Goudsche Courant, maandag 30 september 1895

No 776 Dinsdag 1 October J805 Voorbanden een praehtigfe collectie eigengemaakte KA CHELS in alle Modellen Vulreguleerkachels en Haarden in de iiieuw ste Soorten een ruime keuze veel verbeterde FETROLEUUiSACHELS 34ste Jaargang mmim mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezei Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg el k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd My beleefd aanbevelende P ROIND Pzn juist over de brug Achter le Waag Zeugstraat 6 91 Gottda Aan hetzelfde adres kan een nette JONGEJV geplaatst worden TREKKIi G 19 October 1895 tlollaiih i e Ulaatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 Il Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BRINKMAN ZN LASGM TIBSDMWSG X 60 Wat hnmtiw Iwaii Jkiit W UmiuïA Laib u kittom z AufcerPaii ExiBlIer Vat liiutlutMimilautawnlantafni SaS AiÉerliHiIxpeliiir Vftt ilMdi in iader bniigezin Aiker raiiKExpeller M OMt 71 nt en 1 25 de lesoh Yooiluiidla m de meeste Apotheken en bg ï Ad Bohter t Oo t Bettenkm To Gonda bg A WOLPt Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Opentare Verkooping TE Ouderkerk aan d n IJsel ten overstaan ran den te Gouda resideerenden Notaria G C FORTDIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 2 OCTOBER 1895 by veiling en verhooging en op WOENSDAG 9 OCTOBER 1895 bS afslag en combinatie beide dagen des morgens te elf uren in het koffiehuis van A Bkoükii op bet dorp van Eene kapitale goed onderhouden BOUWIANSWONING geteekend B 25 ARBEIDERSWONING get B 26 SCHUREN HOOIBERG verdere GETIMMERTEN BOOMGAARD BUITENGBOND en onderscheideue aan elkander gelegen perceelen uitmuntend Wei en Hooiland te zamen groot 37 Hectaren t 9 Aren 67 Centiaren staande ep liggende in den Krompolder te OUDERKERK aan don IJSEL Te aanvaarden de Landeryeu den 1 December 1895 en de Bouwmauswoning verdere Betimmering en Erven den 1 Mei 1S96 Betaaldag der kooppenningen 2 Decemb 1895 Breeder bö biljetten en ook bj Notitiën die van af 20 September a s ten kantore van voornoemden Notaris te verkregen ajin Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van Notaris H van MËERLANT te utrecht en van genoemden Notaris FÜRTUUN DROOtlLEEVER te iouda Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaria G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 80 SEPTEMBER 1895 des morgens te elf nren in het Koffiehuis H ï uoNiBt aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden ruim ingericht WOOl iHUIS ERF en TUIN aan de Zeogstraat te Gouda wp G No 41 groot 1 are 17 centiaren Terstond te aanvaarden No 2 Een goed onderhouden gunstig gelegen Wi KELHUIS eu ERF aan de Naaüeratiaat te Gouda wjk H No 15 Verhuurd bjj de week voor 2 50 No 3 Een gunstig gelegen HUlöeu ERF naast het vorige perceel op den hoek van den Langen Groenendaal te Gouda wjjk H No 14Verhuurd bfl de week voor 1 50 No 4 Ben HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wijk O No 157 Verhuurd by de week voor 1 60 En No 5 Een HUIS eu ERF aan de Holle op den hoek van het Scharrebierstecgje te flouiówyk O No 110 tegenover de leerlooierfl Verhuurd iy de week voor 1 30 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór de verkooping te zien van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren en op den verkoopdag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd Goude Snelporsdrult nu A Hbinkman Ii ioo Eijnland s Bundergeld lugelaiiden worden herinnerd dat op 1 October JSO i zal verschynen de huttttte termijn vnn het UynlamVH HunflergeUl Oifi r IHfhf en tevens verzocht om ter voor komiug van kosten het noR verschuldigde HlJoeiHg te voldoen ten kantore van den oudergeteekunde of by KJjne gemachtigden die daartoe ter bestemde plaatsen zullen zitting houden VEBSTER VAM WÜLVERHüRST Rentmeester van Rgnland Zy die over M900 te beschikken en genegen zgu met een Handwogen dageigksche klanten te bedienen kunnen te Rotterdam een gevestigde 2AAS 07£MEm welke wekeiykach 30 35 Galden nettowinst atwerpt Bevrüzea vau soUdiieit voorhanden met inbegrip van 2 a 3 weken onderricht Brieven fr onder No 1294 aan het Advertentie Bareaa van D BLAZER Kruisstraat 58 Rotterdam Ten einde het aantal LOTEN te kunnen plaatsen zullen wy aan iedereen die 3 keer to cents besteedt eveneens een lot geven t welk kans geeft om een prachtig nieuw Eum m mïMiii CADEAU te krijgen IBS cents besteed geeft recht op een lot in hetDepéUaB k Hlllen l TienilewegD2S Attentie s v p Op veler verlangen zal ondergeteekende elke maand het geld van het Schoorateenvegen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad Schoorsteenvegery B W 2 Ct per sluk bü LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt IN UB Krans Bierhalle St ANTHONIESTRAAT G 137 drinkt men een lekker GLAS BIER tegen een matig gestelden prijs OPENBARE VERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris G 0 FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 8 OCTOBER 1895 des morgens te 10 uren vóór en in het Huis VPgk E No 51 aan de Kleiweg van Nieu we eri gebruikte RIJTUIGEN als 3 Tilbury s waarvan 2 nieuwe 2 Tentwagens waarvan 1 nieuwe een Landauer eens Vigelante eene Coupé 4 onafgewerkte Rytnigen als een Omnibusbreack een Kaasbreack en 2 Dog oarts voorts Wielen Rgtuiglantaarns Wagenmakershout Gereedschappen en t geen erder t n verkoop lal worden aangeboden Daags te voren van 10 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Houtverkoopïn £ L Ok Notaris U GROENENDAAL nË te Gouda is voornemens op VRIJDAG 4 OCTOBER 1895 des morgens 10 uur aan het Veerstal te Gouda in het openbaar te verkoopen om contant geld HEIPALEN AMERIKAANSCH GREENEN BALKEN geschikt voor Bergroeden 300 stuks 8 cm geploegde DAMPLANKBN lang 6 a 7 meter 400 stuks 8 c m geploegde PLATEN KRUI en STEIGERDEELEN BRANDHOUT on hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags voor den verkoop Jit iwAVINKEL 9 K lM Kl llhl SïllOMVl KVI RU Agentuur bij de Firma Wed BOSAIAN te Gouda met GOUD bekroond J WILH VERGEER Co te ZUTPHEN 20 Kilo 26 10 Kilo 13 50 nette Tatelblikken 4 ii Kilo 6 30 Franco aan huis Bestellingen in te zenden by den Heer C W VËRGEEB TURFMARKT GOUDA WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te t Gravenliagt verstrekt Gelden op 1 Hypotheek en verkoopt fandbrteeeu van lOOO 600 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co De Directie jj HOOFT GRAAFLAND J A VAN ERPER8 ROIJAARDS TANDARTS E CASSUTO Turl markt 172 Gouila SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 nur Zondags uitgezonderd IfcöPj PDIKE ODDE GENEVER JUerkt NiaHTOAP m SCHIEDAMMER Verkrijgbaar b PEETERS Jz Ala bewijs vaa eobtheid i cachet en kurk teedl voorlien van den nsani der Finns P HOPPE 1 Dames en Kinder 1 1 ROKKEN BLOÜSEN 1 1 KOUSEN HANDSCHOENEN 1 1 BOEZELAARS I TKICOTS 1 1 ZAKDOEKEN CORSETS 1 1 Parapluies enz enz 1 1 Bekende goede kwaliteiten 1 1 LAGE PRIJZEN 1 llli lili 1 UAJKKT 136 HU bme onseliadeirkits u f DTooral daniM n DndincboMiwcrlL i ét AppTfltimr TM CM MIDir k O SrS B rllii Beith Str 14 Men tetütfCMd rtfivv op nBsm en fatettrkMurlc Vtrfcrnkur ky Hhtm MMtMn hi m n makkdylulepottsiaMdilvaoiHasml BINNENLAND GOUDA 30 Septembor 1895 Zaterdof aTond werd ïd de Zaal Kunstmin c der Societ it Ons Geooegeoc bet 15 jarig beitaaa gerierd ran d Goudtche GymDastiekVere Digiiig ËxceUior die deo 31 Mei 1880 wafl opgericht door het hondeo eeaer uitvoerÏQg Toor hare kantslieveiide leoea met huooe dames eo verdere geooodigden Het Programma werd aitfltekend afgewerkt Vooral de derde afdeeling Plaatieobe ataoden werden ODverbeteiyk ui evoerd Ëeo geanimeerd bal besloot het verdere gedeelte van het feest Wy wentchea de Yereenigiog geluk met bet behaalde aocces en wenachen hen toe dat directeur en verdere bestoaraleden nog lang aan Kxcelaior moge verbonden blgveo Gisteren werd de 6de jaarijjksche wegwedttr d gehouden aitgeaehreven door de WielryderBvereeniging de Antiloop c De wedstryd WHS over 20 K M nl van Goada tot Zwam raerdam met een keerpunt Ingeachreven waren 24 deetnemera waarvan 19 uitkwamen De eerste prys werd behaald door den beer W Z V d Mey uit Leiden in 35 m 20Vs mo De tweede prgs door X nit Leiden in 3G it 1 seo De derde prys door Hooibergen nit Leiden iö 37 m 35V eec De vierde pr s door Immink nit Utrecht io 38 m 25Ve sec De vyfde prys door v d Tuin uit a Hage in 3tj m 1 sec Een groot aantal betangetellenden zoowel uit Gouda ata van eldersi waren opgekomen om dezen wedetryd bg te wonea Naar onze meening waren er wel een 250 wteiryders of ryderesien op den weg tegenwoordig De pryzen werden door den Voorzitter den heer J P Hooftman onder gepaste toespraak aan de ovarwinners uitgereikt De beer G Strover alhier is te Utrecht gealafl d voor het eerste natnark examen De heer K N Hangeveld notaris te Hazerswonde is Zaterdag morgen overleden Naar men verneemt is het proces van de Elbe contra de Crathie thans zoover gevorderd dat op Zaterdag 5 October voor de rechtbank FEVILLETOJHi Eet dure Zpen Sleed Biks had hsm stom vaa outsteltenia laten uitipreken nu gaf tg een luiden gil en zonk io zwijm ueder De arme Kiks tij had inderdaad zwakke zenuwen 60 deze sohok maakte haar ziek Veertien dagen Doeat zij het bed faoudeo eu in het ijlen der koorts prak rij onophoudelijk over een zijden kleed dat da vermomde stang uit het Paradijs wafl en klaagde ioh selre aan dat lij haar man tot de misdaad verleid en de oorzaak van zyo ongelnt wai ÏIb toen zij eindelgk ia zoo verte betiteld was dat zij het bod kon verlaten wa t eene slanke bleeke vrouw met droefgeestig uiterlyk en magere lugavdllen wangen met verijdolde hoop en verdwenen Rflluk Men mocht haar niet linger den omvang barer ellende verawijgaD hare zenuwen waren nu weder iterk genoeg en bare moeder lichtte haar zoo ver ohoffliend mogeiyk in Haar arme man was veroordeeld of twee doiiend thaler boete te betalen of vier jaren lang in hel lueh hui te Spanden te zittajj Daarenboven was hy van xga post ontzet Rika boorde het vodinia met kalmte en xonder sn traaa in het oog aan Zy legde hare hieaka te Uotterdam de pleidooien zulten wordüu gehouden Naar De Tydc verneemt heeft dr H J A M BchaepmaQ de zorg oor de vorming vau een comité voor een gedenkteeken van dr Nnyens op zich genomen Vrydagmiddag zou op de Oldenbaroeveldkade te Amsterdam de inboedel van eeu caféhouder wegens particaliere schuld groot f 165 publiek verkocht worden Van aocialiatisohe zgde waa de ïburgeryc opgeroepen om dien verkoop te verydelen Deze poging getukte volkomen De geheele inboedel bracht 35 caoten op Een biljart ging voor 2 eu een buffet voor 1 cent Londensche datectlvea hebben een belangrijke arrestatie gedaan met betrekking tot den grooteu zit verdiefstal Met veel overleg zyn zy doorgedrongen in de woning van den door hen verdachten koopmsu Henrj Bailey in de Ley bou roe street Zij verrasten hem op bed en hy gaf zich gewillig gevangen In zyn kamer zyn vier baren van het vermi te zilver gevonden lo vier zakken Uy ia daarop voor den politle ambtenaar gehrnoht en wordt lieschnidigd op 25 dezer gestoten te hebben een paard met tuig ea eau wageOt deze bevattende 31 baren zilver ter waarde vsn 49ü0 p a toebehoorende aan de Midland Railway Company Bailey heeft op het booren der beschuldiging gezwe jen Meerdere arrestaties worden verwacht Over het eerste jaar waarin de Badryisbalasting werkte wordt in de bescheiden betreffende de geldmiddelen meegedeeld dat Amsterdam had 36 655 aanslagen opbrengende f 1 354 546 Rotterdam 16 S71 opbrengende f 607 228 Den laag 15 916 opbrengende f 521 990 In tgeheete land waren er 228 628 aanslagen waarvan 66 144 ovareenkomstig de aangifte en 36 151 met afiryking van de aan gifte zyn opgelegd ambtshalve zyn aangeslagen volgens biljet I 12r l38 volgena biljet lï dna wegens weigoraehtigheid van t doen van aangifte 5195 Vsn de gezamenlyke aanslagen zyn opgelegd door de colleges van zetters 124 526 door de commissiën van aanslag 104 102 By de provincies ge wyza verdeeling dezer cyferi trekt het de aandacht dat in Limbnrg de verhouding der aanslagen waarby van de aangilte ia afgeweken tot die waarby ze is gevolgd staat aU 124 100 in Groningen is de verhouding ook vry ongunstig nl 71 100 doorBchynende hand op den arm barer moeder zag haar met een ernstig gelaat aan en zeide pleohtii Moeder boor mijnen eed en moge ook de goede God dien hooren Ik zweer dat ik mijn man die door my alleen in het ongeluk gekomen ia of bevrijden zal of dat ik het zoo za aanleggen dat ik zyne gevangeniB deel ËD Rika was uu eene vrouw vol geestkracht rot vsitberadenbeld Het ongeluk had baar kracht verleend de scheiding van haar man had baar eerst leeren gevoelen üoe onuitsprekelijk lief zij hem had en welk een leed zy hem bod toegevoegd Zij wilde zij moest hem bevrijden Zij beproefde met hare tranen hare beden zyne superieuren te trefTen zy klaagde zioh zelve aan om hem te ver ontsohuldigen Zij hsd hem verleid zy waa de ichnld dat by noar Lyon geschreven had haar alleen kon men straffen haar alleen Te vergeefs alles te vergeefs I Haar man was verantwoonleiyk voor hetgeen b gedaan bod hij moest er voor Eindelijk vatte Riks in hare wanhoop een moedig besluit De koning alleen kan helpen t De koning alleen kan vergiffenis sohenken Hij is barmhartig I Ik ga tot den koning I In haar zwarte wollen kleedje in hot eenmaal ver aobte trouwkleed ging zij naar Potsdam en naar Sana Bonoi en verzocht em dea koning te spreken De lakbien aan de deuren Uoblen De koning is maar niet zoo voor iedereen te spreken Hebt gij eene aanbaveling ffGeen andere aanbeveling don mqn ongeluk on rajjc verdriet terwgl in de andere provinciën het aantal afn kingen larieert tusschen 50 en 65 pOt van het aantal waarby de aangifte gevolgd is Gelderland eo Drente maken met 37 en 321 pCt het beste figuur lftQ ieilE en waren 676 naaml vennootschappen voor f 869 693 39 commanditaire op aandeeten toor f 30 160 5ff coöperatieve vereenigiDgao voor f 9 977 50 139 sociëteiten voojr f 3409 3 onderlinge verzekerioga mastachlippyen voor f 292 50 en 25 andere vereenlgiagen voor f 3020 Baitenslanda gevestigd waren 318 belastiogpliohtigen verder 31 reederyen 8 stichtingen 44 staatsan btenaren 72 boitenl vennooteo 4 spoorwegondernemingeB 278 assuradeurs of assurantie ondernemingen 229 bniteulanders die hier een beroep uitoefenen 35 die hier waren slyten 1970 reizigers Deze verschillende groepen waren aan fetlagen voor een belastbaar inkomen van 26 ton de reizigers betalen vost rncht de 35 die waren verkoopen waren aangeslagen voor f 484 326 Het geheele aautal aanalsgeo bedroeg 228 809 tot e n bedrag van f 4 744 443 50 Een treurig ongeluk aan het strand Aaa het strand te Plozenet in Bretague isWoensdagntiddag jl een droevig ongeluk geb urd E D jonge dame mejuffrouw De Beauson die tot de etite der stad b hoorde nam een bad in zee toen men haar plot eling door een grootc golf zag meesleuren De beer Alavoiue hargemeester van Ponteroi en lid van den algemeenen raad snelde in zee om mej Beauson te hulp te komen Zyne pogingen badden niet alteen niet den gewenschten uitslag doch op eenige armlengten van het ongelukkige meisje dat reeds dood was verdronk by jammerlyk Heden is de 3 October tentoonsto1ling in de Kanstsaal vau het Sledelyk Museum te Leiden ia gereedheid gebracht In hat midden der zaal zyn verscheidene merkwaardigheden in eene vitrine verzameld op Leideos beleg eu ontzet betrekking hebbeude De vermaarde hutBpot pottE staat op een afzonderlyk piëdestal De gemeente archivaris mr Doxy stond nit ZQB verzameling een reeks fraalu gravures af meerendeels portretten o a van Prins Willem I Louis de Colygny Van der Worff Jau van Bout Jan van der Does Filipa II Valdez Migdalena Moona Boisot enz Deze tentoonstelling blylt ook na 3 October nog eenige dagen ter bezichtiging L D fKene slechte aaabeveling Otj kunt gerust gaan de koning beeft gezelschap en gaat met zijne geueraals iu het park wandelen Daar mag niemand liem storen Ga been Zy had vm bet geheele antwoord niets anders ffflboord dan do koning gaat in het park wandelen en misschien had het medelydende hart van den lakei haar met opzet deze woorden toegevoegd Bika volgde den door baar als zoodanig opgevat ten wenk en ging in kat park doorliep als een gejaagd hert de lanen en paden stond dikwyls stil om te luisteren gluurde met baren scherpen bUk in de rondia en bad tot den goeden God haar by te atasn en te maken dat zy den koning ontmoette ËQ God verboorde baar gebed Bij de kromming eensr laan zag ay eene gebeele schare heeren in iohitterende uniformen en sterren op de borst aankomen Vóór allen uit liep eene kleine gebukte gestalte in eene eenvoudige blauwe jas met roode op slagen en een kalen driekanten hoed op het hoofd Maar welke oogen in dit aangezicht welk eene uitdrukking in deze trekken 1 Zy kende hem niet maar zy wist bet tocb dat deze kleine mau de groote kwing waal Dat is Fredorikl En zij wierp zioh op hare knieën en riep de armen tot hem opheffende irGeoade en ontferming o koning I Hij deed rasch een paar schreden voorwaarts en zijne groote oogen rnslton lang met een doordringondeo bUk op haar Zij sloeg voor dezen blik die zoo dikwijls velüheeren en geleerden in verwarring gebracht hai bare oogen niet neder Hot ongeluk on de liefde maakten baar sterk den koning beviel baar moed D h aaide in sioh Mlven i f Die vrouw is Uit Parys komt een tydiug die over de geheele beschaafde wareld met leedwezen zal vernomen worden Pasteur de groote de wereldberoemde is dood I Men wist dat da 72jarigB grüsaard reeds lang tgdeude wat maar zulk een spoedig einde werd toch niet verwacht Weinig manschen hebben zooveel voor de wetenschap en het welzyn van het mensch lom gedaan ats Pasteur Een enkele van lie reeks van ontdekkingen die hy gedaan lieeft is voldoende om een man beroemd te iuaken Dat by loo bekend is geworden by het groote publiek komt vooral omdat zyn ontdelckiugen zulke enorme proctisohe waarde liadden Wy noemen slechts drie van de meest Itakende In de eerste plaats zyne studiën over de gistingsverschynsolen waarin hy de rol aantoonde die d If ere organismen by de verschil tende gistlngsprooessen spelen Zyne onderzoekingen stelden hem In itaat een methode aan de hand te doen om den invloed van sohadelyke ontledingsprocesHeu by gegiste vloeistoffen tegen te gaan een methode die onder den naam pisteariseereu algemeen toepassing heeft gevonden o a by de bierbronwery Een andere ontdekking waardoor Pasteur oen onachatbaren dienst bewees aan de industrie van zyn laud is zyn middel tegen de niekte der zgdewormen De geheale xfdeindnstrie van Frankrgk werd met den onde gang bedreid door deze geheimsinnige isiekte wast aan ds sydewormen stierven zonder dat bet den kweekers gelokte een middel daartegen te vinden Pasteur slaagde er in den aard der ziekte te arkennen en het redmiddel aan te wgzen Deze ontdekking had voor deFransche industrie een praotiicbe waarde van milli arden men heeft daarom wel eens gezegd dat de vyf milliardeu oorlogscbatting die Frankryk aan Ouitsohland had te betalen door Pasteur alleen verdiend zyo Zyn grootiten roem varwierf hy echter door zyne methode tot genazing der watervrees de ineo tings methode waardoor hy duizenden en duirenden voor een vreoselyken dood hraft bewaard Uit alle oorden der wereld reisden de patiënten naar Parys eo meestal kon da groote man hen nog redden Behalve de koepokinenting is nooit eene ontdekking van zooveel heil voor de menschbeld geweest dit blykt doidetyk als men verneemt dat terwyl vroeger 76 pCt van alle door dolle bonden gebeten personen stierven da sterfte thans gedaald is tot 3 pCt De schitterende wijze waarop Pasteur op zyn 70en verjaardag door de wetenichsppelgbo wsreld en door het dankbare vaderland werd geen mi dadigster want zij durft vryrooedig de oogen opslaan en bovendien begint Lise niet tegen haar te blaffen zooals ze altyd tegen slecht volk doet tfSta op sprak de koning toen luide j Kniel alleen voor God wanneer gü tot Hem bidt maar niet voor mijl Siro riep de jonge vrouw langzaam opstaande i Mgy z t de god op de aarde tot wien ik bid endie my verhoren kanl Zoo meent gy datf vroeg de koning terwyl bij uit zyn vestzak eeu sonitje nam en liet tabakspoeder langzaam opsnoof ffWelnu zeg dan uw gebed eens op maar kort en bondig en eerlyk Sire ik beo eene zondares eene misdadigster I Ik heb mijn lieven man zoo lang geplaagd dat hy wanhopig geworden is en zioh om mijnentwille tot zonde heeft laten verleiden Hm altyd hetzelfde oude liedje sinds de dagen ran Adam zeide do koning vin wat voor appel heeft de arme kerel dan moeten bijten A ch sire in een zijden kleed nDlable dan moet hy soberpe tanden hebben glimlaobte de koning Entin vertel tny de gesohiedenis maar kort irSire ik heb hem verleid my een zydon kleed uit Ijyon te laten komen en het te smokkelen Daarvoor ia myn arme man voor vier jaren naar Spandau gezonden en bovendien uit zijn ambt ontzet Pat is niet meer dan recht zeide de koaing ernstig Het is op slrenge straffe verboden vreemde zjjde in te voeren en wie legen het verbod handelt moet de straf dragen die de wet bepaalt Maar ik vindt het wel wat sterk vier jaar in het tuchthuia om eeu zijden kleedjel Wat is uw man SUii volgt