Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1895

Hlrccle vSpiMirwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 nniin iinTTlB n ¥ u AaoKevaDguD 1 October TUd van Greenwich loud n so 7 86 8 40 8 08 8 40 10 17 10 4 18 08 18 85 1 84 8 88 8 44 4 0 5 84 7 11 7 58 8 88 8 48 8 51 8 57 U IS Mourdreohl 7 88 8 47 11 01 i 38 4 57 7 69 10 04 NiimwerVetk 7 8 8 4 11 08 18 88 04 f 8 08 Itf ll CpeU Kotterdem 7 7 48 8 01 11 15 f 18 48 5 11 t f S IS 10 18 7 5 8 10 8 a5 10 10 85 11 84 18 88 18 66 1 44 8 50 4 08 80 48 7 80 8 88 8 8 S 03 10 10 87 11 80 K 0 T T 1 D A M e 0 D D A KdUerdua 5 57 7 85 7 47 8 f M 8 81 10 18 11 60 18 80 1 48 8 6t 8 10 8 48 4 80 5 81 6 17 8 05 8 48 Capelle 5 10 8 08 V 10 8 1 8 6 87 848 fieuwerkerk 5 18 8 1 t 10 86 1 50 6 84 8 8 Uootdnokt 6J8 8 84 Ê 10 48 8 08 V 6 41 V riood 5 88 8 80 7 45 8 07 18 s sn 8 5 10 11 10 48 18 08 18 40 8 18 8 09 8 88 4 08 4 40 5 51 6 47 8 85 10 08 aOCDl DEN R tS 1 DEN HAIO 0 0 u n i S 0 U D k k 1I8T8RD1H Ooud 4 37 8 81 10 01 10 67 18 10 8 1 1 4 47 6 6S 10 16 n t rd iii CSI 8 14 86 11 05 1 1 18 4J 6 8 48 U SO Hue 5 6 1 7 80 7 48 8 80 t t 46 1 0 1111 85 18 15 1 S6 8 44 8 58 8 43 4 15 17 8 l 8 7 8 6 882 Voorb 6 57 t 10 17 1 41 6 14 Z Zegw6 11 10 88 1 55 8 98 r 58 ZeT U 6 S8 10 48 I OH 6 8 10 08 Oniid 6 88 7 0 8 18 56 10 1610 5418 03 18 45 8 17 8 14 8 86 4 13 4 43 6 47 6 60 8 88 10 18 Stopt te BlMiiq k KraUwq en Noottlorp LeidMkendftm en UekBodorp lo da 7 80 8 85 8 08 8 8710 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 85 8 47 4 45 6 7 7 14 7 49 88 8 64 8 6411 y ll 7 48 8 47 11 08 18 40 4 67 S OI 10 08 Z Z tw 7 8 8 6 11 18 18 49 6 08 8 18 10 18 V iorl 8 07 8 08 11 87 1 01 8 80 8 88 10 87 H o 8 18 18 ï 10 0710 48 11 88 18 48 1 061 67 4 06 4 17 5 86 6 57 7 44 8 81 8 10 8 11 46 DTEÏCHT fiOUD 1 10 11 84 18 50 3 10 8 58 4 48 6 86 7 60 8 0 07 10 84 10 88 11 61 4 16 6 3 8 98 10 54 10 81 4 14 8 36 10 44 18 07 1 88 3 49 4 87 5 80 7 0 8 8 8 41 8 4 11 10 OOl Di UTRIOHT 8 06 10 1 10 7 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 45 8 87 10 51 11 46 1 80 8 08 8 17 4 16 4 47 5 57 6 58 8 81 10 18 7 10 10 8 8 84 5 06 8 1J J 18 8 48 10 87 8 60 4 46 6 8 6 86 t 8 04 f IHSTKIOI M S O U D 1 lutmUaC St 8 8 10 10 48 9 86 4 10 la Mliih 7 81 8 04 10 14 18 88 3 86 5 80 7 46 Starm Bl wtjk Eiiiiv U Nootdurp LeidHkulfm u liek ldor 9 46 Il l Dou lutite wet irttdi ig werking op hetcelfde tgditip ala de wefc tot aaoTatl ng tau hei Wftb tan kooph bfltreffende de firaia Men lebryft git Breda aan de Maub Oolaogi deed ia dn pert het gerucht ite roade dat fommige gemeentebeatureQ TerTaoKdeo eeo gedeelte der oitgarea voor de brandweer terag te onivaiiRaa raa de brandanuraatie maatschappüeD Dit erlani ea grondde zich op bet feit da In die femeeDteD wetke eeae waterleidiog bebben braodea of in het begin worden gestuit of tea niDite beperkt bljjvea Naar aanteidiog van vele branden welke ditjaaff ook ten onzent door middel der waterteidingapoedig gtibineobt waren is door een der grootste brandaasarantie fDaatecbappgeD de klocbt geait dat ou de icbade niet door bet vunr maar door het water ontstaat omdat met waterleiding znlke massa s water ia de braadeude perceelen worden geworpen en daar door meer schade ontstaat dan wel noodtgii De uitgaven der genoemde maaUcbappg s n dientengerolge eer vergroot dao rerminden Te Kiroberlêy in Zaid Afrika is een groote bende diamantdieven gevat waarop de politie reeds lang bet oog bad Men vond ïn hen becit Toor eeo belangrjjke waarde aan gentolen diamanten De Oade Pekela had gistermorgen een droevig ongeluk plaats Zekere Oenrt Krnl 21 jaar oud en werkzaam aan de in aanboow sgnde R Kath kerk had bet ongeluk een zwaar stok bout dat uit den toren naar be neden tuimelde op sgn hoofd te krggen Ofl hersenpaD van den ongelukkige werd erbrgzeld en de dood volgde onmiddeliyk Ta Deventer is het onlangs gebeurd dat na afloop van een aanbefitediog voor bet buaweu van een paar panden de aannemer borgstelling vroeg van den aaubsHtedar voor het uitbetalen van do aannemingssom In het bestek was o a opgenomen dat de aannemer twee solide borgen ten geu ege van den aanbetteder moest tellen en dit werd tet nog toe in allo be tekkeo opgenomen De timmerlieden en netselaarsvereenignn hebben zich nu totaldasr wonende boowmeesteri gewend met bet verzoek het daarheau te willen leiden dat voor t vervolg in de bantekken ook de voorwaarde worde opgenomen dat de aanuemer de noods vso den aanWteder twee ioliede borgen kan eiiflbeD voor bet bedrag van bet door bnm nit te voeren werk Naar men verneemt is de commissie van rapporteurs voor de kieswet gereed gekomen met de vaititelling der punten voor bet voorloopig verslag en is thans de verdtre bearbei s ding en Ramenstelling van het rapportin hsnden van den griffier der Tweede Kamer Te Voorburg beeft een stiefmoeder pogingen aangewend om zicb te ontdoen van eeovierjarig jongetje door het te laten verhongeren Het kind bad reeds een begin gemaaktmet het opeten igner viogert toen de politieachter de saak kwam De Hollander Aan het conservatoriam te Amsterdam xgn klaisen geopend voor klarinet en hnbo Dr Alfons Diepenbroek zal er voordraobten houden over muzikale onderwerpen W v M R fi C L A M £ BELANGRIJK Gouil 5 86 6 87 7 56 8 0 8 81 Ouiiew 5 11 6 64 Woenlen 6 5 7 08 8 18 Utreohl 6 18 + 8 88 8 41 t f Nur Atnitenlan is de gslakssankoDdiging van JOSKPH HKCKSCHKK Id Uamburg welke lioti iu het haidige vae ons courant bevindt Dit huii heeft lick door djn prompte en stiIcwijKende uitbstaUof der hier en ïo dto omtrek gewonaeo bedn ea eoe soo goeds faam rerworran dat wiü al oDze tazera aanbevelea op zgn haidi advertentie acht te geven PosteryeD en Telegraphte tieooend 1 Oct Tot adtiaieut te Amsterdam H i Fraakfoort tbttus kautoorknecbt aldaar tot brieven gaard er te Njjiand K de Boer 16 Oct Tot surn traerair der poateryen eo telegraph ie J C Versloge te Oieb J Slothouwer te Goriocbem M in den Berken te Scheveningen M W Boe te Zeist Mej A J O de Ridder te Oosterbeek K E A Vries te WoriLerveer W Koezen te Harderwgk A P V Daynslee te Heusden P Schmidt te Wageoingen A van den Ëelaart te Zeveuaar F Leiuweber te Boksmeer Mej J M Ledeboer te Assen J C Maas te Maasslaifl J H Parker Verboom te Leerdam J S Husaem te Enschede B J K ten Brink te Franeker M A J J Blankert te Steenbergen J G Wuijater te Loeoen J Renier te Weesp P J N Hofslag te Mijdrecht H A M van Poppel teSittard J Ebrhardt te Sappermeer J de Wit te £ dam J Kbeus te Winecboten A Donkersloot te Zierikzee Verplaatst 12 Ang De klerk de telegraphie 2de klawe H W de Ronde van het bgkantoor in de AmtteUiraat naar het huofdtelegraalkantO r te Amaterdam de vroowelgke atlsistent 8 de Bartog van het bgkantoor in de Amstelstraat naar dat in de Com mei instraal te Amsterdam de vrouwelgke klerk dar postergen eo tete grapbie 2de klasse E de Hart van bet bgkantoor in de Comraelinstraat naar dat in de Amstehitrast te Amaterdam de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse G C A Keimeringer van bet huofdtflegraatkanloor naar het bgkaotoor in de Amstelatraat te Amsterdam 15 Oct De commies der telegraphie 3de klasse C Horsman van Amsterdam naar IJmoiden tot 15 April 1896 Onder de gedrukte aankondigingen van buitenlandsche lotergen waarvan de vortending naar GrootBritannie verboden is zg n mede te begrgpen de oitnoodigingen tot deelneming aan weddenschap pen op paarden by wedrennen Te rekenen van 1 October a a kunnen gewone pakkHten het gewicht van 5 kilogrammen niet te boven gaande door tuaaofaenkomel van de Fransohe Adminietratie wonlen vorzonden naar Zanzibar Het in Nederland te befTen port bedraagt voor etk pakkft f 2 00 Elk pukket behoAt van drie donane verklaringen vergezeld ie zgu Niet ter verzending toegelaten cgn salpetercotor zwavelzuur wapen oorlogsmunitie tabak spiritoaliëit verdovende of slaapverwekkende geneesmideten De verzending uit Frankrgk lal plaats hebben met de pakketbooten welke den 12n van eiken mnand uit Marseille vertrekken Te Otjimbiogue in Daitscb ZuidWest Afrtka is een postkantoor opgericht hetwelk mede voor den dienst der pakketpost in bet internationaal verkeer is opengesteld Oe voor die plaats bestemde pakketten kunnen op denzeUde voet aia die voor Windtioek DutecbZuid Weat Afrika ter verzeuding worden topgolateo W fens het neerscben der cholera in Marokko kanneq pakketten beatemd oor Tanger tot nader order niet ter vertending langs den weg van Üuitaohland worden aangenomen Do toelating van pakketten met aangegeven waarde is in het verkeer met Britscb Noord Borneo beperkt tot Badakan en voor Staita Setllementsi tot Malakka Penang Provincie Wellealeg en Siogaporr iittKiM i g n b Q gifte vaa waarde toegeSmS voor pakketten beatevd voor Gos en de Tidiaebeyoetitan toren aao de Perzivebe Golt Kaiteilaodseh Overzicht Te Parijs is weer een telegram ontvangen van generaal Ducbeane deo bevelhebber der Fransehe troepen in Uadagascar dat den 5deD October uit Hajonga is rerconden Wel in waar wordt daario nog niet gemeld dat de Fransehe troepen Antananarivo faebbeu bereikt maar toch bigkt daarait dat de voorhoede der Fraoache troepen ateeda vorderingen maakt Den 258teD September veroverden de Franachen Babaj watr meo nog eenigeo ernatigen tegenstand vm de Hova a verwachtte Ook daar echter gingen de Hova a onmiddeiIgk op de vlocht zoodra de Fraoache troepen naderden De bevelhebbers der Hova a hebbon hoo voornemeu opgegeven om nog te Antaoaaarivo te komen voor de Fraoschen De stammen die door jken zgo gedwongen deel te nemen aan de fipeditie keereo naar hun dorpen terag De gezondheids toestand der troepen laat niets te wenschen Te Antananarivo is de toestand normaal AUesn wordt nog gemeld dat een gedeelte der vrouwelgke bevnlking da stad heeft verlaten Ik z xt den 29n of deo SOsten September te Antananarivo wezen f A Idas luidt bet telegram van generaal Duchesne Te Pargs beeft dit bericht door den correspondoDt van de Tempsc uit Majunga gezonden natuurlgk een goeden indruk gemaakt want daardoor wordt natuurlgk de boop versterkt dat weldra de tgding van de bezetting van Autananarivo door de Fransehe trofpen te Pargs zal komeo Den 2deten eptemberc dos wordt aan de Timesc nit Antananarivo geseind waren de Fraoschen reeda tot op een afstand van 30 mglen van d hoofdstad genaderd De Hova ft waren toen oog voomeiueoa Ambobimanga bun laatste versterking te verdedigen Daarvan zal echter wel niet veel komen want tot dnsver tooaden de troepen van koning Banavolo al zeer weinig moed Terecht legde dan ook de koningin in de laatste Kabaryc eene soort van volkivergadering welke te Antaoaoariro werd gehouden deze verklaring af Mgue troepen hebben gezegd dat zg voor mg zouden vechteo maar zg hebben het niet gedaan Toch zal ik mg niet overgeven doch liever sterren in mgn paleis Den 16 dezer moeten in Frag rgk de karkeIgke ea andere vereenigingen volgens de wet van 16 April 1895 de belasting beUleo die voor die vereenigingen het successierecht vervangt le droit d accroiasemeot c No hebben twee grooti geestelgke vereenigingen een van broedersc en een vag zusters behoorende tot de diocMd van Pargs aao de regeertag doen weten dat zg bereid waren vóór 15 dezer een deel van hun fwbtert tallige schuld aan deo Staat te betalen en dat zij uitstel verzochten voor de reet Dit voorbeeld dat geêeel strookt met de vredelievende voorschriften namens den Fans gegeveii is reeds deor 9 kerlcalgke vereenigingen van de diocese vso R uaao gevolgd Er bleef tronwens geen andere keus dan zich ten leste te onderwerpen Het beroep op de verlichte vaderlandsliefde van den president door deo kardinaal aartsbisschop van Pargs gedaan zal wel geen effect hebben De beer Faure heeft nog minder macht dan een conatitutjoneet vorst hg is slechts een constitutioneel president En al mag men aannemen dat hg voor zichzelf als privé persooo de loi d acoroissemeot afkeort als officieel persoon moet hg dulden wat r eering en Kamers goedkeuren 7 60 T 8 11 8 1 8 88 9 S4 Utwkt üidew i Ooud In zgn welsprekend pleidooi zeide Richard de kardioaal aartbisacbop dat de wet van 16 April aan de communauteiten een exceptioneele belasting opl die in itrgd ia met de Grondwet en hg betreurde dit vooral omdat zg die belasting indroisoht tegen de s rooming van toenadering en verzoening welke zich sinds eeaigei tgd deed kennen Na al ib bewgzM van toewgdiog door oase congregaties gegevea in bet binnenland eo in den vreemde waarzg den Fraoschen invloed verbreiden en baodbavea badden wg den plicht en meenden wij ook bet reeht te bebbea mgahser de president t om te verlangen dat man onanist buiten betgemeene recbt zoo plaataen en dat de tegen deeoogregatiea gerichte fiscale wetten in plaats van bg elke begrootiog te worden veraeberpt zouden worden herzien opdat baar voortaan degelgkbeid voor deo fiscaa bleef gewaarborgd Zoo loidde een der oardiaale ziosoedeo ait bet schrgven aan den nresidant We stipten echter reeda aan dat Faure er eiets aan doen kan en de wet dns wil ia volle kracht zal nitgevoerd worden Vroeg ol laat moeten de kerkelgke vereenigingen zicb das onderwerpen tenzg se willen gaan rechten na eeiet de betaling te hebben geweigerd Over een leider van de liberale pwtg ïa Engeland sprak G Bernard Sbaw Vrgdagavond ia een lezing over Jden pjliiiekeo toestand de eerste van vgf lezingen aangaande vnn da Fabian Society over de toepassing van collectivisme op eenige aanhangende politieke vrai fctikken De liberalen missen een leider die op de verbeelding der scharen werkt zeide Sbaw Toen Gladstone zich terugtrok was bet uit mi t de geestdrift in de liberale partg Zgoe plaats is nog vacant aLord Hosebe amuseert het laad naar hg maakt geen indrok en soms wekt bg ergenia Asqnith is zeer overtuigend ala bg eene zaak te bepleiten heeft Hg weet haar dan oitneuend te verdedigen on de overwinning op zgne zgde te brengen maar hg kan niete anders doen zonder eene bepaalde zaak John Iorley is zeer geacht niet omdat hg de liberale begiaeelen glans bgzet maar omdat hij ons opwekt om vastberaden en trouw pal te staan voor fanone dorheid en omdat hg weigert sympathie voor socialisme te betuigen Sir William Harcoort en Arnold Morley zgn beslist onpopulair Aciand at is bg naar verdienste populair maakt geen vertoon genoeg CampbellBanner man en de lords Kimberley Spencer en Ripon ign even onbroiktaar om in abstracto geestdrift by de liberalen op te wekken als Sbaw Uferre Om kort te gaan de liberalen hebben de middelen niet om op de verbeelding vaa de kiezers te werken en moeien dos op bunne belangen werken m a w zg moeten in do volgende verkiezing strgden niet met bunne persoonlykheden maar op eeo program Een correspondent van de Times M Mn onderbond gehad mei maarschalk MMraei Campos over den toestand op Cuba De maaricbalk merkte op dat de zakih wat beter staan doch de operaties zeer moejifgk zgn wegens den topograpbischen toestand van het land en den guerilla oorlog dien de opstandelingen voeren Oe gezondheidstoestand der troepen is vrg goed in de provincie Santiago heeft het leger echter veel te lijden gebad van gele koorts Te Santa Crux zgn byv de bevelvoerende officier zes andera officieren en 100 man van éen bataljon overleden Hg klaagt over het gebrek aan wegen op Cnba en acht het noodig bet spoorwegnet nit te breiden De oproerllngen in Santiago zgn goed voorzien van munitie en ontvangen voldoende levensmiddelen door de hulp der mgnmaatscbappgen Maarschalk Campoe acht het t best den inslagen weg van zachtheid t nover de rebellen te volgeo Allen die zich vrgwiÜig overgeven zullen begenadigd worden Omtrent de qaaestie der autonomie voorCuba merkte de gouverneur van het eilandop dat de autonomiscbe partg verdeefd is intwee fracties De eene wenaeht Cnba te makentot eeo lioh zelf besturende Spaansche kolonie de andere verlangt afscheiding van hetSpaansehe rgk 7 45 8 48 lidHku Tot de ontevredenheid beeft zeker een groot deel bggedragen de slechte economische toestand de Spaansche bevelhebber is evenwel van oordeel dat de plantage eigedaren huuoe moeilgkheden aan lichielf hebben te wgteo wjjl g nagelkte kebbea in goada Juan wit onr te leggen Toor de ilKhte Tea lotte rkluude munchalk Mvtiaei Cftmpoi dat by lieh niet nnn het hoofd der troepen zon itelleot tenxg de opetnodelingen met een iterke Itgermncht oprnkkan IWOBZOHDBW De 2e Borgerscboo voorJoDgeos Het TOnois werd gaslageo En gj f nit oodargun Sarnij MijnkMr d Btdadmr £ ant giateren werd ik in de gelegenheid geatald om kennis ta namen t u bet Verslag Tan Terbandelde in de zitting Tan dan Gemeanteraad ran 24 Sept It waarin het merkwaardige Tooratel Toorkomt welks ichood men in de aangehaalde woorden Tan rtn kan wnan trekken Indien Og U de B genegen tgt mg eenige mimte af ta staan wil ik op die misaiTe tan Hearen B en W eeniga kantteakeningen maken Niet in de Teronderttelling dat daardoor misMhian de ondergang der bedreigde inrichting zoo worden Toorkomeu dat zoo met bet oog op de tegenwoordige aameoatelliDg TM den Raad wat al te naiëf ign maar omdü ik het mgn plicht acht te protastaeren tegen onjuiste Toorstalliogen en onbewezen beweringen Om te haginnan da toon rao bet Tonnisc onderscheidt sich door algeheel gemis aun welwillendheid nergens is een enkel woord Tan waardaaring te inden nergens eene uitdmkking waarnit ton knnnen worden opgemaakt dat B en VF niet dan door den drang dar omstandigheden of iata dergelgksgenoodsaakt zgn tot znlk een krassen maatregel als bet opheffen ran eene gemeente inrichting en het ontolaan an een of meer ambtenaren die toch iidartgd te goeder tronw eane benoeming aan die school hebben aangsoomen Integendeel OTeral worden de hardste woorden de donkerste tintan gebruikt Raeds in den eersten zin wordt Tsrteld De school beeft eigenigk nooit aan de Terw cbtingen beantwoord zg erkeert in een staat Tan bepaald Terral en 00 Tetde Trouwens dat begin is nog in een ander opzicht opmerkelijk Reeds gernimen tgd haaft ons college de Traag OTerwogan wal bateekent dat gernimen tgd Dal kan hoogstens 0 maanden zgn want langer hebban althans 2 der titolariaien geen zitting in dat cQllege terwijl nog geen jaar geladen bg de bahandaling Tan de begrooling door den betAnrden heer Borgenieastar Van Bergen IJzendoorn in den Raad werd gezegd Toen da acheol werd opgericht heb ik rog zoo sterk mogelgk er tegen Terklaard Ik achtte haar oanoodig Maar ik noet erkennen dat het oortreffeijjk onderwys daar gegeven mg later mat de school heeft verzoend en dat ik ns sou aarzelen tot da opheffing daarvan OTar ta gaao t In dienaelfden eersten volzin lezen we varder dat B en W hebban overwogen de vraag of de 2e Bnrg niet zou zgn op ta heffen uit dan staat van bepaald verval waarin zg Tarkaart opheffen schgnt hier wat anders ta moeten beteakanen dan in t vervolg der missive In teganapraak hiermee krygan we eeniga regels vardar eane madedealing waaruit blijkt dat dit overwegen niet keel ernstig gemaand wns immers joist de maatregelen door de HH Schoolopzieners reeds in Mei gaadgekeord an waarvan één waarscbgnlgk reads voldoeode zon geweest zgn om het aantal leerlingen aanzienljjk ta doen toenemen vinden gean genade in de oogen van B en W waarom iet dit blgft in het dsister Ik badoel den miatiagal om de zoogenaamde hnitenjongens tllaan op da 2e B toa te laten Op da Ie B V J zgn er thans volgens B en W 32 on die juist veroorzaken sou ik meenen dat bal aantal laarlingen in da hoogata klasse dar la B Tolgans B en W la groot is TOor aan school met oitgebreid leerplan Werden dia jongens Terplaatst dan ware dit bezwaar ook weggenoman Maar die zouden zicb stellig niet allen aan eene rarbnizing naar da school Tan den heer Leopold onderwerpen iBaenen da hearen en ik dank H E Achtb Toor da welwillende Teronderstalling Stellen wa dan dat er slechts 20 sich wanschan ta onderwerpen dan zou dat toch nog naar fcn koatenden ptga f 1500 opleveren terwijl het paardemiddel dat on wordt voorge teld Tolgens de eigen woorden Tan B en W lochia f lIOü beapaart De bacgferingen waardoor de HH tot dit bedrag komen kan ik niet in alla opaiohtao baoordealen waar ik bat wél kan zgn zg niet juist Waarom stellen b t B en W t asntal laarlingen in mgn 6 laagste klassen op 15 tarwj ag kunnen weten dat het nn 21 bedraagt Hat Terscbil ia schoolgeld is dos aiet 16 X 32 maat 21 X 32 = f672 Van da f 1100 moet alsoo ai f 198 high eene bmniniging Tan f 902 Ia on 2a Kamer apraakt aan zoo nn en daa Tan eana laganda dia omtrent desa of gaaa laak oatrtiat Znlk eaaa Isgaiida wil len ook HH B as W ingang doan nodan waar zg hawaran dat de bedoeling bg da oprichting wa eane achool die aanidaal aan ago eane jongehaeran school anderdaala zon moeten concnrrearan tegen d U B Sch Eana school waar kinderen van 6 jaar worden toegelaten coocurraeren met de H B 8 M dunkt dat de heeren dit niet zooder een glimlach hebban kannen neaiKhrgven Wèl ia door da tagan tanders der school meerjialan beward dat zg niet Toorbareidt voor H B S of Gymo béwtzen is dit achter door niemand de failan spreken het dan ook tegen Maar nog sterker is de bewering van B en W dat maa bg de oprichting op 100 leer lingen rekende Mgna heeren wil ik U eens wat vertellen Toen ik sollicitaarda naar de betrekking die ik het geluk had te verkrggen wa het tractemeot bepaald op f 1800 en f 300 voor woning banavans f 5 voor alken leerling boven da 30 zonden de heeren denken dat dit laatata ar bggevoagd zon zgn indien men waikelgk 100 learlingan ▼ erwBchtt Bij de opening waren er 5 5 leerlingen en aanvankalgk slechts I onderwijzer weldra 2 wel wat weinig voor die verwachte 100 leerlingen en de Heer V Bergen IJzandoorn die met andere Hearen leden van dan Raad en an de Commissie van Toezicht maan ik daarbij tegenwoordig was verklaarde toen ZE dat aanzienlijke getal zag dat hg hoewel hg tegen de oprichting was geweest nu toch bemerkte dat er behoefte aan dergalgka inrichting was De juiste woorden herinner ik mg niet maar misschien zijn er nog wel van de bedoelde aanwezige heeren die zouden kunnen getuigen dat ik geene legenden verzin Al ik hierbij nog voeg dat bat aantal leerlingen den 31 Maart l l nOg 52 badroeg van wie o a 3 na vergel kend examen werden geplaatst als auruumerairs bg da Staatsspoorwegen en den Hollandschen spoorweg 2 thans tGjmu en 3 varichillande H B Scholen bezoeken wordt het m i nog raadsalacbtiger boa B B B an W reeds gernimen tgd aan toestand an bepaald verval hebban knnnen waarnamen Ovat de oorzaken van den achteruitgang an I aantal leerlingen iu de laatste maanden zal ik maar zwggen in een der laatste raadszittingen ia daarop reeds gewezen Zg liggen voor de band zooals B en W zeggen minder juist ia echter de bgvoeging Zo zgn zoo even door ons aangewezen Ik meen integendeel dat de Heeren ze niet babben aangewezen De O H Schoolopzieners achgnan dat ook ta denken maar die hebben er natnnriijk gean varstand van Al noemen zg de opheffing voorbarig en piet behoorlgk ganotiTaard H H B en W kunnen dat niet toegeTen Heeft dan ook biet de dokter wethouder onlangs in den Raad beweerd dat dia Heeren Schoolopz zoo zwak argumenteeren Laat ik Terder gaan Onze meening is dat dia school dient ta worden opgeboTen Wg zgn overtuigd waarop grondt zich dia overtuiging dat bet onderwgs door dien maatregel geen sahade con Igden Da C V T dikt dit volgens da missive nog wat aan Niet alleen gean schade maar niet daa goede gevolgen zon die Taraeniging hebben Dit i niet mooi gezegd ind ik maar de bedotling i wel dnidelgk Da Commissie krggt dan ook als balooning roorkare medewerking mat B en W aan pluimpje die ateada de belangen nn II o op krachtige wgze heeft wetaa te Tardadigeo en te baTorderen Nn dat mag dan ook wel 1 Door deze rerklaring toch krggan we aan haal anderen kgk op de dingen en komen we tot dese conclusie Niet alleen geeft de vereeniging der scholen eane geringe bezninigiog maar het ondermit uint er bij ah een van de hoofden der BurgerKhoUn wordt ontelagen en vervangen door een ondervnjter met f 550 aanmngejaarteedde Dat i zeker hoogere paedagogiet en zaar vleiend voor aan dier hoofden Wie die onnutte neen chadelgke ambtenaar ia van de twee Luister eens U da In da raadszitting van 30 Oct 94 zei de Hr Van Goor tot den Hr Dercksan dia toen reeds het ond in Dnitseh au Engalsoh naar de Ie B wilde overbrengen Maar dan krggt gg onderwgs in die talen zonder controle want het hoofd dier school is niet bevoegd in dia talen les te gavao en ggiwilt toch liefst aan hoofd hebben die alles cootrolearen kan an verantwoordelgk ta stallen is Raad nn eens wie dos aan t hoofd der Teraanigde school moet staan en wie ontslagen moet worden Als ge een Triand Tan logica zgt raadt ge stellig mis Laas maar I alot dar missive Tan B en W Wal oTerigena de bewering betreft die bo Tan aan de C t T wordt toegeachreTen waag ik het de Traag te doen wat dao toch da raden ia dat 5 Tan dé 6 mg bakende ledea ik had nooit da aar hal 7de lid te ontmoeten kinderen op da 2a B hebban doen plaatsen of ban die school nog laten bezoeken Het lust mg kier in ta lalachan het toIgende schrgTen aan mgn adiaa Gouda 11 April 1891 Aangezien da C t T niet officieel backend wai met het fait dat U den 9a dezer gednranda 25 jaraa aan t hoofd ran Tar chaiaade acholan had gaataaa is het haar niet mogaljik gewae V op dieu datum geluk la wanKhen Gaarne evenwel aleml de Conn ia met ban die U ean hartelijk oord van gelnkweaKhing hebban aangeboden Da wjju toch waarop door U uwe laak ala Hoofd der 2e B v J alhier gedurende bgua 12 jarei werd opgevat heelt de Comm zlceda op boogan prgs gesteld en het is haar dan ook eau aangename taak U haren dank te hatnigan voor da toawgding die U gedu randa dat tgd ak aan Uwe school hebt ba too U hanalgk geluk te wenacben met batUjUpark van 25 jaren dat achter V ligt ca r den wanach aaa toa ta vaegan dal het 0 gegeven moge zgn nog vele jaren met denzelfden gver en last en dezelfde toawg ding de belangen van t onderwgs aan Uwe school te bigven behartigen Da Comm v Toaz op het Lag Ond gat J M NOOTHOVEN tan GOOB Vooriitler J H TA DUS VOORT Swrstaris In da miaiva van B ea W komt nog eana paadagogische bgzondarheid voor die aan da vergetelheid dient ontrokt ta worden n l dat er aan de Ie B v J aedert eenige jaren eene speciale klasse y oor eenigszins achtarljjka kinderen Ik dacht maar dat zal ik wal mil hebban dat met minder aanlag bedeelde kinderen in elite klazM Tan elke school wel Toorkomen maar boa man dia in ééna klane bg elkaar Toegt hoe hel ondarwija daar moet zgn en de hoeTeelste klasse dit sou moeten wezen ziedaar Tragen wurop ik t antwoord niet kan geren de hsale rodaneering orer t heilzame san da opheffing nit dit oogpunt gaat mg ta hoog üit een volgende alinea vernemen we dal de BH Schoolopzieners t overgaan van leerlingen van de eene school naar da andere uit dan aard der zaak nadeelig vinden BB B au W zijn deze maal zoo tosaohietelijk om aaa ta namen dat dit mogelijk is maar dit mag faan niet weerhouden m hun streven naarvareoniging Deze reeniging toch ook nog financieel voordeelig zgn wgl het te voorzien is dat een aantal leerlingen die thans de school van dan hr Huber verlaten omdat zg een voodig ni t langer knnnen bigran ook da ivoortgezetta klassen zullen blijven beioekeo omdat zg dan galeganhaid vinden voortgezet onderwgs te genieten Alaof dia gelagenbeid om voortgezet ooderw ta genieten tegenwoordig io Oonda niet baelaatl Maar we zgn nog niet aan bat einde van 4a voordaelen I Lees maar verder Bg t leegkomen van de lokalen der 2e B zal de Mnziekxchool daarheen kannen worden verplaatst en dan kunnen da elf kinderen onder dak gebracht worden die de HH na lot hunne spjjt niet op de Ie Koitelooia school konden toelaten H t lokaal der 2e B zou tevens kunnen dienen voor de Bgka normaallessen voor welks thans gebruik gemaakt wordt van de lokalen vooral Tan het nu leeg staande lokaal der Is Borg Dat deze nilsenzetting heel helder is zal wel niemand beweren Ik lal mg dan ook niet verdiepen io de vraag hoe B en W die beide takken van onderwgs in t zelfde gabonw denken te ereenigan het doet aan de hoofdzaak niet af Ik weuBch terloops de aandacht Ie veatigen op dan datum die voor de vereaniging wordt Toorgeat ld n l I Augustus 1896 Die dag valt in t begin van de Taeantia zoodal da Gemeente heel netjes omstreeks 6 wsken tractamant uitspaart Is dat niet aconomisch Zeker maar is het royui is het billgi wou ik Tragen Ik heb de redeneering over de verbouwing d r Ia B voor t laitit bewaard Verbouwen dat achijnt la Gouda bet panacee voor alle kwalen ta zgn Men berinnere zich maar de geschiedenis van de BurgerKholen voor jongens De 2e B v M waar men vooraan paar jaar I 8000 vertimmerde terselfder tijd ldat men de school op eene wijze reorganiseerde die eane gnleeltelijka ontvolking ten gevolge moest hek beo noem ik slschte iu t voorb gaan Hal al misMbien 20 jaar geladen zgn precies weet ik bat ni t dat aan de loea nog eenige bnrgarach v jongens eene klasse voor voortgezet onderw werd loegevo Daarvoor zal wal gabonwd zgn dank ik Die inrichting acheen niet ta Toldoan au da 2a B T J werd epgericht kosten Tan Terbonwing f 6000 A m is laatatgaooamde hool weer te dunr het is ean Inia arliVel weg er mee au f 9000 verbouwd aan de Ie B t l om den toeeland mer too U xiatwi ale hi 1 jaar geleden i Zoo draait men id Mn knngetja rond maar raakt met dat al tï geld kwgt HH B en W spreken lo hun plan zelfs ran ibsiwerk in Tcrband met eventueel boowen van eanetwaada verdieping Dat zal wel zgn met bel oog op den tgd dat Gouda tan gevolge van t afschaffen dar stodaIgka balaatingen aena weialdstad tal zjjn geworden I Tan alolta dit Hat cal mg tach eens Terwondaran of da maardarhaid van dan Raad dia f 9000 met dat heiwerk en met dia 4 ondarwgzara zoo maar gaadnsedig cal alikkaa Blijkt dit hal geval U ign dan ia bal m i duidelgk dat hel roepau om bezuiniging niala anders is gawMSt dan een looe alarm a aa Una aaagabaian allaan ou da gabala 2a B V J coiit pu eoiUe ta dnaa Tardwgnan Da reorgauiMtie nu door HH fi en W voorga ateld mag oaar mjjne beaohaidan maeaing geena aanspraak makau op dan naam ran bezuiniging OolTang M da B Djja daak roor aw gaalTrghaid Gouda 8 October 1895 R LEOPOLD Opnieuw ONTVANGEN OverbeindeD Fronts Boordeo en Maochetten A TUk os At GOUDA KW w i B 7i 7 Ji GOUDA Beurs van Amsterdam JOOTOBKB Tor kl 85 lOl s lOl a 841 841 Vi 86 63 86 oT i 100 660 646 01 100 7 808 189 ♦ l 101 100 t 1 8 166 108 l 4 166 101 lOl a 10 185 16 106 7 Va 1087 118 106 4 64 15 888 186 10 107Vs 108 Ul s 18 16 40 116 alolkoara lOlf 84 ♦ y 87 r ♦ 70 Naocoauin C t Nsd W 8 dilo dito dito 8 dito dito dito 8 HoHOva Obl ioudl 1881 68 4 ITALIS lawhryvliig ISOi Hl 6 OorrlNS Obl in p pi 1868 5 dito in lilier 1868 FocTUOAL Oblig met ooapoa dito ticket 3 KosuHD UU Uinnenl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dttobtiRoth l88 4 dilo by Hope 1889 90 4 ditoinioud loon 1868 8 dito liito dilo 1884 5 Spuijs Perpal whuld 1681 4 Toail Hepr OoDV leen 1880 4 Qee teeoiag wrie I iee teeaioK mH C ZuiDitn Oir V obl 1898 8 tiBXIco Obl Bult 8oh 1880 6 Vsnaiiiiu übl 4 anbep 1881 itHTsanu Oblig liea 1886 8 RoTTlanui Stad leen 1884 8 Nzii N Afr HacJelav und Ar od b T b Mii rtaeaten D ii M tHk ppi dilo ArnU Ilypotbeekb pandbr 4 Oult Mij d r or lanl aand Ir Ilypolhsekb p adbr S i NwlerlandKho bink uad Ned Haiidelma tMb dilo N W k Pao Hvp b pandbr 5 Rolt HvpothMkb pandbr 3 Utr Hjpothaekb dito 8 OoaTSKa Oost KoDK b nk und KvH H pathMkb iik nsndb Ahzziza Kquit hjrpoth paadb Uatw L 6 Pr Lion wrU 6 Niu Holl U 8poarw Hi aand Hij totEipl v 8t 8pw awid Ned lad Bpoorwegm aand Ned Zuid km Spm aand 6 dito dilo ditol8 l dito lllus 8poorwl 1887 8 A Kobl 8 Zaid ltal 8p rmü A H obl S Poli WarMbau Weanso aand 4 RDaL Or BuH 8pw M obl 4 Baliiaebe dito aaod Paalow dito und 5 lw off Dombr dito Mud 6 Ksr kCk A w8p kap obl 4 dilo dito oblig 4 16 1061 AaiaicCent Pu 8p UÜ abl 6 Ohle k North W pr O v und dito dilo Win 8t Peter obl 7 Denvar k Blo Or 8pm eert v a Illinoi Antral obl ia good 4 Louiav fc Na h ille erl aand Meiico N 8pw Mi l byp o 6 Hl Kaou V 4 pet pref aand N ïork OnUrio li Woat uud dito Penna Ohio oblig 6 Oreioo Clif Ie bvp in goud 5 8t Paul Mina k Meaii obl 7 I s P e Hoofdlijn oblig 8 dito dilo l mo il lek p 0 5 O K ua Can 8oulh C n und Vlii C Ballw kNa leh d e O Am lerd Omniba Hü aand Bollard Tr ni eg Mul uud Nao Stad Amaterdam und 8 Blad Rolterilam aand 8 BlMII Stad Anlirerifcnl887 8V 8ud BruHei 1886 9 a HOKO TkaiM Bagullr OeHlUck 4 OoallHR Stutalaening 1880 8 K IC Goal B Cr 1880 8 iriKn Stad Hvtrid 8 1868 Nsii V r Bol Hyp SpobI oert KEIMlMiSGEnKG Inïichtinuki w i airaui CHiD o Hixon xtmKm TnoouAKn BUBOKMBESTEK n WETHOUDERS tn GOUDA i Gelat op art 6 en 7 der Wet Tan den 2a Jani 1875 StaaUblad no 95 Brengen l r algemeana kanni daf op da Sacretaria tar iris zyn gelegd arzoekan mat bglagea raa la B Vnjjb m nrgnnniag lot hal nit