Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1895

GOUD A A M S T E S D A M 10 01 no 87 18 10 8 31 4 47 J 63 10 16 11 08 1 U8 4 86 6 8 43 1180 er een grondslag voor de personeele belasting van te mnken Wellicht zon zg zgn te regelen in de trant van verschillende belastingen op honden een belasting van pleiziorraartnigeo is niet van g n08 g belang een speciale belasting van pianoV acht hg aan bedenking onderhevig als rgnde dergetgk inntmment volitrekl niet altyd en voorwerp van weelde of mode en omdat bet reeda onder het mobilair wordt getrofien ook een reiabelasiing en de ov ri e grondslagen acht bg niet nanlüvelenswaardig De stelling dat do herziening voor den middenstand eer verhooging dan verlaging zal aanbreugei tracht de minister met nieuwe cgfert te weerleggen Ëen regeling waardoor y die bedrijfsbelasting betaten maar vrij waren van patent op een speclalen voet zonden worden behandeld kan meent de minister niet van hem worden verlangt by de ondoenIgkbetd om een onderscheiding te maken tusarhfn vroegere patentplichtigen en nietpatentplichtigen Ten slotte weerspreekt de minister ook de meening dat het wetsontwerp tengevolfie zoo hebben dat h t platteland zwaarder clan tot duBTsr en ook zwaarder dan de steden zou worden belast Het gewgzigd ontwerp eindelgk vordert slechts het lage recht van f 3 tegen f 18 onder de bestaande wet wanneer landboeweri betzg door één knecht hstzg door verschillende knechten bij afwisseling koetsiersdiensten laten verrichten Het wetsontwerp ia orerigena op verschillende ponten aangevuld verduidelgkt en omgewerkt Ëen oude kunstgreep By den winkeliir W L te Laar gemeente Weert kwamen twee vrouwen om g ldstnkken vau zekere jaartallen uit te zoeken Na lang zoeken vonden zy een vgf frankstuk van de Franache Republiek jaartal 1870 wat zy inwisselden Kort na haar vertrek bespeurde de winkelier dat hg voor ruim f 20 bestolen was De beide vrouwen zgn spoorloos verdwenen Onder verdenking een spion te zgn is te Maagdenburg een oud ambtenaar van de fabriek van Krupp zekere Aphelbsum gevangen genomen Hg was vroeger werkzaam bg de kanonnengieterij vnn Cruson en te Esaen d ed hy dienst als stenograaf en correspondent op het bureau voor oorlogamaterieel Verleden zomer werd hg plotseling ontslagen en keerde naar Maagdenburg terug waar hg werd gearresteerd omdat van heru afkomstige brieven in bpïit werden gevonden van personen die te Keulen waren gevangen genomen lo het geheel zgn na 5 personen in hechtenis het aantal arrestatiën zou echher veel grooter zgn geweest als de gevangenneming van het verdachte paar te Keulen de medeplichtigen die nu schyueu gevincht te zyn niet had gewaarschuwd Oe gehouden huiszoekingen hebben san het ticht gebracht dat zg een nitgebreide correspondentie onderhielden met de bet eerat gearresteerden De ingenieur Pfeiflfer wordt dageiyks verhoord en de uiterste voorzorgen worden genomen opdat hij gedurende den tocht van de gevangenis naar het kabinet van den rechter van instructie met niemand gemeenschap bebbe Een looper van het Crédit induatriel et Commercie te Parga is voor een bedrag van fr 95 000 bestolen In de Banqse des Pays autrichieoB zat hg op een bankje zgn beurt af te wachten om geld te ontvangen tgn portefeaille met een koperen ketting aan zgn jns bevestigd lang op de tafel Een deftig gekleed heer naderde hem en vroeg hem de weg naar een andere Bank de looper gaf de verlangde inlichtingen en verloor gedurende een paar minuten zyn portefeuille uit betoog Die tgd waa voor een compere van den deftigen heer voldoende om zich van den kostbaren inhoud meester te maken Toen de looper bemerkte wat er gebeurd was waren de beide gaowdicTen verdwenen i poofwcgverblndlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 A vaDgeD 7 U 4 60 4 87 8 04 S U 6 80 1 48 1 88 1 S9 8 06 8 18 7 B8 7 69 8 06 8 13 8 88 3 43 1 84 8 88 9 06 9 40 18 88 18 38 18 89 18 46 18 88 1 44 BOTTÏBBAM 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 6 8T 6 08 6 16 6 84 6 80 7 46 8 07 8 11 GOUDA DEN Hit e 7 80 8 10 4 08 18 80 8 48 8 60 9 88 7 88 3 60 e O U D A 11 60 10 19 10 80 10 86 10 43 10 4 I 8 8 4 0 DEN HAAG 18 08 Hut 8 8 1 7 807 488 80 9 88 8 4610 1111 88 18 1 1 36 8 44 3 58 8 43 4 16 5 17 6 06 7 68 8 8 Toorb 8 67 10 17 1 41 6 14 Z iefwt n 10 88 1 56 6 88 9 63 ZaT M 6 88 10 48 S Oi 6 8 10 08 Onudi 6 887 80 8 18 9 9 86 10 1610 84 18 0US 45 8 17 1 14 3 86 4 13 4 43 8 47 6 80 8 88 10 18 Stopt te BleUwijk Kiuiiweg M oldorp Leidackondmi o H k idorp iou l 7 30 8 36 9 0 9 87 10 80 10 80 18 18 18 88 1 87 3 86 3 47 4 48 8 Ï7 7 14 7 49 89 8 84 9 84 11 zT M 7 48 8 47 n Ot 18 40 4 67 8 01 10 06 üt RKCH T r oüD 9 10 11 34 U 50 lO Sl 0 4 84 34 10 44 18 07 1 88 S 4Ï 4 87 4 80 7 0 AM STBKDAM flOUDi 8 9 1IÏ 10 48 fl 88 Mi lf 4 18 48 SSn OI DA UIEICHT 9 08 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 37 11 88 8 48 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 7 50 S ll 8 19 8 S2 Utrecht Woerdeo Ottdewster Gouda 9 48 U lt Aatstordta C 3t nonAt 7 Stoppen te Bli swjjk Kraiswag on Nootdorp X eidsohendam en Uakaodor Stopt te NwiJorp Leidsohendam en Bleiswgk KraUweg en Hekendorp D ImigDiSn tMi het grootkais vso het Legioen Tan Eer prijktao op bet lyitlcteed de boiteolfeaJache decoratiëo wanroadcr hat grootkuts vaa do franje Nsasau orde wprdeo door Tier cere mooi meester s gfdragen IjftngH den geheelen weg stood een onafzienbare menigü geschaard Op het plein voor de Notre Dame aaniiekomeD werd de hjkkïst het kerkgebounr binnengedragen en op een prachtige katafalk geplnatét Te wijt de deelnemers aan den stoet laogzaain imar binoen gingen kwam de president der Republiek D een open ryttiig on omstnwd door ueit eecorto van kurassiera aanrijden In de kerk waren reeds aanwezig print Nicolaas van Griekenland de pauselyke nuntius en grootvorst Conatantyn in groot oniform met het grootkruis Tan bet Legioen Tan Ëer Nadat de dienst waa verricht w rd de kiat geplaakat op een katafalk opgericht op het midden Tan de Place Notre Danio Hier hield de heer Poincaré minister an onderwy een lykrede op Pasteur die alda eindigde Vaarwel geliefde en illustre Meester De wetenschap die gg zoo grootelyka gedieod hebt de onaterfuljjke en souvereioe wetenschap die door n nog soQTereiner ia geworden zal aan de Terite eeuwen den oouitwisehbaren indrak van uw genie overlevereu De uienschheid dia gy geholpen hebt zal uw roemrgke oagedachtenis eenparig en eenwig vereeren zy Kal het geloot in den oneindigen Toornitgang levendig eu krachtig bewaren Met het défilé van de troepen voorby bet Igk eindigende de plechtigheid Alle groote instellingeD van Parys alle lyceën waren gesloten alleen het lustituot Pasteur stond als gowoouiyk open voor de Kieken Sedert den dood van Pasteur ia het nog geen minuut gesloten geweest en zyn er gervgeld dagelijks 60 4 80 patiënten behandeld Het lyk biyft in de Notre Dame totdat het grafgewelf onder het monument vau Japille in den tnin van het Institnot Pasteur gereed is Jubille was een herderaknuap de eerste paliënt die door Pasteur vau houdadolheid genexen werd by werkt thans als amauuensis in het laboratorum Het mouumeut stelt een knaap voor die een dollen hond verïant 7 86 7 88 7 89 7 46 7 88 8 8 10 8 19 8 86 6 88 Ooud Mooninioht NieuwwVwk OipaU Rotlirdam Bottardui Oipelle Hieuwerkoik Uoordraoht Qoiid J Oou U 5 88 6 87 7 68 8 09 8 81 Oudew 8 80 64 Woerdeo 5 69 7 08 8 18 Ulrwhl 6 18 + 8 88 8 41 f f Nii r Amiterdam 8 81 9 86 Ooud 37 lLwt rd n 0 8t 8 14 VrydagETond is Terschenen de 54blz druks beslaande Memorie van Antwoord op het verslag der Tweede Kamer betreffunde de regeling der personeelö belasting Met het oog op den omvang van dit antwoord zyn in het onderstaande slechts de voornaamste verklartugen Tau den minister van Financiën medegedeeld De minister dan verklaart pertimeot dat geen enkele bepaling werd gemaakt in eenig verband met de toekomstige regeling VKn bet kiesrecht zet breedvoerig niteen waarom een nieuwe regeling der persnneele belasting wordt voorgesteld en het ontwerp zich niet kaa bepsteu tot de wijzigingen noodig door de tuvoering der vermogene en bedryfabelastingen Hy ia overtuigd van de noodukeiykbeid dat de beetaaudo wat moet worden vervangen dat kleine wyzigingen onvoldoende tgn eu is mede diep overtuigd dat de wet in veel opzichten onbiliyk werkt terwfjl aan haar behoorlgke toepassing niet kan worden gedacht De minister is in verband met do vraag of hefBug van directe verteriogabeltfiting door bet Ryk dan wel door de gemeente moet geschieden van oordeel dat de personeele be lasting die sedert 1885 geheel ten voordeele van den Staat is zulks behoort te biyveu en meent dtt met de belangen der gemeente t hest rekening wordt gehouden zonder niet maar eenvoudig de persnneele belasting als ryksmiddel te laten vervallen Aangasnde do financieele gevolgen voor s Hijks iscbatkist kan de minister geen nieuw licht ontsteken Ten opsicbte van de financieele gevolgen oor de gemeente stelt hy zich op hot standpunt dat eerst na regeling der rijkHbolaatiug worde besUst boe d itemeeutebelastin on moeten zyn om zich op bevredigende wyze daarby aan te alnittB Dit ia saker dat rarbetertog der finanvitalt nrbonding tiuaohen Rgk en gemeenten cal medebrengen een hooger toUal der uitkeeringen aan de gemeenten DeBtaftt zou si dadelgk de Torhoogda uitgaaf doen werd die verbetering gelgktijdig met de herziening van hst personeel ingevoerd Nq dat niet gewhiedt siet de minister er geen bezwaar in om een gedeelte van hetgeen de Bcbaftift tgdelgk bespaart door het onvermydelgk nititel van de nieuwe regeling der rykien gemeente financiën te gebruiken tot het wegnemen der moeilgkbeid nit den overgangstoestand voortvloeiende De minister wgst op de mogeïgkheid om de oitkeering te viuden door conversie van Nationale Schold Op die wyze zou bg de gemeenten witten vrywaren van de gevolgen der omstandigheid dat de herziening der gemeentefioanciën eerat later zal kunnen werken dan die der personeele belasting De minister blgft hg het heffen eener verteringsbelssting als bet personeel hot standpunt innemen dat geen belasting uoüt worden gevorderd wegens het uitgeven van getd om geld te verdienen op grond waarvan hg de vrysteltiog der winkels nader nitToerig rerdedigt onder opmerking o a dat tegonover de neringduenden door behond van het personeel voor da winkelloeaten op grond Tsn de invoering der bedrgfabeluting da billgkheid niet zou worden betracht Het feit dat de winketier of leden van zgn gezin in zeker opzicht van den winkel zonden kunnei profiteeren zou misschien kunnen leiden tot verhoogieg b v een derd der hnurwaarde van de winkelruimte De belasting der kantoorlokalen wordt gehandhaafd tegenovsr de bestrgding die deze voorgestelde heffing ontmoette en evftnmio verklaart de minister te kunnen medewerken tot het maken van oudfr soheid tusschen kantor n binnens en buitensbnii Do classificatie der gemeenten verdedigt de miniater hoofdzakeiyk om te weten wie de hoogfte redactie moeten hebben en waar de belastingheffing moet beginnen De eanige vraag dir haar beheerscht is hoeveel huur betalen zy die wel een kleine som aan belasting kunnen opbrengen Noch zielental der gemeente noch zielental Her kom noch eenig ander van die niterlgke teekenen acht hg bruikbaar als grondsslag der indeeling Hg handhaaft voorts de juistheid van de tabel fn deelt mede dat een nieuw onderzoek naar aanleiding van het sectie verslag slechts geleid heeft lot enkele wazigingnn ia de ontworpen tabel Het is niet de hedoeling progreaiie in te voeren voor de belasting naar de hunrwurde al de belasting naar behooren geheven worden dan meent de minister moet men met de huorprgzen rekening honden SI men wil of niet Met verdediging der voorgestelde percentage der beffing naar de huurwaarde doet de minister oitkomen dat de verlaging zou leiden tot opvoering der belasting voor haardsteden en mobilair Nu de groote meerderheid der Kamer zich ereenigde met het itelsel van reductie wegens talrgkheid ran het gezin hoopt de minister ook over de uitvoering de vereiachte eenitemmigheid te verkrggen al erkent hg dat bezwaren niet te Termijden zyn Voorts zet de minister h t versobil niteen tosschen het ontwerp in de bestaande wet ten aanzien van den grondslag haardateden en legt bi rbg nadruk op de onbiir kheid dat de meervermogende evenwel be taalt voor rijkelgke verwarming vau een groot vertrek als de mindervermogenden voor onvoldoende verwarming van een klein kamertje Ook te dien opzichte en te nancien van het bedrag der belasting handhaaft de minister zyo voorstel InsgelgkB ten aanzien van bet mobilair de dienstboden en de paarden Na de bezwaren van de groote meerderheid tegen schatting van het mobilair op de waarde by aanschaffing behoudens vermindering wgzigt de minister zgn voorstel op dit pont en neemt hg de verkoopawaarde als maatstaf in dit ontwerp op 18 0 10 84 11 01 11 08 11 16 11 84 8 88 10 17 10 7 47 18 88 9 40 10 88 8 81 9 8 10 11 8 81 8 17 4 16 4 47 6 67 6 63 8 81 10 16 7 10 10 89 8 84 8 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 80 4 46 8 8 6 86 t t Wat de aanbevolen nieuwe grondslagen betreft acht de minister de jaarlykiohe vertering door bfi hnnd n i f n rijwi te gering on Bnmenie kan er op bogen dea danratto wgnkelder der wereld te bezitten hoewel de Stoat met het bezit erTan niet bgconder ingenomen is Ëen tusechen Galatz en Barbosch gebouwde spoor wegtunnel kan nameigk nuk gabrniki word u omdai de onioliditeik van het werk het verkeer door dien tnnnel gevaarlgk maakt Oe tnoael ia 870 motor lang en noet dienen om de Ign Galatz Braila te verkorten De kosten van aanleg bedroegen bgna twte miUioen galden en tenslotte moest de tnooel aan een wgohaodelaar worden overgelaten die er 3000 huur per jaar voor betaalt Meer dan 4000 vaten wyn zgn door den wgnhandelaar in dit merkwaardige pakhuis opgeslagen dat zonder eeoige twgfel de kostbaarste wgnkelder der wereld kan genoemd worden Een Airerikaansche doctores mias Marj Walker heeft het voornemen opgevat een kolonie te stichten waar zich geëmancipeerde vronwea kunnen vormen Zg heeft zich daartoe by Uswego in den Staat NewYork eene boerderg gekocht van 135 acres waar de kolonie gehuisvest zal worden Dame die aan de onderneming willen deelnemen moeten afitand doen van het buwelgk en tosBohen 15 en 35 jaar oud zgu De eentonigheid van het laren op een hoeve zal afgewisseld worden door politieke letterkundige en sociale studiën en verder door mannelgke sport Dr Mary Walker hoopt de dames kolonisten na voldoeode voorbereiding te kunnen nitzenden als pionien voor de emancipatie der vrouw J S wonende te Barnevetd stond Maandag te Utrecht terecht omdat hg in den avond van 17 Juli op den dag waarop hethawalgk van een zyner zonen kerkelgk was ingezegeud een anderen zoon die eene overeenkomst gemaakt had met zgne moeder wsarmede hg t niet eena waa en waarover ig thans geschil hadden zoodanig met een mes io de borst gestoken had dat dit een wond veroorzaakte van 16 cM groot die doorgedrongen was tot de ribben Gelukkig bleek die wond niet zeer gevaariyk de wonde was na zeven weken weer hersteld De man bleek oprecnt berouw te hebben over zijn bedryf in doile drift gepleegd die hem bijna kindermoorder had doen worden Drank speelde in deze zaak geen rol daar er in t geheet geen drank gebruikt waa en da vrede is thans weder in t gezin ternggekeerd waarin de verhouding te voren wel iets te wenscheo scheen over te laten Wegens zware mishandeling luidde de eisoh Tan het O M U gevangenisstraf De tgdingen nit Weimar Iwtreffende den toestand van groot hertogin Sophie luiden gunstiger De koorts begint te verminderen de eetlust neemt ioi en tot dusver is bet gewone verloop der ziekte door geen bgzonder comblicatiëu verstoord Er bestaat daarom gegronde hoop dat de bejaarde vorstin weldra geheel hersteld zal wordtn Voor eenige wekeit is gemeld dat de justitie te Kenlen een onderzoek instelde naar een nieuw schandaal dat in een KrankzinnigeogeaMcbt zoo voorgekomen zgn Het betrof de opsluiting van een jongen man die volstrekt niet krankzinnig was en eerst door toedoen van een zijner familieleden werd losgelaten 7 60 8 00 0 07 10 84 0 0 88 10 14 0 88 8 86 8 419 49 11 10 4 10 6 80 7 4S 8 49 6 18 7 46 De Frg Ztg deelt het geval nn uitToerig mede Daaruit blgkt dat de beer Jon Weber uit Keulen gedurende 57 maanden m het krankzinnigengesticht te Audernoch i opgesloten geweest toen hy eindeiyk de rrg beid terug kreeg liet hg zich ooderzoelen door een psycbiatriache autoriteit prof Finkelnberg in Godesberg die verklaarde dat hg geeatelgk volkomen normsal was Wat de jonge man in die inrichtingen heeft moeien verduren zou anders voldoende geweest zgn om iemand werkelijk krankzinnig te maken ber TUd vao Greenwich s as 8 48 8 81 9 67 11 13 10 04 f f 10 11 g 10 18 8 52 9 03 9 10 10 87 11 80 + 80 5 81 6 17 8 S6 9 43 6 87 8 88 f 6 34 68 6 41 4 40 8 81 6 47 8 86 10 08 n 0 u 11 A Id Oriekehuid ia wederom een belangrgke en onverwachte ontdekking gedaan Bij te Elensis door de Oudheidkundige Schoot te A heoe ondernomen opgravingen heeft men namelgk een groot graf ontdekt dat bgna geheel ongeschonden 68 vazen beratten t toogtoe onbekenden Torn en maaksel een paar oorringen Tan massief goud en eenigzins ongewone afmetingen een groot aantel zilveren koperen en gtereo ringen koperen agrafen haken voor ringen eeoige Egyptische kevers met hiërogliefen en een ivoren beeldje van de Egyptische Godin Isis zeer fein bewerkt Volgens de Grieksche en vreemde archaelogen die de ondhedeo gezien hebben moet het grof seer ond zgn en ten minste uit de achtste eeuw voor oote jaartelling dagteekenen Is deze werkeiyk joist dan geloofd men de qoaestie der Ëleoitacbe mysteriën ten naatste bg beslist te hebben en wordt het vermoeden van Foueord gewezen directeur der Fraosche School te Athene Tolgens wien gezegde mysteriën van Ëgyptischen oorsprong zgn zeer waarschöniyk De SolUn van Siak heeft aan het koninhigk Zoölogisch Genootechap Natura Artis ISagiatra te Amsterdam een kleinen Sumatroamchen olifant 1 20 M hoog ten geschenken aangeboden Dank ly de goede zorgen aan boord van bet stoomschip Voorwaarts gezagvoerder S Fenega van de stoomvaart Maatéchappy Nederland is het dier gisteren in nitetokende toestand in Artis aangekomen Met 1 Januari 1896 erlangt de Stsat de beToegdheid om de 3 pCts scboldbekentenissen in 1886 bg de eonrersia der 4 pCts Steats chnld nitgegeven geheel af te lossen endnn zal tevens de oonveraie der in het Grootboek ingeschreven 3 pCte Staate cbuld aan de orde komen Wg vinden thans reeds in de Memorie van Antwoord betreffende het ontwerp der personeele belasting een vingerwgzing over die plannen De Minister van Financiën behandelt daar de moaiiykheid waarin de gemeentebesturen zullen Terkeeren wegens de gewijzigde opbrengst der nieuwe personeele belasting De opcenten daarop of de percentege der ploatselgke directe belasting zollen moeten worden Teranderd terwijl reeds een jaar daarna een nieuwe wetteiyke regeling der gemeentelgke financiën weder andere maatregelen noodig maakt Volgens den Minister ware dit te voorkomen door den gemeenten tydelgk uit de rgksscbatkist een uitkearing tee te leggen als voorgangster van de hoogere nitkeering die toch in allen geval zal moeten plaats hebben £ n dan zegt de Minister Worden bgr de middelen om een hooger bedrag aan de gemeenten uit te keereu gevonden door cooveraie van Nationale chnld dan kunnen zg io t begin van 1896 beschikbaar zyn c Hieruit biykt doidelgk dat de Eegeering Tan plan is met bet volgend jaar de conversie der Steatsschttld door te zetten Een wonderdokteres de 61 jarige Sjoerdje Ankea Veenstra weduwe v d Veen te Bleadgke had zich eergisteren voor het kantongerecht te Heerenveen te verantwoorden wegene het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde ats bedrgf Sjoerdje heeft zoo beweert zg haar opleiding genoten bg een professor te Zwattveen bg Drachten en haar bul uit de handen Tan niemand minder dan wyien koning Willem I ontvangen Het gewichtige document is echter zoek geraakt tronwttos zg heeft het ook niet noadig want eu kaa toch niet Tsn haar Tergen dat zy by elka opvolgende regaering opnieuw aanklopt Met wetten heeft zg niets te maken die mogen niet gewgzigd worden Wel is zij eens Toroordeeld door den kantonrechter te Steenwgk w ens oobsToegd oitoefenen der geneeekande maar zy beeft toen geen straf ontvangen alleen boete Dese dokterei rerhengt zich in een grooten roep van bekwaamheid Volgens haar bewering geaeeBt zy de patiënten bg maaea s hoewel niemand die genezenen bg name kont Een welgestelde boerendochter nit Elsloo Oostetellingwerf gevoelde zich na haar bevalling in Mei of Jani onwel en ofschoon in de onmiddeliykc nabgheid deskundige hulp was te verkrggen werd op aanraden van derden de toevlucht tot Sjoerdje genomen Deze zag bg den eersten oogopslag waaraan haar patiënte leed lunnwea en pgn in den mg en de maag waa de aitspraak Ëen aftreksel van kruiden voor inwendig gehrnik en een erg stinkend smeersel Toor uitwendig gebruik zouden in Tier dagen radicale genezing brengen Hoewel gesn baat werd gevonden werd nog een tweoda bezending medicgnen gehaald en verbruUtt met hetzelfde resultaat Debelooniog de oertto raaal een gulden daalde de tweede maal tot de helft De mareehaassee te Oosterwolde stelde een onderuek in waavTaa garechtelijke verTolging een gavolf ii ïh ambteaaar van bat O M mr H G Tan Kleffena herinnerde er bg het nemen van zgn requisitoir aan dat Soardje binnen korten tgd de tweede is die zich voor dit kantoDgO recht wegens onbsvoegde uitoefening der eneeekoode te Terantwoorden heeft en Torderde bekt s BchnldigTerklariog aan het te laste gelegde n veroordeetiog tot f 100 boete sube 30 dagen hechtenis Bekl was niet verschenen Uitspraak 18 dezer Voordat op 1 October bet borgerlgk hnweIgk met de registers van den Bnrgerlgkeo Stend in Hongarge werden ingevoerd zgn io de laatstverloopen week nog een buitengewoon groot aantel boweiyken kerkelgk TÖltrokken Tan lieden die er pryi op stelden buiten aanraking met de ambtenaren Tan den Bnrgerlgken Stend te blgTen Te Londen zyn eigenaars Tan schepen rarende op Rotterdam bezig een adres aan nne Regeering te onderteekenen er op aandringende dat zy by de Nederlaodsche Regeering steppen zal doeu ten einde te verkrggen dat de vuurbaak op den Hoek van Holland in December tl door een storm vernield worde hersteld Adressanten consteteoren dat verleden jaar de te Rotterdam biuneoloopeode tngeliche schepen te zameu meer dan 3 millioen ten mnten Aan t door beschrgriogen reeds bekende kasteel onder Vleuten het huis De Haar is men sinds eenigen tgd bezig met het aanleggen Tan Teracbillonde lanen De boomen worden io volwassen toostend uit den omtrek Tan de Bilt en Maarteosdgk overgebracht naar Vleuten zoodat zy al dadelgk schadowrijke lanoT Tormen Deze boomen worden gedurende den aanleg kunstmatig gevoed Aan eiken stam ia beTeatigd een bloempot half gevold met aards en katoen of wollen draad en rerder met water Uit de opening in den bodem vao den pot hangen losse draden af die met bet andere einde io den grond tusRchen de wortels verspreid zgn Door het voortdurend itsgpeleo van vocht nit den pot langs de draden biyft de grond om den wortel ook io t droogste Weer steeds vochtig en kunnen de wortetvezels geiykmatig het noodige voedi el opnemen De aanleg vau de lanen is opgedragen aan de firma Gebrs Copgo tnin architecten en boomkweekers onder Maartensdgk die ook de vyvers en andere waterwerken hebben aangelegd Ia oen hoogoven te Ëseh in Laxemburg beeft een vers hrikkelgke ontploffing ploate gehad Een lochtdrukmachine die pas wis aangekocht tegen den prys van 160 000 Mk is gesprongen Er waren geen werklieden aanwezig slechts twee personen werden gewond door een weggeslingard atuk ataal De materieele schade wordt op meer dan een half millioen fraucs geschat Door bet inslaan van de bliksem verbrandde Zaterdag ds schuur van de boerderg van den heer Job Torrenga te Leens Het nut van nauwe schoenen Ten eerste herinneren ze er n misschien te goeder ure aan dat ge ze nog beteten moet maareen lichtzgde ia ook dat ze u de andere rampen des levens minder doen tellen ja somtyds doen vergeten De Pargsche wafelbakster Rosina Etïenne die te Ngmegen was gekomen om alsgewoooIgk met hare kraam op dn kermis te staan heeft zich naar gemeld werd zoo boos gemaakt over de slechte atennplaats die men haar had toebedeeld dat zg plotseling ia OTerledeo BalteDlaDdsch Overzicht Uit Ath ii wordt gemeld dat da toe t iid op bat eilud Kreta weer ualeiding geeft tot erofltige oDgeniitbeid Dergelgke berichten waarachijuiyk ait dezelfde broD zgo ook te Pargs ontvaegee Ze fa wordt er bggeToegd dat de oavemenr Earatbeodory Pacba zgo ontalag beeft geaomao daar hg g en kam liet don Trede tnuchen de Cbrieteaon en do Mohammedanen te bewaren De sultan weigerde echter het ontalag ran den goarernenr aan te nemen Aangemoedigd door de beooaiingen der mogendheden ten beboere Tan de Armeniërs hebben de Cretenzera nn ook Enropa a tnsschenkomst ingeroepen en een lange Igat honnar grieTen in handen gesteld Tan den Oriekicbeu roneol te Canea met lerzoek deze ter kennis te brengen d i mogendheden De cunsnl antwoordde dat de Grieksche regeeriug niet bg machte ia ieta tooi hen te doen De mat is te Konatantinopel niet weder geatoord waartoe bet den Armeniira ook aan macht son ontbreken indien zg t wilden want er ia reet militaire macht ontwikkeld Enkele arreatatiea tu ArmeiiiërB hebben neg plaats en in de Armenische gk baetaaf dientengerolge groote bedruktbeid on de winkela zgn neeat gealoten 0 er de bfteekenis Ian het atandje met de Armeniëra wordt nog altgd geaobroTan en gewroTon en de Tooratellingen loopon uiteen Volgena de officiense Torksche lezing ia het een gewoon opstootje geweest dat Torder niets te bedoiden heeft Ook wordt van die zgdo Toriekerd dat de Xnrksche politie last had en die laat ook heeft ToWoerd om met los krait te schieten on Tan de scherpe wapenen alleen gebruik te mnken indien de agenten worden aangevallen Indien dit ook al waar is I dan wordt Tprswegeo dat behalre de politie ook het Turkache pleba zich met de zaak heeft bemoeid en op de manier oTOrat aan pl bs eigen zgn haat hoeft botgetierd Onder dat plobs moeten zich ook tsIo Soflae of theolegiscbe studonton hebben tnvonden die bon fanatisme bewezen door de Armeniërs te mishaodelon Dat er nu onder deze omstandigbedon loelgke dingen sga gebeurd kan men begrgpon te meer daar de Armeniërs ook niot behooren tot bet liefste deel van het manachengfislacht Bgna al de Armeniërs die aan den optocht deelnamen waren gewapend in strgd met hun herhaalde Terzekoring dat het een Treedzame betoogiug gold In het ofScieel Torslag heet de mat hersteld en il de kalmte weergekeerd Bg don Sultan en zgn omgering moet dit laatste olstrokt niet het goTal zgn De Sultan moet na dan dag der demonstratie niet meer naar be lw l t zgn en steeds in groote opgewondenheid Torkeereu Men Treest dst de ontoTreden roTOtutionaire elementen zich oreral zullen aaneensluiten en het begin Tan bet einde Tan het Turkache Hgk inluiden Da GrootTizier Baid Facha is afgezet on Tervangen door Kiamil Pacha eou benoeming waar men te Londen mede ingenomen scbgot De gezanten der vreemde Mogendheden bebben by de Porto een collectief protest ingediend tegen de TerTolging Tan de Cbriatonen en hebbeu in de meoit krachtige bewoordingen geëischt dat oogonblikkelgk maatregelen worden genomen om de geTaren die de Christenen dreigen af te wonden De Armenische bisschop Tan Erzeroem beeft aan Lord Salisbury een telegram gezonden waarin hg de hulp Tan Engeland inroept Toor zgn volk Ëlko dag nitital heet hot daarin kost het leren aan hondordeo raoBichen en de eer aan duizenden Trouwen Moeten wy wachten totdat Armenië ontrolkt is door tuur en zwaard Het gehoelo Armenische olk wendt ich in zgn wanhoop tot n en roept luide om genade en modedoogen Help ons of wg Torgaan 1 Het is echter do rraag öf die nitroep wel zooToel gehoor zal vinden Er is langzamerband een en ander ran de Armeniërs bekend geworden dat niet roor beo pleit en de demonstratie zolf zal hou niot in de algemoene schting doen stggan Men krggt bg die demonstratie oenigszios den indruk dat de sentimentaliteit ran de Engelschen a n de Armeniërs bedorten heeft wat er aan hen nog te bederron viel Zulke orerwegiugon daargelaten ia de toeRtand met hot 00 4 op het fanatisme op den geloofs eu rashaat ran beide rgden ernstig Men weet niet wat er uit groeien kan en de diplomatie zal heel wat werk hebben om bet dreigende spook ran de Oostersche quaestie te doen rordwgnou Men spreekt weer ran een ronk in bet kruit wat men reeds zoo dikwgls deed en hier en daar gaan waarschuwende stemmen op om zieh door de Armeniërs niet te laten bee nemon Naar men weet was de volgende zitting ran het Engelscfae Lagerhuis rootloopig bepaald op 18 NoTember Nu echter is de Koningin Victoria op adries Tan Lord Laliaburj een decreet uitgevaardigd waarbg het Parlement tot 23 December wordt rerdnagd Er bestond dan ook geen enkele roden waarom oen buitengewone najaarszitting noodig zoD wezen Waarschiinlgk zullen da afgeraardigden tenzg er nog iets bijzonders mocht gebeuren wel niet bgeenkomen roor Februari ran hot rolgeode jaar de gewone tgd roor de opening der zitting Men rerwscbt in Pargi thans den den of 7den dezer maand bot telegram van general Duckeane meldende dat de Fiansobe troepen Tananariro hebben bezet Algemeen toch neomt men aan dat de Franschen niterlgk 1 October do hoofdsUd hebben bereikt maar natonrigk ign er eenige dagen noodig voordat deze tijding te Andriba ia aangekomen want het bericht moet door boden raa Tananariro daarheen worden gebracht Do direoUnren dar glaablazergen te Carmaox hebben bealotan de fabrieken weder te openen en de arbaidera dia het werk niet willen horratten door anderen te rorrangen Zaterdag ia roor het earit na langen tgd een oren aangeatoken en zullen ïb dezer da oorata fleaachen rrrraardigd worden Er ia zooreal personeel roorhanden dat spoedig een tweede oven lal werken Ten einde balammering ran het werk door stakara ta roorkomen worden 150 geD armee rerwaeht Het M ogrea ta Braaael voor da oodifieatia ran het rolkenraoht beeft een ontwerp aangenomen tot regeling ran de sourereiniteitarechten ran knatatateu op hun territoriale wateren Volgena dat Ontwerp worden de territoriale wateren nitgebraid tot op aea zeemijlen ran de knat terwjjl in oorlogityd de greua ran do onzgdiga wateren aal worden aaugowezeu door de draagverte van het ki3ltgeachut Verder worden geregeld de rechten van onzijdige ataten in oorlogat gd en wordt aan inoffensiere achepon de rrije mart io de tenitoriale wateren gewaarborgd Met algemoene stemmen werl een rooratel aabgenomen rerklaroude dat een internationale conventie de oeuigo rationeele oploaiing ia ran de goaehiilon orer aanruriug op zee Vorrolgeus mot 18 logen 2 stammen een motie da wouachelgkheid nitaprokonde dat in alle watgerende lichamen een wet worde aangenomen die de rechtere in staat atelt iogeral de aanraring hot gerulg ia van een begane fout da belaliug der totale schade oor de beide achepon door da aanvaring geleden naai rerhonding ran hot gewicht ran de fout te rardoelen Opnieuw OlStVANGEN Oveiiiciiden Fronts Boorden en Manchetten A van OS Al iOUDA lCli K 7t 7 ilD JDA Iteiii H van Amslonlam 5 OOTOBEK Vor krs IIB 1011 1011 8ÏÏ 84 M m Vis 8 8V 104 84 Bjy ib n II4V V 1001 80 04 B 011 877 1001 037 18 7 lOlV 1007 14 4 110 8 Ito 1B4 lOIV l 64 1 HU 3 81 103 1017 101 10B 144 1367 18 UB IH my 877 7 108 llif a 108 48 V 54 v 1 B 108V im 108 18 7l 11 iet 40 UB lulkoni NzD Kl iND Corl Nod W S 1 11 1 6 i dilo dilo dilo a dito dito dilo S HoN0A Obl Goudl 1881 88 4 iTiLVK luaohryviitg 1863 81 5 U08TZN Obl in papier 188 5 1 I 14 dito in silver 1868 B 4 i I 84V PoRTUöAl übliiï mot coupon i 6 V Va dito ticket 3 i8 i I 17 miaUNV OU Biuoenl 18114 4 a u al a diloGooonv U 4 ilit l ijltolbi l8B 4 ilitu bij Hope 183V 0 4 ilito in Koud loon 1888 ilitu dilu dilo 1884 B 1 104 lOi SnHji forpol schuld 1881 4 Tuaaiij iopr Conv loou 18D0 4 ec loeuinK serie l lloo luoniuK serie t auin Ar B P v übl im B Mixioo 01 1 Buil Soh I8 0 8 VsNKStiKLi 01 1 4 onbop 1881 AnarzsuiH üliÜKstiun 18 IB 9 KOTTSIUAH tM loon 1894 1 ï M Nau N rT Ilsr delav asnd A ondvD Tsb My Jertifioaten Umi MssUobappü dito Aroh llypotliMkb psudbr 4 JuU Mg der Vorstonl and lOr Hynolheokb psudbr 8i KodorUndtoho bonk aand Ned HanilolmaaUoh dito N W I Pao Hyp b pondbt Kolt Hypotheokb psudbr 8 i Ulr Hypolhookb dilo S i OosTSNa Oovt HonK baulc sand Iliisl Hypothookbuili pandb 41 1 Ahkiusa Kquit hypotb paadb B Si M Maiw 1 1 i r Lioo cort 11 M i llon IJ Spri irw Mii and Ml tulKinl v ai 8p nd N d Ind 8poor onm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand dito dito dilo 18111 dito B TiLr Spoorwl 1887 89 A K0I I 8J 83 817 Zuid llal Spwmij A H obl 3 I OLSN Warschau Woonoo aand 4 Kusi Or Huia Spw Mij obl 47 1 Haltiacho dilo aand Kaslowa dito aand 6 lwanf Dombr dito asud B Karsk Oh Asow ap kap obl 4 dito dito oblig 4 l a a ll oril l ao Sp Mij obl Chio Il North W ir C aand dilo dilo Win 81 IVlof bl 7 llenvor k Hio Or Spm corl v a tllinoiiCootral obl in Koud 4 Luuiav k NaahvilloCert v aand Mozioo N Sp Mg lohjp o S Miaa ICanaaa v 4 pol prof aand N ïorkOnUriok Woat aand dilo Penns Ohio oblig 8 OroKon Calif lohyp in goud Bi St Psul Minn k Mauit obl 1 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito duo liino Ooi lo hyp O B Canada isn South Oorl v aand Vzi a Hallw kNav loh d o O Amaterd Omoibua Mi aand ïotlord TramwoRMaala aand Nl1 SUkd Amalordani aand 8 8tad Kollordam aand S Baton 8lad Arilworponle87 J 3ud Hroaael 1888 S t KOHO Thoiaa Regullr Oosellsch 4l lill l ia OoaianR Blsalaloening 1880 B K K O al B Cr 1M0 8 SVA Ut Stad Madrid 8 1888 40 4 l t N D Ver Bes Hyp 8pobl oorl