Goudsche Courant, maandag 30 september 1895

Maandag 30 September J805 34ste Jaargang INo OTTS mmmi wmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIfiN Te Voorbarg blJ den Hais wordt 1 NOVEMBER in een klein deltig ge zin gevrnagd m m il MIG Misji als MEID LLi i die uHmuutead Kookt en ziudel k Werkt P G niet beneden de 28 jaar en van uitstekende getoigschrifteu voorzien Brieven tr onder No 2388 aan het Bnreaa van dit Blad A Uortier Gouwe C h SPECIALITEIT in HcIneken S en Haantjes Bieren Echt Engelsch en Vollenhovens EIXTR A STOUT TANDARTS E CASSÜTO TuEfniarkt 172 Gouda SPBEEKUKEN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 unr Zondags uitgezonderd f T 4i PDIEB ODDE SCHIEDAMMEB GENEVEE Merkt NIOHTCAP Verkrügbftnr bij M PEETEES Jz N B Ma bewijs van eclitheid is cachet en kurk Bteod voorzien van ilen naam der Firma P HOPPE Een ware Schal Toor de ongelakki e slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitapattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s eLFBEW IUKG HoUandBohe uitgave met 27 afb Pr s 2 fi nlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarl kB duizend van een zekeren dood Te verkrögen by hetVerlaga Magazin te Leipzig Meumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Dames en Kinder ROKKBN BLOOSEN KOUSEN H4NDSCH0ENEN BOEZELAARS TKICOÏS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz eiiz Bekende goode kwaliteiten LAGE PRIJZEN k MABKT 136 Haudelamerk cy die Hoest Kebrulkt uit de Blikken Trommel N KATER en Co Gedeponeerd OHOSiyOEJf Elk stukje lieeft de form van een zittende Kat Verkrijgbaar in nette Blikken Trommelties il 25 Cc bij onze bekende Verkoopen Gouda Snalperadruk vaa A Brinkman b Zoon is d beste i wiüviaf tsgw Jioht Lanunim Wal BlMUliaïd Lsnlti jum koitoot fcjI AnkBrPaii Exiieller Tgf Itm thetMiMWUuitairaaiwt im YjII nuMt doB itNda te ieder htüsgeait Anter Paifllxpelier Prijs eO osnt 75 sant au f 1 26 de flsndi vooiluadan in de msesto Apothekea en bü F Ad Hiobler 4 Co to Botleidam Te Gouda bü A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt WE8TLANDSCHE HYPOTHEEKBANK geveatigd te a Gravenhage verstrekt Gelden op J lUj potheek en verkoopt Faiulbrteven van 1000 500 100 ea 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bij de Heeren Montijn é Co iJ HOOFT GRAAFLAND De Directie IJ A vi EBPER8R0UAARDS 6000 Stuks uit de fallitte maiea eeoer der eerste buitealandsohe fabriekea over geiiomcDfl zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den spotpnjs van fl 2 75 per Btak worden uitverkocht Deze dikke onslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels ca 140X190 cm groot du het geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede streepen voortfi een kleine partif witte woUene Slaap Dekens groot 140X190 cm wegens zeer kleine slechts door raklui bemerkbare fouten in het weefsel aangeboden ad II 3 60 perituk Kosten anders het dubbele BV I nldelIJk gMchrereD bestellingen worden SM lanf de Toarraad strekt tegon toAiandtngTan hel bBdr f of onder lembouri prinnpt ultgeToerd B Hnrwltz ® Maantrlolit Groote Staat 81 4kU ja Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens ËereDiploma Gouden A edaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Eiposilion Chicago 1893 is het Wcrcldberoeind Druivcn liorst Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE H0NI9BL0EM van II van Schalk Go gevestigd te Oravenhage Grflu middel is of kan worden u tgevonden welke d Melianthe overtreft het is ONHMBBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONJUIDDISLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebroik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets on ƒ 1 met ge brniksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank ie s Oravenhage Wtr Verkrygbaar bji F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BüUMAN Moordrecht J C RATELAND Boekoop B V WIJK Oudewater TAFELWATER uil de Hollandia Bron te Haarlem Dit Bronwater volkomen vry van ijzer en organische stoffen overtreft elk and ei Mineraal Tafelwater door zijn aangenamen smaak en groot gehalM aan digestie be vorderende zouten Bekroond in 1895 met de Oouden Medaille op de Wereld Tentoonstelling te Amalerdam en op de Tentoonstelling te Genhe Ictoriawater VerkrUgbaar bij alle mineraalwatertmndelaars en aau het kantoor der MaatBChappif Donkere Spaarne 58 Haarlem ui f de VietoriaJSron fe Oberlahnsfein fylms Tafeldrank Van h pninklykef uis oferJ èc er a Jc en TRERKIi G 19 October 1895 Holl andsche Maatschappij van Landbouv r afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f I H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BU A BRIÏÏKMAN ZN Q ebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fkbrieatie en uitsluUend gebruik van Sjne en fijnste grondstoflen garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig ftibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflOTeraacier 44 Eere BIploma s gouden enz Medailles een bewijs v n nitmnniend fijn fabrikaat Iteeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Kous Toua d4o mons one 1I d Ule 4 r première claiwe n oonalderation aevotra ezoeUanta fabrication de Ohooolat bonbons Tarlea eto ato Stollwerck s fiibiikaat ia verkrijgbaar bij U H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlandJidios Hattecslodt AmBterdam Kalverstraat 103 Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbans is de 2lio oplage reraohenen vaa het boek De Ze Beproetd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Uerlnlére Parij Prengruber Oöjardin Baumete Fnrija Bonchot taigs Geh Uath Dr Schering Kms Gcz RatU Dr CyUTkOWOOhky WeeneD OpparstafartB Dr feohl Weenea Opperstafarls Dr SohïeSl fjsaig Clief arta Dr Darses Parija Cliel arts Forestlor Alen Districtsarts Dr Grossniann JoliHiigen nitz Distriotsarts Dr Busbach i irk Krankarts Dr Stelngreber Ctiarentoa Consul Dr v Asohenbaoh Corfu Dr med Corrazza Vanetie r ADgevlUe Parijs Lavabre Parijs I Wille Tnufkirohen II CabiliOt Arcnohon H Fortget Lonzao Qullfoneau Bar deaax Labatut Bordeaux BOUgavel La Fer rièro L Birsohfeld Weenen Lieber lansbruck II Hammer Plauni II II Weiner Weeoea n Aust Brootou i II Matusohleohner Brixn uuwzlekten en Beroerte Middelen ter Toorko ming ea genezing Het doel van dit werkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zanuwzvakte hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing Ie vinden Het handelt over het bekend worden van da Fhysiologisohe ontdekking Itoa op de eenvoudigst denkbare wijze op ons uQuwgeatel kaa gewerkt worden en irel met eon succes dataoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundig pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve san leder die aan zlekelljken zenuwtoeBtand of zoogenaamde zenuwaohtigaeld lijdt welke zich kenmerkt door habtt ieele hootdpljn ml gralne ooagestie groote geToellgbeid opgeironenheid Slapeloosheid algemeene llohamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen aijn en aan de gevolgen daar van tijden zoomede aan verlammingen Spraak verlies of moeiel k spreken Stijfheid in de gewriohten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds eeneeskandige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als ontnoudiagsen koudwaterkuren inwrtfvingen eleotrlseeren galvaniseeren damp modder of zeebaden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanallo personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens TeLaoh nseien van voortdurend angstgevool beoeyeldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dnizeligheid flikkeren en donker worden voor de ff oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd U Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden S en voeten Tevena aan allen die tot de boveagenoamde oathegorien van zenUWliJderSbehooren zoomede aan bleekZUOhtige ea daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geeateiyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengeooemd boekje te atellaa dat franco en kosteloos Je verkrijgen ia ta Amsterdam M OLEBAN Co HeiUgoweg iS Rotterdam f e vin santen KOLFF Korte HoofdatMig 1 Otreoht IjOBBÏ porton Oudograoht b d Gaardbrugï M BINNENLAND GOUDA 28 September 1895 Het programma der 6de NatioDale WegwedBtrgd te honden op den straatweg Öooda BoüegraTeo afstand 20 K M met keerpunt op Zondag 29 September 1895 is aldas 12 uar Bijeenkomst dei ledaa ea racera ÏD het bonda café van den heer A Dam 1 unr Gezsmentiyice tocht naar de plaats van afrit Oade Gouwe 1 uar Vertrek der racars Na afloop der wedstrgd toobt eaar bet bondS Café A Dame waar alsdan de prezen 2 uilen worden ui ereikt Gisteren nacht zya alhier in den Polder Rozendaal onder Haastrecht bg den bouwman A JËgkelboom ontvreemd een haan met tien kippeu Voor de aanbesteding Tan kolen ten behoeve van de gemeente Reeuwyk werd inge schrefen door C IJsselstyn te Gouda firma A Jonker en Zonep kachetkolen f 0 671 per HL geklopte cokes a f 0 55 per HL flcbaalkolen stokken f 10 90 per 1000 KG A Oroenendijk te Eeeuwgk kacbelkolen a f 0 67 i per HL scfaaalfcolen a f 11 per 1000 KG geklopte cokes ïh f 0 57 per HL De leferisg is gegund aan den heer G IJsselstyn Jl Dinsdag had te Nieuwerbrug een droevig ongaval plaats De veehouder G Van Ingen Tergeeeld van gn vader J Van Ingen reed met een deu vorigen dag te Utrecht gekocht paard naar Bodegraven dat zioh onderweg bang maakte voor een hondenkar De vader nam bet beest by den kop doch stuikelde met bet noodlottig gevolg dat paard en wagen over hem heengingen De in atleryl ontboden geneesheer eonitateerde schedelbrenk Nog dieoMlfdeu avond overleed de oude man zonder tot bewDstzjjn gekomen te zyn De door den Raad der gemeente Reeuwyk vastgestelde n door Gedeputeerde Staten goedgekeurde rekening dienstjaar 1894 is als volgt Aan ontvangstea f 16821 16 aan oit aven f 16348 20 derhalve een batig saldo van i 472 96 De aan den Raad aangeboden begrooting dienstjaar 1896 bedraagt aan inkomsten en uitgaveu f 16825 92 waarby de hoofdelgke omslag is bepaald op f 5000 De koitHn van FEVILLETOK Het dure Zijden Kleed 8 Over de oorvegen der prinses zeide zij bita o J8 Eoker weet ik het De koniufi heeft mij geantwoord sie hier Wilt gg het leien rik dank u ik heb te veel te oBaiea en ik itet er te weinig belang ia Zq uide dit terwigl zij hare achooae oogen opsloeg op eene wgze waartegen Lehmnn oiet beataad was ttLoat Riy u dan bet antwoord vaa den kooiag voorlezen Het luidt aldus fr De boelen op den iavoer der z de gesteld verlies ik Be prinses behoudt het kleed pq de oorvegaa bij diezeontvangeo beeft Wat de achaade betree daarvan ontsla ik den aanklager waut de aanrakiug van eene achoone hand kan uooït het aangenoht van eea ambteasar der aoognseu onteeren 1 Nu wat zegi gy daarvan Rika Ik O ik seg er niets van Maar ik seide de heer Lehman cadrukketgk eik zi er wel wat van Ik zeg dat wanneer de koning a ambtenaar niet besohermeQ wit tegen eene 1 Historisch Zie Nioolai Aneedoten und Charaotenüge sus deai Leben Fried riohs des G rosaeu het onderwgs en de verleende subsidie aan het burgerlgk armbestuur zijn respectievelgk vastgesteld op f 6435 01 en t 1250 tegen f6435 n f 1050 over 1894 terwgl de schuldaflossing dit jaar is bepaald op f 200 Maandagavond 23 Sept hield de werktiedenvereeniging Ondersteuning zg ons Doelc te Nieuwerkerk a d IJsel haar 8aie algemeeue vergadering in de 2de openb school aan sGravenweg Da voorzitter A Doornbeim opende de vergadering en heette de leden welkom Hg Wees er op dat de vereeniging in bloei toenam Vele notabelen in de gemeente steonen haar met geldelgke bydragen Daarom Soli Deo Gloria c Daarna deed de Penning meister verslag van ign gehouden beheer Hot aantal leden was hetzelfde gebleven Vier leden waren vertrokken en vier nieuwe aangenomen terwgl sterfgevallen niet waren ta betreuren Ontvangen was f 408 89 en uitgegeven f 365 26 zoodat er mei bet batig saldo van het vorige jaar f 449 24 in kas is f 492 86 De leden van het bestuur die aan de beurt an aftreding waren nl A Doornhein J De Wit en P Van den Dool werden met algemeene steramen herkozen Niets mear aan de orde zgnde werd de vergadering door den voorzitter gesloten In de Donderdagavond gehouden randsvergadering te Ouderkerk a d Use die door alle leden werd bggewoond werd na mededeeling van enkele ingekomen stukken aangeboden de door Burg en Weth ontworpen gem begrooting voor 1896 bedragende ia ontvangst en uitgaat f 15061 25 met een post voor booldelgken omslag van f 3500 in plaats van f 4000 Dit atuk zal gedurende 14 dagen ter visie liggen waarna tot de behandeling wordt overgegaan Aan de door de hoofden der scholen opgemsakte en door den Voorzitter medegedeelde statistiek van het schoolverzuim over het jaar 1894 95 worden de volgende cgfers ontleend het verzuim aan de achool op t dorp bedroeg 1 pCt aan die in de Kromme 27 pCt ruim en aan die in de Nesse 3Vi pCt ongeveer Van drie scholen verruimden 98 eerlin en geen enkele maal 39 slechts 1 ml 44 2 inI 32 3 ml 29 4 mh 15 5 mi 31 6 ml 17 7 ml 14 8 ml 7 9 ml 16 10 ml 13 11 ml enz enz Op 2 Anguitus heeft nabg de Kattenburger trast te Amsterdam een botsing plaats gehad tusdchen werkstakende sigarenmakers eu vakgenooteu die onder poHtiegeleide van hun werkplaats de fabriek vnn den heer Roplof i vernederende behandeling deze zich ton minste wreken mag Ja ik ui mij wreken en het z den kleed dat ik mijne Bika koopea wil zal ik niet uit de inlandscbe fabrieken neiqen die boTondien slechte stoffen fabriceereo neen ik tal eveneens doen als prinses Elizabeth van Pruisen Ik tal uw gdeu kleed uit Prankrijk binnensmokkelen f Is dat uw ernst Gy wilt mij een Frauseh zydon kleed koopen Mijn volle ernst Bika Ik wit bet Ja een Fransoh zyden kleedje sal ik voor u uit Lyon laten komen Wanneer de prinses van Pruisen het doen mag zonder boete te betalen dan mag ik het ook wel doen En ik zal het doen O myn lieve besta manl Laat mij u kussen en omhelzen I Zg kuste hem zy sloeg hare volle ronde armen om zijnen hals en de goede Lehman vond dat zya herkregen huwcl ksgeluk niet te duur zou betaald zgu met een kostbaar Pranseh bijden kleed Maar ach de eene dag gelijkt niet op ds andoren en wat wij des morgens als een groot geluk begroeten kau ons dea avonds rouw eu leed bezorgen 1 Het waren zeker gelukkige dagsc die voor Lehman en zijnen Rika op den eersten huiaelijken twist en de ffirste verzoening volgden Deze verzoening straalde als een heldere zonnesohija op het goedhartige gelaat van den ambtenaar der acoijosen en het beminnelijke glimlaohja waarmede zyne Kika hem bleef ontvangen vanneer faij te huis kwam en de kuasen die h j op hare rozenlïppen mocht drukken schenen hem een beerlek loon voor de droevige pijnlijke dagen die voorb waren itt de Wittenburgerstraat huiswaarts werden nbracht Bg die gelegenheid werd o a door fis Bgl en Wybe Ynsms beiden deel uitoiakende van een troepje van omstreeks twintig werkstakers ouder het uitroepen van 4 beldwoorden en bedreigingen met steennn worpen naar bet rgtuig waarin de nietWakers zaten Deswege hadden beiden zioh dfrgistereÉ voor de rechtbank te Amsterdam t verantiToorden Ynsma ontkende het hem a laste gelegde Bgl had wel met steeneo pworpen doch niet omdat de personen in hei njtaig werkten doch omdat h een bepaalden Bkel bad san zekeren Van Assen die o a ia het rgtuig zat en dien hg met een worp ti het aangezicht verwondd m a w hg Qiitkende in vereeniging met anderen openlgk uitweid met vereenigde krachten t tegen de i t staksnde sigarenmakers gepleegd te hebben Ben der getuigen die mede in het rgtuig had gezeten verklaarde dat hg ten einde niet weder gevaar te loopen om meX ateenen gegooid te word in den arbeid ook maar had nedergelegd en tot dosver zonder werk was gebleven Van de aanwezige getuigen werden een viertal door de steenwerpera getroffen Enkelen hunner hebben ook beide beklaagden zien werpen Het O M waargenomen door mr SchimBwlpenninck noemde het gebenrde een treurig Mvolg van de werkstaking der sigaren makers Ifewesen was dat beide beklaagden idoh bevonden onder eon menigte die ruw geweld pielde tegen vyt personen en boveudien dat zg met steenen hebben geworpen Beiden zgn verantffoordelgk voor al de gefolgen van het gepleegde ruw geweld en dus aansprakelgk voor bet toegebrachte letsel Het O M achtte de gepleegde feiten ernstig Geschillen tusschen werkgever en werkman gaan de justitie niet aau doch 2g moet krachtig tuaaobeu beide treden als personen die bet werk gestaakt hebben anderen onmogelyk maken voor zichzelf en vaak ook voor vrouw en kinderen het brood te verdienen Eisch voor ieder der beklaagden negen maanden gevaugenisstraf Uitspraak over 14 dagen Hbd Naar aanleiding van een schrijven van den commiasarie der Koningin in Orerysel hebben de burgemeesters van sommige gemeenten in die provincie eene waarschuwing tot de arbeiders gericht om zich niet door berichten in de nieuwsbladen of door daartoe uitgezonden agenten te laten lokken tot het doen van een reis naar Dnitschland Het heet dan dat men in Duitschland aan iudusVieele ondernomingen behoefte heeft aan werkvolk Bg aankomst ter plsatae blijkt evenwel lat er gpen werk Welke plannen maakten zij niet voor do toekomst hoe dikwijls spraken zij van bot kleine feest dat sij op den Terjaardag van hun huwelijk wilden geven en waarop Rika haar nieuwe zijdfln kloed zou aantrekken I Hoe werd er verlangd naar den dag waarop het kleedje zou aankomen Hoe langzaam kroop do tijd voort De heer Lehman had zeer goed het adres van het handolshuiB te Lyou onthouden en aan hetzelfde handelshuis bnd hij een blauw damast sijden kleed besteld van dertig thaler en verzocht op het adres te schrijven Kant Hij was dus zeker hot pak naar behooren te ontvangen want hy had immers de dienst in de goadereu zaal en zou daar zelf hot pak in ontvang nemen Rika zoide hy toen hy op zekeren morgen van haar afscheid nam om naar het kantoo te gaan wRika let op wanneer ik van daag te huis kom O myn lieve goede beste man gij zult toch piet Ja ik breng het tijden kleed mefi Hika Van daag komt de Hamburger vrachtwagen aan en ik heb reeds gisteren den lirief uit Lyon ontvangen waarin mij do afzending bericht wordt fEn dat zegt myn engelachtige man mij eerst nuP Ik wilde u niet te lang in spanniug houden mijn lieve Maar do weinige urnu dia ik wor ben cult gij wel doorkomen DasRika pas op Zij omhelsde hem zoo rurig als zij nog nooit gedaan had zy koste hem zoo als zy in de eertte dagen van hun huwelijk nauwelijks gedaan had en geleidde hem tot aan do huisdeur en koek hem na en wierp hem kushandjes toe toen hij aan den hoek der straat lich nog even omkeerde tieden kunnen gebruikt worden Het is dus raadzaam eerst door iuaschenkoiart van het hoofd der gemeente inlichtingen in te winnen alvorens op zulke voorspiegel ngen af ie gaan Da nog steeds bg de poUtie te Rotterdam in bewariüg zynde Italiaansche baukroetter Gustav Biagen ia gedagvaard om heden Zaterdag te verschijnen ter terechtzitting van de arrondissementarechtbank aldaar Aan den Omval gemeente Nieuweramitel zat Woensdag jl het vierjarig zoontje van C H bii het water te spelen toen een stoomboot voorbgvoer Door de deining geraakte het kind te water en werd daarna tegen dan wal geslingerd Hoewel het terstond op bet droge werd gebrscbt is hei korten tgd later overledon In den afgeloopen nacht had in het höiel Buwalda in hei Van Stolkpark te Scheveningen een gasontploffing ptaatn waardoor brand ontstond Ër werd belangrgke schade aangericht Een kamer brandde geheel uit De brandweer was spoedig nanwezig waardoor do brand in vry korten tgd werd geblosohi Aan den gemeenteraad van Vlaardingen zgn verschillende planned tat nitbreidiog an dé havenraimte ingediend Door de commissie wordt aanbevolen sanvsnkelgk een haven in te richten tot berging van 160 schepen en baar geleidelijk gelchikt Ie maken voor handelshaven mei kaden enz toegankelyk zoowel uit de Maas als uit de bestaande haven De kosten worden géraaud op f 185 988 of 258 608 naar gelang men de schoeiing neemt van hout of van bazalt Te Bedflm Gr heeft verleden najaar eentuinier de stengels zgner sngboonen voorzifttig uit den grond getrokken en de wortels tea deele ia tnrfmolm en ten deele in zand in den kelder bewaard en ze in bei voorjaarweder in den inin geplaatst y leverden no veel flinkere planten dan uit zaad boonen kunnen worden verkregen n de opbrengstwas buitengewoon groot i Men zegt dat Li Hung Chaog de bekende Chineesche rgkskanselier een inkomen heeft van f 120 000 per dag Die 44 milHoen s jaars trekt Z Ëxc grootendeela uit pandjeshuizen O gelukkige man welk eene betoovering lipt er in een zijden kleed 1 ICent gy machtiger vredestichter Toen het twaalf uur geslagen had stond Rika reeds met een gloeiend aangezicht in het voorhuis op haar lieven man te waokteo en haar hart Itlopte van hoop en vreugde Wat blieft hjj vaa daag lang vorsoh rik keiijk lang uit Zij ging aan de deur staau en keek de straat op Br was geen Lehman te zien Zij spoedde 8ioh in de huiskamer om op de hangklok te zien Reeds half eon ZoO taat is hij nooit t huis gekomen Kn het werJ één het werd twee het werd drie uur en Rika lag op hare knicéu en weende bitter van angst en daar ging de deur open er trad ienaand binnen Maar niet haar rosa Het was de controlenr met een barsch gelaat on een boosaardig lachje om zyne dunno lippen Waar is mijn man Waar is Lehman In de gevangenis juffrouw I bman Aangeklaagd en overtuigd van ontduiking der acohnsen tan bedrog in de uiloofeniiig van zyn ambt Hy hoeft zich in woSrwil van het strenge verbod Fransobo zijdn laten koraon en wilde die binnensmokkelen onder hot badrïegelyko voorwendsel dat ar ksnt m bet pakket was Maar ik kreeg er de luobt van opoode telf hot pak coofiakoerde de zijde eo liet den bedrieger arresteeren Hij is reeds op weg naar Spandau ff ordt fdrrol