Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1895

ZoDierdlenst 1895 OOUDi SOTTtKDlM AaDgevaDgeD 1 Mei TlJd van GreeDwIcb Directe SpoürwegverUadlngen met GOUDA 8 88 8 44 4 0 84 7 11 7 68 8 33 18 08 18 88 1 84 18 88 8J I y 18 48 0 H ir 18 88 18 8 1 44 8 0 4 01 nOTTISDA H 6 O D D i 10 88 11 0 18 80 10 88 10 88 10 4810 8 7 68 8 06 8 13 8 88 8 48 8 86 10 10 S 7 86 7 47 DIK HIAO OOUUA OOVDA DEN BIAS ioudu 7 30 8 3 8 08 8 8710 80 fo 0 18 18 18 8 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 f 88 8 64 8 6411 C M 7 48 8 47 11 08 18 87 4 7 8 01 10 08 Z ZeiiW 7 6S 8 6 11 18 18 48 08 8 18 10 16 Vuorb 8 07 8 08 11 87 18 68 6 80 8 86 10 87 H KO 8 18 8 18 8 J7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 031 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 S1 8 8 88 10 88 11 46 iHage 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 8518 16 1 88 8 44 8 Yoorb 5 64 § h u w 10 SO v L44 v Z Zegwe 08 g t 0 K 10 85 l r 8 h n n Zev U 6 19 K w t v 10 46 y 3 0 n n Gouda fl 80 7 50 8 18 9 9 56 10 16 10 57 18 06 18 45 2 80 8 14 8 86 4 18 4 43 Stopt te Bleiawijk Kruisweg en Nootdorp Loidsohendam ÜTEBOHTROÜD 4 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 Q 86 7 50 8 09 9 07 10 8410 88 U B1 4 16 6 BS k 9 88 10 64 10 81 4 84 B I 9 36 10 44 18 07 1 88 8 41 4 87 5 80 7 09 8 85 8 419 49 11 10 AM8TERDA M Ö O U D A 9 65 U 8 40 4 85 6 86 8 10 10 14 18 1S Sf 4 80 7 40 8 49 11 BOUD A U T K 1 O H T 05 lO U 11 IMS 8 88 8 17 4 16 4 47 5 B7 6 B8 8 81 1048 11 14 8 87 T 7 10 10 89 V b 7 Ó8 8 18 00 11 88 8 46 8 84 M5 6 17 7 18 8 48 10 87 Ö18 7 88 8 88 8 41 9 87 lO Bl 11 46 Ï ÏO 8 08 8 60 4 48 6 88 6 86 7 46 8 0411 O O U 1 A A MHTKRSAM MO 8 81 10 01 11 18 10 8 81 Am iunUin W 7 5 B IO lO BO 18 48 1 gehaldigd toonde duideiyk welk een liooge plaats hg ioDam en hoe groot de liefde ia die den beminDetyken eenroadtgen man werd toegedragen door alleu die het voorrecht hadden mei hem in aanraking te komen Z o naam zal altyd e gelgk met de heroën der W ienichap genoemd worden Frankrijk verliest in Paitenr een syner grootate zonen en de we reid een harer grootate weldoeners Nn de vinkers weer gaan uitleggen worden reeds hier en duar enkele gevleogelde zangertjes op de markten aangeboden en menig vogellieihebber neemt die gelegenhid waar om zich een vogelje te hoopen Evenwel kan t gebeuren dat zeo een diertje ondanks de beate zorgen niet tieren wil maar stil en treurig in een hoekje zit Ën nu wordt door velen gekeken of bet soms niet de pip heeft Het beestje wordt ter band genomen de achterste vdirtjes weggeblazen jawel boor daar zit zy boven den staart Fluks een scherpe naald genomeu die leelyke puist doorgeprikt Nu zal het wel beter worden Tot uw verwondering sterft het toch en in de meaning ik ben er te laat by geweeste doet gg het by een tweede eer er twyfel be stond of het wel iels maakeertfe Die geelachtige puist is en ve klier waar aao iedere vogel het vet ontleent om zyoveertjes glad en waterdicht te honden Doordie klier door te prikken en nit te drukken doet ge het arme dier vrywel een marteldoodsterven V p Verschillende plannen tot uitbreiding van havenrnimte kwamen in de raadsvergadering van Vlaardingen ter tafel waarby éen plsn door de commissie boven andere werd aanbevolen namelyk om aanvankelyk een haven in te richten tot berging van 160 schepen en haar das geleidelyk nit te breiden en geschikt te maken voor handelahaven met kaden enz toegankelyk zoowel uit de Maas als nit de bestaande haven De kosten worden geraamd op 185 988 of 258 608 naar geland men de scboeiing neemt van houtof Tanbazatt Dit plan werd aangenomen Men hoopt nog vóór 1 December aanstnande gereed te z n met het graven van een bergplaats voor p m 160 bommen ter diepte van 1 meter N A P ophoofiing van grond rysbeslag puin bezetting bermbekleeding beharding van de krnin der kaden dukdalven meerpalen enz zoodat hiermede het bezwasr dat telken jare tegen den winter terugkwam dat geen voldoend aantal vaartuigen kon geborgen worden is opgeheven Waut met deze haven en de reeds bestaande ruimte kan nu de gebeele Scheveninganhe vloot geborgen worden in 1896 zal dan tot de verdere werkzaamheden worden overgefiaan zoonis de inrichting van een handelshaven met beschoeilog brug enz De thans bestaande comtüQ sie werd permanent verklaard Ëen merkwaardig meuach is dezer dsgeu te Londen overleden Jozef Wailey van Southampton geboortig oefende aedert zyn tiende jaar met succei bet zakkenrollersbedryf uit Weldra stond hy ondanks zyn jeugd aan het hoofd van een der meest ondernemende en stoutmoedigate benden Hy werd eohter lesnapt en eouigen tyd kosteloos geherbergd door de goede zorgen van H M a jostitie Zyn moeder stierf van verdriet hierover en de jeugdige misdadiger vertrok na zyn in vryheidatellig naar Londen om daar zyn hedryf voort te zetten waar zyn naam als behendig dief en inbreker weldra was gevestigd Voor de tweede maal viel by der politie in handen hy wilt toen echter te ontsnappen en lette zyn arbeid te Gravesend voort 8 40 8 47 8 64 8 01 8 10 8 08 8 18 8 81 88 8 86 7 86 7 S8 7 88 7 48 7 66 loiida 6 30 Moordrtjohl NieuwurVerk g 6 CHpoUe I HfittQnlVD 7 UotWTdam 6 Oapolle 10 Hieuirarkatk 6 18 HoordiMht Ooud 7 46 6 86 6 40 7 BB 8 09 8 81 5 60 6 54 6 69 7 08 8 18 Ooufla Oudew Wourdon Utrectii Hier had een groote verandering niet hem plaats Op een Zondagmorgen wandelde by in het Victoriapark en tuisterde hy naar de preek van een neger JGdwardy die hem zoo diep in bet gemoed trof dat by ten eenen male vergat de zakken der omstanders te ledigen in da zyne Wailey werd op dien Zondagmorgen bekeerd en was sedert een der yverigHte en welsprekendste redenaars van het Victoriapark Blykenn de plannen voor den vasten oirons dien de beer Carré te Scheveningen wil bouwen komt de vocfrgevel met een ingang van 4 M tegenover het Kurhaus te staan de drie stallen voor 96 paforden aan de zyde van de electrische tram Boven den hoofdingang is de woning van den directeur links en rechts van de entree zyn restauratielokalen Bet gebouw dat een grootste hoogte van 22 by een breedte van 44 M krygt ia van buiten van eteen De kap en de koepel cbter zyu ontworpen van yzar op de dunne yzeren platen die tnsschen den 2n en den 3n rang worden geplaatst Vier trappen van buiten geven toegang tot den 3en rang De andere bezoekers komen door den hoofdingang in een corridor van 3 M breedte die om den geheelen circus loopt en vanwaar men onder de koninklyke loge boven den hoofdingang door na den In en met twee binnentrappeo naar t midden der twee helften van den 2n rang komt De fauteuils komen in het rond van den circus boven san den In rang Naast het tooneel zyn loges voor artisten en directie Behalve door de restanratielokalen zal men door twaalf uitgangen van 1 5 a 4 M naar buiten kunnen komen terwyl de artisten nit de kleedkamers boven de stallen ingeval van brand ook op de platte daken dier stallen kannen en met een kleinen bprong den grond bereiken De verlichting ia zoodanig dat men overdagvooratelliugen zal kunnen geven zonder kunstliont Avondpost Dezer dagen kwam in enkele dagbladen het bericht voor dat de miniater van oorlog de koloniale werving te Harderwyk bad gesloten omdat het contingent suppletie troepen voor dit jaar geheel ia uitgezonden Men verzoekt van bevpegde zpde dit bericht te weerspreken daarvan is alleen sditc juist dat het op de Indiaohe begrootiuK vuor 1895 mt atrokken contingent auppletietroepen reeda geheel ter uitzending ia aangewezen en dat de minivter van oorlog daarin aanleidiug heeft gevonden om ettelyke verzoeken ven vrywilligera by het leger hier te lande en van miliciens in werkalyke dienst om te mogen overgaan naar hpt Indische leger voor dit jaarc af te wyzén van sluiting dor koloniale werving is geen sprake leder die aan de vereiachten voor dienitneming voldoet en niet door een by het leger hier te lande aaogegai n accoord aan den dienat by dat leger verbonden ia kan zich te Harderwijk terstond doen aannemen voor den kolonialen dienst dns ook alle miliciens die met groot verlof vso hun korps afwezig zyn knnoen zich voor den kolonialen dienst biyven aanmelden 10 4 11 01 11 08 ll K 11 84 8 8 10 17 8 61 3 65 8 68 10 11 8 18 8 07 6 56 10 16 8 19 11 11 4 47 8 46 4 90 Een Dnitseher schryft nit UioJaneiro dat er vry geregeld een scfaandelyke meisjeshandel gedreven wordt meest door individoen dia thoia behooren in Polen Rusland of Galicië Zy spelen in hun vaderland den rol van iemand die fortuin gemaakt heeft in Zuid Araerika en nu een vrouwtje zoekt Met een heel jong meisje knoopen ze kennis aan huwen haar en weten gewoonlyk ook een of moer vriendinnen der jonge vrouw mee te krygen onder voorapiegeling van een huweiyk met trsnsatlantis he vrienden Op reid worden de meiijas zeer voorkomend behandeld Te Montevideo worden de jonge vrouwen en de vriendinnen gebracht by een bloedverwante Deze dwingt haar door bedreigingen en sli en tot bet treurige beroep Ze biyven geheel in de macht dier vrouw tot ze na jaar en dag aan andere huizen vooral in Argentinië worden verkocht Daar krygen de ongelnkkigen al thans een deel van bet geld dat ey verdienen en verdwyneu later naar Brazilië of eldera tot ze in een of ander hospitaal een treurigen dood sterven Te Londen ia een graaf on Westenberg Leiningen met zyne baudlauKater aangehouden die een 16jarig meisje uit een dorp hij Hamburg als ydienstmeisjet hadden aangenomen en haar eerst te Maioz later te Londen tot onzedelykheid hadden gedwongen Men heeft hier te lande wel eens gehoord dat aan boord van atoomschepen altyd zoo royaal geachilderd wordt in Frankryk schynt men nok met genoegen er teen kwastje over te balen Neptunns vertelt althans bat volgende onder den titel 20 ton verfkorst c t la bgna niet te gelooven doch o£Scieel ia gecanatateird dat het Fransche oorlogaachip Hoche by zyn laatate verblyf te Brest een korst verf bezat die dit aauzienlyke gewicht moet bereikt hebben ledere zeeman ia amateur schilder Ëen kwaatje verf i het radicale middel om Hes weer eens op te knappen iedere chef op zyn terrein is belust op een flinke veraterkkiug van deze onschatbare waar Aan dek of in de machinekamer overal aan boord wordt gaarne geachilderd en de minst yverige matroos hantesrt met waar genoegen de strykkwast Laag op laag komt op deze wyce op nike plaat op elk schot over het gebeele schip maar dat ten slotte een dergelyke lading als ballast werd meegenomen daarvan beeft niemand zioh rekenaohap gegeven In den tegen woordigcn tyd nu de ingenieurs hun uiterste best doen door alle mogelyke middelen het totaal ge wicht by den bouw te verminderen door verbetering in machines ketels boowmaterieel enz ia dezeschildersziak een pont dat de aandacht trekt De Fransche admiraliteit heeft er aanleiding io gevonden een veracherpte order uit te vaardigen ep beperking in het schilderen binnen boord en gelaat dat alvorena de nieuwe laag te letfgen de oude zooveel mogelyk moet worden verwyderd met oostic soda 20 000 kilo verfkorst als ballast Het zal voor de liefhebbers van zeebaden zeker aangenaam zyn te varoemen dat de directie van de maatachappy Zeebad Scheveningen op haar besluit om op aanat Maandag het badseizoen te sluiten is teroggekomen en met het oog op bet gunstige weder de gelegenheid tot baden na 1 October tut nadere aankondiging blyft openstellen De Belgische regeeriug heeft bealoten eene nieuwe postboot te laten bouwen voor den dienst Ostende Dover naar bet model dsr Marie Heuriette c Het schip zal 340 voet lang en 38 diep zyn De machines naar de nieuwste stelsels gemaakt zullen met bare 9000 paardekracht het scbip een snelheid geven van 22 knoopen Deze boot is da negende welke de Regeering aedert 10 jaren laat bonwen Alle oude booten zyn thans buiten dienst Omtrent de hevige regens in Spanje wordt nader gemeld dat te Albana een aantal huizen zyn ingestort Te Ateca en Catalayud is de Jalon buiten haar oevers getreden groote schade aanrichtende Ue stad Corral Almagnir in de provincie Toledo staat geheel onder water Ren bericht nit Kaapstad meldt het overlyden van bet beruchte kafferhoofd Magato die hflt Transvaalsche gouvernement zoo menigmaal de handen vol gaf Men hoopt nu het door hem gesticht stammeuverhoud te knnuen oplossen zouder gewelddadig optreden 4 7 04 11 80 1 4 1 8 08 8 08 8 1 7 80 8 10 41 a i 8 88 8 08 18 08 9 Utreoht Woerden Ondewater Gouda 6 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 80 8 88 8 84 ABtaterdoiii Wp Ooada 8 16 9 04 5 60 7 90 Het bekende tydschrift Neerlands jen d ia van redacteur van uitgever en van naam ver anderd terwijl het in plaats van tweemaal per maand voortaan eiken Zaterdag cal ver schynen Van nu af heet het Weekblad voor Jongens en Meiajea onder hoofdredactie van H Julius en wordt uitgegeven hy F B Van Ditmar te Rotterdam In een aardig geschreven voorwoord vordt dit alles door de redactie aan de jeugdige lezers medegedeeld In de tSchlez Zg vinden wy weder een bawys hoeseer de Hollandache taal nog m ZuidAfrika verspreid is Een soldaat van den bezettingspoat Aaia van het Doitsche gebied in ZuidWest Afrika schryft dat hg bet zeer goed heeft en niet weder naar Duitachland terug verlangt waar hy kanonier hy de veldartillerie is geweest Hij heeft 1000 mark bezoldiging waarvan hy daar erjjeen gelegenheid is iets nit te geven byna alles kan laten staan Hy voegt erhy Wy kunnen ona aan de inboorlingen Hottentotten zeer goed verstaanbaar maken zy sprekeu Hollandach en dat ia gemakkelyk aan te leeren Als een byzouderhaid kan uit Eatwyk aan Zee worden gemeld dat van de haringvloot io den tyd van twaalf dagen geen enkel vaartuig is aangekomen Het vorig jaar bedroeg de aanvoer tot op dezen datum 32 883 kantjes pekelharing en dit jaar bedraagt het 24 638 kantjes dus 8245 kantjes minder Het water in de Maïs ia zoo laag dat de oudste inwoners van Heusden zicb niet qq nen herinneren het ooit zoo laag te hebben gezien De stoombonten kunnen daar niet mssr in de haven komen hefteen vooral met oog op laden en losaen een groot ongerief oplevert £ en hevige typhoon op de Japanacbe kust Ken telegram uit San Fransiaoo gedateerd 4 September meldt dat aldaar tydingia ontvangen dat godurenden een ontzettenden vliegende storm alle schepen die zich in de Japanacbe haven van Kuchïnotan bevonden loasloegen en op de rotsen aan de kuit verbryzeld werden Zes en dertig vaartuigen zyn met man en muia velban De stad is byna geheel verwoest pu enorm ia het verlies van menschenlevens In de provincie Gi o werden 618 dorpen door overstroomingen zwaar geteiiterd twintig menschen verdronken en zeer vele eigendommen werden beschadigd of verwoest Een geheale familie vergiftigd Uit P aen wordt gemeld dat de dochter en eene snater van den burgemeester Hansik te Piaskowo naby Samter door het eten van vergiftige paddestoelen zyn gestorven De burgemeester zelf diens vader en drie andere huisgenoten zyn eveneens vergiftigd en men wanhoopt aanban herstel Omtrent de reeda beproken Opiumxuk Bohryft de J B Ook van andere zyde verzoekt men ons te wyzen op de behandeling welke de djoeragan Oemar te Meester Cornelis van den kant der politie ondervindt Dat er hy hem eerst opium gevonden werd nadit de huiszoeking int enwoordigheid van den schout geen resultaat had gehad werd reeds gemeld en ook dat zyne vrouw zich geheel moest ontkleeden ten einde aan den lyve te worden onderzocht verder nu zou een kind gezien hebben dat de opium door pen der oppassers werd neergelegd Oemar die verdacht wordt minder dan een tbail clandestiene opium te nebben bezeten en dns alecnts eene kleine overtreding zou hebben gepleegd ondergaat zyne preventieve hechtenis welke al 18 dagen duurt in eenzame opsluiting in eene cel waarin anders de ergste misdadigers die op den dood zitten worden opgesloten en wordt telkens wanneer de asaialent resident en de djaksa hem verbooren in ketenen ge klonken naar de ambtenaren gebracht Ben 8 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 8 03 6 31 8 68 4 8C 8 10 11 13 8 80 8 80 I 8 37 0 44 0 60 8 86 6 II1 88i B8 10 08 10 18 3 4S 4 U 5 7 6 U 7 B8 17 M 6 13 n 6 48 8 47 6 B3 8 38 10 8 41 8 0 8 8 en ander is bg de opinm overtrediogen niet gebruikelyk ook wordt de zaak maar niet afgedaan en door een ipion van dan pachter is aan een familielid van den verdachten te kennen gegeven dat Oemar wel zou worden losgelaten wanneer hij maar zeide dat hy de opiom van zyn landheer gekregen bad Deze nu behoort tot de kongsi die voor de tegenwoordige pacht de opium pacht had de leden van beide kongsi s zyn elkander niet goedgezind ook bestaat er vyandschap tusscheo den djoeragan Oemar hu zyn voorganger welke laatste reeds vroeger hy Oemar en diens familieleden huiszoeking naar opium liet doen In hoeverre Oemar een slachtoffer is of een Bohuldige kunnen wy niet beoordeelen maar ook in het laatste geval wordt hU met ongewone en naar het ons voorkomt niet gegronde gestrengheid behandeld en heeft hij recht dat zyne zaak in ieder geval wordt afgedaan Zonder twyfel zal de procnrenr generaal die op de hoogte is gesteld van deze zaak zich er wel in mengen gelyk het te voorzien is dat de eerste kamer van het hooggerechtshof zich de politierol zal laten voorleggen naar aanleiding van de onlanga dour den resident daarop afgedane opiomzaak De betrokken ambtenaren zalven znllen dit zeker verlangen Men kau nooit te veel zorg besteden aan de keuï van goed zaaizaad Zoo mag men in den tuinbouw bv geen zaai of plantbooaen nemen uit kromme peulen want dan zyn ook de boouen en waarschyniyk de kiem niet normaal gevormd Do boon mag niet gerimpeld zyn want dan bevat zij te weinig zetmeel voedsel voor de nieuwe plant Zy mag niet te klein niet dof uieb ongewoon gevlekt zyn dit alles wyst op ziekelijke aandoeningen Graaf Van Lynden Sand ioberg nit Utrecht zal ala hoofdpersoon optreden by de aanstaande mascarade aldaar Hy zal voorstellen Maiimiliaan van Oostenryk Ëen 15 tal bestellers van het post en telegraafkantoor te Enschedé hebben op lot in de staatalotery f 15 000 getrokken Over de bewering in Dnit che bladen dat uil Nederland en België zeehonden hammen worden ingevoerd schryft de heer G Steenhuis te Westernieland in de N B Ct Volgens de Berliner PolitischeNachrichten moet tegenwoordig zeeboudenvlecsch nis ham uit Nederland in Doitschland ingevoerd worden In myn woonplaats woont eeu familie die ich sedert onheugelijla jaren onledig boodt met het vangen en dooden van zeehonden op de Nederlandsohe kusten van Rottom tot Texel Dit bedryf wordt uitgeoefend om de vellen en het traan doch het vleesch wordt in zee geworpen en gaat voor de nyverheid verloren Ëen poging indertyd aangewend door wyien dr Westerman om de dieren van Artia ermee te voeden mislukte voor l door de zomerwarmte En de vangst gaat van Mei tot Angnatoa Nu ia t my niet bekend dat ergena in ons land dit bedryf wordt uitgeoefend nog onlanga werd my uit Terneuzen medegedeeld dat daar in de Wester Schelde wel zeehonden waren doch een bepaalde vangst op die dieren bestond er niet Wel wordt er nu en dan in den Dollard en op onze kusten elders een zeebond gevangen of geschoten maar dat kan toch niet leiden lot een hammendrogery De zeehonden worden echter ook gevangen aan de Deensche knst op de Doggerabank en in het Noorden van Amerika Azië en Europa Werd uu het vlresch van deze dieren gerookt dan was het mogelyk dat het over ons land naar Duitschland vervoerd werd Bet komt mg echter voor dat het bericht io het Duitache blad niet dient om te waarschuwen tegen iets dat niet bestaat maar alleen om den handel in varkensvleesch uit ons land zydeliugs schade te berokkenen Eetbaar is zeehondauvleesch vel als alle spek vernederd wordt Alleen van zware dieren zonden hammen bereid kunnen worden dooh dia komen hier zelden voor De Hugsche athlelisohe olnb Hollattdiac laat voor eigen rekening een veld achter het station van de HoUandsche Spoor tot sporttarretn inrichten Het moet begin October gereed zya eo xal dan al dadelijk in gebruik wordeu genomen Aan de N Rott Ct wordt gemeld dat hy het maken van den onderbouw voor de hti by Heusden aan den Noorderdyk een grottdverschniving heeft plaatsgevonden waardoor het Noorderhoofd aanmerkelyk ia verplaatst en voor uitgekomen Niettemin valt in het nMtielwerk geen enkele scheur waar te Dwmen Qras onder vrachtboomen is nadaelig wyl het den grond zoowel de noodige vochtigheid als de vereiaohte voedtngastoffen ontneemt die nooilzakelyk zyn voor den groei der vrnchtboomeo Geen maden in da kaas Ala een eenvoudig middel om te voorkomen dat maden in de kaas komen wordt aangeraden tusscben de kazen ala ze achoongemaakt zyn St Janskruid te l gen ook zyn elzebladeren daartoe een nitstelEend middel Nog meenen anderen dat hop deuzelfden dienat bewgst wat aan te bevelen zou zyo omdat de kaseu dan tegelykertyd een aangenameu geur verkrygen Voor bet vinden van de onlangs te Nienwediep verloren geraakte visohtorpedo wordt opnieuw de belooning van i 250 door de directie der marine uitgeloofd Als eeu bewys hoe men slecht vleesch invoert dien het volgende by een landbouwer in de omgeving van Rotterdam wa en kalf iu het water geraakt eo verdronken Het beest werd geslacht en heel netjes in botervaatjes verpakt en zoo gezonden naar een vleeschhoower die er zyn klanten mede bediende Maasbode Uit het achteronder van een vaartuigje liggende te Amiterdam is ten nadeele van een kermisreiziger ruim f 1000 aan bankpapier ontvreemd Bnitenlandsch Overzicht Heden zat tenmioate volgens bet Neue Wiener Tagehlatt het keizeriyk decreet worden uitgevaardigd waarby keizer Frans Jozef officieel aan graaf Badeni de vorming van een ministerie zal opdragen Het is bekend dat het kabinet feiteiyk el kant en klaar ia De eenige moeilykheid en deze ia de voornaamste blyft de vraag boe de Pool cbe staatsman met zyn antiliberaal ministerie in het Huii van Afgevaardigden de meerderheid zal vinden welke hy noodig heeft Nog ateeds is i af Badeni in besprek met de leidere der Dnitsch liberale party Eene beslissing is nog niet genomen De liberalen hebben den aanstaanden minister presideuu de voorwaarden doen weten waarop zy ge negen zjjn het ministerie te arennen Mochten deze conditiën niet worden aangenomen dan zullen de liberalen graaf Badeni en zyn nmbtgenooten ten krachtigste bestryden Dit is op het oognnblik de atand der zaak Tot du8Vtfr zegt de Weener oorieapondent van het Berliner Tageblattc ia de kana zeer gering dat het tusachen den minister en de iiberatec tot een vergelyk zal komen c Blykt dit bericht jaist dan kan ook dit nieuwe kabinet niet meer wezen dan dat van graaf Kiulmaunsegg een overgana misterie waarvan geen enkele afdoende hervorming te wachten is De nienwe gemeenteraad van Weeuen is voltallig en de antisemieten hebhen er een meerderheid in van ongeveer 2 3 der stemmen Van de 138 leden behooren er 91 tot de antiaemietische en 46 tot de liberale party voor één district moet een plaats hebben En die herstemming zal heslisten over de vraag of de antisemieten alleen dat wil zeggen by onthouding der liberalen in staat zyn bealuiten te nemen die kracht van wet hebben De Times correspondent te Weenen wyst er nog eens op dat deze uitslag grootendeels te wyten ia aan bet liberale bewind Jaren lang had dit het helft in handen en kenmerkte het zich door een geest van laksheid en bekrompenheid die van zeer nadeeligen invloed woa op den gang vau zaken Dat het volk zich eindeiyk taq d j liberalen zou afkeeren was te verwachten De vrees voor het nienwe bewind acht de correspondent ook wat overdreven Heel veel kwaad znllen de antisemieten niet kunnen doen Waut de ontbinding staat ateeds gereed En als de meerderheid geen verbetering brengt in de toestanden die zy zoo scherp heelt gehekeld in de laatste maanden dan wacht haar hetzelfde lot als de liberale meerderheid dan is haar val zeker bij de eerate verkiezing de beate De correspondent betreart het alleen dat de oppositie zich by voorkeur kleedt in het gewaad van godsdienst en raaaenhaat Koning Leopold II schynt met zyn diplomatieke Congozending te Parga gereed te zyn want hy is reeds begonnen met het vorstelyk afscheid gebroikelyk uitdeelen van ridderkruizen De mioiaters Ribot en Hanotaux hebben het grootkruis der Leopoldsorde geltregen Sommige bladen hadden aanmerking gemaakt op Leopolds rachtstreekicbe onderhandelingen over zaken die andera door gezanten plegen te geschieden Het Hbl v Antw maakt echter de opmerking dat da Congostaat geen diplomatieke vertegenwoordiging betit en de Bonverein hy gebrek aan gezanten er dus wel zelf opnit moet hetgeen echter in de practyk vry wat Toordeeliger is en ook meer afdoend Er worden voor den Congoatoat toch reeda ofSciaren en millioenen genoeg Mut België ontleend laten we das maar dankbaar zyn Leopold het ala souverein van den Congo ten minste zonder diplomaten af kan Toen onlangs in de Belgische Kamer om inlichting nopens de verontrustende Congoberichten gevraagd werd zei de Burlet doodleuk dat men zich vergist had in het adres daar hy minister president van België immera niet de aangewezen persoon was om mededeehngeu te doen betreffende de aangelegenheden van een vreemden Staat Ware het een kolonie van België dan zou hy er van op de hoogte zyn maar nu wiat hy natuurlyk van niets Zóó werden de vragers met een kluifje in het riet gestuurd want de Congo regeeriug zelve bleef eveneecs zwygen Thans eindeiyk heeft van Eetvelde de offioieele hestauramau van den Congo Staat zich verwaardigd te spreken en de volgende mededeeling te publiceeren Sedert vyftien maanden bevindt tich geen enkel militair of hnrgerlyk ambtenaar van de Oongo regeer ing in de streek van den Bahret Gazal zoodat hst oojuiat ia dat de luitenant Ooasart en de majoor Nelis daar gedood zonden zijn De betrekkingen met de anltana vanOuellé Semio Djabhir en Sassa zijn bevredigend De sultans Bangasao en Rafai zijn vazallen van Frankryk Met Mabdiaten is geen atryd gevoerd na 23 December 1894 Deo 19 Februari 1895 heeft de expeditieFranqni den Sultan Bafuka die gemeene zaak had gemaakt met de Madbiaten aangevallen Na een hardnekkig gevecht waarin de Belgische troepen 58 man en een officier verloren slaagde Bafuka erin te ontsnappen in een der bosscben Onder bevel van luitenant Le Marinel zyn twee duizend man in Boven Quellé belast met het opnporeo eo straffen der hoofden M Bili en N Doruma die kapitein Bonvalet en de hoer anssena vermoord hebben ïn de streek von Arnwimi zyn ernstige opstanden voorgekomen tegen den Staat die echter dank zy de genomen krachtige maatregelen geheel onderdrukt zyn slechts in een enkel dorp wordt d br Yamonongiri de vaan van den opstand hoog gehouden dooh ook deze zal wel worden onderworpen als da meer gewichtige zaken zyn geregeld In Lulnabourg zyn de inlandsche soldaten in opstand geraakt tegen hun chefs de kapitein Pelzer ia gedood de magazyuen werden geplunderd De opstand werd onderdrukt de aanleggers zyn gestraft Overal eldera heerscht vrede en voorspoed zegt het verslag En den toeataud in den Oongoatast boe ernatig ook is verre van zoo slecht te zyn ala men wilde voorgeven Het schynt Lord Saliabury nu ernst te worden wat betreft de houding welke de Ëngelscbe regeeriug moet aannemen jegens China naar aanleiding van de bekende Christen moorden in de provincie Kucbeng De PaU Mali Gazettec ontvangt een telegram nit Shangai waarin wordt gemeld dat zich nu reeda vier Britsche oorlogaschepen bevinden aan den mond van den Jangtse Kiang Bovendien wordt er bijgevoegd dat weldra daar nog vier andere oorlogsschepen verwacht worden Indien derhalve de Chineesche regeeriog blyft weigeren gehoor te gegen aan Engelanda eisch om niet alleen zich te bepalen tot het opbnngen van eenige mannen uit het volk maar ook den gouverneur en de hoogere ambtenaren te straffen die het plunderen en vernielen der zendeling hulzen toelieten dan 18 het zeer wel mogeiyk dat de bevelhebber van het ËngeUche eskader tot krachtiger maatregeien zal overgaan Nu Lord Salisbury de leider van de conaeriatieveu in Engeland weer de regeering heeft aanvaard kan men rekenen op eene krachtige buitenlandache politiek Natuurtyk zal de Chineesche regeeriug daarvan in de eerste plaats de gevolgen ondervinden terwyl tevens ook de Parte wel zal bemerken dat aiet meer Lord Rosebery maar Lord Salisbury in Downingacreet den schepter zwaait Afloop van Openbare Verkooplng Tan Onroerende Goederen VEILING 30 SEPTEMBER 1895 Huis en Erf Zengstraat Ö 41 koopers de Wed C de Keizer Dekker en 0 Dekker voor f2575 Huis en Erf Naayerstroat H 15 k G Toyt hof voor £ I860 Hnis en Erf Bogen 157 k J P Nikkel voor f 925 Huis en Erf aan dS Holle O 110 k J de Koster vo r f 550 WITTE TURH TRICOTS Broeken Gordels eo Koasen A van OS Az GOUDA Kleiw 3g E 73 73o GOUDA Beurs van Amsterdam Vorii dttkwr lOll loiVi 101 85 88 84 S6 U l mi 1061 90 1 f 100 88 6JI m lOiv j 6 loov 801 1J8V rt loov 100 U8V 98 SS 10 84 1 14S lOSVl M A M UI 9 8 lOS 101 v IOC 104 144 IK U looVi 81 101 88 V 109 88 1 108 46V 15V IS V 88 108 107V lOÏ Vl 109 18S 18 189 mm 417 ui 88 SBFTEMBKR Nedirland Gert Ned W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HONOAB Obl Goudls 1881 68 4 Mbxw L G Pr Lien oert 6 t BD H0II IJ Spoorw Mij sand Mij tot Hxpl V St Bpw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Amk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 TAiJB Spoorwl 1887 89 A lobl 8 Zuid IUl Spwmij A H obl 8 PoLBN Warschau Weenen aDd 4 RuaL Gr Kusa Spw Mij obl 4 i Bahiaohe dito aand Foatowa dito aand 5 IwtDg Dombr dito sand 8 Kenk Ch Azow 8p kap obl 4 dito dito onlig 4 Pao Sp Mij obl 8 Gbio b Kortb W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm eert v a llliuois Oeatral obl in goud 4 Louiav tl NsahvilleCert v aand Uoiioo K Spw Mij lohyp o 6 Mtsa Kanaaa v 4 pot pref aand N yorkOQtario k Weit aand dito Penns Ohio oblig A Oregon Cahf le hyp io goud 5 Bt Paul Minn k iClanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col le hyp O B GAMinA Gan Soutb Gert v Haud riN 0 Baliw k Nar le h d e O K K Oost B Gr 1880 8 9pan Stad MadHd 8 1868 Nbo Var Bes Hyp Spobl oert ADVKRTENTIfiN n Gouda l October 189 Hiermede heb ik de eer UEd kennis ta geven dat ik myne SMEDEEIJ heb overgedaan aan den Heer W I ü van RI INKNAN die van af heden de door my gedreven zaak voor zyne rekening zal voortzetten Dankbaar voor het zoo vele jaren genoteb vertrouwen beveel ik myn opvolger teu z rsta daarvoor aan en teeken my Boogachtend ÜËd Dw Dienaar L B van ES Af Oader referte aan bovenataaude mededeeling ran den Heer L B v n ES neem ik beleefd de Tryheid my in uwe ganst aan te bevelen onder verzekering dat ik nieta onbeproefd lal laten mfl het vertroawen dat miJn voorganger zoo rnimaehoots mocht genieten waardig t maken Boogachtend UBd Dw Dienaar W I D van RIJ MEN AM VEEaaTAL B 13B 136