Goudsche Courant, zaterdag 28 september 1895

No 6774 Zaterdag 28 September J805 34ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIfiN Te Voorburg bIJ den Hans wordt 1 NOVEMBER in een klein deftig gelin gevraagd i 11 fflli ill als llEID i LLKE die nitmnntend Kookten zindeljk Werltt P G niet beneden de 28 jaar en ran uitstekende getuigschriften voorzien Brieven tr onder No 2388 aan het Bureau Tan dit Blad FOOL S Crroeno Olie een onfeilbaar mUidel tegen 23 la e TO KCL a t i e 3s STBAMHEID in de LEDEMATEN SPIEREN enz Ook Toor BRAND SNl IWONDEN en KNEUZINGEN aangewend geeft deze olie verrassende uitkomsten Prijs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 cents bg J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GODDA TANDARTS E CASSÜTO Turftnarkt 172 Gouda SPREEKUREN van lo ïot 12 en vau 1 tot 3 nnr Zondags uitgezonderd Dames en Kinder ROKKEN BLOUSEN K0U8EN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN k M4BKT 130 Wat S tï tagm Jiolit igsaa lisriom tog tea van li U aM Anker Paiii Expeller Vit limitlutMlMMaulaw d ite ffi Wat tas iljldi ia iedai hmsfuiB Anler Pain Expeller Plüs BO t 78 Mat cm 1 26 de a li VooikMtei ta 4 m te Apethelen o b F Ad Elohter t Ce l H etterdam Te Gouda ba A WOLFF Mail l A l ilben DB LAAT en VAN SON apothekerMarkt FRANSCHE STOOMYEEVEEU tv t Ghcniisch Wasscherij VAN H oppe he iiUi u 19 SruUkade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom o van ptuobe mantels veereu bont enz Oordynen tafelkleeden ent worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prijzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week ij A Allerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het WereldberoeDid Drniven llorsl lloiiii Exlracl MELIANTHE UIT DH Machinale Fabriek D £ HONIGBLOËMc TAN H I vanSchaik Co gevestigd te 8 Qravenhage Gcen middel is of kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHBRBOBPMLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OdfMIDOHZIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen Op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanw zing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie Graven lage aiP Verkrijgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BüüMAN Moordrmht J C BATELAND Boiioop B ï WIJK Oudewater WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBAM gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op Hypotheek en verkoopt Pandbrieven van 1000 500 100 en 50 lulichtvngen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co J HOOFT GRAAFLAND De Directie J j gRPERS ROIJAABDS 6000 Stuks lilt de falhflte maasa eener der eeratfl bu tenlandBche fabriekeo over geiiomema zoogenaamde Leger Paarden Dekens iiMtettja tegen den tpotprijs van fl 2 75 per Btuk worden uitverkocht D ze dikke onslijtbara dekans zijn zos warm als een pels oa HOXl c groot doe bet jelioele paard bedekkend met wol opgenaaid en 8 breede Btreepen voortR een kleine iarti wittewoUeneSlaap Dekens yroot 140X190 cm wogeiiB zeer kleine slcehtB door raklm benierkbare fouten in liet weefael aangeboden d fl 3 50 per stuk Kosten ander het dubbele 0 Duidelijk guehnrea beatelllagen worden soo Ung de ToerrMd itrekt tegon loeiandlnit vru het bedrüg of onder rembour prompt nlt geroerd B Harwlte ® KwiStrleht Groote Staat 81 Shet Prachtwerk TllART Martelare Teekrn In op BAR1A TI ART Koningin Verschgnt in 10 a 12 aü groot formaat met PHAOHTIGE PLATEN Slecbis 30 Cent p r aft r per post 3S Cent Ie afl bg eiken boekhandel ler inzage ot bg de Uitgever P STOKVIS WATERREUS iBoicli Öouda Snolpnrudruk van A B 1HB Zook ftctoriawater ui f de VïctoriaJSron te Oberlahnstein byims Tafeldrank Van i£ onink yAe u s der ederlanden Aan Zenuwlijders en Zeniivvzwakken Tbana Ib de SEe oplage versoheneD van het boek De Ze Beproatd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Merlniëre Parg Prengruber OiQardln Bau metz P rij Bouchot P ö Geil Eath Dr Schering Em üez KaïU Dr Cyurkoweoh ky Weenen Opper l fartB Dr Jeohl Weonaii OpperBtafarls Ur SOhiBBl Ewig Chef arti Dr Darses Parij Chef art ForeStler Aken Duirioisarts Dr Qroasmann JohlinKeD nitx Diatrietsaru Dr Busbaoh Zirk Krankarte Dr Steingreber CharentoD CoMui Dr V Aschenbaoh j Corfu Dr med Corrazza Vomtie AngeTilIe Parqi Lavabre Par je Wille Tautkirohen V CablllOt Arcachon Fortget Lomao GuUloneau Bor deaux LabatUt Bordeaui w u BOUgaVel La Fer j rière L Birsohföld Weeeeu Lieber Innsbmck Hammer Plauea Welner Weenen Aust Brootou Matusoblechner Brixn nuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het dool a dit werkj il kennU te verspreiden omtreat den aard der tonavzwakts hareoorukeo en gevolgen ondernobt te gefon en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de PhjriiotogiiQhe ontdekking hoe op de eenvoudigat denkbare wgze op oni zenuwgestel kan gewerkt worden en wel met een sucoes dat zoowel een groot aantal uiutekende artsen als de i aneaikundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan zlekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtlgheld lijdt welke zich kenmerkt door liabitueele hoofdpiJn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenboid Slapeloosheid algemeene liohamelljke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroBen zgn eu aan de gevolgen daar van Igden zoomeda aan Verlammingen Spraak verlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieeie zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als ontboudings en koudwaterkuren Inwrijvingen electriseeren galvaniseeren damp modder of zee badeu geene genezing of betering verkregen eiuduUjic asnalle personeu die vreezen door beroerte overvallen te worden n daartoe reden hebben wegens verBcliljnselen van voortdurend angStgOVOel beneVeldlUtid van hoofd hoofdpijn met aauvaUen van duite r ligheid flikkeren en donker worden voor de f oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd B Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen ft en voeten Tevens abn allen die tot de bovengenoemde oatliegorien van zenuwlijdersbehouren eoomedeaan bleekZUobtige en daardoor tot zwakte vervalleode jonge meines ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en dio de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zioh in het befit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CLËBaN Co Ueiligeweg 42 Hotterdam P E vin santen KOLFF torte Hootdsleeg 1 Utrecht lobby POETON Oudegraoht b d Gaardbrug F SS TRËKKIiliG 19 October 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f l 11 Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BRINKMAÏÏ ZN LAyGB XtMNDEWMG D 60 Gebri Stoll werck a Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitTindingen op machinaal gebied rerbeterdfl ftbriCBÜe en uitsluitend gebruik van f nc eu fijnste grondstoffen garandeerei jen verbruiker Tan Stollwerck s Chocolade en Oacao een aanbeTelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aac den iBhoud der reap Etiketten Do Firma behaalde 27 Brerets als Hoflererancler 44 Ëere Oiploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn febrikaat Keeds 1874 schroef do Accadomie nattonal do Paris Kous V01U dtoenons nne RMlalUe d r premlire elisme en oonsldtration aa vota exosUenta tabrloatdon de Ohooolat bonbona varlea eto oto Stollwerek i abrikaat U rkrijgbaar bg H H Conflseurs Banketbakkers enz enz Q ier alTeit Mnwoordiger voor Nederland Jnlins Kattenalodt Amsterdam Kalverstraat 103 TAFELWATER uit de HoUandia Bron te Haarlem Dit Bronwater Yolkomen njj Tan er en organische Joff Mineraal Tafelwater door zfln aangenomen smaak en groot gehalte aan digesUe bevorderende zonten Bekroond in 1895 met de Oouden Medaille op de Weteld Tentoonstelhng te Amiterdam en op de Tentoonstelling te Genive ir nfnnr dar Verkrijgbaar bü alle mineraalwaterhandelaars en aan het kantoor der Maatschappif Donkere Spaarue 88 Haarlem BINNENLAND aOUDA 27 September 1895 Beaueiod tot agent der brandwa r be rgMaalschappy ie Tiel den benr C J M Kroon gemeeate ontTaoger te Haastrecht Bedankt roor het beroep te Lokkerkerk door ds C Stekefcee te Bolnes Aan da HelToeterbrng onder Moerkapelle is gisterenoohtend omstreeks half zes eene aibeiderswuning geheel afgebrand de iowoDende bnisgezianen konden tbd hunne goederen slechts weinig redden Hek omiaÜen tsd een petrolenmlampje was oorzaak ran het onheil Enkele oren later moest de brandweer alweder dienst doen tot blussobing van een begin tbd brand in esue woning aan den Achterweg Men was hier heb Tnnr spoedig meester De moohinist L den Oaden belast met de bediening van het verwarmings en Inchtrerverschingstoestel in de Tweed Kame ie nadat hg gisterenoohtend aan zyn dageiykscb werk was gegaan dood in de machineksmer op het Binnenhof gevonden Volgens verklaring vau den ter hulp geroepen geneesheer was de beambte aan eene harlverlamming plotseling overleden Nog telkens worden ia Zeist militaire eqaipementstokken gevonden welke gednrende demanoeuvres verloren zyn geraakt en trouw b j den burgemeester worden bezorgd Van het7e regiment inf uit Hoorn is ook gedurendedes marsch een geheel gewapende soldaatverloren geraakt het is echter nog niet geloktdezen weer te vinden Wie bera weet zeggehtti ü D Tn zake het indertyd op bet Hofspui Ie fl draveohage gepleegde herige verzet tegen de politie beeft het Haagsche gerechtshof aldaar bevBsbigd de veroordeeting van eau der beklaagden tot 1 maand en voorts den beklaagde die in eersten aanleg vr gesproken was schaldtg verklaard en veroordeeld lot zes maanden gevangenisstraf Bevestigd werd de veroordeeling van den persoon die sich met anderea achnldig had gemaakt aan diefstal van cognac in Hotel Central te sQravenhage tot 3 maanden zoomede het TOQBis veroprdftalende tot 5 jaar d n persoon te Yerseke wegens opzetteI ike brand Eet dure Zijden Kleed 7 Het was eon ooaaDgenaam stom sstosaziJD Hg slikte mst moeite zjjn eten naar binneD sg nt in bet geheel niet en toen Tubman dit eiadelijk bemerkte en hg hanr vroe waarom zij niet at toen borst Biks in tranen los en risp ffDat vraagt hg nog la barbaar die mij zoo ongelukkig maakt dio mij selfi myne redelijke wenechen ontzet O Lehman ik bezweer u bedenk toch dat ons geluk van dit oogenbUk athangt Geef toe wees niet zoo wreed geef toel Verleng toch niet dat mijoe goede rrieudinnea eu kranadames mij mtlachon en beapoiten Geef mij een zgden kleed I Kn de heer Lehman sloeg met beide vuisten op de tafsl zoodat de borden rammelden en riep Neen neen eu nogmaals neen 1 Ik beb van daag niet aadsrs dan verdrieten aonande van de vervloek te zgdon kleSrcD gehad eu ik koop er geen ik koop er geen ea daarmee baatal Hjj aprong op wierp Bika een woedenden blik toB ea begaf zioh naar bet kamertje dat b trotsoh Ejjne studeerkamer placht te noemen nl a pj zult er een koopen gy zult er een koopen diiiaterde Bika hem na Wy sullen eens zien wie hier baas ia gg of ikt zy ging aan haar weiktafel e littsn a terwgl zg stichting in esD atrooklnrap op eene hofstede aldaar in deze zaak werd echter tevens bepaald dat de voorloopige heohtenis geheet in mindering son worden gebracht Voor hel gerechtshof werd Woensdag gepleit in een geschil tuaschen den aannemer van den 6oow van eenige zerea loodsen voor de gemeente Amsterdam en den ijzerhaadelaar die heb daarvoor benooiligde plaatyzer moest leveren Door dezen tob betaling van den koopprys van het özer aangesproken weigerde de aannemer daaraan te voldoen bewerende lo dat te laat was geleverd en de yzerhandelaar daarom volgeus overeenkomst zou hebben te betalen de helft van de dientengevolge beloopen boete 2o dat slechte waar geleverd en deswege schadevergoeding verschuldigd was De rechtbank te Dordrecht waar de aannemer woont en dus gedagvaard werd wees de vordering tot hetaliog van den koo prys toe ontzegde de tegaovordering van dan aannemer tot betaling van de helft der boete op grond dat eene daartoe betrekkeiyke overeenkomst niet bewezen was en legde den aannemer voor sgne vordering tot sobadevergoediug wegens levering van slechte waar getuigenbewgs up Hiertegen werd nu in hooger beroep gepleit door mr Th G van Ëck te s Hage die betoogde dat de yzerhandelaar de overeenkomst tot betaling van de helft der boete heeft erkend stitzwygend en door brieven waarin hij op zijne beart zijnen leverancier in verzuim stelde De vordering tot schadevergoeding was z i voldoende bewezen zoodat getuigenbewys aan het leveren waarvan tronweus groote moeite en kosten verbonden waren z i overbodig was Mr J van Bsalte uit Rotterdam voor de tegenparty optredende achtte het vonnis der rechtbank joist gewezen maar meende dab de boete vordering nietonbvankeiyk had moeten zyn verklaard omdat de aannemer den yzerhandelaar te dien opzichte niet formeel in gebreke had gesteld en betoogde voorts dat het leveren van getuigenbewgs nieb zoo moeilyk en kostbaar was hoewel hy vertrouwde dat het niet zon te leveren zyn Uitspraak 4 November Zekere C J B die tbafas als nachtwaker voor particoiieren fungeert heeft voor de recht bank te Amsterdam 6 maanden gevangenisstraf tegen zich booren eiacben Beklaagde was in den zomer van dit jaar iu diensb by den heer Lindeman en o a belast met bet nazien der verlichting in de werkplaatsen der firma Roeloffzen en Hübnor Dit karweitje f eschiedda bezig was met een japonnetje te naaien dal waiirsobgoiijk voor eene Lillepatterm beatemd was ont wierp zij haar plan van aanval Nog eenmaal zal ik het met liefde on zachtheid probeeren Geeft hg dan nog niet toe dan moot ik mgne toevlucht nemen tot het grof geaohut als tranen zuchteo en boven alles ja dat heeft mg m oe moeder geleerd hot grootste wapen dat da vrouwen tegenover hare mannen bezitten is pruilen I Goed dan wanneer mij niets auderi overblijft dan zal ik pruilen I Maar eerst wiMe zij bet nog eens met goedheid en liefde proberen Daarom begaf zij sich naar de rttndeerkamer van manlief Hij lette in het geheel niet op haar zat met den rug naar haar toegekeerd aan zijne tafel en aohreef rustig verder Zg aloop op de taenen naar hem toe stond nu achter hem en legde hem zacht de fraaie armen om den hals Hij aohreef verder keek in het geheet niet naar haar om raiaichien pruilde hg ook I Zg boog zioh over hem heen legde haar kopje zoo dioht bg zijn aangezicht dat haar adem over zgne wangen streek en keek over zgn sofaoader naar hetgeen hij zoo vlug schreef Hot scheen hare aandacht te trekken hare fraaie oogen werden hoe langer hoe grooter en lazen met steeds toenemende belangatelling de regels vau het papier Toen aprong zg voorwaart en vatte gne hand Il dat wezenlijk waar manP Heeft de prinsoa n werketgk een paar flOorvegen gegeven Ja dat is werkelgk waar Rika en Zij viel hem met een luiden bigden lach in do rede O nu zie ik ssrst höe gtswoUon uwe wangen Zondags s Mans loon bedroeg f 12 s weeks Uit het proces verbaal bleek wat door bekl werd bekend dat hy ongeveer 800 kilo materieel van de drukkery der heeren R H heeft ontvreemd een waarde vertegenwoordigende van ongeveer f500 Dit werd door hem by Levie Waterman verkocht voor 9 il 10 cent het kilo Het O M heeft den getuige Watermanharde waarbeden doen hooren Deze toch verklaarde bet gekochte te hebben aangezienvoor zink Hbd Men meldt nit Amsterdam asn het U D dat aldaar door de stakende sigarenmakers pogiogen worden aangewend om eene groote coöperatieve sigarenfabriek op te richten welke pogingen met goeden ui slag bekroond scbynen te worden Aan den minister van Oorlog is door den heer A Ph van der Ploeg civiel ingenieor te s Gravenhage een plan voor de water en zout voorziening der stelling Amsterdam in tgd van oorlog ingezonden De heer v d P gaat uit van de onderstelling dat 2500 Knb M zuiver drinkwaterper etmaal voldoende is om in oorlogstyd inde behoefte te voorzien Hy wil no binnende stelling liefst nabg den watertoren teWeesp een verdampingsstation voor uit de niderzee aan te voeren zoatwater bonwen Het bestaande boizennet van de werken nabyWeesp is alsdan te gebruiken aan te leggenis een toevoerleidiog voor zeewater lang circa 3 Kilometer De verdamping zou geschieden in vier zesvoudige verdampingspannen met een gezsmeniyk verwarmiogaoppervlak van 4800 De in die pannen verbregene 26 procentige zoutoplossing wordt gezuiverd en verder op zont verwerkt De hoeveelheid per etmaal te maken kenkenzoot zou 72 ton bedragen De heer v d P geeft aan indien men de installatie inricht als door hem geprojecteerd met inbegrip van de brandstof benoodigd voor de zoutvoorziening slechts 7 20 waggons steenkolen per etmaal noodig te hebben Hg wil dan op de cokes der gasfabrieken van Amsterdam beslag leggen waardoor circa 15 millioeo EG rokes tgdig zullen disponibel komen daar de voorraad dan zal strekken vour 180 dagen IntusBchen zoo men nog beter doen door bet bouwen van 4 tanks met een inbond van 2 4 millioen liters in tgd van vrede te vollen meb eene brandstof die door bewaring nieb in kwaliteit achteruitgaat nl het residu hetwelk bg bet distilleeren van nardolie teragbiyft ziJD Zijn dat de oorvegen der prinsosF O dat ia heerlgk O pnnsea Elizabeth ik dank n ik zon roor u kunnen nederknielen Oij hebt mg gewroken Om een zgden kleed heb ik de eerste tranen in mijn huwelijk vergoten en gg hebt hem om een igden kleed een paar oorregen gegeven En welk een paar O ik stik van het lachen Gij zgt eeoe vrouw zonder gevoel zonder hart riep Lehman tandenknarsende nik beb mij in u vergiitl Het zgden kleed heeft mij ongelukkige de oogen geopend Van dezen dag af zag het er somber en treurig uit in de kleine huishouding Bika had de yzacht beid on liefde aan een kant gezet en hare toevlucht tot het grof geschut genomen Hare oogen stonden altijd treurig geen glimlachje trok om hare lippen zg antwoordde op de vragen van haar echtgenoot tleohta met ja en neen en wanneer hij haar omhellen of kussen wilde keerde tq zich met eene beweging van verontwaardiging af borst daarop in een Inid gesnik uit en verliet waggelend de kamer De heer Lehman gevoelde somtgds eene opwelling van toorn hij had knooon aohreien vloeken en razen maar hij verborg zijne woede onder een zacht lachje en over zgne lippen kwamen niet anders dan ameekende vriendelgke woorden Ach Bika was zoo n lief wgfje en hg hield zoo innig veel van baar en de dokter had hem gezegd dat zg inderdaad swakke zetiuweo had en dat men zeer zacht met het sjonge vrouwtje moest omgaan Maar in weËrwil van bare zwakke zenuwen wist toch Bika hare sterke zenuwen zeer goed te gebruiken en zoo op zijn pas te weenen en te znohteD te pruilen en te bnilen dat haar wederhelft na s dagen tot de voste over De heer v d P voeg de uitgebreide teekeoingen en aene begrooting aan zgn plan toe Het eindcgfer beloopt f 496 000 In het hotel sBairischer Hof te Bsrign moet dezer dagen een voortvluchtige Nederlandacbe kwartier meester met eene dame gelogeerd hebben Zg verdwenen stilletjes en ign later in Weitphalen en in een hotel te Hamburg gezien De Hambnrgeobe politie vermoedt dat ze van daar naar Denemarken en zoo langs een omweg naar Amerika zgn gestoomd De omroeper van Irnsnm ging dezer dagen rond en deelde den volke mee dat de gezameniyke melktappeis goedgevonden badden te bailniten den prgs der melk te verboogeu tot 6 cta den liter Een algemeen protest van de zgde der huismoeders voor wia iedere cent twee balve centen uitmaakt Te sterker protest toen men vernam dat de boterfabriek i j b meer dan 5 ots zon betalen Ëan kort bealnib de omroeper bad nog maar jniit zyn gang door het dorp afgelegd of de gezameoIgke bnrgergc zofed hem nogmaals nit raat het Inide en herhaaldelijk uit te roepen compliment aan de melktappers terug dat onze omroeper bedient zijib van de Friesche taal as de molktappara de priia net lyk blinwe Utte wolle hja harren molke mar hftlde matte Eendracht bleek weer macht te zgn Tegao de sgezamenlgke burgerg is geen melktappersrerbond bestand en de melkprgs is niet verhoogd In verband met bet bericht der arrestatie te Keulen van twee Franschen onder verdenking van hoogverraad welke zaak zeer geheimzinnig wordt behandeld meldt men thans het volgende Hinds eenigen tgd had de politie opgemerkt dat een Fransobman vergezeld door een dame die hg voor zgne vrouw nitgaf dihwgls te Keulen kwam waar hg dan gemimen tgd bleet zonder dat men kon nagaan met welk doel blijkbaar kwam by noch voor zaken noch voor zgn genoegen De staatkundige politie van Berlgn werd gewaarschuwd en na een nanwkenrig onderzoek arresteerde de Berlgnsche eomraissarii Tansch het verdachte paar Deze commisiaria is dezelfde die iodertyd Schnaebelé heeft gevangen genomen Da bagage der reizigers was in beslag genomen De procure nr generaal beeft eene instructie geopend maar bet is de vraag of hg voldoende bezwaren tegen de beklaagden kan aanvoeren om hen voor het hooggerechtshof van Leipzig te brengen tuiging gekomen was dat hg geheet ongslgk gehad had dat hg een barbaar geweest wss door zijn lief wgQe een zgden kleedje te weigeren dat het een zeer redelijke wenaoh van baar was ereesls hars Triendtnnen een bont zgden kleed te bezitten en dat het geld hetwelk zijn peter hem geschonken had niet beter kon besteed worden dan aan eene zgden japon voor zgne lieve Bika Juist op deu d g waarop de heer Lehmao tot die overtuiging gekomen was en nog slechts met zioh zelven overlegde hoe bij zonder zijne waardigheid te zeer te kwetsen aan zijn wijije zgoe verandering van inzicht zou mededeelen juist op dien dag ontving de hoer Lehman een schrijven dat raat hel zegel van het koninklglr kabinet voorzien was Het was een antwoord op zijo bezwaanohrift wegens ds ontvangen oorvegen Hij laa den brief meermalen vloekto eerst wel maar toen verhelderde eensklaps zgn gezicht want nu had hg het middel goTonden dat bem de gelegenheid aan de hand deed om op geachikte wgie zgne veranderde meening te doen kennen Met het koninklijk aehrgven in de band trad hij in do woonkamer en nadenle hs mooie wgfje dat aan hare werktafel zat te naaien Zg keek in het geheel niet op maar bleef aan haar werk Bika ik heb u wat me te dealen Uii Ik wist niet dat gg mij iets koudst hebben mede te deelen Toch is het soo Gg weet dat ik mij bg deu koning beklaagd heb