Goudsche Courant, donderdag 26 september 1895

Vrijdag 27 Septeftiber J895 No 6773 348te Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tJitg ave dezélr Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van jZon en Feestdagen De prijs i er drie maataoen is ƒ 1 25 franco per post V 70 I I Afzonderlijke léo mesrg W IJ F C E N T E M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Gonda bj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN 50N apotheker Markt 8 7 8856 Mtt gO 117 tl l 17 611 19957 978 8870 7063 9986 12831 15U9 17665 19982 986 3963 7158 9996 12891 16169 17685 20089 1097 4071 7182 10060 13071 15178 1776 20rt2 1120 4S65 726610080 13074 15180 17866 20167 1S86 4469 7296 10097 18090 15289 17892 20253 1339 4461 7417 10146 13105 15259 1796 $ 20262 1412 4600 7428 10168 13139 15401 18012 20411 1559 4613 761410231 13146 15419 18134 20618 1576 4724 771610286 18194 15462 18159 20615 1605 4733 7748 10403 18252 16641 18172 20662 2061 4736 7047 10436 13497 11784 18823 20776 2093 4882 798110602 13663 15766 18248 20740 2141 4925 798810663 13665 15961 18280 20766 2257 4927 8046 10596 18676 16117 18411 80837 3278 5151 8142 10786 13681 16118 18486 20903 1817 5197 8143 10883 13777 16261 18644 20939 8328 6211 8387 10988 13784 16383 18866 14566 8367 6257 838311047 18891 16408 18991 Vorige Lijit No 7469 m z 7467 70 BargerliJken Stand Zevenhuizen OEBOREN Cornelis Nicolaas ouden W Baitenbnis en G M MaaFikaot Jau oadere C van Etk en J Tao der Heyden Cornelia ouders D Havenaar en A J ran den Dool OVERLEDEN P Kl pwyk 20 m P Otterspeer 1 m P Haak 14 j C DaiTerman 4 w ADVËRTENTIÊN TANDARTS E CASSüTO Turfmarkt 172 Gouda SPBEËKUKEN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd WIJNHANDEL VA ALPHEX LEUEBOËR TjB boxxebdam Depot A NOB TIER Qouwe C 34 35 1 Dames en Kinder 1 1 ROKKEN BLOUSEN 1 1 K0Ü8EN HANDSCHOENEN 1 1 BOEZELAARS TKICOTS 1 1 ZAKDOEKEN CORSETS 1 1 Parapluies enz en 1 Bekende goode kwaliteiten 1 1 LAGE PRIJZEN 1 lliüilii 1 MABKX 136 1 FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ I IN Cheniisolie Wassclierij II opPË HËini u 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az ypeoialitait voor het Btoomen en Terven raa alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kiadergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veereu bont enz Oordynen tafelkleedeu ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of tteverfd worden onschodeiyk voor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomeu go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week sr POIKE OUDE SCHIEDAMMER GEUEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar Inj PEETER8 Jz AU bewija van eclithoid is cttcUet en kurk steeds voorzien a den naam dor Fmna P HOPPE U£v Allerwege bekroond met Eere Diploma R Gooden en Zilveren Medailles benevene Eere Diploraa Gouden Medwile en iertifioate of Award of Ui Wiw ld s Hygienic Eiposition Chicago 1893 is hel Werelilberoeiiiil Druiveii liorsl llonii Exlracl MELIANTHE UIT DE LOËM fge 1 tfferon Machinale Fabriek DE HONU TAN II CV van Schalk gevestigd te s Oravenl G fln middel is ot kan wordenl den welke de M lianthe overtlftt liet is ONHERBOMPULIJK Het iraik der weldadig Iet en dd THE bë hare uil 11 G gropte deoiet en de de MËLIAStHE bë tuiging dijn hare uitl sde efgensttappei op middel ter wereld hetgeen vele en verschillende bekroningen getfet H verzacht en geneest ONMIVI Jji ïl de strengste hoest en veroudwde borstkwalen Oadeiyk na het g1 MELIANTHE doet zich de invloed gelden let groette di vele attesten M de MËLIA wezen z n de oyertuiging dt nemende en genezende e gensl pr s worden gedjeld De MELIANTHE is vefpaktlin ilaoons van 40 ets 70 ets en 1 4 met gebruiksaauwgzing voorzien van ons Hi n delsmerk ged d ne rd a d Itechtbapk te fl Gravenliagei 1 ai Verfk al aat by F H A WÖLFF Ürogist Markt Go da A BÖDMAN MoiirdtecÜ J C RATELAND Baiko fp B ï WIJK OiidtmaUr miiM iiiiiiii liiiiii 11 111 Shet Pracbtwcrk TUAIIT Martelares r Teekfn in IHARIA TVART Koningin Verschynt in 10 k 12 afl groot formaat met PKAOHTIÖE PLATEN Sleehts 30 Cent per all Ir per post 35 Cent Ie afl b eiken boekhandel ter inzage ot by de uitgever P STOKVIS WATiSRREÜS BBosch WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd ie s Gravenhage verstrekt Gelden op j UypotheeU en verkoopt Fandbrieceu van ƒ 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en hg de Heeren Montijn é Co jj HOOFT GRAAFLAND J A viüERPERSROUAARDS De Directie Jê SS 6000 Stuks uit ds alliate masBa eener dor eerits boitenlandeoha fabrieken over fenomcne zoog enaani e I Leger Paarden Dekens moeten tegen den Bpotprija van fl 2 75 I per Btuk worden uitverkooht Dcze dikke onslijlbare dekens zijn zoe warm els een pels ca 14Ü X 1 0 om groot dus hcl I geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede itreepeu ToortN een kleine partif witte woUeneSlaap Dekens I groot 140X1 cm wegens zeer kleine I sleobtB door vaklui bemerkbare fouten m het veefiet aangeboden ad it S SO per Btuk Koatflo anders het dubbele Duidelijk gescliroven beBtellfngcn woiacii zoo lasff de roorraad strekt tegen toeicndjn VAQ tet bedrac of omler remboura prouipl uit gevoerd B HurwltK Ilaaatrloht Oroote Staat SI Gouda Snelpersdruk mi A BwNKliili 4 Zooii TAFEL WATER uit ie Hollandia Bron te Haarlem Dit Bronwater volkomea vrj van ijzer en organiaclie stoffen overtreft elk andei Mineraal Tafelwater dijpr z in amigennmeit smaak en groot gehalte aan digentie be vorderende zonteu Bekroond in 1895 met de GifUden Medaille op de Wereld Tentoou telling U A Ameterdam en op de TentoqnstelUng te Genhe v Verkrijgbaar btj alle mineraalwaterhandelaars en aan het kantoor der lUaatscIiappij Donl ere Spaarne 58 Haarlem Aaj i ZeiiÉwIijders en Zeniiwzwakken TbBDB in de 35o oplage veraoheneD ran het boek vDo Ze Bèbroetd en aadbevoISn door de heeren Prof H r Meriniére Parij I Prengruber i Uujardln Bau I metZ Parijs JBouohot fatii8 Geh Satli Dr SpberiQg Km i Oez Riah Dr CyurkowooW ky Weenen Opperstafarta Pn Jechl Weeuonl Opperslafsrla Dr SohieSl Essial Ofcef arts Dr Darses Parijs Ohef arta Poro tier Akca DjBtrictaarts Dr Grc Bsmann Jgblingeo f nita ni4rictsarl s Dr Busbach irk Ki ankaris Dr Steibgrebeï Charaiiton F jConsul Dr jv Asotenbaoh Corfu nled Oorrazzal ADgevill Lavabre i rijb Wille Taifkirohenl CablllOt Arcnclu i fórtget lonzao Quilloaeau Boi deauz LabatUt BordeÜux Bougavel La Per rière L Hlrsohfeld Weenen 1 a Lieber Innsbruck Hammer Plauen II Weiner Weenen AuSt Brocton Matusohlechner Brixn uuwziekten en Beroerte Uiddelen ter voorkoming en geneslQg Uet doel ran dit werkje ia keonia te varapreideti otatreot tien aard der zeeuwzwakte bare borzakea en gevolgen oaderrioht te geven en genezing te viadea Het handelt over het bekend worden van de FhyatoloelBol ontdekking iiott op de eenvoudigst denkbaVe wijze op ons aenuwgestet kan aewerltt worden en wel met eon suooes dat zoovel een groot aantal uitatekende artsen als de geneefkundige pers aanleiding tot disouaeie geKevuii heeft l Hot tordt Mhaiva aan ieder dte aan ziekelUken zeiiiWvttoe8t iil l of zoogenaamde zenuwaoh gheld lijdt welke zWkenmarkt door habitueele hOofdpl Wl nlt ngena m gevoel verder aan zieken Ó erte getroffen z jn ♦ da t evolgen koopaede aan rerlammlngen SpraakilelUk spreken StUf held in de geriohten ep Voortdurende pMni In aeselvé paTeeleizwakte toestandoil EwEkite vm gehfngpn lap looediéid enz n die reeds geneeskundige Ul0 Inriepei i en door ck bekende huli hiiddel als thoudings ei koudwaterkilren inwrüvingen ieotriseeren Aalvanlseeren damiteodder of I baden geftim getlezing of beterlngf verkregen lo ijk ainalle BJM sonlen die vreezen doOr boroerte ervallGU teiwinrdan eu daartoe reden liebboo J wegens Ksoh nseien van liSf durend angstgevoel beneVeMheld Van hoofd babtlplin met aanvallen vant uize giSine conBWtie groote gevoeligheid opgewondenheid Sliiii loostieid algemeene liohanftemke ontrust on of die dooi M tfaar van tydeii aüVonétif ll ParijJ B T Parijs J verlies of n ï ligheid flikkerfn en donker worden vq r de J Pi gevoel ouder het voor iqpfd 1 hinden oogen drukki Oorsuisen kriabelen en doof worden van h en voeten TeMus aan allen die tot de bovengyïioemde catbegoricD van ZQMUWlijderBbehooren zoomede aan bleOkZUOhtige en daardoor tol zwakte vervatlende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en lie do reaotie der geestelyke bezigheid voorkomon willen drin mil aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje ta stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te jl Amsterdam M CLEBaN Co HeiligoweijU Rotterdam ï K van santen ROIjPP ConSHoofdstaeg 1 utrecht LOBRY PORTON Oudegraoht b d GJItrdbrug F 48 TREKKIi G 19 October 1895 Hollandse he maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 Il Loten voor f 10 VEKKRIJGBAAB BIJ A BEINEMAir Zïï LASGB XlBlfDMWBG D ÖO 2Ji Patent H Stollen M itUrl Imnlrllt lUiiUct mi tliilg trit uuti nr Hint FlMUil Ver growe Mrfolg tien WQPÏIUÏIQ un ero patent H Stollen errungen hat Atilais zu nrsohlêdam werthlosen Nacfiahmungen gtgebên Mu ktufe daiier amere stefH schai fen H Stollen nur ron am Irool oiitr in wietm £ iutihtndluitien In É Mt miitr Pl kat fwU n bmMtdn uiigett ngt Ut = Pr Ulietmi unti Zeugniêté get ml franoo bitt m LTk Wnt is d bwto mwisTing tigea Jioht fc AnkerPaiii ExpeHer StoUwerclifsclie Borstbonbons gefidniceerd na voorschrift van den Tgf liMUMttlililwiaaateinailentege kon UniTersiteits Prot Gehm Ho ad aiai j toker PiiiilxpEner Dr Hariett Bonn hebben sedert 60 Jaten Wit iMd m i0d r hTiügezia s gg Arterlaifllxpeller als verzachtend middel tegen hoeeton beesohheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen B spoedige afwisseling van wanne Fiüa to CKt VS eaat en f 1 26 de Sasah ToorumdaB ia de maeata Apathekea en by F Ad BSokier t Co te Betterdam en koude lucht is t bijzonder aanberolens wardig een bonbon te gebruiken Teipakking Geele pal es 25 oent Alom verkrijgbaar BINNENLAND GOUDA 26 September IlSS Da op de Bodegraafsche tentoon t liog van TM enz gebonden den 25 September jl met de 2de pry bekroonde vaatbont Schot van ï T d Mker te BazeiAswonde ia i ngekocbt wor slager C van Veen A n alb iar en beden pnd ten zijnent geilacht t bezich igf n 1 To i eenigen tyd geledeo ten goiolge vao y hfit oDwader de hooiberg tbu dan lutdboawer W O te Stolwyk ia braoct geraakte had een appelboom niet ver van de Tlammfett etaande bet BVMr te Terantwoordep iSijt s bladeren Terz i tgden allen nn d appelen hipgen byna gebraden ia den boom Thans biedt diezelfde toen half verbrande boom een itierkwaardig Bcbonlfvapel aan hg staat n1 in vlollen bloei zóó liat de bloeaema op sommige plaatsen de takken omkranien en er ia geen enkel blad aan te bespeuren Men meldt uit Zaveahnizeu Bet aantal hazen in den Ëendrachtapolder is zioT gering Verleden Vryd gingen vyf ji era met twee potadragers en vyf honden op de jacht Ze jamden den geheeien dag eu Hohoten slechts vyf haxen Meer waren er niet ta EÏen De oorzaak ervan ia dat de polder zoo afgestroopt wordt Vroeger was er een jachtopziener maar de tegenwoordige eigenaars der acht achten dit niet noodzakelgk vandaar het jgeringe aantal bazen De werklieden vereenigin ï Hnlp in Noodt te Zevenhuizen heeft aan haren voorzitter een stoffelyk bewya van waardeering voor zyne moeite aangeboden Siuds vyf jaren fungeert de titularis als zoodanig en al dien iyd heeft by geheel belangeloos zgae gaven en krachten gewgd aan den bloei der vereeniging Te meer wordt dit door de werklieden op prys gesteld omdat hy buiten den kring dar werklieden itaat eo wel in de lasten maar niet in de tasten der vereeniging deelt daar hy er geen gewoon lid van is De bloei der vereeniging is voor een groot duel aan hem te danken I Zondi morgen werd Ds G Tonw ia syn dienstwerk by de Ned Herv Gemeente te Linsohoten bevestigd door Da J D van Arkel van Eliaoom met eene rede naar aanleiding van Band 15 vers 26 In de namiddaggodsdienstoefening Meld de bevestigde zyne FEVILIETOM Eet dure Zijden Kleed Sn roet deze oogea zag zij don beambte dar acoijaaea aan en vroeg met hare iadrukwakkende stem v igt gij de ambtsnaar die mijne zyde heeft aaugpbondenF Het ja kwam als het sachte geluid eener krekel ovtar de sidderende lipptn van den beer Lehmao ïlare fonkeleode oogeo richtten zich nu op den l kei Ie dat de kerel Jean die my tweemaal als de leadresseerde betiteld heeft Om u te dienen uwe kooiaH ke Hoogheid dat ia hij Êo gy mgnheer ii dit mijne sijde dia gij daar onder den arm draagt F De trillende lippen piepten nogmaals een ja De prioies strekte den arm uit en wie had do gebiedende stem kunnen wederstaan waarmede sij zeide Geef hier de zijdel Hij reikte haar oogenblikkeiyk het pak toe de priDaes maakte het papier los beaohouwde vluchtig het schoone goud brooaat en wierp het toen acbteloos op en stoel Ik heb u laten bevelen mij de zijde fetf te bren gen zeide zij terw t hare oogen weder verpletterend op den geheel onthutaten ambtenaar geriobt lotreêrede Het tekatwoord ontleende by aan 1 Cor 3 vers 11 I Zoowel des morgana als iuzondarheid des namiddags bevsltte het kerkgebouw ene talryke aobare belangstaUeoden Beide plechtigheden werden door E mbtsbroeders uit en Tan buiten deu ring IJaelatein bygewoond j Dinadt ib Ae 8 jarige M wonende aan deLambertuBstraat te HÓtterdam op den s Gravenweg door een rytnig bestuurd door J t JL uitNieuwerkerk overreden De jongen wildeWoorhet paard den Weg oversteken doch Tiet Eeuder achterwieleïi ging hem over het lichaam Dinsdagmiddag viel vrouw Ef B wenende te Nieuwerkerk aaa den IJsel op deo Ooatzeedyk naby de gasfabriek te Rotterdam door eea schok van een wagen Zy werd vrg ernstig aan Imkerarm en Bchoader verwond Tot rapporteurs over de Indische begrooting voor 1896 zyn door de afdeelingen der Tweede Kamer benoemd de heeren Van Gennep Pynaaker Bordyk Van Uyn Cremer en Tydeman Tot lid der Tweede Kamer voor Vecbel werd gisteren herkozen de heer Van Vlyraen met 803 van de 843 geldige stemmen Bat O M hy de rechtbank te Middelburg heeft een jaar gevangenisstraf geëiaoht tegen J J V d B rijtuigfabrikant te Amsterdam wegtns het op sluwe wyze oplichten van de firma J J Beunke Zoon te Middelburg Den 3den October zal voor de rechtbank te Groningen dienen de zaak van den getrouwden scheepakapiteio S beschnldigd in Engeland een nieuw fanwelyk te hebben gesloten Maandagavond bad te Dordrecht een druk bezochte byeenknmst plaats die uitgescbreven was door een Tyftal vooruitstrevende vakvereeniglngen Bet doel was de beteekeuia van de werkstaking der Amsterdamache sigarenmaker in het licht te stellen Daar er te dier stede geene organisatie der sigarenmakers bestaat badden de vyt Takvereenigingen zeide de voorzitter dat zaakje voor beu moeten opknappen De heeren H J J Eichelaheim sigarenmaker en C Oorneliasen beiden uit Amsterdam voerden het woord De voorzitter dealde op het einde der vergadering mede dat de v f vakvereeniginffen ik u Qtet I waren Maar heb ik u niet nog wat laten Z ggen Ja uwe koninklijke Hoogheid stamelde de hoer Lehman nog iets Wat dan Uwe koninklijke Hoogheid heeft mQ laten zegfCen dat ik uit uwe eigene handen de boete voor de zijden stof zon ontvangen Dat zult gij ook Gy zult de boete van da jrgeadresseerde ontvangen En de prinses deed glingseeceBohrede voorwaarts hief den arm op eu er auisde iets door de locht en er suisde den heer Lehman iets op de wang en voor do oogen De prinses had aleohts eene kleine hand maar de oorveeg dia z den heer Lehman toediende bewees hem dat ook prinsesBen net kleine handen oen eerlijk man somwylen ter dege pjjn kunnen veiiooruakeo £ n om hem te dien opzichte niet den minsten twijfel te laten suisde er tegelijk iets aan den anderen kant door de lucht en ook de andere wang gloeide van pijn en besohaming tfZoo zeide de prinses bedaard ik heb mijn woord gehouden en u de boete voor myno zijde met eigen band uitbetaald Maak nu dat ge weg komt I Jean breng hem weg Maar wat scheelt u Jean P Wat trekt gij voor gesichtenF Niels ik Maar Jean kon zich niet langer goed bonden en bij borst uil in een gelach dat te luider en te hartelijker was dewijl hij het eoo lang bedwongen had Hij wilde beproeven om vergiifeais te vragen maar het laoken verstikte sijne woorden en hij kon slechts smeekend de handen opheffen tot de prinses die zelve medegesleepl door het komieke tooneel op eens zelve luide begon te Uoben eu met die deze vergadering uitschreven besloten hebben dat zy die bat missen knnneueen uur arbeidsloon en zij die het niet kunnen missen een balfnnr loou znllen storten zoolang de werkstaking duurt Zaterdagsavonds is voor het afdragen der gelden gelegenheid in het Werkmansgebouw Hun die daartoe niet in de gelegenheid zyn beval spr aan een fiioken strydpenning aan den uitgang der raat te offeren Hy eindigde met den aanwezigen sigarenmakers op het hart te drukken hier eene afdeeling van den ooud te stichten Onder het zmgen van het Vryheidaliedcgiog de vergadering uiteen By de manoeuvres der troepen zyu te Aalsmeer twee infanteristen ernstig aan de band gewoud De eerste kreeg bij het stappen in een sloep een ba onetsteek en de andere schoot zich op den patrouiUeposl op den Uiterweg in den pols Op eeu wachtpost leuneude met den arm op de tromp van den loop vau zgn geweer zooals soldaten ge voou zyn te doen werd door een voorbygMud kind de trekker overgehaald en bet schot ging hem door den pols Door spoedig aangebrachte hulp kou heen het eerste verband van het Witte Kruis dat in die buurt te verkrygen was worden aangelegd waarna hy naar de kazerne van het fort kon worden vervoerd By de fabriekainspectie wordt een hoofdinspecteur aan het hoofd gesteld die een der zes ressorten onder zich zal hebben maar overigens chef van algemeenen dienst zal zyu op een traktement van f 4500 Naast hem zulten er dan zyo vijf inspecteurs op f 3000 tot f 4000 eu verder zes adjunct inspecteurs op f 1500 tot f 2500 Hoewel toegevende aan den eisch der Kamer dat geen ondei eachikte ambtenaren bevoegdheid zullen hebben om roorschriften te geven acht de Regeering toch de aanstelling van wetenscbappelyk gevormde adjunoteu beter dan die van opzichters Zy zullen bewyzen hebben af te leggen van kennis van de hygiëne de sociale wetgeving en het administratief recht en bovendien van technische bekwaamheid Bet badseizoen te Scheveningen wordt Maandag om 4 uur gesloten en Dinsdag morgen het hotel Karh8us Over t algemeen zyn de directies der hotels zeer tevreden over het afgeloopen seizoen zegt t iVad c eu niemand zal de waaraohyolykheid daarvan betwyfelen de hand naar de deur wees Dfl heer Lehman woedend en toch gedwongon tot oen eerbiedig zwijgen volgde met gebogen hoofd den nog altijd lachenden lakei die hem tot aan den uitgang van het kasteel geleidde ea hen toen met een boosaardig spottend gelaat vaarwel zeide Langzaam en als verstomd van schrik keerde de heer Lehman in de zaal terug en de heer controleur en zijne collega s die reeds lang met ongeduldige nieuwsgierigheid op hem gewacht haddei ontvingen hem aan de dear der zaal terw l zg hem in gespannen verwaehting aanzagen Hg hield den zakdoek voor de linkerwang Na mijn waarde col ega vroeg de controleur ij gij goed ontvangen en brengt gg het geld F Hij schudde het hoofd en hield nog altijd den doek voor de wang Hoe F De prinses heeft u het geld niet gegeven F Zg liet toch zoggen dat zg u zelve de boete wilde betalen Dat heeft zij ook gedaan mompelde de heer Lehman maar niet met geld Wat F Gij zegt dat zg de boete betaald heeft en tooh brengt gg geen geld Wat heeft de prinses u dan gegeven F Wat zij mij gegeven heeft schreeuwde Lehman woedend terwgl hg zijn zakdoek weghaalde en zgne purperroodo opgezwollen wang liet zien dat beeft zg mij gegeven verder niets Ik begrgp u niet mgn waarde t Gg wilt toch niet zeggen dat Dat mij de prinses een paar oorvegen gegeven heeft 1 schreeuwde Lehman woedend terwgl hg met dea voet op den grond stampte Ja dat wil De afdeeling Hengelo ran de Sociaal demokratische Vereeniging beeft in een strooibiljet rekenschap gegeven vau haar optreden hy het bezoek der Koaiagionen aldaar tengevolge waarvan eea twintig arbeiders aaa versohillende fabrieken ontslagen zyn In dit biljet wordt o m gezegd dat t doel der werklieden niet was de vreugde vau anderen te storen noch om de Koniafinuaa te beleed en Zij hebben zich willen verklaren tegen eene instelling die zooveel geld kost maar zonder haat tegen de Koningin of hare moeder en willen protasteeren tegen het doen van uitgaven uit de gemeentekaa voor versieringen bouquetten ene Het internationaal brandweercongrea heeft de belangryke vraag behandeld wat er gedaan kan worden om de petroleumbranden te beperken Wederom is koowel uit de ifttenMsftota voordracht van dr Lobrj de Brtiyn als tiit de beraadslagingen geblekeïi hoe moeilyk en ingewikkeld dat vraagstuk is Zullen de branden door petroleum veroorzaakt sterk verminderen wanneer het gebruik van niet voldoend gezuiverd petroleum wordt TerbodeM P Dit werd door de congresleden volstrekt niet algemeen to egevea Gebrekkig maaksel der lampen en roekeloosheid hy het gebruik der lampen of van petroleum zyn TolgenR anderen iaat minder vealvnldig voojrkomende oorzaken van brand Het streven zal dus moeten zyn zooveel mogelyk de verschillende oorzaken te beitryden door voldoende waarborgen Al weet men door internationaal overleg den invoer van te lioht ontvlambaar vocht af te snijden of door anivering ter plaatse zelf zooala de inleider wenschte het gevaar te verminderen al zou men er in slagen betere lampen algemeen in te roeren dan nog is men niet gewaarborgd tegen roekeloos en onroorzichtig gebroik In dit opzicht echter kon wellicht reeds veel gedaan worden indien de strafwet strenger wer4 toegepast Ons wetboek van strafrecht althans en zeker ook de meeste bnitenlandsche stellen niet alleen straf op opzettelyke brandstichting maar ook op die welke aan schnld is te wyten dus aan roeketooaheid nalatigheid of onvoorzichtigheid Toch verneemt men nooit of zelden dat krachtens die bepaling art 158 een vervolging is ingesteld Dit zal wellicht daaraan zyn toe te schryven dat de aanwezigheid van schuld niet gemakkalyk is te bewyzen en door de gevolgen van den brand zelf het onderzoek wordt bemoeitykt Is echter de bewering juist dat zoovele branden ont tnan door het ik zeggen t Ja een paar oorvegen heeft zg mij gegeven als ik nooit van eene prinses voor mogelgk gehouden had Ëott luid schaterend gelach van den hoofd controleur waarmede zijne beeren collega s instemden viel hem in de rede en rolde als een donder door de nu ledig geworden zaal Ja lacht maar schreeuwde de heer Lehman met tranen van woede in zijne oogen Ik tal het er niet bg laten ik laat mij zulk eene vernederende behandeling niet welgevallen Neen zeker niet ik zat mij tot den koning wenden ik zal van heul voldoening vragen I Aan den koningF vroeg de hoofd controleur Mgn waarde dat ia een huertgk idee Van de prinses hebt gg eene dikke wang gekregen en de Koning zal u met een langen neus laten aftrekken Rn nogmaals weergalmde oen koor van laehendo temmen en krijschto den heer Lehman in de ooren Het was een geluk voor Lehman dat het juist twaalf uur sloeg dat bet roor van daag slechts halve dienst was en hij dus naar huis kon gaan om z ja verdriet en zijue woede in de stilte van bet huiaalgk laven te kunnen verbergen Maar ach voor hem bestond er heden geen butsolgk teven I Het geweigerde zgden kleed hing als een rnuwsluier over Bika s aangezicht en geen vriendelijke blik uit de schoone anders zoo vroolgke oogen ontving den terugkeerenuen echtgenoot Zg rroeg hem ook niet waarom hg de linkerwang aoüter zijn zakdoek verborg zg zag hem aan met do uitdrukking eener martelares die tot haar folteraar zegt Zie dat duld ik door a I Zal de foltering nog niet eindigen ffordtvtnolfd