Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1895

baren tyd zon gelieven te bestadaa aan ds behandeling van de wet nopens de personeels belasting waarvan oak in verband met de kieswet de spoedige herziening noodxakelyk is Wanneer de Tweede Kamer eenerzyds zelfbeperking betracht en andererzyds een beetje van haar rnst opoffert en tot December doorwerkt kan men zeer wel t personeel en de budgetten vóór Januari 1896 afgedaan hebben en dan staan we in t nieuwe jaar terstond gereed voor de kieare hthervorming Als t zoo ging KOU men de Kamer zoo E e sterven moeO nog berdenken als een werkzame vertegenwoordiging qui a bien mérité de la patrie De heer Abkoo is een van de weinigen die nog nooit per spoor gereisd hebben fiy woont in een dorpje by Rotterdam Dooh uQ onlangs was hy toch tot het gewichtig besluit gekomen eens naar Amsterdam te atoomen Hy maakte daartoe gebroik van de StaatsBpoor Als by eenigen tyd alleen in een conpé tweede klasse heeft gezeten wordt het portier opengerukt en hoort hy zich toeroepen AbkoQ uitstappen Abkou stapt uit en na het station verlaten to hebben kykt hy zoekend rond Zoekt u iets mynheer vraagt h m eeo welwillend iemand De Kal verstraat De Kalveratraat Die is hier niet die is in Amsterdam Welnu ik bso toch in Amsterdam Zeker niet Men hiaeft my toch gezegd hier uit te stappen Dat zal wel niet Ik heb het duidelyk gehoord De condactenr deed de deor open en zei Abkon nit stappen Ik dacht nog boe komt die man myn naam zoo te weten De heer Abkou was moeielyk te orertuigeu dat hy te Abcoude was uitgestapt maar eiodetyk moest hy het toch wel gelooven Hy heeft er spyt van op zijn ouden dag nog vau de apoor gebruikt gemaakt te hebben Eoho ülrecte Spoorwegverblodingen met GOUDA Zomerdleost 1895 AasgevaDgeD 1 Mei TUd van Greftnwicli 1 44 RDA H10 89 10 88 10 89 10 46 10 68 9 86 10 10 86 eOUSl DEN HAIO Ooul 7 80 8 86 9 09 9 8710 80 1 0 60 18 1818 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 99 8 64 9 64 11 O Ze M 7 49 8 47 H OÏ 18 87 4 6J 8 01 0 06 Z Zegw 7 68 6 66 11 18 18 46 6 08 8 18 10 16 X J liU 10 Ó 10 48 Vl V 18 4 lil l h 4 56 4 1 7 M6 6 7 7 4 4 lil l 9 lO i u Jo eOUDA tJTRBCHT 8 81 9 0B 10 19 11 19 48 8 S8 8 17 4 16 4 47 6 57 6 56 8 8110 18 K 50 6 64 n l4 2 87 7 10 10 89 B 69 7 03 8 13 H SS 8 84 6 05 6 17 7 18 8 48 10 87 6 18 788 8 28 8 41 9 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 S 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 n n II I k k MMTBKSAM 30ÜÜA AM8TERDAM 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 56 10 16 10 10 18 46 l 4 80 1 41 8 18 11 11 ODTOoruohtiij omgaan met lampen of met petrolenm dan moet dit toch in en elegeTtlten te bewyzea z n en dan tot vervolging leiden Ëenige reroordaetingen of ook mnar rerTolgingen op grond van roekeloosheid of ouToorziohtigheid zonden allicht Indruk maken en afiüchrikkend werken Het denkbeeld om van gemeentewege de petrolenm te doen Kuiveren ware zeker wat den eerst Tereischten wiarborg betreft Try afdoende Maar is het van de gemeente te verlangen dat zy daarioor wellicht zeer belaogryke uitgaven doet terwyï de brandweer reeds zooveel kost Het vraagstuk is zeker nog lang niet opgelost maar het is zeer nuttig dat het op een internationaal congres ter sprake ia gekomen De congresverslagen zallen onder de aandacht der regeeringen moeten worden gebracht Misschien is men dan op een volgend congres wat verder gevorderd Het hoofdcomité van den Algemeenen Nederlandachen Diamantbewerkersbond heeft aan de leden mededeeling gedaan dat de leden vau dat comité de beeren H Polak J A van Zutphen Jr Ilerman Kuyper D P de Vries Dzn en A G Blitz als zoodanig ontslag hebbeu genomen Ala reden geeft het comité op dat reeds herhaaldelijk de laksheid der leden moest geconstateerd worden waar z ondanks de meest dringende oproepingen voor de meest belangryke onderwerpen nalatig bleven om de nitgeschreven vergaderingen te bezoeken waardoor de geregelde gang van zaken onmogelijk gemaakt werd terwijl diezelfde nalatige leden niet schroomden critiek te oefenen over genomen beslniten Daarbg kwam dat zonder protest de hoofdoomitéleden verraders werden gedoemd en dat op de vergaderingen en ergeriyke geest van anti semitiarae was waar te nemen Naai bet Hbl verneemt bestaan er plannen aan het gemeentebestuur van Amsterdam vergunning te verzoeken het hoofdgeboaw van de wereldtentoonstelling of een gedeelte daarvan dezen winter te laten ataan om daarin een wielerbaan te bouwen waarop wedstryden zouden kunnen worden gegeven Het benoodigde kapitaal zoo reeds gevonden zyn Gisteravond is te Heerenveen gevankelyk binnengebracht zekere Dirk Boek boerenknecht te Grefeld tydelyk te Donkerbroek verdacht van levensgevaarlyke verwonding dooK K n steek met een mes in de linkerzyde van een der notabele ingezetenen L Hartbolt Aanleiding bestond er niet Alteen ondersteunde Hartbolt een aanmaning van den veldwachter aan t adres van B om zich rustig te gedragen door B toe te voegen Ja als je hier komt om lawaai te maken blyf dan liever in Duilschland t B ontkent de mishandeling Dinsdag In den loop van den namiddag hebben ook de 10 sigarenmakers die by den heer Schuit te Utrecht aan den arbeid waren gebleven de werkzaamheden gestaakt De beer Schuit deelde ons oog mede dat hem door zyn gezellen geen inzage van de boeken is gevraagd hy denkt er trouweos geen oogenblik aan aan het honds cOtaité aan zyne gezellen of aan wien ook inzage daarvan te geven Gistermorgen hebben de stakers hun laatsto werk dat zij gemaakt hebben afgeleverd Honne bonding tegenovejr den patroon was nog even beleefd Daar de stakers aan hnnnen eïsch bleven vastbonden is er in den toestand geen verandering gekomen 11 D Het 6a aardrijkskundige congres onlangs te Londen gehouden werd namens de Nederlandache Regeering bygewoond door het Kamerlid O J H van Limburg Stirum die nu een verslag heeft uitgebracht dat is publiek gemaakt in de St Ct van heden 6 30 7 Belangrp vooral zegt de heer van Stirum was bet debat over AfriVn omdnt de beroemd 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 08 6 18 6 81 6 89 6 86 7 96 7 88 7 89 7 48 7 16 Oeuda Moordrecht Kiouwerkerk Oapells Rotterdam RotterduB E Ctapell 8 10 Hiouw r1cerk 6 19 Uoordrwlit 6 86 7 46 5 86 6 40 7 56 8 6 50 6 64 5 69 7 03 8 Ï8 Guuda Oudew Woerden Utrarht 8 BI 9 10 40 7 69 Gouda Amsterdam Wd Oond 6 88 sten onder de Atrika reizigers ar aan deelnamen 31atin pacha die ettelyke jaren gevangene van den Mahdi was en van wiens narrow escape nieuwsbladen en tydachriften nog onlangs vol waren deed zyn gehoor trillen vau aandoening door de byzonderheden omtrent zijn gevangenschap zyne vluchten wonderbare uitraddiug voor welke God in het openbaar te danken t hem een behoefte was Graaf Joacbim vod Pheil de bekende Duilsche pionier ia tropisch Afrika gaf belangryke beschouwingen over de ontwikkeling van dat werelddeel en over de middelen om daartoe geraken Studie van de hjgiëoe der tropen grondige kennis van het land waartoe de hulp der gaographiBche wetenschap onontbearlyk was bet brengen van den neger tot arbeidzaamheid dat waren de hoofdmomenten van zyn betoog Omtrent het laatste punt zeide hy dat nog de stok oogjb de philantropie den zwarten broedere loc meerderen gver zouden brengen alleen de vermeerdering zynet behoeften zon de neiging tot arbeidzaambeid in hem opwekken Teach him to want and he will work Zyne beschouwingen over bet nut der wetensohappelyke geographic lokten eene critiek nit van den Afrika reiziger Stanley die de waarde van de aardryksknnde als wetenschap trachtte te verkleinen en energetic pioneenng vpel hooger stelde dan scientific geography Op dezen zonderlingen uitval werd hij door Pfeil gediend Deze noemde zich lelven een pionier meur dan een geograaf en toch was hy van meening dat als eenmaal het eerste ruwe werk is gedaan de wetenschap aan het woord moest komen Pioneering hoe verdienstelyk ook heeft niet door de wetenschap gerugsteund weinig of geen waarde voor de geograj ie Oük werd het in kaart brengen van het zwarte werelddeel besproken Naar aanleidiuK van hetgeen daaromtrent door de generaal E F Chapman werd gezegd benoemde de president eene commissie van geografen uit verschillende landen met de opdracht een plan te ontwerpen likely to mees the approval of the Congress Een hors d oenvrec werd geleverd door den heer C E Borchgreviok een jongen Noor Zyne mededeelingen vormden met de difcussie over Afrika de gewichtigste momenten van het Congres Bg gaf een hoogst belangryk overzicht van zyn tocht met bet stoomschip Antarctic naar de Zuidpool itreken Hy had niet alleen eilanden bezocht waar sir James Ross met de Erebas en de Terror hem was vóór geweest maar ook andere plaatsen door dien koenen ontdekkingsreiziger niet aaugedaan Ook was hy de eerste m met zyne reisgezellen den bodem had gedrakt van Victorialand het zuidelgkate werelddeel door hem ongeveer tweemaal zoo groot als Europa geschat Het zuidelijkste punt waar h kwam was 74 gr Z br Naar aanleiding van deze mededeelingen sprak prof von der Steiuen den door alle aanwezigen gedeelden wenscb nit dat nog vóór het einde dezer eenw de onderzoeking van de Zuidpoolstreken tfoor verschillende wetenschappelyke genootscbapptin mocht worden ter hand genomen Van de yavelden werden de toehoorders in het hart der tropen verplaatst door prof dr C M Kan voorzitter van het Nederlandsoh Aardrykskundig Genootschap Hy gaf een belangryk verslag over den stand der onderzoekingen in de westelyke helft van NienwGninea vooral was voor Nederlanders van gewicbt eyn betoog hoe wy onder min gunstige omstandigheden te exploiteeren hadden toch niet zoo hadden stil gezeten als men in t buitenland scheen te denken 19 09 18 88 18 89 18 86 18 48 18 68 11 O T T K 9 61 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 17 18 88 T 47 8 8 65 De Flngelscbe regeertng heeft een Blauwboek uitgegeven behelzende bet algemeen verslag over de loonen van de workliedenklaasen in het Vereenigd Koniokryk DaorDJt blykt dat de loonen in het algemeen gestegen zyn sedert 1886 maar er bestaat een groot verschil niet allfen in de onderscheidene industrieën maar ook in hetaelfde beroep al naar gelang van het deel van bet koninkryk waar bet wordt uitgeoefend In het algemeen vindt men de hoogste loonen in Engeland pn de laagste in Ierland De vrouwen worden overal veel slechter betaald dan de mannen hetzelfde ia bet geval met de meisjes tegenover de jongens Te oordeelen naar de openbaar gemaakte statistiek is de dienstbodenstand het meest winntgeveud voor vrouwen Van de naaisters v rdieut maer dan de helft slechts tusschen 10 en 15 i hitling per week onguveer 1 pCt vau haar verdienen 25 sh en meer De hoogste loonen worden betaald aan de drukkera en zetters der groote inrichtingen aan het personeel van dagbladen en aan graveurs 37 g pCt van de werklieden in dit vak verdienen 2 pond en meer in de week De zoogenaamde skilled labour wordt in Ierland dtkwgts beter betaald dan in Engeland De boerenarbeiders schynen niet te deelen in de algemeene loousverhooging integendeel zyu deze loonen in sommige districten gedaald In Wiltshire waar in 1880 81 het gemiddelde loon 12 sh bedroeg is het nn nog 10 sh Merkwaardigerwijze ia in Schotland waar de bodem arm en het klimaat weinig gunstig is het gemiddelde loon der boerenarbeiders gestegen tot 12 sh Uit het rapport bigkt tevens op hoeveel de soldaten aan de natie komen te ataan Een infanterist kost het land £ 40 per jaar een cavaleriat of artillerist £ 45 Bij de marine bedragen de kosten voor bet onderhoud der matrozen en gegradueerden tot den rang van officier per hoofd en per jaar £ 59 Aldus betitelt de Zuidafrikaansche Expre haar rubriek anecdoten die om het merkwaardige taaltje dikwyls vermakelyk zijn voor den Hollsndschen lezer b v Halte zeg n kat kan goed in die donker zien c merkte Willie een dag aan tafel op maar Bessie kan dit ook doen want gisteraand toen Mr van As in die voorkomér kom waar zy in die donker alleen was toen hoor ik zy zeg maar Hennie jy bet nooit van morre jon baard geacheer c Wi lie kreeg na dinner op zyn baatje van zyn snster De Haagsche correspondent der ZaanLCt spreekt de verwachting uit dat de bekende vermaning van den heer Gleichman ten gevolge zal hebben dat althans eenigen tyd sommige Kamerleden hunne breedsprakigheid zullen beteoKelen Over de werkzaamheden der Kamer laat by zich als volgt uit Nog deze week zal het werk iu de afdeelingen der Kamer aaovangen en vermoedelijk zal bet ook in de volgende worden roortgezet zoodat het begrooting ouderzodk in de eerste helft van October zal afloopeu Met eenigen goeden wit en met de ooodige zelfbeperking ook by de schriftelijke gedachtenwisaeliug kan dan in November zoowel het Indisch als het Staatsbudget worden afgedaan zoodat ook de Eerste Kamer eens geregeld werken en de begroot logs wet ten voor Januari behandelen kan Dat m wel eens weer geschieden sedert jaren heeft men onzen Senaat een zot figuur laten maken met budget debatten in Januari en Febrnari Ën dit jaar kan er te gemakkelyker met watspoed worden gearbeid omdat de begrootingenop zichzelf weinig stof opleveren voor breedvoerige beraadslagingen en wijl de politieketoestand evenmin langdnrige gedachten wisselingen schynt toe te laten of te wettigen Weverkeereo op parleroeutair gebied in een periode vao overgang alles wacht op het kiesrecht Laten onüe politici zich dus beyverenons spoedig aan het nieuwe kieswet debat tebrengen I Inmiddels zal er zoo t zyn moet nog eeo mooie gelegenheid zyn om te praten als men zoodra het sectie onderzoek der begrootingen ia afgeloopen iuatede van vacantie te nemen om krachten te verzamelen voor de pobüeke beirootingscampacnp den beschik M schryft aan het Nieuw Padaogsch Handelsblad uit Fore van der Capellen onder dato 31 Juli jl Gy zult u zeer zeker herinneren dat tn de eerste helft van Febranri jl zekere Toeaokoe Sati van Poelo Poenpjoeng zich by ona hoofd van bestuur der Padangdcbe Bovenlanden heeft vervoegd om zich onder de suzereiniteit van het NederlandschIndische gouvernement te stellen Die handeling schijnt niet goedgekeurd te zyn geworden door de radjas van Tiga Solo uitmakende bet bestuur van Batang Hari waartoe Poelo Poendjoeng behoort bestaande uit Toeaukoe Baginda Ratoe RadjaSigoeo toer Radja Kota Besar en Radja Padang Lawas Niet dat die Radjas afkeerig zijn van een vreedzame annexatie by het Nederlandsoh Indisch gebied maar Tooadkoe Sati moest hen ter zake geheel en al hebben genegeerd en voor de toekomst vreezen de miskende radjas dat de radja van Poelo Poendjoeng hen bofen het hoofd zal steken en gesteund door ons gouveroement eenmaal over hen zal heerscheo En jaist die kleinen potentaten zyu zoo tnk op hun gezagl Zij dulden wel gelyke naaat zich maar hebben den grootaten hekel aan een Mm die zich boven hen wil verheffen En d f it zoo natnurtgk Dé twist hierover moest nogal hoog hebben geloopen althans zoo de berichten vertroowbaar zyn partyen hebben naar de wapens gegrepen en den 15en Jnli jl zyn de vyandelykheden geopend By die gelegenheid kwamen de vuurwapens voor den dag m een zoo groote hoeveelheid dat men zich met verwondering moet afvragen Hoe komen de Ini aan al dat gevaarlyk goedje Een geluk is het echter dat de inlanders in den regel vuurwapens zeer xlecht hantaeren en evenals de Ghioeeren 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 7 11 7 68 7 69 8 06 8 13 8 98 3 48 4 08 18 80 6 48 8 60 9 10 6 80 e so 6 81 6 44 6 60 8 63 4 90 9 08 6 81 7 80 8 10 8 60 O O D D 1 11 60 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 4 40 O o U U i 9 41 9 80 9 6 6 1 8 09 8 89 4 0 DEN H t i B sHage 6 48 7 20 7 48 8 80 9 88 9 4 10 1411 8612 15 1 88 2 44 2 68 3 43 4 16 5 17 6 11 7 68 9 S6£Voorb 6 64 i t n n u 10 20 t 1 44 u 6 17 Z Zegw6 08 w 10 86 y I CS 6 18 9 B Zev H 6 19 f ff 10 46 3 0U i jv 6 42 10 08 Gnuda 6 80 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 67 18 0S 12 45 8 20 3 14 8 26 4 1S 4 4S 6 47 6 63 8 28 10 18 Stopt te Bleiawijk Kruiawsr en Nootdorp LoidBohendam 7 60 9 6 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 80 8 88 Utrecht Woerden üadewater Gouda 1 09 9 07 10 84 ff 9 88 10 64 ff 9 36 6 419 49 11 10 8 10 8 49 11 10 C T R E C H T G O U D A 10 11 84 12 60 3 10 8 68 4 43 6 36 10 83 11 51 1 4 16 6 53 S5 8 25 10 81 ff X 9 84 10 44 18 07 1 22 S 48 4 37 5 80 7 09 AMSTRRDA M Q O Ü D A AntsterdamWp 5 60 8 16 9 6 II 8 40 4 8R 6 86 Ooada TJO 9 04 10 14 18 19 IM t 20 7 46 zich meer te vrsden stellen met den hevigen knal van bet schiettuig dan met de oitwerkinjï der kogels op den vijand Het is te hopeo dat de lui het zaakje ouder elkaar uitvechten en ons gouvernement er heelemaal buiten zullen laten Ds bevolking van Poelo Poendoeng houdt zieh niet op met den landbouw uitgezonderd hier en daar een klein droog veld met ryst Het land langs de rivier staat voor een groot gedeelte van het jaar onder water en heeft een moerassig karakter gelyk veelal de streken aau de Oostknst De Batang Hari en haar talryke vertakkingen vormen de natnurlyke en meest gevolgde verbindingen tusschen de nederzettingen onderling Al bet benoodigde en wat het land niet oplevert wordt nit de Straits betrokken waarvoor in ruil worden gegeven rottan getah en gom damar Iu scheepabeqw behoeft de bevolking der Batang Hari streken niet achter te staan by die van andere kuatlanden Hun tot 30 tons groote zeil vaartuigen geven den indruk dat de bouwmeesters het van de Kngelscheo hebben afgekeken Vier van de personen die te Palermo werden gearresteerd als samenzweerders zyn weer vrygelateo onder hen ook prins Goto een jong ryk edelman die de revolution naire beweging bugaustigt Zyne arrestatie kort voor de feesten te Rome beschoowt men als een soort bravoorstnkje van Crispi Het komplot bestond slechts in da verbeelding van enkele yverige beambten der politie Een meubelwagen raakte op den boolerard de la Villette te Parys in botsing met een bonrrytoig een oploopje was t gevolg en en een agent vroeg voor het proces verbaal de namen der beide personen die op den bok van den meobelwagen zaten Zy werden verlegen draaiden er wat om heen en nu kwam het uit dat ze t voertuig met paard en al gestttlen hadden Ze werden gauw ingerekend Sfen seint aan het N v d D uit Batavia Op Portugeesch Timor hoofdplaats Delhi is een opstand uitgebroken waarby de troepen werden verslageo De secretaris en drie posthoudera werden gedood De gouverneur is met weinige sol ten naar het binneulaud getrokken Het Openb Ministerie by den Hoogeo Raad eoooludeerde gisteren tot handhaving van de bealiaaing van den kantonrechter te Bergenop Zooin waarby de directeur van de stoomroomboter fabriek te Wouw en een ander persoon aldaar van alle reeb ta ver volging zyn outiltg n wegens h et verrichten van openbaren arbeid op Zondag Het O M oordeelde dat hier eene noodzakelijke bezigheid of werkzaamheid werd verricht het vervoeren van melk van buiten naar binneu het fabrieksgebouw die niet kan worden geqoiliceerd ala openbaren arbeid iu dt heteekeais van art 1 der Zond swet ïn gezonden in Uitspraak 21 October Uit Haarlem schryft men Door een der kapiteins der sohattery te Haarlem is aan H M de Koningin eervol ontsla nit die betrekking gevraagd De reden van dezen aanvrage moet worden gezocht in de omstandigheid dat die kapitein ua afloop van eene oefening dooreenigeicbutters ia beleedigd en de schutterywet aan de officieren geene bevoegdheid heeft gelaten daarvoor straf op te leggen als ia de dader nog iu uniform Aan het station Maas te Rotterdam hebben een zestal veedry vers een waker die hen verbood zich op verboden tejrein te begeven ergerlyk mishandeld De man werd zoodanig in ayo lenden getrapt en geschopt dat hy zich onmogelyk verroeren kan en bedlegerig is Bovendien bekwam hy op verschillende plaatsen kneazingea Tegen de bedryvers dezer mishandeling ia eene strafvervolging ingesteld All een gevolg van het besluit van dengemeenteraad van Winschoten dat de gemeente de gaafebriek van de firma Eoelfsemaen Co niet zal overnemen doch een eigenhbriek zal boawen heeft genoemde firma tegen 1 October den prijs van het gas met 3 centpar meter verhoef De Minister van Waterstaat is voornemens het postkantoor te Oafistgeeat telefonisch te doen verbinden met het rijkstelegraafkantoor te Katwyk aan Zee Aan P Scheltema Bedoin is op zyu daar gedaan verzoek eervol ontslag verleend als notaris te Amsterdam Op de gemeente secretarie te Sleenwyk vervoegde zich dezer dagen iemand om de noodige papieren aan te vragen voor zyu buwelyk terwyt hy noch den joiaten ouderdom van zyn aanstaande noch dien van zich i elf wiat En dat wil gaan trouwen By de wed Hooyer te Barueveld is het miltvuur onder de koeien nitgebroken Een cadaver is op last van den districts veearts onteigend en verbrand ynitenlandsch Overzicht De anti liberalen beschikken thana in den Weenschen gemeenteraad over 78 stemmen en de liberalen over 14 Wat het eerste kiezerskorps met zyn 46 stemmen Donderdag ook doet de liberalen zyn in de minderheid De Neae Freie Presse dtelt daarom nu reeds de vraag of het niet boter is dat de liberale party uit de gemeenteraad wegblytt La t de party maar eens denken aan het schrikbewind dat de antisemieten als minderheid reeds voerden en zich afvragen wat haar als minderheid te wachten staat De joodscbliberalen partij bet atadhuia uit heeft de toekomstige burgemeester Lueger uitgeroepen en het komt de N Fr Pr voor dat de minderheid niets overblyft dan aan dien roep gevolg te geven en te doen wat de meerderheid verlangt Tndien het er enkel om te doen is dat het duizendjarig ryk voor Weenen aanbreekt en dat allen tevreden zjjn dan moeten da liberalen geen beletsel wezen en indien de bron van zegen eens onverwachts niet zoo reikelgk vloeide als beloofd is dan kunnen de redders van het christelyk volk de schuld niet geven aan de liberale koiperyen als de liberalen het stadhnia niet betreden Zoo kan de proef op de som worden geleverd meent het blad De buiten iandach e pars heeft iu deze dagen stof genoeg om breede politieke artikelen te schryven Eerst de Fransche revue mei de beschouwingen die daaraan waren vast te knoopen over de verhouding van de Republiek tot Rusland toen de Itatiaansche feesten die mede dank zy Crispi s groote rede ook nit het oogpunt der hooge staatkunde te behandelen waren en tevens ruimschoots aanleiding gaven tot eeo bespreking van de positie des pausen en tegelijk daarmee het bezoek door koning Leopold aan Parya gebracht dat uiteraard door niemand voor oen gewone visite werd Leopold is nóg in de Fransche hoofdstad Gisteren zou hy een bezoek brengen aan Versailles en daarna bet diner bywonen dat de Belgiache gezant baron d Anethan te zyuer eere zal geven Eerst Zaterdag zal de koning naar Brussel terugkeeren Le roi a amuaelc De bejaarde vorst geniet van zyn uitstapje naar Parys waarby in geen twintig jaren was geweest Hy gaat veel nit bezoekt mnaea en opera s laat zich deartisteu voorstellen en maakt kleine uitstapjes in de omatreken of plezier tochtjes op deSeioe Haar ook en dat is misschien het voornaamste heeft hy geconfereerd èa met president Faure èo met minister Hanotanx De sympathie die de Parijzenaara voor bun koninklyken gast aan den dag leggen is overigens merkwaardig Telkenmale wanneer de souverein zich in het openbaar vertoont is men getuige van royaliatisohe demonstraties Men jucht hem toe en verdringt zich om hem te zien Dit heeft een lezer van de F aro t volgende verHJe ingegeven Pariaiens nn peu fous ma foi Quels doux caprices sont les vötres Cela voqa fait toujonrs plaiair de voir un Roi Sitrtout quand c est le Èoi des autres Keizer Franz Joaeph brengt intnsschen een bezoek aan de Hongaarsche landen daar woont hy de groote legeroefeningen bij doch kan zich tevens overtuigen van de gezindheid der in Hongarije wonende vreemdelingen Gisteren was de keizer te Klanseohurg de plaats waar verledeiv jaar het proces gevoerd werd tegen de Roemenische leiders wier grootste misdaad bestond in bet opstellen en onderteekenen van een Memorandum aan den keizer daarin zetten zij namens de Roemeenache en Slavische bevolking van Hongarye uiteen hoe onbillyk de vreemde nationaliteited in Hongarye behandeld worden En het gevolg er van was een aanklacht weegena hoogverraad een langdarig en geruchtmakend proces en een veroordeeling tot gevangenisstraf waaraan de thans verleende gratie een einde heeft gemaakt De indruk dien de keizer ontvangen zal van de gehechtheid der Roemeensche en Slavische bewoners kan niet anders dan gunstig zyn Da keizer werd luide toegejuicht deputaties van verschillende vereenigingen en van de geestelykheid der verschillende kerkgenootschappen kwamen hem begroeten En allen Iratuigden hun liefde voor den troon en voor den monarch hun gehechtheid aan hun land Maar tevena deden zy duidelyk uitkomen hun verlangen naar gelykheid van rechten naar vryheid en naar vervulling der wenachen die zy reeda zoo vaak hebben geuit Het antwoord van den keizer was vriandelyk doch gaf geen hoop De monarch weet ta gosd dat niet by dooh de Hongaarsche regeering hierin te beslissen heeft Eo keizer Fran ï Joseph belooft nooit iets wot hy toch niet kan houden De toestand op bet Balkan schiereiland begint weer de aandacht te oischen Bisschop Clement de bekende leider van de RuBsisch gezinde part in Bulgarye hield onlangs eene ri devoering waarin hy zich verklaarde tegen de politiek welke vorst Ferdinand en de Bolgaaracb regeering nn volgen Iu de eerste plaats achtte de metropolitaan bet noodig dat de Bulgaarsche regeering toestemtom over te gaan tot de herdooping van den troonopvolger prios Boris tot lidmaat der Griekschekerk Deze verklaringen van bisachop Clement die naar men weet bet boofd was der deputatie die St Peteraburg bezocht zyn natuurlyk ook ta Weenen waar men in de eerste plaats belang heeft by de gebeurtenissen op het Bslkanschiereiland niet onopgenmerkt gebleven Het Fremdeoblatt het officieuRC orgaan der Oostenrykseheregeeriug beschouwde de mededingen van den bisschop als een openlyke oorlogsverklaring aan vorst Ferdinand maar dsze verklaring zyner woordeci giug den bisachSp to ver Daarom brengt biaachop Clement DU weer door bemiddeling van den correspondent van het Fremdenblatt re Sofia ter openbare kennia dat het niet zyn doel ia geweest vyandig op te treden tegen vorst Ferdinand Niettemin ia het een feit dat vorst Ferdinand het nog niet eens kan worden met de leiders der Raaai ach gezin de party Het blyft derhalve nog ouzeker of de Russische regeering ook nu weer den boventoon in Bulgarye zal kannen voeren MARKTBERICHTEN Gouda 26 Sept 1895 Voornamelijk door het buitengewoon mooie weer was de aanvoer van granen gering Tarwe 85 a 80 cent hooger Overige artikelen eveneens meer of minder hooger Tarwe Jarige Zeeuwaohe 6 2B f 6 60 Nieuws dito ƒ 6 50 a f 6 80 Mindere dito 6 a ƒ 6 30 Afwijkeade ƒ 6 a ƒ B 7B Polder B 2B a ƒ 6 Eogge Zeeuwsohe 4 25 a 4 50 Polder f 3 75 i ƒ 4 10 Bnitonlandsche per 70 k ƒ 8 30 it ƒ 5 B0 Gerst Winter ƒ 3 75 a ƒ 4 36 Zomer ƒ 3 50 l f 4 OUovallier 4 30 a ƒ 6 25 Haver per heot ƒ 2 15 a ƒ 8 10 per 100 kilo f 5 25 a 6 76 Heoaepzaad ïalandaob 8 60 k ƒ 8 75 BuitenlandBohe 7 a 7 26 Kanariezaad ƒ 8 a ƒ 9 Koolzaad ƒ 6 26 fL ƒ 7 Erwten Kookerwteu 8 a ƒ 9 50 Niet kokende f k f Buitenlandsche voererwlèn per ÖO Kilo 4 80ii 4 75 Boonen Brnice boonen 9 0 a ƒ 10 50 Witte boonen f f Duivcnboonen è Paardanboonen 5 a ƒ 5 25 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe 4 90 a 6 10 Oinquantine 6 B0 ik 6 76 Vbeuabkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen mati Vette varkens goede aanvoer handel ïlug 18 a 21 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 14Yi a 15 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handol vrij wel ƒ 0 60 a 0 76 per week Vette sobapen goede aanvoer handel flauw 14 a 24 Lammeren red aanvoer handel fiBuw 4 it 19 Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vlug Graakalveren goede aanvoer handel vlug 40 a 70 Pokkalveron ƒ 9 a ƒ 15 Aangevoerd 122 partijen kaas Handel vlug le qual 25 a ƒ 27 2o qual 21 a 24 Zwaardere 29 NoordHollandsche 20 a 25 Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter ƒ 1 26 a 1 35 Weiboter ƒ 1 05 1 20 p Kilo ZA B Staats loterij 6e Kla e Trekking van Donderdag 2 Sept 1896 No 1905 8576 m 13168 ieder ƒ 400 No S131 8427 9736 IIOIS 13064 16167 196 9 en 20965 ieder ƒ 200 No 3570 4696 6040 10036 10266 13113 15311 16370 19426 19461 en 20644 ieder 100 Prgzen tbq ƒ 70 70 8624 5669 8163 10880 12780 16438 17846 282 8889 6764 8164 10896 12864 16509 17903 325 2924 5870 8201 10926 13087 16756 17939 337 2972 6880 8305 11079 13196 16834 17990 349 3001 6916 8447 11168 13281 16864 18002 361 SOOT 6936 8616 11171 13365 16996 18091 519 3057 5941 8617 1123 13895 16083 18833 629 3134 6966 8697 11250 13407 U076 18367 575 3262 6001 8707 11276 13701 16146 18536 183 3296 6028 874 11670 13800 16268 18691 748 3484 6073 8801 11689 13877 1 280 18876 769 8676 6088 8875 11781 18897 16349 18879 776 8823 6143 9023 11761 13975 16410 19260 889 3896 6203 9082 11814 13999 166J6 19378 917 3969 6821 9206 11900 14092 16619 19422 1129 4081 6868 9864 12032 14807 J6698 19466 1868 4072 632 9820 12060 14219 16716 19709 1496 4083 6358 9376 12111 14329 16782 19792 1543 4160 6585 9429 18169 14378 16866 19896 1721 4300 6698 9666 12864 14485 16886 19976 1798 4389 6613 9680 18297 14465 16916 19999 1993 4446 7048 9635 12333 16062 170U 20114 2069 4622 7247 918 18348 16156 17169 80167 2213 4672 7881 9984 18886 15174 17201 20206 8231 4623 7469 10188 12390 16181 17816 20357 2232 4895 786 10283 18446 16209 17641 20699 2374 4980 7684 10316 12670 16263 17679 20794 8461 6074 778 10606 18710 16386 1761 80886 8481 6364 7744 10746 12768 15417 11787 M984 8631 6363 7807 10787 19768 16482 17766 16097 2599 6489 8003 10871 12773 16486 17768 WITTE TURN TRICOTS Broeken Gordels en Kousen A van OS Al GOODA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amslerdaai Vor kn lotkoor 96 101 lOlV 101 86 83 84 84 8 87 27 64 7 96 106 106V 4Vi 90V 5 87 114 l 96 4SV 100 08 69V 670 650 01 6 l loov 801 U8 l ISBV 84 84 101 100 148 38 108 94 196 160 io V 61 54 166 9 64 81 103 101 100 1087 144 186 1 i V 106V 68 108 88 VI 109 89 891 112 106 106 47 68 56 IS l 288 108 107 108 108 124 184 127 109 48 11 + 24 SEPTEMBER NEDKftLAND Oert Ned W S 27j dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOAH Obl Goudl 1881 88 4 Italië Inaohrgving 1662 81 S OosTBNU Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoaTUOAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 Rusland Ubl Binnenl S94 4 dito GeooDSi 1880 4 ditobyRothi 1889 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1684 5 Spanjb Perpet schuld 1881 4 TuRKBiJ Gepr Gonv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leening serie C ZuiDArs Rxp V obl 1898 5 Mixioo Obl Buit Soh 1890 6 ViNitüBLA Obl 4 onbep 1881 AxsTBKDAM ObUgatien 1895 8 RoTTKODAK Stod leeo 1894 8 Nkd N A fr Hacdelsv aand Arandsb Tab Mji Certificaten DuiiMaatsohappij dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Oult My der Vorstenl aand a Gr Hypotheekb pandbr S i Ksderlandsohe bank aand Ked Handelmaatsoh dito K W b Pao Hyp b pandbr Rott Hypotheekb pandbr SVt Utr Hypotheekb dito SVi OosTBNï Ooat Hong bank aand RvsL Hypotheekbank pandb i V Ahkuka Equit hypoth pandb Maxw L G Pr Lien oert 6 t BD Holl n Spoorw Mij aand My tot Expt V St Spw aand Ned In Spoorwegm aand Ned Zuid Amk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALiB Spoorwl 1887 89 A ïobl 8 Zuid Hal Spwmij A H obl 8 PoLiN Warschau Weenen aand 4 RusL Gr Rusa Spw Mij obl 4 i Baltisobe dito aand Vastowa dito aand 6 Iwang Bombr dito aand 6 Karsk Oh AEow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AuBiUKA Cent Fao Sp Btij obl 6 Ohio k North W pr C v aand dito dito Win St Peter ohl 7 Denver b Hïo Gr Spm oert T a niinois Central obl in goud 4 Louisv NaahviUeGertv aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 6 St Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp O 6 Canada Cao South Cert v aand Vbn C Ballw h Nav le h d o O AtiïsMrd Omnibus Mij aand Rottord Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Uottordam aand 3 Bbloii Stad Antwerpenl887 S i Sud Brussel 1886 2Vi HoNO Theiss Regullr Gesellsoh 4 Oostbnr Staatsleening 1860 6 K K Oost B Gr 1880 3 Spanjb Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver BftB Hyp SpobI oert B u r g e T 1 tl k e D Stand GEBOREN 23 Sept Maarten ooders Ü Vermeulen en A Viwer 24 Willemin Sauderina ouder H Yoa en L J Joageneel Adrisna Theodora ouder J A Nieuwenhuizen en A Kor 25 Jan ouder J Bunschoten u A Verkaaik Anthouia Pielernell ouder C ö P Toijnenburg en M Hofman Aartje Maria oadera G J Lugthart en A Bel OVERLEDEN 24 Sept W J Kromme 9 d GEHUWD 25 Sep A Verhoef en A Veenendaa Uaagtreoht GEBOREN Johan Christiaao ouden J H Muller en L Verboom viisti Tan Dam 18 j OVERLEDEN W A Reeuwilk GEHUWD W de Jong en E Tersteeg Afloop van Openbare VerkooplnK van Onroerende Goederen Openbare rerkooping door Notaris Mahl tede te Bergambacht 19 en 2G September 1895 gebonden Tan do Bouwmanawoning C Mo 30 met Wei en Hooiland te Haaatrecht groot 8 44 69 beet Kooper Willem Dogterom te Haastrecht koopiom f 10240