Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1895

348te Jaargang Zaterdag 5 October J895 No 6780 ADVERTENTIfiN Op den i OCTOBEK 1895 is het 23 jaar diit de beateller J J HBa N8 in die functie aan bet BykstelegraalkantDor werkzaam is Oednrende die reek ran jaren heeit hfl steeds bewiJMn tan y er en nauwgijetheid in de Tervnlling tgner plichten gegeren en kon zl q chef ook OTer zgn gedrag tevreden zgn De DIRECTIE der WeOerlandtche MaafchapplJ Tan Brandeermeke rtmg gevestigd te Titl adverteert dat in plaata van wjlen den Heer H J F HEYII14 tot ACiBNIT voor Haa trecM en omutreken in AANQESTELD de Ueer C J M KROON ArabtenBar ter Oemeente Secretahe aldaar mirnm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT ENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels è 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Be Uitgave dezer Courant gpeschiedt d a g e 1 ij k s met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alïonderlpe Nommers VU F CENTEN WORDT a s Zaterdag 3 October Gesloten De OOMMISSIE De 8CHUTTERSRAAD der dd Schntter u te Oouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DONDERDAG den lOn OCTOBER 1895 des avonds ten 8 i ure in het openbaar b inschryving aanbesteden de levering van 35 SCBUTTERSJAbSEN 35 PANTALONS en 80 paar S0H0UDERPAS8ANÏEN De voorwaarden van aanbesteding luUen van af beden tot Donderdag 10 October 1895 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bj den Concierge in het gebouw Arti Lsoie op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingshiljetten op den dag der aanbesteding vóór des avonds 8Vi ure moeten worden ingeleverd die door öeroerte i obiuixDu y v daar an iijdeii zoomede aan verlammingen Spraak verlies of moeielijk spreken Stijfheid in de ge wriohten en voortdurende pUn in dezelve par tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu duor de bekende Dulpmiddelen ala onthoudiDgs en koudwaterkuran Inwriivingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder ol zeebaden geene genezing of betering verkregen einde ijk lanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebbeo wegene veraohijnaelon van voortdurend angstgevoel beneveldheld van hoofd hoofdpUn met aanvallen van dulieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevena R a allen die tot de iMivengenoemde cathegorieu ran zenuwlijdersbehooren zoomede aan bleekZUOhtige eu daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten on diod reactie der geeatelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het be it van bovengenoemd boekje te atellen dat fcanoo on kosteloos l verkrijgen ia te Amsterdam M CLKBAK k Co Heillgeweg 4S Hotterdam K M vm SANTEN KOLfF Korte Hoofdateeg 1 Dtreoht LOBRÏ porton Oudegraoht b d Gaordbrug ï Sï GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Pt ♦ o DitBlmatige door ds nieuwste uitviadiiigen op machÏDaal biod Terbet rde fftb eaü I jen uitduitend bruik vao fijni en fijnste grondstoffen randeerei ien Terbruiker vanl Stollwerck s Chocolade en Cacao f een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwneuug beantwoordende aao den inlioud der iesp lEtiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier I 44 Eere Dlploma s souden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend fija fiibrlka t Keeds 1S74 solireef de Accademie natioftal 1de Paria I Nou voua dieemena une HcdalUe d première etsme on oon lil r tlon a l votr WEOflUuit tabrlofttlon ds Ohooolat bonboim varlöB eto eito 1 Stollwsrok a fiibrikaat is Twkr gbaar bij LI H CunflseurB Banketbakker enz enz OeneraalTertegenwoordigor voor Nederland Jalins Vatteicalodt Ameterdam Kalveretraat 103 PRO DBO CATS Faillissement A De tweede vergadering van creditenren zat worden gebonden op ZATERDAG 26 OCTO BEK 1895 des V m te 10 nnr in het Gerecbta gebonw aan het Ilaagacbeveer te Rotterdam De Corator Mr M M SCHIM vjk db LOEFF BERICHT VAN INZET De Bouwmanswomg en LANDERIJEN TB Ouderkerk aan deo IJssel 3100 3000 1200 1100 1225 2 3 4 5 6 groot 37 HECTAREN 69 AREN 67 CENTIAREN aivax in bod als volgt No 1 5000 No 7 4600 1800 10 11 12 DE 9000 9100 9200 4300 alzoD te zamen ƒ 52625 De atslag en combinatie der perceelen heeft plaats op WoenaOag 9 October MSOS des morgens te etf uren in bet Koffiehuis van A BROERË te Oudtrkerk aan dm IJsael Tot dien dag worden verhoogingen aangenomen tegen genot van 10 o derverhoogsom en alle inlichtingen gegeven ten Kantoren van de Notarissen G C FORTUUN DROOGLEEVEll te Gouda en H van MEERLANT te Utrecht IJZEEWAEEN Gerraagd te s Gravenliaije m bovengenoemd Tak een Jongmensch Toorzien van goede intor m atiën Franco Btiereu onder motto IJzerc aan het Centraal Advertentie Bureel van Oebr BEUNPANTE Wagestraat 102 a Qravenhage TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda AANBESTEDING STEENKOLEN VOLGENS MONSTERS ten lleaste der Gemeente GOUDA OP Dinsdag den 8 October 1895 des namiddags ten half twee ure De VOORWAARDEN liggen ter lezing op 6000 Stuks uit de fftlliate mtiBft eener der e rit buitenltndtobe fabrieken over geiiomene loogeouinide Leger Paarden Dekens moston Ugen den potprga van fl 2 76 per ituk worden uitverkooht Oeia dikke OBtll lbirfl il kant lijn loo wkrm ala een peil o Ht Xl 0 om groot diw het geheeU purd bedekke d met wol opt eDuid t ii 3 breeds itreepen voort ven kl lne partl witte woUene SUap Dekens groot 140X1S 0 cm wegens s er kleiue iilwbta door Tiklui bemerkbare fouten in iket weeh l aangeboden ad fl 3 50 per Btuk Koaten anderi het dubbele ar Uiü alUk KMehnven b it IIlnr li worden WO laaf 4 Totrraad itrtki lef D iMseadtoft Taa bat N4r c ot ocdtir rembour prompi uit iraTMrd B HorwltK Maastrlebt Groot suat dl SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd de Secretarie DANSCURCUS DAMES en HEEREN welke nog wenschen deel te nemen aan een onHerUnge eurcui op VRIJDAG of ZATERDAGAVOND worden beleefd verzocht zich voor nadere bgzouheden tot ondergeteekende te wenden ZATERDAGS zal een worden yeopend van 6 8 uur namiddags Aanvang medio October 1895 Hoogachtend r m E F GOEISSEN Dames en Kinder ROKKEN BLOUSEN KOUSEN HANDSCHOENEN BOEZELAARS TB1C0T8 ZAKDOEKEN CORSETS Parapluies enz enz Bekende goede kwaliteiten èLAGE PRIJZE WE8TLAND8CHE HYPOTHEEKBANH gevestigd te t Gravenhage verstr kt Gelden op Hffpotheek en verkoopt fanabrieeen van 1000 500 100 en 50 Inliohtingen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn é Co MARKT a J HOOFT GRAAFLAND D Directie jj j gjRpERSROUAARDS Gouda SoelpHTsdruk vuu A Hrinkman k n mm WATEBLEMS mimmj treabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER De DirteUur I € W VAN DEB LAAR l zn Sloomboot lteeaerij MAASflJSSEL STOOMBOOT EESEEVE Wiiiterdienst van af Maandag 7 Oct 0B Van GOUDA MAANDAG DINSDAG 12 2i 4 DONDERDAG 11 2 3 WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG 12 3 HOTTBRDAMt MAANDAG DINSDAG 7 ll 12 DONDERDAG 6 12 WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG 7 12 DE DIRECTIE Aan Zeniiwlijilers en Zeniiwzwakken TUan i lo 2fifl odUm TorsclieiiBQ T n het boek De Ze Tli iiB ÏH Ie 2So opUge Terscheiiea van het boek De 2Se Beproetd an aan bevolen door de heeren Prof Ur Merlnlére Parg Prengruber Uvoardln Bnu meta P ni BoaChOt PsrSl uuwziekten en Beroerte Ulddelen ter voorkoming en genezing Het doel vaa dit werkje ia kennie te vtirüpreidea omtrent den aard der zoDitwzwakta hare oorzakea en Kevoliïen onderricht te geven en genezing te vinden liet handelt over het b eud worden van de Phyaiologiicbe ontdekking hoe op de eenvoudigat denkbare wyze op one Ee nnwgeslel lean gewerkt worden en wel met eon enooea datioo II BOUCnoi ranja wel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige Geh Rath Dr Scberlng Kroa pera aanleiding tot diacnaaie gegereu heeft iez Hath Dl Cyurkoweoh Het wordt darhslve aan ieder die aan slekeliJlceaky Weenen cenuwtoestand of zoogenaamde senuwaohtlgiield Opperalafsrta Dr Jeobl Weenon j lijdt welke rich kenmerkt door habilueele hOOfdpijn mi Opporstaf ria Dr Sohiegl aa g gralne Congestie groote gevoeligheid opgewonChefirtaDr Darses Paiija denbeld Slapeloosheid algemeene llchamelUke hef srta Forestier Aken i onruBt en Onaangenaam gevoel verder aan Kieken Diatriclaarta Ur QroSSmann die door Beroerte getronen agn eu aan de gevolgen Johlmgen nitr i d znomede aan rerlammlngen Bpraak Diatrictaarla Dr BuSbach Zirk Krankarta Dr Stemgreber Charentoii Conaol Dr v A ohenbach Corfu Dr med COrraZZa Venrtie Augeville Parg Lavabre Parija Wille Tautkirchen CablliOt Arcaohon 1 Fortget Lonzao Gullloaeau Bor deaux LabatUt Bordeaux Bougavel Ia Fer rière L Birsohfold Weenen Lleber Innsbmck Hammer Plauen Weiner Weenen Aust Broolon Matusohlecbner UKli nr tiitK FiUtaUei Der groMe ErtoUh nnO painu H moum L telmtmim u erthlo en NachatimuH rti geieóm Hm Ixife tfa iar iiiMra Me Kharfm H VoUm tmm Mter Pleiet f rlt MbMmtthmt eMgeliantt IêL S rVvMMni rnit ZetvxiM rafla mi t Brixn BINNENLAND GOUDA 4 Octob 1895 D mnziekuitToering op de Marltt tegen giiterenftToad ungekoadigd bad wegens bet ODgDDstige veder oiet plaata Door de politie albier ia id een slaapstede esü persoon aaogeboodec die in bet Alg Politieblad geatgoaleerd stond ala moetende nog eeoige dagen gerangeniMtraf ondergaan De 2e4uLt F G Hieaz van bet 4e reg iuf il op zgn Terzoek ovei eplaatst bg bet 8 reg iof te Utreobt De beer D K de Koning Muntiog deed te Amsterdam met goed gevolg zgn candidaatsexamen in de geneeskunde De rechtbank te Rotterdam Teroordeelde gisteren J A D onder beroep te ScboonboreOf wegena bedelary tot 12 dagen hecbtenis Sen agent van politie te Rotterdam wilde gisteren een ventopping opraimen iadeitraat goot op de Meent Terwyt by biermede betig as kreeg by onTervracbis van en hem onbekende rrouw een vuiatslag lu bet gelaat By wilde de vrouw arreiteerea maar het werd hem belet door het publiek dat sorgde dat y en goed heenkomaa kon Tiaden Dezer dagen deed zich te Voorschoten een eigenaardig geval voor dat iedereen deed denken aao brand Plotaeling begon s avonds t en halftien de klok der R C kerk te elaan alsof er gel aid ward Het volk aeboolde samea Brand zag men ntet Allerlei giaiingen werden genit Boos opzei spoken eet Boo opzet was onmogelyk daar alle daaren flink gesloten waren Zon bet dan spoken Het gebet duurde voort totdat eenige burgen en kapeUan Dé Gr besloten den toren te onderzoeken En wak zag men Noch brand noch spoken noch boos opzet maar alleen een gebroken veer waardoor bet slagwerk geheel moest aöoopen By de oHgevers van Holkema Warendorf te Amsterdam zal dezer dagen eene Volksoitgave verscbynen van de Werken van Justus ran Manrik die nitgave zal compleet zyn in 8 deelen 50 ctenta per deel ingenaaid en 75 FEVILLETOai Toen ik nog heel klein was had ik een vriendinnetje di Thérèsts heette maar door de meoschen oie baar kendea gewoonl k nhet aofeitje Renoerad werd omdst zy er zoo lief en aanvsUig uitzag en sulke bUttwe oogen ec blonde krullen had Zy womda in een mooi huis naarvoor twee kaatanjeboomen stonden en waarachter zich eeo groot grssperk beTood Ia het midden daarvan prykto insReIqks een hooge kastsBJeboom waar een bank omheen getimmerd was De oodera van Thérèse waren reeds op jaren zij badden beiden zwarte oogen en zwart haar Hen kon xich geen grooter contrast voorstelleo dan er tosichen dit kind o deze ouders bestond Haar vader was vroeger paardenkooper geweest ea bad tioh biemae een aaatienlük vermogen verworven Later hield bq xioh nog slechts nit liefhebberij en omdat het hem verveelde niets te doen te hebben met het koopen en rerkoopea van paarden bezig Mgne moeder nam mij on ea dan eens naar ds naders van Tb rèse mee Wy Hepen alsdsn onder de kistai eboomen door klommen het mooie bordes op en trokken aan de sobeL Zoodra wg het huis biBneatraden kwan Thérèse als i ons ten rnüste cents per deel in pracbtband De teekeuing van omslag en stempelband is ontwor u door Joban Braakensidk Het diploma A voor de zoivere toepa iiug van bet corresponds ntieacbrift en vertrouwdheid met het systeem lÖtolze Wéry kon veratrekt worden aan de dames H K Kluiu Helder en J G H Schwil Utrecht eu aan de heeren J W van Aken H U r L J C J Bogaard correspondent Amsterdam H Ëdens ambte nsar secretarw Oude Pek a D Hotzinga Bcbolier Tol berd J Ketelaar Helder W G Kleyn Helder A de Timmermann Ie Luitenant Mariniers Helder M Vas Üias leerling H B S Amsterdam m W Wessela onderwyzer Oude Pekela Ofer bet proefscbrift van I candidaat voor diploma A moeat afw zend worden beschikt Onder Aanteelceniagen eo Opmerkingen c wordt in de laatste 6 ïda aflevering door S openbaarmaking der adviezen van den Raad van State bepleit De scbryver vraagt waarom het liobt van dit hooge Staatscollege wanneer het schynt voor de Kroon voor wie het in de eerste plaata bestemd ia niet verder scbynen mag Hy verHtant TolkomöD dat met alle adviezen gepabhceerd worden maar waarom die in zaken vao wetgeving niet bet geval zou zyn begrypt hij niet De leden van de volksvertegenwoordiging dfe straks gemeen overleg hebben te plegen met de Kroon zonden vóór eu by het uitbrengen hunner stem oneindig meer hebben aan de kennis van hetgeen de Raad van State vóór of tegen een ontworpen wet of algemeenen maatregel van bestnor wist aan te voeren dan aan de wetenschap dat da Raad is gehoord Niet aannemelyk acht S de bewering weleer door een Edelmogende uitgesproken dat de Raad van State eeD Raad is die altyd wordt gehoord maar nimmer gevolgd zyn voorlicbting moet dus eenige waarde hebben meent de scbryver Zooala thans geschiedt vervolgt S kan de publieke controle geen invloed hebben op de dsgelykheid der adviezen van den Raad Is het wel juist gezien vraagt hy de seniores van zotk een controle vry te stellen zy die geacht mogeo worden haar kritiek bet best te kunnen verdragen omdat za door kennis en ervaring daartegen boven anderen gepantserd zyn Door de openbaarheid hunner denkbeelden in materie van wetgeving znllen dus ook deze in degelgkheid slechts kunnen winnen Tem slotte zoo publiciteit hooj st gunstig terugwerken op Ik a ïnvankelijk ont had boorpn schellen reeds naar oua toehuppeten De moeder van Thérèse dis gewoonlijk een zwaar tqden japon droeg eo gitzwart haar had was altijd biy als wij haar eens een bezoek kwamen brengen en knikte mij dan zoo vriendelijk toe dat ik daardoor vergat boe versobrikkelyk leelyk zü was Ia al de kamers heersohte eeno overdadige weelde zoo als meDsohen die van niet iet geworden zyn zoo graag plegen ten toon te spreiden Overal Ugen er veelkleurige dikke tapijten die maakten dat het geluid der voetstappen volstrekt niet te hoorett was Ik was altyd bly als ik met Thérèse naar buiten mocht gaan waar wij in het gras rondsprongen onder den kastanjeboom gingen zitten praten fif ook wel eens een kijkje in den psardeostat gingen nemen Dit laatste was eigenlyk verboden en nooit het mevrouw Leeuwensteia haar dochtertje uit haar gt EÏcht gaan zonder haar op een angstigon dreigendea toon achterna te roepen Niet klimmen Thérèsel en niet naar den stal gaan hoori Maar itout geuo gingen wg toch dikwyli naar den stal en dan stond ik er met ijzing naar te kyken als Thérèse eerst op de hand van den ouden Steven ging staan en dan vlug op het rypsard van haar vaider een prachtigeu iwarten hengst stapte zioh aan de lange glaozige manen vasthield allerlei kunstjes maakte ei dan weer naar beneden sprong Thérèse beaat eene verwonderlgke bedrevenheid in het klanieren en springen Nu eens liep zy als eec kat over de heining die het erf hears vaders van den tnin van diens bnurmao scheidde dan weer hoorde ik haar vroolijk gelach eensklaps uit den kastanjeboom weerklinken of sorong sy vlug eo eer ik er op verdacht was op myna sohouders werp vau wtlgovenden aard reeds van het oogenblik af dat er door de boofdambtenaren aan begonnen wordt l e grondwet verbiedt zulk een openbaarbeid niet De koninklyke besloilen door enkele leden van den Raad tot een geheel bysondere aldeeling vereenigd geheel gereed gemaakt worden alle openbaar gemaakt selfs wanneer de Kroon zich met die adviezen niet vereenigt Waar dit geschiedt in zaken waarby I locaal of particulier belang betrokken ia is daar een reden om die methode niet toe te paaaen in zake wetgeviug waarby bet algemeen belang zoo oneindig meer betrokken is Ëindelyk herinnert da schryver eraan fl dat de adviezen van den Elaad van State 0 a by de vaststelling van het nieuwe strafwetboek en later pubttek gemaakt zyn In afwachting van Banvulling der wet op den Raad van State zoo by rteda aanstonds een invoering van de besproken openbaarheid tevens te verzoeken door de Tweede Kamer slechts kunnen toejuicheu De opera sBrinio van onzen vroegeren stadgenoot S van Milligeo is te Antwerpen met veel succes opgevoerd Do uitvoering wordt zeer geroemd behalve dat de tenor niet voor zyn taak berekend was De AnWerpscbn correspondent van bet tAlg Bandelabtadf zegt o a Wat de muziek betreft ik houd Brïnio c voor een overgaogsarbeid in dubbelen zin overgang van de oude naar Fransche en Italiaanscbe patronen versneden opera naar de jongere Duitacbe overgang ook van s toondicbtera eerste compositien naar een meer gedurfden meer oorspronkelyken vorm De styl B half declamatoriscti half lyrisch het eerste wellicht nog meer dan het tweede Naar eigenlykoLeitmotivec beeft de toondïcbter niet gezocht al ie er wellicfat iets van dien aard op te merken o a lo het groadtbema van het lied van den opstand Ik zal deu willen tocht geleiden De rkeatbewerking is even degelyk meestal is ty tiist en treffend soms ook krachtig van koloriet De ouverture grootendeels in klassieken trant opgevat ia een verdienstelyk stuk dat ook bg een afzouderlyke uitvoering wel zon bevallen Verscheidene koreo xoo bet vronwenkoor Vrede en rnstc in bedryf I de Batavenkoreo in bedryf lU zyn werkelyk bael mooi In meer dan één toooeel verheft zich de muziek tot de hoogte van de tragiiche muziek zoo in den effectvollen samenzang vóór bet slot van de eerste akte in het tooneel van het Zonderling was de outstaltenii ja de wanhoop lier ouders van Thérèse als zy toevallig getuigen van de kunstjes van haar dochtertje waren Daarom wachtte Tbêrèse zioh dan ook wel hare halsbrekende sprongea in het bijsyu harer ouders te doen VsDÈ zaten wy in de avondschemering nadat wy ons moe gespeeld hadden op de bank onder d o kastanjeboom Thérèse was erg gejaagd eu somber sy plukte zenuwachtig aan haar wit jurkje Kensklaps sprong zy op en Üuiiterde terwyl zij baar mondje dioht bij mijn oor bracht wWeet je niet wat Maar zij bleef weer steken bedacht zich even en zeide luen als had xy eensklaps een besluit genomen Weet jB niet wat een pleegkind iif Ik wist dit inderdaad niet De toon waarop Thérèse dit aan my vroeg en hare gejaagdheid verontrustten m j nyne blikken dwaalden angstig naar het ruime grssperk waar bet reeds sohemerachtig begon t worden af Kindelyk zeide ik met eene lichte trilling in mynesteu ylk weet h t niet Thérèse I Is het dan iets kwaads iets verschrikkelijks P Thérèse antwoordde eerst niet maar toen zeide ly tot my op een gejaagden toon Ik ben een pleegkind Uene huivering ging mg over de leden en tk deinsde onwillekeurig eenige schreden terug Wij zwegen beulen maar ik hoorde dat Thérèse zachtjes snikte Nu kreeg mijne liefde voor haar de overhand op mgne vrees ik legde mgne hand op haren schouder eo vroeg Hoe weet je dan dat dat wie heeft je dat gezegd r dobbelen op den burcht te Britten en in het laatste bedryf Do keenyde Enkele partyen in de rol Tan Massac ïyn m i wat alledaagseh ran matodie en op een paar andere plaataen loo in t koor bg den aanvang van het tweede bedryf wordt men herinnerd aan overbekende en beroemde werken b v aan bet koor dar gevangenen m Fidelio Zeker aal de Noord neder landache componist die met zyn librettist de première by woonde er weinig van gemerkt hebben dat onder de velen die hem heden toejuicbtea enkelea die toch ook medejuichten dece Tlekjei niet hebben Dit is overigena aeker I Dexe enkelen evenals gindache velen aieo van heden af elk tiienw werk van ityn band met belangstelling en sympathie te gemoet het levens betrearende dat da onbevredigende vertolking van de rol van Aquilin8c bet hem te beurt gevallen sncoea oiet ot volle tamptenr mocht laten gedgeo De consul van Nederland de heerDeCuyper woonde evenali Aotwerpen s Vlaamaohgezinde borgemaester de popalaire Jan van Ryswyck de vertooning by In De Tydf komt een ingesondeo atnk voor waarin merkwaardïga staal ayn opgenoemd van vragen welke door lommlgt eiamioatoren by de laatate akte examans voor de Franiche taal lager ondarwyi in Den Haag lyo gedaan Het stok bevat een aantal voorbeelden vao moeielyke vragen wier volledige beantwoording zou bewyzen gelgk de aobr zegt dat de candidaat dia ileohta de beginealen der Frausobe taal heeft te ouderwyzen meer weet dan de examinator zelf op den vooravond van bet examen c Gevraagd werd o a bet opnoemen in t Franecb vsq de verichillende iostramentan van een arts de oDdefscheideoa deelen van een kerk en van een postkantoor al de deeleo van een schip De aohrgver vraagt of selfa ean Franschman die geen vakman is die vragen zon kunnen beantwoordeo ala hy niet den tijd bad gehad om zooala de examinator stellig zal gedaan hebben de wooiden ia een of ander werk op te zoeken en van boiten te loeren I Verder werden gevraagd i drie vertaliagen vau het woord koiter vier van het apieekwoord de appel valt niet ver van dan boom tien van tflauw vallen 15 nitdrukkiogen uit het boekbonden al de gereedachappen van een timmerman een kaatenmaker De stsljongenl antwoordde zy Jmit kwam myne moeder met mga strooboedjo in de hand auiloopeo om mg te roepen Verruimd van hart stoud ik op en ging naar haar toe Mevrouw Ijeeuwenitein stond in het voorhuis met een waskaars ia da hand Tbérèse sloop over hM grasperk weg sis een witte duif die men gekortwiekt beeft Ik keek de oude dame en bet kleine bjondo mooie meisje dat du naast haar stond beurtelings aan en dacht over de woorden van Theresa na Z j stak mg de hand toe en giag toen met hare moeder in huis Uter zag ik Thérèse niet soo dikwgis meer Ik ging met myne broertjes en tasjes naar school Thérèse kreeg een gouvernsnte ea zoo raakten wy hoe Unger hoe meer van elkaar vervreemd Het meisje werd op une in t o loopende wyze door bare ouders bewaakt nooit mocht zy zonder dat een van hen beiden of de oude Steven er b j was uitgaan eo al de lessen dis tg kreeg werdm baar aan haia gageven £ r verliepea jsreu eo w j waren groot geworden Op zekeren dag t wu joist kermis stond ik met myne broers en zusters voor eeu der spellen want nij waren het er uog niet over eens wat van al bet bezisD 8 waardige w j eens zouden gaan kgkea Eensklaps tikte iemand ng op den sohouder Ik keerde rog om en daar stond Thérèse bet engeltje voor mjj Zy was sedert ik baar niet gezien had lang en slank geworden en tienmaal mooUr daniïi vroeger was Wordt T n tfd