Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1895

10 64 18 09 18 86 f 94 3 38 8 44 4 60 6 84 7 11 7 68 8 38 8 48 8 61 9 67 11 18 11 01 ff 18 38 ff ff 4 67 ff ff 7 69 ff ff ff 10 04 11 08 ff i 8B f ff f 6 04 ff ff 8 06 ff ff ff 10 11 ff 11 16 ff 18 46 c ff ff 6 11 ff ff 8 13 ff ff 10 18 ff 11 84 18 98 18 68 1 44 8 60 4 08 8 80 6 48 7 80 8 88 8 69 9 08 9 10 10 87 11 80 BOTTmOAU e 0 U D A 8 86 9 40 9 81 10 19 11 80 18 80 1 48 8 60 8 10 8 48 4 80 6 81 17 8 06 9 48 ff 10 99 ff ff l BS ff ff ff ff ff 6 87 ff 9 89 K ff ff 10 86 ff ff 1 69 ff ff f ff ff 6 84 ff 9 B8 ff 10 4S ff ff 8 06 ff ff ff ff 6 41 ff ff S 65 9 69 10 11 10 49 18 08 18 40 8 19 3 09 3 89 4 08 4 40 6 61 6 47 8 86 10 08 1 DEN HIAO 0 0 n D A Ulri de Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1895 1896 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwich OODDl tOTTEIDAU 7 86 7 47 7 46 aHage 6 61 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4810 1111 3819 15 1 36 8 44 8 68 S 43 4 16 6 17 6 U8 7 68 9 38 Tootb 6 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff ff 6 14 ff ff Z Zm w6 11 ff I ff ff ff 10 88 ff ff 1 66 6 93 9 63 Z r M 6 98 ff 10 43 LOK ff ff 6 89 10 09 Ooud 6 837 60 8 18 9 9 66 10 1810 6418 0618 46 9 17 3 14 3 86 4 13 4 43 6 47 6 80 8 88 10 19 Slopt It Blauw k Cruiawag en Nooldori L idaokeiidani au Hakaiidorp DTIIOHTBODDA Ulnakl 7 60 9 10 11 84 19 80 8 10 8 68 4 48 6 86 Wo d 8 11 ff 10 8811 61 ff ff 4 16 6 68 üidantar 8 19 10 31 ff 4 84 ff Ooada 8 88 9 84 10 44 1I 07 1 99 3 49 4 87 8 90 7 09 8 86 8 419 49 11 10 AMITIipAlf SOUDA 9 10 10 48 9 98 4 10 6 18 7 4B 9 46 9 04 10 14 18 88 3 Si 6 80 7 46 8 49 11 1 Goud 7 SO 1 86 9 09 9 87 10 80 10 60 18 19 18 88 1 87 3 86 8 47 4 46 6 7 7 14 7 49 P 89 8 64 9 64 II iS J4 7 49 8 47 ff ff ff 11 0 1 l Z iiWW 7 63 8 6 ff ff ff 11 18 18 49 ff ff i 08 8 18 ff 10 16 Voorb 8 07 9 08 U M 1 01 ff 6 90 8 88 ff 10 87 IUk 8 18 9 18 9 37 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 81 8 9 88 10 88 11 48 Ol BA UTKlOHT Ooudt 6 88 6 87 7 BB 8 09 8 91 9 06 10 19 10 67 18 48 8 90 0 d w 6 60 6 64 ff ff ff ff ff 11 14 8 87 Wearden 6 69 7 03 8 18 ff ff ff 11 98 9 46 UtriMhl 6 18 t 8 98 8 41 f 9 37 10 6111 48 1 80 3 08 f Naar Amateidaoi 3 17 4 16 4 47 6 67 6 BS 8 31 10 18 ff ff ff ff 7 10 ff 10 8 8 84 ff 6 08 6 17 1 18 8 48 10 87 3 80 4 48 6 89 6 38 f 9 04 f G O D U A A MSTERDAM 37 8 91 10 01 10 67 18 10 9 14 9 96 11 06 1 1 18 Stoppan ta Blaiawjjk Kraiavag Nootdorp Laidaekaadam en Uakaadorp Stopt t Kootdorp Laidtohaadam en Blaiairgk ICniUweg au Hakaodorp het ondwicheid tasichon een kKiliedrnal een basiliek eo eeo metiopolïtaaD kerk De ezaminator toonde erder tyn geleenlheid door te vrageo nur rerkleio woorden tbd pleoToir od neiger en ooemde als Zdodaaig plufioler eo neigeoter woorden segt tU berich erer welke ons na eeo tieojarig r rbiyt in Fraokrgk nog onbekeDd waren waarvan twee uitstekende leeraren by bet M O ons verklaarden dat zy ze nooit gehoord baddeu welke niet Toorkomen in de lyvige woordenboeken ran Kramers nocb in den Dictionnaire des dietionoairef en welke meo tevergeefs son zoeken in den Dictionnaire de l Académie c Heeft men zeker reden zich te ergeren over znlk een onzinnige wyse Tan ezamioseren eveneens wekt het verbazing dat een examencommissie zulke vragen laat stellen voor een akte lager onderwga In een Noorsch dagblad komen byzonderheden voor over de wyze waarop BjörDstjerne BjÖrnson te Scbwaz in Tyrol den tyd doorbrengt Björnion werkt iederen dmg van negen tot twaalf in dien tyd leeft hij aitsluitend met zyn fictieve personen Als hy eeas even by zyn familie binnenkomt is t een bewijs dat h i een moeilyk tooneet of een hoofdstak goed heeft afgewerkt Niemand komt io dien tyd by hem binnen dan alleen een klein ventje dat cgrootpapa roept en op de dear bondat dat ii de kleine Taocred Ibsen de kleinzoon van Bjürnson en Hendrik Ibten voorwien de deuren van het heiligdom nooit gesloten zyn Omtrent de ziekte van de groothertogia van SaksenWeimar wordt nit Weiraar het volgende bericht De groothertogin van Sakneo Prinses Sophie der Nederlanden welke op bnre bezittingen in Silezië vertoeft is sedert eenige dagen lijdende aan koortsen Volgens het oolletin Dinsdag te Weimnr van den lijfarts van H K H ontvangen had de zieke eenen eenigszini oorustigen nacht doorgebracht doch tegen den morgen eenige rust genoten Het verloop der ongesteldheid is bevredigead de tenperatnur beweegt zich tusschen 38 en 39 De verjaardag van H M de Koningin is ook dit jaar te Paramaribo met veel opgewektheid en feestvreugde gevierd De voorzitter der Koloniale Staten mr D Joda hield de gebruikelyke feestrede ter publieke andiëntie De bloemenrid de paardenwedren de volksspelen eo het vnurwerk alles had groot succes Ëtt met een bal ten gouvorneraentshoize ii bet feest besloten Een oogenblik is de algeraeene feestvreugde verstoord door een incident in de Keizerstraat by den Heiligenweg waar een tribune was oj ericht voor den Gouvernenr en zya gevolg doch een die niet gebouwd bleek om veel menscfaeu to dragen Naar de N S Ct meldt was de Gouverneur er nauwelyks op of de vloer zakte tot aller schrik en ontsteltenis door met het gevolg dnt vele koeoztngeu bokwamen een vronw zelfs een beenbreuk Door de politie is een commissie aangeweceu om te ouderzoeken in hoever nalatigheid of dioedwil by den bouw in het spel is geweest en om over bet onderzoek rapport uit te brengen NamoDs bestuur en bevolking eeft de Gouverneur aan de Koningin tnlpgrapbiaoh een gelukwensoh geiODden waarop eeo daokbetniging is ontvangen 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 B B7 6 08 8 16 8 84 8 80 7 88 7 88 7 89 7 48 7 68 8 8 10 8 19 8 98 6 88 load Uoordnolit SiouwOTkark CpeUi Rottordun KnttoriluD U poll ViflUwerkMk Hoordnoht Ooud 7 Ooud A nlan C 8I De offioier by de Haarlemsche rechtbank is in appèl gekomen tegen het vonnis gewezen in de zaak tegen den 19 jarigen Jan BoKch die wegeus mishandeling metdoodelyken afl mp hy bad Jacob Henneman dusdanïi tegeu ei n lantaarnpaal gogooid dat dezR voor dnod wu blijven liggen veroordMtd was lot één jaar gevangen iaat raf De officier had 3 jaar gefÏMihk Di n 14en Jannari 1886 huwde de scheepikapitein R 8 ie Groningen met J B Den Geo Juli van dit jaar sloot dexelfd kapitein terwyl zyoe vrouw nog leefde en het Nederlandsche huwelyk van kracht was net eene Ëngel che weduwe een aienw howetyk te Nefi port ten overstaan van eeo katholiek geeatelyke waarbg by opgaf gelyk uit een afschrift der Ëngelscfae acte bleek vrygezel te zyo Hy trouwde by licence T dier zake stond de kapitein gisteren te recht Tot zyne verdediging gaf by op dat by gemeend had dat het in Engeland gesloten huwelyk niet geldig was Het O M achtte het in Engeland gesloten howelgk wettig wyzende op de door SaUsbnry afgegeven verklaring dat het Engelsche huwelyk wettig gesloten was en vroeg veroordeeling van den beklaagde wegens het aaogaan van een dubbel buwelyk tot twee jsar gevangeoitstraf onder aftrek fan den in voorarrest doorgebrachten tyd Mr F van der Touk bekl s ambthalve verdediger gaf toe dat het bier in Nederland geslot n howelyk nog bestond en geldig wae ontkende echter dat hpt opzet gebleken was Volgens pleiter bestond er geen tweede huwelyk dat wat zoo genoemd werd was een nietig huwelyk nietig zoowel volgens de Nederlandsche als volgeus de Engelsche wet Er diende vryspraak te volgen Subsidiair verzocht pleiter een veel lichtere straf Het debat tnssrben de heeren Levy Reiger en Pierson in de vergadering der Vere6nigiBg voor Staathuishoudkunde en Statistiek bad op den heer J d AoInis de Boorouilt te Utrecht den indruk gemaakt dat mr Levy het bestaan van economische wetten en dus da wet an vraag en aanbod ontkende Uit een onderhoud dat de heer De BourouiU na de vergadering met den heer Levy had is hem gebleken dat dexe wel degelyk io de wet vraag en aanbod gelooft doch atleeo de stelling bestrydt dat het arbeidsloon door niets andef s mnet worden bebeerscbt dan door vraag en aanbod m a w te bestrijden de alleenheerschappy dier wet Zoo komt men merkt de heer De Boorouill in de N R Crt op een stap nader tot overeenstemming en zoo iaat zich ook verklaren wat mr I evy verder op de vergadering heeft gezegd eo dat anders onbegrijpelyk zoo zyn Hy wenscht namelyk dat boven den pryu dien de arbeider bedingt onder de werking van vraag en aanbod nog een snrplns een toeslag worde uitgekeerd De regeling van minimum loon door gemeentebesturen begroet hy als een manier om nit de gemeentekas aan sommige arbeiders namelyk aan hen die op de aanbestedingen werken dien toeslag te verzekeren Daartoe zon meent by de gemeente moreel verplicht zyn En hiertegen toert de heer De Bouronill het volgende aan Io Die theorie is iii stryd met het hoofdbeginsol onzer armenwet die voor ondprsland uit de openbare kas de eisoben stelt van armoede voo fgaande aanvraag by andere liefdadige instellingen en dat aanwezig zy het geval van volstrekte ouvermydslykheid 2o Met deze nieuwe theorie des heeren Levy wordt het oude steUel an armenzorg binnengehaald waaronder Engeland tit 1835 heeft gezucht het stelsel van eene suppletie op de looneu die door de overheid geacht worden te laag zyn 3o De theorie des heeren Levy voert in een ommezien tot een algemeen uitdeelingsstelsel uit de gemeentekassen aan allen wier inkomens geoordeeld worden wel eenige vermeardcring te mogen ondergaan 10 17 10 8B 8 18 il e 8 07 DIN I 9 81 4 47 8 6S 10 16 4 8B 6 8 43 11 80 4o In het Doitache ryk wordt inderdaad in den orm van een ouderdomspensioen verze kering nan nlte zeventigjarige die met hun arbeid vroeger geen 2000 Mark jaarlijks verdiandfii een tnelaag van 50 Mark nit derijkn kas rarttrakt Nn is zeer onUngtin Nederland een staatscommiasie beooemd om bat vrai stnk der pensioen verzekering te onderzoekeo En wat wil mr Levy Hy rÏKcht reeds thans ten onzent dat toelage telsel voor arbeiders die io de kracht van hun leven zyn en door middel van de gelden over welke onze gemeentebeatoren bpschikkea De Nederlandsche staatM mmissie zal miascbien te gelegener tyd van de denkbeelden van mr Levy kennis nemen doch ik veroorlorf my voorbande de opmerking dat wat by met de regeling nn minimum loon beoogt in lijnrech n stryd is met onze tegenwoordige wetgeving Zyn voorgenomen aanval tegen de gemeeotekaasen moge aan onze gemeentebesturen tot waarschuwing zyn c De man die de jnweeten van miaa Laogtry stal is niet zooals vroeger werd gemeld ootdekt maar nog alt jd onvindbaar evenals de joweelen De detectives zoeken ze te Parys De be tolen actrice beeft tegen de vUnionbaok die de kostbaarhedeo op een valsch orderbriefje afgaf een eisch tot schadevergoeding ingesteld De opperman die eenige weken geleden io t Bosch te sGravenhage werd gepakt waar hij zich uitgevende voor pol it ie beambte aan Bvondwandelaars geld afperste stond deswpge gister voor de rechtbank aldaar terecht De delinqoeot ontkende zoovee mogelyk maar ter terechtzitting bleek dat hy ook al io 1894 getracht bad voor rechercbeor te foogeeren en van een smeisje geld af te persen wat toen mislukte omdat de hulp der echte politie werd ingeroepen waarop de man t op eeo loopen zette Het 0 M hechtte dan ook niet de minste waarde aao de verhalen vao bekl oordeelde dat deze eigenlyk vier miadry ven heeft gepleegd het aanoemeo vao eeoe valsche hoedanigheid oplichting poging tot oplichting en afdreiging en vorderde 3 jaren gevangenis Het O M vorderde verder voor eene dienstbode die acht dagen na haar indiensttreden een gooden armbacd met robyn en pareltjes aao bare meesteres ootstat en die verkocht voor f 9 2 maanden in aanmerking nemende het zeer gunstig verleden van het meisjs voor een ITjarigen Ha pcbeo joogeo die te Halfweg Looaduioen een winkellade lichtte 6 maanden voor eeoe dienstbode reeds vroeger wegens diefstal veroordeeld die hare meetiteres een paar veeren toor een hoed ontstal op den eersten en eenigen dag dat zy io haren dienst was 9 maanden en voor een IBjarig dieostmeiaje dat waarfchyolljk al sedert gerutmeo tyd geld vao haren meester wegnam 6 maanden Man meldt uit Haarlem Met groote plechtigheid werd gisteren ochtend door deo R K bisschop de eerste steen gelegd voor de nieuwe katiedrnle kerk en de grond daarvoor gewyd Honderden waren saamgekomen om de plechtigheid by te wonen De biaschop werd bygestaan door de pastoors der gemeenten Overveen en Schoten en verder door tal van kaouDoiken en de dekens oit het bisdom Nadat de wydiog had plaats gehad gaf de deken vftn Haarlem kennis dat de bisschop uit naam vao den paus veertig dagen aflaat gaf aan alle aanwezigen Het terrein was met vlaggen en wimpels versierd en de meeste werklieden hsddeo zich met Oranje getooid Gistermorgen kwamen alle stakende sigarenmakers van den heer Jac Schuit te Utrecht aao de fabriek hun gereedschap in ontvangst nemen Er viel niets voor alles blyft kalm AsatBdu C 3t Qinda 7 88 Door de werklieden is een antwoord aan hnn patroon op het manifeat van dezen verapreid waarin getracht wordt aan te toonen dat bet manifest onjuiste voorstellingen eo mededeelingeo bevat en beweerd wordt dat niet op een los gerucht door niets bewezen het werk neergelegd is doch dat zy door eigeo waarneming eo door goed oadersocMe mededeeliogeo afkomstig oit en fabriek tv Amsterdam waar gestaakt wordt tot de overtuigiog zyo gekomen dat bon patroon voor Amsterdamsche patroons werkt De bewering dat de commiasia nit da gezellen op het kantoor vao den beer Sohnit zoo hebben verklaard overigens tevreden te zyo wordt tegeogeap roken eo er i evoegd dat men vóór drie mauiden er reeds aan dacht wegens de miaitaodsn op de fabriek lestaken maar op aanraden vao het hoofdbeatanr vao den bond daartoe niet is overgegaan Een vyftal grieven wordt opgaaomd als allerlei onbetaalden arbeid bv door het uitschot en door dat jongens die door de werklieden worden betaald door den patrooo gebruikt wordeo tabakstrippeo dat het tfaniswerk dat als overwerk beschouwd moet wordeo slechter wordt betaald dan het dag of fabriekswerk de zindelykheid te weoacfaen overlaat eo de verwarming des winten en de verlichtioK oovoldoeode zyo Ten slotte worden de volgeode eischen ter keoois gebracht Ooderhandeling met bet boofdbestnarvan den Bond en eene commissie nit u p werklieden Afschaffing van onbetaalden arbeid Gelyk looo voor dag fabrieks enavond huis werk Ziodelyke privaten en urinoira Betere verwarming en verlichting ü D Dr H Vincent heeft onderzoekingen gedaan omtrent de verontreinigingen en d besmetting waaraan geld veelvuldig is blootgesteld Het aantal bacteriën op de oppervlakte van mant stukken varieert belangrgk op silver en goud van 460 tot 3500 op koper is het aantal nog grootar Nochtans is uit eeu reeks proeven gebltkeo dat gemuot geld anti septische eigenschappen bezit Wanneer men ziekte veroorzakende kiemen op muntstukken plaatst zal meo bespeareo dat ry oiet laag in leven blyven De tyd hangt af vao de temperatnnr en den aard van het metaal By konde worden b v de kiemen van typhus eo de Fried lander in 18 oren gedood iodieo men ze plaatst op gesteriliseerd koperof silvergeld Waooeer meo het geld io den zak beeft waar de temperatuur ongeveer 36o C bedraagt zollen de typhus en diphteritis bacil binnen zSs uren vernietigd zyn De dipbteritis bacil is het hardnekkigst en kan by koude drie dagen op zilver en zes dagen op brona io bet leveo blyveo Good is mioder aoti septiaoh eo de Eberth bacil zal vijf dageo en die van de diphteritis zes dagen op een gooditnk ven by eeu temperatuur va 20o G By eeo temperatnnr van 36o C worden da microben zeer snel vernietigd en dat ia juist de temperatoor die veelal in de zakken der kleederen heerscht Het moge tot troost strekken dat het gevaar indien bet aanwezig is niet van langen duur ii evenwel is er tyd genoeg zelfa io zea uren om veel kwaad te weeg te brengen Het is daarom de zedelyke plicht van allen die san besmettelyke ziekten lyden zich te onthouden gemoat geld aan te raken Mbl t d Verv f 10 84 10 64 7 60 8 09 9 07 ff ff 9 98 ff ff 9 36 8 86 8 41 9 49 Op grond vao vermoedelyken diefstal van vee oit de weide werd zekere H N te Winschoten een man oog in de kracht der jaren gearresteerd en in de kazerne der fDareohaussee aldaar voorloopig in bewaring gebracht J Dinsdag werd de verdachte meegenomen naar Noordbroek om tegen zyo zin waarsohynlyk tegenwoordig te zyo bij eeo ooderzoek io loco De resoltateo daarvan versterkten het vermoeden Na terugkomst van die gemeente atelde de bevoegde macht een onderzoek in ten huize van N en in diens tegenwoordigheid waarna fay in de cel der kuerne werd teroggebracht by voortduring zyn oofchold betuigende aao de teiteo hem ten laste geleerd barhaliDK nl tu diefaUl tu raa oitd weide Daa Tolgeoden morgen Woenadtg werd de eldaeht ilmat afgeaneden bala iu KJn celgoTonden het foorwerp door ham RObezigdereneena n l een acheermea De rraag iawaarKhgnlgk gewettigd of de ulfmoordanaarden TOrigeo STOod bg t onderioak ignerwoning gelegenheid heeft gehad dat voorwerpte bemacbtigab zonder dat lalka door zgnebewaker werd onUakt N G C Dinadagarond tegen middernacht zag een Berlgoer die iu de Leipzigarstraaae wandelde een praehlig licbtafferscbgosel zvereo aao deu weateiyken bema Het lichtende Toorwerpbad den fform ran den waasendeo maan ikkel en bewoog lich langzaam in zuidelyke richting Achter het lichtende gedeelde waa een diepzwarte aohadnw waarneembaar Hei ontfltaau en bet rerdwgnen van het ffericlqlntel dat in de doorloopeu baan geeo aporen naliet waa niet te bemerken ran de plaata waar bovenbedoelde Berlgner atonü Uit Barnaveld meldt men Danige dagen geleden bad een arbeider het ongeluk zgn band te atooten Toen bet wondje begon te zweren volgde hg den hem gegeven raad op er een pruim tabak op te leggen Dieatengevolge ontatood hloedvergittigiog en awol da arm hevig op Vermoedelgk zal deze moeten algezet worden Baltenlandscli Overzicht De Engelacbe bladen laten zich nit Eonilanliaopel uitvoerige mededeelingeo aeinen over de oninaten van Maandag Doarnit bigkt welk een gedochte slachting onder de Armaniira i aangericbf Het aantal dooden wórdt opgegeven aU ongeveer tachtig maar bedraagt vérmoedelgk nog meer Er worden allerlei verhalen van gruwelen gedaan o a dat acht gevangenen die op het politiebureaa werden gebracht nmiddeliyk aan da bajonet werden geregen Zoodra bet utraatgeveoht benon arreateerde de politie alle ArmeniSra die zg te pakken kou krggeo het geheel miuiaterie van joalitie moest dienat doen ala gevangenis en waa spoedig vol Dinsdag hadden er opnieuw kleine botain gen plaats Toen de politie eenige Armeniëra wilde arrestesran boden Jezen tegenstand waarop er twee werden gedood De inbechtanisnemingen werden op groote achaal voortgezet en de verbittering van de Turken teiteo de ArmeniSra nam steads toe De Armeniëra durven zich niet op straat verloonen daar zij gevaar loopen onmiddellijk opgepakt te wordeo De geruchten dat er eeu algemeen moord van Chriatenen op handen ia duiken weer op en het publiek verkeert io groote onrust Het Igdt geen twglel dat da betoogingen reeda lang waren voorbereid door de Armeniëra De vertegeowoor ligers der vreemde mogendheden hadden onlangs anonieme brieven ontvangen waarin werd medegedeeld dat ds Armenische bevolking voornemena was een vredelievende damooatratie tegen het Turkscha gezag te honden Exemplaren van een formeel proteet in gematigde bewooordingeu vervat werden aan eenige gezanten gazonden mei de kennisgeving dat bet origineel aan den grootvizier aoo worden aangeboden De politie werd in kennia gesteld van het plan en nam dadalgk de noodige maatregelen om de demonstratie te varydelen Omtrent dan inbond van het verzoekschrift dat da Armeniëra aan de regeering wilden overhandigen loopen de lezingen uiteen Men zegt dat het eigenlijk alleen moeat dienen als een voorwendsel om de samenzweerders in staat te atellen het paleia van den grootvizier binnen te dringen De agitatoren wiaten zeer goed dat zg van de politie tegenstand zonden ondervinden Daarom ia de correspondent der Standard c van meening dat het optreden der Armeniëra alleen ala een gewapende provocatie kan baachoowd worden en dat zg de noodlottige gevolgen aan lichzalven te wgtan hebben De Turken zullen bet gebeurde nn aanhalen ala een bewga dat de Armeniërs niet de gedweeë lammeren zgn waarvoor men hen in Europa houdt en dat zg eer straf terdioLan daa nienWa voarrechten Ondanka dan garnatatellanden toon van de fficieele Tarksche berichten acht de Timea den tMetaod zeer ernstig Het blad waarachnwt dan anitan dat hg alleen door den raad der mogandhaden op te volgen een herkaling kan voorkomen van dergelgie tooneelen die pijnIgk zgn voor hem zelf ef niet zonder gevaar Toor zgn rgk De Weener bladen begroeten het optreden van hat kabiuet Badeni met kalme terughoadendheid doch zonder vooringenomenheid De Nene freie Preaae wgat ar op dat allen putgen zich beoveren den arbeid van het nieuwe miniaterie eerbiedig eo met vertrouwen te gemoat zien en dat nat niet aan de vertegenwoordiging lal liggen ala er van dien arbeid niat veel terecht komt Het Neue Wiener Tageblatt hoopt dat het ministerie zal regaeran naar de wetten en de conatitutie Nie mand verlangt eeo politiek van onderdrukking De regeering moet zorgen dat recht en gerechtigheid wordeo betracht onder alle omstandigheden Doet zg dat dan zollen de groote partgeo zich vol vertrouwen om haar acharen Doch stelt zij deze verwachting teleur dan zou de terogalag op de openbare meeuing wellicht noodlottige g yolgen kunnen hebbeo Het ffFremdenblattff ziet in het conaervatiave karakter van het kabinet Mn reden voor de behoudende partgeo om het haar steun niet te onthouden De ffDentache Zeitung t het orgaan der Dnitach oationale partg koestert wantrouwen tegen graaf Badeni die als Pool het beheer zat krggeu in de monarchie En het Dautscbe Volksblatt dat christelgk aociale meeningen voorstaat twgfelt er aan of de premier zal kunnen rekenen op den steun der volkspartg Alle bladeu zgn bet eaoa op dat pont dat de voornaamste taak van het Kabinet de hervorming van bet kiesrecht moet sgn Doch deze roerende eensgezindheid zal niet veel langer standhouden dan de voorbereiding tot die hervorming duurt In abstracto zgn ze het eens witt de kiesrechtbervorming aangaat doch als de kieewet in concreto voor hen ligt ia er van die eenheid niet veel neer ta merken Over nog een plaats in den Weener Gemeenteraad moeat worden beslist maar een plaats van veel beteekenis omdat daardoor zou worden uitgemaakt of de anti semieten de meerdeiheid van twee derden zouden hebben Welnu ook die plaata is deo anti semieten toegevalleq Dientengevolge beschikken de antisemieten over 92 zetel de Doitach liberalau over 4C Eerstgenoemdeu zgn dus zeker van een meerderheid van twee derden hetgeen i enkele goralleu voor hen van belang is Ee van die gevallen is de verkiezing van den burgemeester die met 70 stemmen moet geschieden bg aanwezigheid vao 92 leden Hadden de Daitsch liberalen 47 mandaten geworven kan waren zg in ataat geweest door wegblgven de burgemeesters verkiezing te verhinderen In de drie groepen zjin uitgebracht in de ie 2679 stemmen op Duitsch liberalen tegen 1420 op anti semieten in de 2e 9088 tegen 1079 in de Se U lOl tegen 31 277 te zamen alzoo 22 868 Doitïch liberalen tegen 43776 anti semietische stemmen Hoe het gaan zal io den nieuwen gemeenteraad weet men nog niet omdat de nieuwe meerderheid er erg bont uitziet Onder den algemeenen naam van anti semieten schuilen te Weenon drie fraction revolutionairen clericalen en Diiilnch nationalen Tnsschen hen bestaat eigenljjk geen andere baud dan de gemeenschappelgke afkeer vau de Joden de Duitach natiooale parij kon zich liberaal noemen indien het anti semitisme niet in het spel was en staat even ver van de clericalen alt dezen van revolutionairen De Duitachnationaleu zgn zoo aterk in den nieuwen Gemeenteraad ver genwoordigd dot zg over de meerderheid kunnen beschikken indien zg steun vinden bg de bg de 46 Duitsch liberalen Het ia niet waarscbgnlgk dat dezen gevolg zullen geven aan deu raad van dr Richter om stelselmatig uit de Raadzitting weg te bigven en het ligt op hun weg alle voorstellen van Duitsch nalionale zgde te ondersteunen Op die wgze echter gaat dr Langer indien bg burgemeester wordt een even raoeilgken tgd tegemoet ala zjin Duitsch liberalen voorganger Zoid Carolina is thans het tooneel van den raaaenatrgd in een van zyn meeat acute vormen in de hoofdstad Colombia wordt een staatscouventie gehouden waarin over de politieke toekomst van het negerras zal worden beslist Wat stemmental betreft hebben de negers verre de meerderheid in Z Carolioa maar feitel gk hebben de blanken hen altgd van de atembna afgehouden door geweld of intimidatie want zg verkozen zich niet te onderwerpen aan oen neger meerderheid No echter willen zg door maatregelen van wetgeving het stemrecht der negers beperken op het voorbeeld van den ataat Missiaippi ofschoon zg daardoor in strgd handelen met de bepalingen der Amerikaansche grondwet die aan alle burgers der Vereenigde Staten onverschillig van welk ras of kleur gelgke bnrgerrachten verzekert Deze ontduiking van de grondwet willen de blanken in Zuid Carolina no tot stand brengen door te bepalen dat van het stemrecht zal uitgesloten zgn ieder die niet kan lezen of sehrgven of die een artikel van de staatagrondwet dat hem door de atemopnemera wordt voorgelezen niet kan begrgpen en verklaren Daardoor zon aan de atemopnemers de bevoegdheid worden toegekend van de kiezersigsten te weren wie en loovelen ig willen Daar nu in Znid Carolina ongeveer 60 000 negers zijn die niet kunnen lezen en sehrgven ia het dnidalgk dat de blanken het roer in handen zouden hebben indien dergeIgke bepalingen in de wat werden opgenomen Te oordealen naar de berichten uit Colombia zal de voorgestalde clauanle worden aangenomen De hoofd ontwerper van bet plan ia de gewezen goavernenr Tillman hg wil nog verder gaas en niet alltMi da uulphrtwUo van het atemrecht nitalniten maar ook de ontwikkeling der negera voortaan zooveel mogelgk beperken en tegengaan Vgf van de zaa negera die als gedelegeerden de conventie bgwoueo bebbeo togen de voorgenomen ontduiking der grondwet geproteateerd iu de Newyorksche World c en doen een beroep op het Noorden Zulten de negera eenige politieke toekomat hebben dan moet het Noorden hou die verzekeren ook reat nog de mogelgkheid dat bet Supreme Court aan deze wetten van Mississippi en Zuid Carolina alle rechtskracht ontrj t Opnieuw ONTVANGEN Overhemden Fronts Boorden en Manchetten A 7a OS Al GOUDA KlVw E 73 71i GOUDA Beurs van Amsterdam 8 OOTOBBB slotkoers 947 101 Vor kra 101 101 8ÏV 88 84y 87 68 97 9 6H i 87 64 98 NiDiauNo Cert Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 UONOU Obl Goudl 1881 89 4 iTiuz Inaohrijviiig I86i 8i 6 OosTlNZ Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 S POBTUQiL Oblig met coupon tl dito ticket 3 anaUKU Ubl Binueal 1894 4 dito Oaooat 1880 4 ditobijRoths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 i dito dito dito 1884 6 106 atAHJa Porpel schuld 1981 4 641 ToatlIl Oepr Gonv leen 1890 4 90 Qec laeDing serie D 86 Geo leoBiKiierie C S Zmn Afa Blp v 1 1898 S 114 BtBII0O OU Buit Seni890 6 961 VimmUA ObL 4 oubep 1881 46 AmTMSUi Obligatien 1896 3 100 BoTTlasAM Sted leen 1894 3 97 Nan N A fr Hacdelsv aand 60i Amndsb T b Mv Cartiaoaten 670 DeuHaatachappij dito 646 Amh Hypotheekb pandbr 4 lOl Cult MÜ der Vorstenl aaud 64 a Or Hypotheekb paadbr 3 100 Naderliiidtohe bank aaad 80S Ned HandelmaaUeh dito 188 Vii 69 66 BL W k Pao H p b paudbr 6 84 Kott Hypotheekb pandbr S lOl i Utr Hypotheekb dito 9 lOO OosTIK Oosl HoDg baak aand 160 ttoiL Hypotheekbank pandb 4 98 AjlKKlKA Equit hypoth pandb 6 Uaiw L O Pr Lien cert 6 337 Nto Holl U Spoorw Hq aa d 110 Mij tol Btpl V 8t 8pw aand 99 Ned Ind 8paorvregm aand 196 Ned Zuid Aftik Spm aand 6 169 dito dito dito 1891 dito 6 103 TUlB 8poorwl 1887 89 A Kob 8 68 ZnidIUl Sp mü A H obl 8 66 Pou Warschau Weeneo aaDd 4 166 aosL Gr BuH 8pw Hij obl 4 99 Baltiache dito aand 6SU 81 Fastowa dito aaud 6 81 Iiraog Dombi dito aand 6 103 Karak Ch AE0w 8p kap obl 4 1017 dito dito oblig 4 1017 16 1067 AllulXA Oeilt Pae ap Hij obl 6 1067 ehio k North W pr O v aand 144 dito dito Win 8t Peter obl 7 UB Denver k Bio Qr Bpm cert v a I67 Illinois Ceatral obl in goud 4 99 Louiav k Nashvilleüert v aand 69 Meiioo N 8pw Mü lehyp o 6 101 HUa Kanua V 4 pot pref aaud l 877 N TorkOntariok West aand i 87 dito Penna Ohio oblig 6 j 109 Oregon Calif Io hvp io goud 6 88 8t Paul Minn k Manit obl 7 1137 l a Pao Hoofdliin oblig 6 1067 dito dito Lino Col Ie byp O 6 467 16 999 196 108 108 108 108 181 189 169 49 116 1 108 CAHiDA Can South Oert v aand VaH O Hallw kNav leh d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rottard Tramwog Maals aand NlD Stad Amsterdam aand 8 8tad Bolterdam aand 8 BZWIl 8tad Anlwerpenl887 8 Stad Bruaael 1886 8 HoKO Theis Begullr Qesollsoh 4 OosnilR ataatsleening 1880 8 K K Oost B Cr 1880 8 9pi 8lad Madrid 8 1868 Nan V r Bes Hyp Spobl cert SAS Staats loterij 6e Klaau Trekking van Vrijdag 4 October 1896 No 16941 1600 No 2868 en 457 iodor 1000 No 819 4886 6707 en 6799 ieder 400 No 9988 6819 888 9897 en 17688 iedor 900 No 4700 6891 7637 10617 11690 11641 18098 18860 18499 13898 13668 18607 14679 16968 1789 17616 18396 80608 en 90731 ieder 100 Prijsm van 70 103 2620 6401 8067 11068 13467 1S846 17600 187 8650 6694 8489 11068 13601 16848 17644 146 9697 6684 8661 11098 18B31 16386 17796 6601 8668 11864 6610 8616 11479 6616 8790 11606 5779 8798 11518 6990 8800 11709 6989 8849 U987 6108 8907 12014 8950 19110 901 19145 9196 19216 9279 19238 6399 479 19326 6468 9607 12392 608 9641 19668 6610 9690 19794 6698 9630 19730 6648 9669 12788 660 9847 18808 6669 10120 18846 647 10158 12878 6998 10981 12938 7368 10677 18987 7391 10678 12998 7648 10780 18999 7678 10833 13038 7699 10979 18089 7672 11008 18210 7696 11013 13388 7736 11095 13416 787 11046 13440 yst No 4541 m z 191 9790 934 3849 967 2870 397 8902 479 3833 610 3394 647 3444 647 9506 77 3677 703 3686 764 3763 779 8831 1091 3897 1175 3976 1868 4080 1474 4166 1663 4168 17 7 4949 1849 4396 1949 4448 9156 4607 9158 4637 8173 4666 2233 4699 3289 4786 2346 4864 3871 4881 2417 6160 2613 5261 2617 6898 Vorige 1 6117 938 6983 346 18683 16887 17898 18678 16893 18069 13919 16931 18130 13986 16947 18986 18966 16960 18261 18977 16966 18309 14116 16980 18330 14146 16087 18639 14886 16098 18740 14368 16100 187 8 14390 16103 18771 14401 16166 18798 1440 16991 19157 14467 16848 19918 14677 U949 19930 14819 1 404 19378 14714 16669 19386 14786 16646 19616 147 0 16760 19666 14939 16877 19644 14997 17076 19679 16108 17191 1981 16194 17149 19898 15803 17147 19980 15816 17330 90161 16971 17339 90360 16482 17377 80471 16649 17488 90188 11 677 17496 90908 4671 ƒ 70 ADVlSRTENTIfiN PRO DEO FaiUissement Bg vonnis der Arrondiaaementfl Recbtbank te RoUêrdam van 2 October 1894 is C F C Th GRIJSEEL8 zich gewoonlgW achrgvende C QRUiJEELS vroeger tapper en aiyter wonende te AmiUrdam thans wonende te Oouda verklaard in ataat van failliaaament ingegaan 27 September 1805 en ign bemoemd tot Rechter Comniasaria de GdelAohtbare Haar Mr L LINUAAL JACOBS Rechter in genoemde Rechtbank en tot Curator de ondergeteekende Advocaat en Procureur te Rotltrdam Bottirdam 3 October 1895 De Curator Mr D VA HOUWENINOK Hoofd Agent CEVRAACU voor eeu BBOHM fBMimvom om Uooge aambrtng premie en provttte Brieven met volledige inlichtingen onder lat tera D V a b Adv Burean HAAS£NSTEIN VOGLËR iBage a Fonkelnieuwe KruUanarige Pantser voor Indië gebouwde beroemde Salon Piano s if 255 van douanen TE KOOP Adres ouder Nam 2389 Bureau dezer Courant Gevraagd te Gouda KOST EN mWOIING met gabraik ran VaUK KAMKU tegen half October a i Br Fr lett O Holppoitlcantoor Bergen hij Alkmaar 6000 Stuks uit de falliots mftii eeuer tier eertte bmtetiluMUche fabrieken over genomene toogenumde Leger Paarden Dekens mueUm t n ilen ipotpriji van fl 2 7ft i r Btuk wiir l ii uitverkocht Daia dikke onslijtbare dekens zijn loe wkrm sit ee peU ca 140XliK om groot dm hét gehMle paanl hedekkMid met wol opgenaaid Il d breeda atreepen tsoHm ven klelae partij witte wollene Slaap Dekens ffroot 140 X I cm wegeni eeer kleiue ilechU door raklai hemerkbare fouten in bet weefHl uanf oden nd S S SB per ituk Koft ri andert liet dubbol MDnWslIjlt RtKhroeD IwMelltnfMi woraen iM Uaf d roMTWd trekt tefdii loewndtnit ▼ as hM hcAr f Mdw rmboua prowpi d i B Hurwltz MUBtrloht Oroot Slaat SI