Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1895

No 6779 Vrijdag 4 October J895 34ste Jaargang Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met iiitf ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 35 franco per post ƒ 1 70 AteonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gouda 1 October 1895 If Hiermede heb ik de eer UËd kermis te geren dat ik myne SMEDEHIJ heb overgedaan aan den Heer W I Ü van mJMBNAM die raD af heden de door my gedreven zaak Toor z ue rekeuiog zal voortzetten Dankbaar voor het zoo vele jaren genoten vertronwen beveel ik m n opvolger ten zeerate daarvoor aan en teeken mü Hoogachtend ÜEd Dw Dienaar L B van ES if Onder referte aan borenstaande mededeelin rsD den Beer L B van ËS neem ik beleetd de vrijheid mü in uwe gunat aan te bevelen onder verzekering dat ik niet onbeproefd m laten mü het vertrouwen dat mün voorganger zoo ruimechoota mocht genieten waardig te maken Hoogachtend VM Dw Dienaar W I D van RIJMENAM VKERSTAL B 135 136 Braad I Brand 1 Gebonwea Inboed ls Koopmansgoederen en Molens door wind en stoom gedreven worden door oudergeteekende op BËUB8POLI88EN te en branüscliade verzekerl KLElWEü No a Gouda TANDARTS E CASSUTO Turhiiarkt 172 Gouda SPBEGEUUEN van 10 tot 12 en vau 1 tot 3 nor Zondags uitgezonderd WIJNHANDEL VA ALPIIEX dl LKDKKOEIt TE ROTTEBDAia Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 1 DamsS en Kinder 1 1 HOKKEN BL0U8EN 1 1 KOUSEN HAlNUSCHOENEN I 1 BOEZELAARS TKICOTS 1 1 ZAKDOEKEN C0B8ETS 1 1 Parapluies enz enz 1 1 Bekende goode kwaliteiten 1 1 LAGE PRIJZEN 1 1114 Liiffl 1 MARKT 130 1 FBANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemischr Wasscherij TAN II 4 pPE iii iiii it 19 Krulnhade Rotterdntn Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpscialiteit voor het itoonieu en verven van alle Hoeren en Dameegarderoben alsook alle Kmdei oederen ijpeoiale inriehting voor het stoom u van pludiemantets veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieawate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of sreverfd worden oosohodelflk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekon jn de pry eu 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw aflevcrbaar in 3 dagen te verven goederen in eeue week Voorhanden een prachtig e collectie eigengemaakte ÊiA CHELS in alle Modelle i Vulreguleerkachels en Haarden ill de liieuwste Soorten een mime keuze veel verbeterde FETROLEUUKACHELS © ia an a ©x © T77 in ter Aj tilc©l©rL Mg beleed aanbevelendd P ROND Pzn juist over de brug Aehter ite Waag Zeugêtraat G 91 Oouda Aan hetzelfde adres kan een nette JONGEN g eplaatst worden Stoomboot 11 aatschappij DE V OLHARDINS Te beginnen W E SDAG 2 OCTOBRK vaurl Ie iniddajjfdienst naar Amsterdam te 1 Tire van Gonda in plaats van te 4 ure Alle andere diensten blijven voorloopig onveranderd DE DIRECTIE Aa Zeiuivvlijdf I s en Zenuvvzwakkeii Tb nB in lij 26o oplage veraolienea vau bet boak DO Zo Beproetd ea aanbevolen door de heeren l rof Dr Meriuiére Pariji Prengruber uuwzlekten eu Beroerte Middelen ter voorkoming en genezlOR Het looi ra i dit werkje ia keunis te verspreiden nmtrent len aitrd der enuwzwakte hare oorzaken en KSvolfien onderricht to geven eD fteiiezing te vinden Het handelt over bet bekend worden van de rhyaiDlugisohe R Uujardin Bau ontdekkinu Itoa cp de eenvoudigst denkbare wijze Op ona ze metZ PariJB BOUChOt Parij Qeh Ilalli Pr Sobering Kma Oez Bath Dr Cyurkowecb liy Weenen ntiwgos el kan i ewurkt worden n wel met eun aucces dat zoo wel een groot aantal uitatekende artsen als ile guneoBkundige pers aanleiding tot discuBsie gelieven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan slekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtigheld OppnrBlafartsDr Jeobl Weenen lijdt welkp zich kenmerkt door haliitueele hoofdpijn mi OpperaufariB Dr Sohiesl Esaig gralne coogestie groote gevoeligheid opgewonCM arts Dr Darses l atijs denheld Slapeloosheid algemeeue liobameUike oiief arts Forestier Aken onrust en onaangenaam gevoel veniir aa zieken DiBtriciBarts Dr Oroasmann dia door Beroerte getrofien zijii en aan de gevolgen Johlingen nitz daar van lijden zoomode aan perlammingeo Bpraak Diatriotsarta l r Busbaoh üirk verlles of moeleHik spreken Stijfheid in de ge Krnnknrta Dr Stelngreber wrlohten an voortdurende pUn in ezelve par Charenton i tioele zwakte toestanden zvrakte vaa geheugen Consul l r V Asohenbaoh Slapeloosbeid enz en die reeds genaeskundige Corfu Dr toed Corrazza Vonrtle Angeville Parija Lavabre t srijs Wille Tnufkirehen Ir CabillOt Areachon u Fortget Lonzao QulUoaeau Bor deaux n n LabatUt Bordeaux Bougavel i i e rlère h Biriohfeld Weenen H Lleber Innsbrnnk I Hammer Piaueu II Weiner Weenen H AuBt lïrocton I Matusohlechner Brixn hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen ala ontnoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene geneziap of betering verkregen eiude ijk sanallo personen die vreezen door beroerte overvallen te Wrden en daartoe reilen hebben wegens veisoliijnselen van voortdurend augstgevoel beneVOldheld van hoofd hoofdpij n met aanvallen van dut ellgheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen l en voeten Tevens sha allen die tot de hovjngenoenide R catbegorién van Zenuwlljders behooren z omede aan bleek I ZUChtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes H ook aan gazondon zelfs jeugdige personen die veel geestaltjken arbeid verriohten en dia de reaetie der geesteltjke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zioh in het be tt van borengenoemd boekje te stelleu dal franoO en kosteloos te verkrijgen it te Amsterdam M CLICBaN k Co Hoiligeweg 42 Rotterdam F E van SANTKN KüI FI Korts Hootdstoag 1 ütreoht LOBRÏ k 1 OBTON Oudegraohl b d Oaardbrog V J Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao BmUnatige door d nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde flabriefttte on uitdultend gebruik van fijn eii Hjn to grt ndstotfen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat iiauwüti i beantwoordondo aan den Inhoud der resp Etikotten De Firma bohaalde 27 Breyets als TïofitTeraacler 44 Eere Oiploma s grvudeh enz Medailles een bewijs van uitmuntend fija fabrikmt Kmds ISJi stüreuf de Accademie uatiunal de Paris Nous voua déoamona una nedailln d r preisiièr elksiiie en oonjildöratioii ae votT exoeUente fabrloatioa de Obocolat bontiona varies etc etc StOllwerck fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Ganenudvertegenwoordig voor Nederlaiid Julius Mattenlodt Amsterdam Kalvaratriut 103 Allerwege bekroond met ËereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en t ertiflcate of Award of the World s Hygienic Elposilion Chicago 1893 is het Wereldkroed Druiveii liorst lloiiii Exlfacl MELIANTHE UIT ni Machinale Fabriek DE HONlOBLOEUs VAN H van8chatk Co gevestigd te aOravenhage G 3Q middel is ot kan worden a tgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebmik der MËLIANTHK doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eD de vele attesten aan de UbUANTHS bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr s worden gesteld De MELlANTaE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruik suinwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie a Qravenhage HIT VerkrBgbaar ba F H A WOLFt Drogist Markt Gouda A BüüMAN Moordrecht J C RATELAND Boêkoop B V WIJK Oudewater 6000 Stuks uit de ftlli tfl mftisa eenvr der eerite boitenluiEliolia fabriekeQ over Iftnointno loogenumde Leger Paarden Dekens moeten Ugen den Bpotpriji van fl 176 per Btuk worden uitverkooht Dsza dikke onslijibare deken ilJn io warn alt as pels o 140X190 cm groot diw het geheele purd bedakkend met wol opge nMud en 3 brMda itreepen voorts ten klelae parti Witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wtgeu leer kleine slechtB door mklui beinerkb re fouten in bet weefiel aangeboden lid fl 3 50 per ituk Koiten andera het dubbele 0 Dnldilljk Heichrsren bsxelUiwm worden tw Unf de vi rrud itrakt leven toeuadlnic vut hal Mdifif of onder rmnbeun prompt uH gtvfmi B Hnrwltz PDIKB ODDE SCHIEDAMMER GENEVEE sterkt NiaHTOA P MuatrlQht aroota staat 31 Verkrijgbaar bi i M PEETERS Jz N B Als bewijs rsn Bohtlieid is oaohet en kurk steeds voorzien VSO den naam der Firm P HOPPK Trekking 19 October 1895 Hoilanikiie laaldiappii van landbouw afdeeling Gouda en Omatreken ea aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f 1 ti Loten voor f 10 $ erkrtjgbaar hff L BBINEMAn ZN LANGE TIENDEWEG D 60 Gouda Sdalpendrulr van A Bsiiikiun k Zook BINNENLAND GOUDA 3 Ootober 1895 Onze stadgenoot de heer J P H Herman da Qroot deed gisteren te Utrecht met goed gevolg bet candidaata examen geneenkande DQor de politie alhier is een monster boter io beslag genomen op vermoeden van bedrog in den boterbandet Alhier syn door de politie aangehouden P M eo A M t H die geaigoaleerd stonden in het Atg Politieblad z worden heden nog overgebracht naar Rotterdam Aan den agent van politie 3de klasse Harckien ia ontslag verleend en in diens plaats benoemd 1 de Koning agent van politie ts Zevenbuiaen Door de politie alhier is wegens misbandeliag eo verzot tegen W G eo G B procesverbaal opgemaakt Zij waren met een aantal zoogenaamde nachtloopers bezig de orde en raat te verstoren en wilden op aanmaning van de politie niet bedaren Deze zag zich genoodzaakt hen in bewaring te stelleu tot des morgein waarna berouw volgde doch toen was hst te laat Een klein abuis bad gisterenmorgen een landbouwer by kwam nl met z n wagen met kaas op de markt om die te verkoopen Hy dacht dat bet Dunderdag was De heer A T M Dopper te Haastrecht behaalde met zyne honden op de hondententooDstelling te Nymegen drie eerste zes tweede en drie derde prgzen benevens buitengewone en eere pjryten Het stelen van gevogelte achünt weer een aanvang te nemen In het begin der vorige week heeft men 13 groote eenden van den landbouwer T van der Stok te Stein weggenomen en nu heeft men bg denselfden persoon een gat in het dak trachten te maken om zoodoende zgue kalkoenen te ateteo Dit laatste is ban echter gelukkig niet gelukt Dezer dagen werd door J de Broin een man van 80 jaar te Ammerstol met leveasgsraar een kind nit het water gered De onde man begaf sich zonder aarzelen te water te FEVILLETOJX SS LlE riE BlPL OmT Dat is ook zoo stemde ds leeraar toe wmaar waDDeer men met eenige achreden meer te doen de verwijderiDg kan doen ophoaden tusscheo eene moeder ea bare dochter dan is het oeue deugd dia ieder ineDscb en vooral een leeraar betraahteo moet Het is echter gemakkeiyker op eene deugd te wijuD dan die te beoefenSD Oostaiberg naakte inderdaad gedurende eenige d en eea omweg Maar op zeksroQ dag wellicht nit oude gewoonte nam hij den kortateo weg en tegen gewoonte sloeg hij bij de woning der gravin gekomen zïjdb oogen op Maar naar btnneo ts kijken en niet te groeten aon onbeleefd geweest z n Hü groette dua ea zijn groet werd beantwoord door een lief geziohtje eo met een glimlach niet minder lief en met een blosje nog liever Van desec tijd af zou het wel hoogst onbeleefd geweest i n voorbij te gaan en niet te groeteu Men kan magister in de philosophie v n tonder een boeken worm te wezen Maar nadat men eenige maanden niet anders dan blikken geworpen en groeten gezonden had gevoelde en eene onweerstaanbare behoefte tot apreken De blik even als de musiek beeft dikwijls een tekst Doodig om te gemakkelijker begrepen te worden Maar hoe sou mea elkaader ontnostenP Gslnkki midden vau een groot getal toeschouwers die sich niet durfden wagen De kloekmoedige daad van dezen ooden man vond ruimschoots belooning in de dankbaarheid der moeder Omtrent de aangelegde proefvelden ie Bsrke wbude door den heer de Jonge te Dordrecht kannen wy het volgeode melden Het hooiland toebehoorends aan de gemeente is in het begin van dit jaar bestrooid met verschillende konstmeststoffen Aanvankelyk bloef de gunstige werking dier meststoffen uit hetgeen aan de droogte moet worden toege schreven Nu evenwel kan ieder zioh overtaigen van da nuttige werking der kunstmest Hoewel b t land dat bestrooid is geworden van geringe kwaliteit is staat er nu zooveel gras in dat men genoodzaakt is geweest het te verharen om met jong vee te weiden Men scbryft nit Haastrecht d d 30 Sept In de heden gehouden huishoadeiyke vergadering van de vereeniging Ernst en Vryheidc werden tot bestuarsleden berkezeo de heeren Dr H A van der Meuten en D Verkerk Verder werden gekozen tot bestuarsleden van de Zoodagschool de heeren S de Jong Jz en D Reneman tot bestuoralid der zangkoren de heer A M Blanken tot bestuurslid van het gebouw en der bibliotheek de heer Di B A vaBi der Meulen en tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering te Zwolle de heeren Dr H K van der Mealen en Mr J T C Virnly Men flcbyft uit Oudewater dd 26 Sept Hedenmiddag vielen twee werklieden van den metaelaar O van dsr Pol alhier van den steiger der in aanbouw zynde R K school alwaar zy aan het werk waren Door net verachoiven vau eenige atesneo waarop een legger van den steiger rustte stortten zy beiden mst kalkbak enz naar beneden Nadat zy van den schrik bekomen waren kon de een het werk wedor hervatteo maar de ander moest nog eenige rust nemen doch heeft geen ernstige letselen bekomen zoodat ook hy naar wij hopen spoedig zijne bezigheden zal hervatten Door de harddraverg vereeniging De Eendrachtc te Stolwyk werd gisterenmiddag eeoe harddravery gehouden van paarden die nimmer een prgs of premie hooger dan f 100 gewonnen hadden De deelneming was waarecbynlgk ten gevolge van bet onganstige weer gering slechts 6 paarden hebben naar prys gerwyie herinnerde Oosterberg zich den wenk aan gaande hst huis van den staats aecretarii van Kuilberg en daar diens woning open stond voor allen die aanspraak konden maken op talent en heaohaving viel het onzen magister niet moeielijk daar voorgesteld en ontvangen te worden Daar ontmoette by zooals hij verwacht had freule W en de tekst roor de muziek kwam van zelf Aldus waren weder eenige maanden verloopen toen de herder en leeraar der gemeente op zekefen dag met een bezoek van gravin W vereerd werd fHet is nog erger dominé begon de gratin Dat had ik wel gedacht sprak de leeraar 00der de hevigste stortbuien gedyen de bloempjes der liefde het best precies zooals het met hare zustertjes op het veld gaat ffMijne dochter heeft mij bij den nens gebad en ik u op mijne beurt dominé Geen wonder dat zy altgd den mond vol heeft van de dipIom teD in onze faroilit Wat toen slechta eene scbadow was is na werkeiykheid geworden Ën onder dit nlles lydt Alma en kwijnt weg Ik ben de ougelakkigste moeder op de wereld Gij behoeft maar een woord te ze eo en gij zijt de gelnkkigste Gij oordeelt dus dat ik toe moet geven F Maar dit is onmogelijk Had die magister nog maar een anderen naam I Maar mij dunkt dat de naam Oosterberg lang niet te ververpen is Hg is samengesteld uit ooater dat de opgang der zon heteekent en berg waarop de eerste stralen der zon vallen Intnsscben wil ik niet ontkennen dat er wel mooier namen zün vËn die kleermaker de nsn met 4e naald F xuohtts en premiën gedongen De prgs van f 75 werd behaald door de vos merrie Victoria van den heer W Verboom te Haastrecht de Ie premie groot f 25 door de bruine merrie Jet er Vitri van den heer J y d Sys te Heinenoord de 2e premie f 10 door de sohimmelmerris Taborette van dr Van Woerden te Utrecht Naar aanleiding van een ingezonden artikel in het blad i Hecht voor Allen t waarin de toestand der telegrafiaten en klerken werd beeproken op eene wyze die bon zeer ooaangenaam waa heeft het hoofdbestDur van den Nederlandtehen Poat en Telegraafbond een krachtig protest ingediend bij den directeurtoaneraal der posteryen en telegraphie tegen de yze waarop in dat blad over de positie der klerken werd gesproken Burg en Weth van Amsterdam stellen voor dsn beer W A Bilumer plaatavervangend gemeente verloskundige te benoemen tot ge meenteverloakondige in de plaats van dr KrusemsD wien eervol ontslag is verleeod eo geven den Raad tn overweging atwyzeud te beschikken op het adies vbd eenige exploitanten in Oad Hollandt die verzocht hadden dit deel der tentoonstelling in wezen te doen biyven tot 31 December 1896 en hst ain hen te verhtiren ouder nader vast te stellen voorwaarden Het ongonstig praeadvies ia gegrond op brandgevaar Een gunstig praeadvies is verschenen op de voorstellen der heeren Deo Hertog eo Van Hall die in overweging hebben gegeven het aantal der eerste onderwyzers eo eerite ondérwyzeressen aan iedure school geleidelyk met een te vermeerderen de verbooging wegens het bezit der hoofdakte thtoa op f 200 bepsald voor den vervolge op f 100 vaat te stellen en voor het bezit der akte vso onderwgs io de begioselen der Fraosobe taal aan onderwyzers en onderwyzereaien der scholen derde ea vierde klasse alleea dan eene verhoogiog van f 100 toe te kennen indien zy inderdaad met het geven van onderricht in die taal zyn belait Burg en Weth bestrÜden de argameoten door de commissie van toezicht op het l o de arroodiasements schoolopzieners en schoolhoofden aangevoerd tegen de beperkiog en termiodering der bedoelde toelagen en atelleo thans het oog niet behandelde desl hunner voordracht van November 94 tot regeliog der jaarwedden van ondervrgzers en onderwyseressen met overneming der voorstel len Den Hertog Van Hall aao de orde de gravin Lieve mevrouw als ik mij niet vergis dan bebt gij in uw eigen grafeljjk wapen naalden Ja naaldbooraen dominé de stamvader van ons geslacht was de eerste die de Kweedsche kroon aan zich verplichtte door de hout CuttuQc antwoordde de gravin tamelijk bits Wanneer de magisier er niet geweest was zoa Alma nu getrouwd zijn met haar neef den eaeadronscbef bij da dragonders sprak de gravin op klagenden toon WeInu kuAt gy onzen magister tot escadroasof tot TQgimentspredikant maken dan krijgt hy den rang van esoadlronscbef antwoordde de leeraar en wordt bij koninkiyke hotprediker dan staat hij gelijk met een itiajoor f De bofpredikanten dragen zijden mantels niet waar vrong de gravin die zioh aan e n stroohalmpje vasthield Wot zeker Ën wordt bij bisschop dan staat bij hooger dan een overste en heeft zeker grooter inkomsten behalve dat zyne doohtora met adellijke jonge dames gelyk in rang komen Het gevolg van deze gewichtige inlicbtingen was dat de gravin gerust gesteld naar buts ging en ophare rust volgde die van freule Alma en den magister die weldra tot hofprediker benoemd werd Deze werd echter aangezocht zyn naam met eene h aan het einde te spellen en aangezien dit eer eenevermeerdering dan eeno opoffering was gaf hij hierin eindelijk toe i Wat overigens de diplomatie dsr liefde aangaat ze bestaat nog zonder dat men zich behoeft te beroemen op diplomaten in zijne familie Oosterbergh had cbie eehtar te dankea dat by eoa gelukkig en Uit Amsterdam schrift nen Eergisteren is reeds medegedeeld dat cU brandweer bezwaren opperde t en de elee triacbe verlichting van het inwendige van ha hoofdgeboaw der teotooostelUng Tbana ih inderdaad de vergunning tot die verUohiing aan het comité onthouden omdat men het niet mogaiyk achtte des avonds genoeguuun toezicht op de bezoekera te honden en men due niet gewaarborgd zou kunnen nj a tegen brand door oovoorziohtigheid Uit Amsterdam meldt men Het wieleroorso dat gisteren op bei ten toonatellingsterrein zoo worden gehouden ia vry wel mislukt door bet slechte weder In de loods voor tydelgke tentoonatelliogen stonden 18 met bloemen gesierde rgwielen tot den uittocht gereed benevens een mst twee paarden bespannen zegewagen met attributen die d e wielersport moesten voorstellen Er waren wieiers die schepen voontelden er waren er met eerebogen eo eok kon men er een zes persoons rywiel zien met btoemeogairlaodea behangen Al dit fraais werd echter door den regen binoeo dears gebondeo tot mea om half vier toeo men zioh kon verbeelden dat het wat opklaarde taoh nog hei terrein ging rondrgden Veel bekijks had de stoet niet voer den ingang van bet hoofdgebouw werden eenige bloemen gestrooid Volgens de nieuwste atatitieksn beeft Kaslabd in vredesigd tegenwoordig 858 000 soldaten onder de wapenen dat is negen soldaten op duizend inwoners üoitaobland beeft er 580 000 dat is 15 opdnizendinwoners Frankryk 512 000 of 10 op de 1000 Ooslenryk 380 000 negen op de 1000 Italië 300 000 10 op de 1000 Eogelaad 230 000 dat is 6 op de 1000 Spaojo 100 000 dat is ook 6 op de 1000 BelgiS 31 000 of acht op de 1000 Ona land had op 1 Joli 1895 onder do wapenen ruim 20 000 man dit is ruim vier op de 1000 tïaar men aan bet N v d D van goed ingelichte lyde verzekert ton het eerste proces der Imperial gasmaatachappy tegen de gemeente indien bei niet voor hei hof door de stad wars gewonnen aan Amsterdam 44 millioeo hebben gekost Onder Monster zgn Zondag rgpe aardbeiiè u geplakt op bet land van L van Entbovoo en dit voor de tweede msnl tn dit jaar Had benijderiBwaurdig man werd en bovsodieu een der asnzienlijksto predikantHplaatsen kreeg Menigeen blyft altya onbekend mrt de neigteg die by in oen vrouwenhart heeft opgewekt en laat zoodoende het geluk ontsnappen dat hij grepen kon