Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1895

No 678S Dinsdag 8 October 1805 348te Jaargang 9 MARKT A 62 DE MARKT A 62 OPGEUICHT 1HH4 0 TVA E Ken nachtlg ütlleclh n n Fruisfhe en Eiis lscli uvaiUé Sloffen v M r Demi Saisoiis llcrfslCostumes m Paiilaloiis waarvan in den kortst mogelijken tijd onder leiding van een bekwaam Coupeur O OBIDBISElïT OX 3 s £ A ft T grelQ ercL woxd en ► Coupp en quaülcil ra ideerend BILLIJKE PRIJZEN SOLIEDE AFWERKING NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uit7 ondering van Zon en Feestdagen l De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wed A PI IV O Stoomboot Reederij N i S iJS8EL STOOMBOOT HESERVE Wiiiterdienst van af Maandag 7 Oct 06 Van GOUUA MAANDA DINSDAG 12 2 4 DONDERDAG 11 2 3 WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG 12 3 KOTTBHItAUl MAANDAG DINSDAG 7 ll l2 DONDERDAG 6 12 WOENSDAG VKIJDAÖ ZATERDAG 77 12 DE DIRECTIE Beleefd aanbeveleiid a I OOTE i aiaars dpruimiiig hij C ebr im RAADT van ai 1 OCTOIiElitw oveiigcMJagcn der week De nog voorliaiideii zijnde MFATliKLSrOFFEN worden lol hitilimgewonc lage prijzen gmolecrd I REKKi G 10 October 1895 Ilollandsche llaalschappij van Landbouw VERLOTIJSG van PAARiiEJS en aanverwante Artikelen Prijs per Lot I H l oten voor f 10 A BEINKMAN ZH J JNGE TlKXUKirKO DdO ctoriawater ui f de metoria ron te Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank VanheïKoninklykef uis derXederlanden Bericht van Inzet EENIBIEPOTVAHTEEB Heil wordt verioclit op t MKRK t letten UIT HUT MiOJIIJN VA 1 ll VR S V AAY ZONFA QOKINCHEM l IMXVEi ter grootte ra i tO U M f 5300 4800 3Ö00 4300 3200 810 3800 Pfrceel 1 op slechts 2 8 4 5 a 7 De erhooging atslag oombinatiën en deflnitieve toewjiling bla en bepaald op DONDEKDAG 10 OCTOUEH 1895 s morgens ten elf uto in het Hch kbo d te Umda wordende inmiddels ten Kantore van ondergeteekende verhoogingen op de perceelen aangenomen op eiken werkdag voor dien van Afslag tegen genot eener premie van tien ten honderd Wad 3 October 1895 Not M I MOLENAAR Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ut wM n tm hali en een Ntd om met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoaring van geeerde orders aanbevelende J BBEËBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste HaagscheBeschnit f SCHIEDAMMEH GEIfEVEE Merkt Varkrü b r bg i M PEKTER8 Jz N H Ala Itowijs vBD ealitlieiil i q p cachet en kurk ttootli irwjr SCHIEDAM lion 11 Ion imam il r Firrni i TOlr iV viui A UaiKUllAK i iwk bnnl 14 p HOPPE BERICHT VAN INZET De Bouwmanswoning en ANDKULFEN TK udtM kcrk aan den l lss l gro t 37 HKCTABEN 69 AKEN Ü7 UEN IIAIIKN staan in bod als volgt No 1 ƒ 5000 No 7 4000 2 1800 8 3100 3 9000 9 3000 4 9100 10 1200 5 9200 11 1100 6 4300 12 1225 alzoo te zamen 52625 De atslag en combinatie der perceelen heeft plaats op Moenulag 9 October ISltS des morgens te el uren in het Koffiehuis van A UROERE te Ouderkerk aan den IJesel ii VINTtEL C Tot dien dag worden verhoogingen aangenomen tegen genot van 10 der verhoogsom en alle inlichtingpn gegeven ton Kanloren van de Notarissen S C FÜRÏUIJN DROOGLEEVER te flouda en H van MEERLANT te utrecht Ageninnr by de Firma Wed BOSMAN te Gouda sv i rioi 3 8 ïjij 3p fiq Jesq Sfu iaA spaap afiz g aOMOl suaSuo ugj9og Te Huur gevraagd te Gouda tegeu einde November een flinke T7s 01 II O liefst met tVIN Brieven met opgaaf ruimte en bnurprga onder Ictt B Bulppoatkantoor Bergen Noord Holland DANSCURCUS DAMES en HEBREN welke nog weoachen deel te nemen aan een om4erUm0e emretU op VaiJDAG of ZATERDAGAVOND wor dan beleefd veraocht lich voor nadeie byiouderheden tnt onderget ekende te wenden ZATEHDAGS zal een worden geopend tan 6 8 uur namiddagi Aaurang medio October 1395 Hoogachtend H F GOBISSEU MN Blommestein s Iimkt i ooIonucAniudiik de BtSTE jii vulKomen ONSCHAOeLIJK APELDOOftN HOLLAND Vat kMtMMlMMaHtovwOiBt n TtAn M Vit kiiiCMU = AilBr filiifxpiiller koiter Nil iO at Tt Mst l 1 25 d Imül TMikiiilai h I si Awtkatw m bij r ld mditw O I tItiSün Te Gonda bj A WOLFK Matkl A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt 1 Damas en Kiinder 1 1 BOKKEN BLOUSEN 1 1 KOUSEN HANDSCHOENEN 1 1 BOEZELAARS TRICOTS 1 1 ZAKDOEKEN CORSETS 1 1 Parapluies enz en 1 1 Bekende goode kwaliteiten 1 1 LAGE PRIJZEN 1 1 i umi 1 MARKT lae J TANDARTS E CASSÜTO Turfmark t 172 Gowla SPREEKUREN van 10 tot 12 en Tan 1 tot 3 nnr Zondags uitgezonderd met GOUD bekroond J WILII VERGEEa Co te ZUTPHEN 20 Kilo f27 10 Kilo 14 nette Tatelblikken 4 Kilo 6 52 Franco aan hui Bestellingen in te zenden bg den He r C W VËRGEEB TURFMARKT GODD BINNENLAND GOUDA 7 October 1895 Bg bailait aa den Miniiter van FintDCÏëa il tot Scbeepimeter Toor binneaschepeD voor b fc district Qoudac omTattende de iaapectïën Qoada en Alphen benoemd deh kommieiftiifieateur L van Dorp te Gooda Bedankt voor bet beroep bij de Qeref Kerb te Bokkoop door ds Kok te Nijmegaa Beroepen b de Ned Berr Kerk te 6erkenwoude de beer J W B Hoevere cand te i Qravenhaget die voor Scbetlinkbout heeft bedankt Te Capelle a d IJ beeft eene vrouw getracht haren man te vergiftigen door fijn geknipt baar met de boter op zyn brood te meren Vermoedelgk had eq er wel eeui au ge boord dat dit venynige middel oro iemand laaguam te dooden in Indië Boms wordt toepast Maar gelokkig had zy er niet aai gedacht dat men daarvoor tygerhaa moet besigen en de kanstTaardigbeid van den inlaa r ar by noodig beejft om dat dan op de ventadite manier toe te bereiden Zaterdag heeft bet kantongareobt te Bilvermm nitapmak gedaan in de zaken der colporieuri van BooialuÜsche bladen Marcui van Gelder is veroordeeld tot 4 hecbteniieen van één dag ieder isaïk Israël Samion hechtenis vau dagen Adriaans Wildschut tot 4 hechteoiisen van I dag Teder Bg den vloed is Zaterdag nacht de bolpdyk di aan bet strand te SobereniogeD was gelegd ter beveiliging van dtip in aanbonw synden mnur weggeslagen en ds daarachter liggende geel weder gedicht Hierdoor is echter aan het werk omdat bet al zon ver gevorderd is niete beschadigd en het al of niet aanwezig cyn Tan den dyk is ran geen invloed meer De zee wm Zaterdagmidd bg springty weder tot aan den muur genaderd T Nieuwaal gemeente Gameren is Zaterdagnacht ds bebnizing bewoond door O ▼ Tail geheel afgebrand De bewoners die reeds lang ie bed lagen hebben zich met veet moeite door het Terbrakeo van een glasraam kvnuen redden FEVILLETOK S W w verlonn is ons kind I riep de zieke uit terwgt ly ksre beidt hsudea voor hur gelicht hield D in luide weeklaohteo lotbantta Haar men hief E a hoofd lier en toornig omlioog mompelde iets wst ik niet verstond en verliet de kamer Ik begreep dat lies niet maar ik gevoelde toch wel dat aan het engeltje een groot ougeluk moeit overkomen zijn en weende met de oude vrouw bitter over het aaumionige meisje dat irweg en verloren wat HjJDc moeder kwam ik weet niet waarom sedert eeo geruimeu tijd niet meer bq merrouw Leeuwen toin aan huis Bit wu dan ook de reden waarom ik van dien tijd af niets meer vau de familie boorde OfsokooD ik in den begünne dikwyU met een gemen gevoel van deelneming en oïeuwigierigbetd aan het raadselaohtig lot van Tbérèie daoht trad dit toch languuerhand io mijne gedachten en herianO riogeo op dan aohtergrond Alleen wanuaer ik somMjdi ia t voorbjjgaaa het haii net de kastinjebooaaa in de verto sag liggen bekroop mg de lust de oude dame die mij toen ik oog een kind was soo dikwyli rriendelijk aangekeken bad nogmaals te gaan opsoeken en hur naar het verdwenen eogdtje t vrafsB Maar jarau vcrliapea er voordat ik Het huis was tegen brandschade venukerd doch de inboedel niet Te 8oett is Donderdagnacht ingebroken in de vitïa Oos Genoegen c van den beer K F C Prince en bij den timmerman J K van den Boi By den beer Prinee werden o a zilveren voorwerpen ontvreemd Een damessehryfbareaa werd op een Dabyzgnd stak land opengebroken gevonden de inbond was verdwenen In beide hnizen tcbyaen de bewoners niets van de inbraak vernomen te hebben voor d t het dienstpersoneel by de band wu Omtrent de beweging in de diamantwerkersindastrie wordt het volgende nit Amsterdam gemeld n een Zaterdagmiddag gehouden vergadering ran de bcstaurders der verschillende afdeelingen van den A N D B met het hoofdcomité van dien bund welke ook werd bygewoond door den bemiddelaar mr Van Gigh werd hek voorstel van de fabriekeigenann waarbq zg ïich bereid verklaarden met de A N D B mede te werken tot strenge controle op de toontarieven helsg by arbitrage of langs anderen w mits de eigenaren niet beperkt worden in d volledige vryheid op bon fabrieken met algemeene stemmen verworpen Mr Van 9igfa bleek hierop voorbereid 4e syn Deze bracht n l oomiddellyk een ander conceptvoorstel ter tafel waarby hg wenschte t Ziien ingesteld een Raad voor de diamaot indastris in twee afdeelingen verdeeld De eene bestaande nih werkgevers werknemers en molen ver hnnrders zal tot kaak hebben h t opstellen der reglementen en veroMeningen en de vaststelling der loontarieren bet laatste in samenwerking met eene subcommissie van werkgevers en werknemers Da afdeeling B bestaande lit werkgevers werknemers en eigenaars aal de overtredingen berichten van de door de eerste afdeeling vastgestelde regelen en tarieven Hierby koq den de eigenaren dus baas blyvea in eigen hnis maar allen zouden gebooden zyu door reglementen enz van een onafbankelyk lichaam en waartoe zy zelf hebben meegewerkt De werknemers zouden er door rerkrygen invloed op de toontarieven en de door hen zoo sterk verlangde controle op de nakoming er van Het mocht den heer Yan Oïgh echter niet gelukken den A N D B tot aanneming an dit concept dat echter nog de goedkeariug zeo behoeven der andere party aan te nemen Wel verklaarde de A N D B volle rertroawan in den bemiddelaar te stellen en uoodigde eindelyV eena het stellige Toornemen opratte om dit plan ten uitvoer te brengen en de onverklaarbare vrees overwon die mij tot dusverre van het afleggen van dit bezoek lemggeboudeQ h d Toen ik mij uaar be welbekende huis beg f be merkte ik tot mgne verbaiing dat de oude kastanjeboomen er niet meer xtonden Bondom het buii bad men lange palen in den groad gealagen en toeu ik naderbü kwam u ik dat men met bot maken van een steiger besig was Verwonderd bleef ik staan en keek naar boren Al de ramen stonden op o De agden gordgnen met do mooie franje en de iware kwaateu waren verdwenen lu het huia Eelf wai intgelpa werkvolk bezig Alles ug er ongezellig en akelig ait Ik vroeg aan eec timmerman die mast mg atond waar de vroegere bewonen van dit huia gebleven waren Dnw vertrok lijn gezicht tot een spottend lachje en zeide mg dat de vroegere eigenaai van het huis al sedert maandeo dood en begraven was en dat zgne weduwe de stad verlaten had het huia had nu een anderen eigenaar gekregen ea moest geheel opgeknapt worden Weemoedig en getroffen keerde ik terug en het was mg te moede alsof het graf zïoh boren een droom mijner kindsheid gesloten bad Seoige jaren later bad ik voor de eerste maal m ne vaderstad verlaten en bevond mij net een hart dat van treurigheid en heimwee vervuld was in eene vreemde atad en te midden oener vreemde omgevirg Op zekeren avond zou ik met een groot etelachap naar het paardonspel gaan dat hg gelegenheid der kermis opgeslagen eu reeds vso huitan prachtig versierd waa Onwillekeurig kwam my op dat oogeo bem uit slappea te doen bij de jnweliers in zoodanige richting dat aan da prinoipieele eischen van den A N D B worde voldaan Terwgt het comité mr Van Gigh berhaaldelyk deed blykeo dat hy inderdaad geheel kon optreden als vertegenwoordigende gebeat den A N D B sprak het zyn leedweieo nog eens uit over de betooging die Vrydagarond heeft plaats gehad ondanks zyn stellig rerbod Tegen Zaterdagavond zou de heer Van Gigh ut van zyn opdracht by dejaweUerskwgten Het bericht in ondarscheideoe bladen voorgekomen dat ook mr Van Gigh den burgemeester zou verzocht hebben de Beurs af te taan tot het houden eener vergaderittg is onjaist Naftr de Tel c vernam berust bet r ring önlwerp tot instelling van ksmprs van arbeid in hoofdzaak op de volgende beginselen lo Waar de behoefte daaraan gebleken il kan by kon besluit voor éen of meer gemeeuten een kamer van arbeid worden opgericbi 2o Deze kamers hebben een doet a B langen van patroons en werklieden te bevorderen door het verzaitieleQ van inliehkiogön over arbeidszaken b Aan ryk provincie en gemeenten over belangen van den arbeid van advies tedifnen c Het voorkomen en beSiodigeo van geschillen en het bevorderen van uitspraak tosechen partyen die zy nist heeft kunnen ver zoenen Leden kunnen zyn Nederlanders mannen en vrouwen 30 jftar oud en gedurende eenigen tyd werkzaam als patroon of arbeider Kiezers zyu mannen en vrouwen Nederlanden 25 jaar ond die gedurende zekeren tyd werkzaam waren in het bedryf dat zy vartegen vroord igen De ter beëindiging van geschilten te bauoemen Verzoeniogsraad bestaat mt een gelijk gelal patroons en werklieden Deze raad deelt aan partyen schriftelyk advies mede De zittingen worden met gesloten deuren gehouden Vrydagmorgen kwam de Hullsehe boot Swanland te IJmuiden binnen met twee groots wagens aan boord als kooien ingericht waarin zich een elftal leenweu bevonden Een oppasser begaf zich terwyl de boot in de sluis lag slechts van een bezem voorzien in een der kooien en maakte ze schoon als of bg zich te midden van een koppel honden bevond Donderdagavond was de boot re s voor de haven gekomen maar door den storm bhk do avond in de gedaobtg waarop ik voor do eerate maal met ThérÖK ea mijne broeri en zusters de voorstelling ia een paardenspel bijgewoond had Hoe geheel anders was het beden bjj het verleden vergeleken I Reeds de heldere guvUmmen het kolossale gebouw en de prachtig gedecoreerde ingang staken geducht af bjj het aratalige paardenspel dat nog steeds m mijue herinnering voortleefde Ik stond bg den iogaag terwgl iemand van hst gezelschap plaatskaartjes aan het bureau nam Eensklaps deinsde k reraehrikt terug ik keek het bureau eren in en nu drong er eene stem die ik mü uit m ne jeugd nog goed kon herionaren tot mijne ooren door Ik moest bet bureau nog eens inkgken maar er was geen twijfel san hoe zonderling bet mij ook voorkwam Mot haar welbekend tanig gezicht met hare zwarte lokken met haar zwaar zgden japon zat mevrouw Leeawenstein in net bureau Als ware ik in een droom verzonken liet ik m met de menigte van ben die het gebouw binnendrongen msesleepeu en kwam eindelgk op mgne plaat aan Het zien der oude vrouw wier tweldtenis zoo auw met de herinneringen uit mgne jeugd saamge ven was hsd al mgne gedachten eoozeer ingeaomen d i het m Tolslrekt niet meer zonderling voorkwam toen Hg het begin der voorstelttog Signore M p den circus binnenreed en met een daterend appUuduseraeut begroet weni BAaar hoe hing dat allee met elkaar samen en bs drogen mijne zinnen die mg bekende tooneelen uit mijne kindsheid iu bot geheugen terngnepen mij BietP achtte de kapitein het te veel gawaagd nek zoo n gevaarljiken deklast die door de bavin zee weleens los aou hebban kunnen slaas in deo afood binnes te loopen en h j waehtta daarvoor den morgen af koen bet weer wat bedaarder was De leeuwen ayn bestemd voor hek circus van Schumann te Amsterdam waar da leeweutemmer Jul Seetb vertooningen met beo zal geven Millionnaira over adverteeren Van der Bilt Boe kan de wereld welao dat iemand iete goeds geeft als hy bek niek zegtVc Baroum De weg naar rykdom loopt door drakinktc Bad Herzog Atles wak ik heb my wereldfaam mya millioenen dank ik voor 99 peroent tan de kracht der adverteutiei f J J Astor Hat succes haagt af van ds ondersteuning der drukkeryen Maoaulay Advertenties zya de bawaegkraobk eeuer aoak gelyk de itoom bet is voor de maobioe A J Stewart H ne millioenea dauk ik aan bet vele en geregalde adverteeren Omtrent de uitvaart van Patkeir berichk men bet volgende Om tien uur werd de ebbanboutan k t met bek itoflblyk overeobok van den ffraokea g leerde uit het Instituut Pasteur ia da rue Dntot gedrmen en op den lykwegeu gaplaatit dia ook Carnot Kiac Mabon Gantobert en Burdean grsfwaarte had gebraohk Op dit oogeublik speelde de stafmuziek der repobli keinscbe garde Chopin s treurmarich De outzHgtyke stoet werd geopend door politieagenten een peleton van de rde de Paris tis paard den militairen gouverneur van Parys mak zyn staf en een detaobement in fanterie Daarop volgden vyf wagens met de tallooze kraneon van heinde en ver gezonden en daarachter het partwaeel van bet luititaak Pasteur Achter den door zes paardea getrokken lykwagen gingen da zoon schooozooB en kleinzoon van Pasteur vervolgens de verdere familie de minister een aantal leden vau hek corps diplomaVt ue afgevaardigden en senatoren de leden van de faculteiten enz De slippen van bet lykkleed werden rutgebooden door minister Poiocsré Brooardel deken van de medische facnltsit Bergeron vaste secretaris van de Academie van Geneeskunde Boistier vaste seoretris van de Fraoscbe Academie en Bertrandi vaste secretaris van de AMdamie van Wetenschappen Kiiidfllijk zweeg de vrnolijke muriek aa kwam er een eiude aan het applaudiaiemoiit HIechta prgseode en brommende stemman deden xiob te midden vso de wonderlgke gedachten die mg besig hielden hooren Daarop begon de muziek weder Ken ailerpraobtigst sneeuwwit paatu werd den elrous binnengeleid en achter dit paard zwMfde in een prachtig gewaad gectost Thi rèse het eflgeltje Het dezelfde vlugheid en bevalligheid waarmee tg eens als kind op bet paard baars vaders gesprongen was zatte zg zich nu op den mg van den kleioen schimmel neer Hare blonde krullen golfden evenals vromer over bare blaoke schouders at bare bewegingen waren ung even onversaagd a s toen zg dp da heioiog klom en de luide byvs sbetuigingeD dia over baar lo harstten en die zeker wel eventeer hare betoovertnde sohoonheid als bara sterke toeren golden beantwoordde zij met een vrieadelgk gliBlachja en eene bevallige naging Als een spooksel was zij mg vaorbijgaiweefd ea weer verdwenen en ik ut weder onder dw gUos der lichten en te midden der gonzmide menigte in gedaehtm verdiept fk maakte mg de pauze ten nutte om mg eren te verwijderen ea naar da wer kelijkbeid y al de zonderünge versehgnselen van 4 en Avoo iklerM ek te doen k Wg V ¥ naar het buwau dat geheel met roods tlfaperiee Mengen waa en zag do oude dame daarin Jkte Z ihSi bet inderdaad zg herkende mij Viodï da mg onder vriendelijke bewoordingen io het kleine rsTtnk en heette mij welkom FerA rspseJSiNl