gevraagd Een PAKHUIS met KLEINE WONING op eene goede atand Brieven met prgaopgaaf onder oom 2387 Bureau dezer Courant Goud Snolporsdruk n A Hkiniiiia k Zoon TANDARTS E CASSÜTO Turl markt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd fUlfi Allerwege bekroond mot Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Jer tifioate of Award of the World s Hygienic Eiposilion Clucago 1893 is het Werddkroumd Dmiven liorsl Houig Exlracl MEÜANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEMc TAN H vanSchaik Co gevestigd te n Qravenhage G n middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONBMBBOEPJEIjIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHMIÜDMLIJK do strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelgk na het gebruik dor MELIANTHE doet zich de weldadige invloed geldon Het groote debiet on de vele attesten aan de MtLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en ganezende eigenschappen op prgs worden gestold Do MELIANTHE is verpakt in flacons an 40 ets 70 ets on ƒ 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie s Graven tage Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordrecht J O RATELAND Botkoop B V WIJK Oudemater Te huur gevraagd Tegen NOVEMBER voor een klein gezin eene nette bevattende VIJF VERTREKKEN waarvan twe Slaapvertrokjea kannen zijn Hunrprys ongeveer 250 280 gulden pet jaar Aanbiedingen mot nadere toelichtingen worden verwacht onder Letter D aan het Adver tentieBureau van A N GOVERS te s Oravenhage WIJimAÏÏDEL VA ALPHEX LKUEBOEIl TJEBOTTUBDAM Depot A NORTIER Öouwe C 3435 Dames en Kinder BOKKEN BLOUSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSET Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN IJ aiABKT 130 Mum geleijitiiiieiil I Rijke broodwinniiig Te Rotterdam TB HOOP alleen wegons een toenemend gebrek der vrouw Florissante ZAAK in AARDAPPELBN QHOKNTEN FRUITEN BRANDSTOFFEN enz Nadere inlichtingen verstrekt A BOBNllüSE Oosteindo 4 Rotterdam BINNENLAND GOÜDA a September 1895 De rechtbank te Rotterdain veroordeelde gistereD J E sjouwer en M de G bootirerker beiden ts Rotterdam wegens poging tot diefstal door middel van inklimming alhier ieder tot twee jaar Beroepen b de Gereformeerde kerk te Hazerswoode di F W Sluiter te Heeg In rerband met de officieete ilaiting van de Amaterdamsche tentoonstelling op den len November is door de betrokken spoorw maat cbappyen besloten de uitgifte in België en Frankr k van 15daagBche abonnementskaarten oTer de Iflnen S Ö N C S H IJ S op op 15 October te doen eindigen Otalaogs werd door eene rergisiing aan de postzegel fabriek te Baarlem aan eenige vellen postzegels van 5 cent in plaats van de blauwe kleur de gele kleur der 3 cents postzegels gegeven Toen de vergissing aan het poatkantoor te Amsterdam werd opgemerkt werden deze misdrukken onmiddellgk nit het verkeer genomen Door een poiteegelverzamelaar werd voor een nkelen gsstempelden zegel van 5 cent in gele kleOr reeds f 50 betaald Met uitzondering van een zevental die niet meer werden toegelaten hebben de werkataaksters iu de aardewerkfabriek der firma P Regout Co te Maastricht tegen verminderd looo den arbeid hervat Dondwdag wordt de drinkhal behoorende tot de exploitatie van de Maatscbappg van het staalbad Haarlem en Dinsdag het badhnis geopend Hat ziet er keurig nit Geen kusten zgn gepaard om het te laten voldoen De Hooge Raad behandelde gisteren o a de zaak van eeu kleermaker te Amsterdam veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf wegens het vervaardigen van valsche mant die van twee penonen aldaar wegens diefstal vao tabak uit een Kelder aan de Kloveniersburgwal ie Amsterdam res tot 2 en 3 jaar veroordeeld en die van twee andere Amsterdammers aan wie rasp 3 eo 2 jaar werd opgelegd wegens poging tot diefstal in eene liken rstokerg aan de Weaterstraat te Amsterdam FEVILLETOJ Het dure Zpen Kleed uNieawe pakkea op de tafel bersl de beerLeh man met waardigheid en de meest mogelijke kalmte eu de pakkneobts haastten zich hun plicht te doen en de beambten riepen de namen op en een nieiiir Hiarl hier klouk uit de meuigte Alles ging lija gevronen gang alleen ten opeichte van den heer Ijehman had er eeuo verandering plaatsgogrepen De meoBchen in het ruim zagen hem met eerbiedige verbazing aan en beaohouwdon hem alseen Hercules die de slangeu gedood bad en begnnueo was den Augiia atal te reinigen Zyne medeambtenaren oatweken hem of giogen hem met eeu lohuioBohen blik voorbjj als ware bun collega door eens melantschheid aangetast ivaarvan zg de besmetting vreesden H zelf echter bewoog zich met stille waardigheid on bet trotsche glimlaohje der zelfvoldoening verdween geen oogenblik rnn zijn innemend gelaat dat vnatboradeobeid teekende irïk heb mij gewroken dacht bij bij lederen blik op het pak met de zgden stof dat hjj op de tafel naast ziob gelegd bed De zyde heeft mij in krakeel met mgne Kika gebracht het ia dus natuurlijk dat ik mij aan de zyila wreek Wanneer ik mijn wijQe deze historie vertel dan geeft zi i mij niet één kus UMK twee en Het O M conclndeerde tot verwerping van de beroepen in al deze zaken Uitspraak 30 September Het gerechtelijk onderzoek te Antwerpen naar de oorzaak van de aanvaring tusscbeu bet Noordsch stoomschip ania en het Spaausch stoomscbip Manila ia reeds zoover gevorderd dat de kapitein de stuurman en de timmerman die op dec uitkyk stond van de Xania Donderdag van hier met bet Noordsche stoomschip Alpha van Antwerpen naar Noorwegen kunnen vertrekken De kapitein Mohn van de Xania nfiemt tegeiykertgd de lyken van z ne zoons die bg de aanvaring verdronken eo die de een bg Vlissingen en de ander te Borssele aanspoelden mede Te Amersfoort is in publieke veiling een geschreven bybel nit den nagelaten boedel van wglen mevronw van de Potl te Looadreohi overleden voor f 400 verkocht De Limburgsche plattelandsbewoners zgn een allercharmantst votk viendetyk gastvrij on in beschaving h t overige Nederland ver vooruit Dezer dagen kwamen een paar Lniker wielr ders te Gronsveld eene som gelds brengen die iu hunne club was gecollecteerd voor de slachtoffers van een grooten brand Na door den burgemeester zeer vriendel k ontvangen te ü D ontmoetb zg echter op bun tandem gezeten tegenover de plaats van den brand vgf of zes dorpelingen die ban wel eens zouden leeren dst men in een beschaafd dorp niet zoo uiaar op een wieter mag ryden een der rgders werd van zgn wiel getrokken terwgl de andere viel en tegen den grond liggende liepen zg toen nog eene vracht slagen en stompen op Deerlgk bloedend aan hoofd handen en knieën gewond konden zg vau bun weldadïgheidsnitstapje huiswaarts keeren Uit Middelborg verneemt men Op 31 Angnstua had een jeugdig luitenant na een vroolgk diner 7icb allerlei ongepaste aardigheden tegenover een sergeant van het 3e reg inf veroorloofd waarop deze hem voor kwajongen uitschold De garnizoenskommandant deed eene klacht opmaken doch de audi teurmilitalr te s Graveuhage moet naar men verneemt geweigerd hebben daar p eene vorvolging in te stellen omdat naar zgn oordeel geen insabordinatie kan bestaan als een meerdere door te groote gemeenzaamheid den eerbied hem door den mindere verschuldigd uit het oog doet verliezeü De deur werd opengerukt eu met onderdanig voor komen en afgemeten schreden trad de koninklijke lakei weder binnen en liep rechtstreeks naar het einde der tafel waar de beer Lebman atond Munhecr zeide by zacht en men kon het hem aanzien hoeveel moeite bet hem koatte zijne woede te onderdrukken en zijne boodschap te verrichten Mijnheer mevrouw de prinaea heeft gezegd dat gÜ in uw recht zyt en aleobts uw plicht gedaan hebt Het verheugt haar te ondervinden dat er zulke moedige ambtenaren zijn Zij is daarom ook volgaarne bereid aan de wet te voldoen Mevrouw de prinsea verzoekt u haar zelf bet kleed te brengen dan zal sy u met eigen band de boete betalen De hoofd controleur kwam van achter zyne traliën te voorachiJQ en naderde gUmlachond deo waardigen dienaar der wet de heeren oollojïa a naderden hem met vriendelijke gelukwenschen en waren nu niet bang door bem besmet te worden en de afhalers d r pakken in bet ruim lieten weder hun Bravo bravo 1 weergalmen Spoedig nu sprak de lakei neem bet pakket en ga mede Ik ben op bevel der prinaea met een rijtuig gekomen ora u te spoediger bij hare koninklijke hoogheid te brengen Maar ik kan toch in deze kleeding niet voor mevrouw de prinses vorachijnen vroeg Lehman ontsteld ffik moet toch eerst naar huis om mijn rok aan te trekken 0 wat rok Mevrouw de prinses geeft wat om uw rok Zg wil haar kleed hebben want de kleermaker staat reeds te wachten het kleed moet nog voor het bal van van avond gereed zijn Kom maar Men mag eene prinses ofioit laten wachten geen Omtrent de poging tot vergiftiging te s Heer Abtskerke verneemt de G Ct nader dat da persoon die verdacht wordt vroeger veel aan hnis kwam by de vrouw op wie bet gemunt scheen In den Isatsten tgd werd hg echter door de vrouw minder vriendelijk ontvangen zoodat wellicht jaloerachheid in het spel ia D verdachte was s morgens nog in de woning del vrouw geweest en nadat hg weder vertrokken was ia familie van haar uit Kloetinge gekomen waarmede zg het dorp is opgegaan Töbniskomende ontdekte men dat de koffie er zeer zonderling uitzag wat ai waaa wekte In de Bcbuur bg de woaiug bohoorende zgn carbol en vitrool voorhanden ten gebrnike bg bat zuiveren der schapen waarbg de verdachte den man der vrouw meermalen behnipzaam is geweest Hg blgft alle schuld ontkerynen Heden werd voor het kantongerecht te Middelburg behandeld de zaak tegen W C v d V ouderwgzer te VliasiogeD beklaagd dat hgO B van Sept 1894 tot Juni 1895 eenigekoeren wekelijks te zgoe huize aan twee jongelieden onderwgs heeft gegeven en wel aande eene in wiskunde en in de laatste maanden van genoemd tgdvak tevens in de natuur en werktuigkande zulks ten einde deze leerlingiu staat te stellen tot het afleggen van hetboelatingsexamen aan de machintstenscbool en aan de tweede io de theorie der rekenkundep rspeetief teekenen en aanscboowlgke meetkande of vormleer zulks ten einde dezen leertiog in staat te stellen tot het afleggen vanbet examen in teekeoen aan de normaalschoolte Amsterdam althans aan deze t eide leerlingen onderwgs heeft gegeven in de bedoeldeleertakken zooals dïe onderwezen worden aande burgeravondscbool te Ylissingen zgndeeeneinrichting van middelbaar haisoudorwga heeftgegeven en wel zonder in bet bezit te zgn vaneene akte van bekwaamheid volgens de wet houdende regeling van het middelbaar onderwgs dd 2 Mei 1863 Stbl no 50 Door het 0 M werd tegen den beki geëischt eene boetevan f 20 8 4 d h M Ct De nachtstoomboot van Amsterdam op Rotterdam die gisteravond om 8 uur vertrok is door den mist in den Arastel bg Halfweg t Kalfje aan den grond vastgeraakt Daar er geen sloep aanwezig was om de passagiers aau land te zetten moesten de reizigers den naobt op de boot doorbrengen Met behnip van andere atoombooten raakte de boot hedenochtend om 9 uur weder vlot minuut wat aij beveelt moet men doen En zg beeft bevolen dat gij dadelgk moet komen om de boete iu ontvang te nemen en haar de zijde te overhandigen Voorwaarta dus mijnheer Jjehmsn nJa ja gij moet gehoorzaaaon mijn vriend zeide de hoofdcontroleur Het zou wel beter zgn wanneer gg eerst uw toilet maaktet maar dit kan nu niel Weet gg wat Uw hoed is wat kaal neem don mijnen pVVaobt even Lebman zeide een xgner collega s ylaat ik u eeu weinig nfboratelen er zit stof op uw jas En hier ia een kam collega maak ui haar wat in orde Hoe vriondolgk en gedienstig waren allen om hun collega te belpen die blijkbaar in de hooge gunst der prinsea zou komen on ongetwijfeld door zijne majesteit wegens zijne trouwe pliobïsvervnlling zou beloond worden Met zgn pak ondor den arm spoedde zich Lehman de zaal uit en de lakei volgde hem met oen bedenkelyk lachje en mompelde bij zich olven Daprinaes heeft met de voeten gestampt en toornig ijoroepen hij moet hier komen en mg het kleed brengen en van mijzelve de boete in ontvang nemen I Dat bateekent ieta ik ken de prinses dat betaekent iets Kon ik er maar bg zgn wanneer hg de boete ontvangt want bet zal zeker iets bijïondera zgn Het rijtuig hield ii het tweede portaal van het koninkigk paleis stil eu de lakei was den ambtenaar den heer Lehman bg hot opstijgen behulpzaam en verzocht hem te volgen hg had bevel ontvangen hem dadelyk j ar de prinses te geleiden En Dtt ging bet de trappen op over corridors met ta Men achrgft aan de Tel c Iu het gehncht Yde 3 a 400 inwoners gelegen in de gemeente Vriea Drente vaceert de betrekking van hoofd der school De jaarwedde bedraagt f 700 benevens f 40 veigoodiag voor het gemis van vrge woning Voor berbalingsonderwgs wordt geeoealfzonderlgke belooning toegekend Het tegenwoordig hoofd buurt een klein ongeriefelgk hnisje odoch de eenige gelegenheid om onder dak te komen voor f 54 Toch hebben zich voor de vervnlling dezer betrekking niet minder dan 47 sollicitanten aangemeld uit alle oordan des lands w o tich bevinden 2 met acte Hoogduitsah 1 met aote Fransch 2 met landboawkunde terwgl 2 der oaudidateo reeds aan het hoofd ener school staan Hierb doet zich nog het geval voor dat aan de school 2 lokalen ean ouderwgaer met boofdacte werkzaam is dien raeo gaarne benoemd zoo zien tot welk einde eeu adres bg den Raad is ingediend geteekend door al de ouders van schoolgaande kinderen Het bovenstaande teekent en moge voor da zooveelate maal ten bewgze strekken dat de voornitzicbteu van de bg het onderwgs geplaatsten iuderdaad wet verre van gnostig zjjn Reeds gerntmen tgd broeide ar iets onder de sigarenmakers te Utrecht Het ve moeden dat op sommige fabrieken gewerkt werd voor de in staking zgude fabrieken te Amsterdam wou meer en meer veld onder beo zelfs ook dat er eldera voor Utrecht gewerkt wordt welke producten dan van daar uit rechtstreeks of langs een omweg naar Amsterdam werden overgebracht Maandag middag werd op de fabriek vao dea heer Jao Schuit firma Ypas en Poatumus aan de Viebriig de arbeid gestaakt door 65 van de 75 werklieden zgner fabriek Slechts 10 bleven er aan bet werk De heer Sebuit verklaart echter pertinent dat bet niet waar is dat hg voor Arasterdam fabriceert Het hoofdcomité van de werkstaking te Amsterdam kwam Dinsdag naar Utrecht eo vervoegde zich bg den heer Schuit om een onderhoud dat hij echter niet wilde toestaan Wel was hg bereid met zgne gesellen zelve te onderhandeten In bet ondwhoud dat hg met eene commissie van dezen had toonde de heer Schuit bun aan dat hg niet voor Amsterdam werkte De gezellen verklaarden toen naar de heer Sebuit mededeeld dat zg hem geloofden maar zg voegden er bg dat zg niet aan den arbeid konden gaan omdat ze moesten opvolgen wat de bond hnn voorscbrgft Gister ochtend is eene commissie nit de gezellen weder bii den heer Schuit geweest om bom mede tu pgton belegd en met achildwaehten voor iedere deur eu door prachtige zalen met vloeren zoo glad dat de heer Lebman dacht dat hjj op eene ijsbaan liep en bgna met zgn pakket zou gevallen zgn wanneer hij niet zulk eeu meester in het sobaatsenrgdeu geweest was En eindelijk atonden zij voor eene portiere van rood fluweel en met fluisterende stem beduidde de lakei den ambtenaar der aocgnaan hier te waohtea Hij zou naar binnengaan en hem bij de prinaea aandienen en daarop sloop hij door de weggeslagen duweelen portiore naar binnen De beer Lebman gevoelde eene hevige hartklopping en in zgne ontsteltenis beloofde bg ziobselven plechtig van de oxtra belooniug die de prinsrs bem ongetwijfeld geven zoude zijne lieve Hika een zijden kleed te koopen Hg twijfelde er niet aan of hg zou door het zijden kleed agne fortuin maken De lakei sloeg de portiere weg en rad ter zgde Binnenkomen Moedig schreed de heer Lebmao met aijn pak onder den arm voorwaarts Gij kunt bier blijven Jean nop eene krachtige gebiedende vronweuatem den lakei toe die achoorvoateode in de enti chambre wilde teruggaan en Jean ging zoo recht ala een kaara naaat de deur staan vlak naast den heer Lebman mot zijn pakket Over den spiogelgladden vloer ruiaohte de sleep van bet kleed eoner dame Zg was klein van geatalte bad fonkelende diamanten om bals en armen Maar schooner nog achitterdan hare grooto donkerblauwe oojten tg atraaldeu on lonkehlen ala de oogen van Frederik wiens nicht zg wa