Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1895

No 6783 Woensdag 9 October J895 348te Jaargang Na GOHMHE lOlRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 26 firanco per post 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regek 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BQfg rli kan t n4 oordrecbt OVEllLEOEN 28 H pt A J tan der Kleg I n UaMtreoht GËBUltEN Caaparai nodi rr M den üiiden en W van der Ijaau ADVERTENTIfiN Baralbm van een welgeachapen Zoon C J H v s LUENEN VaaHAiT Omula 6 üct 1895 TANDART8 E CASSIJTO Turt iimrkl Tl ïouda SPKEEKUKEN van U tot 12 en van 1 tot 3 unr Zondags nitguzonderd Barnes en Kinder IIOKKEN BLOl SEN KOUSEN HANDSCHOENEN B0EZELAAH8 TKICOTH ZAKDÜBKKN COfiSETS Parsüpluies enz enz Bekende goede kwaliteiten LAGE PRIJZEN MA KKT l tn Kt n waiT Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbflvlekking Onanie en geheime nitepattingen is net beroemde werk Z ür Retau s eLFBKW4RI G Hollftudsche liigftvo oiet 27 atb Fru 2 guldflu leder die aan de rerichrikkelgke gerolgeu vau deze ondeugd lydt moet het leceu dé oprechte leenng die het Reeft redt Jaariyks duizend vau een cekeren dood Te rerkr jgen bg betVer UK§Ml J a1Iill te Ijeipzig Neutuarkt 34 frauco tegen mzendiug vsn het l edrag ook in poitzegoU en in eiken boekhandel in Holland AUerwege bekroond met Eere Diploroa ii Houden en Zilveren Medaillen benevenu l ere Diplomu jouden Medaille en l ertiücale o Award of the World s Hjüienic Eipoeiliou Cliieago 1893 i het WerfldliCTMiiiil I riiivi iill rsl llwiii Evlrart MELIAMIIK UIT D Mnobinale Kabriek DE HON WBLOBM V II vaii Schaik Co gevestigd te tlrnpxnhnge O n middel i ot kan worden o taevonden welke de Melianthe overtreft bet is OlfllKUHOKPKLIJK het beste m ddel ter wereld hetgeen de vele en verscbillendu bekroningen getuigt Het verzachten geneest Ofi M11 h KL IJ K de strengste hoest en veiouderde borst kwale i Dadelijk na bet gebruik der MEUANTHK doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MhLIANTHE bewezen iin de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prüs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacon van 40 ets ets en 1 met ge bruiksaanwiiisiog voorzien van ons Han delsnierk gedeponeerd a d Hechtbank Ie s tiravfiihagr I 19 Verkrijgbaar bji F H A WOLFK Drogist Markt tiontla A BOUMAN MoonlrKhli KATËLANt BMtm i B v WIJK Ondmatrr mim mmmm mmm GealmiiiKM i dcïi wordt heriniH rd de bitaaldagen cJer ahoiinemcntsgdden zijn van 1 t it en met 8 H TOBRR De IHrecUuT ü C VAN DER LAAR özn Auli Z iiii vliJ l rs en ZeiiiivvAwakkeii ThsuB il du 25e opUfir vurscbeuea va het hoek De Ze uunrziekten en Beroerte Middelen ter voorko Beproefd ea aaabevolen door de heeren i fof Dr Kerlnlér l anj Prengruber Uujardln Bau metZ l ariji BOUChOt Poriji k Ii lUtli Dr acherlDgi Kim Rtili Dr Crurkoweoli ky Wpofien Opperstftfsrls t r Jeohl Wueuori Upperslafiirti Dr SollleSl l u V isf srU Dr DarSSI fi nit M arll ForSBtier Aken Diitriciur Iir Oroismaun Joliliiiireti Jiiu DiitricUurts Dr Buabach i irli Kruiikam Dr Steiugreber Cb r ntoii o iniul Dr V Asohenbaofi orfu Dr tiifd Corraaza Viid ne A ngoville l arij Larabre l r i Wille TiiufkirclieTi H CabillOt Arcaühoii Fortget Lonaie Quilloaeau Bot duHUi Labatut Borrlssm Bougavel i 1 fitre h Blrsobfeld Weeiieri Lleber luinbrurk t Hammer wUui n I Weiner Wuttne Augt llroetiili Matuaoblechner lirnn n lng en genesiog Het doel vaa dit werkje 18 keoniB tr verspreiilen omtrent ien aard der Moawzivakte bare oorzakee eii tevelKon oederncbl te geven ea Keuezui to vioden Hel handelt over brt bekend worden vau de Phyiiologiacbe ontdekkiDfï loa op de eeDToudijïat denkbare wijze op ona zeDu geaiel kan i ewurkt worden eit wel met een succes dat zoowel een iiruet aantHl uiutekende artsen als de eiieeikundij e peri aanleidintf lot diacusiie betreven beeft Hel wo dt derhalve aan leder die aao slekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door lialiiLueole hOofdplJn ml gralDe congestie groote gevoeligheid opgewondenbetd Slapeloosheid algemeeae UcbamelUke onrust en onaangenaam gevoel venl r aai zieken die door Beroerte getroffen zgn e aau de govoltren daar van iijdun zoomede aan verlammingen SpraakVerlies of moeielUk spreken Sttif beid in de gewriohten en voortdurende pUn in dezelve partieele zw akte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen aIh ontboudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotnseeren galvaoiseeren damp modder of zeebaden Reene genezing f betering verkregen einrie ijk janalle persoueu die vreezen door beroerte overvallen te warden en daartoe rede hebhen weKena veraobijiisel n van vourtdurenil angstgevoel beQeveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vandui ellgheld flikkeren ii donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Teveua aan allen db tot de bov jnf unoemde 1 catliCKorieii van zeUUWiijdershehoüTen zooraede aan bleek i ZUOhtige en daardoor lot zwakte vervallende jon e meiajei B ook aan gezoudeu zolfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriobten en die de reactie der et8telljke bezij beid voorkouieu willen dnQ end aangeriiden zicb in het be it van buvenxeooenid hoekje te stellen dat franco en kosteloos t verkrügeu te AmBterdam M CI KBAN k Co Ueinteweit 4i Hotterdam I K van SANTKN KOl FFj ICorte Hoofil loeR 1 OtreOhti LOBRÏ PORTUN Oude raobt b d laardbruu K 22 Gebri StoU werck a Chocolade en Cacao D Btmatig Awr d nieuwtit uitvindingen op niarhinaal Diüd rerbeterde flibiieati en uitaluitand gebruik van n eii tijnste gniudstotTun i anrii prci Ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een sanbevaiontwaardig fiibrikaal nauwkeurig beantwoordondo asr den inhoud der resp Etikntton De Firma behaalde 27 Brerets als lIoneTersiiclei 44 Ëere Olploitta 8 gouden enz Medailles wn bewijs vaa ultmiutxnd fijn bbrikaat liieeds 18 ySi hrtii de Accademio uutiuiul do Paris Noua Tous d4ownon uae HvdkUle d er prcnlirc l e en oonalderatlon as votr exoellMita fabrtoatloa de Ohooolat bonbons vajiea eto etc S VllWSrQll S fobrikaat u verkiijgbaar bij H H Contiseurs Bauketbukiürs en enz Generaalvertegenwoordi r voor Nederlaiid Jtding Hattenaledt Amsterdam Kalverelriut 103 TKËKKL G 19 October 1895 Ilollandsche llaalschappij van Landbouw afdeeling GOUDA on OMSTREKEN VERLOTING mn PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f l l Loten voor f 10 A BRmEMAN ZN 1 OMN0 Btfotg 0m i ntêr lUUrnt H rrun M hal Hu k§uf $ Mtier Mun nlatH nehtir en H StoUmt wr wff iM éneU éu M wcAwt £ mmAmAi i émm r fint nthêmtêitviif aM MiiftM S JVvMMm imt Zemgnimt inÉk m 0 JNim si tmin tn hal iatan n HT Patent H StoUen i r MeD blede bet elQk de nand 500 000 Maik I nil hoofilprgi iu but galukkïittt vut bietlt du Dieu Titv xTuain UMvutlotiü diu door de Hunfi Ktigmriuit van llsmbar jCO dKukaar I Ml K waiirbtiri i Dl oordjttliifü luriebiinit vwi bul atmivt I plmi btMUutt i surtp dat iu ÜHaJoop vai teclilt uiiiigr mundüfl m 7 yerlotina van 111 000 lülan 50 200 prijzed bedragende 10 981 720 Mark ter oUedi e beiliuiog itütea komen duroader syn kapitale prgxen vao ereDtueel 500 000 Mark bg uitoeBaendkeid ecbter 1 priJB a M 300 000 L prga n M SOO OOO 1 prija aM 100 000 75 000 70 000 6B 000 60 000 SK OOO 60 000 40 000 S prqseo a M SO OUO SlprijunaM 10 000 4Spryz DaM S OOO 108 praten a Ai 9 000 SSfi prÜEenaM 3 000 821 prezen a M 1 000 I325priyz n M 400 SSOGOprgz kK Ui IGSaOpr a H 800 100 160 U4 100 98 e 4S IO S prijzen a M 1 prjja M 1 priji a M 1 prijs aH 1 prye k M 8 prgten e U I prga a M De prijstrekkingen zyn volgen plao vao ambtaweKe raitgrateld Voor de aanilaaude eei te prijetrekkiaj dauir foote door den Staat gewurborgde Ü aldverloting koit 1 geheel orig lot sleobta Mark fl of 8 50 1 bair 3 1 75 l kwart l i f O tegen intandiug van het bedrag in baokpapier of per poitwiue Alle commiiaiaa worden ouraiddeltijk met de grootate lOTgvuldigbeid uitfcevoerd en iedar speler ontvangt van ons de met het wapen ran den Staat vooreieue Origineele Lotea aetf in handen Bij iedf re Ueatelling wordt het verwekte officieele plan waaruit de verdeeling dar jjzen op de venehilletide klasacn all ook d betretfende inleggelden te vernenton ia gratii bijgevoegd en zeaddu wg aan Onze Begun ti gera onaangevruagd na elke trekking da officieele lijaten De uitbetaling der prijzen reiohiedt iteeda prompt onder waarborg van deu Staat en kan door directe toozendiug of ook naar verkietiDg der UflUnghebbenden in aUe grootere plaatsen van Netlerland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd ouder vele andere aanzienlijke prgien hebben wg meermalen volgens ofHoieete bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen eu on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark S50 000 100 000 8I 000 00 000 40 000 enz Het it te vourzien dat bij deze op dn beohuten grondslag gevestigde ondarneming van alle kanten op eene zeer werkzame deel neming bejiaald kan woi en gerekend en ver zoeken derhalve om alle oommiisies te kbnn n uitvoeroD de bestellingen aoo spoedig mo ük IQ elk geval voor den 3 1 OCTOBEB e k te doen tookomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwiiaelaars iu HAMBURG P S Hiermede danken wij voor bat vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bij bet begin dor nieuwe verloting ter deelueming ioviteeren zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en i rvutle bediening de tevredenheid van onze gNttrde Begunstigera te verwerven Wjit k ie k4al kmiMu to M Aokt Ik wu M ek tJw i k i Mi jg Aifcir Prii Cx ihr = f llilirliiii x ihr ma M a H lat fl dt Umk Toi M4w h la mmit ifitekaa Ni T Qonda bg A WOLFF Markt A lUb en DE LAAT en VAN SON apotheker iTarkt Il I I 11 11 I i i w F fjnm f lO i PD 1KB ODDÏ m SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCA F Verkrügbaar bij M PEETER8 Jz NB AU bewijs van eobtheid cachet en kurk sleede Voorzien ran den naam der 7irae P HOPPB Q i Hm httu eaadiadalykali ta a makkdjrkaUptMiBüdddvoorHMra vooral daiBM n KliidaragtotnwwlCi iideA pprMaiiTTailC K IIMIerCef JFV rlla SMtkSlr l4 lllBi UntrnfH my op naam vn lateMunurk JWfantur l i iMni kum laMlif niM Mlwvl Gouda Saalpandruk van K BaiNKMAH fc i oof BINNENLAND aODDA 8 October 1895 Hedeoniddag weid ten Raadboiae dezer neeat aanbeetead de lerering ted de benoodigda Steenhelen lageaebreTen werd door loor kaehalkolen baudkolen J Prince en Z f 8 29 i 11 C M Kleiweg 7 15 10 10 J Kotter 7 10 9 85 P KrggMna 6 79 O tan SUnl t 6 77i 9 A Laaliert 6 69 8 Bjj de kaden te Utrecht gehondan aubeatadiig tol aitbraiding fan de goaderenlooda der 8 8 en het maken fan een goederenlooda Toor de H IJJè M en fan een ferboogde loa en laadplaata op bat atation Gooda werd 0 a ingeaefarefen door de hb W d jMg V te Oouda foor i 15800 J de Jong 14600 H T Ejjtfogel te Bampt 14500 H de Ooaderan te LinaelKUii 14000 H J Juriena te Naudan a 13650 D Amen te OoiHla 13600 W Hejer te Amaterdam 13680 W Grere 13400 W Bekhsfen te Gonda 1338 1 1 Dnün a Mi25 W T Wayeta te Tilburg 13199 C P W DtHiug t Gouda 13100 3 B do Wilde 12949 P Boke te A uert oort 12900 C Lodder te Willemetad 12885 C W dan Hoed taStolwgkaral 12665 H J N lerhorat to Oooda 11643 De ramiag wat i 137U0 Door eene der boot n fan dea Amtterdamsckek nachtdienit is aan den Groenendyk boren Kapelle a d IJael een grooto aak doormidden gcfaren De Ö oprarenden werden met reel moaito gered Naar g nader rernemaa son bet in de bedoeling der regeering liggen het tgdatip fan infoering fan den Middenenropeeacben tgd te bepalen op Hei 1896 opdat dit lamennlle met den aanrang raa den aanataanden zomerdtenat dar ipoorwegan De rrood recktbank te ntrecht giitoren aitepraak doende in de saak betreflende den diefatid ran een aantal voorwerpen fan waarde tan kaiie fan prof Gallée veroordeelde den FEViLLETOM Zg vertAtde mg de geeehiedaDie van Thérète die ik reeda nigermBte vermoed had en die xg ng oigeveer met de vdgeade woordm verhaalde Hgn man en ik waren ïn het buwelgk getreden toeo wij beiden nog zoo goed als niets bezaten de ewate had een paardenhacdel begonnen die hem oader begoaatiging van de toenmalige oorlogzuchtige m en tot een elge ld en later tot een rijk man nukte Wg hadden een eenigeo zoon die toen bij gfDot gewonleD vaa ngn nav in zgn bedrijf hielp en langzamorkaad bgna alle in en rerkof n zelf deed ffDaae zoon was one getnk onze vreugde onze tiou hg waa een oppaaeende gewillige gMdhartige jongen eeida one n onttrok zirh aan alle genoegens un a n Iwftyd eigen zoodat wq hem dikwgis zelf laoapoordeD nA o eené eraige ventHMHiog en QttsMDning te gannen Maar eene bénierkten wg eeoa ia t oog loppende veiudering in de gemoedattemming van Jjodewgk h waa stiller verttrooid gejaagd gowordeo en wat bet ttwat O0Z8 aandaeht rok waa dit dat hg rondt keel Iaat thai kwam s I aohU boorden wj b n in zgne kamer op on neer toopen en I Borgua ug hy n bleek aitgtifot n a enut niU dader daarvan tot gevangeniwtrkf f n drie jarea De eisoh was tien jarea Oe Deaticbe WocbeQxeitang deelt mede dat de bekende bankroetier Atlred Bingen yo saak in handeu heeft gegereo ran mr J A Levy üel blad voegt hieraan toe dat deze recbtsgeleerde sicb nooit aftn tiryfelachtige zaken waagt en coocladeert daaruit dat d DÜlerering nog lang niet ale een attgemaakta zaak t Wscboawen i De reeb ter eommiesarifl bg de rechtbank ie Arnbem beeft Zaterdag geboord vier tainjoagene ran de w sinricbtiog W fifeerboech die betrokken yn by de mftbaodaliog rao twee kinderen onlangi mui de genoemde inricbting gepleegd M D meldt oi Thierdingea Schipper J Viuer van de logger Marie Henriétte Zaterdaf hier bioaen rapporteert dat 1 Woenidag middags haU een op 54n0 NBr 1 38 OL iet te Groningen ibniabohoorende yteren tjalkiohip Martha Cornelia ia nood verkeereade aantrof de ladiug wa door etorm overzy getallen roer ea zeilen waren defect Oomiddeliyk werd van de logger een boot bemand met den ttanrman P Verhey n de matrozeQi D van 0 ep J llarms om de opvarenfieti ttt redden dit moeet achter upg geven worden omdat er zoo reel w wu en de redders t lve in groot gevaar rerkeerden Van de opTnrenden schipper H Wöostok dieiie vronw eu 4 kindere beneTens stanrmuQ eu matroos werd het eerst de vronw met baarKoigeliog van 9 maanden aan haar Tsstgebonden langs een lyo met een reddingsboei aan boord gebaald daarna met de grootste moeiteen inspanning een kind van 4 jaar TerToI ens kinderen en eindelyk kapitein stnarmanen matroos het reddingswerk geschiedde terwyi bet donker viel by storm en regen Tot den volgenden morgen bleef men in de nabyheid van bet verlaten schip om het zoo rat lyk op sleepionv te nemen Nogmaals gingen de stnarman van den logger eo die van de tjalk er heen om eenige noodzakelyke goederen te redden Zoodra men het schip verlaten had zonk het het was geladen met steenkolen van Bonerse naar Weener a d Keras De opvarenden der tjalk werden door die van den logger tieideryk opgenomen en verpleegd eu ign Zaterdag gezond ea wet hier binnengebracht onopboudeiyk prgzen zy de zelfopoffering en moedige hoading banner redders Op mijne bekommerde vrafjen gaf hg mij oHlwijkende verlegene antwoorden en deelde mij slecbta mede dat b t Bvondt de voorstellingen in een paardenspel bfjwoonde waarvan hg den diiectonr bg gelegenheid van een koop dien hg met descn had gesloten had leeren kennen Maar ik vernam al spoedig dat datgene wat onzen zoon nu alle avonden van ons verwijderde niet de eterke toeren in den oirout maar de fonke lende oogea van de knappe dochter van den directear aren die hem zoozeer betooverd hadden dat daarvoor zijne kinderlijke pliohten en liefde xgne gehooruamheid ten opzichte ran igne oudert zgn Irou zgn stand in da maatsohappg alUs op den achtergrond trad en verdwpen Hg beminde dat meisje zooala dergelijke ttiUe koele karaktert plogen te bemianeo zoodra de liefde bun hart eenmaal in vlam gezet beeft Kindelgk bekende hij mg alles Bedaard maar voatbanden deelde hg mg zijn beaiuit mede met de dochter van den directeur te trouwen en ons in haar eene tobbondocbter te geven Ik was verstijfd van schrik want ofeehoon wg reeda lang gewenubt hadden eene lieve dochter te bezitten zoo kon ïk n ene rondreizende paardrgdster toch oiet als zoodanig denksn ec eveamio begrjjpeo boe deze aoQ een geroeid kaitetgk leven zooJile g leid den zou kunnen gewennen Maar op al mijne tegenwerpingen tmeekingen en vermaningen gaf hij tUwbta ten antwoord dat zijn beslni onwrikbaar genomen wa Hij was onboigzaam vaat van zins van zgne liefde tot geenerlei prgs afstand te doen aan zgn vad r zgn bnloit mee 1 e dealm ea dieas mogel ken toom reeda bg voo 1 ii 1 JL j imijjm u i i iLiiLi jai iL Het bestnar eeoer aaosienlyke gemeente waar tevens een openbare reiuigigadienU ia gevestigd ontving dozer dageu zoo sehryft men aan de cN Oron Grt van een hier Ie Unde gevestigde Maatachappy voor vrachten tenen groen ten bereid mg eene missive de vraiMi behelzende of er gelegenheid beataat te koopen de sinaasappel en citroeascbilleo die zxb onder bat huisafval bevinden voorzoover e niet in verrotten of geheel bedorvPB staat verkeeren eene rnwe sorteering van dieschillea op da plaats van afzending wordt ooodig geaeQt eu opgave verzocht hoeveel als het mx toea daarvuor is aangebroken 2 a 3 maal s weekt gezonden kannen worden Het zga meent de berichtgever nuttig kannen zyn t vordnataaude in wyderen kring bekend te maken misscbieu dat ta plaatsoi waar geea gemeeoscbappelyke mefttvsrxamsting bestaat pariionlicren zicb wtllen bemoeien met bet verzamelen van afval dat tot grondstof kan dienen voor de artikelen eeaer vrachtenbereiding c Biykens de laatste berichten uit Bratsel waa de irsin die by Ottignies ontspoorde een persoaeotrein die Zoudagavood om 7 aar 25 min it Mauage waa vertrokken eo om 8 nur 30 Bin bet slation Ciroaz Mousty bereikte Bg 4it station bad het otigsval plaats De oorzaak was dat een locomotief zooder waggons in j olla vaart i en dan trein opnioonds Wegens de duisternia was bet zeer moeilyk terstofid hulp te verleeneu vooral omdat onder de reizigers da grootste ontsteltenis beertcbte Eerst tast ia den nacht werd ds tyding te Broesel bekend Vaudaar dat da i Petit Bleu het uebtendblad der lad pendance Beige nog géea nadere bywnderbeden kan mededealen omdat zy het bericht ontriag even voordat het blad ter pene ging Bet aantal dooden by het spoorwegongelnk nabg Ottigniea bedraagt IB het aantal gewonden ongeveer 100 waaronder 30 ernstig waarvan verscheifleu den dag niet tallen doorkomen Onder de dooien behoort een geneesheer een vicaris de andereu zgn kooplieden enz nit de nabarigc plaatsen Het ongeluk ii mUa $ geschiedt De locomotief die van Ottignies kwam met volls snelheid stortte in bet station Moastj op een in beweging zgoden trein Drie rytnigea werden tetteriyk ïn elkaar geschoven zoodat vao de reizigers ééa vreeaolgke vleeschklonip werd gemaakt Van Ottignies en Brussel werd onmiddellgk fanlp gestuurd Men is yverig bezig den weg weer vrg te makf baat tot Kwyutn te breugoiu Daarbij Bohilderdo hy mij zgce uitverkoronn met de liefelijkste kleuren met at de welsprekendheid etener vurige liefde af Er bleef mg niefs anaert overig dan zgn vader van dit allot konois te gaven en wat ik wel voorziea wat ook todewgk vermoed had gebeurde UIJi man wat builen zicb zclreu van woede Kr hodften heftige tooneelen tassohea vader en zoon plaau maar Lodewgk beantwoordde hot mianuegen zijne vaden diens toorn zelfs dienii bedroigdeu vloek en zijne onterving ingeval hg b J igu voornemen bleef met dezelfde onrenettelgke kalmte en vastberadenheid die hij reeds t enover mg aan dend g gelegd had f Ëindetgk hadden er ealke toonMian taucben vader en zoon niet meer plaats doch ons huiselijk geluk was vfrwoest de band der liefde verbroken Koel en somiwr zaten wg tegenover elkaar Enkele onverschillige woorden werden er gowiseeld en dof klonken deze woorden van onze lippen daar w j datgene wal ona zwaar op bet hart woog niet tegen elkander wHden of konden pittpreken Mijn taan had neg eene ttille hoop dat I AdawQk ter wille van oös afetsnd van Mjna liefde ton doen Maar ik wist het wel beter vlk had onzen stolkneeht Steven een stiramen en girtroBwea naa al de gongso van mgn zoon loten nagaan en wiat dat bg el zijn tijd in de woning vau den direeteun v a bet poardsntpel oorbraoht en nog maar zelden de rooratellingen in den eirous bgwoonde Maar ik waagde het niet dit aan mgn mao rieae Hebt o ruisendeu toorn ik kwde awe t Iu bVankryfc zullen op de etaatsspoorw n weldra persoonwagcns in gebruik gesteld worden waaraan allee wat nu van yter of koper m door tüumiutmam zal zgn vervangen ni etunderd de aesen de raderen en de koppelii an De gewichtsverminderÏDg welke daarvan bat gevolg zal zgu wordt voor een gewonen trein begroot op 1500 kilo waardoor asna baipsring van meer dan 30 toa un trekkracht vofdt verkragan Een wetaonlwerp tot invoaring vaa ao Handeli ragisters ii reeda by de Tweede Kamer ingediend en on heeft de Minister van Joatitia daarop laten volgen aan ontwerp hoadeoda bepaliogen omtrent firma s De Minister stelt voorop dat de greazan der handelsweretd zekere elasticiteit hebben IH wet moet dns voor deze elasticiteit de noodiga rainta aanbieden Dik doet na is allaeo la bereiken indien da wetgever zooveel mt l de vrgheid huldigt door ieder binuan te laten die als het ware aan de poorten der handala wereld aanklopt om binnengelaten ta worden en eea uitertyk kenteeken aangeeft waaraan men ieder die met dan koopman getgk wil gesteld worden kaa ooderHhaidea Daaraaar wordt ia het ingediende wetsontwerp geatreeft Oewenacht is bet zegt de Minister heistelsel van vrijheid ie huldigen met vaetstaU ling van zekere regelen om ordelooslnïd aamiabralk te voorkomen ea daarvoor lal noo dig zgn dat in b t Btrafweiboek eeoer sanellagevonden wordt voor de bepalingen dor artt Ü3 eo 08 B W raimte latende voor het wettig gebruik eener firma dai de wet als regelieder vrglaie in de kenze vaa naam firma by het uitoafaDen van zyn faudal bereep ofbedrgf maar tetanit dat nik een openbaarregister btgke welke namao da flrmaotanhebbeu volgens da regiatars van den Barger tyken SUnd In aansluitiag hiermede is een ontwerp ingediend hondende aanvolliog van bei Wetb van Btrafr met een bepaling t en het we derreebtalgk gebrnik van namen voornamen of firma s Aan art 435 Wetb v Strafr wordt toaga voegd Bob 4 hg dia in een ge ehrift ter zake van zgn bandalT beroep op bedrgf wederreobtolgk een naam of vooroaam voert dia niet in overeenstemming ia met dien welksa hg krOËhtens zgae geboorteakte bezit of krachtens iaeohrgving in bat handelsregister ab firma bezigt Niat strafbaar is de vroow die dan naam voert of aao haar eigen oasra den naam toevoegt van dea man met wiea sg gebawd i of wieDi weduwe ig is c I 1111 B MssM Papwas deelen fCen hevige sngit maakte tleb van mij meetteri ik hsd een voorgevoel dst ons eta vereohrlkkeiyka bedreigde maar wiat oog niet wat hodewijk had besloten te doen Enkele malen troobtte ik met hem nog e u een goearek over deze zaak san te knoopen maar hÜ bimk dit af met de korte vraag Wilt g Lnoie als uwa dochter erkennen of niet V Je vader cal het nimmer doen IjulewBkV NietF Dus zegt gij ook neen riep hij heftig uit Ja ik z ook neen Zoo eindigde ons gesprek en de pogingen dis ik b mgn man aanwendde om hem wat zachter tea opziebte van I odewijk te stemmen deden den toom van den ouden aien nog rooar aauwakkuren Eens jnist op denzelfden dag waarop de direo tear ran bet paardenipel onze tiad verliet wat I odewgk tonder aftchnid van onn te nemen vertrokkH om lich als ech enool van Lucie lig d n paardrifderatroep aan te slaiten Van dien dag af beerboawden ij hem alt voor on verlorea I ooU mooht ik den naam van Lodewijk meer ie het b jtyn ru m jn man uitaproken alle voorwerpen die hem toebebooni hadden en de herinaering lan hem kooden opwekken moeat ik wegdoen W leefden een eenzaam trenriK leven Mgn man bield ziek nu en dan nog met den in en ver koop van fMerdén bezift maar inzonderheid begon bg in bet eerrt eleehts ia bet klein en om toch iata te doen te hebben ia papieren te speenleeren H WOB verloor won weder en waagde gedurig eer