Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1895

8 44 4 60 5 84 7 11 7 68 8 33 8 43 8 51 9 57 11 18 4 67 7 69 H 10 04 ff 5 04 8 06 1 10 11 5 11 8 13 m r 10 18 4 08 5 80 5 48 7 80 8 88 8 58 9 03 9 10 10 87 11 30 18 80 1 48 8 50 s in 3 48 4 80 81 6 17 8 06 1 43 1 68 6 87 9 88 f 1 6 f f 6 84 58 V 8 06 I 6 41 18 40 8 18 3 0 8 8 4 08 4 40 5 51 6 47 8 86 l S DXN HIAO G 0 U l A 1 October TUd van Greeniilcli Utrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 Aaigevangeo OODDA KOTTIKDIH 11 16 1 84 8 88 18 88 1 88 18 4 18 66 1 44 8 50 KOTTIRDl M e OUD 61 10 18 11 80 10 80 10 86 10 48 10 11 10 48 18 08 0 06 40 15 7 J6 SODDA DEN B l ki aHage 6 81 7 80 7 48 8 80 88 4 10 1111 8618 15 1 35 8 44 8 58 3 43 4 15 6 17 08 7 58 88 Voorb 5 67 10 17 1 41 6 14 Z Zefw6 11 10 38 1 56 88 5 Z r H 88 10 48 8 0 I 6 39 10 08 Ooada 6 887 60 8 18 66 10 1610 6418 0518 46 8 17 3 14 3 85 4 13 4 43 6 47 60 8 88 10 18 Stopt la BlaiiWÜk KruUweg eo Nootdorp Laidiokendam aa Hakeadorp UTIlEOHTlïOUD Utraelit 7 50 10 11 84 18 50 3 10 8 58 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 10 34 Woerdm 8 11 10 88 11 61 4 16 6 53 88 lO U OaJiiwatar 8 1 10 81 4 84 36 nonda 8 88 8 84 10 44 18 07 1 81 8 48 4 87 6 80 7 0 8 85 8 419 4 11 10 A M S T 11 D A H 60 U O A Amataidaa C at 8 8 10 10 48 8 86 4 10 18 onda 7 81 1 04 in U 18 18 3 3 1 5 80 7 48 Btopptn ta Blaiiwjjk EraUvaf KooMorp Lttdaokaaaam en Ualandorp oudB 7 l 1 85 g 0 87 10 80 10 50 18 1818 83 1 87 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 f S 8 64 5411 Zw M 7 48 8 47 11 08 18 40 4 57 8 01 10 06 I IS f w 7 t 8 58 11 18 1S 4 5 08 8 18 10 16 Voorli 8 07 D 08 11 87 1 01 6 80 8 88 10 87 HaK 1 18 18 8 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 05 4 17 6 86 5 67 7 44 8 81 Si 10 88 11 48 OOI DA UTkICHT 06 10 19 10 57 18 48 8 80 11 14 S 87 1I J8 S 45 9 8710 51 11 48 1 80 8 08 8 17 4 16 4 47 6 67 6 88 8 81 10 18 7 10 10 8 8 84 5 05 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 8 6 85 t 04 t 6 O U U A A M3TERD1M 10 01 10 67 18 10 S ai 4 4J 8 68 10 16 11 06 1 1 18 4 88 6 8 48 11 80 Stopt t Nootdorp Laidicheodam en BleiiiriJlE Kraiaveg an Hatudorp By een herigen itorm die op de Brit cfae kuit vubroamelgk in bet Kanaal van Bristol heeft gewoed zgn 19 bouten en zeilschf peD en 27 kleinere vaartnigen vergnan Dertien pMonen verloren daarby faet leven Op de knst van Deronibire en SomemtiiTee wrak heut aangespoeld Een staartje van het krankzinnigen proces te Akeu Tormt de terecbtfltelÜDg van de Alexianer broeders Beinrirh en IrenÜDiis wegens meineed in den loop van bet procesMeltage Broeder Heinrich was voorheen kleermaker da andere iabrieksarbaider Eerstgenoemde heet Jozef Scbopen en ia geboortig uit Asten N Brabant Uit Wageningen scbrgft men Thans ia aan bgna alle steenfabrieken aan den Kgn en de Waal de campagne geëindigd De campagpe begon ii April en werd op de meeste fabrieken tot in bat laatst van September voortgezet echter nu en dtn wanneer de regen bet werken belette met eenig oponthond Niettegenstaande er vele millioeoen steenen z jn gemaakt ie de voorraad aan de fabrieken gering en wegens de vele vraag zyn do prgzen aanmerkelijk booger De prijzen der Waalsteenen ecbeepsboorü aan de fabrieken zyn thans ongeveer voor klinkers f 13 faardgrauw f 12 miskl boerengr f 11 best rood f lU alles per 1000 stnks Wegens den lagen waterstand knnuen de schepen maar weinig laden de verzending w erd dientengevolge de laatste weken zeer bemoeilykt Vier of vgf weken geleden werden in Moikon Tgf personen in hechtenis genomen drie mannen en twee vrouwen volgens het loopen I gerucht wegsns een nihilistische samenzwering men had dan ook bg hen na een zori vuldig onderzoek dynamiet n verboden geschriften gevonden Weldra kwam er nog meer aan het licht de heer Berdjaielf chef der politie te Moskou had een volledig complot ontdekt tegen het leven van keizer Nicolaas en zond daarover een uitvoerig bericht aan den Czaar Deia ontbood Berdjaieff die iu een geheim onderhoud van een uur deu Czaar hetgeheelo complot tot in de kleinste bijzonderheden niteenzette Het gevolg van dit onderbond was dat den politiechef te Moskoo de Vladimirorde werd verleend en eene gratificatie van 10 000 roebels werd toegestaan uit des keizers eigen kas Overgelukkig ging de nauwgezette politie beambte naar Moskou terng met bat zalige bewnstzgn zgn vorst uit een groot gevnar te hebben gered Zoo vertelde by althans Maar spoedig daarna vertrok een laag geplaatst ambtenaar by de politie evenpens uit Moskou naar St Petersborg en verzocht gene raal Tacberewin het hoofd der Ruaaische politie om een onderhond en maakte een net van leugens openbaar dat men zich nanwelyks denken kan Het grootste complot tegen bet leven des czaren dat de heer Berdjaieff aan het licht had gebracht had slechts in het brein van dezen bestaan Hy bad op gemakkeiyke wyze aan eer en geld willen komen en daarom eenige porsonen omgekocht om te dienen ala nihilisten onder belofte dat ze zoo apoedig mogelgk uit hunne vaorloopige hechtenis zouden worden ontslagen of dat hou gelegenheid zou Tïordeo gegeven te ontvluchten Generaal ïacberenin deed onmiddellyk verslag aao keizer Nicolaas deze heeft en streng onderzoek bevolen lierdjaiefT is gevangen Men ziet met spanning den uitslag dezer zaak te gemoet die echter tamel k geheim wordt gebonden 8 8 47 1 54 0 01 10 6 57 6 08 8 16 6 14 6 80 7 88 7 88 7 80 7 48 7 Bt louda Moordrecht Nioutrerkerk CtpaU Rotterdam 7 BottonUm Onpolla I IO Hi w rk tk 5 1 ümrdrwbt 9wh S Si 7 46 Ooad 5 86 8 87 7 66 8 0 8 81 Oud 6 50 64 Woardot 6 6 7 08 8 18 Ulrmhl 6 18 f 8 88 8 41 f f Naar Amiterdam 8 81 86 Oouda llia t r lai i O dl 8 87 8 14 In de Limb Koerier c doet de heer P Frère nog eenige nadere mededeelingen iu de raadselachtige gewerenzaak vooral iisar aanleiding van de geruchton als zou hot syndicnat door onjuiste technische mededealingfln zyn misleid en bet syndicaat en de Naderlandscbe Regeering daarvan byna de dupe geworden zyn indien niet een bekwaam en eerlyk deskundige te juister tgd het tot stand komen der onderneming bad belet De heer Frère zegt dat dia deskundige vermoedetyk niemand anders is dan de gep officier der Marine die als directeur der op te richten wapenfnbriek zou optreden Hy betoogt evenwel dat deze officier zicbzelven een brevet jia onbevoegdheid heeft uitgereikt Voorts genft de heer Frère het volgende versl van zgn bezo k aan den leider van bet pyndicaat By mgo bezoek aan den leider van het syndicaat ik ben by het afleggen mgner bezoeken te Amsterdam zoo fborzichtig geweest een getuige mede te nemen v o ik dien leider 0f de eisch ran den minister dat meer dan 100 geweren daags moeten geleverd worden alleen oorzaak was van het afspringen der onderhandelingen c Weder was het autwoord bopettigend Van een afken rings rapport ajweer geen woord Toen bracht ik dien persoon onder het oog dat hy mg bekend was dat de minister van Oorlog ten slotte toegegeven bad en met 100 geweren dai s genoegen wilde nemen Zelfs heeft Z Exc er bygevoegd Zeg mij dan maar wanneer da laatate geweren zullen worden opgeleverd Ër is dus vervolgde ik thans redeo om op het aanbod terug te komen ala dil tenminste het eenige bezwaar was c Het ntwoord luidde woordelyk Dat vard ik Nog voor geen 100 000 gulden Eens ingetrokken blyft ingetrokken Toen zeide ik dat ik mg dan niet hy de zaak neerleggen kon Daarop hernam de leider Ga nn nog eens zitten mgnhaer Frére wg maken nog geweren samen maar niet deze Sic Er moeten im merti nog meer geweren worden gemaakt Welk een genotvol uitzicht voor rag Ik ben daarop vertrokken nadat bedoelde persoon mg nog bad toegevoegd Bnitendien ga ik niet in eene zaak waarin ik bet gebeele oprichtingskapiiaal niet ineens kan afichrgven Wel wat laat bedacht Waarom znlks niet medegedeeld op een der vergaderingen Behalve de oprichtings kosten die geheel afgeschreven werden schoot er nog wel een aardig sommetje bovendien over Eindelijk vermaant de heer Frère wat voorlichter te zgn met de pogingen om den minister van Oorlog op zyne zyde te krggen door de loorstelUng alsof ook ZExc er leelyk iugeloopen zon zyn Daaromtrent zegt Hg Want de min ster zon vreemd opkyken indien hg eens zekeren brief onder de oogen kreeg waarin in alles behnive voor ZExo vleiende termen de geheels schuld van het mislukken dezer zaak op den minister geschoven wordt sAanvankelyk was hel myn voornemen dexs zaak te laten maten Maar toen te Maastricht de geruchten begonnen veld te winnen dat de geweren naar Oostenrgk gingen toen zelfs mjjn nasm ei die van andere te goeder naam bekend staande personen genoemd werden ftls hebbende hieraan medegedaan toen heb ik gesproken Die verdenking wil en mag ik niet op mg laten rusten De volgende circuliere is verspreid die wy gaarne in onze conrant eene plaats willen verleenen PRINS liËNDRIK STIGHTING voor bchoertige oude Zeelieden 10 17 10 7 47 6 8 18 Landgenooten Nauw bevft de inwyding van ons nieuw gebonw plaatt gehad of gij vindt ons weer op uwen weg met den oedelnap in de band zooals wy bet overigens reeds dsdelyk eankobdigden by het betrekken van de nieuwe woning 10 64 18 0 11 01 11 08 11 16 11 84 18 88 8 86 40 Immwi t waa niet slechts eene Torhniiing geboden door hygiënische behoeften en eischen bet was tx venal eene oitbreiding De 110 verpleegden in hut oode gebonw zyn tot 165 geklommen en nogdagelykskomeu nieuwe aanvragen naait die vao deoadekandidatenlyst waaraan nog geen gevolg kan worden gegeven Er is plaats voor 200 personen Moesten wy vroeger weigeren omdat de ruimt het opnemen niet toeliet ttiansxouden wi moeten weigeren omdat ons de middelen ontbreken om allen het noodige te geven Het zgn telkens nieuwe groote behoetfen dm ontstaan en die bevredigd moeten worden wit de Instelling haar verleden getrouw blyven en deu verpleegden geven met zsinigfaeid en overleg maar beboorlyk wat bun toekomt Gy weet dat de gelden voor den bouw bestemd ons grootendeela langs boifefngewonen weg zijn verstrekt Maar wij mogen de ons door legaten toegekomen gelden overeenkomstig ds op ons rustende verplichting op de Groothoeken der Nationale Schuld ingeechreren niet aanspreken voor dagelyksche behoeften De R nten alleen belaas steeds verminderend mogen daartue verstandig en voorzichtig beheerd worden besteed Gg bogrypt overigens wat er noodig is en zal bleven om 200 personen op behoorlijke wijze te voeden te kleeden en te verzorgen terwyl de kosten van administratie zoo laag mogelyk gebonden toch ook moeten worden voldaan Helpt ons Landgenooten het liefdewerk voltooien met ow medewerking en onder uw goedkeuring aangevangen Consequentie in het goede is het hoogste dat wy menschen bereiken kunnen en eene heerlijke tegenstelling met alles wat om ons verbleekt verwelkt en vergaat Het is de weerschgu van Gods onveranderlyke liefde op asrdscbe toestanden overgebracht Weest dos consequent in uw steun aan de Stichting wy vragen bet U in naam van bendieeeu arbeidzaam leven achter rieh hebben die de zeeën hebben beplftegd weer eu wind hebben doorstaan de vaderlandsche kleuren hoog hebben gehouden eenmaal de dragers waren van den ouden roem en de nationale geestkracht die thans arm zjjn terneergebogen door den leeftyd maar wier nog glinsterend oog spreekt van uw menschenliflfde hulp en at un Laat van de Prins Hendrik Stichting dank zy U gezegd worden e zorgt voor honderden I Ze leeft door duizenden I Ze is het aprekend bewys van de eenheid van het Nederlandsche volk in da beoefening van beredeneerde weldadigheid Regenten der Prins Hendrik Stichting A C Weitheim G W A van Laer August M J Hendrichs Secretaris W G Wendelssr Penningmeester G C van Veen J H van Ëegben J E Hugsing alten te Amsterdam H H P de Wit te Rotterdam Jonkhr A R Schunrbeque Boeye te s Gravenhage Dr Th A Qnanjer te Utrecht en Mr G Wttwaal te Arnhem G E A van Hall Directeur Egmond aan Zee October 1895 Een correspondent van de Novoya Vremya heeft een zeer merkwaardig onderhoud gehad met den Paus en deelt daaromtrent bet volgende mede De Heilige Vader sprak het eerst over de samensmelting der kerken Er ia geen wezenlyk onderscheid en de katholieke kerk verlangt niet de heersobappy in den vorm die haar dikwyls wordt toegeschreven verklaarde Z H De geestsiykbeid moet nationaal zyn De kerkvorst con tateerde dat de katholieke kerk steeds meer invloed krggt De groote quaestie van den wereldvrede kwam daarop aan de beurt Tegenwoordig hebben wggeen waren vredec luidde s Pausen uitspraak Alles ruat op de btijonetten Daarom zyn alle rgken gewapende legerplaatsen gelgk De gaeat knnaten wetenschappen en ngverheid kunnen zieh niet ontwikkelen Hoe geheel anders aal het zyn wanneer bet tgdperk van den waren vrede cal zyn aangebroken wanneer het geschut de geweren we sworpen en internationale qoaasties door vrge beraadslaging van da Earopeearhe naogendheden en den pans beslecbt worden Ook werd uog over de Polen en bet socialisme geiproken Dit laatste meende Z H zou verdwynen of gewijzigd worden door gmoter yveren der kerk De sociaal democratie en bet nihilisme bestempelde de Pans als antisociale verschynseleo De correspondent vroeg verlof om het onderhond te mogen pnbliceeren Terwgl ik met u Fprak c antwoordde op dit versoek Leo Xni wenscbte ik wet al nwe landslieden te spreken De Paus gaf den journalist zgnen z en en nam van hem afscheid Te Leiden ontstond tnsschan twee personen rnxie over een handwagen dien een banner in bezit had en de ander als zyn verhnttrd eigendom reclameerde De twist waarin zich de zonen van beide mannen mengden liep nit op eene Teohtparty waaraan de politie een einde maakte door hen naar de wacht te geleiden en het betwiste voorwerp in beslag te nemen Bg baar onderzoek bleek dat de bezitter van den wagen dezon even te voren bad gekocht van een hem onbekenden man die twee widens hg zich had en welke koop gesloten werd in eene herberg te Zoeterwonde in t en woord igbeïd van den gemeentevöldwachter die daar toevallig binnenkwam Een lioidsrb politieagent met het onderzoek belast volgde bet spoor van den verkooper tot aan Voorschoten waar hem bleek dat dezen zich met deo tweeden vagen per spoor naar Rotterdam had begeven Er werd naar de politie aldaar getelegrapbeerd met het gevolg dat de man hg aankomst Aangehouden en naar het politiebsreel overgebracht werd De Leidscbe politieagent b f zich toen per trein naar Rotterdam nam aldaar den man over om hem voor den commissaris van politie te Leiden te brengen J opgemaakt procesverbail en bekentenis vail den aangehoudene is by naar s Gravenhage overgebracht waar hy ter beschikking van den offieier van justitie gesteld Hoewel bjj znlks ontkent ligt het voor de band dat ook de tweede wagen door hem gehuurd ia met het doel ook dezen van den hand te doen Woensdag zon te Bocholt de begrafenis plaats hebhon van H Banhaus die by het smokkelen van een paar koeien Zondagnacht door een Praiaisohen ambtenaar doodgeschoten werd De begrafenis heeft echter niet plaats gehad naar op laat der justitie te i Monster eene operatie van het Igk zal plaats hebben aangezien de dokter die de lykschonwing had gedaan beweert dat B na het schot nog minstens 2 uur geleefd heeft waarvan de betrokken ambtenaar zich had moeten overtuigen opdat als de man werkelgk oog leefde de noodige maatregelen badden kunnen genomen worden Op een adres betreffende de ongeregelde uitbetaling van de traktementen der openbare onderwgzers in vele Limbnrgscbe gemeenten is door het hoofdbestunr van bet Ned Ond Genootschap van den minister van Binnenlandsobe Zaken ten antwoord ontvangen Dat reeds voor de tnsschenkooHt van deRegeering en van het Provinciaal besionr deachterstand op de bedoelde jaarwedden is ingebaald en al het mogelyke wordt gedaan om in de toekomst de geregelde uitbetaling dier jaarwedden te verzekeren c 46 ll U 7 4 i 8 4 De bemiddeling van mr Gigh in de laak der diamantwerkers heeft tot geen reoltaat geleid de toestand is weder als voor Woensdag Nog ontving de heer v G van de cVer MDigiging TU dUmunt alijparijen de medadealing dat de bemiddelingaTooratellen door hau niet waren ungenomao Oe beer t G gaf ran dit achrgven ketiDia Min het hoofd M3inité en aond tevena aan bofengenoemde rereaniging een brief waarin bg eene toeüohting ran bezwaren rerlooht Wanneer gjj loo achraefhg werkelgk eraatig en esrlgk tot een bevredigende oploaaing door mgne tnaachenkoncst wengcht te komen dan behoort gg mg te geren eane siteenzetting der baiwaren en mseilgkbeden welke in nwe argaderiog zgn gerezen Eerst dan zal ik in ataat agn pogingen in t werk ta stellen om die bezwaren ta overwinnen Van het hoofdcomité ontving de heer v G daarop de mededeeliog dat het da handalwgxa der fabriekseigenaren betreort doch de veraeniging dier heeren alsnog in de gelegenheid wil atellen de font goed te maken door barerzgds voor de werklieden aaonemelijke voorwaarden in te zenden aiterlgk Zaterdag a a Onder die aannemelgke voorwaarden wordt verstaan dat ten minste aan het beginsel van bondsfabrieken wordt toegegeven Mochten op dat uur geen voorstelten ingekomen zgn dan zal het boofdcomité de ondarbandelingen voorgoed als afgebroken beMshonwen De 3 October vereenigingc te Leiden had voor gister nevens de gebrnikelgke oitleeling en andere feestelgkhedeo weder niets anders dan anders bedacht nl een uitatsllingswedstrgd voor de winkeliers en een optocht van vereenigingen met banieren Het laatste misinkte vrgwet door dan stortregen Maar aan de oitstallingen was zeer veel zorg en door sommigen zelfs smaak en Ulant besteed De vereeoiging herdacht baar tienjarig bestaan ingezetenen boden haar bg deze gelegenheid een prachtig vaandel aan vervaardigd door den heer Knuyver naar eene teekening van den horaldicns 0 W H Verster Het vsandel ia van rood laken met gooden franje enz f Naar wg vernemen bamst bet regeeringsontwerp betreffende Kamers van Arbeid in hoofdzaak op de volgende beginselen lo Waar de behoefte daaraan gebleken is kan bg Kon Besinit voor één of meer gemeenten een Kamer van Arbeid worden opgericht 2o De iCamer van Arbeid heeft tan doel a Belangen van patroons en werklieden te bevorderen door het verzamelen van iolichtttfgsn over arbeidszaken b Aan rgk provincie en gemeenten over belangen van arbeid van adviea te dienen o Eindelijk het voorkomen en beëindigen van geschillen en het bevorderen van uitspraak tnasohen partgeo die zg niet heeft kunnen Tanoenen Leden kannen zgn Nederlanders mannen of vrouwen tevens ingezetenen 30 jtren ond an gedurende eenigen tgd werksaam als patraons of werklieden Kiezers zgn mannen of vrouwen ingezetenen Nederlanders 25 jaar oud en gedurende zekeren tgd werkzaam in het bedrgf dat zg vertegenwoordigen De ter beëindiging van geschillen te beBoaraen Verzoeningsraad bestaat nit een gelgk getal van patroons en werklieden De werking is geheel facultatief De Verzoeningsrnad deelt aan parlgsn achriftelgk advies mede De zittingen worden met gesloten deuren gebonden Sen doofstom knaapje nit Hardingsveld dat niet veel goeds voor de toekomst beloofde het waa o a een der hoofdacbuidigen aan den brand dezen zomer tengevolge van t spelen met lacifers oitgebroken zat met goedvinden der ouders in het doofstommeninatitnnt te Groningen worden opgenomen en wel voor rekening van H M de KoninginRegentes Hat bestnnr ran het Hoogheemraadschap van Delfland heeft giateran ochtend de werken ter verdediging van bat strand in oogensohonw genomen Man rekent dat da manr deze maand gereed komt Ook de voltooiing der hoofden is reeds vergevorderd maar hangt veel af van het weder Bnlteslandsch Overzicbt Te Parga ziet men mat verlangen nit naar hattelflgnm waarin generaal Ducheane meldt dathgAntananarirob eft bereikt Tot dniver ia nog niirta verder nit Hagniya rernomen InaidddeU honden de Parjjache bladen zieh betig mat het baioak van prina Lobanoff den Knaaiaohen ministar fan bnitenlandsche zakep Naar nen wast biackt prins Lobanoff preaidaat Fanra te Foataineblean aan beaoek en ward hem door don preaident bat grootkrois van het Lsgioen van Sar verleend Da alotson dtiar beschoawingsn ia nstau Igk dat drini Lobaorff s bezoek weer een bewga is voor de goede betrekkingen welke tasachen Frankrjjk au Rusland beslaan Daaraan valt dan ook diat Ie twgfelen Wellicht sslde viiendsohap tusschen Frankrgk en Rusland weldra weer bigken zoodra de politieke toestrad in Oost Azie en Oost Europa weer op den voorgrond treedt In zoverre zgn wjj onze naburen aan de overzgde van het kanaal c in politieken zin vooruit dat wg onzen strgd over het subsidiSeren van bgzondere scholen voor de eerste tgdeo ten minste achter deu rug hebben en dat men ginds zich eerst opmaakt voor een dergelgken kamp Het geldt hier niet in beginsel tan al of niet kubsidieeren maar van een verbooging van bgdragen uit de staatskas ten behoeve van bgzoodera scholen een meer evenredige verdeeÜDg bg de toe te kennen snbsidiea D i regeering heeft een wetsontwerp in dien geest toegezegd Minister Batfour beeft verklaard dat zulk eene regeling in voorbereiding is en DU leeft men lo afwachting van de dingen die komen zullen Intuaschen rast men zich ondershands tot deu strgd uit De aartsbisschop van Weatminiiter kardinaal Vaughan heeft een schrgven openbaar gemaakt waarin hg de gelgkatolling van nentraleen secte scholen bepleit t Is onrechtvaardig zegt de kardinaal dat de staat bij de invoering van leerplcht voor eeo deel der bevolking kosteloos onderwjis geeft te bestrgden nit de staatskas terwgl de Itoaten van het onderwga aan de bgzondere scholen gegeven geheel ten laste komen van rrgwillige particuliere bgdragen van enkelen Hoe die verdeeliog van bgdragen moet zijn wil de prelaat niet aangeven manr hg hoopt dat voldaan zal worden aan het billgko verzoek van de uceerderbeid der bevolking die hunne kinderen een godsdienstige opvoeding wit geven De iTimesc die dit schrgven van den Kardinaal openbaar maakte toekende hierbg aan dat wellicht het aantal kinderen dat onderwga ontvangt een muatslkf kan zjja voor de ann die school te verteenen lijjdrage De berichten uit Konstantinopel maken een ernstigeU indrnk Reeds voorlang zegt de Times wisten de vertegenwoordigers der mogendtjeden en de Turksohe overheidspersonen dat de Armeniërs voornemens waren een demonstratie te honden en een smeekschrift aan hed paleis van den Saltan af te geven Doch er werden gesn maatregelen genomen om dit voornemen tegen te gaan Slechts op den laatsten dag werd den patriarch verzocht al het mogalgke te doen ten einde de betooging te beletten Toen was het te laat De patriarch koh alleen de uitvoering een dag verschuiven en in zgn oospraak de kerkgangers opwekheb tot voorzichtigheid en eerbied voor de wetten en bet gezag Dat de Armeniërs gewapend waren behoeft geen verwondering te baren Dat is een gewoonte die door geen wetten verboden wordt In de verwarring die op den aanval volgde hebben zg van die wapenen gebruik gemaakt SorvetBey de adjudant van den minister van politie werd in hot gevecht gewond De Times maakt verder melding van den fanatieken geest die onder de Mohammedanen is op te merken en die noodlottige gevolgen kan hebben Het blad hoopt echter dat de sollan nu eindelgk de gevaren van zgu aarzelende staatkunde zal gaan inzien Geheel anders oordeelt de Standard Dit blad geeft de sohnld van het gebeurde geheel aan do Armeniërs wier optreden te minder verontschuldiging verdient daar de pogingen van de Engelsche regeering te hunnen gunste reeds begonnen vruchten te dragen Wel is waar heelt de aarzeleude houding der Porte er veel toe b gedragen de reaullateu der onderhandelingen te vertragen maar ala de Armeniërs een beet e meer geduld hadden getoond dan zon de Su tan genoodzaakt zgn geweest de hervorming in te voeren waarop lord Salisbury reeds zoo lang heeft aangedrongen De Armenische comités hebben een groote fout begaan door van te dichtbg te laten zien op welke wg zg een groot bloedbad onder do Christenei weten aan te richten zegt de Standard Hat is niet de vraag of de Turksche politie en de gewapende fta s bnitensporigbeden hebben begaan bg het onderdrukken van het tumult doch wel of de bedoeling bg de Armeniërs heeft voorgezeten dergelgke maatregelen nit te lokken en of de leiders der Armenische beweging van dit voornamen kennis hebban gedragen £ n in dat geval is er Liets meer geschikt om de sympathie te verminderen van ajlen die verlangd hebben dat aan het Armenische volk gerechtigheid zoo geschieden Door voorvallen als deze is de moeilgkheid om de Armenische qnaestie op te lossen werkelgk toegenomen Ue Engelsche regeering kan optreden voor mishandelde Christenen niet voor de Torksche onderdanen die de wet geschonden hebben Ds Vosa Ztg kieat tegenover deze pogingen om de Armeniërs aansprakelgk te atellen voor het gebeurde zonder aarzelen de partg der Christenen Zg hebben niets gedaan zegt faet blad wat in strgd is met de wet zjj hebban den giootrizier een smeekschrift willen overhandigen wat ieder Turksch onderdaan toegestaan is De Porie is alleen schuld aan den toestand Zg heeft ds verplichtingen die het tractaat van Berign haar oplegde oiet vervnld zg beeft gewelddadigheid op gewelddadigheid gestapeld iedere verbetering tegengehouden en zich weerspannig getoond tegenover den druk der mogendheden Thans komen de resultaten aan den dag do Vo s Ztg vrtest dat er nog ernstig ej gevolgen te wachten zgu In alle hoeken van bet Torksche rgk zullen opstanden uitbreken als de mogendheden niet krachtig en nnverwyid de Porte dwingen tot toegeven Turkge ataat vooreen crisis ala in 1875 7B De opstanden in Bosnië ee Herzegowina werden gevolgd door de opstanden tn S rvië en Montenegro e groote oDrIoii tnswhen Rusland en Tnrkge was hiervan bet tesluit Tweo snltans warden van den troon der Osmaniden gestooten de Russen stonden eindelgk voor de poorten van Stamboel Toen redde hat optreden der mogendheden bet Tnrksche Ugk van den ondergang liet is niet wasrschgnlijk dat thans zalk een halp zou kunnen gevonden worden Opnieuw ONTVANGEN Overhemden Fronts Boorden en Alancbetten A van OS Ai OOUDA lCl v B 73 7 i liO IilA Boiirs van Anislenlam 4 OCTOBKR Vor kr alotkoers 4 i 961 86 85 4 84 84V 84V S7 i I 87 64 I 64 97 9 V 96 104 6 4l 89 86 7 114 43 100 48 670 645 011 87 loof 08 us v 84 101 100 149 98V 3 HOI 98 196 168 10 5 l nn 99 63 81 103 101 101 105 144 116 16 m 10 inV 106V 4 66 15 888 196 108 108 108 laiv 139 log 48 116 Nl D u lHn Oerl Ned W 8 1 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoMlAK Obl Goudl 1881 88 4 iTiuz iDaohrgving 1882 81 S OoSTEMB Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 POHTUQAL O ilig met coupon 11 dito ticket 3 ailsUMu Ubl Binnenl 1894 4 dllo Osoona 1880 4 dito hüHoths 188 4 dito bij Hope 1899 911 4 dito In i oud leen 1883 f dito dito dito 1884 B Spasjz Perpot aohuld 1881 4 TcalllJ Jepr Conv leen 1890 4 iec leeoing serie D Geo teoninK serie C ZimiAra Hsp v obl 1892 B Ueiioo Obl Buit 9oh 1890 6 VsKlzniu Obl 4 onbsp 1881 58 85 Mszw L G Pr Lien oert 6 tJzD Holl IJ Spoorw Mij aand Mij tot Kipl V SI Spw and Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito ditolStl dito 5 tALll Spoorwl 1887 8 A llobl 3 Znid lt l 8pwmg A H ob1 3 PoLZK Warschau Weenen nsnd 4 RlJSL Or Kuss Spw Mij obl 4 Bsltisohe dito und Fastows dito aand 5 Iwang üombr dito aand 5 K r k Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 16 89 1 AllsaiIA Oont Pac Sp Mij obl 6 Ohie k North W pr C v aand ditoditoWin at Peler obl 7 Denver k Sio Gr Spm oort v a lllinoU Central obl in goud 4 Loui v k N hvil1eCert v aand Uezico N Spw Mij lehyp o 6 Hlss Kaniaa v 4 pet pref aand N TorkOntoriokWo t ind dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Odif Ie hyp in goud 5 St Paal Minn kMsnil obl 7 Cn Pso Hoofdlijn oblig 6 dilo dito Lino Col Ie hyp O 6 Casada Csn South Cen v and Vin C Ballw fc Nsv lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand ïotlerd TramwegMaats and Hl Stad Amslordam and 3 Stad Roltordam aand 8 BiLOia Stad AnlverpenlS87 8 Stad BruBsel 1886 8Vs HoKO Thaiai Segullr Oosollacb 4 OOSISSR Stasisleoning 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sfaius Sud Madrid 3 1868 Nsu Var Bos Hyp Spobl eert 34 9 Staats loteriJ 5 ICIsase Tr9kk ng v n Zaterdag 5 October 1895 No 75 ƒ 1000 en Premie 30000 No 17617 Premi 3000 PrijsMi vin 70 170 8686 4174 6793 11173 18075 14588 1710 858 8970 4 84 8083 1139 18799 16130 17488 1371 3666 6480 10187 11677 13564 16710 17718 1909 3988 BurgarlUkan Stand OKBORKN i Ooi Wgnanda Mathilda ouders U Prang ep W Hanrich Wilhelmina Pie smelta ouders A Smit en P de Boog 3 Jobabua ooders D de Joog en I Verhoef Johaana Maria ooders J Wiezer en G C de Knegt Abraham ouders M Both en A van Triet 4 Henri Tennis Frangois oi dera A J E A Bugle an C van Pooter OVERLEDEN k Oct C da Vroedt 17 j ONDERTROIIWJD 4 Oct I van Ooaten 67 j en L de Fsnkrgker 62 j P H Ftamman 23 j e i A G Verweg 22 J van deu Witenboer 46 j en C de Bruijn 48 j ADVER TENTICN Hijnland s Bundorgeld Ingelanden worden herinnerd dat op 1 October 1H9S zal verschgnen de laattte termijn van het Hljnlantl Bundergeld over IS9S eii tevens verzocht om ter voorkoming van kosten bet nog verschuldigde aitoedig te voldoen ten kantore van den ondergeteekendo of bg zgne gemachtigden diadaartoe ter bestemde plaatsen zullen zitting houden VEttSTEB VA WULVERHÜRST Rentmeester van Rgnland OPENBARE YERKOOPING te ClOUDA ten oTorstafti van deu NoUrii G C FOHTUIJN DROOGLKEVEtt op DIMSDAG 8 OiJTOBKR 1895 dea morgens te 10 aren lóór en in bet Hnii Wyk E No 51 aan de l leiweg ran J ieu we ei i gebr uikte RIJTIIGEN als 3 Tilbury waarvan 2 nieuwe 2 Tantwagens waarvan 1 nieuwe een Landauer eene Yigelante eene Coupé 4 onafgewerkte Kgtuigen als een ümnibuibreack een Kaaabroaok en 2 Dog carta voorts Wielen Rgtuiglautaarns Wagenmakenibout Gereedschappen en t geen erder ten verkoop zal worden aangeboden Da s te voren van 10 tot 4 uren te aien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris W l Cl per stuk hu LOÏÏIS BISSCHOP BW SiTaren Dubbele Buurt i ut fin Bois f 3L 0 aUt D oooHAo wm Bon vu ae l irt Aaoanw wort a l a in Mttf e uur Inkanl voonln vu h t lt t vmo Dy P r TAK BAKU BOOB Pro llMCh f 180 Oluialtns viriutlsl u M i P H J V WANKUM firma Wed P J MELKBBT Oostbavsii B 144 Gouda