Goudsche Courant, maandag 30 september 1895

10 64 18 08 18 88 1 84 11 01 n 18 88 11 08 8 i 11 16 K 18 48 11 84 18 86 18 68 1 44 BOTTIIIDIH 8 86 8 40 8 61 10 88 10 38 If H 10 89 II H 10 46 8 66 9 68 10 11 10 68 Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA Zomerdlenst 1895 AaDKevaogeo 1 M Tijd van Greenwich 7 B 7 68 8 08 8 13 8 98 8 16 10 7 86 DBN HAAO ROUDA GOBDA DEN BAAC Qobd 7 80 8 36 9 09 9 37 10 80 1 0 60 18 18 18 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 S7 7 14 7 49 f 9 8 64 9 6411 6 to M 7 48 8 47 11 08 18 ri g 7 63 8 6 11 18 18 4 J M 8 18 10 16 X 8 i JJ 8 9 s 7lO Ó7 10 48 V 18 48 5 l j7 4 Ó6 4 1 7 l J 7 4 xi 9 o iVu J H go 6 48 7 807 48 8 80 9 88 9 4610 14 U St 19 16 I S8 8 44 2 6 Voorb 6 64 10 80 1 44 Z Zeg 08 10 86 1 58 Z r M 6 19 10 46 3 09 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 9 6610 1610 67 18 0519 45 8 80 3 14 3 86 4 13 4 48 Stopt Ie BloUwHk Kraiaweg en Nootdorp Loidsotoodam ü T 8 K C H T i OUD 10 11 84 18 50 8 10 3 68 4 48 6 36 10 88 1161 4 1 6 63 10 31 4 84 10 44 12 07 1 28 8 41 4 37 5 80 7 09 A M 8 T h R U A M 0 O O D A 9 16 11 8 40 4 86 10 14 18 19 8 8 4 80 O l BA UTKIOBT 9 0610 19 11 18 48 8 83 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 3U0 16 11 14 8 87 7 10 10 89 11 88 8 418 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 89 6 36 7 46 9 04 U GOV A A M S T E K D A M 10 01 11 18 10 8 31 4 47 t 66 10 10 10 60 li 6 1 4 80 6 46 8 18 11 16 Het woelige Toulouse i weer het tooneel geweest van ernslige oogeregeldheden Een der Spaansche gitanoBc die zich in de Toorsteden ophielden wondde op een publiek feest een werkman met eene groote schaar Het volk bestormde het kamp der zigeuners en de politie was niet by machte de ordeteberatellen De gendarmerie en de burgerwacht die waren opgeroepen werden onthaald op 8teeu9D Twintig personen zyn gearresteerd Woensdag arond 10 uur is op deu IJa l tusficheu Krimpen en Capelle de nachtboot van Rotterdam op Amsterdam dwars op een groote boot geloopen welke al lr uit en in de zellingen brengt voor de steenbakkeryeu eu heeft dezen midden door gevaren zoodat zy oogenblikkelgk zonk De zes personen welke in de boot waren werden gelukkig allen gered Volgens getuigen badden beide booten lichten op aoodat nog uitgemaakt moet worden wie in deze de acbnldige is Te Arnhem overleed dezer dagen de gepens majoor der cavalerie J A van Löben Sela die in 1830 31 als cadet den veldtocht in België medemaakte In de Arnb Ot c wordt de volgende weinig bekende episode uit den Belgischen opstand waaraan hg deelnam in herinnering gebracht Van Löben Sels was in 1830 bjj het 2e battetjon eldartillerie in garnizoen te Mons Zyn ouderen broeder Ernst later generaal majoor was le luitenant iustruoteur by dat bataljon Het grootste gedeelte van het garnizoen bebtond uit Walen slechts de kaders en eau tachtig kannonniera waren Hollanders behaUe oog eenige Zwitsers De geeat onder deze troepen was na de gebeurtenibsen in Brussel 15 Aug zeer slecht gtworden en reeds den on Sept en den 19n waren ernstige oproeren in Mons uit gebroken die echter weder onderdrukt werden zoodat de generaal Howen als kommandant superieur naar die vesting gesleurd ook meende verder op de trouw en hulp zjjner officieren te kunueo rekenen Het voorloopig bewind te Brussel had echter de moeste Belgen met aanbiedingen eu bevorderingen langzamerhand omgekocht eu zoodanig bewerkt dat toen in bet laatst van September de desertie ouder de Belgisphe soldaten bij den dag toenam en niets er aan gedaan kan worden de Hollandacbe officieren begrepen dat zy verladen en verkocht werden Den 29d Sept des morgens brak het soldaten oproer uit Al de Belgen liepen weg en de Hollandsche officieren en soldaten werden omsingeld ontwapend en gevangen geaomen Generaal Duvrier provinciaal bevelhebber en koloael Nypels der 3e afd inTanterie gaven het voorbeeld van t verraad De gevangenen werden op het stadhuis ondergebracht om hen tegen de beleedigingen van hot volk van de garde nrbaine te beteiligen waar ook voor hunne voeding werd gezorgd De generaal Howen en alle hoofdofficieren die op het atadhuis waren werden den volgenden dag naar Brussel gevoerd de anderen bleien te Mons krygsgevangen hoewel zij niet in den oorlog overwonnen maar door huune onderhoorigen verlaten waren Den 30n zagen de gevangenen officieren hunne vroegere Belgische makkers reeda in hunne nieuwe diensten o a de adjudant van den generaal Dnvrïer als kommandant der vesting Moni Den lOn Oct werden alle gevangenen naar Doornik getransporteerd eerst in de citadel daarna in de kazerne St Jean eu later in die der Sept Fontaines ondergebracht Zy hebbeo herbaalde pogingen aangewend om vry elaten te worden petities aan het Voorloopig Gouvernement aan den Ëngelscheu zaakgelastigde lord PoQsonby eu later zelfs nan Leopold gezonden Toen niets hielp besloten zy zich zelf te helpen Sene pogiug om eene nlgemeeue ont vlnchting te beproeven mislukte hoewel de bewaking in den r gel niet zeer streng was I Dei 31ii Jnnnari 1831 sjelnVte het aan een 6 30 at 8 40 8 47 8 14 9 01 8 10 01 6 U SI 6 88 6 38 7 85 7 88 7 8B 7 7 S6 ieudt Uootdreoht NimiroAork klwUe Bottetdim BottoïdM Otpalle 10 Kwuweilwrk S l Uoudnclit 8 7 46 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 6 60 8 64 B 69 7 03 8 18 6 18 7 98 8 88 8 41 9 Gonda Oudew Woerden IJtrechl 40 7 69 8 81 9 10 Oniida Aiu lard m VVu Ooud dertiental officieren meest ariilleristen waaronder de beide broeders van L5ben Sein de kazerne by de stad te verlaten Een vgftal infanterie officieren de de vlucht bespeurd hadden vtUt u ook buiten de kazerne te komen en des morgens by het openen der poort buiten de stad De twee groepen ontmoetten elkander over de Franache grens te Rgssel en trokken van daar naar Duinkerken en per scliip nnar Vliasingeu De achtergebleTenen hebben gednld moeten oeftiueu tot na den 10 daagschen veldtocht zy zgn eerst in September uitgewisseld tegen de Belgische krygagevangenen die te Loeresteiu Naarden Harderwyk en Kampen waren Uit Brussel meldt men aan de i E Ct i dat daar zyn aangekomeu de Nederlandscbe geëmployeerden van de internationale telefoon om zicb met het Belgische gouvernement nader te verstaan omtrent den dienst van dit verkeersmiddel Men denkt dat einde October de lyn tusBchen Rotterdam en Brussel voor het publiek beschikbaar zal zyn Oe lyn Brussel Amsterdam zal waBrachgniyk in de eerste maanden van bet volgende jaar gereed kömeu Meo Bchryft vaa Schiermonnikoog Hebbeu de Overyseloaren en Drentenaren Igdens het bezoek onzer Koaiogianen feeac gevierd niet minder vrooiyk ging hetdeafgeloopen week op ons eiland toe De dochter van onzen gra ad namelgk iu bethoweiyk met vrijheer H voo Soemen DonderdagT as dorp en badhótel geheel in vlaggentooi en raet groen versierd en des avonds ouder fakkeloptocht en volle muziek braobtau alle inwoners oud eu jong een sereuade aan de grafelpke familie Een sisriyke bouquet vau levende bloemen werd aan de jonggehuwden overhandigd Daarna werd een prachtig vuurwerk afgestoken door den graaf geschonken het slotnnmmer ran het programma was een groot stak vuurwerk waarvan in hst midden onder alle kleuren prykten de welgemeeude woorden Hulde aan de grafelyke familie Bernstoff De kosten van dit stok waren door de eilandbewoners aangebracht Zondag jl hield de grafeiyke familie in het groote badhótel het gewone jaariyksche oogstfeest Alle inwoners ryk of arm gehuwden en ongehuwden boven de 16 jaar waren door baar nitgenoodigd het feest bg te wonen De gedekte tafels waren alle voorzien van de keurigste schotela en de heertykste wynen eu bieren Na afloop wae er muziek eu dans waaraan ieder deelnam en bet bnfFet blééf deu gebeelen avond voor ei n ieder geopend ¥ Welke ingezetene zonde niet met znlk een opperbesten landheer tevreden zyn Hy toch was het die het badhotel aankocht en exploiteerde den grooten steiger op het strand voor het gerief der badgasten aanlegde en vele andere verbeteringen aanbracht De Duitschers plegen te zeggen es giebst nur ein Berlin de Oosteurykers es giebtnur ein Wieu Doch wy eilandbewoners mogen geruat met tevredenheid en dankbaarheid zeggen es giebt nur ein Graf es lebe die Familie Bernstoff Sie tebe hoch hoch De Belgi icbe senator Willems van Leuven is overleden Hy was 16 jaar lid van dan Senaat De Belgische liberale leider Frère Orbanligt te Spa ernstig ziek Volgens de Ind Be1ge zal kociog Leopold ook naar Berljjn giaan ter bespreking der aangelegenheden van den Congostaat 10 17 lO Si 7 47 8 18 8 07 In zake de werkstaking der metaalwerkers e Geut is nog niets nader te melden Debyeenkomst van Donderdag heeft geen definitief resultaat gehad Gisteren zou weer met den gouverneur worden vergaderd Een commissie van arbitrage is tot atand gekomen voor de werkstaking in de spianery van Parmentier eu Van Hoogaerden de commissie wordt gevormd door den gouverneur der provincie den vporutter van de afdeeling spinoery van den arbeidsraad en den secretaris van die afdeeling en eeu werkman Volgens mededeeliog van Handelsbelangen te Rotterdam i de weduwe vau wie deter dagen vermeld werd dat zy een villa t i Hees by Nymegen gehuurd had en zooder betaling vertrokken was dezelfde die eenigen tyd vrofger de villa Heleua aan den Biltsche weg te Maarteu dyk bewoonde en op 22 Augustus verklaard werd vau keonelyk onvermogep te zyo Haar eene zoou werd reeds uldaargevaugen genomen Van de overige familie moeder 7 0OU eu dochter wordt in het Alg Politieblad aanhouding en bericht verzocht io deze voege Matbot Henriette Jeane wed van Guillianme Fredeiik van deu Akker 69 jaar geboren te Rotterdam lengte tamsiyk gezet oot eu blauw hasr en wenkbrauwen merkbare teekenen een gezwel aan het voorhoofd Akker Alphonse Marie Eigorts van den 31 jaar zich opgevende als ondernemer geboren te Delft leuKte middelmatig aangezicht rond uiterlijk brutaal oogen blauw eu be wegelijk baar lichtbloud kleine bakkebaarden merkbaar teekeo brengt by bst spreken bet hoofd in Bchumsche richting kLeeding grgze broek eu jas Akker Beactrice Marie Jacqueline van den 24 jaar geboren te Ravenatein lengte middelmatig tenger aangezicht rond oogen blauw neus gebogen haar en weukbr blond heeft eeu schelle stetU spreekt vlug Ooatersche type Allen laatst wonende te Maartensdyk op de villa fit Helena by onnissen der rechtbank te Leuven dd 24 April 1895 by verstek vero rdeeld de Ie tot 8 de 2e eu 3e ieder tot 7 gevangenisatraffeu elk van 8 maanden met bevel tot onmiddellijke gevangenneming wegens oplichting eu heling Door de Belgische regeering is hunne uitlevering gevraagd De officier van justitie te Utrecht verzoekt aanhouding en bericht Schipper H de Vries van Purmerend lag deze week raet zyn tjalk te Amsterdam Tydens zyn afwezigheid zyn menbelen kleederen enz uit bet vaartuig ontvreemd Ook een Bpaarbankboekje werd medegenomen De dieven hebben echter de beleefdheid gehad bet npaarbankboekje waar zy toch niets aan hadden te Amsterdam per post te doen bezorgen aan zyn adres Uit Engeland Schotland en Frankryk komen berichten van groote hitte Te Londen steeg Woensdag de thermometer zelfs in de schaduw tot 83 gr P d i 17 gr meer dan bet gemiddelde voor Sep ember Erzgn te Londen drie gevallen vau zonnesteek voorgekomen De lang aanhoudende droogte en de groote hitte hebben het gras in Lincolnshire doen verdroogen en verechroeien Het water ontbreekt veleu boeren vooral de veeb ren ondervinden daarvan veel nadeel en schade n Schotland ts e hitte niet mmder groot en wees de thermometer 15 gr boven het gemiddelde In Frankryk is de overmatige hitte op enkele plaatsen eenigszins verminderd door hevige onwedera vergezeld van hagelslag en stortregens Te Parys ia de hitte echter nog drukkend De vederen op de dameaboeden worden steeds grooter io afmeting en in anntal Nooit te voreo zelfs niet in den rococotyd zyn dan ook zoovele struisvederen verbruikt als tegenwoordig lu bet vorig jaar werden op de ses veilingen van struisvederen te Londen niet minder dan 398 774 Eng pondeu aan vederen ter waarde van £ 584 0 K verkocht 7 U H e 7 30 s in 4 60 4 67 6 04 i ll 6 80 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 3 60 4 08 n O D D A 11 80 18 80 t 48 8 60 Is OS 18 40 8 09 8 89 9 Utnokt 6 88 7 60 Woerden 6 68 8 11 Uudewaler 7 07 8 19 Gouda 7 80 8 88 9 34 8 1 9 14 ABstardasi Wp Oonda B 80 T tO De afdeeliugen van de Tweede Kamer hebben gekozen tot rapporteurs over bet wetsontwerp tot grensverandering tussobeu de gemeente Amsterdam en de gemeenten Sloten Diemeu en Nienwer Amstel de heeren Pyuappel Heemskerk Rutgers Lobmao en Roessingh over de ontwerpen tot vsrhot ing van hoofdstuk V der ataatsbegrooting voor 1895 naders wgziging der wet van 20 Juli 1870 tot regetiog van het veeartseugkundig staatstoezicht en de veeartaenykondige politie en de frenaverandering tusschen da gemeente Utrecht en ds gemeenten De Bilt Jutfaa en Ouden Rgs de heeren Pynappel Heemskerk Van Karnebeek Lohman en Roessingh over het wetavoorstel Gerritseo eed de heeren Pynappel Houwing Van Karnebeek Lohman en Roessingh Voor de wetsontwerpeu tot toekenning van renteloDze voorschotten uit s ryka schatkist Toor den aanleg van Btoomtramwegea outeigening voor een spoorweg van Schagen naar Wognom Terhoogiog van het IXa hoofdstuk voor 1895 overeenkomst met Duitschland betreöeitde d0 verbetering n bet onderhoud van de BenedenNiers en het Gelderache Nierskanaal eu onteigening voor de verbetering van den waterweg tusschen den IJsse en de Kingvaart vbu den Haarlemmermeerpolder de heeren Conrad C van Bylaodt Ferf Van Basten Bastf nburg en Zyp Voor de wetsontwerpen instelling van een militairen pensioenrand nadere reeling van het recht vau successie en wyziging der bepalingen betreffende de beffing vau registratierechten machtiging op de algemeeue rekenkamer tot verereniug van niet in uitgaaf genomen pepsioenen en de orereenkomat met de gemeente 3ergen op Zoom betrekkelyk eau aan die gemeente overgedragen stuk grood de heeien Van Alphen Babimaon Vau Dedem Bonman pn Kolkman en over het wetsontwerp tot herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen de beereo Van Alphen Veegens Van Dedem Bonman en Kolkman Omstreeks half twaalf brak giatamaclit brand uit in bet stationsgebouw van de Noord Hollandsche tramwegmaatschappü aan de overzyds van het Y te Amsterdam Dit station is eigeniyk slechts eentr groote loods van geteerd hout met enkele kantoorbkalQu en bei plaslaen Het vuur voüd dus welig voedsel waardoor de vlammen reeds aanstonds zoo boog opgingen dat de vuurgloed io het midden der tad te zien was De brand moet ontstaan zyn in een der kantoorlokalen en dus in het midden van bet gebouw l aar de wind Oo t was bleef de noordelyke helft der loods gespaard Door de Jan van der Heydan werd dit deel vso bet gebouw buitendien voortdureod bespoten la de lobds waren vier personen en bagagewagens gestationeerd die geheel uitbranden Ook de steigers by da aaulegplonts der stoombootjes die de gemeenschap met de stad onderbonden vatten een oogenbhk vlam eu een dezer bootjes die in de binuanhaven gaueerd lagen moest wegens de hitte en wegens gevaar van overslaan dor vlammen verhaald worden De hitte was zoo hevig dat op fry grooten afstaud van den bazaltssteen der kademuur damp opsloeg De Jan van der Heijden werkte met vier stangen ook was de stooinspuit van de post Da Rujterkade met de stoomboot overgezet doch deze moest Werks loos blyven daar de plaata des onheils niet door haar bereikt kou worden Het personeel echter verleende hulp Omtrent de oorzaak an den brand was piets te ervaren De arbeider die het gebouw moeit bewaken was weggeloopeu om zyn ohefs te waarschuwen Nadat de vlammen waren uitgedoofd was i directeur dar maatsohappy uog niet ter plaatse wel de ooderioajiecteur die echter geeue opheldering kon geven Io drie kwartier tyaS was da aangetaste helft van het gebouw in asch gelegd Te Valkenswaard heeft een 4 jarig jongetje door het spelen mat lucifers braud gesticht in bet huis van zyn vader dat mat stal schnnr eu nngenoeg den gehaelen inboedel verbrandde Alleen de inboedel was vanekerd 9 67 10 04 10 11 10 18 10 97 8 06 11 13 9 08 6 81 9 10 a ti 1180 90 6 30 S7 6 44 6 60 8 86 4 80 4 40 S l 8 41 9 6 1 9 6 3 43 4 16 6 17 6 11 7 68 6 17 6 13 6 48 1 68 8 88 9 88 9 S8 10 02 tÜ lS 64 8 09 I o 9 07 8 88 8 86 Ml 9 49 ¥ 1 8 Sb 6 81 7 48 8 4B 10 84 10 54 4 Twee persoDsn geraakten Woeudag vond in de gemeente Beerta in een diep water Ëerat vyf uren later mocht bet een der drenkelingen gelukken de aandach van de omwonendeu te trekken die hem nog levend hoewel geheel verkleumd er uit haalden De ander was dood Vanwege den AIg Ned Wieiryderabondc zullen in hotels en cafés aan de groote wegen io 008 land kisten geplaatst wordeo met verband banden reparatiemiddelen ten behoeve van leden vau den bond Ëo dan wil men nog beweren dat er by het wielryden dikwyls ODgelokkan voorvallen Een Amerikaanscb journalist mr Williams bezocht Parys om zedekundige studiën te makeu voor een feuilleton dat hy aan een groot blad te Philadelphia beloofd had Dezer dagen maakte hy op de Place de la Concords kennia met twee individuen die zich aan ham vooratelden als landgenooteo en ham op de bekende manier van zyne portefeuille iuhoudende 8000 dollars t 20 000 aan cheques op een bank m stel ling verlosten t Terwyl de journalist zyn avontuur in eeu café lang en breed verhaalde ontvingen de beide schurken het geld aan het agentschap der bank vóór men deu tyd had gehad hnn dit te beletten De ongelukkige journalist moest door bemiddeling aa een lands verb nisersgezelschap de terugreis naar zyn vaderlad aanvaarden stof voor een feuilleton had hy geooeg maar bet was wel eéo beetje duur betaald Ta Philadelphia zyn de magazynen van de Wol importeurs Charlea Webb eu Co grootendaBla verbrand voor een waarde vau 1 200000 gid is vernield doch alias was versekerd Naar man verneemt bestaat er bij den minister van Binoenlandsche Zakeu naar aanleiding van de velen adressen tegen de door de Staten van Friesland vastgestelde hefBog van knnaalgelden op het kanaal Hsrlingen Leeuwarden beswaar het besluit aan de Tweede Kamer ter bekrachtiging aan te bieden Dinsdag morgen werd van Sneek geboeid naar Leeuwardeu getransporteerd de 42 jarige K Sm aldaar dia voor weinige da en uit de vangenia te Hoorn was ontslagen De man is ettelyke malen wegens dronkanachap veroordeeld geweest heeft jaar io jaar uit in kolonie of gevangenis doorgebracht eu gevyelt zich zoo aleaht weer in de maatschappy thuis dat bij zich eeu dag of zesüan na zijn terugkeer uit Hoorn vergreep aan t linnengoed vau den heer St te Sneek waardoor hy vry zeker kans heeft spoedig weer plaatsing te erlangen io t schoonst verblyf dat hy volgens zijn zeggen op deze aarde kent Om kort te gaan K roemt t gevangenislaven Ieder zegt by bejegent hem daar vriendelgk zal de bewaarder dia hem de hand by zyn vertrek telkens met een t t weerziens c drukte De ramp te Brüx Door de overheid te BrÜx is een onderzoek ingesteld teneinde de oorzaken van da dry f zaudinstor tingen na te gaan en maatregelen te treffen waardoor het voorkoUieo van eau dergelyke ramp als de stad enige maanden geleden getroffen heeft wordt oamogeiyk gemaakt Alle deskondigen waren h t eens dat zoowel het centrom der instorting als het rondomli eud gebied voortdurecd zullen moeten worden onderzocht terwyl men zich door periodieke boringen op de hoogte van bewegingen in de dr fzaodlagen zal moeten bonden Ter voorkoming van verdere terreininstortingen werd gelast dat de ingestorte gedeelten binnen de stad voor het verkeer zouden worden afgnloten De onderhandelingen van ben die door de ramp schade leden met de Brüxer myDraaatschappy hebben voor de meeatao reeds tot bevredigende resultaten geleid Over deu grootou zilver diefstal te Londen is nog geen Hcht opgegaan Een juwelier ba t aan de politie eenige vage aandoidingen gedaan van een wagen dien hy Woensdagmorgen om elf uur gezien heeft gereden door eeu beerachtig nitziend man die zeer vennoaid s teeu op ie achterbank vau den wagaii stonden tien of twaalf kisten Met deze magere aanwyzing moet de politie t nog doen Zilver beantwoordend aan het vardweuene is neii ens ia koop aangeboden Gisteren heeft het gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan iu de bekeade zaak Buddeu Het Hof zich rersenigende met het vonuis dar Baarlemscbe rechtbank op 14 Aug 1894 uitgesproken heeft beslist dst B R Buddenborg op 13 Oct 1893 wel en terecht op d vordering v n den onderofficier van jastitie te Haarlem failliet was verklaard daar hy op dat tydstip had opgehouden met betalen en bezig was zyn goederen ta verdonkeren aoodat het t en die failliet verklaring door Buddenborg g na verzet ongegrond is Sedert Mei j I heeft een waschvrouw uit Beek met valsche bnejjes op naam en last eener aan de Pruisische grenzen woooachlige dame zich schuldig gemaakt aan hedriegelyke oplichting van een groote party mannfacturep tot ongeveer f 350 ten nadeete vaueeumanufacturier te Nijmegen Dezer dagen kwam het gepleegde bedrog uit toen de betrokken manufactnrier zyne nota by genoemde dame indiende Vele goederen zyn door de politie te Beek nog iu het bezit der v aachtrouw gevonden en in beslag genomen terwyl door de gemeente politie van Nymegen eveneens een aantal goederen iu beslag zyu genomen by personen aldaar die ze voor geriugn pryzen van de verdachte hadden gekocht Uit de strafgevangenis te a Hertogeobüscb werd deze week een gevaariyk sujet de 64jarige ïl V geboren te Toulou ontslagenen over de grenzen van ons land gezet In België werd by wegens diefstal en schennis der eerbaarheid iu ons land voor dezelfde misdrijven veroordeeld tot de straf des doods veranderd in 15 jaar gevangenisstraf tot 4 jaar 3 jaar en G uaauden Iu de gevangenis gedroeg hy zich slecht Terwyl de oüders B wonendd te Baarn afwezig waren heeft men de zorg voor het bewakcL van het huis overgelaten aan eeu meisje van ongeveer 15 jaar Uit de grap heeft men toen zoo erg op de deur gebonsd eu ia het meisje zoo geschrikt dat zich reeda spoedig verschijnselen vau krankzinnigheid voordeden Eenige dagen daarna IS zy naar het kraukzinnigengesticht te Utrecht vervoerd 8aitenlandsch Overzicbt Te Parys is weer een telegram ontvangeu van generaal Duehesue den commandant der Pranscbe troepen op Madagascar Volgens dit bericht heeft de vliegende kolonne welke onder bevel van generaal Metzinger vooruit ia gezonden het Ambobemaoa gebergte bereikt De Hova s hadden daar eaneSversterkte stelling ingenomen welke door 30 kanonnen werd verdedigd Tot een ernstig gevecht kwam het echter niet Zoodra de Franscbe soldaten zich vertoonden gingen de Hova a op de vlucht gelyk zy trouwens telkeos deden zoodra zy met de Fransche slaags raakten Van da Ambobemaaa bergeo is Antananarivo spoedig te bereiken Toch zal het wellicht nog eenige dagen duren voordat te Parys de tjjding komt dat de zetel v iu de r eering der Hova s zich in de macht der Franseben bevindt want uatuurlyk zutleu de troepen wel eenige dagen rust houden voordat zy dun bealissende marsch tegen de hoofdstad voortzettuo De ioneming der passen van bet Ambohemaugebergta geschiedde op 19 September Het telegram waarin deze tyding door generaal Dooheane ter kennis van den minister vau oorlog wordt gebracht werd den 25n September nit Audriba verzonden De houding dar troepen is uitstekend voegt de generaal er by er zyn weinig zieken oodaoks ds groote ver moeien iaaeo waaraan de aoldatao waren blootgesteld Te oordeeluu naar deze mededeeliogen achijnl de toestand der Franachen iu Madagascar nog niet zoo ooguostig te zyu als aaovankelyk werd gemeld want blykans dit telegram bevond generaal Metzinger zich reeds den 19en September op 45 mylen afstand vau Antsnarivo De heer Vigné da afgavaardigde van Herault heeft nu ook medegedeeld dat hy zoodra de kamer weer byeenkomt eeua interpellatie over madagaacar zal indienen Dit is reeda de zesde interpalatie welke de heer Ribot te beantwoorden heeft over de expeditie Natnurlyk hebhen deze praatjes geen eroatige waarde want het lot van den heer Kibot eo zyn ministerie zal vooral afhangen van deu aard der tydingeo welke nog voor bet byeenkomen der Kamer uit madagascar worden ontvangen De Gaoloi8 deelt made dat bolangryke beshiitea in Frankryk worden voorbereid De heer Ohallemel Lacour zal aftreden als president van den Senaat en vervangen worden door den heerWaldeck Rousseao don bekenden rechtsgeleerde Zoodra deze benoeming is geschied zal de regeering van deu Senaat de machtiging vragen om de KaïLer te ontbinden Oooh vooraf zal de scrutin de liste worden ingevoerd een poging om eeu andere samenstelling van de Kamer te verkryi eu dan onder de tegenwoordige wyze vau verkiezing met den scrutin d arrondissement Een nieuw ministerie onder deu heer Constans zou dan belast worden met de leiding der verkiezingen die voornamelyk gericht zouden worden tegen de socialisten en hunne bondgenooten de radicalen Koning Leopold van België is uog te Parys Te Brussel blyft men dat de kouing en preaideot Faare hebben gesproken over de toestand aan den Congo De radicalen Beforme die nau men weet zich steeds heeft verklaard tegen de inlyving van den Congo staat by België wydt een hoofdartikel aan dezequaestie waarvan de slotsom is dat de koning Leopold met president Faore een plan beeft vastgesteld waarby een regeling der grenzen in MiddenAfrika ten voordeele vau Faankryk wordt bepaald Wat daarvan aan is moet nog blyken Tot dnsver is van officieete zyde nog niets medegedeeld over hetgeen tusschen den Belgischen koning en den president der Franache republiek is verhandeld Ook is het officieel rapport over de terechtstelling van den Engelschman Stokes nng niet bekend De congoquaestie zal derhalve voorloopig nog wel aan de orde blyven Het reeds herbaaldelyk geopperde maar telkens weer mislukte plan tot vorming van een Midden Amerikaanschen Statenbond scbynt thans een stap nader tot verwezeulyking te zijn gekomen De republieKen Nicaragua Honduras en San Salvador hebbeu tenminste eene ïOorloopigB overeenkomst gesloten waarby bepaald iB dat na de toetreding van Guatemala en Costa Rica één groote republiek van CeotraaUAmeriba zal worden gevormd zich ten doel stallende de vyf republieken duurzaam byeen te brengen hare bultenlaudache belangen te vereenigen eu door het waarborgen van den binnenlandscben vrede de ontwikkeling en de maatschap pel yke beweging der republieken te bevorderen President José Gomez van Nicaragua die den stoot aan de beweginit beeft gegeven en uatuurlyk ook het hoofd van den nieuwen bond denkt te wordeo hoopt dat van die samensmelting een betere toeatand het gevolg zal zyn en dat uit Europa kapitaal en werkkrachten naar de verbonden republieken zolleu trekken ter verhooging van het peil barer velvaart Reeds hebben de afgevaardigden der drie repabliekeu hot voorloopig programma goedgekeurd dat in Jan sari aan het oordeel van de betrokken Staten zal worden onderworpen INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Zy het my vergund my eenige plaats af te staan in uw veel gelezen blad ter opname dezer regelen By het lezen van het gemeenteraadsverslag bevreemde het my dat de voorzitter toen het benoemen vau een voorloopigen leeraar in bet boekhouden aan de burgeravondschool aan de orde was verklaarde dat de heer W de Mol nis de eeoig bevoegde in de stad voor die vacature aangewezen was De WelEd Heer Rozeboom die daarvoor bedankte uatuurlyk uitgezonderd Geen der gemeenteraadsleden verlangde hierover het woord wat joist myne verwondering wekte Immers reeds jaren is hier uog een learaar in het boekhouden dia bovendien bet diploma der handalsvareeniging Meroorin8 bezit Ik bedoel hier den heer J Bedys die reeds velen met succes heeft onderwezen en uog onlangs eenen zyner leerlingen voor het examen Mercurius heeft opgeleid Dat de voorzitter genoemden beer nog niet kent is wel aan te nemen doch dit kan ik slecht gelooveu van de vroede vaderen Geene andere beweegredenen dan da vrees ik zeg de vrees dat hier weJIicbt partyzucht in het spel is bewogen my tot dit schryven M de R mynen dank voor da verleende plaatsruimte Uw dienstw dienaar P Gouda 28 September 95 P OS rElE ItJE3 N LIJST vao brieveu geadreaseerd aan onbekenden gedurende do Ie helft det maand September 1895 en tonig te Terkrygen door tntKihenkomst van het postkantoor te Oouda Verzonden van GOUDA V Laren Delft Bloekersingel 212 s Gra enhage Bakker Antwerpen De Direoteor ran bet Postkantoor VORSTEB Burgen ken Stand GEBOKEN 25 Sept Hendrika Pieternella ouders A D Veening en K Bidder 26 Wilhelmin onder J van der KaaenW an der Neut 28 Johannes Hendricus onders J B van der Vegt en J H van Efferen ONDERTEOUWD 27 Sept A Plomp 22 j en W J Janknegt 22 N Alblas te Waddinxieen 67 j en G J van der Mark 55 j J K Lissendorp 19 j n A M Smies 19 j J J Morelis te Rotterdam 50 j en C Boer 28 j P B an Leest 21 j en J fi d Vo 18 j OVERLEDEN 27 Sept D Spel 6 w Moordrecht GEBOREN 25 Sept Wjintjo Dieovertje onders J Uff en A Versteegb VllSt OVERLEDEN A Kortleren 72 jaai WITTE TURN TRICOTS Broekeo Gordels en Kousen A van OS A GOUDA Klo we E 73 73a OOUDA Beurs van Amsterdam Vor kn Utkoer 94 lOl i lOli lOl lOl i 88 83 84 847 867 967 641 l V 961 96V 106 i 641 901 Vl S7 114 96 1001 98 51 670 680 Ol s 64 loov i08 188 88 84 101 1001 1487 8 387 109 94 r 198 149 108 M li 647 U i 1B5 7i 80 108 lOlii a 100 1 lOB 144 1 16 16V 16 1081 88 101 88 81 109 887 887 11 106 löi V IS4 16 888 lös z 107 lOB V 10 1887 1977 169 48 114 87 SEPTEMBER NiDüRLiND Cert Neil W S J dito dilo dito 3 dito dito dito 3 HoNOAE Obl Goudl 1881 88 4 iTAUE luBohrijriiig 1862 81 5 OosTiNt Obl in papier 186S B dito in lilnr 1868 6 Portugal Oblig met coupon 3 dito ticket 3 auiUND Ubl Biunenl 1894 4 dito Oeeoni 1880 4 ditobgaothi issg 4 dito bü Hope 188 0 4 dito in goud leeo 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiNJI Faipel sohuld 1881 4 TuaiaiJ Oepr Conv leep 181 0 4 Geo loeuing serie D Geo leeainif serie C ZuiuA R ttïp ï obl 1892 l Mruoo Obl Buit 8oh 1890 6 VmmuRiA Obl 4 onbep 1881 AHBTKauAH Obligelion 18 B 8 aoTilauui ated leon 1894 3 Ill N A fr UsndeU laud Irandsb Tsb H Certificaten DeiiMaatubapp j dito Arnb Uypotheekb pandbr 4 Oult Mg der Voratenl aand Qr Hjnotheokb pandbr 3 i KaderlandBOhe bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W k Fan Hyp b pandbr I Roti Uypotheekb pandbr 3 i Utr Uypotheekb dito 3 i OosTicKR Ooit HoQg bank aand UvsL Hypotheekbank oandb 4 i Maiw L 6 Pr Lien eert ln Holl lJ 8poorw Mij aand Mij tot Eipl T Bi 8pw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aaud 6 iKto dilo dilo 1891 dito i iTAULSpoorvl 1887 89 A KobI 81 Zuid ltal Bpwmg A H obl S FoMH Warsohau Weanen aand 4 acai Qr UuH 8p Mg obl 47 1 Baltiacbe dito aand Faatova dito aand S Iwang Dombr dito aand S Karsk Oh Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 VM n£l Oonl Pac 8p Mij obl 6 Chic k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Sio Gr Spm oeH r a Illinoii Oootnil obl in goud 4 Louisr k NashvUleCert v aand Meiioo N Spw Mij lehyp o Miss Kausaa t 4 pot pref aand N Tork OnUrio k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 8i Bt Paul Minn k Aanit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col lehyp 0 1 Oi U i Can Soutb Cort r Vra O Hallw kNav lah d o 01 Amileid Omnibus Mij aand Botterd Trammg Maals aand Nil Btad Amsterdam aand 8 Stad aolterdam aand 8 BiLou Btad Ant erpenl887 2 1 Siad Brussel 1886 HoNo Tbeisi Begullr Oesellsoh 4 OosTiNR Slaatsleaning 1860 ft K K Oost B Cr 1880 S Bpakji Blad Madrid 8 1868 N u Ver Bw Hyp Spobloerl ADVËRTENTISN Voorapoeilig boTnllen van een Zoon J M TA NIFTRIK Noinii Vlmingen 27 September 1695 Heden overleed 27 Sept 1895 te Hitveraumt tot onze diepe droefheid onse lieve Znster Mevrouw C GIPS PRiiriaa in den ouderdom van ruim 62 jaar Mevrouw Wed ï o GARDE PlLITIKK Mevronw Wed VRIJLANDT PaiKTua Voor de veelvuldige blgken van deelneming ondervonden bjj het overiyden van myn innig gelieiden Echtgenoot UATO HENRI CONSTANT B0U8CH0LTB betnig ik myn barteiyken dank Wed C H O BOUSCHOLTE SCHOOTÏII Qravmhagt 27 Sept 1895