Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1895

348te Jaargang Donderdag 3 October 1895 IVo 6178 mimm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k g met uifeondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is liJ5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Te Gouda bü A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt ADVERT£NTI£N Oouda 1 October 1895 Jf Hiermede heb ik de eer UEd Icenuia te geren dat ik myne SMEDEHIJ heb overgedaan aan den Beer W I D van aiJMi A t die ran af heden de door mg gedreven zaak voor zgne rekening zkl voortzetten Dankbaar voor het zoo vele jaren genoten vertrouwen beveel ik myn opvolger ten zeerste daarvoor aan en teeken my Hoogachtend ÜËd Dw Dienaar L B van ES Ouder referte aan boventtaande mededeeliui van den Heer L B van ES neem ik beloetd de yr ilieid m in uwe gnnst aan te bevelen onder verzekering dat ik niets onbeproefd zal laten m het vertrouwen dat myn voorganger MO ruimschoots mocht genieten waardig te maken Hoogachtend UEd Dw Dienaar W I D van RIJMENAM VEEBSÏAL B 135 13Ö G L Schim van der Loeff Werktulj kundig Ingciiiciir Gouwe 175 Gouda lllilSB liïlHi EN Bexelcezxingrean TANDARTS E CASSLÏO Tiirl nmrkt t72 Gouda BPBEEKUKËN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd 1 Dames en Kinder 1 1 BOKKEN BLOUSEN 1 1 KOUSEN HANDSCHOENEN 1 B0EZËLAAB8 TKIC0T8 ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz 1 Bekende goode kwaliteiten 1 LAGE PRIJZEN 1 fiiraaiiil 1 MAllKT 136 WIJNHAUDEL VA ALPHKX LEDEBORIl 1B BOTTEBüAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 il li b le iawnvinc tsgui Jioiit Bhniutid Lnininjaw kortom ft= ff AiÉerPaiBExpeller Val kMtl tMlMMI l Ut t ft tArt8rf liilxpBiier Vit J V i imdMf Flw M oat 7e Mat 1 25 de im Vomkaodtn k ë mM 1 Ipelhekeo en b F Ad Hidit er 4 Oo t Betteidara Wat Stoomboot ïïiaatschappij DE VOLHARDIÏÏG Ie l iniiPii WOEXSOiG 2 NnOBEIt vaart ie iniddatfdieiist naar Amsterdam te 1 Tire van Gouda in plaats van te 4 nre Alle andere diensten blijven voorloopig onveranderd DE DIRECTIE Voorbanden een prachtigfe collectie eigengemaakte KA CU ELS in alle Modellen Vulreguleerkachels en Haarden in de nieuwste Soorten een ruime keuze veel verbeterde FETROLEUMKACHELS exi an d ©re T77 ir3 t©r Aj tilc elera Mg beleefd aanberelendd P ROND Pzn juut over de brug Aehter tie Waag ZeugHtrant O 91 Oouda Aan hetzelfde adres kan een nette JONGEN geplaatst woïden Verraengft Uwe Koffie voor de helft met EATEAmNE S EHEIFF MALS MIE en gij bespaart 9i centen per pond GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao c ni o car Bce raatige door de nieuwste iiitvindingea op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijns eu tijtibte gnmilbtofTün garandoenn jen verbnuker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwteung beantwuor londo use den inhoud der resp Etikntten Do Firma behaalde 27 Brerets als HofleTeraaclerj 44 Eero Oiploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fyn fabrikaat Keeds ISH schreef de Aceadeniio nstiunal de Paris Hous Toua déoemonB une Hedaille l r yremière cianae on consldóraüou aevotra exoellenta fftbrloation de Ohooolat bonbons varies eto etc Stollwsrck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H ConiiseKra Banketbakkers mi enz Gteneraalvertegenwoordiger v ior Nederland Julins Mattenlodt Amsterdam Kalvorslraat 103 Tak Fatent H Stollen i Hl irrn ung Der ifroMM Er otif den errungm hêt Anlass zii rttKhMiMn werthUtëcn Naf iahmtui fen 6a4$lm Man kaufa dÊftêr utiure Mtetn ncUarffn H StoUen nar non imt iirtct Mf in $ olchw Üsenhtneilup w la Utoin unitrPlMkH wrt mbMiUhudj aiugohAngt U ictoriawater ui f de VictoriaiBron f e Oberlahnstein byJEnw Tafeldrank Vanhé ninklykef uis derXederlanden FBAKSCHE STOOMVERYERU CbeiiiischK Wosscherij II oppE iii iiii u 1 9 Kruiskade Bottardam Oebreveteerd door Z M den Koomg der Belgen Hoofddepöt voor UQUOA de Heer A VAN OS Az Upêoialiteit voor het stoomen en verven vaa alle Hoerenen Damesgarderoben alaook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het stooman van pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreidiag der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 d en te verven goederen in eene week het Pnictatwerk Teekfu In op HARIA V TIIAIIT Koningin MartefarpK s Versch nt in 10 s 12 all groot formaat met PRACHTIOE PLATEN SlechU 30 Cent per afl tr per post SS Ceiit 6000 Stuks Ie afl by eiken boekhandel eer inzage ot by de Uitgever P ST0KVI8 WATEBBEUS tBoidi uit de falhete maias eener der eerste baitenlandsohe fabrieken over geiKiiuene zoogenaamde Leger Paarden Dekens oiueuin tegen den ipotpnjs vin fl 2 75 jur stuk wor eii mtrerkoobt Deze dikk onslfjtbare dekens zijn zs warm als e a pela o 140X190 em groot dm het freheele paard bedekkend met wol opgenaaid 111 a breede rtreepen voortH t en kleine partij witte wolleaeSlaap Dekens root 140X190 cm wegens eer kleme slechta door vuklui beraerkbare fouten in Kot weefsel aangeboden ad fl 3 50 peretuk Kosten ander het dubbele atr OuidtliJk KeachrevBD beitAlllngen worden Koo lang 4e voorraad itrekt tegen toeaendine VAD het htimg of onder rembours prompt uli revoerd B Horwltz Maaatrloht Groole Staat 81 PUIKE OODE SCHIEDAMMER GEHEVEE Merkt NEGHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Al bewij van eoktheid ii oaoket en kurk toedi voorzien van den aum dar Firm P HOPPK Trekking 19 October 1895 Hj van afdeeling Gouda en Omstreken VEIEtLOTiniTO eu aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f 1 II Loten voor f 10 B erkrtjgbaar b f A BHnTEMAN ZN LANGE TIENDEWEG D 60 Gouda SDetperwlruV vao A BaiNKUiN k Zoon BINNENLAND GOD DA 2 October 1895 Donderdag 3 October des avouds ten 8 uor sal op de Markt de Sste en tevens laatflte Muziekuitvoering plaats hebben van het Muziekkorps der dd Schulteru Het Programma loidt aldna Le Retour Pas redouble H Realand Ouverture Confidence W van Perck Cornblamen Walser Ë tJasMlmann Souvenir de Schiedatn potka masorka M J H Kesiels 5 Polka de Conoert voor twea pistons F Renard 6 U flile do Tambour Major F Degrex Oflvertare Uarie L Montague 8 ta belle argentière Fan taisie G Fack Walze roamMne Ivanorici Roocacio marsch Sappe Gisterenmiddag ten ongeveer 4 our ontstood te Boskoop brand in deVTimmerwiDkel van P Tntkeo waarin een petooteummotor in werking was De lammen grepen alras om sioh heen zoodat het daarvofVr geplaatst woonhois van zgoeo vader waann een kruidecierswidkal gevestigd wu weldra eveneens een prooi der vlammen werd alsmede de hui en van W C Boer bopmkweeker de wed van Willigen P Koster eveneenfi een kruideoierswiükel en van den bakker Hofman De toren der Hervormde kerk werd eveoeenf hoewel h met het kerkgebouw er een tsifid over ötond aangetast Toren en kerk zyn eveaeens vernield benevens eene glazen make ra werk plaats van P Öoudkade die hy de kerk was geplaatst Van de inooedels van de bewoners der verbrande perceelen is nog al gered terwyl allen verzekerd waren De Herv Kerk was geassureerd voor t 66000 De 3 spniten der gemeente Boskoop benevens 2 uit Waddinxveen 2 nit Alfon 1 uit Hazerswoodei 1 nit de Ësseopolder en 2 handspuiten verleenden hnip tot blnsachen Ten ongeveer 10 onr had men den brand ond r de knie Te 84 uur des nachts rnkten verscheidene spnUen in een paar van Boskoop waren heden middag ten 2 uur nog bezig de tmeulende massa nat te honden Een der spniten van Waddiiixveen werd nog weggehaald voor eeh bntnd te Bleisw k waar eene bouwmansvroniug met drie bergen van J GroflDswegen is afgebrand Uit vele gemeenten der omtrek waren gis FEViLLETOJM DE mm mmLLi o zekeren dag werd een der predikanten m de hoofstad verzooht een van de lidmaten zijoer kerV de gravinweduwe W te bezoeken De predikant voldeed aan de uimoodiging en werd door de gratio een deftige dame van middelbaren leeftijd ontvangen zij geleidde hem dadelijk met een beleefd uiterlyk in haar kabinet Vergeef mji dominé dat ik u lastig val begon de gravin i m ar gy kunt u niet vooratelhin hoe treurig het in mijn huis gesteld is Mgne dochter Freiile Almft viel de predikant in die na op ziJBe beurt ongerust werd er ia toch geen ongeluk gebeurd met myne lieve roorraaltge leerling Het grootste ongeluk dat iemaod kau overkoraeo antwoordde de gravin ach het ia de liefde de liefde is hier het ongelak domioé Na sprak de predikant eenigszina gorast gesteld zonder dit ongeluk bestond er zeker aarde noch beBsel Wel mogelijk maar bedenk eens beste dominé bet dwsie meisje ia voriiefd geworden op een schoolmeester Mijne dochter miju nig kind verliefd op een eenvoudigen sohoolmeester 1 Hoe heet die aohoolmeeater terenavond en hedenmorgen vele toescliouwers aanwe ag om deze ruïne te aanscliouwen Zelfs waren wielrijdera uit Utrecht daarheen gekomen Ëen der spuitliedeu van Alfen viel Onder weg van de spuit en brak zgn arm In de Jaarvergadering van de afdeeling Oudewater en omstreken van den Protestanten bond werden lot bestuursleden gekozen de beeren A van Aelst P J Muntendnm en W Dogterom tot afgevaardigde ter algemeene vergadering te Zwolle de heer A van Ael t Baron Van Hardeobroek van Bergambacht heeft in verband met het herdenk agsfeest van bet Koode Kruis uit naam van H M de Koningin Regentes een schryven ontvangen waarin hij wordt gelnkgewenscht met de herdenking van den dag waarop door hem 25 jaar geleden aan de Nederlaodsohe ambalanoe calke belangrijke en belanglooze diensten werden bewezen op het oorlogntooneel en waarin voorts Hr Ms levendiga belangstelling wordt kenbaar gemaakt voor de werkzaambeden der vereeniging De heer Jac Sch il igarenfabriVant te Utrecht heachonwt zyne werklieden als ontslagen hij verzoekt bun binnen drie dagen het hnn toebeboorende gereedschap aan zgoe fabriek af te halen Maandag had een dienstbode te Aroersfoort de onvoorzichtigheid petroleum te gieten by een brandend petroleomstel De vloeistof vatte vlam en deelde zich mee aan de kleederin van het meisje De beer des hnizes die op haar gegil kwam toeloopen doofde de vlammen door hanr in een looper te wikkelen Met hevige brandwonden aan hoofd arm en borat is zy naar het gasthuis vervoerd De douane beambte die Zaterdagavond op zekeren B die met anderen bij Aalten geslacht vleeach over de Duitsche grens wilde 4 l okkelen een schot loste had geen ander Xlool dan hem in het been te trefieo Op hetzelfde oogeoblik echter struikelde B met het gevolg dat de kogel hem dwars door het Uohaam drong en hy terstond den geest gaf Men meldt nit Amsterdam Ëen kRSBierskneoht die gisteren hnt gebouw der Kasvereeoiging met een aanzienlijk bedrag aan banVpapier verliet had de onvoorzichtigheid op straat zyoe tasch nog even te openen Van die gelegenheid maakte een voorhijkompfil Oüsterberg of Oostergren tets op berg of gren is het ff Kan het magister Oosterberg de jonge bestuurder der diaoonieanbool eijnP Ja die is het Kent gij hem dan f Magister Oosterberg is een geacht jong mensch met een goed hoofd en ongemeena kundigheden sprak de predikaat hij is zooals mevrouw zeker weet een zeer gelukkig predikant Helaas ja zuehlte de gravin Hij is ook dichter vervolgde de leeraar hij heeft onlangs den tweeden prijs ia de Zweedsche akademie behaald Zoo diohter ja dat dacht ik wel sprak da gravin op wanhopigen loon maar wat heeft hij dan gBflchrsven P Kon gedicht op Polheai dat den schoonaten aan leg verraadt nPolbemP Wat ia er dat voor een De groote mechamcus die in het begin der achttiende eeuw leefde O ja ik weet al viel de gravïu in de rede ffde man die de groote Folhem sluiB gemaakt heeftGeeft men ook al prijzen voor lofdichten op amlds en dergelijkenF Maar van welke afkomst is de magister P Zijn vftder is een braaf man en als ik my niet vergis kleermaker Tan beroep Kleermaker riep de gravin terwijl zn van hanr divan ops irong dat ontbrak er nog aan Maar hoe is magister Oosterberg in uw hnis bekend geworden Bekfndf Zoo onbeschaamd ia hij nog niet geweest dat hij sijn voet in m ne woning gezet heeft jüiigtauuscb gebrnik om eea greep ïo don voorraad te doen De kasBiorsknecbt en eenige voorbijgangers etten den dief na en kregen hem te pakken op het üogenblik dat hy trachtte zich vun het gestelene te ontdoen Man meldt uit Amsterdam De diamnntbewerkers hebben Maandi avond weder vergadord in Plancin waar echter niets oieaws werd verteld Na afloop trokken de saamgekomenen in dichte drommen naar het NutBgehoow waar de juweliers en fabrikanten beraadHlaagden Men wilde de uitkomst dier vergadering vernemen Echter de heeren waren nog drnk aan den gang zoodat de comitéleden die binnen gegaan waren daar buiten alleen konden mededeelen dat het er leveodig toetsing Met die mededeeling stelde men zich evreden men ging dus huiswaarts In de vergadering van fabrikanten aif juweliers werd het vorig besluit om den A K h der werklieden niet m te willigen bekrachtigd met algemeene stemmen Ongeveer 300 patroons waren aanwezig Het bestuur der vereeniging Handwerkers Vrieudeokringc tracht tusicbanbeideii te ko I men en partijen tot alkander te brengen i Het stelt voor dat de patroons zich zolleo Lrerbiuden om gedorende drie maanden eleobts pboudsredeu in bunnen dienst te nemen en dat daartogeiiover de gezellen met langpr zullen aandringen op de plaatsing van een bord met het opschrift Bondefabriekt Nu verloop der drie maanden zou man dan kunnen zien hoe de regeling beviel I Nader meldt men De stakende diamanthewerkers maakten gisI tereniutddag weder eene wandeling door de I stad om zich later evenals vorige dagen op I een terrein aan de Linaeusatraat te verzamelen De hoer F S Van Echt zich voor zaken te T orn bevindendtf voelde by het drinken van een glas bier plotseling een hevige pyn in de tong en het oor gevolgd door zwelling van beide lichaamsdeelen en van het geheele hoofd Het bleek spoedig dat een wesp in het bierglas hed geisten die deu heer 3 in de tong had gestoken Geneeskundige hulp moe it worden ingeroepen en eerst na verloop an eenige aren nam de zwelling en daarmede de pyn af Dit geval diene tot waarBchowiog voor anderen want het ïs bekend dat wespenstaken soms doodetjjk zyn Ook by het eteu van gebak en vruchten zjj men voorzichtig daar j Hij heeft du nog geen aanzoek gedaan P Aanzoek gedaan Dat moest hü eens beproeven Maar hoe is freule Alma met hem bekend geworden Zij heeft hem hooran preoken en hem eenige malen by den ataats secretaris van Kullbarg ontmoet Maar wat kan ik nu in dne zaak doen nOy moet in uwe hoedanigheid van herder en leeraar en vriend myne familie bewaren voor de mésalliance die haar bedreigt Mijo lieve mevrouw zeide de predikant terwijl hij opttond en zyn hoed nam naem mij niet kwalijk maar ik ken geen mésalliance dan van het goede met het kwade van da deugd mot de ondeuRd Oij wilt ray dus met ter zyda sLsan maar ny aan mijn lot overlaten riep de gmvin terwijl zy wanhopig hare handen wrong Togen de liefde strydeo ia stryden legen God verzekerde da leeraar en ia het eene wederzijdsohe liefde van onaohuldigo edele en elkauder volkomen waardige raenachen dan haalt men zich tot overmaat van ramp Gods ongenade op dan bats Ik kan mij onmogelyk hiermeiï inlaten Maar is het noodig dat hy zoodikwyts preekt De gomeeoto vindt dat by niet dikwijls genoeg preekt antwoordde de leeraar Maar gij zoudt hem toch kunnen verzoeken niet dagetyks hier voorbij te komen en mijae dochter te groeten Alma zelve gelooft dat ala cij hem mot zoo dtkwijla zag zij hem mettertijd welKcht vergeten zou het niet zelden gebwrt dat zich daarin weipen bevinden vooral in pruimen perziken di Ër was eens een groote lakenfabriek ia eene kleine sUd De fabriek behoorde gedeeltelijk aan een koepmao die te New York woondo en ie laken handelde Hy was de denkkraobt der fabriek Hü ging naar zyn bureau wanneer het hem paste en ging er van daan als het hem goed dacht Hy at en dronk rykelyk had paardeü schilderyen een huis tn de stad eene villa buiten al de gewone weelde van den gegoeden New Yorker Bktrakkelyk werkte by niet hard en het weven werd voor hem gedaan in de fabriek In de fabriek werd het werk persoonlyk geleid door een opzichter een verdienstelyk man die verstand had van da wevery en die vroeg opstond morgens au den gehaelen dag by de zaak was en de fabriek op gang hield Hy kreeg een goed salaris en spaarde geld dat hy belegde in andere fabrieken waarvan de mau te NaW York veneens de denkkracht was Plotseling itierf da ryke man te NewYork Zyoe erfgenamen en da andere eigenaars der fabriek besloten haar niet tê verkoopen en daar de opzichter meer van de zaak scheen te kennen dan ieaiand anders verhoogden zy zyn jaarwedde en stelden hem ad interim aan tot denkkracht Maar opzichter te zyn van eene wevery ia heel iets anders dan de deokkrnebt vaa eene zaak te wezen Da opzichter was eerlyk en trouw Nadat hy ali denkkracht en opzichter beide een paar jaren had gewerkt slechte jaren voor dien tak van bedrjjf werd het noodig een zaakgelastigde aan te stellen Hy werd daartoe benoemd Na eenigen tiJd moest de fabriek getlotea worden en een poos later werd zy verkocht voor een bedrag byna hoog genoeg om de schalden te dekken De opzichter optredende als denkkracht geholpen door slechte tijden had ds waarde der fabriek volkomen uitgewiwht en tevens van de andere fabrieken waarin hy zyne spaarpenoingen had belegd Handwerk ia iterk geneigd te meenen dat de denkkraeht in tene aaak te hoog wordt betaald eo niet gerechtigd is tot de hooga emolamenteu die zy geniet Handwerk vindt dat denkkracht leeft van het zweet van anderer voorhoofd en handwerk vindt dat niet eeriyk Denkkracht leefde in dit geval ook van hand I werk en leefde er zelfs goed van maar toen denkkracht stierf en eeriyk handwerk hare I taak overnam toen moest de fabriek worden stil gezet handwerk bleef gednrunde twee jaar zooder verdiensten en de industrie waarvan I handwerk toch ook leefde was geruïneerd Het geval is geene uitzondering I Denkkracht moge een vlni varkan b d zü De predikant beloofde ten minato aan doren wtjnsoh te voldoen eti ging Hü liet magister Oosterberg bij zioh komen en verhaalde dezen alles wat da gravin gezegd bad Magiater Oosterberg een jong mensoh van eene rijzige innemende gestalte met een gelast dat zoowel ernst ala zachtheid teokende stond alsof by door hel onwaar getroffen waa Wal wist hy dat freule W eenige jaren geleden bevestigd was in de kerk waar hij gewoonlijk preekte en dat hy haar groette wanneer hij haar buiten of iu de kerk ontmoette maar hij had nooit met da jonge dame gesproken hsar nooit in eeoiit gezelschap en allerminst bijden heer var Kullberg ontmoet alwaar by nooit genoodtgd en bij gevolg nooit geweest was Maar gij zijt toch dagelijks het hnis voorhy ge gann waar zy wooul vroeg do predikant ffik weet niet eens waar de grafelijke familie woont betuigde de magister De predikant noemde het adrea Ja daar kom ik dagelijks voorbij dewyl ik ia de uahouraohap woon antwoordde de magister maar dat ia ook alles Dan zijn wy heiden het voorwlrp esner mistifioatie hernam de leeraar maar aangezien gy tot heden daar niet geweest zijt noch iemand gegroet bebt raad ik $ aan dit ook in het vervolg niet te doen Oü kuM licht eene andere straat nerasn Maar merkte Oostorherg ie olla oprechtheid aan een omweg te maken ton einde niet genoodzaak i meitje te groeteo dat beta in iemand soh ut te ateUau i9tooh waterg iaiot wift