Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1895

M 8S9 OBO 8480n lt4 1S386 U781 18Ï88 80888 i37K S088 8GS0 U0B9 1S3U lliS89 18800 80944 8476 6103 8614 11180 13885 U868 18331 1783S 8786 jj Parmentier omtrent 3500 vrywillige en ge dwvngen werkatakera Byxondere politiemaat regelen zyn genomen hoewel de werkatakera kalm schynen De sluiting der ateliers verwekt groote ontroering onder de bevolking en wordt drok besproken De Franscbe Temp8 wyst er op dat de zegepraal in Weenen van de anti semieten ïn bond met de Chriatelyke Socialen en de Duitsche uationalen voor heel Oostenryk groote gevolgen kan hebben Het programma waarmede de nieuwe meerderheid optreedt reikt verder dan de gemeentelyke aangelegenheden Het raakt de grondsla en waarop da Staat rost sedert de afschaffing van het concordaat en de invoering van be constitotipneele stelael Weenen ia in de handen der overwinnende partyen een proefveld dat eerst geharkt en gewied moet worden zy zullen beginnen met uit de administratie en alle stedelyke takken tan dienst de Joden te verwydereii en daarna zallun de gemengde scholen worden vervangen door cliristelyke èo Joodache Van gemengda scholen hebben de anti Bemiet in een diepen afkeer en daardoor natuarlyk komen ze in verzet tfgen de wenscheu van de hedendaagsche liberalen Voor het nienwe ministerie Badeni dat in de maak is wordt dit eene lastige quaestie De liberalen te Weenen verslagen hevig bestreden in den verkiezioga veldtocht die in Bohemen wordt gevoerd zan in den Rykaraad üog honderd man sterk en de regeering kan dns tot io 1897 Wanneer weder algemeene verkiezingen plaats hebben hen niet tot vyanden maken Zy moet zonder uitstel een nieuwe kieswet invoeren eo het verfielyk met Hoogarye vernieuwen maar zonder de ondersteuning der liberalen scbynt het eea zoowel als het ander onmogelyk Hierop Ititen de Hbotalen zich veel voorstaan en zy atellen hunne eischen in de eerste plaats de ontbinding van den Weener gemeenteraad en de aanstelling van een keizerlyken commissaris om de stad te beataren Of het daartoe echter wel aal komen Velen betwyfelen het ten sterkste Zy gaan uit van de meeuiug dat de regeering de anti semieten zal laten hegaan wetepde dat ze toch niet veel kunnen uitroeren zonder het ouderling oneens te worden Van liberale zyde wordt dan ook met zekeren ophef gereleveerd wat her ctericale Vaterlandc dezer dagen schreef dat hei wel altyd sympathie had gehad voor de conservatieven die vry talryk waren in bet kamp der anti Hberalen maar de revolntionaire elementen in welk kamp zy zich ook Tertoonen steeds krachtig zou bestryden Ook wordt gezegd dat de Üoitsche nationalen niet veel neiging vertoonen om in alles bet gezag der leiders Dr Loeger o s te volgen eo dut rekent men uit dat de nntiUbe ra e meerderheid te avoud of morgen wel nit eikander zal spatten We zullen de komende dingen moeten afwachten Heden heeft de herstemming voor den nog open zetel plaats Voor de verkiezing ran een burgemeester zoowel ala voor het nemen van wettige besluiten moeten twee derden der leden aanwezig zyn en het hangt nu vao den uitslag der herstemming af of de anti liberalen juist twee derden sterk zullen ziin san het hoofdbestaor van t Nut van t Algemeen staat aan bei hoofd der school Ook de R K Arbeidersbood te Otdeozaal tieeft thans zgn eigen vereebigiDgsgebonw gekregen Het is dezer dagen voltooid afgeleverd en bevat een rnime zaal met galerij eo tooneel beneden vindt men buffet beatnurakamer keuken enz boven de woning vanden concierge bestaande nit drie fiinke kamers en bovendien nog een rnime zaal voor repetities vergaderingen enz Naar aan de Zw Ct € wordt gemeld ia het bestaor maar ook het pobliek ten zeerste ingenomen met bet degelyfce en fraaie gebouw en hebben de architect Elzinga te Hengeloo eo de aannemer Jeuniok te Enschede in alle opzichten eer vso hoo werk Opnieuw ONTVANGEN Overhemden Fronts Boorden en Manchetten A van OS Al GOUDA Klo weg E 73 73a GOUDA Beurs van 4mslerdam Te Bnuschoten ia uit de Zuiderzee aangespoeld een flesobje met een papiertje waarop in zeer goed schrift met potlood geschreven siond 0p den 23 Juli verongelukte in het getichl an de Haaks de viischersalo p De Mascoten aan allen een laatst vaarwel Schipper en opvarenden c ilotknen 101 30 SEPTEMBER iVor ki NlDiau Cert Nod W S l dito dilo dilo 3 dito dito dilo 3 HoNans OU Goudl 1881 88 4 1T4L1K InBohrljftng 1862 81 6 OoaTINlL OU in ptpiei 1868 6 dito in lilrer 1868 6 PoftTUOAL Oblig met ooopon 3 dito tieket S RViUBD OU Blnnenl 1894 4 dito Oeeona 1880 4 ditobijIlothi l88B4 dito bq Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Smnji Perpet loliuld 1881 4 Toulli Oepr Coni leen 1890 4 ee leening orie D Ge leening Mrie O ZiiidAf Hip v obl 1892 6 Uiuoo OU Buit Seb 1890 ViNliulll Obl 4 onbep 1881 Hnatuu Obligitien 1896 3 Bommouc Sted leen 1894 3 Niu N A fr Hacdelit aaud trend b Tsb Mj CertiaoBten DeuMftatMh ppij dito Amh Kypothookb pandbr 4 Üult Mtj der Voritetil aaud a Gr Hypotheekb pandbr 8 Naderlandaohe bank aand Ned Handelmaalaeli dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypatbeekb pandbr 3 Ulr Hypothaekb dito S t OoiTlKl Ooat Hong bank aald avsL Hypotbeokbank pandb 4 Ahckikjl Equit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr tien oert N u HoU U 8poorw Mli aand Mij totEipl T 8t 8pw aand Ned Ind Spoorwegni aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 tTiUl 8poor l 1887 89 A EoU S Zuid IU1 8pwm i A H obl 8 PoLlH Waruibau Weenen aand 4 RoaL Or Suaa 8pw M j obl 47i Balliaole dito aand Paatowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 6 ICnnk Gb Aaow Sp kap obl 4 dito dUo oblig 4 Wntiji Cent Pao Bp Mti obl 6 Ohio fcNortb W pr O T aand dito dito Win St ïeter obl 7 Denver fc Sio Gr Spm oert T a Illinois Central obl in goud 4 Loui y k NaahrilloCort aand Heiioo N 8pw Hy lehyp o Miaa Kanaaa t 4 pol pref aand N Tork Ontario fc Weat aand dito Penni OUo oblig Oregon Calif Ie hvp in goud 6 Stad Bolterdam aand S Biwa Stad Ant erpenl 87 2 l 102 Slad Bruaael 1886 l 109 I HoKa Theiat ReguUr Ooaellaob 4 Ooainiit Stiataleening 18 0 I K K Ooit B Or 1180 Sp nji Blad Uadrid 8 1861 ViD Var Bei Hyp Bpobl oert 4 A lOlV 101 86 SI 84V 96 4 96 9 l 96 1061 4 l ao 87V 114 100 97 lo 70 60 00 6i 100 208 188 83 100 100 148 8411 1061 £ en aardige statistiek getuigende van den bloei der wielersport Tnsscben eergiatermorgen 7 en eergiateravond 6 nur zyn Overscbie gepasseerd 342 winlrydonde wieirydera 168 nit de richting Rotterdam 174 uit de richting Delft Protin die eergiateren te Luik won den wedstryd over 1609 m dien over 5000 m eo tiet kampioenschap van Luik over 5000 m er waren geen hem waardige partners ga t zich te Parya trainen voor den grand prix c Zaterdagmorgen zou zich te VHertogenbosch een paartje in den echt begeven t Bruidje stond er sterk op getrouwd te zyn de bruigom biykbaar minder Op weg naar t Stadhuis in de Verwerstraat opposeerde de man al ofschoon het mewje merkbaar kwaad was trachtte zij tiaren aanstaanden ecbtvriend met kalmte te overreden Aanvankelyk met succes althans by liep weder een eind mee Masr niet verder dan tot aan de Ridderstraat Hy scheen t zich nu eenmaal in t hoofd te hebben gezet niet te willen trouwen De bruiloftsAtoet trok nu een water en vourbuis binnen asn den boek der Ridderstrnat Daar scheen s bruidegoms liefde weer boven gekomen te zyn hy ging na eenigen tyd tenminste mede Stadbuiswaarts Nieuwe tweeatryd Het best vond hy het toch maar vrügezel te blyven t Bruidje erhter niet Zy wist raad om den bruidegom die een glaasje te veel op had gunstiger te stemmen Iu bruidstoilet ging zy een café binnen vroeg een glas spuitwater snelde er mee naar t Stadhois wierp het in e mans keel en trouwde Blykbaar had het montseerend water goed gewerkt toen de a s huisvader atthan zyn naam moest teekenen giug het als van een leien dakje Trouwen moet en zal hy zeide het meisje toen zy t café binnentrad Kn hen ik maar eenmaal getrouwd dan kan t mij niets meer V Nu zy is getrouwd en by ook Als zy maar niet ergc getrouwd blyken zegt do Noord Brab waaraan wy bovenstaande outleenen Vrydag avond omstreeks faalf zes ging door den zwaren bovenlast de schait van schipper Boekhout te Stadskanaal uaby de OasseUer Nyeveeosche Mond kantelen Alles geraakte te water Oe bovenlast bestond nit pi m 60 balen kainiet etteiyke vaten petroleum cognac jenever brandewyn en varscbilleode pakken en pakjes Ook beneden was de schuit geladvn Gelukkig zyn geen mensohenleveuB te betreuren maar de schade is aansienlgk Voor de tweede maal binnen korten lyd oTerkomt den schipper dit ongeluk 33 109 94 19 160 102 82 4 a 166 99 4 82 103 101 100 104 144 I8 99 8 101 18 Hv iijt 106 46 rk 292 löi ia 107 Te Madrid hebben de gezsamlyke officieren van de land en zeemacht eu officier door bet lot aangewezen om voldoening te vragen voor een artikel in bet dagblad cMadrid over de Spaansche marioe De acbryver van het artikel woont te Oviede en daarheen beeft de gekozen officier zich met twee collega s bleven 4 8ÏV Toen Zondagavond de heer H wonende aan den Noordsingel te Rotterdam op zyn rywiel over den ryweg te Overachie reed bad hy het ongeluk by het uitwyken voor een met een paard beepannen rytoig met zyn fiets in een diepe moddersloot terecht te knmen De koelsier sprong floks van den bok en slaagde er in wieier en rywiel op het droge te brengen De io wielryderskringen bekende Eeolenaar Otto Stein is in becbteais genonjeu ou der verdenking den brand van de keulsche wielerbaan te hebben aangestoken en verscheiden bedriegeryen te hebben gepleegd De Töd Ds heer B J Wied UchniaM U Sneel heelt bij den f emeeoteraad aldaar eoaeessia aaogeTraagd root den aanleg MOer driokvatarleidini Die aaniraga ia eehUr attgd nog voerloopig omdat adreaaant io aga achryrea t verzoek doet dat da gameante TiJör 1 Juli 1896 niet met derden orer een drinkwaterleiding onderhandelt 349 Staats loteriJ Bo KlMie Trokking vao Diosilag 1 Ooiober 1896 No 12B00 85000 No 479 1844S 14867 en 16468 ieder lOOO No 3669 6689 8672 9817 en 14749 ieder 400 No 3494 S68I 8837 12287 16041 en 19163 ie lor ƒ 200 No 41 2478 3477 8949 6634 6921 9616 9742 10600 1IU4 11199 11643 1S771 13970 13979 14497 en 16600 ieder 100 10 46 128 12 189 Prgien nn 70 8147 8680 11973 1S41S 6260 8698 11493 13606 6267 8 00 11809 13688 286 8848 11664 18641 6337 8910 11799 1866 6443 8931 11861 13734 6604 9022 11911 18774 6634 9080 11972 18780 6696 9160 11976 18924 6811 9216 12096 14018 6839 9273 12183 14034 981 9488 12334 14144 71 2 9601 12426 14216 7209 9616 12669 14247 7276 9684 12616 14408 7867 9673 12716 14489 7422 9828 12774 14488 7461 9868 12785 14496 7477 989 12811 14649 7613 9919 12896 14761 76 6 9970 12919 14809 770 10009 12993 14826 7777 10017 12993 14988 7160 10199 18003 16086 7960 10272 13138 16177 8039 1046 131 6 16482 8169 10481 13191 15468 8172 10668 18287 16470 822110686 13289 16680 8327 10981 13272 16690 16016 18338 16943 18606 16946 18614 16036 18671 16040 18609 16286 18667 I 266 18680 16422 18686 16668 18001 16713 18966 16741 19013 16766 19062 l 096 19131 16841 19166 16861 1924916864 19602 16874 1962116883 19666 16921 1963017064 19724 17088 19 1S 17096 1983017280 1983717251 2043317892 2046017698 2059117778 20701 18111 20711 18110 0806 41 77 5840 116 i8S9 16 8899 1T7 3014 203 3083 369 3280 400 3318 664 3341 618 3347 700 3590 736 3866 864 3962 902 4094 907 4106 1080 4167 1187 4266 1800 4390 1434 4470 1643 4476 1691 4644 1709 4673 1798 4779 1846 4870 U92 6001 1976 600 1999 6090 2066 6296 2102 6860 2132 6412 2136 6619 Zomerdlenst 1895 Aangevangen 1 eOtJDl BOTTZKDAM 1S 0 18 88 1 84 8 88 8 44 4 0 84 7 11 18 S 4 87 I8J6 t 04 18 48 11 18 1 1 44 8 0 4 08 80 U O T T I R D 1 M e O D D A B a r g e r 1 ij k e n Stand GKUOREN 26 Sept Oatbwina ouden C Heg en Q Boot 27 Eliubeth AlidaCUaina onderi C H Wildenborff en M Kutten Leendert oudere L Kroot en J Koedam Hendrik ondm C van Harten en D den Kdel 28 Johanna Bendrica onderaï C Wiltenbnrg en C Nieo Teld Fr nciaca Jobanna ooderi L 8mal en J Schenk 29 Ida ondera A Spee n G P de Waal Pieler Johanne ondera D de Jong en J Zorg 30 Hendrik ondera P K an Kranen en J A £ van Leeuwen OVERLEDEN 27 Sept C A M Taif Baarzel 15 j J A A Bruiknwn 17 d 29 W A fan de Werken 9 m U l UU 9 41 60 9 6 10 88 10 88 lO St I0 4 10 68 4 46 7 7 14 7 4 f 89 8 54 9 411 4 7 8 01 10 06 08 t 18 lO K 80 1 81 10 17 8 6 7 7 44 8 81 9 8810 88 11 46 auiker op weit niet benrspolia bat schip en de boa Van de gestolen zilrerètaren t Londen is er weer een Kevood n in een zak op eeae Hchoolplaats Blykbaar was het daar neergelegd door een dief die met de lastige waar verlegen was De week van gebed en zelfverloochening van het Leger des Heils zat dit jaar in Nederland gehouden worden van 6 to an met 12 October Kik lid van bet Leger zoowel als elk vriendvan zijn inrichtingen wordt gevraagd voor dezeweek zich eenige of alle overtollige ft eelde teontzeggen eo in sommige gevallen bealuitenzelfs officieren en soldaten zich vrywillig nitgnven te ontzeggen die in de meeste gevallenals noodzakelyk beschouwd wordeu om zoodoende gelden byeen te brengen om het Legertfl steunen io zyn vele verscbillecde afdeelingen Èlken avond van de zelf ver loooheuingi week zal ala altyd io elk korps in ons land een byeenkomst gehouden worden en een byzondere collecte zal daarin gehouden worden voor het zelfverloocbeningfonds byaoodere geadresseerde enveloppen zyn rondgebracht in de voornaamste straten van alle atedcu Alle giften zulten dankbaar aanvaard worden tegen afzonderlyke kwitanties In eenr ondschryren wordt de zware taak geschettit die het Leger aich op de scbonders beeft gelegd Volgent de sDébaUc beateat er in Europa een onafhankelgke staat met 168 ia ooera Dat ia het eilaad Tarolara ten noordwesten van Sardinië In 1833 bad koning Karel Albert dit eilandje nfgeitnsn aan de familie Bartbotoni waarvan heb hoofd zich dadelijk koning noemde ï aul I regeerde b ria ryftig jaar raa r daarna bedankten zgne medeburgers er Toor langer een koning te hebben er had een omwenteling plaats at de republiek werd uitgeroepen In deze republiek hebben ook de vrouwen kiesrecht en de inwoners kiezen een president voor den tgd vao tien jaar Italië heeft tegen de verandering iu regeeringavorm welke het in 1882 o£Bcieel is aangezegd geen bezwaar gemaakt Dit alles komt tiiet overeen met hetgeen Me er a KonfersatlonS lexikonc orer Tavolara mededeelt Volgens de e encyclopedie behoort bet eiland tot de Sardynsche prorincie Saisari en is onbewoond behaUe door wilde geiten Wie heeft gelp Fatb s weervoorspellingen Heeft September zich gekenmerkt als een droge periode in dit natte jaar October keert tot de oude gewoonte terng en geeft wat meer regen Aan de zeekosteo zal het nu en dan nog eens ooweeren In bet midden der maand zal de temparatonr nog al wat stagen overi geus ia zg evenwel tamelijk normaal In de laatste dagen dezer maand een weinig rorst Van 1 tot 5 October In den beginne vooral iu bet Westen regen in hefe Moorden by tamel k hooge temperatuur onweer nu eu dan echter droog en koud weer By aankomst van generaal Vetter en zyna familie per spoor te Marseille werd Z Ëxc ontvangen don den vertegenwoordiger der Botter da msche UoyA aldaar die met Z Kxc da bezienswaardigheden van deie prachtige havenstad bezocht Toen bet stoomschip iSoembingc arriveerde begal de generaal zich kort daarop aan boord en wendde tichtotden gezagvoerder met bet verzoek hem aan de le klaase pasBagiere te wülon voorstellen Het duurde niet lang of de kennisiraking wai met den dapperen generaal aangeknoopt die daarop de champagne deed aanrukken eu werd de reis naar Insalinde met een heitdronk aanvaard By bet aan boord komen Tan den generaal werd hy door de koloniale troepen verwelkomd die hy daarop inspecteerde fe Weesp beeft eea 13 a Ujarige knaap een fabrieksmeisje dat zich trachtte te ont trekken aan plageryen met een dolkmes aan den linkerarm erge verwondingen toegebracht waardoor zy zeer veot bloed verloor en buiten kennis geraakte In bet Oa t en Armenhuis werd zy door twee geneesheeren verbonden en het bleek gelukkig dat de wonden niet levensgevaariyk zyn boewei zy voor haar werk gerulmen tyd ongaacbikt zal zyn Van het geval ia door de politie projwaver lual opgemaakt Het acbip van den beortschipper Angoat van Rooi te Rozendaal varende op Rotterdam is met een lading granen ter waarde van f30 000 in de haven gezonken Het grootste gedeelte der lading drie vierde zit diep onder water en is verloren Oorzaak onbekend Men schryft aan da N R Ct c De vooratelling alsof de auditeur militair te s Gravenhage geheele straffeloosheid zon hebbeu gepredikt voor een sergeant die kwajongen c tegen een officier zegt onder welke omstandigheden dit nu ook geschied moge zijn is niet geheel juist Evenmin de voorstelling alttof de garnizoens commandaot te Middelburg in stryd met zoodanige zienswyze den irgeant toch dïaciplinnir zou hebben gestrait De auditeur maakte na onderzoek van de zaak bezwaar om den sergeant voor den krygsraad te betrekken en gevangenisstraf te doen onderttaan daar z i de luitenant in o wonden toestand door tyn gemeenzaam oplreclen den eerbied hem door een mindere Men achryft omtrent dit ongeval nader uit Rozendaal Het schip Vrouw Elisabeth iieteode 80 ton van den beurtschipper Aug Vsn Rooy hetwelk Zaterdagmiddag io de haven alhier is gezonken is thans gelicht Jit het onderzoek is gebleken dat bet vaartuig een groot lek had bekomen ter grootte vao 15 cM waardoor het in zeer korten tyd vol water tiep De lading is grootendeels gesmolten of beschadigd en bestond nit 28 000 kilo sniker van de raffideryen der firma Cartelot en de de fabriek Java c benevens een aanzieolyke party boekweit en tarwe van de heeren Stoot en Vreugde De sniker en de tarwe waren verzekerd de Directe Spoorwegverbindingen met GOIUA 10 14 11 01 11 08 11 1 11 84 8 86 06 8 40 8 47 8 14 01 10 01 e ii 81 9 8 8i 7 86 7 i 7 89 7 4 7 SS S 1 10 l S lt St St 7 SS 10 7 47 18 88 9 40 lO SS 8 1 10 11 7 46 8 07 8 18 10 17 lOiidn 6 30 Uoarilreoht II NiauwerVerk Oapelle Batlerdan 7 OapaUe Kieuwerkerk Hosidieekt da OOUDl DEN BI aC Oouda 7 30 8 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 18 18 86 1 87 3 86 3 47 ïer M 7 48 8 47 11 08 18 37 2 Zegw 7 S 8 66 11 13 18 46 Voorli 8 07 9 08 11 87 18 8 llage 8 18 9 13 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 081 7 4 0 4 17 S O l D 1 U T R 1 C H I 8 6 40 7 8 09 8 81 9 0 10 19 11 18 48 8 83 8 17 4 16 4 47 67 6 6 8 81 10 16 Oonda audew WoenleD Utrecht Onuda 6 0 6 4 11 14 8 87 7 10 10 89 6 69 7 03 8 18 i 11 88 8 46 3 34 06 6 17 7 18 8 48 10 87 6 18 7 88 8 8S 8 41 9 87 10 1 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 89 6 3 7 4 9 0411 GOU I A a HIITERDAM U 19 10 8 81 4 47 6 6 10 16 10 01 10 0 6 40 8 81 9 10 1S SHleriUni 1 7 8 l 4 i0 M 8 18 11 11 verschuldigd had doen uit het oog vertieun en er van strafbare insubordinatie als soodanig dus geeu aprake kon zyn Daarentegen was de audilenr van oordeel dat de uitlating all onbestaanbaar met een poede krygstucht disciplinair moest wordeu gestraft Als gewoonlyk werd door hem de strafreden opgegeven die io bet strafregister moest voorkomen gelyk dan ook geacbied is Het bezigen van oobetamelyke uitdrukkingen tegen zyn meerdere in raag onder zeer verzachtende omstandigheden digheden De commandant beift er nitdrukkelyk als gewoonlyk achter doen schryven den auditeurmilitair gehoord c De be traffing wa geheel aan den commandant overgelaten Niet in atryd maar geheel overeenkomende met de zienswyze van den aoditenr heeft dus de fjarnizoenscommaodant van zyne bevoegdheid gebruik makend den sergeant een disciplinaire correctie opgelegd en den luitenant eveneens De zaak is geheel richtig toegegaan en er is geenerlei onrecht gepleegd tegen eeq onzer landskinderen f Zaterdag is door het hoofdbestuur der Ned Vereeoiging tot bescherming van dieren c een adres gericht aan de Provinciale Staten van Zuid Holland waarin verzacht wordt liefst het gebruik van den hond als trekdier beslist te verbieden of zoo daartegen bezwaren mochten bestaan om zooals in België en de meeste kantons van Zwitserland het geval is bedoeld vervoer asu eenige voorwaarden te onderwerpen Het adres geeft als zoodanig aan Io het geven van voorschriften omtrent de zwaarte van den last of omtrent de afmetingen van kar of vrscht 2o het even van vnorscbrifteo omtrent minimom grootte van honden b v minimumboogte van 60 cM gemeten van de schoft 3o verbod tot bet gebruiken van gewonde kreupele zieke of drachtige honden eo verplichting tot het gebruiken van goed pasiend tai io verbod tot dragen door de honden wat voornnmeiyk h geval is by tweewielige karren 5o verbod tot sitten op het voertuig en 6o bet vervallen van de verplichting tot mailbauden voor aangespannen honden Naar men uit Vianen aan bet U D schryft levert de Lek eot zeldxnnm gezicht op door haar byzonder lagen wateitiuud Ongeveer een derde der gewone zomerbreedte ligt droog de meeste aanlegplantsen zyu onbruikbaar Met roeibootjes worden goederen en reizigers aan en van de stoombooten gebracht De achipbrng ligt nan de zyden zoo boog dat met wagenvrachlen raoeilyk op den veerweg te komen is Ëen daar liggend ftoomriviervaar tuig peilt de diepte op verschillende deelen In geen 20 jaar moet de waterstand zoo laag zyn geweest als thans Ën de scheepvaart Dag en nncbt geeft ze aao de schutsluizen hinden vol werk waaruit blijkt dat de waterstand hier nog beter moet zyn dan op andere plaatsen Hes vee dat alom in de uiterwaarden graast uitgelokt door t prachtige weer ziet men tot midden iu de rivier een bad gebraiken alttof t io het hartje van den zomer was en de Lek een gewone sloot De stoombooteii der Eeulsche en Dnsseldorfer Stoombootmy varende van Rotterdam Mannheim v v hebben wegens lagen waterstand op den Ryn den dienst tot nadere aankondiging gestaakt Na lang tobben en veel moeite is bet de inrichting voor fabrieksmeisjes te Leiden gelukt een kook chool te krijgen £ en oude scbnar die eenmaal dienst beeft gedaan als varkeoxslagery is omgetooverd iu een ruime luchtige keuken waar lederen avond van halfacht tot halftieo wordt les gegeven aan een twaalftal fabrieksmeisjes Ieder twaalftal komt tweemaal per week zoodat 36 meisjes den ciirsas vau drie maanden bywoneu Mej K Maas gediplomeerde onderwtjzerea in dienst Mei TUd van Greenwich 7 6 7 69 8 06 8 13 8 88 a 48 9 03 81 8 2 4 80 7 sn s io 9 10 6 80 6 8 1 6 37 6 44 6 0 6 41 8 60 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 18 80 11 60 1 46 l 8 08 8 09 8 16 8 16 4 40 O O U 1 i 8 86 10 06 DIM H i O iHage 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 14 11 3 18 16 1 88 8 44 8 68 3 4 i 4 16 17 6 117 63 9 38 Voorb 6 64 10 80 1 44 6 17 Z Z gw6 08 10 86 1 68 6 18 9 68 ZaT U 6 19 10 46 3 09 6 48 10 08 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 67 18 06 18 46 8 80 3 14 3 86 4 18 4 43 6 47 6 68 8 88 10 18 O utrecht Woardeo üadewBlar Gouda aUB lO W OO lu io iu ui Btost te Bleiiwiik Kruiiweg fn Nootdorp Loidaohendain 7 50 0 9 07 10 84 9 28 10 84 s 9 86 8 86 8 419 49 11 10 6 36 8 1 1 7 48 8 49 11 10 6 33 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 80 8 38 9 10 11 34 12 60 8 10 3 68 4 48 6 36 10 88 11 61 4 16 6 63 10 81 4 24 9 34 10 44 18 07 1 82 8 42 4 37 6 80 7 09 AMSTDBDAM OOBDA iBatardai Wp emda 8 16 11 04 6 60 7 80 II 40 4 81 10 14 18 1 8 8 Zonder hoofdelyke stemming besloot de Raad aao den weoach van deu heer W te voldoen Gisteren is de stoomtram Dedemsvaart Zwolle iogewyd By den eersten rit hadden io de twee wi gons plaata genomen de vroegere commissaris der Koningin in Overijael de beer Geertsema de tegenwoordige functionaris de heer Lyclama a Nyeholt de burgemeester van Zwolle leden van den gemeenteraad de hoofd ingenieur van s rijks vaterstaat en van deu provincialen waterstaat de ingenieur van bet stoomwezen de inapeclenr van de posteryen en eukele andere autoriteiten Om een unr nit Zwolle vertrokken kwam de tram te kwart over vyf te Zwolle terug Heden wordt de lijn voor het publiek verkeer geopend £ r loopen onderhacdelingen over een match over 100 kil tnsscben den Belg Lujten tweeia het wereldkampioenschap voor professionals over dien afstand en üordang onzen amateurkampioeu over denzelfden afstand te Amsterdam in October als de A N W B Cordang permissie geeft Een echt Parysch prooea is Donderdag voor bet Hof van Assise der Seine behandeld De jon te vrouw die terechtstond heet Helena Boulton en ia bet type van een Engelache gouvernante Op jeugdiger leeftyd hnwde zy te Londen met den ingenieur James Boulton nit dit huwelyk zyn verscheiden kinderen geboren waarvan nog alleen een meisje in leven In 1885 verliet zy haar man eu trok op avontuur naar het vasteland Te Parys maakte zy in een café op den boolevard kennis met zekeren Carl Glaser bediende aan de Rnsaische Bank in de ru du 4 Septembre dit was het begin van een blyvende liaison G aser bekende dat hy reeda een vriendin te Berlyn had maar dit was voor de Ëngelsche geen beswaar zij stelde 12 500 fr tot zyne beachikkiog om bare Doitoche mededingster af te koo en en ging zelve naar Berlyn om de transactie tot stand te brengen De ingenienr Boulton had zioh inmiddels van haar doen scheiden H t paar leefde nu jaren lang eendrachtig eu Glaser stelde de Sogelaclie als zyne aanstaande vrouw aan zyn familie voor maar van en huwelyk kwam niets ook niet toen Glaser onderdirectenr van de Bauk was geworden op een salaris van f 17 000 fr De dame droog er steeds krachtiger op aan hnnne verbonding Ce regelen en verklaarde bereid te zyn hem voor altyd te verlaten als hy maar eerst met baar trouwde maar het jaloersche karakter van de Ëngelsche bad bij Glaser reeds lang den wensch doen opkomen met haar te breken Hy huurde een afzonderlyke woning voer haar en zag haar slechts van tyd tot tyd Op U April Paaschdag stelde zy hem een nitimatnm Glaser antwoordde haar Bohriftetyk dat zy voorgoed moesten scheiden en dat zy aan de Bank de 12 500 fr kon balen die zy hem voorgeschoten had De vertoornde Ëngelsche besloot zich bloedig te wreken op den tronwelooze Met een revolver gewapend begaf zy zich naar de Bank en terwyi Glaser een re n voor haar schreef acboot zy hem morsdood Ds verdediger van beklaagde hield een warm pleidooi voor de avontnrierster en trok heftig te velde te en Glaser deo Duitscben Jood die in de plaats van een hart een brandkast had f De jury altijd vol toegevondheid voor vroawen dïe zich op ontrouwe minnaars wreken sprak de beklaagde vry Wanneer zal de rechtspraak der gezworenen toch eiodslyk herforn d worden roept beer Bataille van den Figaro c Te Hemden by Bocholt is Zaterdagnacht zekere H B geboortig uit Aalten door een beambte doodgeschoten Men meent dat smokkelary de aanleiding tot deze daad moet ge weeat ryn Het familiehotel c a De laatste stuiver naby Zntfen is naar nader gemeM wordt nit de band verkocht aao den heer Gerritsen restanratenr van het station Utrecht De zitting der arrondissement rechtbank te Rotterdam werd Zaterdag bygewoond door den minister van justitie hetgeen waarschynlyk in verband staat met de reeds zoolang aabangige plannen tot het bon wen van een nieow gerechtsgebouw Men meldt uit Aalten De drie gebroeders B nit deze gemeente waren gisterennacht bozig koeien over de Pruisische grenzen te smokkelen toen zy in de bnortscbap Steenderen onder Bocholt dooreen Proisischen kommies werden betrapt Hevig verzet heeft plaats gehad zoodat de ambtenaar van zijn vuurwapen gebruik gemaakt en een der gebroeders iemand van 28 jaar op de plaats dood geschoteD heeft Door het springen van een stoompyp aan boord van de sleepboot Lombok € te Grieth naby Lobitb ia een stoker zeer zwaar de machinist minder zwaar gewond Beiden zyn te Emmerik in het gasthois opgenomen Voor eerstgenoemde is weinig hoop op herstel BuiUtolaBdsch Overzicht Te Parys zyn eer tydingen ontvangen uit Madagascar niet per telegram maar per post De Figaro c publiceert een tweetal brieven afkomstig nit Andriba waarin nog eenige byzonderbeden worden medegedeeld over de jongste krygsverricbtingen welke echter reeds grootendeels bekend zyn Het belangrykste ia de verklaring dat de Franache soldaten volkomen vertrouwen blyren stellen in hun opperbevelhebber generaal Duchesne Ofschoon de wijze waarop deze expeditie werd voorbereid veelte wenachen liet wordt algemeen buide gebracht aan den bevelhebber door wieua energie en koelbloedigheid tot dusver alle bezwaren werden overwonnen Het ia bekend dat generaal Duchesne meende in het begin van October Antananarivo te kunnen bereiken Wellicl t komt dns dezer dagen reeds de tyding dat de Franscbe voorhoede de hoofdstad der Hova s heeft bezet De Franscbe regeering verkeert in een niet guringe moeilykheid Reeda lang hebben de eigeuaars van inlandscbe koleumyuen hare hulp ingeroepen om de Britsche en andere baitenlandsche brandstof te weren Het we ten van Frankryk brengt geen steenkolen voort de aanvoer komt er grooteodeels uit Ëogelaud en geschiedt vooral over Havre Dieppe Fecamp enz wier scheepvaartbeweging dan ook in bo ge mate op die aanvoeren steunt Op aandrauK der BVausche myneÏKenaars heeft de regeeriug twes iaren geledec de directies der Noorder en der WesterSpoorweg mnatschappyen nitgenuodigd een nienw tarief vast te stellen voor het vervoer van kolen uit de Franscbe mynen Daardoor zou de vracht naar het Weatun slechts de helft bedragtin van de vervoerkosten uit Eugelaiwd Hiertegen kwa men nu de belanghebbeiide havenplaatsen op waar een groot getal werklieden en anderen hnn brood verdienen door bet lossen en opalaan van Britsche steenkolen De regeerioiï wist voorloopig de beslissing te verdagen door het gewone middel bet benoemen oener commissie van onderzoek Nu hebhen pchter de beide apoorwegdireoties nieuw recbtstreeksche tarieven ontworpen zeer ten voordeele der fabrikanten in het Westen Dezen hebben dau ook bon aandrang gevoegd by die der myneigenaars en verlangen door middel van hou afgevaardigden in de Kamer dat de regoering die tarieven zal bekrachtigen Voldoet zy daaraan niet dan staat haar een interpellatie te wachten zoodra de Kamer weder byeenkomt Intusschen zitten de bavpnateden niet stil en komen op tegeo de miskenning hunner belangen De regeering zal zich niet licht uii deze moeitykheid weten te redden zonder een der b ide partyen voor het hoofd te atooten Koning Leopold heeft Zaterdag avond Parya verlaten maar alvorens naar België weer te keeren heeft hy zich eerat nog begeven naar SaintGermain en zal hy ook nog teChsntilly den hertog van Aumale bezoeken Over zyn onderhandelingen met de Franscbe Regeeriog hangt nog steeds een sluier van geheimzinnigheid en zelfs de in ons vorig nummer vermelde üfBcieele mededeelingen van Van Ëetvelde omtrent de jongste gebeurtenissen in den Congostnat worden in België niet recht vertrouwd TusBchen de regeU leest men allerlei dingen van verontrnstenden aard en de Ind Beige driogt daarom op aanvalUng der mededeelingen aan Men wordt in die ongerustheid versterkt dat de i gypt Korr dat in het kamp van den Katifa of opvolger van den Mahdi te Omderman by Khartoem groote bedryvigheid heerscht tot voorbereiding van den stryd met een door blanken aangevoerd leger uit het zuiden waaronder de Belgische expeditie troepen in de natoriale Provincie en Barhel Ghazal te verstaan zyn zoo niet een Franscbe expeditie wat ook mogelyk ofschoon minder waarbcbynhjk is In den toestand van den Belgischen oodminiiter t èreOrban te Spa is eenige verzekering gekomen zoodat het directe levensgevaar geweken wordt geacht Volgens de Reforme is de minister Schol laert vooroemans in België in te voeren wat in Hessen reeds bestaat en daar juist bestreden wordt nl de niet verkiesbaar beid van de onderwyzers der lagere school en de leeraars der middelbare scholen voor gemeenteraden In Essen echter zijn wy voor den landdag oiet verkiesbaar en zooals men weet zyn daar de onderwyzers druk aan het protesteeren te gen die uitsluiting Te Gent ia de alnitiag der metaalfabrieken waar de patroons mee gedreigd hadden tegen veler verwachting een feit geworden er staan in t geheel 12 a 1500 metaalboweikera op straat dat maakt met de katoenbewerkera van