Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1895

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1895 1896 AsngevangeD I October Tijd van Greenwich OOCDA ROTTIEDAM n ad 6 S0 7 86 8 M 06 M 10 17 10 4 11 0 U 8S 1 J4 8 S 8 50 5 84 7 11 7 88 8 38 8 48 1 51 57 IM 7 68 7 69 8 06 8 13 8 88 8 48 18 86 18 38 18 8 18 46 18 66 1 44 3 60 4 08 BOTTERDA H 6 O D D A 51 10 1 11 60 18 80 8 86 10 7 86 7 47 10 8 10 86 10 48 10 4 4 08 7 46 8 07 8 18 aODDA DEN HAAG aHa a 6 6 7 807 43 8 80 9 88 9 4110 1111 8518 15 1 36 8 44 8 8 3 43 4 1S 6 17 6 08 7 58 9 88 Voorb 5 57 10 17 1 41 6 14 Z Za w6 11 10 8 1 66 6 88 9 68 ZaT k 6 8 10 48 8 06 6 8 10 08 Ooada 6 887 50 8 189 9 56 10 1610 6418 0 18 46 8 17 8 14 8 88 4 13 4 43 6 47 6 60 8 88 10 11 Stopt la Blaiairijk Kraiiirag an Nontdorp UidaolieodBin aa Hakandorp U T E ï O H T G O ü D A Jtraolit 7 0 9 10 11 84 18 60 3 10 8 58 4 48 6 86 7 50 8 09 9 07 10 84 Woardan 8 11 10 83 11 51 4 18 6 68 S8 10 64 ündewatar 8 1 10 81 4 84 S Oouda 8 88 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 96 8 419 4 11 10 AHSTEEDAH SOVDA AmalodaaC 3t 8 i lO 10 48 8 86 4 10 O IS Oonda 7 88 1 04 10 14 18 88 8 30 5 80 7 46 Stoppaa ta Blaiaw jk KraUwag ai Nootdorp Laidaokandam an Hakandorp Goud 7 80 8 86 8 0 87 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 88 3 47 4 46 6 87 7 14 7 49 f 89 e 54 8411 Z Ï M 7 4 8 47 11 0 18 40 4 67 8 01 10 06 Z Ï RW 7 68 8 66 11 18 18 4 6 08 8 1 10 15 Voort 8 07 08 11 l Ol 6 80 8 86 10 87 Higa 8 1 13 7 10 07 10 48 11 88 18 48 1 06 1 67 4 05 4 17 6 86 5 67 7 44 8 81 8 10 88 11 46 8 O l D A B T E 1 O H T 9 05 10 19 10 57 18 48 9 80 11 14 8 87 11 88 8 46 9 87 10 61 11 45 1 80 3 08 G O ü U A A MSTEBBAM 10 01 10 67 18 10 11 05 1 1 18 Stopt ta Nootdorp LeidaohMdam en Blaia ük Kr U eg aa Hakandorp hot lonsnrMr nog een paar dagen aagehondeu dan souden er enoeg zgn geweeit om ze ter mfirkk te brengen Van de 223 io 1894 bier te lande gadaoe aangifte wegene beweerde rermissiDg ran aan geteekende brieven bleken er niet minder dan 208 ongegrond Van de overige konaeo 6 ten laate van Daitacbland en 1 ran Hongarge terwijl een brief door orermacbt verloren ging en 2 door RuiUnd in beslag werden genomen blijven dos 5 vormisaingen ten laste der Nederlandsche adminiBtratie op een totaal van 2 419 902 By het apoorwegoDgeJak te Bsrendrecht op 1 Mei 1894 gingen 32 postpakketten door brand verloran Over de vraag of de apoorwegmaatscbappy voor de aan de belanghebbenden nit te keeren scbadeloosstelling aansprakelijk is ia een reohtegeding aanhangig In het militair bospitaat te Amiiterdam ügt lioht thans de le Iaitetiant der iofaqterie H J von Santen aan wien onlangs de Militaire Witlamaorde 4a kl werd verleend Onder welke omstandighedeQ hy diteerekoeken heeft verdiend wordt in de te Amsterdam ttitgegeren Deutsche Wochenteitung meegedeeld Luitenant von Santen die van bet Nederlansohe leger by het Indische wasgedetaoheeid waa op Atjehkommandant van eenblokhuis dat voortdurend door de Atjehers werd bescboteu Hy bestoot verandering daarin te brengen Op een donkeren nacht giog by met alle beschikbare manschappen 12 Ëuropeesche aoldatea en eenige Javanen onder een Ënropeeicben sergeant in de richting van de bentiag waaruit het blokhuis beicboten werd na veel zoeken vond hy een nauw paatje dat naar de benting voerde Onversaagd ging de officier voorop maar hy alleen de manschap bleef achter en de legeant fluisterde i LDitenant kom toch terug als ze ons ontdekken zyn we verloren De teitenant was woedend Voorwaarts lafaards 1 riep hy maar alleen een hoornblazer volgde hem Plotseling kwamen een dozyo Atjebera met blinkende klewanga naar buiten Von Santen vnnrde anel zyn revolver af en bakte er toen met zyn sabel op in Vol van angst sprongen ae weer over de borstwering maar niet zonder eenige dooden achter te laten en daarby een wiena rug door de sabel was open gehakt Nogmaals riep de officier Voorwaarts maar zyoe manschappen volgden niet Ze anilen zoo meteen in groot aantal terugkeeren en dan zyn we verloren antwoordden de dapperen Er zat niets anders op dan terng te keeren Den volgenden dag werd de benting door een pelekon infanterie zonder tegenstand bezet de Atjebera badden de versterking onmiddellyk verlaten De lafaards kwamen voor den krygaraad Als ze niet met zoo velen waren geweest zouden ze zeker tot den kogel zyn veroordeeld De onderofficier werd gedegradeerd en de manscbappen naar de 2e klasse verwezen Gelukkig zegt e Deutsche Wochenveitnngc terecht kent de Indische krygsgeaohivdenis geen tweede geval van dezen aard Het hoofdbestuur van den Oranjebood van Orda deelt in het jongste nummer van Sta Pal eenige bgzonderbeden mede omtrent de proefneming op de Brica atichtingc onder Apeldoorn Het betreft hier da vraag of het mogelyk ie op goeden heidegrond aan een oppassend gezin een bestaan te verzekeren indien een etnk grond ter groote van ruim 4 hectare en daarop een uitmuntend gebouwde boerdery ter beschikking van zoodanig gezin gesteld worden 8 40 8 47 8 54 01 10 5 67 8 08 6 16 84 8 80 7 86 7 S8 7 8 7 4 7 66 5 6 10 5 1 5 18 5 8 Onds 6 30 MnrdreoU Nieuwgrkerk 0 iwlU Kotierdim Botterdun 0 pelle Hieuvarkark Hoardnokt oud 7 Oanda 5 85 6 87 7 66 8 09 8 81 Oude 6 60 6 64 Woardan 8 69 7 03 6 18 irtraahl 6 1 t t f Naar Amaterdam 8 81 86 Qouda 87 ABatardan U St 8 14 De proef wordt genomen onder leiding van dr A Prins rykilandbonwleeraar te Deventer met vyf hoeven byeengelegen langs deu spoorweg op ongeveer drie kwartier afstaiuls au het dorp De eegadindeu verbinden zich tot het betalen Tan een iurlykiche pacht ran 3 pet van bet voor stichting en aanbg gebezigd kapitaal en een rente van 3 pet v n de gelden die in leen mochten worden verstrekt voor aankoop van vee mest veevoeder als anderszins Zij mogen paard noch os houden Wat de bebouwing van den grond betreft moeten zy zich onderwerpen aan leiding en inzichten van bevoegde zyde Gedurende de eerste drie jaren wordt slechts een gedeelte van de pachtsom gevorderd Gedurende de eerste twee jaren worden de hoeven gehoord daarna mits de Bond over de huurders tevredaa zy iu erfpacht gegeven voor den tyd van 30 jaren Niemand wordt als huurder aangenomen die niet over eeoig vee koeien pinken varkens kippen beschikken kan want het is in bet belang der te nemen proef dat de belangen vau Bond en van huurders van meet af aan samengaan Van de vyf boederyen zyn er nu drie ver huurd aan in de omgeving wonende gesinuen Twee zyn dus nog beschikbaar Des wil de bond ook voor lieden van buitenaf beschikbaar stellen en hierop vestigt by de aaudacbt Gegadigden gelieven eicb te wenden tot majoor J A A in t Velt te Apeldoorn die alle mogelijke inlichtingen wil verschaffen Niemand behoeft zich aan te melden die niet de beate getuigschriften aangaande degelykheid levensgedrag en kennia van landbouw overleggen kan Aan het verslag omtrent de voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Onderhoorigbeden loopende van 2 toe en met 17 Augustus ji wordt in de Jav Ct het volgende ontleend Groot Atjeh Gedurende den verslagtyd werden onze tydelyke posten Senelop Kroeog Gloempang Anakgiloeng en Tjot Kang een enkele maal Uekt bescboteo zoomede eene patrouille Een Europeesch fuaalier bekwam buiten onze versterking Senclop eon schampschot De door de bevriendeo bezette wachtposten Gle Broë KoU Toskoe Rajoet en Bak Bie werden in de eerste digcn vau de ersl maand miu of meer hevig beschoten en door onze bondgenooten in den nacht van 4 op 5 Aoguiitufl verlaten nadat zy 3 licht gewonden hadden bekomen Deo 5en en 6tfn d a v werden deze rersterkingen echter weder door ben veroverd gedeeltelyk met T Djohan en deu ateuo onzer artillerie De vyand moet gevoelige verliezen hebben geleden o a zouden Habib Lhong door een raudjoe en T Moeaa Anak Bate en T Rajoet door kogels gewond zyn Aan ónze zijde werd ééu man van T Djohana legioen licht verwond Den 13en en 14en Aogustus werd uitvoering gegeven aan het reeds vroeger opgevatte plan om bovengenoemde versterkingen te slechten en te vervangen door 4 blokhuizen waarvoor tevens andere ponten werden uitgekozen Deze werkzaambeden werden niet door de kwaadwilligen bemoeielijkt Poeloe Weh Het grondwerk te Sabaog was hyaa geëindigd eu er werd een begin gemaakt met bet bouwen van een steiger Onrirrboorighedeu Oostkost Op een half uur sfstands van onze vesting te Edi werd door een Atjeber een klewangaanval gedaan op de officieren van eenen van een oefeningamarscb terugkeeren de o troep De aanvaller werd afgemaakt waarby een Inlandsch fnselier zeer Hebt verwond raakte Westkust Naby Melaboe werden door eenige kwaadwilligen enkele schoten gelost welke echter geen doel troffen De weeratceateldheid was droog en warm Slechts enkele hevige windvlagen kwamen voor De gezoodheidfltoestand wai gunstiger Het gemiddelde ziektecyfer bedroeg 17 tegen 18 en dat van de berri berri 6 tegen 6 gedurende den vorigen verslagtyd Het sterftecgfer was hooger Uit Atjeh wordt onder datum van 11 Aug geschreven aan De Loc c 10 64 11 01 11 08 11 15 11 84 8 85 9 6 10 11 8 17 4 16 1 6 67 6 63 8 81 t 53 8 43 10 18 11 0 8 81 4 81 4 47 6 Het uitrukken onzer bondgenooten gestenitd door een compaRnie infanterie en vier vuurmonden op deS Jen dezer had een zeereuu stigen uitslag De moslemio kregen door ons goed gerichte artillerievonr io een oogenblik i ÓH een twaalftal dooden en de door hen bezette benting die ten gevolge vau bet étagevuur uit bet gebergte duor onze bondgenooten was verlaten werd door btiu ontruimd Uit eene tweede bentiot Babi was de naam werden ZIJ verdreven met verlies van een paar dooden door bet vuur uit een 7 cM A dat van Biboel waar men bemerkt bad hoe de aken stonden op beu gericht werd Door deze verliezeu gevoegd by die te Senelop n t twee dooden en drie zwaar gewonden welke lu den morgen van den 3en Augustus door den wd controleur der XXII meekims den eersten luitenant Vosmeer die er met een patrouille der bondgenooten naar toe giog gecoostateftrd werden zyn den djahats flinke klappen toegebracht en weder is gebleken dat ze door Djoban s legioen met onzen steun gemakkelijk te verdryven zijn Wellicht zal daartoe weldra worden overgegaan De Nfderlandscbe Stoomboot maatschappij te Rotterdam scbynt voornemens een gedeelte van baar bedryf te liqoideeren door het bestuur zijn althans behoadena de goedkeuring van de algemeene vergadering die eerstdaags bijeengeroepen wordt de drie stoomachepen Batavier Holland en Maasstroom waarmede tange juren een dienst van Rotterdsm op Londen is onderhouden verkocht aan de€rma Wed H Muller Co aldaar die het plan moet hebben met genoemde schepen welke m een op zich zelf staande maataohappy worden gebracht een geregelden dagelykschen dienst van Rotterdam op Londen te openen Van den koopprys is alleen bekend dat by beneden de balanswaarde is Men meldt uit Utrecht De kiesrec tmeetiug in den schouwburg eergisteren had een ordelyk rerloop De heer Linschoten leidde de vergadering Hy sprak züne blydschap uit over de flinke opkomst gaf een overzicht van de geschiedenis der vorming van het plaatseiyk comité voor kiesrechtuitbreiding waaraan St Jo ef en Patrimonium met meededen en gaf daarna bet woord aan den heer C V Gerritsen van Amiterdam Deze gaf een breed historisch overzicht van hetgeen er in de laatste 25 jaar buiten en in de Kamer voor kiesrecht uitbreiding was gedaan reeds begonnen in 1879 by de aftreding van het minislerieKappeyne en wst de grondwet betreft geëindigd met de aanneming van het fatale art 80 In dat overzicht kwamen natuurtyk ook minister Tak en zjin ontwerp ter sprake en bleef spr ten alotte atilstaan bjj bet huidige ontwerp van minister v Bonten Daarvan critiseerde de heer Gerritsen den eiscb van 25 jarigen leeftyd de uitsluiting van militairen beneden den rang van officier de koppeling van kiesrecht en perpoueet en ten laatste den staat die andere dan een sus kiezers aangeeft De huurwaarde van 2 voor Utrecht en het inkomen van 10 vund spreker te hoog evenals bet minimum van 1 voor het platteland Ook keurde spr het af dat geen ander sparen meetelde dan dat op da rykspostspaarbank of het grootboek De vraag ot deze wet oitbreidiuK zon geven beantwoordde spreker ontkennend indien de persooeele belasting Diet als grondslag werd aangenomen er zonder dat geval zon de nitbreiding hoogstens 100 000 kiezers bedragen In ieder geval zou niet meer dan de helft der 1 200 000 mannelyke meerderjarige Nederlanders kiezer worden en dus het kiesrecht nog altyd een voorrecht blijven 4 50 4 67 6 04 6 11 5 80 1 48 1 68 l tO 8 06 8 18 5 48 7 80 8 60 3 10 18 40 3 0 18 08 3 88 DIN H A A De tweede spreker de beer De Rot van Rotterdam meende ook dat voor de werklieden in het ontwerp overal voetangels en klemmen liggen Ook hy trad in verschillende details omtrent ds wet toonde aan dat de 11 000 baring visscher8 hst kiesrecht zonden moeten derven en besprak het wanscbelyke van het stemmen op Zondag waarin hy geen kwaad zag Aanneming van deze wet ried h i anu al was het kiesrechtvraagstuk daar mee niet opgelost Vooria wens spr er op hoe een ongerust geweten spoedig beangst ia das dat thans evenals in 1848 wel een middel zou vinden zyn om bang te makan Da derde spreker de heer C A Zelvelder traohtte enkele uitdrukkiogeu van den heer Röell te ontzenuwen en ried ook in het ontwerp Van Houten gewijzigd aan te nemen omdat een half ei beter in dan een leöge dop Aau het debat werd deelgenomen door den heer J Eoopmaa voorzitter van Patrimonium die het betreurende dat de heer De Rot het zoo teere punt van Zondagsrast en Zondagsheiliging bad aangeroerd dezen spreker op rechtvaardigbeids gronden aantoonde dat de Zondag nooit de stemdag mocht wezen Da heer De Rot verklaarde geen krenkende bedoeling te hebben gehad en nam terng wat hy daarvan gezegd bad Ten laatste voerde nog mr Troalstra het woord die niet in debat trad maar in den geest der eerste sprskers bet kiesreohtonwerp besprak Met algemeene stemmen werd nu eene motie aangenomen waarby de vei adering het betreurde dat de onstaodigbsden dwongen bet stelsel van minister v Houten aan te nemen en van oordeel was dat alles moest gedaan worden om de grenzen in het ontwerp zoover mogelijk uit te breiden en het te doen behaudelen vóór alle andere ontwerpen Eveneens werd eene motie aangenomen ingediend door de bakkersgezellen vereaoiging Eendracht maakt macht c waarby eenafkearend oordeel werd uitgesproken over de weif ring van Tivoli voor deze vergadering U ï De maand September van dit jaar nü in de geschiedenis van bet weder een merkwaardige plaats innemen In de Tsmp9c vinden wy medegedeeld dat sedert 1669 dos gedurende 205 jaren geregeld te Parps waarnemiovren zyn opgeteekend omtrent het weder Welnu in geen dier jarea iu twee eeuwen dus ii aen September zoo warm en zoo droog geweest als in 1895 De gemiddelde warmte der maand is 16 5 gr Celsius io 1895 was ty 19 9 Ia die 205 jaren is zelfs iu de 3 zomermaanden de gemiddelde warmte slechts 44 malen 19 9 of hooger geweest Op 7 Sept 1895 steeg ds thermometer tot 36 2 en dat cyler is in die 2 eeuwen in de warmste maanden slechts 29 keeren bereikt Nog sterker is bet met de droogte Van 23 Augustus tot 30 September is te Parys en in een groot deel van Frankryk geen droppel waUr gevallen Io die 205 jaren met 2460 Biaanden zyn slechts 7 maanden voorgekomen zouder regeta Als verklaring geeft de sofaryver op dat bet weder in midden Europa vooral wordt bebeerscht door een warmen luchtstroom die van de aequatoriale streken en een kouden die van de Noordpool komt De ontmoetingen der beide stroomingen geven aanleiding tot de weeraveranderiugen Ontmoeten aü elkander niet dan beerscht m bet middengedeelte een booge luchtdruk met zwakken wind en fraai weder Io September zijn die stroomingen ver van elkander verwyderd geweest en dat heeft buitengewoon lang geduurd Nu is echter de warme zuidelyke luchtstroom over Europa gekomen en beeft r n gebracht In 24 oren is de barometer te Vlissiogso 10 6 te Helder 10 5 millimeter gedaald 9 57 10 04 10 11 10 18 10 87 8 05 8 68 9 03 4 80 6 81 ll M t 43 9 88 8 18 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 8 16 10 08 6 51 4 40 G O u u A 4i IU 7 41 8 4 De sedert 1894 verwachte verbetering in den toestand van Engelands handel is thans gekomen schryft de St James s Gazette en beeft zich flink ingezet In da afgeloopen drie maanden is de opbrengst der invoerrechten van £ 4 616 260 tot £ 5 216 128 die der accynaen van byua zeven miUioen pond sterling tot byna arbt en een kwart millioen gastegen Dit schynt geen tydelyke verboMriog te zyn die onmiddellyk gevolgd zou worden door een reactie Overal berte ft het vertrouwen worden kapitalen beschikbaar gesteld ao ontwaakt de ooderuemioKsgeest Australië beft lich langnam maar taker op nit if depreaaie io Amerika braiden da zaken zich geatadig uit io Afrika ia ataeda toenemende vraag naar Britaoh kapitul in den orm ran macbines en bakwama werkkrachten De uitbreiding der zaken aan de afiaotenbenra ia bnitangawoon gaat het Londenache blad foort Het zegelrecht bracht in het afgeloopen kwartaal £ 5 116 000 op tegen £ 3 588 500 in bat ovareenkomatige tyd ak fan 1894 Ean ieder die in 93 en 94 ign effect achuil heeft gebonden acb nt thana de kaat geopend te hebben en ia aan het apeonleeren gegaan Dit ia een verbiedend maar toch ook eeoigazina verODtrustend reracbynael Alles zal ongetwyfeld goed gaan Koolatig da levendigheid in den handel aan hoadi maar er btyft nog rnimte genoeg over voor zorg Politieke verkwikkelingen in het Coaten of wellicht io Ënropt zelfa kunnen plotaaling een einde maken aan bet tgdvak van voorapoed Door de regeering zal een proet worden genomen met het aankoopen van vt e voor de militaire menagea Voorloopig worden voor den tgd van één jaar twee isilitaire abattoir opgericht te a Gravanhage eu te Breda om bj voldoening der proef deze regeling voor bet gafaeele leger in te roeren Voor het aankoopen van vee gedurende den proeftgd iaaangewezau da heer M van Zanten vleeschhouwer te Dordrecht De hearen dr A Franz te Berlijn dr F Ritter ta Ëmdan A J Smit te Noordbroeken C Baowens te Weenen hebben een bezoekgebracht aan bat itandbeeld te Heiligerlee omte ondersoekao waar de alag io 1568 werdgeleverd Het terrein van den elag ia nogaltyd niet nauwkeurig vaatgeateld üe resnltaten zullen door den beer A J Smith en dr Franz onderacheidenlyk in een Nederlandschau io aan Duitach tydacbrift worden medegadaald B Te Brenketen ia in arreat genomen en ter baachikking van den officier vau justitie te Utrecht geateld een zekere K F acbilder uit Leanwardeu De man die verklaard beeft aocialiat te zyn was dronken uitte beleedlgende uitdrukkingen over bet kooinklyk buia eo de politie eo veroorloofde zich haudtaatelykheden tegenover een burger Giaterenmorgen ia door de koninklyke marachauaaea te Almeloo aan de Duitsche politie ovargeloTerd F Koppe nit Dortmund die iadart 6 weken te Almeloo in arrest was verdacht ala medapHchtige van den onlangs te Dortmund plaata gehad hebbenden diefstal van p m 14 000 mark De Oranjebond van Ord c neemt met ziioe Erica stiebting op drie kwartier van Apeldoorn de p oef of het mogelyk zy op goeden heidegrond aan en oppassend gezin een bestaan te verzekeren indien een stuk grond ter grootte Tan ruim 47 H A en daarop ejii uitmontend gebouwde boerdery ter beschikking van zoodanig gezin geateld worden De proef wordt genomen met vijf hoeven lange den spoorweg In Noord Holland blyft de beweging ooder de wetweiders om bnn vee niet anders dan voetatoota ter markt aan de alagere te verkoopen om nieta uitloopen Men houdt zich nu al niet meer aan de afspraak Het Moaeom van Konatnyrerheid te Haarlem werd gedurende de maanden Angliatu an September door 1934 personen bezocht De tentoonstelling van Japansche kunstproducten en technische die thana in genoemd Moaeom gehouden wordt zal weder worden aangevuld met eene collectie prodneteo der Parziache nyverheid wanrooder zich berinden tapyten keramische werken dryf en ciseleerwerk bordonrsela lakwerk boekbanden enz ani daze beide verzamelingen zoo verschillend van aard uilen zeker voor de beoafenaara van konstambaohten van groot belang zyn Door de commissie werd ten opzichte der aan het Haarlemache Moseum verbonden school voor Konstnyrerbeid door het toelaten van hoapitanten eene nieuwe maatregel ingevoerd Toor de varschillenda afdeeliogen dar aan da aohool onderwezen konstambachten ala decoratieachildar hootheeldbonwer graveur en atempelanyder als ook voor de aid Kng der kanatindoatriaele teekenaara kannen thans onder leer gunatige voorwaarden voor drie of meer maanden leerlingen worden opgenomeo Voor ban dia reeda praktisch werkzaam zjjn en nog eanigeu tgd aan bnnne artistieke opleiding wauHhan te beataden zijn de wintermaanden waarin de werkzaamheden veelal niet over dr k zgn ala aangaweten om de school te bezoeken Zy kunnen gedurende dien tyd ala hoapitant worden iogaachreTen en van dagen avondcnrana gebruik maken waardoor deze leerlingen daar te reeds met de praktgk vertrouwt zyn en roornamalyk met de vakkan die daarmede io direct varband ataan worden beziggehouden goede vorderingen maken Nadere inlichtingen kunnen bg den Directeur dor achool voor knuatnyverbeid worden ingewonnen Uit de boekery van het Mnseum van kunstngverheid werden gedurende de maand September 144 boek en plaatwerken gratia naar verschillende plaatsen van ons land verzonden Van 1 April tot 30 Juni jl ontving Neerbosch aan giften f22 343 en van 1 Juni 1894 tot 31 Maart jl f 77 105 Het onderhoud van de weezen aieohte in laatatgenoemde negen maanden f98 173 Maar druk en bindwerk brachten nog tezamen in genoemd jaar een aanzienljjk saldo op zoodat de rekeuing sloot met een overschot van circa f8500 Do oa die gister avond te Scheveniogen uit een stal ontanapte en nogal schade aanrichtte ia te Katwgk in zee geloopen en verdronkeo Wel een sohadepostje voor den eigenaar den lager N die niet alleen zgn koatelgk rond kwgt is maar bovendien gehondeu is de veroorzaakte schade te vergoeden Bnltenlandsch Overzicht Na het laatste telegram dd 27 September van generaal Duchesne wordt tf algemeen aangenomen dat op dit oogeoblik reeds de Fransohe driekleur boren Taoanariwo wappert een resultaat aan welks bereiking niemand heeft getwijfeld maar dat verkregen is ten koste Tan opofferingen waarop telU deopperbefelhebber niet gerekend had Men komt in Madagaskar s hoofstad lo de maaocl welke Tolgens de ontwerpers der expeditie om de dreigende nabgheid van het regenseizoen van de terugsendiag van het expeditiekorps had moeten getuige z n Eu wat is er geledeu wat zgn er een offers gebracht en wat treurige fouten zyn er begaan Opnieuw beeft de Linteudance getoond misschien het zwakste deel van Frankrgk s defensiewezen te zgn en heeft de Fransche soldaat den aloudeo uaam gehandhaafd van zgu opgewektheid en zgn energie te behouden ook onder de grootste moeiiykhedeu eo spgtigste teleorstellingeu De Ilongaarsche Kamer heeft deu arbeid hervat Naar mea weet opende de minister van financiën de verkzaamheid met het indienen der b grooting die met een saldo sluit Niet alleen te Buda Pest maar ook ta Weeneix spraken de bttulen huu tevredenheid nit over hetgeen de miuister over den fiuancieelen toestand kon mededeeten Vervolgens kwamen weer do kerkelyke wetten aan de orde Ten vierden male werd nu het wetsontwerp aangenomen waarby de Israëlieten in alle opzichten worden gelgk gesteld met de belgders vau andere gezindten Waarschijolgk zal de magnaten Kamer dit laatste der kerkelgke wetten nu ook wel goedkeuren In HoDgarge zgn 1 October de kerkelijkpolitieke wetten in werking getreden Hoewel de hooge geestelgkheid in Hongarge eerbied voor de landswetten en onderwerping aan hst wereldlgk gezag had aauhevoleo werden in enkele plaatiten clerioale betoogiogen gebonden Doch het weinige succes toonde dat het volk zich niet door enkele opruiers liet warm makeu Een groot aantal families waaronder de voornaamste van het laad hadden het sluiten van huwelgken tot 1 October verschoven om onder de nieuwe wet te kunnen trouwen Io Budapest eu iu vete andere plaatsen was dan ook het aantal bruidsparen wier howelgk eerst door den burgerlgken ambtenaar voltrokken en daarna in de kerk ingezegend werd zeer groot Uit alles blgkt dat de grooie meerderheid der hevolkio zooal niet hoogelgk ingenomen is iret de invoering der kerkelgk politieke wetten toch geen aanleiding vindt zich tegen die invoering te verzetten De ontwikkelde Hongsren wisten reeds lang hoe ver hun land achter stond bg alte beschaafde Staten in Europa waar het bnrgerlgk hnwelgk al bgoa een eeuw is gevestigd zonder ooit aanstoot te hebben gegeven En het voorbeeld van dezen waaronder tal van goede katholieken sich bevinden heeft op het Uoogaarsche volk niet nagelaten invloed Ik oefenen Daaraan is het dan ook te danken renais aan het gemoedelgk herdsrlgk schrgven der Hongaarsche bisschoppen dat de Ie Oct in geheel Hongarge znik een betrekkslgk kalm verloop had en dat de pogingen vsn enkele heethoofden geen succes hebbeo gehad De beslissing die jl Zondag hg het referendum in Zwitserland gevallen is mag van meer en gtooter beteekenis voor de geleidelgke ontwikkeling der repnbliak heeten dan men oogeo scbtjntgk zou meenen Men weet het gold de vraag of de fabricage van lucifers zon overgelaten blgven aan de vrga ugverheid of dat ter witle van maatregelen iu hst belang der gezondheid naar beweerd werd de staat het monopolie dier industrie tot zich son nemen Een volk dat geroepen wordt over een zoo 1 belaogrgk rraagstuk vrg zelfstandig ign oordeel te zeggen is eea schouwspel dat verheft Het ia een stukje geidealiseenle sauenleving zoo men meenen Maar zooals aso zoov e i en is ook hier een schaduwzgds Het ligt niet aan bet beginsel het stelsel maar aan den mensch Geoordeeld wordt niet over het nuchtere feit of staatsmonopolie van lucifers al of niet gewenscht maar de uit te brengen stem wordt geleid door allerlei bijredenen En dit is te bejammeren omdat men op die wijze nooit eea zuiver uitgedrukt beeld van deu volkswil krgftt en het meest vooruitstreveoda Jand als de iwitsersohe republiek voorzeker is op dezelfde politieke en sociale hoogte blyft staan als menige staat onder antiek vt rouderd regeeringssysteem 165 000 Zwitsers hebhen zich verklaard tegen een locifersmonopoUe en 135 000 voor alzoo was de uitslag van het referendum ten minste Maar welke overwegingen ago nu van iuvtoed geweest V Vooreerst socialisten vrees want deze groep had als gevolg van hare economische begiuseleo zich begrjjpelgk voor het monopolie verklaard ten andere een gewtttigd vermoeden dat op het lucifers monopolie een tabaks monopolie volgen zou maar de groote strgd werd gestreden tnsschen centralisteu en voorstanders van kantonnale zelfre eering Tuischen de verschillende kantons zoo verscheiden iu landaard eo taal beerscht eeu rivaliteit die zeer ongunstig werkt op het nemen vau maatregelen van algemeen belang Niet dan in de hoogste noodzakelgkbeid bgroorbeeld bg het vraagstuk der nationale verdediging verz8akt men dien nagver en verkrggt meu een zuiver beeld hoe bet volk over de quaestie zelve ontdaan van alle hgbedoeliugen denkt Nadat de Cbineeiche regeering den eisch heeft iugewtlligd door Lord Salisbury gesteld tot afzetting van den gouverueur der provincie 8t cbuen heeft ook de Fransche gezant te Peking den heer Oerard met nadruk het verlangen herhaald der Frsnschs regeering tot bet verleenen eener schadeloosstelling aan de Fransche zeodeiingen die bg de ongeregeldheden nadeel leden Ook aan dit verlangen werd terstond door den keizer voldaan Alleen de regeering der Vereenigde Staten is nog met tevreden gesteld Ook deze satisfactie zal nu zeker ook spoedig worden verleend want de Chiueetcbe regeering zat natuurlgk alles doen wat zg kan om moeielgkheden met do Ëuropeesche staten te vermijden MABRTBERIOHTEN Qouda 3 Oct 1896 De aauvoer van gmuen witi heilen weder zeer onbeduidend Tarwe opsieuw 86 oeiit hooger betaald Tarwo Jarige ZeeuwBohe 8 60 u 7 Nieuwe dito fl 75 a ƒ 7 10 Mindere dito 0 2S tt 6 60 Afwyiceude S BO a 6 76 Polder B 6Ü i f 6 50 Rogge ZeüUWBcho 4 40 l 4 60 Polder 3 76 a 4 10 Builenlaudsohe per 70 k 8 60 a 3 60 Oerst Wioter 3 76 a 4 26 Zomer 3 50 a 4 CUevallier ƒ 4 60 f 5 26 Haver per heot 2 25 3 10 per 100 kilo 5 25 a 6 76 HeoDOpaiaad lalandsob 7 60 l f 7 75 Buitenlandache 5 75 a ƒ 6 Kanariezaad 8 9 JCoolzaad 6 26 ü 7 Erwten Kookerwten 8 25 f 9 50 Niet kokende f b Huttentandsohe voererwtea par 80 Kilo 4 50 a 4 76 fiooneu Bruine boonen 9 a 10 50 Witte boonen f Duivenboonen Paardeuboonen f l v f 6 86 Mais per 100 Kiloi Bonte AmerikaanBobe 4 86 6 10 Cinquantine 6 50 tl 6 75 VsEMAaKT Melkvee weinig aanvoer baadel en pryzen matÏE Vette varkena red aanvoer handel matig 17 a 19Vi et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 14 16 ot por half KG Magere biggen goede aanvoer haoilol matig ƒ 0 40 a 0 70 per week Vette lohapen goede aanvoer handel iets beier 14 a 26 Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vlug Graskalveren groote aanvoer handel matig 40 i 70 PokkaWercn 8 i U Aangevoerd 80 partyen kaaa Handel eeer vlug Ie jual 26 27 2ü qual 22 i 24 Zwaardere 29 ii NoordHoltandsohe 20 26 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter l SO l f 1 40 Weiboter 1 10 a 1 20 p Küo 34 9 Staats loterij SeKlaiie Trekking van Danderilag 8 Ooiober 1895 No 80804 UOO No I 1 Ü6 1000 No 1S40 en lOtOS ieder 400 No 674 5 14 eo 15076 ieder iOD No 329 80 4 4340 5018 6817 7888 1098S 14605 16966 e Mm ieder 100 Prgwm Tan 70 71 t682 4998 7414 9826 18480 11047 17883 75 2600 6091 7532 9881 12663 15148 18077 193 2761 6102 7540 9929 12671 16260 18166 863 2 10 5104 7717 9938 18756 16268 18893 432 2866 6827 7911 10007 18916 16332 18363 508 3131 5274 7933 10068 12984 16391 18468 690 8383 5867 7945 10891 18986 16706 18474 762 3859 6291 8081 10341 13046 16711 18675 866 3889 5434 3105 10348 13169 16802 18700 881 3397 6669 8849 10607 13179 16813 18799 It7 8414 5760 8881 10589 13888 16868 18860 8 1 3486 6796 8881 10S6I 18949 I6 S 1M69 979 3461 5844 8878 10688 13448 161 191M lOSl 3606 5899 8398 10756 13671 16285 19190 1205 8693 6018 8471 10773 13689 1932 19910 1279 8718 6S17 8494 0800 13631 19406 19988 1360 3723 6837 8866 10910 18719 19461 10498 1399 3778 6326 8988 11094 18819 16906 1947 1394 3793 0340 8990 11166 13991 16708 10980 1408 3943 6362 9048 11808 13873 19964 19760 1422 4185 444 9104 11658 18986 19979 20049 1692 4807 6475 9166 11568 14861 199 4 80108 1718 4366 6540 9179 11771 14426 17008 80117 1742 4373 6898 9190 11966 14466 17039 20154 1769 4680 6708 9866 18078 14463 17872 80186 1887 4687 6771 9486 12089 14614 17800 90264 1913 4530 6940 470 18189 14736 17643 80473 8133 4640 6965 9494 19193 14748 17558 80991 8139 4641 7098 9630 12330 14770 17 97 20671 2179 4643 7109 9668 12346 14900 179 3 80878 2290 4698 7168 9677 18391 14981 17731 20948 2326 4778 7300 9713 18398 15089 17871 20991 2369 4774 7861 9761 Opnieuw ONTVANGEN Overhemden Fronts Boorden en Manchetten A van OS Ar OOÜDA Klnw E 73 73i JOUUA Beurs van Amsterdam Vor kre lOl i 8 OOTOBKR 101 Vi NtDlRUNB Oerl Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOtK OU Ooudl 1881 88 4 Italik laaohrIJTiDg 1862 81 6 ÜosTEKl Obl in papier 1868 5 dito in ailrer 1898 5 PoBTUo L Oblig met coupon 3 dito tioket 8 atlaUND Ubl Biunenl 1894 4 diui Qeoona 1 80 4 ditab llotbi l 89 4 dito by Hope 1889 90 4 dito in ipud leen 1883 9 dito dito dito 1884 6 Spujt Ferpet lobuld 18 1 4 Toiliu Oepr Uonr leen 1890 4 Geo leening serie D Qeo leenioKBerieO ZlllDA ttip T obl 1892 t Miuoo Obl Buit Sok 1890 9 ViKMUlLi Obl 4 onbep 19 1 A luTni ui Obligation 18 3 aoTTnuiAM aied leen 1894 3 Niu N Air HandeUT aand Arecdab Tab H Cerlitcalen DuiiMaataobappij dito Arak H potbeekb pandbr 4 Cult M der Toratenl aand a Or Hynolbeekb paadbr 3 Nederlandaohe bank aand Ned HandelmaaUoh dito N W kPao Hïp b pandbr 5 Rott Hjrpotheekb pandbr S Utr Hjpotbeekb dito 8i i OoaTlXK Ooat Hong bank aaad KusL Hfpotkeekbank pandb 4Vi Ahkeik Bquit bypoth pajidb 5 Maiv L G Fr Lien eert 6 NlD Holl IJ Spoorv Uy aand Hij tot Kipl T 81 Spw aand Ned Ind Spoorwegm und Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito TlLlLSpoorwl 188T 89 A Kobl 8 ZuidItal 8p my A H obl 8 FoLSN Waraobau Weenen aand 4 BuaL Or Buaa Spw Mi obl 4 Balliacke dito aand Faatova dito aand 6 IiranR Dombr dito aand Kirak Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 109 AniEixi Cent Pao Sp Hij obl 6 Chio fc NoHb W pr C r aand dito dito Win 8L Peter obl 7 Denver fe Rio Gr 8pm eert v a Illinois Ceotrat obl in goud 4 Louisv Il NaahvilleOart v aand Heiioo N 8p r U j lebyp o Uiaa Kaosaa v 4 pot pref aand N YorkOnUriokWetl aud dito Fenna OMo oblig 9 Oregon Cahf Ie byp in goud 8t Faul Hinn fcHaiiit ol l 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 9 dito dito Line Col lo byp O 6 C HADi Oau 8outh Cert T aand TlK C Ballw kNav leh d e O Amaterd Omnibus HQ aand Eotterd Tramweg Haats und NlD 8tad Amsterdam aand 3 8t d Rotterdam aand 8 B L8ll Stad Antwerp6nl887 8 Stad Brussel 1886 8 Kolio Tkeia Hegullr Qeaellsob 4 OosTiNR StaaUleening 19 0 K K Ooal B Cr l8 0 8 Srimi Stad Hadrid 8 199 Nau Ver Bm Hyp SpobI eert BurgerlUkeB Stand GEBOREN 1 Oct Bartlia Mechelin onderi A Brant m K Wildiokiit Johaanet oude J vu der Valk n J P Hofland 2 Mariba Catharioa ondan J Radix an M Vowaart OVERLEDEN 2 Oi t A F ï Daodl O m