Goudsche Courant, donderdag 26 september 1895

van den heer Beelaerts zonder zich er over uit te laten of het mond en klauwzeer oorzaak dan wel aanleiding was Hg verzekerde dat de Begeering niets naliet om de openstelling te verkrggen en dat op dit oogenblik nog slechts één geval van mond en klauwzeer in het geheele land aanwezig ïs in een vroeger besmette plaats Overigens ontkende hg dat de troonrede te optimistisch zou zijn Hg wees op de haudeUstatistiek die vooroit BUg van nitvoer in het vrije verbeer aantoont Bovendien spreekt de troonrede van den algemeenen toestand des lands en detailleert niet De heer Staalman hield vol dat de toestand des lands in de troonrede zeer optimütisch is voorgesteld en zou tegen het adres stemmen omdat bg onmogelgk de Kegeates kon danken voor zulk een onjuiste mededeeliag Ztjn beweren dat land en zeemacht marmereeren eu de toestand op AtjeK onbevredigend is werd formeel door de Regeering tegengesproken De heer Fyttersen trok zgn amendement in waarin het adrea onveranderd werd aangenomen met 59 tegen 1 stem die van den heer Staalman Nadat de minister van Waterstaat aan den heer Van Kerkwgk had verklaard het tgditip van de indiening der telefoonwet niet te kunnen bepalen en na de benoeming der huishoudelgke commiisiën giug de Kamer uiteen Het is bekend zoo schrgft Nelisc nit de Further aan het Hbld c dat de meeste boeren in Noord Holland boven het IJ hebbeo besloten hun vee niet anders dan voetstootse te verkoopen aan de Amsterdamsche vleeachhouwers en gij weet ook wat aanleiding gaf tot de beweging Zoodra een beest op het abattoir iu de hoofdstad wordt afgekeurd voor de consumtie wegeiis pokken tuberculose verhaalt de slager het geld op den boer ingevolge de bepalingen van ons Bargerlgk Wetboek Dat is dikwgls zeer bard Voor eenige weken bgv verkocht mgn basrman een best vet rund voor f 275 aao een vleescbhouwer te Amsterdam bg het slachten bleek het beest pokken c in te hebben en hg kreeg pi m f 30 in plaats van f 275 Zoo zgn er talc van gevallen en het is onmogelgk voor den vetweider om het gebifek vooraf te constateeren Ëent bg opening is de kwaal te ontdekken Vandaar dat de boeren nu niet andera verkoopen willen dan voetstoots f het is echter de vraag of z j er zich aan zullen blgven honden De Ned Slagersbond c heeft na in u vei adering een motie aangenomen waarbg hg tegenover onze beweging om voetstoots k te verkoopen de bondsleden en vakgsnoofen uitnoodigt dat niet te doen Zóó staan de partgen scherp tegenover elkaar en dat n op den duur niet goed zgn Ik zou willen dat op de staatsbegrooting een post uitgetrokken werd om billgke vergoeding t geven aan den eigenaar wiens vee lydende w t bevonden aan pokken tuberculose In bat belang toch der volksgezondheid ordt bet vleesch vernietigd en het staatsbelang brengt mede dat niet alleen in Amsterdam en andere zeer groote c plaatsen maar overal c in den Unde het gevaar voor besmetting voor den mensch worde gekeerd Met eene betrekkelijk kleine som ware alles te vinden en het belang van slachter en boer beiden werd dan tevens behartigd Zou een onzer kamerleden dit punt niet in de afdeelingen bg het onderzoek der staatsbegrooting ter tafel brengan Hebt u gezien dat dit jaar te Londen in twee maanden tgds bgna 6 500 X 0 KG boter zgn aangevoerd ait Australië en NieuwZeeland Voor den boerenstand ziet bet er op die wgze toch niet rooskleurig uit en daling der prgzen van landbonvproductan blgkt te verwachten Dit niet te kannen keeren is een feit waarvan de beteekenis in elk geval groot is Directe SöoorweitverblDdlBgen met GOUDA Zomerdleost 1895 AaDgevaDgeo 1 Mei Tüd vao Greenwlcli 7 Si 7 6 8 06 8 I8I 8 89 3 48 19 0 1 84 10 84 11 01 11 08 11 18 11 S4 8 36 19 99 13 9 11 88 19 48 19 69 10 17 9 J8 10 7 88 7 47 1 44 19 18 10 18 OTTÏRDA M 0 O D D 1 81 10 99 10 89 10 89 10 48 10 89 3 19 4 01 DEN H A A e 8t 10 11 3 BS SODDA DEN HAAS uObcht goüd a 10 11 84 18 60 3 10 8 58 4 48 6 86 7 50 B 08 9 0 10 88 11 51 4 16 6 58 f 9 88 30 81 4 84 9M 10 44 18 07 1 88 S 48 4 87 5 80 7 09 8 8S 8 41 9 49 AHSTIKDA K O O U D A 0 56 n 8 40 4 86 6 85 10 14 n n S8I1 80 7 46 eOUD A UTRBCHT 16 M0 7 B5 8 09 8 81 V 05 10 11 II 1Ï 48 S SS 8 17 4 16 4 47 B 57 6 58 8 81 lO lJ 5 W 708 8 18 8 8 M6 8 17 7 18 8 48 10 87 fil8 7 S8 8 88 8 41 9 1 9 87 10 51 11 4B 1 80 8 08 8 B0 4 48 M9 8 88 7 48 8 0411 r i D flO UDA AMSTEBBAM 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 tM 10 19 8 10 10 80 18 4 l 4 80 i 4 1 U l dwlen t Ey dfto ni den arbeid zoaden berTftUeD als ky met het comité vaa dea bond gesproken had eeo ei ch wsAraan de patroon echter niet zal Toldoeo Diar de gezellen beweerden d t het comité de bewyzen in handen had dat hy wel voor Amsterdam fabriceerde zeide b han Vraagt gg die bewtjzen dan op dén zal ik u van het tegendeel overtnigeo Het geschil betreft dos geeuazins een loonqaaestie maar de vraag of in de verhouding tnsschen patroon en gezellen een vreemd lichaam de bond zich mag mengen De patroon wil er niet van weien om met het comité van den boud te onderhandelen en verklaarde in gaen geval aan dezen eiacb te zullen voldoen In aansloiting aan hetgeen wy mededeelden omtrent de werkstaking by den heer Schait zg nog het volgende vermeld wat van de zgde der stakende gezellen wordt gemeld aan het U D c Toen zich gisteren het hoofdbestaar van den Bond bij den heer Sebnit vervoegde en deze het niet wilde ontvangen heeft eene commissie uit de gezellen met den patroon gesproken deze weigerde echter aan hnn verlangen om inzage van de boeken te nemen te voldoen zg moeiten hem op z n woord ge looven Naar aanleiding van wat hun ter oore gekomen was meenden zg hiermede niet te mogen volstaan de patroon bleef echter bij zgne weigering volharden Thana zou als dQor den patroon inzage van zgne boeken aan zgne werklieden werd aangeboden men van de zgde van dezen daarmee niet meer willen volstaan het hoofdb tnor van den Bond of zgne gemachtigden zooden zelf in combinatie met de commissie uit de gezellen inzage van de boeken moeten bekomen om zich er van te overtuigen dat de heer Schuit niet voor Amsterdam werkt Nader verneemt het lU D c dat een andere patroon de heer Zwaan op de Ganzenmarkt hedenoehtend zgae gezellen door hnn inzage van zgne boeken te geven overtuigd beeft dat bun vermoeden dat bg hem voor Amsterdam gewerkt werd oogetfrond was Yan eene staking bg dien patroon waarvan beden morgen het gerucht verspreid was is dan ook geen sprake Maar teo aanzien van den heer Schait is i de heden middag gehouden vergadering besloten de staking vol te honden Staten Goneriial 2e Kambb Zitting van Dinsdag 24 Sept 1895 De algemeene strekking van het adres van antwoord op de troonrede werd aangenomen zonder disonssie of stemming De tweede paragraaf algemeene toestand gaf den beer Michiels Van Verdugoen aanleiding tot eenige vragen omtrent den toestand van het mond en klauwzeer en de mogelgkheid tot openstelling der Belgische grenzen De heer Pyttersen klaagde over den opti mistischen toon der troonrede erkende dat er veel goeds was orde en rust liefde voor de Koningin Regentes die haar zware taak zoo nitstskend vervalt enz maar hg wees op de groote Bchadnwzgdeo vooral op den aehternitgang en den gedrnkten toestand van landbouw en nijverheid Hg meende dat als onze verhoudingen met het buitenland zoo gunstig zyn wg moesten verkrggen openstelling der grenzen voor vee daar het mond en klauwzeer verdwenen is en hg stelde een nieuwe paragraaf voor fl aarin die meening werd ni esproken De heer Heemskerk bestreed die paragraaf namens de redactie omdat het adres niet kritiseerde of detailleerde maar enkel de Eegeering dankte voor de mededeelingen zonder iets te prejudicieeren daar bg de behandeling van de wetsontwerpen die quaestiiSn vauzelf ft fond ter sprake zullen komen De heer Beelaerts meende dat het mondeü klauwzeer niet de oorzaak is van de sluiting der grenzen maar enkel de aanleiding zoodat een beroep op de vriendschap met het buitenland niet zon baten waar het belang sprak De minister Roëll deelde vrijwel de meening 8 40 8 47 1 84 9 01 9 10 8 01 6 1S 8 S1 8 99 8 88 6 80 at 7 7 7 82 7 8 7 4 7 BS S 10 6 19 B M O ada Moordreeht Niettwerlrerk C p U RoHerdun Bottarlim Oapall Kiiiiwerkeik Uoordnokt 7 48 ïunda Ouiiew Woorden IJtretihl Oottda iaiwtanlain Wu 7 89 Qoud Bg de inbraak verzekering maatachappg Mercurius te Amsterdam werden van Maart 1894 tot uit Juni 1895 aangevraagd 2078 verzekbringeu Hiervan werden er om verschillende redenen 53 ffeweigerd zoodat 2025 verzekeringen afgeilowa werden Van dit totaal zijn afgegaan door opzegging door de Maatscfaappg of door de verzekerden 26 door afloop verandering overlijden of vertrek 35 totaal 61 verzekeringen zoodat op uit Juni 1895 nog 1964 verzekeringen van kracht waren In hetzelfde tgdsverloop werdeh 28 schaden aangemeld waarvan 7 dus 25 pCt in bewoonde en 21 of 75 pCt in onbewoonde huizen In 14 gevallen hadden de inbrekers zich toegang verschaft door middel van valsche sleutels en iu de overig 14 gevallen door gewelddadige verbreking Van afslaitingeu Van de 28 schaden kwamen voor te Amsterdam 18 te Rotterdam 4 te sGravenhage 2 te Driebergen 2 te Ngmegen 1 en te IJselmonde 1 Recht voor Allen Men schrgft uit Zaandam aan Ue Tgdt Io aansluiting bg bet bericht dat dezer dagen in verschillende bladen de ronde deed volgens hetwelk een troep socialisten die Zondag jl te Krommenie een meeting gebonden hadden een ouden brugwacbter mishandelden omdat deze het passagegeld 2Ya f oo t vroeg kwam ons het volgende oit alleszins vertrouwbare bton ter oore Dezelfde bende ontmoette te Koog aan de Zaan een katholieken geestelgke die zich naar een zieke begaf De grofste beleedigingeo en de zwaarste vloeken werden den priester naar het hoofd geworpen Zgn hoed werd bem af geslagen Efu vroow een echts furie kwam onder de laaterlgkste smaadwoorden met haar vuist onder het gelaat van den geestelgke En zelfs een meisje oog een kind braakte de gselijkste vloeken tegen den priester uit Wordt het geen tgd dat de soeialistische meetings de heeren en dames trokken met ontrolde banieren door Koog verboden worden Boven het recht van vereeoiging of vergadering staat zeker het recht voor een fatsoenlgk mensch om ongehinderd over de straat te kunnen gaan Moet het in ons vrg Nederland zóo ver komeo dat een priester bg het vervullen van zgn ambtaplicht straffeloos gemolesteerd kau worden door gepeupel opgehist door socialifltiache dweepers Waarlgk het wordt meer dan tgd dat tegenover de partg der wanorde wat minder consideratie wordt gebruikt c Dezer dagen is een 17 jarig meisje dat met den avoiidtrein vau Assen naar Bellen huiswaarts keerde iu eeoe gemengde coopé op ergelgke wgze beleedigd door eeoige met haar reizeode maospersoDeu Met fchandeIgke voornemens heefi mtin haar zoo lang geplaagd dat het anders flinke meisje van een voorbeeldig levensgedrag radeloos werd en tengevolge an de ondergane beleedigtog haar zenuwgestel zoodanig is geschokt dat zg thans wegens verstoriog van hare geestvermogens ooder geneeskundige behandeling is De Asser Ct c spreekt de verwachting uit dat de treorige individaen die dit op bon geweten hebben oorbeeldi g zullen worden gestraft Sn zeker zal ieder dien weusch derlen Maar er is nog een les uit te putten nl dat men wel zal doen met ook In ons land de Zwitsersche spoor wagen inrichting aan te nemen waardoor deze eu dergelijke misdrgven onmogelgk worden 4 0 4 7 04 11 90 1 46 1 66 9 09 9 0 9 1 7 11 8 60 7 80 11 60 19 98 19 40 S 88 7 80 6 88 8 11 7 07 8 19 7 80 8 88 8 10 Me Jtreoht WosrdoD Üttdewater Ooada Anuterdau Wp eoftda 9 84 8 18 9 A4 De Zwitsersche spoorwagen is nl één geheel zonder afgezonderde coupes De bankjes voor twee personen vormen vier aan vier een compartiment maar er tusschen door loopt een gangpad terwgl de rugleuningen slechts een anderhaWe meter booe zgn En boven dien zgn op deze wgze langt balcona de wagens voortdarend met elkaar in gemeenschap zoodat elke reiziger die dit wenscbt op e k oogenblik van plaats en zelfs van wagen kan veranderant terwgl bovendien da conductenr voortdurend door den trein circuleert De tProv Groo Ct t meldt dat een clubje Groningsche stodeoteQ Zaterdag avond weer eens herrie heeft gemaakt in de Harmonie Er was voorstelling van een specialiteiten gezelschap in de groote raal en deze werd op laidrochtige wgze verstoord door het clnoje jongelai die vergaten vat zy aaA het publiek eb aan zicbzelven als leden van een respectabel korps verschuldigd zgn De herhaaldeIgk door hen uitgelokte standjes z t het blad eindigden met eene formeele vechtpartg waarbg t zoo ruw toeging dat een groot deel der aanwezigen op de vlocht sloegen Het was een ergerlgk tooneel dat te midden van een beschaafd publiek niet had moeten kunnen voorvallen dat de Alma mater deed blozen en dat de bedrgvers tot schande strekt Volgens de N Gron Ct t hebben de studenten de artisten met hoeden appelen eu ten slotte met eene flesch bier gegooid Eene opiumzaak Sen der bladen ta Batavia schrgft De geruchtmakende quaestie omtrent hetonverwachts indienen van verzoek om pensioendoor onzen assistent resident voor de politie krijgt een staartje eo wel met een onzerschouten s Een Chinees werd verdacht clandestiene opium te bezitten De schout die kennis daarvan bekwam telefoneerde den opium ambtenaar om met hem huiszoeking te doen Dese ambtenaar kon e rst over een half uur present zgn du schout vond dit uitstel te laog giug er zeif op los en calangeerde den Chinees Voor de rol gebracht werd hg op grond dat de assistentresident voor de politie de overtuiging niet had dat er een smokkelaar voor bem stond niet gestraft Anoniem of hoe dan ook met de zaak in wetenschap gesteld trok de resident zich de zaak aao en presideerde de politierol waartoe ZHEdG volgens het Regeeringsregleuent de bevoegdheid bezat doch welke bevoegdheid door alle resideoten ter hoofdplaatsen gecedeerd wordt aan den assistent resident De betrokken Chinees werd daarop veroordeeld De overtuiging van het plegen van eene strafbare daad verkreeg de assistent resident dus niet maar de resident wèl Doch op het prestige van den ass resident voor de politie is inbreuk gemaakt vandaar het verzoek om ontslag Na het staartje De veroordeelde CMn M beweert Ik heb nu reeds zooveel uitgegeven om van de zaak af te komen en nu wordt ik toch veroordeeld De schout ia bg den resideot ontboden en zonder het onderzoek vooruit te loepen behouden wg ons voor om op deze aangelegenheid t g t terug te komen De J B merkt op dat dit verhaal in zooverre onjuist is dat niet de Chinees eerst was vrggesproken De resident heeft de saak op de rol afgedaan iets wat anders uooit gebeurt daar de ass res voor de politie de rol waarneemt Deze zou de overtuiging bebl en gehad dat de Chinees slachtoffer was daar men het opinm bg hem zou hebben neergelegd welke overtuiging de resident niet deelde 10 84 10 54 U IO 8 10 8 49 n io Wie wel eens op de groote Zwitsersche of Italiaansche meren gevaren heeft kent da liefhebberg der inboorlingen om zich bg t veorbgkomen van een stoomboot met hunne roeibootjes in de nabgheid ta begeven ten einde te vrord Q geschommeld door de golven welks de stoomer teweegbrengt Op het meer van Geneve is daardoor nu een groot ongeluk veroorzaakt Een roeibootje met drie heeren en vgf dames kwam nabg Geneve met de raderen van een stoomboot in aanraking en werd geheel verbrgzeld Slechts ééo van da hepren wprd gered al de zeven anderen ver 8 33 3 43 8 61 9 7 11 13 u 10 04 10 11 g 10 18 t 8 69 9 03 9 10 10 97 iije 4 90 6 81 8 80 8 06 9 41 6 30 f 9 0 6 37 9 8 6 44 f 4 40 6 61 6 60 8 98 10 08 0 0 U U A dronken De geredde betreurt bet verlies van zgne vrouw en twee zusters Luitenant Peary eu zgne twee reisgezellen zgn na een verblgf van een paar jaren in Groenland behouden op Newfouudland aangekomen Zg hebben groote ontberingen geleden de ia het voorjaar opgestapelde depots van voedsel konden zg wegens de massa sneeuw niet terngvinden en zgn zoo den hongerdood nabg geweest De bemanning van het ter hulp nitgezonden schip die hen ontdekte liep groot gevaar van doodvriezen op de langdurige sledevaarten waarbij al de KskimO honden zgu omgekomen PearjT was niet verder gekomen dan Independance baai het vroeger ook reeds door hem bereikte uiterste punt Resultaten van belang voorde wetensohappelgkeaardrijkskunde beeft deze tocht niet gehad de vraag of Groenland eene verzameling eilanden is bleef onopgelost Maar het schip waarmede de reizigers zgn teruggekeerd beeft eene verzameling dieren en planten der poolstreken medegebracht zoo groot als uooit te voren was aangevoerd Te Nimes is eene vergadering gehouden vau 3000 personen waar Jean Carrère over de stierengevechten in verband met de decentralisatie sprak Iedere stad moest mogeu doen wat zg goedvindt Tegeu eerwaardige eeuwen oude instellingen beteekende de regeering niets De maire van Nimes zeide dat hoewel hg een groot voorstander van het edele vermaak was hg geen burgerbloed wilde doen vloeien Men moest zich uu voorloopig maar onderwerpen en een verandering van ministerie afwachten Oe graaf de Barniz afgevaardigde van Nimes wilde na spreken maar bet werd hem belet Een lid van den arroudissementsraad en oudmaire stelde nu voor een bloedig stierengevecht te organiseeren Werd dit door de regeering verhinderd dan zonden alle gekozenen aftreden Andere personen werden niet meer aan het woord gelaten en bg acclamatie de volgende motie aangenomen De vergadering protesteert tegen de willekeurige beschikking des ministers om de stierengevechten te verbieden zg wenscbt de onverjanrbare rechten der gemeenten om zich te besturen gelgk zg willen te handhaven en noodigt den gemeenteraad uit een stiereugeveotit met mise mort te doen organiseeren op gemeentekosteu zg besluit dat alle gekozenen zooder uitzondering zich moeten verbinden om af te treden ingeval het gevecht niet zoo kanoen doorgaan op bevel van bet centrale gezag eu telkens weer ontslag te nemen tot dat voUeéig aan hare venschen voldaan zal zgn Na den dCiod vau Aartshertog Ladislas werd gepoogd een blaam tn werpen op de behandeling der geneesbeeren en meer bepaaldelgk van professor Jannj nit Pest Deze had echter onmiddellgk den toestand hopeloos verklaard en schreef de ernstige wonde hieraan toe dat de Aartshertog door een ontplofbare k el was getroffen die groote verwoestingen bad aangericht De hovelingen ontkendeo dat de Aartshertog ontplofbare kogels op de jacht gebrnikte Doch iu een schrgven aan prof Janny heelt Aartshertog Jozef vader van den overledene dit feit bevestigd en den hoogleeraar voor diens zorgen bedankt De iLiterary Digests geeft in eeu zgner laatste nummers bgna oogeloofigke staaltjes van de wgze waarop in de Vereenigde Staten ook door vroegere voorstanders van de afschaffing der slaverng over de negers geschreven wordt De Zoidelgke Blaten moeten de negers Óf meer tot slaaf maken zegt een dezer schrgvers óf hen uitvoeren De Zaidelgke Staten van Amerika dia den prachtigsten grond der wereld hebben zgn verlaten onbebouwd omdat de neger niet anders werkt dan wanneer hg door zweepslagen wordt voortgedreven In de laatste twintig jaar is de neger niets fieweest dan een doeniet een dief een onzedelgk parasiet van de Znidelgke Staten Een ander sohrgver die zelf in een der Zoidelgke Staten woont zegt dat de neger van uatnre en door gewoonte een leugenaar is bg liegt zonder reden zonder de minste aanleiding hg liegt op den man af en indirect bg liegt zonder noodzaak altgd op alle tgden en onder alle omstandigheden hg liegt wanneer hg weet dat hg op het volgeode oogenblik betrapt zal worden Liegen gaat hem even uatuorlijk af als stelen in allebei il hg even volleerd De neger is hulpeloos schaamteloos raw bedriegelijk oneerlgki wraakzuchtig ondankbaar onzedelgk In verhaaltjes is hij een eenvoudig goedhartig gewillig liefhebbend eerlgk bgna engelachtig wezen Maar het eerste is de werkelijkheid bet tweede beeld bestaat slechts voor sommige romanschrgvers die zich moesten schamen zulk een aantrekkelijke teekeniog te maken van een vervallen en gevaarlgk ras welks bestaan de besehaving vao het Zniden bedreigt Wat gedaan is om den neger vrg temaken is verloren moeite geweest de neger is en moet zgn de dienaar van den blanke Veranderingen in de Grondwet kannen de wettender natoar de wet fan God niet veranderen Zoo wordt er gesproken in bet land dervrgheid in de Republiek met de Starspangled Banner Hoe de haat tegen de vreemdelingen iu China door de hoogstgeplaatsteo wordt aangekweekt blijkt uit het volgende bericht in the Timesc Bg bet jaarlijksche examen werden door den kanselier Wanlampan tal van keizertgke proclamaties uitgereikt aan de scholieren waarin dezen opgezet worden tegeu het christendom Over den inhoud van deze proclamaties kan men oordeelen naar het volgende voorbeeld Het domme zwartharige ras richt verschillende secten op en acht niet op zgn eigen leven maar beweert dat het onsterfelgk weder zal opstaan Mannen en vrouwen houden tezamen godsdienstoefeningen eu gedragen zich als vogels en beesten Getrouwe aanhangers van Coutuoius moeten hen neerschieten als de vogels iu het woud hen steenigen als de vleermuizen in de straten en hen zouder genade outhoofden Ik de keizer beveel der overheid dit onkruid en ongedierte uit te roeijrio deze slangen te dooden en ze voor de wolven en de tggers te werpen omdat er anders geen redding is uit rampen door den beuel of onheilen door mensohen reroorza j t c De Voss Ztg betwgfelt dat dit stuk vao den keizer afkomstig zou zgn Maar bet is niettemin geschikt om het fanatisme aan te drgveu tot de ergste gruweldaden en het blad acht t daarom weuschelgk dat de groote mogendheden samen tegen China optreden De Vrtog van York heeft zgne kostbare verzameling postzegels overgedaan aan baron Ferdinand Roth ohitd te Pargs Over de waarde dezer verzameling kan men eenigszins oordeelen wannesr men weet dat zg gedurende eene tijdelgke afwezigheid van den hertog werd verzekerd voor 700 000 Door de justitie te Tongeren is aan de politie te Maastricht mededeeling gedaan van eeu diefstal van gouden en zilveren kcrksïe raden gepleegd in den nacht van Zondag op Maandag in de kerk te Kommeer Belgisch Limburg De waarde van het ontvreemde wordt op 1200 frank geschat Men seint nit Rotterdam dato 24 Sept Hedenavond is aan boord van de Dubbeldam Madeirense een der pas verkochte atoomschepen der Amerikaansche StoomvaartMaat scbappij liggende in dn Rijnhaven alhier en die morgen zou varen de stoomketel gesprongen Bg dit ongeluk werden drie personen gekwetst waarvan een zeer ernstig De gewonden zgn naar het ziekenhuis vervaerd BaiteDlaDdsch Overzicht De feesten te Rome ter herdenking van de totstandkoming van het vereenigd konmkrjik Italië met Rome tot hoofdstad spoeden teo einde zegt de Romeinsche corres poudent van de FrankfurterZeitungc begint zich eene zekere vermoeienis te vertoonen Zelfs koning Humbert en koningin Margharita beginnen moede te worden Da koning en de kouingin woonden de onthulling bg van het standbeeld dat ter eere van den minister Cavour werd opgericht vervolgens de inwgding der Humberto brog en daarna waren zg tegenwoordig bg den wedstrijd der stndeoten op het Kapitool en de opening van het historiBchgeographiach congres Bovendien ontving de koning nog eene deputatie der werklieden welke na deze aodiëntie haar opwachting maakte bg den heer Orispi De minister presideut outvjng de werklieden zeer vriendelgk eo verklaarde dat hg zou doen wat in zgn vermogen is om hun belangen te bevorderen Het bezoek van koning Leopold van België aan Pargs eu de langdurige conferenties die daar gehouden worden tusschen den Koning en de voornaamste regeeringspersonen van de Republiek geven aanleiding tot de meest uiteen toepende gissingen Dat de Congo quaestie bg die conferenties het voornaamste onderwerp is wordt door niemand betwgfeld Het is bekend dat bg de conventie van Berlgn Frankrgk het recht verkre het eerst voor aankoop van den Congostaat in aanmerking te komen indien de senvereioe vorst van zijn prerogatieven afstand zou willen doen Later werd deze bepaling in dien zio uitgelegd dat Prankrgks rechten bg die van België zouden achterstaan Koning Leopold heeft met veel genoegen beleefd van zgn grootsche poging Zg heeft Z M een groot deel van zgn vermogen gekost De pogingen om de Belgen in die matie voor de Congo onderoeming te ioteresseeren dat België de bezitting vau den koning overnam zgn niet geslaagd en de kana opslagen in de toekomst ie uitarst gering Het zoa niet te verwonderen zgn dat koning Leopold thans een poging ging wagen hg de mogendheid die als tweede gegadigde optreedt en die steeds veel neiging heeft getoond in Afrika zulk een uitgebreide bezitting te verkrggen Jnist nu de Congo quaestie den Koning persoonlgk als souverein vorst nieuwe onaangenaamheden berokkent en zelfs voor de mogelgkbeik plaatst van internationale conflicten is voor de reis naar Frankrijk een gereede oplossing gevonden Te Gent is eeu conflict uitgebroken tusschen patroona en werklieden dat belooft eeu moment te worden iu de geschiedenis der arbeidersbeweging Men kent de voorafgegane feiten In de werkplaatsen vau Yaudenkerkhove slaakten de arbeiders bet werk Zg hadden verschillende griefeti eu eiacbeu o a loonsverhoeging Hierop is de verklaring van alle Gentsche machinefabrikanten gevolgd waarin zg huu besluit bekend makeu dat zg han ÏDrichtingeo zullen slniteu van af den 28sten Sept als de werklieden bij Vaudenkerkbove het werk voor dieu datum niet bebheo hervat Hun besluit berust op de overweging dat de meeste grieven van de stakers niet gegrond zgu en Yandeukerkhove loonsverhpoging heeft toegezegd mits eerst weder aan den arbeid werd gegasn De beteekenis van de verklariüg der fabrikanten is duidelgk men heeft hier te doen met een bewgs vau solidariteit onder de patroons Om een fabrikant te hulp te bomen in eeu geschil met zgn arbeiders willen zg van hun kant hun turichtiugen sluiten en hun arbeiders tgdelgk op straat zetten Ër is hierdoor eeu geheel nieuwe toestand tengevolge van de grève bij Yandenkerkbove in het leven geroepen Onder de aebeiderskringeu uiet alleen ooder de Bocialistiscbe maar ook onder de katholieke arbeiders heeft dit optreden der patroons gebeel aoders gewerkt dau de laatsteji mogen verwacht hebben Yan alle kanten gaan levendige protesten op Ziehier schrgft het Journal de Gaud t een soort van inmenging welker originaliteit door niemand zal worden bestreden Laat ons eens aaunemou dut de werkstakers alle onrecht anu hun zgde bebheo Laat ons veronderstellen dat hon eischeu allerbelachelgkst overdreven huu vorderingen buitensporig zgu alle perken te buiten gaan Maar al waren bun eischeu honderdmaal minder nog gerechtvaardigd noe kannen de arbeiders der andere ionchtingeu ook maar eeoigszius verantwoordelgk worden gesteld Wonderlijk en willekeurig noemt het blad de handelwgze der patroons wreed en dom om den werkstaker te straften door zgn buurman die aan het werk is gebleven te Igf te gaan Wat zouden diezelfde patroons gezegd hebbeu als het tegenovergestelde ware gebeurd en de arbeiders van den fabrikant Carels bgv het werk hadden neergelegd onder voorwendsel dat die van Yandenkerkbove in hou oog niet voldoende worden betaald Aan de socialisten heeft men dikwerf verweten dat zg den klassenoorlog prediken de Gentsche macbinefabrikauteu doen erger zg voeren dien oorlog Patroons legen arbeiders Alle patroons tegen alle arbeiders Dat is hun leuze Ook Yooruit ziet in het besluit der patroons eeu wreed tarten van hun kaut een oorlogsverklaring Yan zgn kant noemt het t Yolk het orgaan der katholieke werklieden bet een revolutionnaire daad die hnn eenwig tot schande strekt Evenals het socialistische orgaan spoort het katholieke blad de arbeiders aan tot krachtigen tegenstand In aanmerking genomen deze stemming onder de Gentsche arbeiders kan het niet verrassen dat da werkstakeude metaalbewerkers eeu krachtig protest hebben doen hooren De conces ies door Yandenkerckhove worden genoemd beloften in den wind Eerst dan zal de arbeid in diens werkplaatsen hervat worden als recht gedaan is aan de eiacben der werklieden Oorlogsverklaring dus tegen oorlogsverklaring De nederlaag vnn de liberalen bg de gemeen teraadsverkiezing van het derde kiezet skorps te Weenen is gevolgd door een andere die nog grooter ontsteltenis heeft verwekt dau de eerste Het tweede kiezerskorps dat thans gestemd beeft bestaat meest uit staatsambtenaren en onderwijzers en de liberalen hadden nog een zweem van hoop dat de meeste verstandig genoeg zouden zgu om geen antisemieten te kiezen of althans niet meer dan de vorige maal Maar die hoop is gdel geblekea de cbristelgk socialen behielden de vroeger veroverde zetels en kregen er nog acht bg zoodat zg nu reeds de meerderheid hebhea in den Kaad De liberalen zegevierden alleen iu de binnenstad de Leopoldstadt en den Alsergrund De herdenkelgke brief vau de bisschoppen wordt de Ilongaarsche blndea gemaatigd geacht Men ziet in dien brief het afdoend bewgs dat de Kerk zich schikt in den toestand die door de kerkelgkstaatknndige wetten is geschapen immers er is in den brief geen sprake van een herziening van die wetten Inzonderheid vestigen de bladen de aandacht op dezen zin tWg zullen alles doen wat de heilige Moederkerk verlangt te meer omdat we dat ook kannen doen bg de nieuwe wetten Yoorts maken de bladen de opmerking dat de brief geen toespellingen behelst op eeu toekomstigeu Kalturkampf WITTE TURN TRICOTS Broeken Gordels en Kousen A van OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kr slalkoer v Vr loiv iüi7 lOl J 86 88 84 88 27 Vl l 97 967 961 1061 90 87 114V 411 lOOi 9 77 17 670 660 i017 68 67 1007 800 1867 86 101 1 1007 1487 987 887 1077 94 196 1607 1087 Vil SS 166 68lS z 817 81V lOS loiV 100 1067 145 186 17 17 1067 v 102 87 v 1097 1187 106 47 667 16V 822 108 1077 1027 1247 180 169 48 114 84 SEPTEMBER Nederland Gert Ned W S S g dito dito dito 8 dito dito dito S HoNGAE Obl Goudl 1881 88 4 Italië laaohryving 1862 81 5 OosTENB Obl in papier 186S 6 dito iu zilver 1666 5 PoETUQiL Oblig met coupon 8 dito ticket 3 auBLiND Ubl BiDneDl 1894 4 dito GeooDi 1880 4 ditobgIlothB 1889 4 ditobüHopel8SM0 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Ferpet sohuld 1881 4 TtiKKiM Oepr Conv leen 1890 4 Geo ieeDtng serie D Geo ieeoiD serie C ZuidAfk Uip V obl 1898 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Vbkizubla Obl 4 oubep 1881 AUBTEaDAH Obligatieu 18tS 3 UoTTBHSAU Sted leen I8B4 8 NzD N X r Handelsv aaud Arendsb Tab Mij Certifioaten DuiiMaatschsppij dito Amh Hypotheekb paudbr 4 Oult M der Vorstenl tand s Gr Hypotheekb paudbr S i NederlandBohe baak aaud Ned HandelmaatBoh dito N W Sc Pac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3Vi Utr Hypotheekb dito 8Vi OosTENE Oost Hoog bauk aand RusL Hypotheekbank pandb 4Vi A UEBIIU Equit hypoth pandb 6 Maxw L 6 Pr Lieo oert 6 Keu Uoll IJ Spoorw M aand Uij tot Expl V St Spv aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Amk Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito S i TALix 3poorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmg A H obl S PoLBN Warsohau Weeuea sand 4 RusL Gr RuBB Spw Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 Kursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AHEBiXA Cent Pao Sp M obl 6 Cbio k North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert v a IlHnoia Central obl in goud 4 Louiav k NashvilleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario k West aand dito FenuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 Bt Paul Minn k Maoit obl 7 Uq Pao Hoofdliju oblig 6 dito dito Liuo Ooi Ie hyp O 8 Camadi Can South Gert v aand 7bn C Raltw k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand S BXLOIE Stad Antwerpenl887S i Siad BruBsei 1886 SVi HoNO Theias Regultr Gesellacb 4 OoBTBNR StaatBleeniog 1860 S K K OoBt B Gr 1S80S Spanje Stad Madrid 8 1868 Ned Ver Bez Hyp Spobl oert SA9 Staats loterij 6e Klasse Trekkiog van Woensdag 35 Sept 1695 No 64tl ƒ 16000 No nSSO 12421 OD 1861t iedor 1000 No 1647 ƒ 400 No 82S 8646 7 61 10400 U26S 14640 16083 eu 18166 ieder ƒ 200 No 1 1419 2697 6010 11180 U646 en 18080 ieder ƒ 100 Prijzen ran ƒ 70 82 8608 5288 8399 11066 14030 16688 19068 97 2618 6836 8498 11883 14036 16547 19078 132 3629 6888 8501 11382 14081 16673 19103 189 2663 5618 8616 11718 14088 168g 19179 184 2689 6648 8813 11764 14127 16937 19378 395 2771 6666 8961 11889 14176 16946 19398 384 2811 6664 9033 12160 14199 17062 19469 411 3118 6871 9039 12318 14890 17078 19494 469 316E 6041 9062 18464 14332 17086 19528 699 3848 6065 9146 18487 14379 17166 19678 664 3289 6109 9269 12104 14716 17826 19731 666 3612 6427 9467 12606 14801 17334 19779 679 3773 6609 9668 12636 14864 17838 19841 715 3781 6717 9626 12763 14896 17351 1985 789 S7S8 6770 9800 12719 14998 17528 19954