Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1895

iNo mn Woensdag 8 October J895 34ste Jaargang mwmi mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs èr drie maanden is ƒ 1 2fi franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN lIJLlliULMUlilÜl lol ut van l Algemeen COMMISSARISSEN luUen zitting houden lot iniohr ving det Lezers in het lokaal der Volksleeszaal Korte Noodgodsteeg B 172 op ZATEaDAG den Bden OCTOBEK e k des BTonds van acht tot negen nor Slecht zjj die den leeftijd van 15 jaren bereikt hebben en door een lid an het Departement schrifteljk worden aanbevolen worden als lezers toegelaten De boeken worden nitgeleend tegen betaling van Uü cent per deel en per week leder lezer is verplicht zich tegen betaling van 5 Ct van een Catalogus te voorzien Namens de Coinmüsaritaen H vi D K VOORT Secr tari Tandarts E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diplomo Gouden Medaille en Vsrtificate öf Award of the World s Hygienic Eiposition Oiuago 1893 is het Wereldberoemil Druiven liorsl floiiij Exlracl MELIANTHE UIT DK Machinale Fabriek DB HONIGBLOEMc VAN II van Schaik Co gevestigd te Gravenhage Ocan middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyUERltOEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en versohillendu bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OJflUIDDMLIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldodiRe invloed gelden Het groote debiet on de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen tyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenechappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en 1 met gebruikeaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd o d Rechtbank Ie s tjravenltage aP Verkrygbaar bij F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boskoop B V WIJK Oudexmter o uur DI1 8I AC f OCTOBEK s avonds 6 OPENING VAN hx t Heeren en KiDÜerkleediDg Magazyn i TIENDEWEa D Tüo 40 mist de Hoogsrs Burgsrscliool MllllilGM BOEBEmHiASmTJliGiK Uitsluitend Engelsche en Fransche Nouveautés Manbeeeleua Vermengt Uwe Koffie voor de helft met mHAREIM S ENEI7F mS EOPFIE en gij bespaart 95 centen per pond POLDERMAN PETIT TREÜKIKG 19 October 1895 llollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 Il Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BRINKMAN ZN tASOE TIVNDEWEG D 60 Aan Zcmiwlijders en Zenuwzwakken Tliana is Ie Sfio oplage versoUeneD van het bo k ffDo Ze Beproatd en aanbevolen door de heeren l rof i r Merlnlére Variji Prengruber Dujardlu Bau metz Tarijs BoUCbOt Parijs Oeli Until Dr Schering Enn der Riiih Dr Cyurltoweoh ky Weonen OpprirsUfurls Dr Jeohl Weonon Opporslafarl Dr SohleSl Bisig Chef arts Dr Darses Parijs Ohef arls ForeStler Aken Districisarts Dr QroBsmann JiihlinRen nitz Districtsnru Dr Busbaoh üirkKrnnknrt Dr Steingrebsr CltaroDtoD Cinnul Dr v Agohenbaoh Corfu Dr uleci Corrazza Vmelie Angeville Parijs Lavabre l üs Wille Tauftirohon H ff CablliOt Arcaolion ff Fortget l oiizao ff QulUoneaU Bordeaux LabatUt Bordeaux BOUgavel Ia Kerrière ff L Birsoht eld Weeoen H Lieber lonsbruck ff Hammer PUuen ff ff Weiner Weenen ff AU8t brootoii ff ff Matusoblecbner Briln uuwzlekten en Beroerte Ulddelen ter voorkoming en genezing Het doel vai dit werkje is keunis te verspreiden omtrent den aard der zonuwzwakta hare oorzaken en gevolgen onderricht te geven en genezing lo vinden llflt handelt over het bekend worden van de Physiologiaohe ontdekking Ito op de eenvoudigst denkbare wgze op ons ze uungeslei kan gewerkt worden ett wet met een succes dat zoowel een Rront aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gelieven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekeljjken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lydt welke zich kenmerkt door habitueele hootdp n migraine congostie groote gevoeligheid opgewondenbeld Slapeloosbeid algemeene Uohamelijke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getronen zijn en aan de gevolgen daar van lyden zooniede aan verlammingen Spraakverlles ot moeleiyk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen n door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren Inwrijvingen eleotriseeren galvanlseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk annalle personon die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versoh nselen van voortdurend angstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duizellgheid flikkeren on donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd n Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan alten die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwlüdors behooren zoomedo aan bleekZUOhtige aa daardoor tot zwakte vervatlende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestel ke bezigheid voorkomeu willen dringend aangeraden zioh in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLEBaN Co Heiligeweg 48 KOtterdam V K van santen KOLFF Korte Hoofdsleog I ntrecht LOBRÏ i PORTON Oadagrooht b d Gaardbrag V 12 ÏOSTEAHTODSTEBODBA DE LIJSTEN DEH Wialerdieqsiregfeliiig ziJQ it 10 Cents aan het Postkaotoar weekrijghaar of by de bestelleig te ODtbiedeo WE8TLANÜSCHE H7F0THEEEBi E gereatigd te Gravenhage verstrekt Gelden op jf M poikeek en verkoopt Faudbrieven ran ƒ 1000 500 100 eQ 50 nlichtiogen tea kantore der Bank en bg de Heeren Montijn £ Co Jj HOOFT GRAAFLAND De Directie jj ERPER8R0IJAARDS FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische WasscherlJ TA H kPPE HIillMFJt 19 Kruiskade BoUerdam Gebreveteerd door Z M deu Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az ypeualiteit voor bet Btoomeu en verrea van alle Heerenen Damesgarderobeu alsook aU Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoom D van pi achemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onBcbadelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreidiag der fabrieken zgn da prijzen 2b lo gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaiit in 3 ds en te verven goederen in eene week Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandecbe uitgave met 27 aib Prgs 2 galden Ieder die aan de veraohrikkel ke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlQks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVerlagB Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na voorschrift van den Ion UniTerslteits Prof Q hin Hofhid Dr Harles Bonn hebben sedert 60 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende dienstsn bewezen Bü spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelon wardig een bonbon te gobmiken Verpakking Oeele pakjes i 36 oent Alom verkrijgbaar Dames en Kinder ROKKEN BL0D8EN KO08EN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TRICOTS ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goode kwaliteiten LAGE PRIJZEN a MABKT 136 Oeuda Boelpersdruk vaa A BauuuH fc Zook BINNENLAND GOUDA 1 October 1895 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende September het volgenderesultaat 7 Hept 3 2 Mg permang kaÜcuaper lOOOcc 14 25 28 3 3 Aan bat postkantoor Gouda en de daaronder retsorteerende hnlpkantoren werd gedurende de Diaand September 1895 in de Rgkapost spaarbank ingelegd f 5103 58 terogbetaald i 3141 86 Het laattte door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4514 Omtrent het ongelnk den heer F £ Artea uit Gouda overkoven verneemt men nog het volgende De heer Artes opzichter ran den waterstaat te Gouda was t delgk te a Gravenhage in dienat van waar by zich Zaterdagmorgen 21 Sept in de uitoefening van zya di nst naar Honaholredyb gem Naaldwgk begaf teneinde een inspectie te houden over de aldaar va rijkswege iu uitvoering zijnde werken Ter plaatse gekomen wilde hg vao de b ua stilstaande stoomtram atappi n maar ongeKikki bleef b § haken met zgn pantalon ter hoogte van de dy aan den haak waaraan de riem bevestigd wordt welke dient om op het balkon staande passagiers ia beveiligen De heer Artes bleet een oogenblik hangen atruikelde vervotgeus en kwam met beide beenen onder de stoomtram Het wiel ging hem over beide beenen en per tram naar s Gravenhage vervoerd werd b aldaar overgebracht naar bet xiekenhuis waar hem het linkerbeen by de knie en aau bet rechterbeen de voorvoet werd geamputeerd De toestand van den heer Artes is thans in verband met de omstandigheden vrij gunsiig te noemen De geneeaheeren geven alle hoop op herstel Bet zestal by de Ned Herv Kerk alhier il samengeateld als volgt W C Barbas te Dobbeldam J A Cramer te Alkmaar H H Metilenbelt te Baarn C B Oorthugs te Katwyk Bnitén J H Scbreuder teBleiswyk n J O Steenbeek te Weesp Dé gemeenteraad te Schoonhoven heeft be FEVILLETOX Eet dure Zpen Kleed 10 irSire hy ia ambtenaar bg de acoijnsen en werkzaam aan het goederen kantoor vZoo dat is vat andera dan kan ik a niet helpen ËQQ ambtenaar die tcj en de wot zondigt is dubbel Btrafwaardifi Wanneer een beambte waren binnen mokkelt dan verdient bij do hardste straf ffSiro riep Eika in trauen losbarstende jr oob smeek ik om genade en ontferming Myn arme man 18 anders zoo braaf on goerl en hg zou het ook nooit gödoan hebben wanneer ja ik zal het maar ronduit zeggen wanneer nwe MajeBtt it hem niet min of neer beleedigd had Wat Ik zou den ambtenaar beleedigd hobhenP fJa sire bij had trouw en eoriyk zijn plicht betracht toen hji bet hinnengoamokkelde kleed van nevroUw de prinaes Ktizabeth con6skeerde En wat kwft hg er voor gehad Van meirouw de prinses oorveren en van uwe Majesteit een langen neus Ëo toen ts mjin man boos goworden en beeft gezegd Wanneer de koning toestaat dat zijne niobt zijden klee eren uit Frankrijk binneasmokkeU dan mag ik bet ook doen want wat toof den een rechtvaardig is moet den ander billgk zgn en wanneer ik voor mjjn grerige pÜohtsTervuUing bovendien op oorvegen oatbaald wordt dan kan ik ook wal iet tegen mgn sloten den bonw van eene nieuwe usfabnek op te dragen aan de firma Enthoven te s Gravenhage en burgemeester en wetboudcrs gemachtigd daarvoor eene leaning aan te gaan van f 80 000 Men meldt nit Schoonhoven van 29 Sept Namena vele ingezetenen dezer gemeente is gisteren de heer J A A Schwan die gedurende rnim 6 jaren ala directeor van bet posten telegraaf kantoor alhier zich aller achting en toegenegenheid waardig maakte vóór zyn a B vertrek naar Sittard een kearif scbryfbnrean met daarby passenden stoel atingehoden en Kulks ala een hewya van erkentelgkheid en vriendschap By den landbouwer D den Uil wonende in den Prins Alexanderpolder beeft men door middel van braak ontvreemd een bedrag van f 150 alsmede eenige gouden en zilveren voorwerpen en kleedingitukken Het geld was in een kistje geborgen dat onder eene bedstede in den stal stond welke bergplaats alleen aau goede bekenden bekend kon zgn Op de kalme zee zag men Zondag te Sobeveningen een tweeriemagiek komende van den Hoek van Holland het wutervlak doorklieven Nadat de beeren even aan de badplaats hadden aaiigtilegd vervolgden z bun zeetochtje met het ranke lichte vaartuigje naarEatwyk In den nacht van Vrydag op Zaterdag ia juist iu deu mond van de voorhaven te Vianen een met steenkolen geladen praam gezonken Het vaartuig dat met een 4tal andere door oen aieepbüot in de haven werd gesleept raakte wegens den lagen rivierstand an den grond vast en werd door het volgende vaartuig van den sleep aangevaren waardoor het onmiddeliyk zonk De opvarenden worden gered De Hooge Raad verwierp gi teren de cassatieberoepen van den kteedermaker te Amsterdam wegens het vervaardigen van valscbe munt veroordeeld tot 7 jaar den opperman en een loodgieter aldaar wegens poging tot diefstal in eene likeurstokery aan da Westeratraat veroordeeld tot resp 3 en 2 jaar en den visscber eu den koopman daar te stede wegens diefstal van tabak uit een kelder aan den Kloveniersburgwal veroordeeld tot resp 2j en 3 jaar gevangenisstraf Men meldt nit Oud Beier and Toen het vorige jaar op verschillende plaat plicht doep Hm heeft hg dat gezegd vroeg de koning terwgl hg weder met de vingers in zgn vestzak tastte en op nieuw een snuifje nam Uw man is dus de ambtenaar Lehman die van de prinses betaling in oorvegen ontvangen heeft Nu voor dien man moeten wg wat doen ik had mij reeds voorgenomen hem voor zijn dienstgver te beloonen Stel n dus maar gerust g zult uw msn terug hebben Ik zal dadelijk de order naar Spandau zenden dat hij in vrijheid gesteld moet worden Kn van de boete en da kosten zal hij vrijgesteld worden ffO aire riep Rika met een van Freugdo stralend gelaat heb ik het niet gezegd dat gg de god zgt die mij helpen kon Ën mgn konine heeft mg geholpen hij geeft mij mgn man weder Maar aire vroeg zg met vleiende stem blijft hij nu vBc zgn post ontzet O koninjr heb toch medelyden Zie wat voor dan een rechlvoardia is moet voor den ander billgk zijn De prinses Elizabeth heeft niettegenstaande het verboden is een Pransch zgden kleed sekooht en binnengesmokkeld eh is niet afgezet eu heeft geen alraf ontvangen ofschoon zjj een ambtenaar in zgn ambt bilecdigd en mishandeld heeft Waarom moet dan mijn lieve man afgezet worden die toch niet anders gehandeld heeft dan eene koninklijke prinses De koning Uohto Ja daar is wel wat van aan Wanneer uw man gehandeld heeft ala eene koiiinklgke prinses dan kan hg bezwaarlijk strafbaar zgn en wg zullen dus wel verplicht zgn den ambienaar der accgnsan te behandelen als de prinaes van Pruisen dat wil zeggen hem door de vingers zien hem vergiffenis schenken en in s jn ambt hentellen aen de Chhataiyke gereformeerden zich met de dolearendau vereeuigden had ook hier zulk een vereeniging plaats Spoedig meenden echter eenige gameentenaren dat de preJikant da Wydoogen niet rechtzinaig genorg was en werd er een klacht ingediend by het claasicaal beitnur Toen een commissie hier kwam om de gegrondheid der klacht te onderzoeken whs ds W met vele volgelingen weder tot de ohr geref kfrk teruggekeerd waarvan aan H M da EoningioRegentes was kennis gegeven Da W weigerde dus alle inlichtingen Thans hebben hy en zgne volgelingen de overgeblavtuen by deurwaarders exploot gesommeerd om ds kerk met pastorie binnen drie dagen tor hunner beachikkiug te itellen Men meldt uit Amsterdam De diamantbewerkers hebben den Zondag benut om hunnen toestand te bespreken Iu den voormiddag w rd eene vergadering van molenbuurders in Frascati gehouden waarin men elkander onder den vorm eener motie beloofde niet te zullen werken op andere dan bondsfabrieken Ër waren er die meenden dat bet goed zou zyn ook de bondsfabriaken te laten stilstaan tot alle firma s zouden hebben toegegeven Dit plan liet men echter varen De woordvoerders badden goed vertrouwen inde naaste toekomst bB meenden dat de meerderheid der juweliers laorikanteB en sigenwerkmakars zich eigeniyk wel kon ereenigen met het boudsfabriekensysteem maar dat deze meerderheid door enkele perionen werd opgezweept tot verzet tegen de arbeiders In den namiddag werd weder eene vergadering in de open lucht gebonden opeen weiland aan de Linnaeustraat Met byna algemeene stemmen werd daar besloten de eenmaat gestelde aiscben te handhaven Na afloop dezer meeting werd eene wandeling door de stad gedaan Nader meldt men De rustende diamaotaiypers kwamen gisteren omstreeks 12 uur op het Jonas DaniÜl Meyerplein bg elkander en maakten een wandeling door de stad langs veracbiljende siyperyen om daarna opnieuw eene vergadering in de open lacht op een terrein aan da Linnaeuastraat te bonden Door den minister van binnenlandscbe zaken is de volgende circalnire gericbt aan de Ged Staten der provinciën Het is mij gebleken dat aommigegemeentebesturen ten aanzien van den naam hnuner gemeente eene spelling bezigen of wens en te bezigen welke afwykt van die welke aan myn departement gebruiüeiyk is Ka hom het Fransche zgdeu kleed teruggeven eren als aan prinses Elizabeth I riep Elizabeth met tralende oogen Nu ja bet eg zoo 1 Gij zult uw man en uw ujdeu kleed terug hebben en hg zal in zijn ambt biyveh van wpge da oorvsgen der prinses vO goede grootmoedige koning ik moet Gij maet den mond houden en maken dat gg weg komt Kn de koning om zich aan hare daukbetuigingen te onttrekken grootte haar met do hand en wendde zioh tot zgne goneraala fiika keerde met een zalig gevoel huiswaarts en den volgenden dag keerde haar man terug en beiden omhelsde elkander lang en teeder en weenden van aandnoning en vreugde En terwgl zg elkander nog omarmd hielden kwam eea zgner superieuren hem berichten dbt op hgzóndor bevel des koninga L hman morgen zijne betrekking weer zou aanvaarden en bracht ook op bijzonder l evol des koninga het geconfiakeerde zijden kleed dat zgne majeatail de goedheid gehad had uit de koninklgke beura tu betalen tot achadolooastelling voor de oorvegen der prinses Zoo mgn wijfje juiohlj Lehman toon zg alleen waren nu kunnen wij weder gelukkig en vrool k zijn Over acht dagen ia het onze feestdag en daarvoor zal de kleermaker uw zijden kleedje maken en zullen wij oaze eerste parlij geven Neen zeide zg ernstig laat de partij blgven Het ia veel aangenamer en gezelliger wanneer wij met mgne ouders ondof ons zijn en ik trek mgn wollen kleadja aan dat ik op mUn trouwdig gedragen heb vMoar Bikt dan zouden wij alia angst en zorg Daar bet my wenschelyk voorkomt dat de apelUng der kieswet tot algemeene leiddraad strekke voor de achrgfwyxe der bedoelde namen heb ik da eer u te verzoeken eeu onderzoek in te itelleu naar de veracbillan die moctiten bestaan tnaschen de door da gemeente gevolgde of biykens door hem aanhangig gemaakte voorstellen of gedane verzoeken begeerde spelling en die welke gevolgd is in de tabel beboorende by het hy de Staten Generaat aanhangig gemaakte ontwerp van trat tot regeling van bet kiesrecht Vnn do uitkomsten van bet onderzoek tal ik gaarne médedeeling ontvangen vergezeld vau uw advies omtrent de gebleken veraobillen t Het progamma van d foestviering van Leiden s Ontzet vau wege de drie Octobar vereenigingt is ver chenan Daaruit stippen we het vooroaamite aan Behalve de gewone feestelgkbaden heeft er s morgens van 8 10 nur uitdeelingvan brood en haring aan 2905 vr en van tabak pgpeo en bier aan 2579 mannen plaats Te 9 uur étalage wedstryd terwgl om halftwaatf aan da 3 October vereeniging eeu vaandel zal worden aangeboden tergelegenheid van haar tienjarig bestaan daarna groote optocht met bet vaandel voorop door 3 raaziekkorpsen en 26 vereanigingen met hare vaaodeïs Te 3 uur hulde aan het voorgeslaebt door rnim 100 zangera die daarbij 5 liederen ten geboore sullen brengen s Avonds een drievoudig concert p het Schuttersveld met kermis anz Door den kapitein der infanterie b bat ludisch leger N is aan het bestnnr der vereeniging van assuradeuren te liotterdam een rapport uitgebracht handelende over de dynamiet ontploffiug by Lobit volgens officieele Duitsühe rapporten en iu verband daarmede beacbouwingen behelzende onstront de concesaia voor da oprichting eener opsli plaati van dynamiet tot eene maximnm faoveelbeid voü 50 000 Kg op de Oostpunt van het eiland Rozenburg Dit rapport eindigt met de volgende woorden Nn moge men de algemeene en byzondere bepalingen betreffende vervoer en berging van dynamiet zooveel verscherpen en uitbreiden als men wil ongelukkan periodieke ontploffingen zooala die in de fabrieken ze h in weervil van het meest nauwgezette toezicht voorkomen en eindelyk moedwil knnnen volgens het bovenstaande hier eeu verwoesting aanrichten 2ÖÓ groot dat wy het aan deu leier overlaten te heoordeelen in hoeverre bovenbedoelde concessie de plaats en de hoevrelheid in aanmerking genomen verantwoord te noemen U t om niet gehad hebben wanneer gij uu niet eens uw zgden kleedje witdet aantrekken Niet om niet mgn lieve Ik bob veel geleerd van dat zijden kleod maar dragen kan ik het niet Hot is mq Ie duurl Maar m n Ueve Kikal het kost ons niois De goede koning heeft het betaald Het heeft ons inderdaad niets gekoat Het heeft ons veel gekost Lehman veel tranen fn veel angtt Mjj heeft het echter geleerd dat ik een gdol dwaas schepsel was rn dat da beste liefdergkate man door eene gdele dwazo vrouw in het ongeluk kan gestort worden Maar ik heb gezworen dat ik mg beteren zoude en good maken wat ik bedorven had rMgn lief verstandig wijfje gij maakt rajj lege Inkkig en ik dank God voor hetgeeu ons met het z tlen kleed is ovorkomer want uu weet ik eerst wnt ik aau n hub en hoe goed en verstandig gg zgt Ra ik weet nu eerst hoe slecht en boe dom Ik was sprak Uika op den toon der innige overtuiging Ka daarom zal ik het zgden kleed nie dragen want hot is te duur gekocht Wij willen eenvoudig en nodsriit leven zooala hrt bnrgerlleden betaamt en het zijden kleed zullen wij in de oonmode leggen en daar zal het bljjven liggen tot een aandenken nan het leed dat bet ons berokkend heofï Kn gij zult hei nooit dragen Ja wet ttuiaterde zg onder hare tranen lachende op den trouwdag van onzen eemtgeborenu dan zat ik het dragen bot dure zgdou kleod