Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1895

Directe SpoorwcgverDlDdlngen ji GOUDA WliiterdleDSt 1895 1896 AzoRevangeD 1 October Jüd van Greeswlch 18 85 1 84 lt 8 11 18 11 48 18 58 1 44 OTTIRDAII t nt 40 I8 7 10 1 10 89 10 88 10 48 10 40 7 48 8 07 DKK HtlG flOUU OOVDA DEN B IkB Hi a 517 807 49 8 80 9 88 8 4810 1111 9818 15 1 85 8 44 8 58 9 43 4 15 5 17 OS 7 68 t gg Tootb 8 57 f 10 17 1 41 6 14 Z Z gw ll 10 9 1 E5 S S8 1 88 Ze k 6 88 10 48 i O 6 89 10 0 Qnada 1 88 7 0 8 18 S 10 1610 4 I8 0i 18 45 S 17 8 14 S 4 18 4 43 5 47 6 50 8 88 10 18 Stapt te BIoiiwjjk Etiiiirag en Nooldorp LeidKkwdain en Hekndorp UTÏSCHTOOD D UtnBbt 7 50 10 11 84 18 60 8 10 8 58 4 48 86 3 50 8 0 9 07 10 94 10 88 11 1 4 16 6 8 88 10 4 10 81 4 84 9 8 J 10 44 18 07 1 88 9 48 4 8t 5 7 0 8 85 8 41 4 11 10 Ooudl 7 90 8 9 0 9 87 10 80 lO BO 18 18 18 88 1 87 8 9 8 47 4 45 7 7 14 7 49 ti 8 54 9 54 11 SStT U 7 4 8 47 11 08 18 40 4 7 01 10 08 i Z gv 7 8 S 5 11 18 18 49 r 08 t 8 1 10 18 Voolb 8 07 08 I 11 17 1 01 80 8 18 10 87 iHaitg 8 1 19 1 10 07 10 48 11 8818 48 1 08 1 7 4 08 4 17 i 57 7 44 8 81 S 10 88 11 48 I O l D k V T 1 O H T ao iil 5 85 8 87 7 8 0 8 11 LOB 10 19 10 57 18 48 8 80 1114 11 8 7 10 1 11 4 iMSTÏIDilfc eoODl 8 10 10 4 8 4 1S HM 7 45 4 9 04 111 14 ll t 3 3 80 7 4t 8 4 11 1 G o D U k k H8TI04M 10 01 1 67 1 10 9 81 4 47 11 06 1 1 19 4 9 Stoppen te Blaiaw k Kraiswag ca Nootdorp Laidsohendam en Uekeadorp t l LJiZ i k K U H k p orngabnelit Wit de uolsg op desa wyze koiten zal kan men ongeveer nagaan al i men wtet dat alleea het vervoer vaa iederen boom op twintig gnlden berekeod wordt Een belaDKrijke wgsigiog zal met Nnv worden gebracht in Terechilleada twilrekkinKen ia arbeidttgd en in dagloou van de werklieken van i Rykiwerren Het Hdbl kan Toorloopig melden dat de betrekiciDgen van opzichter by de conaervatie lA a achiniBt lebewaarder en boogbooteman verv lteD Hei aanen aöaiden zal des zomera eoi zea aar plaats hebben terw l bet middag icbaftanr tot 20 Not ran twaalf nur tot hm twee zal daren Een minimnm dagloon wordt bepaald op 1 40 In de brieven a t Britech Indië door wglen inr W baron van Dedem aan den heer Piar ton geachraven en io De Gids opgenomen komt een hoogit belaogrgk bladzyde voorover den invloed van iport op bet Ëngetich Tolkakarakter Hoe meer ik de EagelBchen hier van oabgleerde kennen schreef de heer Van Dedemuit üalontta 3 Maart 1895 boe meer ik ene van bnn eigeoaardigbedeii beo gaanwaardeeren hunne liefde voor dea sport enden invloed dien eenjge generaliën sport ophen gehad hebben Die liefde is hg beoi6ó ingeworteld dat geeo hitte boe grootook er hen van kan terngboaden geen leeftyd er te boog voor Wanneer mea teCalcntta des Maandags de at homes van den luitenant gouvernenr van lïengalen bezoekt vindt men dezen in zgo bemdsmoowen aan hei cricket deel nemende hoewel reedi een goede zestiger Trouwens niemand voelt zich bier ond Eoni men op een bal dan ziet meo den loitenani gouverneur den heelan svond mee danean zoo ook de leden van den Baad des Ooderkonings den legarcommandaat enz Da damn nemen bier troi w aan dan iport deel zg hebben hare eigen vereenigiogeo terwgl ook clubs miztes bestaan Zeker is hei dat de Ëngetschen aau hunsport Mn prachtig physiek veriehaldïgd zgaen daarbji aan een grnoie vaardigheid om vanbon lichaamsltrachi gebruik te makeo eengroote mate van wakkerheid en tegenwoordighaid van geest Dat geeft hun een sterkzelfvertrouwen en is aan hnn preeiige vanoverhaeraoheod ras zeer bevorderlyh Heikan wel niet anders of hei phyiiek moet ok de werkkracht op intellectueel gebiedverhoogen Een antwoord op de vraag boede ichepping en insiaadhoadiog van dii Tndi ohe rgk mei zgne ongeveer 300 mitlioen inwoners door een handvol Bogelsohen teverklaren is zon zeker zeer moeilgk zyn ook bier hebben vele oorzaken samengewerkt Mgns ittziena is bet echter niettwgfellohtig dat de eigenschappen die de Britten aan hun sport ie danken hebben een belangrgken factor vormen Wat ikvan die eigenschappen zag bevestigt mij inde overtuiging di t lichaamsoofening en sportook bg ons krachtjge aanmoediging verdienen Maar er bigfi nog veel te doen wie sguland lief heeft wien de toekomst van one volk ter harte gaat drage er toe bgwat hij kan l Daarom sti ik hier nog evenaan wat m i aan den sport een zoogroote plaats in he le ea der Eogelichenverschaft van iedere srbool wordt verlangtl dat sg diea zooveel mogelyfc bevordere de Uefhebberg er voor opwekke de noodige ruimtevan tgd er voor late Dat had ik met dexvrge en orde oefeningen hg ons op het oog waar de gymnaeiisohe spelen een d l ii maken Het tornen gaat menigeen op dendntir verrelen in deo sport krggt menhoe langer boe meer pleisier En dan is de 8 40 47 i l4 t Ol a io 5 57 08 i lS a t4 8 80 M r f 7 7 7 M 7 ll 7 4 7 I 1 10 i K B M i M Ooad Uoordnolit Hlauwwkark OiptU Kottudun otttrlm Omü Hituwwtok HMlranokt Oonil Oudiw 5 50 54 WMrdM B 6 7 08 8 1 mrMht Jt 18 t 8 88 8 41 f Naar Amitenlaiii 8 1 a6 S7 8 14 Gouda Amat tnlam C Stopt publieke opinie een krachtige drijfveer een Engelsohman die niet aau sport meedoet wordt ala een abnormaal wezen beschouwd wie er in nitmunt wordt geëerd Zoo heb ik nooit den naam van lord Harris den afgetreden goavernaur van Bombay hooren noemen of een van hei gezelschap liet er op volgen tbe first erickater of England c Bg ona son men daarbg allicht aan een zinspeling op het qui de uoo dicit de a tero negat denken Heel andere hier hei is een holde waartoe man zich gr roepen voelt € Deze woorden van deo heer Van Dedem bevatte e o ernstige lea voor ons volk Mnn verneemt daaruit nog eens wat hem voor den geeat stond toen hg bij de laatata herziening an Ie wet op bet lager onderwijl zich inspande om de vrge en ordeoefeniogen onder de verplichte leervakken te doen opnemen in welke richting bg het ooderwgs iu dat rak weoschte te doen geven Dat onderwgn moet er op ingericht zgo dat het lichaam en geest U gftlgker tijd oefent en sterkt en door er gymiiastiscbe spelen aan te verbinden de jongelieden er toe brengt na den cbooltgd er mee voort te gaan Wordt er in die ricbÜng reeds genoegt reeds veel gedaan Wordt er in de scholen genoeg tijd voor ingerqimd voldoende hulpmiddelen voor verstrekt Zoolang die vragen slechte ontkennend kunnen worden beantwoord zulten de vrge en ordeoefeningen niet volkomen aan haar doet beantwoorden Mogen de woorden door deo heer Van Dedem kort voor zgn dood geschreven niet zonder goede gevolgen blgven Laten de gymnastiek onderwijzers en bon vereen igingeo de bestuurders der vereenigingen voor volksfermaak enz die woorden ter harte nemen Band c De gepens overste Phaff heeft io t Vad den bandschoen opgenomen voor generaal Vetter tegen den gepens officier te Semarang wiens anonymiteÜ hij scherp afkeurt en wiens militaire taktiek z i zeer bedenkelgk zon zgn J geweest Het meent perfide scbrgft de heer P vindrn wg echter dat de aoonymas durft neerschrijven dftt bg uit goede bron weet dat debevelhebber zon voorgesteld hebben het oorlogeterrein na de kaiaetropbe te verlaten Beelist waar ïs dat na afloop van dennachtelgkeo overval de opperbevelhebber van3atavia één schip aanvroeg tot vervoer van detalryke gewonden Immere was slechts op dereede van Ampenan óón transpor schip beschikbaar dat dan ook onmiddellijk na de teragkornet op Aiupenau mei geblesseerden vertrokken is Doch dit was onvoldoende Het zal dan ook geen betoog beboeven dat het onjoifi is uit de aanvrage van dii ééne schip te besluiten dat de hedoehng wss de gebeele expeditie daarmede naar Java te I vervoeren Rw Is die gevolgtrekking werkelijk gemaakt I li als de vchrgver beweert dan kont dit ge I hè i voor rekening vau de onbedachtzame geI vol rekkers en geenzins van dén opperbevclI hebüer Ma Sog avoQ h hield de Raad van Tucht Vüor de kdopvaardg schepen hare derde zitting tot onderzoek van de omstandigheden waaronde H Jetlemao kok aau ord van de Maaadam is overleden iu de haven van NewYork Dé Tel dS It daaromtrent het volgende mMÜeï KalitBÏQ Potjèr de beklaagde was opgeroepea om ten tiftedeu male te worden gehoord OoV tbrns werd de Ilaad gepraeideerd door mr J G Vogel Deze stelde den beklaagde tal van vragen die b trekkii g hadden op de verpleging van den liake 11 08 1M8 40 10 4 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 10 17 10 7 47 10 88 8 81 t H 10 11 8 88 8 18 8 17 4 18 4 47 6 7 9 8 8 91 10 U 8 87 7 10 10 8 8 45 8 94 5 05 8 17 7 18 8 48 10 97 9 09 8 0 4 48 5 9 g t 04 f 1 80 lo w 11 90 9 9 8 49 Velgens belil is dr Byerring de geneesheer die J beeft behandeld een reer bek waam aria Wat betreft de veraniwoordelgkbeid die hg Potjer droeg hieromtrent trachtte bekl iederverwgt van minder i voldoende althans minder voldoende althana min zorgvnldige verzorging van den zieke te niet te doen met deverznkeriog dat hg den officier vag de wichtspeciaal bad opgedri en over den zieke tewaken mei den kwartiermeeiier en eea bediende Op eane deabatreffendo nmag antwoordde bekl dat hg zelf niet naar den sieke beofi omgezien omdat hg dit niet noodig achtte en de hem vcratrekte rapporten geheel afging Een der rechters gaf bekl echter te veritaan dut hg in des kapiteins plaata andera zon hebben gehandeld Mr V l Crans had gevraagd hem te wekken als Jellemao s toestand erger ton worder doch dit ii niet gedaan Waarom is de zieke niei betef opgepaat Het ii te betrearen dat n niet op den bewnsten Dinsdagavond bg den patiënt is geweeat De dokter was aan wat gegaan Een feit ia het dat Jelleman niet is behandeld gelgk bet behoorde De zieke is telkens aü zgn kooi gevallen en aa geheet bevaild Bekl Dit laatste was een paar oren te voren gebeurd Ik vind dat t eeue heel goede verpleffing is als een officier van de wachten de kwartiermeester met de bewaking zga beUai Dat hg niet zon hebben gewild dat er te druk naar den zieke werd omgezien ontkende bekl voorts Een der itechters Is van het aan J opgedragen van lichter werk geen aanteekening gebonden op uw jonrnaal Is er geen bewg § uwerzgda van te leveven Bekl meent van niet Vra Hoe lang heeft dokter Byerring bg n gtnliend Antw Een paar jaren miischien V Heeft hij hart voor zgne zieken A Ja heel veel V Heeft de dokter n lederen dag op de hoogte gehouden A Ja V Heeii n zich zelf er van overioigd dat Jelleman goed werd behandeld A Neen Bg het verdere verhoor bleef bekl volhouden dat de klachten van het scbeepivolk over slechte behandeling van den zieke niete beteekenden en ontker nea dat iemand zich zou hebben aangeboden om bg J te waken Voorts deelde hg mede dat bg speciaal zekeren Zethoveo bediende zoo hebben opgedragen met den officier van de wacht over den zieke te waken Mr Vogel maakte naar aanleidiog van deze mededeelingen bekl opmerkzaam dat oii de verklaringen der getoige van de werkzaamheden van dien Zathoven niets is gebleken Op de ten slotte aan bekl gedane vraag welke voorstelling bg zich wel maakte toen hem werd gerapporteerd dat de zieke onrustig was waarna hg de orde tot slaiting van de deur bad gegeven antwoordde bekl In t geen voorstelling Ik heb niet zooveel fantasie en ik hen geen dokter De uitspraak is vastgesteld op 1 November De Staatscourant van 6 op 7 dezer bevat bet volgende programma voor hei in 1896 te houden examen tot toelating aan de Hgkakweekscholcn voor onderwgiers bedoeld bij art 25 der roeien voor de Rgkakweekscholeo vastgesteld bg kouinklgk besluit van 21 Mei 1891 Stbl no 97 4 50 4 87 1 04 8 11 80 1 41 1 8 1 6 8 08 i is 7 80 8 10 4 0 18 80 41 8 0 9 80 8 O n D 1 11 80 9 89 9 0 18 08 11 40 7 60 8 11 8 1 8 88 Woenlam Oidewater Soud 84 AmitorduO SL hndi 7 88 a bet nauwkeurig en daidetgk voorlezen van een niet te moeilgk ituk proza of poëzie ierbg zal gelet worden op een zuivere oiiapraak en het verstaan vao het gelezene h het vervaardigen van een sckoonscbrift middelsoort en kleine op papier zonder Ignen Dit het sohoonichrili en nit het andere schriftelyke werk moei bigken dat de adepiraut doidelgk net en rt elmattg aehr t c een juist begrip van het tientallige stelsel van de hoofd bewerkingen njet geheele en gebroken getallen vsn het metrieke aielsel en vaardigheid in het beredeneerd oplossen van eenvoudige rekenkaodige vraagstukken zoowel nit bei baofd als in schrift d keunis van e hoofdzaken der spraahkonsi en de zins ontleding e kennis van eenige hoofdgebeurteniRseu uit de geanbiedenis des vaderlands f eenige kennis van de aardrgkskonde van Nederland een voorstelling van da kaart van Earopa en van de ligging der werelddeelen g aanl voor den zang Uit Nedarl verneemt cDe Loeomotiaf De werving io bet bgzonder de werving van Hollandera gaat zoo uitnemend a s in vele jaren niet het geval ia geweest zoodat dan ook een veel booger cgfer dan bet gemiddelde bereikt wordt Deze groote toevoer kanit na de gebeurtenissen van 1891 natuarlgk in hooge mate aan het leger ten goede en is volgens deskundigen in niet geringe mat toe ie schrgven aan de notitie welke zoo ia Amsterdam als in Rotterdam van repatriëerende Oost Indische militairen wordt genomen Men mag het op den duur wel eens vervelend vinden dat men teïkena en telkens van dezelfde eoori van ontvangsten leest ze hebben echter in de praetgk zooals doidelgk blijkt haar goede znda De beide met ontslag bedreigde openbare onderwgzers te Den Helder hebben aan hit Dagetgksch Bestour een verklaring toegezondeo omtrent hetgeen een hunner de heer Jansen op de bekende ei j ering over een Oranjefeeat gesproken heeft Deze verklaring ia gesproken voor 36 personen alle op die vergadering tegenwoordig Zg toont voldoende aan z gen beide adrealanten dat niata atrafawnardigs geschied ia Voorts is van de beide beirokken onderwgzers de volgende politieke geloofaverklaring gepubliceerd t Ondergeteekende verklaren te staan op hei standpunt der internationaal sociaal democratie die in ons land hare belichaming vindt in de sociaal democratisch arbeiderspertij Wg xga dos geenzins van meening dat eene weldadigde revolutie ons tot ons doet zal voeren Slechts door vcortgaande ontwikkeling en verbeterde levensvoorwaarden der niets bezittende maasa moet tot hei besef gebracht worden dat bigvende verbetering van de geheele maatachappg eerst dan zal aangebracht woeden indien een einde kome aan den doodenden etrgd om bet bestaan en deze plaata make voor een maatsohappelgke voortbrenging steunende op gameenschappelgk bezit van grond en arbeidsmiddelen Omtrent het grootn ipoorw ngeluk bg Ottignies iu België wordt nader hei volgende gemeld Tti Nivellea Ngvel werd Zondag feest gevierd ter eere van de inwgding van een gebouw voor de katholieke werklieden Vandaar dat de trein die s avonds vu daar vertrok een boitengewoon aaOtal passagiers vervoerde Tusschen de stations Cirooi Monsly en Ottignies kwam deze trein in botsing met eene locomotief die in volle vaart tegen den trein opatoomde Men beweert dat hei ongeluk moet geweten worden aan den Zondagsdienst De beambte aan het station Ottignies doorgaans met het toezicht op bet vertrek der treinen belast had zgn vrgen dag terwgl ook den wiBaelwaohter vacantia was gegeven Hnn dienst zon door anderen worden waargenomen maar de beambten daarvoor aangewezen hadden tevens on gewone werk te verrichten Aldus wordt het verklaard dat men de locomotief van Ottignies op dezelfde Ign liet vertrekken voordat nog de pasaagiaestrein van Nivellea daar was aangekomen De heer Beernaert voormalig miaisterpreaident bad den Zondag doorgebracht te Morlanwelts en keerde met zgne eobtgenoote en zgne tchoonzoster mevrouw Mourloo naar Brussel terng Mevrouw Hoorlon werd gevonden in een hoek van de coupé Men dacht eerst dat zg slechts iu zwgm was gevallen maar weldra bleek het dat zij iwdi was oveYleden 9 57 10 04 lO U 10 18 10 87 8 05 7 B8 7 B9 8 00 8 18 8 1 8 48 0 03 91 8 58 4 10 11 90 9 48 JI 9 M 9 10 8 17 8 87 S 94 6 41 6 47 V 8 15 10 08 4 40 4 08 Zg had een ernstige wond aan het hoofd Mevrouw Mourlon waa 40 jaar oud en laai twee zoons en twea dochten na Een va doza ia gehuwd met aan zoon van den heer Georges de Laveleye die ook in den trein zat maar niet gedeerd werd De heer de Laveleye aat nwt zga zoon ao zijne aohoondochter in aena andere eoupé Tot de 18 dooden behoort ook dr Van Pée uit Wavra Onmiddellgk nadat bat ongeluk waa gebeurd asinda de chef van het itation te Ottignies aan dr Van Pëe dat zgne t nwoordigheid terstond werd vereiacht tot verpleging van de gewonden Mevrouw Van Pée seinde terug dat haar man mat den laatsten trein te Ottigniea zon aankomen Toen dit antwoord door den chef werd ontvangen had men het Igk van den geneesheer pas gevonden Te Ottignies was bet juist kermis Op droevige wgze werd de feeaivreugde door dit ongeluk verstoord Zoodra da igding bekend werd apoedden allen zich naar het station en hielpen waar zg maar konden Het duurde gerniaien tgd voordat de oataleltenia was bebaard Eerst om elf nar kon de eerste geneeekondige hnlp worden verleend De gekwetsten werden toen evenwel spoedig gelaafd ea verbonden en in de naburige buizen onder dak gebracht Twee geeeielgken de hoeren Mary en Deeorter als teerasri werkzaam aan het SintBooifaeios inatituut te Ixelles zaten in eene coupé tweede ktaase Terwgl zg sliepen werden zg plotaeling ta bun rust geetoord door een geweldigen echok Bg ona ontwaken aldus vertelde een der priesters aan een reporter lagen wg onder den waggon waarover een andere waggon wafl beengeschoven Met bovenmensoheIgke inspanning werkten wg ons uit dezen chaos van brokstukken die reeds boven ons boofd begonnen te branden Tot de gewonden behooren de stokers van den trein en die van de locomotief Zg zgn eehter niet ernstig gekwetst evenmin als de meeate der andere portonen die gewond werden £ r bestaat daarom alle hoop dat deze ramp niet meer slachtoffers zal eisoben dan hen die terstond werdeq verpletterd Tot de dooden behoort ook de vicaris van Wavre mgr Vandingelaere Wavre ligt in de nabgheïd van Ottignies Vandaar dat zoovele inwoners van dit plaatsje die te Ottignies den trein moesten verlaten het leven verloren Zg zaten in de eerate wagens die bgna geheel werden verbrgzeld De minister president de Burlet is gisteren naar Ottignies vertrokken Er ia een gerecbtelgk onderzoek ingesteld ten einde me zekerheid de oorzaak vaat te stelten van dit ongeluk dat blgkbaar aiialuiiend aan zorgeloosheid aa fabrek aan toeaioht moet worden geweten Men meldt nit Den Haag aan de N R Ct De aedert de jongste mededeelingen gisteren ontvangen beriohten omtrnt den toestand van H K H de Oroothertogiu van Saksen Weimar Uiden zeer gunstig Ooze correspondent ie Berlgn seint Uit de beste bron verneem ik dat de toeetand van B K H de Grootbertogin van Sakaen Weimar prinses Sophia der Nederlanden zeer gunstig mag worden genoemd De patiënte wat giateren en vandaag geheel vrg van koorts £ Q langzame genezing is bronnen zoodai verder officieele mededeelingen der dokters niet maar noodig worden geoordeeld Kan fabrieksmeisje te Uaybnsch in Oostenr k heeft op terugreis van een pelgrimstocht in een anvat van godsdienstwaanzing petrolaam ovara hare kleeren en hoofd gegoten en daarna den brand er in gestoken Zg verbrande zonder een kreet te uiten Eene 23 jarige vronw te Botterdam riep gistar middag de hulp der pdWie io om den man mat wien zg leeft nit bare woning te verwgderen Die nan werd daarover zoo verbolgen dat hy een bgl op nam en er de vrouw aan slag op bat hoofd mede gaf Zondagavond is ingebroken hg den banketbakker ËVerta op de Prinsengracht hoek Beranstriat ta Amsterdam Om vgf uur nas de heer Everts met agn vronw niigegaan om familie ta gaan bezoeken de eid wa ook nit en de winkeldenr werd daarom goed gevloten s Avonds thnis komende vond men de deur o peÈ en in het opkamertje achter den winkel allva overhoop Ëeo echrgfhureau was met geweld opengebroken de laden lagen over den vloer In den winkel Waa e ioonbanklade onderzocht maar daar hadden da dieven niet veel gevonden Boven werd oit een linnenkaat ontvreemd een hpdrag van ongeveer dertig gulden Een brandkaat die op de ilaapkamer stond maar eenigazins achter eenige kleeren verborgen was hebben ze niet opgemerkt wet werd hei gebeele bed omgehaald n het geheel hebben ze ongeveer 35 galden buitgemaakt Eigtnaardig is het dat alle zilveren lepels horlogee bgonterieSn wel werden gevonden maar niet medegenomen Da diefstal moei toaaehan zevenen en negenen zgn gasehiad Een pendule ia de opkamer die de dieveik hg het openbreken van de schrgftafel hebben varplaatat waa op tien minuten over bal cht blgvan atilataan Een Hongaarsche dame Mevronw Szmrec aaayi nam onlangs deel aan een jacht ie Holbora aan de Galicische grens Men had baar een plaats aaageweten op een vrg eenzame plek Toen zij eenigen tgd daar op wacht had gestaan zag zg opeens een groeten zwarten beer uit het lage geboomte te voorschgn komen Zg was alechts gewapend met een geweer van licht kaliber maar zg loste onmiddelgk een achot op bet roofdier dat na hevig bloedend op haar loa kwam Hei was een vreesigk o enhllk Maar de dame bleef kalm en toen de beer nog slechts drie stappen van haait af was loste zg een schot dat hei dier in de keel trof en doodde Iemand te Nieuwerkerk a d IJael een grgsaard van 82 jaar raakte giateravond ten 8 uur met een 76 jarigen boxteller op de Oosierkade aan het het twiste Het gevolg was dat beiden handgemeen werden en weldra over de straat rolden Gelukkig waa er politie in de nabgheid en scheiden twee agenten do mannen die elkaar verwoed afranselden Toen zg opstonden b eek de jongate een paar verwondingen aan het gelaat bekomen ta hebben Beide kempbanen werden daarop naar de beirokken bureau overgebracht dftch er werd geen proces verbaal van het voargevalleno opgemaakt de oude loiijea gingen verzoend naar huis BalteBlaDdscJi Overzicht Volgena eau baricht door boden naar de kost gebracht beeft da TOorhoeda der Fraaacbe troepen den 27n September Aotananarifo bezet Oenerul Dnobeana heeft derhalre bet doel Tan zijn tocht bereikt Het laatate telegram oor de aankomat der Fransche troepen te Antananarivo te Londen ont angen ia gedsgteekend 25 Sept Dit bericht Inidt aldn Ëene woedende tolksmenigte deed een aan rat op het Engetsche kerkhof Teroryzelde de Ipkiiten en Terminkt de Igken Het leger der Hora a ia by Ambobimanga door de Fran che troepen leer in de engte gedreTen Men kan Tan Antanaoariio de Franaohe aoldaten en de Hova a doidelgk zien en ook het gedonder der kanonnen kan men daar hooren Naar men vertelt zyn afgezanten gezonden naar generaal Oocheane ten einde met hem onderhandelingen aan te knoopen ohimanga de laatate veraterking der H ligt ten noordweaten Tan AntananariTO aleohta een paar kilometers Tan deze atad Terw derd De hoofdatad is gebonwd op een hoogen henTet Toodat men Tan daar het getocht by Ambobimanga kon Tolgeo Zooala tronwena te Terwachten waa hebben da HoTa B ook daar geen ernatigen legenatand goboden No komt de Traag aan de orde of het den bevelhebber der Franache troepen zal gelukken zich zoolang te handbaTen totdat koningin Ranarola er van oTertuigd ia dat zg Trede moet alniten De inwonera der hoofdatad zeiTen zgn Tolatrekl niet tevreden OTer het beatoar Tan de koningin en haar raadslieden Waarachgnlgk zal derhaWe generaal Dncheaoe te Antananarivo niet zoo ongonatig worden ontvangen als men nit de proclamatie dor koningin zon opmaken In elk geval kan men nn weldra nadere berichten verwachten OTsr hetgeen verder in Madagascar zal gebeuren Vermoedelgk zal koningin RaoaTolo wal genoodzaakt worden zich naar Frankrgks eiachen te schikken ZQ ndag is te Breslan hat congres der Kitache Bocialiaten geopend waarop naar men weet zoo balnngrgke TOoritellan aan de orde znllen komen Er zgn een 250 afgevaardigden waaronder meest alle leiders met 4iitzondering echter van Vollmar en Grillenbcrger die door ziekte zgn verhinderd Het staat echter wel vaat dat eeratgenoemde vooral ala hg maar toven kan nog naar Breslau zal gaan om zich te mengen in de belangrgke discussies en krachtig de aischen van het triomviraat te weerstaan De openingsrede in de vóórvergadering werd Zondagavond door Liebknecht uitgeap Vokeu waarin hg betoogde dat nn de sociaaldemocraten in de school van het algem en kiesrecht getoond hebben de wapenen te kunnen banteeren een nieowe beweging is aangevangsn Onder bescherming der hoogste staatarcacht beleedigt men de sociaal democratie met hnlp der staatsmacht is haar de handschoen toegeworpen ten strgda op laven en dood Het fs zoover gekomen dat het bpitalsma de wetten niet meer houden kan Aan de sociaal democratie dan de taak om ze te verdedigen het algemeene kiesrecht hoog te houden daarop niet op bajonetten mat de macht van bat rgk Ëvenala andere jaren ia aan bet Congres overgelegd een rapport over da sUnd der part Merkwaardige mededeelingen worden daarin gedaan o b wordt een overiicht gegeven voa de zetels die in verschillende staten Tan het Duitsche rgk door socialisten bezet zgn D para telt 76 partgorganen en 63 bladen van werklledenvereenigingen Da VorwUrta levetea een bate op van 55 000 mark wat ta danken is aan da vermeerdering van het aantal abonnee en de grooter inkomsten uit adrertentiên De nitgaven der Social Demokraatv gaf daarentegen een verliea van 14 000 mark Voorgsateld wordt aan het einde van het jaar tof staking der nitgaven ovar te gaan Da oituweiocialialiache bibliotheek maakt bat daarentegen weer goed Hoewel pa een jaar geleden opgericht heeft ze no reeda en som Tan 18 000 mark in de aociatiatischa kaa ge bracht Hel aantal Teroordaelingen van aocialiaten bedraagt in de laatste elf maanden by elkaar geteld achtien en een half jaar tnchtbniastraf 64 jaar gevangenisstraf en 34 120 mark boaten De twee voornaamste punten die op de agenda staan gelden het agrarisch program en de bezoldiging van da leiders dia wel wat veel verdienen naar bet oordeel der aocilistiicbs masaa Het giachrgf iu de pera o er deze beide onderwerpen hondt ainda lang aan Bebel c s die met zgn agrarisch program Toor den dag kwamen weten Tan geen wgken a ds Neoe Zeit Terklaart hg met energie te zolleii optreden om de groTe fout ta vermgden die verleden jaar werd begaan met het uitatellen der agrariachaquaeatia Maar ia hetzelfde tgdschift hebben tegenttandera dnidelgk doen nitkomen dat ie tich met al hnn kracht tegen de voorstellen van het triomviraat zullen verzetten Belangrgke debatten waarvan de uitslag moeilgk te voorspellen is zgn dua te wachten Da Engelsche pera gaat voort met treurige tafereelan op te hangen van den toeatand ta Constantinopel waar hel schrikbewind nog ateedi schgnt voort ta duren daar eiken nacht nieawfl moorden plaata hebben zoodat na zonaondergang geen Armeniërs mser hun hoizea durven verlaten voortdurend hebbei echter ook haiszoekiogen bij hen plaata zog t velen zich enkel in de kerken nog veilig waar er Zaterdag nog duiseodeii rersjAolen zaten o n 1200 in de DriaTaldigbffidakerk van Pera 500 in de St Georgekerk tIu OalaU en 600 in de kathedraal Tan Koem Kapoe Reeda waren tot op dien dag 123 Jarmoorde Armeoiera op bet kerkhof begraT4 terwgl men zich OTerttfigd houdt dat het Xntal in zee geworpen Igken nog veel groeier V De I at der Termieten door den PatriarchVggehonden telde althans reeds oTer de400 nlmen Db correspondent TZn den Standard Wgit weliswaar van gevoelen dat bet reTolotiotwair of anarchistisch comité Hoeïtjah c uit AraaniSrs bestaande de woelingen heeft aangeatoait maar roegt erbg dat ook geheime agem van den Sultan de moordan bietpen aai stichten Volguns de Daily News verklaart ook da Patriarch in zgn klacht aan de Mogendheden wier interTcntie hg inroept dat de Tarksch politie de studenten of aofta a niet enkel laat begaan maar bun bg hst moorden zelfs behulpzaam is ofschoon ook gsTslIen gesignaleerd worden waarin Armeniërs door de tusschenkomit der gendarmen Tan een wissen dood gered zgn Hat optreden van Kiamil patja als GrootTiiier heeft dus in den toestand nog niet dagawenschte verbetering gfbracbt die de Engelsche pers van hem meende te mogen verwachten De Vossische Ztg verneemt danook dat er eigenigk geen grond voor die verwachting bestaat daar hg ateeda een willooawerktuig in de hand des Sultans placht tazgn En Crispi s Kiforma ziet in zgn benoeming zelfs een bowgs dat de Saltan meerdan ooit besloten is om aan de eiichen derMogendheden weerstand te bieden loodateigenlijk nieta andera te doen bigit dan datal de Mogendheden die het Berlgnsche Tracttat van 1878 onderteekond hebben gezamenlgk eon kraohtigsn druk op de Porieoefenen om da noodzakaiyke hervormingen zoowel als de bercherming der Christenen tegen hst fanatisme der Muzelmannen af ta dwingan s De Duitsche linkerzg in Oostenrijk hieldgisteren ta Weenen een vergadering De aanToerder van de partg grrtf Ktlnbnrg gaf noTsrzicht Tan de gebanrteniasen op staatkundiggebied sedert de Rgksrasd gescheiden is Hoewal da uitslag van de rerkiezingen TOor denWaener gemeenteraad zeide bg een oTerwinning ia van de olericaal antisomiatiseha strooming en de Doitsch nationalen daartoe helaashebben meegewerkt hoeft de partg zich nietta laten ontmceligen haS plicht bigtt hstde aanvallen op de nationale en vrgheidabelangan van de Doitacho Oojtenrgkera af taslaan en de ondsrmgning van de grondwettelijke geiykheid vau da staaUbnrgers ta beletten Daar de nieowe regeering ia gevormdhuilen de partgeu om hooft de Doitscha linkerzg volle vrgheid van bewegifg en zij zalbaar gedragalgo richten naar de bonding diede rogeering aan zal nomen tegenover dade nationale en politielte rechten die da linkerzg verdedigt De debatten waren iroor de partg weinigbelovand verscheiden ip rakers gavanaanMiB b er verslag vai da stoDiniag in da Dnilnlit kiezerskringen en drongen erop aan dat partg vaatberodenbeid sou toonan Ten alotte varklaarde de vergadering aenparig dat zg het e na was met de inzichten van bet baatuur zooala Kanbnrg ze had ontvouwd L van OS Az JU TAIILEIIB UOUDA Kleiweg E 7S 73a GOUDA Beurs vao Amsterdam lOOTOBKB Voriia 8 lOl s 1011 slotkoars 84 84V 84V a i 84 4 f 1 4V 4 114 44 lOOf 8 48 880 848 i01 loof 8041 84 loi 100 ISO s 8V 88 188 188 108 s 84 188 88 i lO Vs 101 106 14J H8 18 1 Xk 88 118 io Vi 48 84 16 188 186 109 107 108 108 l l lit 188 40 116 ♦ 70 140 84V 110 NtDUUxn Oait Nad W S 1 dito dito dito S dito dito dito i HoNSM OU Gondl 1881 88 4 iT liz loaokrijving 18 81 i OosTZ OM in papier 1888 8 dito in siliar 1888 I PoRTUoii Üblij mal coupon i dito ticket 3 aiiaUKD Ubl Biaueal 1884 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij aolli lS8 4 dito bü Hope 1881l n 4 dito iu goud loan 1888 8 dito dito dito 1884 8 arjkXJZ l arpal schuld 1881 4 Toaziu Oepr CJonv leen 1890 4 Qao laentDg leria D Oee leeoiDff seria O ZuiuAra HiF v obl 1888 8 Hsj Obl Buit Bok 1880 8 VlflzuBlA ühl 4 oubep 1881 ilRiauui Obligatiau 1888 8 aoTTZaou Stad laea 1884 i MiU N Afr HandaUv aand A udab Tsb Uii Cartiloalan DuiUaatMhappij dito Arah lijpolliaekV paodbr 4 Uuit Mil dtr Vonlonl aand Or Hyaotheekb paadbr 8 l NsdarUndaohe bank aand Ne l ll udalmsaUoh dito N W k P O Hjp b pandbr Roti Hypolheekb pandbr Utr Hypotheekb dito St i OosTlKa Ooal Hooit bankaaad KUBI Hypotlieekbsnk pindb 4V Vaiail Kquit h poth paadb B 88 Mazw L h Pr Lien eert 8 im Holl IJ 8poor Mii aau Hij tot Rzpl V 81 Spw aand Kad lod Spoorwegm aand Ned Zuid AMk apm aand 8 dito dilo dito 1881 dito 8 ltluz 8poorwl 1887 8 A Kobl S Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLBK Warschau Weaniin aaDd 4 Umi Or EuM Sp Mij obl 47 1 Baltiaeha dito aaud Fulowa dito aand 8 Iwang Dombr dilo aaud 8 Kar küh Aaow 8p ïap obl 4 dito dito obllg 4 i V loe i 44V U 181 Vaiaiiji Caiil l ac Sp Mij obl Ohio k North W pr O v aaud dito dito Win 81 Velar obl 7 Denver k Eio Or 8pm eert ta Illinois Oaatral obl ia goud 4i LouLv k NaabrillaCarl v aaud Meziea N 8pw UtJ l b p o 8 Mus Kansas v 4 pol pref aand N York OnUrio fc Weit aaad dito Paona Ohio oblig 8 Oregon Ulif Ie hyp in goud 8 8t Paul Minn liManiL obl J Uu Pao Hoofdilin obllg 8 dilo dilo Llna Col lokjp 0 8 O mli Can 8outk Csrt v aand Va O Haliw Il N v Ie h d c O Am teid Oniiibus Mij aaud Rottord Tiamweg MaaU aand Nio 8tad Amstnnl m aaad 8 etail KoltoriUm aand 8 RluilB Blad AntwerponlM iVi 8ud Brussel 1888 SV Kolio f haiu Ragullr Ueullscb 4 OosTZKU Slaableeoing 1880 8 K K Coat B Cr 1880 8 ar Hja 8ud Madrid 8 1888 Nan V r Bm H p BpobI eert BurgerlUkeoBtaiDd GEBOREN 4 Oct Aria ouders G da Jong en A Schouten 5 Wilhelmiaa Adtbonia oudere f Peut en F KuaM t Cornelia ondera J E Agten en C C de Korta Leendett ondera T Boot en C P KabonL 6 Clazina ondera B van dan Berg en M Oakamp Johannes Andreas ondera U A van Luenen en C H J Vermaak Corn Ma Maria ogdera T J van der Pool tn VL Groenevald Helena Emma ondera D Hoogenboom en A It VOIlmar 7 Borgina Jannetje ondera L van dar Maida en J de Koning Pieter ouders W IdeabnrganB H van Ondahooro Johannes Oavid ouders J Hooimeger en B Vgsroan 8 SjuarduB ouders S Stoensma en H Braat OVERLEDEN D Öct J Rietveld 46 j G Voogi 2 j 7 W vao Dorp 5