Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1895

No 0784 Donderdag 10 October 1805 348te Jaargnog wmm coiiMivT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken spe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g aet uitEondering van Zon en Feestdagen De priyg er drie maanden is lüS franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd breiden tijan bakkerg in hrt perceel un de Spieringj tra t Wgk F No 43 Kidaitraal bekend Sectie G No 485 2e Tan D Broer om Tergonning tot het oprichten eener alacbterg in het perceel gelegM aan da Wacbtelatraat wgk P No 195 Kadsitnal bekend Sectie K No 1297 Dat o Dinadag den 22 October 1895 des oamiddaga ten IVi nre op het HaadhaÏR gelegenheid ia om beiwaren tegen de oprichting der inrichting in te brengen en dat gedurende drie dagen róór dien dag op de Secretarie der Gemeente tan de ter laka Ingekomen Scbrifinren kan worden kennis genomen I QooDi den 81 October 1895 Bargameeater en Wethoodars voornoemd I R h MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTICN Beralleo Tan een Zoon M 8TEEN8MA Bbait Oouda 8 October 1S9 FOOL S Qroene Olie t een onfeü baar middel teyen £ S l3L e la zxx a 1 1 e £ STRAMHEID in de LEDEMATEN SPIEREN ena Ook Toor BRAND 8NI IW0NDEN en KNEUZINGEN aangewend geeft deze olie rerraasende nitkomsten Prga per flacon met gebrnikaaanwgïing 40 eentê bg J van OIJE KLEIWEQ No 2 ÜOUDA TANDARTS E CASSÜTO Turfmar kt 172 Gouda SPBBKKURBN ran 10 tot li en ran 1 tot 3 nur Zondaga uitgezonderd 1 Dames en Kinder 1 1 ROKKEN BL0P8BN 1 1 KOUSEN HANDSCHOENEN 1 1 BOBZEIiAARS T1U0OT8 1 1 ZAKDOEKEN 00R8ET8 1 1 Parapluies enz enz 1 1 Bekende goede kwaliteiten 1 LAÖE PRIJZEN 1 llilLili 1 MABKT 130 1 PEANSCHE STOOMVERYEEU au Ckemisehe Wissehcirlj H OPPE IIKIiHEB 19 Srwiêkade MoUerdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepót TOor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit roor bet etoomen en Torren ran alle Heeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoedelen Spéciale inrichting roor het atoomsn ran pinchemantelg Teereu bont eni Oordynen talelkleeden eni worden naar de nienwake en laatste methode gaTerld Alle goederen hetiy gestoomd of geverfd worden onschadelflk voor de geaondheid en Tolgens taal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken agn de priiien 25 o gedaald het Prachtwnk Te atoomen goederen al nieuw afleverbaar in 3 dagen te TerTsn goaderen in eene week ibaria Vtdart Marlelare Koningin Veiichgnt in 10 ii 12 afl groot formaat met PBACHTIOB PLATEN Micchls SO e t per aft Ir per port as Cent Ie afl bij eiken boekhandel ter msage ol bB de Uitgever P STOKVIB WATEBREUS fBotdi T ek ii In op HoofdprU e MO OM Bark lenbidklKi geluk debiHl SS n Uitnoodi ingf tot deelneming in Ie Kansen f nn door 1e den Slaat Hamburg gewaarborgile groiota el i loterij waaria Hle r 10 Mlllloen 981 720 Mark gewonDHti moeten wonlati Da prgzan van deee reel voonleal biedends Ooidlotarg dia r gena het plas alochti lU OOO lottn barat E ja da Tolgeada Dtf hoogatfl prija i erontueel GOO 000 Mark 46 prijaon a 106 prgivnu SZ6 prigEOn 822 pnJEan ii 1826 prijunu 20 prijsea a 192pr i itSOO iSOM 38050 pruzeun 166 M 5000 M 3000 M 2000 M 1000 M OOM 800 M PreraJa rao 800 000 M l prjjs 200 000 M Iprga alOO UOOM Sprijztn a TK OOOM l priji 70 000 M prij B 66 000 M L prga ü 60 000 M 1 prijt K 56 000 H SpryuD 4 60 000 M 7990 pr 184 100 98 H 744Bprijz a 69 42 SO M totaal 66 100 priJMD 1 pr B a 40 000 M 8 priJHD a 10 000 M SlprgEonu 10 000 mJ BD wordea de in aenige maanden in 7 klasBou uitgeloot De Hoofdpryi in da Ie klaue bedraaftl Mark 60 000 itygi in de 2e kl tol 56 000 M in de 8e lot 60 000 M in de 4e tot 66 000 H ia do 5e tot 70 000 M in de 6 tot 76 000 M in de 7e tot 800 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerite pryatrekking die offioteel U vaatgeit ld koit e D geheet origineel lot aleohta Ould 3 50 eeu half origineel lot lUchta Guld 1 76 een kwart origineel lot aUohts Guld O 90 ledere deelnemer m de lotery ontvaugt ongevrangd onmiddellijk na de plaats guhnd bebbendu trekking de ofBcieele trekkingilgit Trekkingaplan vooriian vau hot Wapen van den Staat die de pr i van de loten en de vordeeling van de pr een over de 7 klaeien aangeeft venend ik op aaavraga gratia Da uitt taling oq verzoading van do prijzen Keaohiedt door mg direct en prompt aan de winiiera un ondar de ttrengate geheimhouding H ledere heatulling kan men eenvoudig 1 per poatwisael opgeven Men frende ticb dua met de aanvraag om toesending van loten voor de spoedig plaaia babbende trekking zoo apoedig mogel k of uiterlijk tot 3È Ocfber 0 k met vertrouwen tot Joseph lleckscher Dinkier ou Wiiielkanloor ia HAUDUUG Daltschland WE8TLANDSCHE HYPOTHEEEBAÏÏE gereatigd te Qravenhagif Teratrekt Gelden op f j pmthtek en Terkoopt raMMrfeeen ran 1000 7500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn t Co J HOOFT GKAAFLAliD De Directie j ERPEKS ROlJAARDS Hiadeliraerk U X Hoest ic cbrulk l nit de Mikken Tromm TAH N KATER en Co Gedeponeerd OSOWJSOBS Bik stukie heeft de rorm van een tittende Kit Verkrggbaar in natte Blikken Trommellka k 25 Ot by onze bekende Verkoopera T Een ware Schat TOor de ongelakkije elachtoffore der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARING Hollandaehe uitgaTe met 27 atb Prba 2 gnlden Ieder die aan de Tersohrikkelgke gerelgen ran deae onden Igdl moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duieend van een lekeren dood Te rerkrygen bg bet Ver lagaMagaiin te Leipaig Neumarkt 34 franco tegen iniending Tan het bedrag ook in postaegals en in eiken bo haudel in Holland Oooda SaelperKiruk ia A Baimiu k ook TREIiKli G 19 October 1895 Iloliandsche ilaalschappij van l andboUw ftdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanver ante Artikelen Prijs per Lol f I It Loten voor fO A BRINEMAN ZN LANOB TIBNDMWKO D 60 Aan Zenuwlijdei 8 en Zenuwzwakken Thans ia le SSo oplage yeraohenea ran het bosk De Zo Beproefd ea aanbaro len door da heeren Prof Ur Uerinlére Parij Prengruber Uujardln Ban meÜ Psrija BoUChOt Parijs Oek Ratb Dr Sobering Kmi Oez Raiii Dr Cyurkoweoh uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het iloel raa dit srkjs ia kaseia te verspreiden omtrent den aard der eenawzirakte hare oorzakeo en i erolgQa oaderrioht te geven en gsnesing te vinden liet handelt over het bekend orden van de Physiologiaohe ontdekking lioe op do eenvoudigst denkbare arijze op ons seanwgeslel kan gewerkt worden en wel met eon auooea datsoowel een groot aantal uitstekende srtaen sla de genessknndtgs pers santeiding tot diacuaate generen heeft ky WeoiieD rUDr J Het wo dt derhalve aan leder die aan Kiekaltlken lenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohUgneld Opp rilafsrU Dr Jeohl Wsenon Opperitifiirli Dr SohleRl ISuig Chef srU Dr Datses Psriji tihef arts Foreltier A ken Diitriolaarts Dr QrOSimaun JöhliDgsD nitB Diitrioturu Dr Bugbaoh ZirkKraakarU Dr Stelngreber Chirealon CcDiei Dr t Asohenbaoh Corfu Dr med Oorraiza Venctie AngevUle Peru LsTsbre Panja Wille TnufkirohsD CabUiOt Arcsolioa Fortget Lsaiao Oailloaean Bor deaax LabatUt Bonlesui Bougavel U Fer rière L Birgohfold WeeoeD Lleber Innibruck Hammer Pianen I Weiner Weenen Auat Brootou Matuaoblecliner BriiD lijdt welke zich kenmerkt door habitueele tlOOtdpiJn mi graine congestie groote geToallgbeld opgawondenbeid Slapeloosbeid algemeene U 4umelijke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroSen m en aan de gevolgen daar van ijjdsn aoouiede san trerlammlngen Spraakverliea of moeielUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve par tieele zwakte toestanden zwakte van gebeugen Slapeloosheid en en die reeds geneesknodlgs hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden behbsn wsgeea versohjjnaelon van voortdurend angstgevoel beneveldhOid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duUeligbeid flikkeren en donker worden voor de oogen drokkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens a o allen die tot de liovengenoemde oathegorlen van zenuwiljdersbehooren eoomedeaan bleekZUObtige en daardoor tol zwakte rervallaade jonge meiaies ook san gezonden zelfs jeugdige personen dia veel geestelijken arbeid verriohtea en dio ds rsaotle der geeatetljke heügbeid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te ateilsn dat franco en kosteloos verkrijgen ia te A msterdam M clkban k Co Heiiigaweg 41 Rotterdam F E vin santen KOI FF Korts Hoofdileeg 1 Dtreobt IXIURY k PORTON Oudegraobl b d Ossrdbrug F it m Patent H StoUen nittieurt inmirin iliilUeli Du Huil rnt tluit Ur gum ntrlitui Warnung Oer roase Brfelf Mi sMsrt eataa H SUUe irfungm h t Mnu rsfr Khhétnm witrtlttf Ben NaehfthmuHgen i ttbu Um tMUf dêhv unurt 9ie srharfett H StoUen nar tvi iM dinet o4if la uletttn ütmljuttllwi St Mmm sisr Kêlltl l H ssesnMsSsnfy imiUiIntl M iVetelMen es Zeiignaisse Ktt asX tnmc Gtébrt Stoll werck s Chocolade en Cacao e u f i i q Dmtmatigft door do nieuwHtd uitvrndingenrop marhinaal g biod TOrbeterdo fiibiioftll m uitriiiltond gftbruik van fijiw en tïjuste grondstoffen gsrandeereï iea verbnuh van Stollwerck s Chocolade en Cacao e aanberelenawaardig febrikaat Dauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dor reap Etikottea D Firma behaalde 27 Brevets als HofleTcrancIer 44 Eere 01ploma 8 gouden enz Medailles oen benija ran aitmuntend fijn fabritaiit Ueeda 1874 eetireiif de Aocadeoue national de Faria Nona von ddoenou one HcdaUle r première c1b m on oonrid r lon o TOti exoeUent fiabrioatlon de Ghobolat bonbons variea eto etc Stallwsrck l fiibrikart ia lerkrygbaar bij H H Cunli eur3 Banketbakker eni enz OeneraalTortegenwoordiger Toor Nederbuid Julias latteaaledt ilrorRti Imsterdapi Kalrf ratraat 103 fictvriawater tuf de WctoriaJBron f e Ober m inEfeiniiylm Tafeldrank R Van h£ onmklyk€ffais der fmerfanden BINNENLAND GOUDA 9 October 1895 VERGADERING TiNosN GEMEENTERAAD op Vrgdag U October 1895 des namid daga ten 11 nre Aan de orde De Begrootingen Tan de geanbsidiSerde Instellingen Tan weldadigheid dienst 1896 Bet Toorstel betreffende rerhoogiag der jaarwedde Tan de Haismeesterea ran bet St Catba rinaQastbnis of Ziekenknis Het Toorstel tot giiging der QemeenteBegrooting dienst 1895 Het Tooratel tot opheffing ran deg borgtocht Tan den heer W Ixitsy eerrol ontslagen Ge meenteOntvanger Het Toorstel betrefiende regeling der toelating Tan kinderen nit Boskoop Moordrecht Qonderak Btolwgk Haastrecht Oadewater eu Zerenboisen op de lagere scholen dezer Gemeente Bet Tooratel betreffende de rereeniging rao de 2e met de Ie Burgeraebool roor jongens Bet Toorstel betreffende eeoe hersieoing en wgaigin der verordeningen op de heffing en de ioTo ering eener plaataelgke directe belasting naar bat inkomen Aan den beer H J Nederborat alhier is bg onderbandacbe aanbesteding opgedragen bet maken van den ooderbonw Toor twee overkappingen met schoorsteen een kelderportaal en eenige Terdere werken op bet terrein der Heioekent Bierbronwerg Maataebqipg te Rotterdam Bg kon bestnit is benoemd bij het wapen der infanterie bg bet Ie regiment tot kapitein de le loit H J Iwes Tan het 4e regiment alhier Onder de nieuwbenoemde 2e loitenants der iaf komt ook roor W ran logen Scboaten In OBie giaterecr rermelde nitslag ran da aanbesteding Tan Steenkolen ten dienste der gemeente ia een klein nbnia ingeslopen De beer A Lambert ecfareef roor haardkolen niet in toor f8 maar voor f 8 99 De Teebtbank te Rotterdam Teroordealde giateren W de R arbeider te Moercapelle beklaagd geweeat van mishandeling werd rrggeaproken J in t H boomkweeker te WiSdingtTeen wegens diefatal Tan roienhont qpHBaMHu MMM n i Bi eai m Bi FEVILLETOM 5 Oftohoon ik niet over myD bood mocht eprekeD bielA ik toch niet op hem lief te hebbeo eo un hem te deokea Stereo die eltea wiBt doelde ajj telkeai io t geheira mede ur de troep urby bet joage paar xich berood sgn t delijk Terblyf hield Eindelijk Temem ik door middel ran hem det JiBi een kleiukiod geboren vet een kind tsd onten loon dit wij piet konden tien niet koenen niet liefhebben t Een onbeeobryfelijk geToel maakte eiob by bet rememen ran dexe tijding ran mg meeeter Ik had rait oooh duur mear ik wilde ik moest dit kind hebben ik moest het befaoaileD eo beveiligen tegen het avontaurlijk leren zijner ouden waartoe het wurtcbünlgk iptgslyki bettemd wu Ik Vkcbt over de middelen oitom het kind vao Lodewijk io mgn btsit te krijgeo en het eeker beriepeljjke plan dat ik met Stereo ontwierp en door middel ran de elimheid ran Sieren ook ten uitroer bracht kwam ra j deetijda niet miedadig roor omdat er immers eene goede bedoeling mee bid Ik ui niet ipreken orer de wgu waarop bet d a tlimmen Stèren gelukte om kleiudochter e te yhtx tenyl have ouden in den eireui aan bat tot f 0 50 beeta aubs een dag kechtenis In de oerate pjuta had xich te Terantwoorden D R 35 jaar rgkiTeldwacbier jacbtopzieaer te Haastrecht Hg zou op 7 Juli 1895 te Willeakop moedwiUig B J Kammisky met eeu zweep een geweldigen slag hebben toegebracht Uit de behandeling dezer zaak blijkt dat K in den morgen Tan den bewnsten dag om 8 nur per rgwiet giag van Utrecht naar Oudewater Toen er in de rerte nab bet dorp Willeakop een rytnig beBpannen met een paard aankwam De baetanrdar Tan dit rytnig wenkte om de raart te rerminderen wat ook door hemzelf werd gedaan Daar K dit echter Diet deed had bekl de Kweap genomen en hem daarmede een alag toegebracht Zoowel door den Toermau van het rijtuig ala door beklaagde was herbaaldelyk gewnifd omdat zg Treesdau met paard en wagen ran den dyk in de wetering te gaan aear het paard zeer Bcbrikachtig ie roor allee wat wit d glinaterend ia Hoewel reede op een afstand TM 25 meten was gawaarschuwd beweerde ÏC dit niet gezien te hebben HeFO M betreurde het deze zaak te hebben m ten aanbrengen doch bad geen oogenblik geaarzeld dezen beklaagde voor de rechtbank te brengen dia zoo Ter ging als rykaTeldwaohter zich aóó door zyn drift te lateo farroeren oov een borger te misbaDdelon Ëiach 14 dagen gerangaaiiatrof Bekl vraagt zoo hy rerooi ld moet worden beui te straffen mat eene geldboete Nog atond terecht P H 25 jaar los werkman te Schoonhoren Ie aan R G Honwenstad moedwillig twee hevige stagen op het hoofd te hebben toegebracht en hem bloedend te hebben verwond en 2e toen hy deaw e op de openbare straat door den aldaar aorTeilleerenden ryksveldwachter J Spoyman en de evenzoo sur reit loerende ageutan van politie 0 den Hartog en J vati den Berg werd aangegrepen en naar het politiebarean overgebracbt zich met geweld tegen die ambtenaren te bebbeo Terzet door t en te rnkkeu eo te trekken Het eerste feit werd door bekl ontkend Het bleek gepleegd tn zgn io de Oranjestraat De Terwonde verklaart een slag van beklaagde te bebben ontraogen zonder eenige aaoteiding zynerzyda daartoe gegeven te hebben Siscb 45 dagen gerangenisstraf Uitspraak over 8 dagen De heer A die voor een paar weken te Naaldwyk onder een atoomtram geraakte en rijden waroii ra hare oppaaster bur reor een oagen blik rer atan had Qenoeg Ut Stereo mij werkelijk het kind an Lodew k de kteioe Thérèae het eogelljs bracht Wat ik genoopt en gevtenscht had gebeurde Mijn mA di zioh wanneer ik hem vroeger om de rergunoing tot de opoame vao dit kind in ons baia gevraagd en ham mijn plan meegodeetd bad mat aÜe knohl durtegen ion reraet hebben werd toen hij bet bekoorl ke neiaje zoo plolaeliog en onverwacht voor zteh tag door sgn geroel orermeesterd hg waa het er zelfs met mij orer eens dat ili het kind althana ran het goraarlyke en zoozeer door hem gehate beroep zyner onden moeat i oudon an w droegen ou al de liefde die onze zoon vroeger beteten bad op diens kind over Wy waren gea lukkig in hp t bezit van Tbérëse wij begonnen als opoieuw te leren en rorgsten in ooa gelok dat het aleehta geatolen goed miaachien met beets oadertraaen gekocht goed waa wurin wij ona rerheugden fNiemaod zelfs niet ooze nuste betrekkingen en Trienden had er eenig rermoeden op wie Tbérèse oigeoiyk waa zg ging door roor een ongelnkkig weesje dat w ona uogetrokken badden en Thérèae zalf groeide op in het geloof dat wij bare werke Igke ouders wiren Ik bewukte ons kleinoo l steeds met heimelijko rrees en angstige bezorgdheid Ik liet bet geliefde dierbare kind nooit van mg gaan want ik rreeade overal verraad mijn geweten list mij niet toe mg volkomen gelukkig te gevoelen ik droe altijd de vrees bij mg om dal d ondeni ran Thérèse bunue dochter op het spoor soudea komen en hur weder Tan OBS cfeiaoben of aan oas ontnemfa areaala wq ta a Uravenhage in het ziekenhuis verpleegd wordt beriodt zich vrg wel Een been en een voet werden geamputeerd Zyn gezicht is zeer geschondsn doch denaas bleaf beboaden ook waren beide banden met wonden overdekt Te OroDingen ia in den leeftyd van 77 jaar overleden de huer G Van Milligeu ackooloptiener eu oud directeur van de kweekschool roor oudarwyzers aldaar Bg aao veehouder te Polsbroek stierf plot eting een ko Den Tolgenden morgen waren oog zeven koeien ziek en bleek het dat ze leden aan een ziatcte die de veehoadert bet jachtc noemen Na ingeroepen voearUengkaadige holp herstelden deze ceren Ook onder vee Tsn andere boeren kwam ia da laatste dagen de ziekte voor Door de afdeetingen van de Tweede Kamer zgn gekozen tot rapportears over de Algemeene Beschoowiogen der staalsbegrootlog soomade over de hoofdstakkeo I II VIIA XI en de Middelen do h ren Da Beaufort Amsterdam G van Bylandt Rutgers v Ro enbarg 8cbaepman en Vau der Kun over hoofdstuk lU de heeren Beelaerta v Bloklaod Miobiels r Verdoynei Van Karnebeek Van Deinse en F v t If landt en orer hoofdstuk IX de heeren ruckur De Kanter Itooyaards van deb Ham Rink eu Travaglino ne vronw te Nnmansdorp die eenig geld oit bet kabinet wilde nemen kwam tot de minder aangename ontdekking dat daaruit ontvreemd was f 43 aan specie eeu granaten ketting en eeu paar gouden bellat esr Door den bnrgemeeitar van Ouderkerk a d IJsel worden pogingen aangewend tot verbetering van jlen poatdieoit aldaar o a door gebruikmaking van de voorbyvarende atoombooten eo de instelling Tan een bodeloop op bat station C pelle of Nieuwerkerk Ook moet e u tweede postbus voor de Nesse aangevra d zyu ten gerieve van de bewoners van de bnnrt abet bonte varkenc Een vischkooper lag gisteren in de Schapenste te Amsterdam gerost te slapen toen en 4tal jongens bem vau zyn neldzakje met circa f 100 beroofden £ sn der knapm kre later beroow an bezorgde hem zyo aandeel in den roof f 24 terug De andere jongens zgn nog niat opgespuord haar aan ben ontstolea badden Wat ons echter al spoedig nog meer dan dit begon te rorootruaten was de lust ilieo ThfSrèao tn het klimmen het apriogen au het r dao had het waa het onstuimige bloed lan bare moeder de purdrijdater dat in l e aderaq vloeide O hoereel moeite garen wij one om haar daarran te genezen I Mur adi hoe rraohtelooa waa al deze moeite I Hoe spotte deze aangeborene seigipg m t al onaeu angat en tX oaze bekommering l Door middel van Staren remam ik liijd rrg oanwkeurig iG welke streek de ondsn van Thérèae lioh ophielden en ik was altgd blij als ik maar hoorde dat zg reraf waren eindel ik hadden wg hen geheel nit bet oog rertoreo i zg faaddeo Doiiaohlaad rerlaten eo deden eeöa r ia door Fnnknjk Ik merkte tan tgd tot tgd eene bgtooder somber Btemmiog bij mgd man op een angat en eene gejaagdheid waarvan ik iotassehen slachu meende dat zij met onzen zioo en met Thi n wi in rerband itonden er bettooden intuaacheo nog andera redenen roor looals ik later aan de weet kwam Hoe sorg roldig wg roor Thérèae haUssbelm barer geboorte hadden trachten rerborgen tFbonden zoo bad tg toch eeoa bg toeval remomsn dat wg bare ouders niet waren dat zij ons kind ni t waa en van nu af viel zg ons aldoor lastig set rragen dis wy hur niet konden beantwoorden lotaascbsD werd oou JEleindochtar too mooi ala aen eogsi bet erenbaetd barer moeder die bet hart vau oozeu zoon betoorsrd bad Bn met hars sohoou beid iiauen ook hur moed en bsre on verschrok ksnheid toe Axb ket Hoed harer moeder atroomda hur door da adsnnl Inzake de mishandeling van dan 11 jarigaa kuaap Jobanoaa Jaoobus Hobbemond tot 9 September jl verpleegd op da weeainriobting te Nserbosi h on sinds dat tgdstip tan haisa tynar moeder da wedowa Kobbemond ta Nym fan verblyf houdende kan gemeld worden dat da moeder en haar mishandeld zoontje verleden week door dan rechter commissaris mr Gratama by de raohtbaok te Arnhem zyn geboord Tan hniza dar wedawa Robbamood ügl Mn ooderteekend scbrgveD van den commissaris van politie te Nymegeo dan bear J Witt waarin die ambtenaar spreekt van ergerlyka mishandatingen welke genoemde knaap in da waesinrichting van i Van t Lindenhont beeft ondergaan wsartaa de kentaekenan nog maar al te doidetyk zichtbaar wario Volgens medadeeliog der weduwe Robbt mond lydt haar toontje tiods da ooda pui mishandeling io da weeainriobting in bat begin Tan September Toortdnraod aao hoofdpgo loopande ooren en duizeligheid ol wel sufbeid Hoewel ty haar aoontjea van 8 en 11 jaaf op 9 Saptamber heimeiyk van da weaainricbttag heeft weggvfoard nadat zg den vorigan dag door toevallige omstandighedan van da grovt mishaBdeling kannia had gakragan beeft zich nog niemand van da we ainriebt og bg haar latan zien om orer die wagvoariog ta spreken of te trachten die kinderen welke vele sran aldaar verpleegd werden daar terng te krögeo Met biriaagskelliag wordt bet verder verloop deier zaak nu tegemoet gezien De rechter commiaaaris bg de rechtbank te Arnhem beeft Zaterdl hoord vier toiojoa geos rao de weesioriotatiog te Neerboieh die betrokken ign bg de diiibaodeling waarraft boren sprake ta Men scbrgft oit Utrecht Veel bekijks beeft bier het dagelyka trant port van volwasaeo hoornen die door deo boomkweeker Copyn van de Groenekam naar het huis Ter Haar te Vleuten worden vervoerd om daar te dienen tot deb aanleg van ds lanen en het park die bek statige slot lullen omringen Dit transport gesobiedt in drie eipreeselgk daarvoor vervaardigde wagens in eiken waarvan een boom ligt Die wageoi syn zoo gericht dat d4 wortels waaromhaan oog een groote klatt aarde zit in een grooten ruimen bak ruiten eo dus gedurende bet verToer niet beschadigd kunnen worden De hoornen oog geheel io faan bladerpntooi steken achter boven den wagen nit De wagens diei naar men zegt per stok doizsod golden bebbeo gekoit gaan dagelyks tweemaal been en weer zoodat elkpu daif zes boomen werdsn Gedurig angstiger haboaddsn w oaten aobat wfj onthielden Tberète U rr heid en oatVrokkeo baar un den omgang met anderen wsnt overal beilnigde ons bet gerur om haar te verllazen De ouders raa Tbéri M waron weer in Dutlaohland ay kwamen ia dep omtrek es op lebn en dag boorden wy rol oi aetling dat z hun apet in onts stad lieten opalua Eens koortsadnige rilling ging mij orer de ledeni de liefde en het verlangen nur mijn verloren looo de gewateoBwroeging orer datgene wuraan Ik m tea opzichte ran bem had arhiildig gemukt en de bezorgdheid orer Théri folterden m te gslgkar tgd Ik bewaakte hur mat rerdubbelden sn t en loeaemsnda omzichtigheid en toob ik begrijp nog niet boe bet gekomen ia ea toen wu zg mtf op lekeren dag oniioapt Door een duister onrerklurbur oorgeroal ungadreren kwam zy dur wur ty wal bet allerminst hut moeten komen in hst purdeoapel Zij zag baren vader daar en baar vader tag bur hg bergende tgn verloren kind un de aprekende gelgkents die er lutsoban hur en faaie moeour bestond Hg rolgde haar na het eiade dsr roorsletting bq aprak met iur on z zgn rsrmoe den bereatigd Hg bracht baar naar hare moedar en Ihéthus kcorde niet me r nur oas ttfag Wy hadden ona pleegkind rertoren StoTfio bad dit gedeeltetyk Ister opgeap rd gadeeltelgk hsb ik het zalf remomen Mur Bteran kon ons oodanka at zyne atlmheid once Tbt rèse niet taruggeren Wg bsdiea immus ook geen reekt os htt lier kind dat wg oas onrechtmatig toegeëigend hadden Worde wreefy d