Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1895

r rr i 348te Jaargang Maandag 7 October 1895 iNo 6781 mimm mum JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De heer Van Gser eindigt zgn opstel als volgt Dat de minister niet alles in zyn wetsontwerp heeft opgenomen wat hg vroeger eoo niet onmisbaar dan toch wensoheiyk achtte en in zyne geschriften aanprees zooali bet vroa wenstemreobt en bet proportioneele kiesstelsel mag hem niet alt varwyt worden toegerekend In lyn tegenwoordige hooge waardigheid heeft by een andere taak te vervallen dan toen hy ali xéolairenrc en tirRiUear zulke voort reffeiyke diensten verrichtte In syn wetsontwerp moet hg rekening honden met het bereikbare en alle beginselen tea offer brengen die hoe goed op zichzelf vooralsnog geen kans van slagen hebben Daftrtoe behooren da genoemde onderwerpen Maar dat hij dwaalt wanneer hg meent met agn kenmerken tot een rechtvaardig en uitgebreid kiesrecht te kunnen geraken meen ik in dete bladzgdeu voldoende te hebben aangetoond Dit dool is slechts te bereiken door terag te j keeren tot het hooge beginsel van bet ontwerp xgna voorgangen kiearecht aan allen die voor xich en bun gezin in bet daget ksoh ouderboad voorzien I Nooit kwam het zoo caer verguisde ontwerpI Tak in helderder licht dan door dit tegenoftiI werp van sgn voormaligen beatrgder Na laij delyk is gebleken hoe de verkeerde weg ie I ingealagen moge herinnerd arden aati de I oude spreuk beter ten baWe gekeerd dan I heel gedwaald BINNENLAND GOUDA 5 October 1895 Bg kon bealait ia benoemd tot notarji binnen iiet arr Rotterdam ter itandplaats de gemeente Haaitreeht J Koeman cand notaris te Gouda Te Utrecht ia de heer J A Sohrouder geilaagd voor het theor geneesknndig examen tweede gedeelte Hot afgebrande kerkgebonw det Hervormde gemeente te Boskoop ii verzekerd bj de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborgmnat ichapp voor 52 000 waarvan 38 000 op het kerkgebouw 10 000 ophet orgel 1000 op het eergostoelte 600 op den predikstoel 1700 op banken stoelen enz en 700 op boeken en liehtkrooen en Beroepen by de Ned Hervorrn le Kerk te Stolwök de heer J W K Hoevera cand te B GraveDbage SUatablad do 167 bevat eeo kou besluit T n den SOaten September lot schorHog vao bel besluit van den raad der gemeente Boakoop Tan 12 September tot benoeming van èfw tüdelykwi wethouder sOrervegende dat de raad der gemeente Boskoop by betloit van den 12dea September 1895 een tydelgketi wethouder beett benoemd dat het weuBchelyk ii om hangende het onderzoek naar de wettigheid van dak besluit het in werking treden daarvan te beletten Qelet op de artikelen 153 155 der Gemeentewet Hebben goedgevonden en verstaan bovenbedoeld bealoit fan den raad der gemeente Boskoop tot 1 Jannari 1B96 te schorsen t Men sohryft nit Ouderkerk a d IJsel Naar men verneemt worden door onzeü bargeineester ernstige pogingen aangewend tot verbetering van den poatdienst in en vau het postverkeer van ea naar deze gemeente o a door gebruikmaking van de voorbyvarende itoombooten ea de insteUing van een bodeloop op bet station Capelle of Nieuwerkerk Ook moet een tweede poatbus voor de Nesse aangevraagd zgn ten gerieve van de bewonera van de buurtschap het bonte varken t met naaste omgeving i = paal aan hare wangen waren bleek geworden e 1 aan hare oogen ontvloeidea heeto tranou Als ontwaakt g uit een benauwden droom to I schrikte zij op toon de voorslelUng ton einde was I en wg het spel verlieten Bij hot gedrang dat e 1 bg den uitgang der tent onia oad verloren wg Th I rèse uit bet oog Het was intussohen donker ga 1 woruoD ea het licht was in de kramen opgestokeu I Toen wij eene straat waar het stil en leeg was door 1 gingen meenden wij dat wy Théruso in haar wigewaad weer voor ons uit zagen lonpen Eensklap Btapta een lang manspersoon die in een zwarte mantel gewikkeld woi ons voorb on Unlaari tie juist baar schijnsel op hem vallen ik keek hem aau ea herkende zgn gezicht Weet je wel wie dat wasP vroeg ik aan mijn broer met het gazlebt van een kind dat eene gewichtige ontdekking meent gedaan te hebben Hat waa Signora Ijuigi do paardrgdar die geheel in t twirl gekleed was ik heb bem goed gezien I Op zeVeren das kwam Steven deoadeslalkneoht ia het buis mijner ouders met het verza ik of ik eens bg zgne Mevrouw wilde komen daar dete ziek te bed lag ou mg graag eens wilde spreken j De kermis waa iotusaobeo afgeloopen de kramen en de spellen waren weer afgebroken en verdwenen eo in de stad was alles weer stÜ geworden Ik ging dadelijk mat Steven mee Hg Hap ernstig eo tonder een woord te Bpreken naast mg hij gaf ng boost geeo ontwoord op betgeeu ik tegen bom teide Eoodat ik ook atïl ward en een oaverklaarbarp angst I ztch van mij meester maakte I Toen wij bet huis binnentraden gevoelde ik eene I sOBderliDgs heklendbeid ik keek of ik Tbérèae DANSCURCUS DAMES en HEBREN welke nog wenschen deel fce nemen aan een onderlinge CHfCUt op VRIJDAG of ZATERDAGAVOND worden beleefd verkocht zich voor nadere bijzonderheden tot ondergeteekeade te wenden ZATERDAGS zal een worden geopend vaa O 8 uar namiddags AftttTang medio October 1895 Hoogachtend H F GORISSENBERIC HT VAN IN ZET De Bouwmanswoning en LANDERIJEN Ouderkerk aan den IJssd groot 37 HECTAREN 09 AREN 07 OENTIARBN staan in bod als volgt i No 7 4600 3100 3000 1200 1100 1225 No 1 2 5000 1800 3 9000 10 11 12 4 9100 5 9200 i 6 4300 lioo te zamen ƒ 52625 De afslag en combinatie der perceelen heeft plaats op WoenêOag O October iS9S des morgens te eij uren in het Koffiehnis van A BROERE te Ouderkerk aan den Umi Tot dien dag worden verhoogingen aangenomen tegen genot tan lO der verhoogsom en alle inlichtingen gegeven ten Kantoren van de Notarissen G 0 FORTUIJN DROOGLEEVER te imda en H van MEERLANT te Utrecht TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd 1 Damos en Einder 1 1 KOKKEN BLOUSEN 1 1 KOUSEN HANDSCHOENEN 1 BOEZEL A ABS TRICOTS 1 ZAKDOEKEN CORSETS 1 Parapluies enz euz 1 Bekende good e kwaliteiten 1 LAGE PRIJZEN 1 fill k LIIH UABKX 130 WE8TLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te a Qravenfiage verstrekt Gelden op Hypotheek en verkoopt Fandhrleven van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en b j de Heeren Montijn é Co fj HOOFT GRAAFLAND De Directie Jj ERPER8R0IJAARDS Wnf ia ds bwte inwranu Umd Jioht ffiyjg MterPahiExpdler g tAifcir P ifrExnll8r Iwatawet tm iMa ta Mir IwUieiiii Fms M Ml Tt aa 1 26 de Iwdi 1 U Mk o s HeUeriam Goud SmlperKlruk tan A BamallAM ïook Men biedehelKelukdehand 500 000 Mark bU boofdprys ia het Kolil ltiK t K vl dl de riieuwite f root Geldverlotiiig die door de iloogo Rej Beriof tad Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd it Ut Toordaelige iurichtiug vhr liet nteuwe plno battaat laanu rist in den loop van tlocbts wemige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 58 200 prijeen bedragende 10 981 720 Mark ter rulladige besliuiag zullen komen daaronder eiJQ kapitale prijzen van eveotueel 600 000 Mark bg ullnemeodUoid echter 3 priJEeaüM 20 000 21 prijzenaM 10 000 46 prijzen fiM 6 000 lOSprijienaM 000 2Ï pryiien II M 2 000 82 prijzenaM 1 000 1325 prijzen ÜM 400 138060 pnjz i M 166 16590pr aM S00 200 lGO H4 100 98 e9 4S 20l 1 pry A M 300 000 1 prijs A M 200 000 pnji aM 100 000 pr Mn B M 75 0001 prgs iïM 70 0001 pryt b M B5 000l prijfl aM 60 000 1 prga a M 65 000 prjjzen a M 50 000 1 prijs i M 40 000 De prijstrekkingen zijn volgenr plan ran ambtavrege vaatgeateld Voor de aauataande eer te prijatrukking d zt r groote door dea Staat gewaarborgde Öeldverloting koit 1 gohe l orig lot BlecbU Mark 6 of 8 60 l half 3 1 76 l kwart H 1 1 90 tagen inzendiug van het l edrag in baukpapier of per poatwiMol Allo DomroiHiea worden onmiddellijk roet de grootste sorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origmeele Loten xelf in hamlen Hy ledire bestelling wordt bet vereischte oflioieele plan waaruit de verdottUng der prijzen op do veracfaillttcide klassen ala ook de betreffeado inloggelden te feroemen is gratis bygovoegd en zonden wij aan onze Begunstigers onsangevraagd na elke trokking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen fiescbiedt steeds prompt onder waarborg van dou Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd wordan Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd eo onder vele andere aanzienlijke prezen hebben wij meermalen volgeus o ioisele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o IWgunstigera zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 0Üfl euz Hot ia te voorzien dat b deze op don beohiaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eane zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommiiaiea te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 31 OCTOBER e k te doon toekomen KAÜFMANN 8IM0N Haukiora eo rieldwiaselaars m HAMBURG r S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geioboiiken en daar wij b het begin dor nieuwe verloting ter deelueming inviteereo zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en TLeele bediening de tevredenheid van onze gycjrde IJeguiistigera te verwerven jfljk Geen I Qrïjs Haar meer f 0i DE NIEUWE LONDON doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hootd London iisoht op den hals van don flacon I Verkrggbaar in flacons van 1 1 50 £ ƒ 0 8S bi I A CATS labr de Papiermolen te Goudo Dit voortreffeiyk Eau de Cologne hoofd water verdryft alle onrelnheden zuivert het hoofd van roo en êehilver versterkt den WORTEL van het HAAR waardo9r de i3 A AK a ROJE3i bevordert wordt Onmisbaar voor oud en jong Flacon met gebrniksaanwyzing 40 cent bg J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA A Uortiej Gouwe C SPECIALITEIT in Hcineken s en Haantjes Bieren Echt Engelech en VoUenhoven BXTie A STOUT Stoomboot Reederij ÜIAA8 IJSSEL STOOM BOOT BES EBTE W iiiterdienst van af Maandag 7 Oct 9B m GOUOA MAANDA DINSDAG 12 2 DONDERDAG 11 2 3 WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG 12 3 BOTTBHUAM MAANDAG DINSDAG 7V 11 12 DONDERDAG 6 12 W0BN8DAG VRIJDAG ZATERDAG 77 12 DE DIRECTIE Aan Zeiiuwlijders en Zenuwzwakken Thans ie do 35e oplage rersohenen van het boek De Za Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Dr Herinlére Pariji f Frengruber 1 Ui ardin Bau metZ Farqi t I BouChOt Fsrgt Geti Rath Dr SctXering Km icz ilaih Dr Cyurkoweoli ky Weenen Opi Hrstar rts Dr Jeohl VVeeaOD Opperstafarls Ur SohleBl Kasig Chef arts Dr Darses l arg JhefartiPorestier Aken Dielrictaarte Ur GrOSSinann Johlin eD nitz Iliatrictinni Dr Bugbach Xirk Krankaru Dr Btelngreber CharentoD Ooniul Dr A80lieubaoh Corfu Dr med C orraZza Venetië ADgeville Parije Lavabre Parijs wille Taiifkirehen CablliOt Arcaohon Fortget Lonzae Quilloaeau Bor deaux Labatut Bordeaux BOUgavel La Fer rière L Birsohfeld Weeuen w H Lieber Innsbruck H Hammer Plauen Weiner Weenou Aust Broolou Matusoblechner Brixn uuwKlekten en Beroerte Uiddelen ter voorkoming en genezing Het doel vaa dit verkje is kennia te verapraideu omtrent den aard der zonawzwakte hare oorzakei en lïerolgea onderricht te gefou en genazing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Phyaiologiaohe ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare ijze op otu zeauwgeslel kan gewerkt worden en wel met eon succes datsoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pere aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan leder die aan EiekelUken lenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hOOtdpUn ml gralne congestie groote gevoellgbeid opgewon denheid Slapeloosheid algemeene liohamelUke onrust 011 onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn ea aan de gevolgen daar van Igden zoomode aan verlammingen Spraak v rlie8 of moeielUk spreken Stijfheid ia de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp Inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen einiie jii sanalle porsonen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegene veraohijnselen van voortdurend angStgevOOl bendVBldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duUeligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde oathegorien van ZenUWliJderSbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelyice bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLKBAN k Co Heiligeweg t Hotterdam P E ViK santen KOLÏF Korte Hoofdsteeg 1 Otrecht LOBRY U porton Oodegraeht b d Oaardbrag V t Gebri Stoll werck a Chocolade en Cacao = r Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal got iod Terbet rde flkbricatle uitaloitend gebruik van fijns en fijnste grondstoffen pirandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwlceurig beantvroordonde aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 BreTCts als Hofleyeraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles leen bewijs van uitmuntend iy i fabrikiuit Keeds 187 schreef de Accademie national do Paris Nous vous déoemons una HedalUe d op première elaKae en oonatderatlon aeTotra Qxoellente fabrioatlon de Otaooolat bonbone variea eto etc Siollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor NederlaiidJtüiiu Mattei Iodt Amsterdam Kalverstraat 103 toriawater ui f de KcforJaJBron f e Oberlahnsfein fyüm Tafeldrank Van h ninklykef uis der ederlanden j i2SC Patent H StoUen Diitutiimt nKtttiriuni lUnaUll l er gronM Erftitf e uasan Palent H SUUm KTtinlm m Mm lU ft mtiKUrl iniatrtt niliiKli Warnung Ktu n m m uMrrthiMen Kachahmunafn 4 Hu ttute Utfir umm gtel nchatfm H Stoila im nu ma tIrHl tdtr n KIclm CteMan i s H Mmi miilf PItttt f deostetaM DufMÊitlM SS IVeMMen o JüWfflaUM raM M f De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiyke Nommers VU F CENTEN 1q de jaarvergadering vin desfdeeliogOodewater eo omatreken van den Proteitantenbond werden tot bestuursleden gekozen de heeren A van A elst P J Muntendam en W Dogterom tot afgevaardigde ter algemeene vergadering te Zwolle de heer A van Aelat omen looien kwant voor hem minder aangename optperkingeo H C De leden der zangvereeniging Crescendo te Berg Ambacbt hebben de heeren T Blanken fi Breedveld en J A van der Straaten Jr herbenoemd respectieveiyk tot voorzitter secretaris en penningmeester Op de Vrydag 4 October te Berg Arabacht gehouden Ie rye najaaraveemarkt was volstrekt geen aanvosr Zyne vrouw vergeten Een landbouwer uit den Haarlemmermeerpolder reed oalanga met zgue vrouw naar Haarlem t Was in het drukst vsn den oogst en daarom spoedde hy ich na in de atad zijne zaken gedaan te hebben huiswaarts Toen hy zgn erf opreed bemerkta by echter tot zyn schrik dat hy verznimd had zyne wederhelft mede te nemen By was no wel genoodzaakt den byna drie aor hingen weg voor de tweede maal af te leggen om de vrouw te halen die by nog geduldig in de herberg wachtende vond In het October nommer van de Vrngende 1 tyda komt een opstel toor van prof dr P 1 Op de gisteravond gehouden vergadering der Ned Protestantenbond te Moordrecht is de voorzitter Ds van der Meer an KufFeler opnieuw herkozen en tei ous als afgevaardigde naar de vergaderinK der Ned Protestanteobood te Zwolle benoemd Al penmugmeeater is benoemd de heer L Ëxalto in plaat t van den heer K H zewiukel dio ala zoodanig bedankt had en i gewoon bestuuralid la Nog wtjrd op deze vergadering t verslag der afdeeling nitgebracht door aecretaria en penningmeester van Geer over het wetsontwerp tot regeling 1 van Get kiesmcht waarin de schryver voora de tecbniache zyde van de kwestie aan ee I nader onderzoek onderwerpt Do rwaultaten 1 daarvan zyn niet zeer gunstig voor be ontwerp I Opuieow is volgena den boogleeraar d 1 juistheid gebleken an de uitspraak dat be opsporen van oiterlgke kenteekenen om de I maataohappelyken welstand te beoordeelen ge I lyk is te atellen met bet zoeken naar de I steen der wyzen De nu voorgestelde leiden J Oosterling wonende te Haastrecht welke voorgedragen was voor telephoonkautoorhouder is niet benoemd lot onrecht en willekeur Zy beperken he kiesin orpB binnen willekeurig gestelde gren zen aie geen rekening houden met ds ont wikkeling van het volk Door belastiogoensus Heden Zaterdag vergadert in Den Hasg Toor de eerste maal na bare installatie de stautacommiaaie inzake de pensioneering van den werkman eo plaataelyke gesteldheid worden struikeU blokken aangevoerd terwgl alle verband met de maat van welstand en ontwikkeling ver ralt Ook de wooiogcensus ia een zeer ver I I anderlyke factor die niet alleen van de eene I tot de andere gemeente wisselt maar ook Een net aangekleed heertje komende nit Rotterdam had in den laatsten tyd vaak te Amsterdam gratiaritjes door de atad gemaakt ja zelfa geld toegekregen Hij kwam dan uit de tentoonstelling steeg in een a pje en bespeurde onderweg zyn beurs verloren te hebben Meestal wist by dan nog onder een of ander voorwendsel van den voerman een paar golden te leenen Gisterenmiddag bad by eenen hnurkoebsier weder zoo n loozen trek gespeeld dien avoód over den Dam komende ontmoet hy ongelokkigtyk zyn schnldeischer en deze eiscbte met de noodige kracht zyn geld Het heertje begon moord te roepen politie en bargerp liepen te hoop en de twistenden bevonden aich weldra in een niet klein rondje van menschen Het einde was dat de gratisryder belalen moeit het pablïek begeleidde hem nog een eindweega en maakte achter I binnen dezelfde gemeente onophoudelijk wordt I gewyzigd door plaataelyke invloeden die niet I altyd een doidalyk ain te wyzen ooraprong I hebben I Naar aanleiding van eenige gegevens door I deo hoogleeraar getrokken uit de belastingko1 bieren te Leiden in verband met andere bereI keningen komt hij tot de conclosie dat het I aantal kiezers in het gebeele land tun hoogste I op 450 000 zal zyn te stellen terwyl in tootwerp Tak eeo cyfef van 800 000 werd genoemd I Dit laatste ia trouwens te hoog en meer als een 1 grens te beschouwen waartoe het getal hy verI dere intellectoeele ontwikkeling der natie kon I naderen Maar toch stellen de beide cgfers I geplaatst tegenover het tegenwoordig aantal kiezers 300 000 duidelyk den afstand in t I licbt die de beide ontwerpen scheldt FEViLLETOX ren en nu nam df voorstelling een aanvang I Wij waren verrukt en genoten met al de naieveteit 1 van kindertyke geestdrift dit schouwspel dnt wij nog nooit getien hadden fü Thér verkeerde in een toestand van opgewondenheid die aan koorts greoade I Blijkbaar waa tij het huis atilletjea en tonder medewetan barer ouders uitgeslopeo Hare oogen fonksldso vtD opftewoQileaheid hare witte japon utg er verfrommeld uit haar geheele gewaad woa ia wanorde en haar ronde stroohoed stond cheef op hare lange goodeo lokken Willen wij eens naar het poardenspat gaaoF vrocff lii mü Als je niet genoeg geld by je hebt d B heb ik hst wel Thérè e I gaf ik baar verschrikt ten antwoord weten ja ouders er wal van Hoe komt het dat je niemand b je hebt Thérèae keek mij met hare foDkeleode oogen aan wien Haar hoofd in den nek zoodat hare Vratlen om aoai been galfden eo maakte eeae ongeduldige beweging met de hand Ga maar meet leide tij en snelde ons nudadol k voorait naar bet apsl waaruit ons reeds een aebel trompetgescbetter teg nklonk Wy namen plaatskaartjes en keken in gespannen Verwachting naar de flikkerende Umpen de versobotene vlaggen en da verkleurde wapenschilden die aan de houten palen welke dan met tand butroolden oireos omgaven vastgemaakt waren EeaakUpa deed tioh een aohetterende faofkre hoo In luide byvalsbetuigingen gaf tij aan haar gevoel luobt tij bootste met hare voeten onder do bank ieflereo sprong der rijders en rydstera na Er waren reeda verschillende stcrko toereti gedaan toen ds opening in de balustrade opnieuw openging en de beid van dan avond die op de aanplalcbiljotten met groote letters ils Signore Luigi vermeld stond den cirooa binacaread Hy aa in een zwart gewaad met goud versierd gedost en op tyne muts prijkte eene roode voer Op eeo ongoiadeld paard roed hij door den circus lerwyl daverende toejuichingen eiken tyner atonte on bevallige sprongen en toeren begroetten Men fluisterde achter oua dat de mooiste rijdster van den troep de eebtgeuoote van Sigoore I uigi ten gevolge van een val van baar paard tiek te t ed lag Ik hield geen oog van den stoutmoedigen ruiter af en hoa tenger ik hem aankeek des te bekender kwam i JD gezicht mij voor Kensklapa bemerkte ik toen hg ons op het suuivaode paard langtaam voor bqreed dat bom eene rilUng over de leden ging Terstond daarop werd zijn gelaat met een koortsach I tigen gloed overtogen en schoten zgne oogen vlammen Nu gaven de trompettse bet sein tot bet einde der vooratelting waarop by den oirous onder een daverend applaudissemetit uitreed I Toen ik naar Tbérèaa koek zog ik dat zij was I gaan staan Met bare hibdsQ leende sy tegen een Plotseling overleed ie s Hage de hear J W C ten Hove gepans officier van admin 1 kl der Marine Hedenmiddag werd hg in de Berate Wagenatraat door een bloedspawing getroffen en viel dood neder De overledene die 28 Juni 1834 hier Ur stede geboren wai begon in 1849 zgne loopbaan als soheepsklerk en werd in 1879 gepensioneerd Hg nam o a deel aan de Djambiexpedite en werd in 1859 daarvoor eervol vermeld De juwelier Sstis te Parys die het vertrouwen van eene aanzienlgke clientele betat hield Aich sinds gernimen ttjd onledig met het vervalschen van juweelen hem ter reparatie toevertrouwd Soma hield hg ook stnkken geheel achter De bekende mevrouw de Bate een lid der familie Bonopsrte heeft hy op die maaier voor 130 000 fr opgelicht Kene zoster van tis die bg hem inwoonde was medeplichtig Beiden sgn nu achter slot niet zag maar bol engeltje kwam niet evee als sndora vroolgk naar mg toe huppelen Alles waa stil Steven deed de deur die naar de slaapkamer va Mevrouw I eeuwenstein voerde open Deoudedome lag te bed bare iwarte lokken bingen wanordeiyk naast baar neer baar getioht ti er bleek bekoaBierd en varvalien nit Aan het voeteneiode ven bet ledekant zat baar man Waar was Tbértise Ik waagde het niet naar baar te vragen ik vreesde dat tg gestorven was want de oodelui Kheoen tranen geatort te hebben zy verzochten my hun eena omataadig te vertellau wat er op dien avond toen ik met Tht rèse in bet paardenspel wa geweest voorgevallen wu Ik vertelde hun dit tot in de minste bgtonder beden maar werd in mgn verhaal dikwgU gestoord door gejkogde vragon n door uitroepingen en klocbten dio ik niet begreep Ik zeido ook dat de paard ryder in bet twarte gewoed mg zoo bekend voorgekomen waa maar tecb wist ik niet te zeg o op wien hg teoteer geleek Op dit oogenblik vtet mijn blik toevallig op den grgsaard die t enover my zat en daar schoot mij eensklaps eene get aobte door het hoofd ik zog de gelgkenis immers dat waren I deselfda trekken en betcelfde baar die atecbts door I ouderdom een weinig veranderd warea eo met het ioatinct dat aan een kind vaak eigen is reea bierby te geiyker tyd een vermoedeo van dea waren ataat van zaken bg mg op Ik bleef in mgne geaprekken steken ea daar ik 1 nieta meer te vertellen bad vroeg ik Waar is Thërèse Is Theresa Ik bod er dood wtUe I bgvoegen maar dit woord wilde mg niet over de I lippes Wordt 9 r9otfd