Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1895

Directe Spoorwegverbindingen t GOUDA Winterdienst tö95 1896 AangevaDgeo 1 October TUd van drecuulcti SODDi llOTTIIDlH 10 4 11 09 los l 4 S Sl 8 44 4 50 5 84 7 11 7 88 11 01 18 88 4 87 7 9 11 08 11 89 V V 8 04 8 08 11 18 18 48 5 11 8 13 11 94 11 18 18 55 1 44 S 50 4 0 8 80 6 4i 7 80 8 88 ttOTTIKDa M 0 O i S 1 8 S6 9 40 9 51 10 19 11 80 18 80 1 48 8 80 3 10 3 48 10 89 1 68 V f 10 86 ir jr 1 59 f 10 43 8 00 I S i 9 69 10 11 10 49 18 08 18 40 8 18 3 09 9 08 9 40 9 16 7 16 3 89 4 DEN H 1 1 7 48 8 07 OODDA Ben Hit o sHage 6 61 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4 10 1111 8518 161 86 8 44 8 8 3 43 4 15 5 17 0 0 7 58 9 38 Voorb 6 6 10 17 1 41 6 14 Z Zegw U 10 88 1 66 6 88 Sev II 6 88 10 48 8 06 6 39 Oouda 6 83 7 60 6 139 9 66 10 16 10 64 18 0 18 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 tl 5 47 6 60 C Stopt te Bleiiwijk Kruiiweg en Nootdorp Leidsohsodam eo Heksudorp U T K E O H T 0 O O D 4 tllreebt 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 684 48 6 36 7 50 8 09 9 07 Woerden 8 11 10 88 11 61 4 16 6 53 9 88 üadewaler 8 19 10 81 4 84 9 36 Oouda 8 88 9 84 10 44 18 07 1 8 8 48 4 SI 80 7 09 8 86 f 9 49 Gouds 7 au 8 36 9 09 37 10 80 10 50 18 11 18 88 1 87 3 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 4 89 8 4 9 4 U liev M 7 48 8 47 11 09 18 40 4 67 8 01 10 06 Z ei w 7 58t 6 11 18 18 49 6 08 8 18 10 15 Voorb 8 07 9 08 11 87 l Ol 6 80 8 88 10 87 iHsKe 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 5 86 6 6 7 44 8 81 9 9 88 10 88 11 48 0 1 Di ÏT IOBT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 9 S7 10 61 11 45 1 80 8 08 11I8TIID1 M 80 D D A AKStaidasiC Sl 8 10 10 48 8 86 10 6 18 nmid 7 88 1 04 10 14 18 18 3 80 6 80 7 46 Stoppen ta Blalsw jk Cmiswsg sa Nootdorp Laidsoksadam ea Uekandorp n o II U A 1 U S T E R D 1 M 10 01 10 57 18 10 3 81 4 4T 8 58 10 18 U 1 1 18 4 86 8 8 48 11 80 Stopl te Nooldarp LeidiobendaiD on BIt iswijk Krniiweg en Hskeodorp il onmiibiiar ea dit zgode is zg haar loon waard Dit stukje werkelgk leren dat een zedelei bef at is oatleead aan Harper s Weekly c eo door ODs ovei ffDomen ait bet tSoctaa Weekblad SchereDiogea b int zicb te ontvolkeu zegt d Ha K che briefschryvfr dar Zwoltcbe Crt Het i a nog slecbts i e jonggebawd paren herkenbaar aau hun Tolkoueo zetfgeno gzaunibrid in eenzaamheid of drukte met de eigenlijke kuorniakers wien bet juifit opi het verfterkeode 3eptember zeebad te doen is en de Hagenaars die een it aaoden lang gerolgde gewoonte niet zoo plotseling kuonen afleggen die het aeizoeo tot den t aditioueetea len October rekken Al spraken Waterstaat en Delfland herhaaldelyk hun gerustheid ait overdereiligheid ran Dorp SchoreniugeD ook by het felste woeden der elemeateo en dat in het aangezicht dor meeflt sprekende feiten zoo oordeelden zg bet toch raadcaam op bet bedreigde punt eeu dam te leggen die getuigt van alles bebaWe onderschatting van den v and Wel hepft deze rm aacte de préseocQf te geven nu eens een met basalt geladen schuit op het 7eehoold ueergesmukt als wafe ze met stroo gevuld eo een anderen keer ook wei een stuk dam weggellazfD maar in de racantiedagea tnea de gevreende zich Tergat bg het ittoeien mot badende maagden en spelende kinderen rolden de pijgmefën geduchte granietblokken aan en stapeldeu bazaltschuitjes in ontelbare ryen xoodat wanneer de Noordzee straks weer a ui ernstiger dingen gaat denken zy een kunstmatige rotakuit zal TÏddeD waartegen zij zich leatyke builen kan stoeten Na de zeihoofden hnn Toltooiing naderen hebben de Schereningsche reeders en notabelen de Van Dulkens de Vrolijks de De Niets de WaterreuBeo VarkeTlisers e a zich aaugegord tot een laatiten storm om de baren hunner droomen te bemachtigen Wei verre van een Shakespeare toe Ie geren dai AU places that the eye of Heaven vistts Are to a wise man torts and happy faareus c houden q hardnekkig rol dat barens als Maassluis en Helroetslais door den bemel mot met een gunstig oog bezocht wordeu De Regentes nam hun ran di izenden handteokeoiogeu roorzien adres in ontrang en zal de zaak in ernstige overweging nemen Als nu gemeente en prorincie nog een slordige drie miljoen rersohaffen en Oorlog zgn pantserrort wil o laten dan loopt alles np rolletjes als debe te Schereniugsehe botu Genoemde badplaats mocht zich dit jaar weder in een druk bezoek verhengen Wanneer men het aantal vreemdelingen die in bet dorp zelf afstappen builen rekening laat bedraagt het aantal logjs 5395 tegenover 4149 in 1894 In een Fraosoh plaatsje Montargia beeft het beilunr der sohoolkaa twee prgzen elk vao honderd franos uitgeloofd die bet famieprijten genoemd beeft eo die zullen worden Jtoegekend an de gezinnen die zich de meeste moeite gegeven hebben om hun kinderen geregeld in den besten toestand zoowel moreel als intellectueel en wat bun uiterlgk en bun gedrag betreft naar school te zenden De TransraaUohe bladen van Augustus bevatte bittere klachten over de tragen aanvoer ran goederen uit Delagoa Baai De tjohannraburger Times schryft dat een menigte goederen in die haven reeds maanden lang ligt en vermoedeiyk nog maanden lang zal blgren liggen ImngB den spoorweg naar Transraal worden slechts 60 ton daags rervoerd ofschoon te Lorenzo Marqaei 20 a 30 000 ton op verroer wachten 7 Ï6 7 aa 1 30 7 M 7 8 40 8 47 I S4 9 01 11 10 5 17 08 8 16 g 4 8 80 Oouda Ueordreeht NieuwerVerk Onpelle Eotterdaiu 7 Botterdam 5 Oapelle S IO Hieuwerkerk i lt Hoordreoht 6 Qonda St Oouda 5 86 6 87 7 65 8 09 8 81 Oudew 6 60 6 64 Waarden 6 59 7 03 8 18 Ulreehl 6 18 f 8 8 8 1 t Naar Amsterdam 8 81 Oouda 4 37 Aaulsrdam C SI 8 14 cTbe Press bet bekende blad rsn Pretoria heeft een rerilaggever naar Üelagoa Bimi gezonden om te onderzoeken waaraan het hapert Zeer uitvoerige mededeelingen vitidt men lui in dit blad van 81 Ani l Hy Tond op de lyn dar Nad Zoid Afrik Spoorwegmaatschappy allei ia volmaakte orde De ambtenaren klaagden echter dat van de Portngeetcbe grenzen zoo weinig goederen werden aangeroerd en zulks wegens gemi nan de noodif e loimiddeleu in Delogoa Baai Op Portngeeich gebied was de ipooriyn in slechten staat en in de haven zelfs vond di verilaggever een onbeachryflyke opranboping vsn allerlei goederen Dd handel geeft de schuld aan de volkomen onvoldoende losaingsmlddelen en ook aao de traagheid der Portngfcesche ambtenaren die vooral verlamd worden omdat tevergeefs naar Lissabon w geschreven om voorziening De gouverneur die gewillig genoeg is schreef den treurigun toestand toe aan den bnitengewooen toevoer van goederen wsarmede men ook te Port Fli8f betb te kampen beeft Uit de ipoorwegntaten blykt dat van 1 58 Angustus eiken dag van 154 412 ton zyo verzonden dus reel meer dan de 50 ton bovengemeld Maar dat rervoer ïs nog veel te gering en er is groot gebrek aan wa gena en locomotieven en aan lossingsmiddelen Wel koo men een heel eind l rder komen als de uitstekend ingerichte pier van den NedZ u id A f r Spoorweg gebruikt kon worden maar de onderhandelingen om die te buren zyn afgestuit omdat men den verlangden huur prys 10 pCt van de aanlegkoaten die £ 30 000 bedragen te hoog rond ofschoon de handel dit geenzins beaamde De gouverneur verklaarde dat hy in de beste rerstandboudiog wai met de directie der N Z Afr Spw maatschappy en dat de regeling wsidra baar beslag zoo krygen De slotnom waartoe h t onderzoek en ge sprekken m t tal ran ambtenaren en belanghebbende den rerslaggerer geleid hebben is deze dat Je schuld ligt aan de onbegrypeiyke laksheid te Lissabon Men wilde goeverneur niet de nood ige macht geven om te handelen maar laat zelfs na te doen wat vereixcbt wordt ouder zolke bniteugewone omstandigheden Een jonge Duitscbe arta die in zyn vaderland niet vooruitkwam en daarom nich in Aberbeen in de Kaapkolonie gevestigd had sohryft ran daar aan de D Koloiiislzeitungc dat hg byzonder goed geslaagd ia Hij had het geluk reedk in de eerste weken twee weigelukte groote operaties te verrichten en heeft in korten tyd een zeer omraugryke praktyk gekregen Hy verhaalt verder het volgende Tegen Paseben komt een groot deel der bevolking uit den omtrek naar de stad en gaat allereerst naar den dokter want de echte Afrikaanderboar geroett zich zonder dokter en een groote medicynfleech niet op zyn gemak Hy betaalt dan ook gaarne honge sommen voor de geneesmiddelen en dei te meer naarmate de fiesch grooter ïs Voor 30 tot 650 gram worden 3 tot 15 shillings berekend al zit in de Üesch van 650 gram maar een wsarde rnu i shilling De Ëngelachen betalen eren vee I de zwarten de boTft Voor visites buiten de stad wordt een pond sterling voor elk uur ryden per wagen berekend behalve de rracbt en de verblyfskosten waarby dan nog vooreen operatie zeer ruim extra betaald wordt Men moet alvorens te mogen praciiseeren zyn diploma aan de regeering in Kaapstad ter viiie zenden en voor den kantonrechter beeedigen dat men er peusooniyk recht op heeft Men betaalt dsn 100 shillings voor bet viseeren en als men tevens geneesmiddelen aflevert jsariyks evenveel In de Stsatscourant wordt raa die aanstelling bericht gegeren met byroeging staatsexamen wat hier tot byiondere aanbereliog strekt De kiesvereaniging Nykerk s Belang en de kiesvereeniging Nederland en Oranje te Nykerk O hebben beide besloten voor de a rerkiczing van eeu raadslid op 8 Octobor a s geen randidaat te stellen 10 17 10 7 47 10 88 8 8 17 4 16 4 47 5 67 6 53 8 81 10 18 T IO 10 89 8 84 5 06 6 17 7 18 8 46 10 87 3 60 4 48 6 89 6 86 f 9 04 f Nglterk s Belang nam eene motie aan Inidende dat y de houding van den hear J H Krudop in de raadsvei ering ran 16 Angnstai jl en zyn daarop aaogerraagd ontslag betrenit zy acht eene uitipraak der kiezers in bet gerezen geschil tusschen den oud burgemeester de heer Krudop en den tegeuwourdigen bur gemeester ongewenscbt en beshnt geen candidaat te stellen en den kiezers aan te raden niet ter stembus te tïaao of blanco te stemmep opdat deze stemming hare beteekenis verlieze als demonstratie tegen ouzen biirg meesttir Voorts afschrift te zenden ran deze motie aan den heer Krudop aau deti burgemeester en baar ter keunis te brengen van Je kiezers Maandagavond werd Scbeveningen in rep en roer gebracht door een os di ait bet slachthuis van den vleaschhouwer N in Je Nieuwe Laantjes ontvlucht was Na over een vrouw gefiprongeo te zyn voor wie geneeskundige hulp moest worden ingeroepen stak het dier de Keiieratraat over ea kwam in een slop terecht waar het gelukte bet te binden Maar zoodra hij in de Keizeratraat de groote volkimenigte zag werd de os veder woeat en wist aan zyn geleiders met één enkelen ruk te ontsuappen Hy trad nu een keek en bauketbakkerswinkel binnen sprong over de toonbank vernielde de uitntalling van taartjex flikjes enz en vloog door Je spiegelruit heeu weer op straat En nu ging by met een groote vaart naar de Kerkwerf en van daar atranjwaarts nog Inog achtervolgd door een groote volkHraenigte By net Kuthans liep hy eenige stoelen omver en rende steeds voort in de richting van Katwyk Bij de afzending van dit berich was hy nog niet opgevangen Tot welke toestanden de tegenwoordige stakingen leiden blykt ook uit bet volgende sohryven in de lHr Ct naar aanleiding von de werkstakiug by den eigarenfabrikant den heer Jac Smit firma Ypes Posthnmea Het treurigste in deze zaak is z t de schryver dat werklieden tegen wil en dank gedwongen worden asn de staking deel te nemen Een drietal mannen behoorende tot goed georgvuiseerde vereenigingen twee nl van de H K Werklieden vereenigmg St Joaeph en een vim Patrimonium verkeeren in dit geval De beide eerstgp noem den zyo leden van het Tabaksbewerkersgilde vnn St Wiüebrord Den onder it ud van f 3 liun dour den Bond aangeboden weigeren zy daar hun huisgezinnen duor het tilde waartoe zy behooren worden onderrtfund Wel kunnen die werklieden a s zy willen doorwerken by de politie bescherming vinden maar wie beschermt hen al zy over straat gaan als zy nmt naar of van hun fabriek komen of gaan en w e beschermt in hunne afwezigheid hin gezinnen Posterlien en Telegraphle In verband met eene wyziging in dn vaart van de Daitscbe paketbooten vso Bremen resp Hamburg naar New York zal de verzending van brieven on andere stukken naar Noord Amerika en naar Curasao over Engeland te rekenen van 1 October a plaats hebben als volgt B naar Noord Amerika 1 3 5 8 15 17 19 22 26 29 en 31 October 5 12 19 en 26 November 3 10 12 17 en 31 December 7 14 21 21 en 28 Januari langs den weg van Southampton per Duitsche pakeiboot voorts eiken Vrydag en bovendien 24 December langs den veg van Queenstown per Britsche paketbo t b naar Corafao 1 5 8 15 19 22 26 en 29 October 5 12 19 en 26 November 3 10 17 en 31 December 7 14 21 en 28 Januari langs den weg van Southampton per Duitsche paketboot U Octobor 1 8 15 22 en 29 November 6 13 20 24 en 27 December 3 10 17 24 en 3i Januari Ungs den wiig van Qneenstown per Britsche paketboot Poat en telegraafkautoor te Doorn jaarWi dde f 1400 en vrye woning Ofsc oou aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrybeid wordt gebten om zicb aau te melden hebbeu toch ingevolge de bepalingen van hift Koninklyk bealait van 21 Maart 1894 n 17 de telegraafambtenareo oor deze directie den voorrang Sollicitatiën in e zenden vóór 10 October e k Benoemd 1 Oct Tot commies der posteryea 4de klaaie de surnumerair J R Vegter te Nieuwepekela tot klerk der posteryeu en telegraphie 2de klaase R Huizing te Afsseu 16 Oct Tot Directeur van het post eu telegraafkantoor te Zevenaar K D Rink thans in gelyke betrekking te Doorn Verplaatst 1 Oct De conimiei der telegraphie 3 Ie klaate R Tjepkema van Eindhoven naar Rotterdam in plaatst van naar Amsterdam de klerk der post ryen en telegraphie 2do klasse H J Coops van Amsterdam telegraafkantoor naar Deotichem Verlenging vao terlof verleend wegeoe ziekte 1 Sept Aan den Directeur van het telegniatkantoor te a Gravenhage K van Aaperen tot 30 Norembee 1895 Eervol ontslagen Sept De commies der posteryi n 4de klasseC Ö C F Greiner te s Gravenhage Sept De klerk dar poateryen en telegraphic Ude klasse S J ran den Hooff teAmsterdam telegraafkantoor Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 2 October 1895 De Tolgeude peraonen zijn veroordeeld wegens Orertrediag potitieverordeniog W V en E K te GOuda ieder tot f 1 of 2 dagen hecbteoia Overtreding Prov Reglement M d B te Nieatverkerk a d IJiel tot f 1 of 2 dagen hechtetia Orertieding politifverordening van Oouda P L te Oouda tot f 3 of 2 dagen heobtenit Overtreding visRc herywec C d H te Leiden tot f 1 of 2 dagen h T V T te Reeowijlt kit f 3 of 2 dagen h G L te Hacerswoude en J 8 te Bleisivyk ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis M V d M J P en J M allen te Goada No 1 tol f 5 of 2 dagen hechtenis No 2 en 3 ieder tot f 3 of 2 dagen heohteDis L H en L v D te Gouda No 1 lot f 10 of 2 dagen en No 2 tot f 3 of 2 dagen b Overtreding fC B van 13 Aug 1891 8lbl no 158 en K B van IJ April 1894 Stbl no 57 J G zwervende tot 5 of 3 d hechtenis Overtreding wet op de Kinderarbeid A T te Gouderall tot f 2 of 2 d haohtanis Loopen over den spoorweg zonder vergunning A A K te Rotterdam tot f 3 of 3 dagen h Overtreding Prov Reglement J W te Bleiswgk tot f 1 of 1 d liecbtenis Overtreding Strafwet A V D te Waddingsveen tol f l of 2 dagen hechtenis Maken van nacbtrumoer Joh de W J V en B J H allen te Gouda ieder tot t 0 50 of 1 dag bechteniv Tiisechen Mei en October loopen over weiland zonder vergunning A J N J M T M H V L L B W H B H B L K H J v L ea P J R allen te Gouda ieder tut f U 50 of 1 8 61 9 67 11 13 10 04 10 11 10 18 t 9 10 10 87 II 80 6 17 8 116 9 48 6 37 V 9 68 6 34 9 8 8 41 4T 10 08 8 8 4 80 aovok 9 68 10 08 88 10 18 10 84 10 4 11 10 7 8 49 i l dag hechtenis Loopen door een betsterpark M 6 te Gouda tot f 1 of 2 dagen hechtenis Loopen door een graiperk P G T en C Y baidea te Ooodi ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis OpeBbars dmokeDsehap F G N te Gouda G v G te Tianen T S J D en G v H te Gouda L Z gedomicilieerd te Amsterdam zwervende ieder tot f I of 2 dagen heohteois C B te Rolterdam tot f 15 of 3 dagen h M J T te Gouda tot 6 dagen hechtenis B J K te Gouda tot 2 weken hechtenis en plaatsing in een Rgkewerkinricbtiog voor 6 maanden Httlteolandscli Overzicht De Fransohe Kamer heeft haar werkzaamheden nog niet berrat doch de begrootingacommissiën zyn druk bezig aiet bet onderzoek van verschillende hoofdstukken van hei budget De Cavaignae heeft een breedroerig rapport ingediend orer de begrooting van oorlog waarin hy liet legerb stuur menige harde noot te kraken geeft Het voornaamste roorstel daarin is de oprichting van een koloniale lege rmncht De rertchilleude expedities in de koloniën hebbeo doen zien hoe ongeweuacht bot is expeditiecorpsen samnn te stellen uit de Franscbe Ruldaten door algeuieeoen flienatplicht onder de wapenen geroepen Zy yn niet gehiird tuffen de vermoeienissen van bet klimaat eu aiet geWoou aau den stryd tegen een iulandscheu vyand Op ditfu grond wil Cavaignae een koloniale strydmacbt rormen waarvan het IBe legerkorps uit Algiers de kern zal zyn Dit voorstel werd door den minister van oorlog generaal Zurlinden bestreden docb de begroolingscom missie nam het voorstel aan tot vermindering van sterkte der afdeelingen zoBsveu en in Algerie met 6 X 0 man Hiermede besloot de commissie in beginsel tut het rormen vai ean koloniale troepeomHcbt en plaatste zich daardoor lynrecht tegenover den minister van oorlog liet is echter de vraag ot het voorstel der begrootingsrommiesie ooli in de kamer op steun zal kunnen rekenen Hoe logifch hel ook zy nu de regeering er zicb tegen verklaard heeft en het lu t belang der landsverdediging afraadt ia de kans op verwerping groot Ue Oostcnrijksobu keizerlgke rescripten wanrby het Kabinet Kietmansegg wordt oitheveu vau syn taak eu zyn opvolger het Kabinet Badeni benoemd vgn gereed en zullen den op den dag waarop Badeni te Weeuen aankomt opepbaur worden gemaakt Hoewel meu nu nog niet precies wspt wat men aan den nieuwen eerste minister zal hebben beraadBla eu de partyen toch al over hun oouding of maken aanstalten om erover te beraadslagen Zondag k vamen de leden van de JongTsjecbuischfl r jkHrnadclub en de vertegenwoordigers ran df Joog Tsjechniitcbe kiezers tot dat do byeen samen 1670 menseben Uitgemiakt werd ten eerste dat de party geeu reden heeft om haar houding te wyetgen eu ten tweede dab de toekomstige taktiuk orergelaten moet worden aan de afgevaardigden in den Ryksraad mt t dien verstande ecbter dat mogelyke onderhandelingen met de regeering slechts kunnen gevoerd worden met medewften en toestemming van de gebeele partij De Duitsche liberalen zullen binnenkort ook vergaderen om te beraadalsgeo niét alleen over bon houding jegens het nieuwe ministerie maar ook over een nieuw program en een hervorming ran het partybestuur Het IS hoogst zonderling dat de berichten orer den uitslag ran de verkiezingen voor den Weenachen gemeenteraad nooit melding maakten van een herslemming en dat er toch Sater een herstemming bleek te zyn gowefst Zoo ia er gisteren ook weer een gehouden De aatisemiet behaalde deorerwinniug Thans hebben de anti liberalen 92 stemmen juist twee derde van t gehael De twee hangende Hongaarsche kerkelykataatkundige wetsontwerpen komen desor dagen nogmaals in bet Huia ran Afgevaardigden terug Men weet dit bet ontwerp strekkende tot erkenning van den joodschen godsdienst door het Huis ran Magnaten ia aangeuomen nadat het er artikel 2 uit had gelicht behelxende de vergunning om ran christen jood te worden Maar een reel belangryker rerandering hebben de magnaten aangubracht in het andere ontwerp op de godsdienstvryheid zo hebben er het geheele hoofdstuk uit geschrapt dat betrekking heeft op de confessieloosheid De regeering handhaaft evenwel dat hoofdstuk en laecht artikel 2 van het eerstgenoemde ontwerp ia het andera ontwerp in De liberale kamerclab heeft thans besloten het ontwerp op de godadienstvrijheid aan te nemen in den rroegerea onverminkten rorm mitt de genoemden inlasicbiog terwyl zy bet ontwerp tot erkenning ran den joodschen godsdienst zat aannenen in den rorm dien de magnaten het hebben gegerea De onafhan kelykbeidtpartij en de nationalea blyren op bon froeger standpunt staan In Zwitaerland is by referendum bet lucifers mouupolia verworpen waarachyulyk omdat de onderrinding met het alcofaolmonopolia niet byzonder verlokkend werkte Er waren 165 000 stemmen tegen 135 000 ruor van de kantons waren tegen de Romaanecbe Qraunbunderland St Gallen Aargau Luoern en Bern Door deze uitkomst zal aan verdere m nopotieplannen de tabak stond bet eerst op de nominatie wel de kop zyn ingedrukt De Koning van Rnmenië heeft by de inwyding der groote Dooaubrug te Tscbernawoda efu rede gehouden dia nogal de aandacht trekt Hy zag in deze brug bet midden om een groot deel van den handel tuvscheu West en Oost over Rompnië te leiden en roorapelde een hooge vlucht aan den Rameensche handel die weldra zyn vli wo doen wapperen in de ha ens der verst ver wy derde lenden In dn officieele kringen tn Conatantinopel heeft de aankomst van zeventien schepen vsn de Engeleche vloot der Middel la ndsche Zee aan den ingang der Durdanellen nr gal indruk gemaakt Onder de Armeniërs aid ar en in de provincies begint zekere bewegini te komen over bet uitstellen van de beelissiug in zake de Armenische hervormingen De Cbineesche regeering ia blijkbaar erg benauwd geworden toen ze het ultimatum v n bet Britsche gouvernement ontving Zaterdag werd de eisch ran Salisbury bekend en nu komt en telegram uit Londen reeds melden dat Jbina beeft toegegeven De Staatscourant te Peking hevnt een decreet waarby de onderkoning van de provincie Sze Chuen wordt vervallen verklaard van zyn wrardigheid Ook zal hy nooit weer een ambt bekleeden opdat anderen hieruit een les mogen nemen De regeering der Transvaal heeft voor andere landen met willende onderdoen de atuiverspost ingevoerd Het is best mogelyk zegt de te Pretoria verschijnende Volksetem c ja zelfs waarachynlyk dat zy uit een geldelyk admiuistratief oogpunt een mislukking zal blykeu Maar de finauciën van den Staat zyn gelukkig zoo bevredigend dat we ons de weelde van kleine proefnemingen en progresaieve reclame geraat kannen veroorloven Wanneer het blyken zsl dat de penny post nog niet betaalt en jaarlijka aan bet land een paar duizend ponden kost dan zal men toch fier het hoofd omboofd blyren dragen in het gelukkig bewustzyn dat de schatkiat rol genoeg is en dat de Z A Republiek evengoed haar pennypost beeft ala elk ander land dat zichzelf reapecteert Het nieuwe zegel is ran de grootte en rorm der bekcndi Amuiikaaufiche Colambuazegetsi en wyurood van kleur De eerste fsouranten met de c nieuwe postzegels zyn hier reeds aangekomen Borenaau leest men Eerste pennypost ver voer en iets lager Zuid Afrikaansche Repnbliek liiik 4 en rechls boven deze woorden Sept en 1895 ïn bet midden van het zegel prjjkt het wapen der Transvaal links daarran ziet men eeu spoortrein uit aen tunnel komen biykbaar een allegorie van deu Delagoabaaispoorweg Aan de andere 7yde daarvan is een trekkers expeditie in de woeatjin afgebeeld De Tranvaalsche Volk88tera € acbryft nog De speciale penny postzegel welke hedenmorgen rerkrygbaar werd gesteld in verband mei de instelling van een penny tarief voor binnenlaud ch brtevenrervoer waa reeds na 10 uur ten poatkantore alhier uitverkocht het publiek heeft in dien korten tyd omtrent JE 700 betaald d w zoo ongeveer 170 000 pennypostzegels zyn ojf de philatelische markt gegooid VOOR DE Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA voldoende uan art 28 der Wet van den 19o AugnituB 1861 Staatsblad No 72 en aan art 20 ran Zyner Majesteit heilnit ran den 8n Mei 1862 Staiiteblad No 46 brengen ter algemeene kennis dat de LOTING der in dit jaar roor de NATIONALE MILITIE iogesch reren en in deze gemeente zal pbats hebben op MAANDAG den 21n OCTOBER aanaUande aanrangende des voormiddags 9 nre dat da ingeecbrarenen naar Alphabetiscbe orde opgeroepen zetven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zyn Vader Moeder of Voogd terwyl dit by hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen ran de redenen ran rrystelling die zy ter zake rsn de Militie meenen te hebben zich op voormeldeu di en uur zullen moeten bevinden ten Raadfauize dezer Gemeente dat op MAANDAG den 28n OCTOBER daaraanvolgende ran des roormiddagi 10 lol des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op het RAADHUIS aauvrattg kan worden gedaan tot het opmaken der gntuig hritten wegens Broederdionstt of ran te ign Eeuige Wettige Zoou en dat belanghebbenden ten bewyze van volbrachten of werkelijkeu Broederdiensti daarby moeten overleggen een Paspoort Zakboekje of Atte t van dienst by Plaatsvervanging en zich moeten aanneldeo verf eield van twee met beu bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op hunue rerantwoordelykheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en bet op te maken getuigschrift onderteekenen Het doen opmaken van die getuigachnften is echter niet voldoende om van de vrystelling verzekerd te zyn daartoe zullen delotelingeu de vrystelling in de Eerstee zitting van den Militieraad moeten vragen Oe betioodigde hewyzen van werkelyken dienst of uittreksels uit het Stamboek zullen voor de belanghebbenden hy de betrokken korpsen Horden aangevraagd iudien xy y ich voor de Loting rerroegen ter Secretarie deaer gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tydig verstrekkeu c terwyl zy die bezwaren mochten hebhen tegeu do wyxe waarop de Loting in geitchied deze kunnen inbrengen by de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vyf dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heelt plaats gihad by een op ongesteld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewtja tnkken geataafd tegen biwya van ontrauK at behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeeater dezer gemeente GOUDA den lu October 1895 Burgemeester en Wethouders vooruoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Gevonden en met afgehaalde voorwerpen gedurende de maand September 1895 Een gouden medaillon waarin ntaat Ds G IJ V d R eeu ziirereu naaldenkoker een idem sigarenpypje acht sleutels een kinderachortje een hamer een puck hondje een geldbenrsje twee laïwageus een jongensiuuts een kerkboek eene brntne dames portemonnaie twee knipmessen eene cbarivari eener ketting een gonden broche waarin drie nteentjes een rauntbillet van f 10 twee aardappeleuzakken een yzeren schroef van eeu wageu een rozenkrans een nikkelen potloodbouder een zilveren horlogekettiug 2 damea ceinturen een koperen gewicht vyf ons eeu loterybriefja No 10503 De gevonden voorwerpen van de maanden Maart en April 1895 en niet door de verliei x afgehaald zyn tor heichikking van de vinders met inacbtnemiog van ait 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelyk geopend van 11 1 s murgens De Commiaiaris van Politie W N VAN GARDEREN 34 9 Staats loteriJ SiKlaue Trekking vao Woenidag 8 October 18tE No 17615 100000 No 3Si9 5831 9813 10580 en 15038 ieder ƒ 1000 N U i 6iS8 I8068 ea 19689 ieder ƒ 400 No 1IS8 1482 2680 41 4UB U83I 11078 en 19857 ieder 200 No S043 2126 2319 2395 3011 4160 5783 04 14888 16288 1660S en 1874 ieder 100 PriJKöii ven 70 8 2784 5098 8608 10676 18749 16468 18748 110 2802 5990 8630 10691 13701 16506 18758 477 3076 6861 8651 0861 14055 16551 18785 71 8 00 6308 8801 11103 14183 16635 19009 8S5 3133 6440 8941 11360 14177 16697 19167 141 3188 6601 9004 11440 14203 16887 19189 845 8413 6635 90 0 11506 14233 16818 19229 924 3626 6621 9064 11683 14S23 17144 19360 926 3660 6667 9816 11670 14350 17294 19486 1040 3730 68U 9247 11788 14880 17301 19480 1245 4051 6887 9890 11876 Ua i8 17391 19568 18S7 4080 6982 93 6 11917 14423 17411 19686 1403 4088 7064 9476 11966 1 432 17511 1 698 1436 4148 7183 9548 U137 14449 17607 19905 1489 4811 7210 9708 12235 14667 17680 19952 1455 4U78 7806 97 9 12952 14683 17813 19962 1S63 5031 734S 9801 12323 14781 1J887 20001 1659 6087 745S 9887 12343 14741 17928 20024 1678 5148 7485 10019 12436 14747 17958 20111 1764 6313 7527 10104 12488 14792 I80 i9 20148 1796 6322 761410114 12686 15080 18014 20226 1812 5407 7771 10121 12635 16346 18073 20371 1863 6441 7940 10198 12650 15407 18076 20893 1908 6466 7 32 10176 12745 15721 18098 20474 2012 5470 7990 10248 12932 16002 18168 50601 2161 5666 8002 10249 13011 16014 18401 20666 196 6580 8062 10829 13117 18065 18488 20680 2499 5600 8189 10499 13243 16297 18559 20738 2506 5645 8335 10544 13431 lOSlO 18684 20856 2661 5686 8418 10570 13463 16380 18679 20896 2770 5702 8571 10618 13494 16416 18768 20989 2781 5782 588 10674 18526 16462 Opnieuw ONTVANGEN Overheoiden Froots Boordeo en Manchetten A ran OS A GOUDA Klowejs E 73 73a OOUDA Beurs van Amslerdam 1 OCTOBISB Vor ki lOlV 101 86V 88V 84 27 98 96 104 647 00 V 27 V 100 97 eïo 846 00 100 908 188 84 1001 100 1487 98 S3V 100 94 198 160 108 64 V 166 9 V 68 81 108 101 V 100 106 144 188 16 100 68 101 88 109 88V 11 1 8V 46 15 222 108 107 lOI Vi lOJI 123 197 1 9 V 115 lotkoera l lOl l 101 84 84V l 4 M 4 101 NBDiaUMD Cart Ned W S dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNO ia Obl Goadl 1881 88 4 IT LIE laachryviag 1862 81 6 üoaTRNB Obl in papier 1868 6 dito in silver 1868 5 PoaTUOAL Oblig met coupon U dito tiekat 3 Rcauilu Ubl Binaenl 1894 4 dito Qeeoni 1880 4 dito bij Uotbi 1889 4 dito bij Hope 1389 90 4 dito in iroud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SvANJi Perpet lehuld 1881 4 TeaillJ Oepr Conv leen 1890 4 Oee loeuin wrie D flee leeaiD Hrie O ZuiuAra Uip v obl 1892 5 ilaxtoo Obl Buit Soh 1890 6 VaNUcaLl Obl 4 onbep 1881 AMBTaaDAH ObÜKetiea 1895 3 SoTTlauM Sted leen 1894 3 Nlo N fr HindeUv aaud A eadeb Tab Mij Gertifloaten DeiiMaaYaohappiJ dito Arab Hypothaeko pandbr 4 üult Mij der Vorttenl aand aOr Hypotheekb paiidbr S i NaderlaDdooho bank aand Ned Handelmaateoh dito N W k Pao Hjp b pandbr Rott Hypotbeekb pandbr SVi Utr Hypotbeekb dito a i 0 iTaKa OostHong bank aand Kuil Hypotbeekbank pandb 4 Vi AHBaiKjL Eqiiit hypotii paadb G Maxw L 6 Pr Uen oert 6 ïflD Holl Ii Spoorw Mij aand Mij tot Bipl V at Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Tu ia 8poor l 1887 89 A Kobl S Zuid lul Spwmi A H obl 8 PoLBN Waruhau Weenen aand 4ROBL Or Kuii Bpiv Mij obl 4 Baltifohe dito aand 10t i V Fastova dito aand 5 Iwanff Dombr dito aand 6 ICanli Ch Aiow ap kap obl 4 dito dito oolig 4 HBaiKA Cent Pic Sp Itij obl 6 Ohic k North W pr O v aand dito dito Win Bk Peter obl I Denver Ie Bio Gr Spm eert v a lllinoii Ceatral obl in goud 4 LouUv Ie NBihvitleOert v laad Mexico N Bpw Mg lehyp o 6 Mi KauBu V 4 pot pref aand N York OnUrio k Wou aaad dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Hinn k jilanit obl 7 l n Pee Hoofdlill oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 6 GiMxUA Can South Cert v aand Vbx O Ball ir k Nav Ie b d e O Amitard Omnibu My aand Botterd TramwegMaati aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Roltonlam aand 8 1 BilsiB Btad Anti erpenl887 9 f Blad Bruiiel 1888 8Vi HoNO Thei Regullr Geaellach 4 On TBNR Staataleening 1860 S K K Ooet B Cr 1880 Spanji Slad Madrid 8 1881 Nvn V r B Hyp Spobl oert ADVSRTENTISN Da aangekondigde HÜUTVEHKOOPINO aan het Veeratal te Oouda is VITOESTBLÜ tot Vrpag 11 October 1895 dea morgens 10 nnr Notaris ORÜENKNDAAL De D 1 K e C T I F dar Ma erlandiehe ItiaaUcluippy van Ur névermelcering gevestigd te 71e adverteert dat io plaats van w len den Heer H J F HE¥MA tot AGBMT voor Bcuiêtreelitssm nfstreken in AANGESTELD de Heer C J M KROON Ambtenaar ter Oemeeote Secretirie aldui