Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1895

34ste Jaargang Vrijdag 11 October J805 No 6785 door vertrek naar elders een goed onderhouden mimm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsmimta Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitxonderiiig van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is ƒ 1 25 frailco per post 1 70 Aizonderlyke Nommers VIJF CENTEN Men meldt uit Boskoop aan de N R Gt De hericbten dat de brand die hier 1 October jL beeit plaats gehad ton ontstaan syn door bet springen rau deo petroleam nioior die ÏD de timoierinanswerkplaatH gebruikt werd sgn onjnist De brand werd reroorzaakt door het onroorsichtig omgaan met het spintoslampje waarmede zulk een motor rerwarmd moet worden om hem aan den gang te bresgen en waaraan een der tvee personen di in de werkplaats waren zgne pyp aanstak Van een en ander is proces verbaal opgemaakt Uit Winterswyk wordt gemeld Gisteravond circa balf ses ts in bet nabu rige Bocbolt Pruisen een in aanboaw zgude fabriek van vier verdiepingen iuitestort Ongeveer 30 werklieden zgu onder det oinhoopen bedolven waaronder verscheidene zoo men vreest ün omgekomeu ol verminkt E CASSUTO Turnh arkt 172 Gouda SpEBKUUBN ren 10 tot 12 en tku 1 tot nnr Zondags uitgezonderd Gistermorgen i9 ie Alkmaar de wïndkorenmolea raa den beer De Jnng rerbrtnd In September 1874 werd deze molen herbouwd in de plaats ran dien welke toen door bet inslaan ran den bliksen rerbraadde De oorzaak is oabeksnd Alles is rerzekerd StoUwerck sche Borstbonbons g brioeerd na Tooroctarift vu den kon UniTOTSiteita FroC Oehm Hofrad Dr Hariut Bonn hebben sedert 60 Jaren als Terzachtend middel tegen hoeeten heefichheid en aandoening der ademings organen uitsteeikende diensten bewezen By Bpoedige fvrisseling Tan warme en koude lucht is t byzonder aanbeTelena wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Qeele pa es i 2S cent Alom varkrijgbiar Naar het Utr Dhl i rerneemt cnllen de heeren van Beuningea en van Bolhuis die lioh in de vergaderiitg der Staten van Utrecht zeer beyverd hebben voor de verbetering van den Leidseheit Ilyn thans nadat de Staten besloten om die zaak te laten rosten in den Utrecbtsoheii gemeenteraad by de behandeling der begrooting voorstellen dat de gemeente sich die uwk aaotrekke Of de becijfering van prof Van Qeef ten aansien van bet aantal dergenen die wordt het kieareobtQDtwerp Van Konten wet het kiesrecht zntleo deelachtig worden juist raoet worden genoemd wil de anii rer Nederlanderf in het midden laten too ook de vraag of het als een geink is te beschbowen dat de nieuwe kieswet niet meer dan 450 000 Nederlanden bet kiefreebt zal geren Maar sbobgleenars conclasie7 dat nu opnieuw blgkt boe voortreffelijk het stelsel vsn minister Tak ran Foortrliet was en dat men ten spoedigste daarnaar moest terugkeereo bestrijdt de Ned Zevenhuiaea GEBOREN Nioolui ouden A tu Rgi n T Buitoahaia Jsnniiye oadtra M Sucberg en M t o Vliet Adriaqa ouden k BouteDbal en B B tiin der Stam ONDEBTBOUWD J ZeTenboiiea en L de Grsaff GEH0WD J Been en M n B rs cn APVERTENTIEN Sociëteit Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN Sen exiJzele TOOaDSACETATOHD I Dooa Willem van ZuUlen Of DIN8D AQ 15 OCJr 1 BEN VBÜUW DIE NIET KOMT too neeltpel in één bedrgf 2 BE8LU1TELOP8HEID 8 EEN REISJE DOOB MIJN ZAKKEN naar tFraneoh door X IJ Z 4 HET VRIJBIUET PAUZE 5 EEN ENGAGEMENT an Bosibb FlMIM 0 HANDELSREIZIGERS FIN DE SIÈCLE van Roaiu Ftieiiii 7 UIT VERVELING an Louw m Hab 8o DAN DEN JB THUIS tan B ta Rardwijk 6 DB KREEFTEN naar t FraBich door L H CïHPiJK Aanvang S uur EntriSe Leden fO 0 Niet Leden Plaateen te Terlcrjjgen on te beepreken op den dag der uitvoering aan het gebouw van 10 3 nar ii 10 cti extra K UITGESTELDE HOliTVERKOOPINfi san M VEEKSTAL te ioada mal alênu plaalt hebben op mim m 11 mi i jles voormiddag ten 10 uur Notaria GROENEN DAAL Uk A Allerwege bekroond met Eere Diplomn s Gooden en Zilveren Medaillea benevena Ëere Diploma Oonden Medaille en Or tifioate of Award of the World a Hygienic Eipoaition Chicago 1893 ia het Wereldberoemd Oruiven llorsl Bonig Extract MELIANTHE BIT BB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM VAN II I van Schaik Co gevestigd te tGravenha e G m middel i ol kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft het ia ONHERROEPJSLIJK hel beste middel ter wereld hetgeen de vele en verachillendo bekroningen getuigt Het venaeht en geneeat ONMIUI EhIJK de treugate hoeat en verouderde borstkwaleu Dadelp na liet gebroik der MELIANTHE doet eioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewe en sfln de overtuiging dat hare uitnemende en geneiende eigenschappen op pr s worden gesteld I b MELIANTHE is verpakt in Bacons vart to cta 70 cta t J 1 mot gebruiksaaUMÜïing vooni van ons Handelsmerk flfedeponeerd a Rechtbank Ie t iravenftage j WF Verkrijgbaar bü F hTI WOLFF Drogist Markt Gmida A BOUMAN Ifoordneht J C RATELAND Boii oop B ï WIJK Ou w i r Uit de haQd te koop vertrek naar elders ee r houden itUïS van vele gemakken voonien Te bevragen OOSTHAVEN B 75 Zij die met 1 Januari a s lid wenschen te worden van SWARTSENBÜRG S Leesinricliting van Tijdscliriften en Romans worden beleefd verzocht hiervan vóór 15 OCTOBER a s opgave te doen WIJUHANDEL VAN ALPHEN LEUEUOER TB BOTTEBDAU Depot A NOETIEE Qouve C 34 35 Men biede betf eluk de hand 500 000 Mark ftlfl honfdpriJB in bel fllulc iKit h tM d nieuwste grooto Gelitverlütiiig dia door de llooga RflKeorinft Tan Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De roordeelige inriolitiog tbd het uieuiro plao beitaat daanti dat in de loop van ileohta weinige maanden la 7 verlotiuguD va 119 000 lüton 6 t 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter votleilifte beslitiiDg EuUen komen dsiroader rijn kapita priJMn van evenlueel 600 000 Mark bg uUneiDeaülioid echter k M soo ooo ÜM ÏOO OOO iM 100 1101 Spr sen ü M 75 000 1 priji M 70 000 iVM 06 000 iM 80 000 4M 55 000 S prucen a H 50 000 1 prÜ a M 40 000 D prijatrekltingeD 1 priji Iprii I prji 3 prijien M 80 000 SlprgieniM 10 000 46prgzanaM 6 000 lOBprgteoüM 8 000 tïi prgaen M S OOO 1 prgi 1 prgs Iprgs 829 prgi oniCM 1 000 326 prijken ÜM 400 89050 prgz jtM 156 I6690pr a M 800 200 ifo r ioo a8 es 42 io zga volgens plan van ambtiweKe vastgrBtelil Voor de aanstaande eei te prgBlrükkint deeer Rfoote door den Staat gewaarborgde üoldvorloting ko t l geheel orig lot Blecbta Mark 6 of ƒ 3 60 1 half S 1 76 1 kwart l i lo i un inzending van het bedrag in bankpapier of per poitwiasel Allo oommiHBiea wordcu onmiddellgk mot de grootste torgvuldigbeid uitgevoard en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van dun Staat voorziene Origiuaele Loten self in hanilon By iedere iMBtelling wonlt hel verowchte ofHoioele plan waaruit de verdeeling der prijleu op do verBohilleiide klassen als ook tie betreffeodo inloggeldan te vrraenen ia gratis bijgevoegit en lenden w aan onze Begunstigers onaaugevraagd ua elke trokkiog de olHcieelo Ijjsten De uitbetaling der prgeen freaobiedt teeda prompt onder waarborg vnn dou Staat en kan door directe toexending of ook nnar verkieEing der Helangbobbenden in alle grootere plaatsen van Neilerland bewerkstelligd wordon Ons dobiat ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aaaztenlyke prüiüii hebbrn w meermalen volgens oHioieele ben ijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en ou o Hegunstigera zelf uitbetaald o a Mark 260 000 Uin OOO 8f 000 0 000 40 000 enz liet is te vooralen dat b deae op den bcobisten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op e ne zeer wurkzame deelneming lifliiaald kaïi werden gerrkend en verEOükeu derhalve om alle comnisstes te kunnen uitvoeren de besteliingen zoo spoedig mogelijk In elk geral voor dpn 3t OCTOBER e k 3 X te doen uiekomen KAUFMAJVN 8TMON Itankters en Oeldwisaelaara in HAMHUKG V H Miermedo danken wij voor bet vertrouwan ons tot biortoe gesohonkfln en daar wg bg bet begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zutlen wg ook vt or het vervolg bemoeid zgn door ren stipte en niitfte bediening de tevredenheid van ome gwerde Begunatigera te verwerven iovdi Bnelperttrt k van A BuKKHiN t Zook 1 Vermengt Uwe Koffie voor de helft met miABEDIEfi S ENEIPF MLS KOFFIE en gij bespaart 9S centen per pond toriawater u ftfe ¥ ictorisjBron te Oberlahnsfein fyjbu Tafeldrank Van h£ nmklyhief uis derXeder anden r bn Fatent H Stollen KMI letitp Inialrin niilUtt Ni Hini mt Klilirgiani nirtitHi Warnung Der fffMee ErfoUl vt antêrê Patent H lXoUen arrungen hat Mui lU ratmtiMêitan werthloêen yachahmunomi gagatan Man këufa dahar un a tetë êchatfen H StolUm mir fen urn É¥aet adae ia lalahaa VtanhamHunien to Mm aaar Hakat ta nabanttaiiaaif aiugtiiingl laL SS n aiaUaten aaé Zeti niaae gram and franco TANDARTS Trekk ing i9 Octob er 1895 flollanilsche Vaabcbappij ran LanèoDW afdeeling Gonda en Omatrekaa TAK en aan7en Wt8 ARMELEN Prijs per Lol 1 1 It Loten voor f 10 I erkrtjgbaar bif L EEINMAN ZS LANGE TIENDEWEG D 60 Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbans ia de 26e oplage TersoheQBn raa het boek De Ze uuwziekten en Beroerte Middelen ter vooiiio Beproetd ea san bevolen door de heeren Frof Dr Herinlére Fnrüt Frengruber D jardln Bau me Parijs f II BoUChOt Firqa Oeh B th Dr SOherlnK Kmi Oei Rttli Dr Cyurkoweoh ky WeensD Oppantifarti Dr JeObl Waeoen Opperstafarla Dr SohleBl tlasig Chef arts Dr DaTSeS Pari Chef arti Forestier Aken Diitriotsarta Dr QrOBSmann JohlioKan niu DistrioUarta Dr BUBbaoh irk Krankaru Dr Steingreber GhareQton CoDiDl Dr T Asohenbaohi Corfu Dr med CorraSZS Ven Ua ADgevUIe Far B Lavabre Farija Wille Taufkirchen CablllOt Arcachon Fortget Loniao OnUToaean Bor deattx LabatUt Bonleaui Bougavel La Fer rièr L Hinohfeld Weaoeii v IiiebOFi lansbrack Hammer PiaueQ Weiner Wgaoan Aast Brooloa Hatniohlecliner BrixD ming en genesing Het doel vaa dit werkje ia keaaia te verspreiden omtrent den aard der xonnwzirakte lïareoorxakea en gevolgen ondernebt te gevaa en genesing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Fhjaiologiaohe ontdekking hoe op de eenvoudigst deaklure wijze op ons zenuwgestel kan gewerkt worden en wal met eon suooes dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeakuadige pera aanleiding tot disoassie gegeven heelt Het wordt deriiaive aan ieder die aan slekelUken senuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtlgh iijdt welke zich kenmerkt door habitueele hootdp n migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slai gmbeid algemeene UobamelUIce onrustw H Kiaam gevoel verder aan Kieken die dfgflp l HBcetrofien zgn en aan da gevolgen daar vannaeuT toomaraaan rerlammlngen Spraakverliea of moeieUJinipreken Stijfheid in de gewrlohten en voortdurende pUn in deielve portieele zwakte toestanden zwakte van gehetüen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door da bekende hulpmiddelen als ontnoudlngB en koudwaterkuren InwrtJvingen eleotrlseeren galvanlseeren damp modder of see baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personm die vreoiendoor beroBFie overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens versohünselen van voortdurend angstgevoel benOVeldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dulieligheid flikkeren en dpnker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot bovengenoemde oathixoriën van Zenuwlljdersbehooren zoomade aan bleekZUOhtige en daardoor tot zwakte vervallende jonge meines ook aan gezonden zelfs Jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die da reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat fruiOO en kosteloos te verkrügan is ta Amsterdam H CLÉban k Oo Heiligmg u Botterdam F E va SANTEN KOLFF Korla Hoefdataag 1 DtreOht LOBBJ fc FOBTON Ondagraobt b it OaanibmgF IS BINNENLAND GOUDA 10 October 1895 Zat rd iKaiiild g ii éea d r wieken vao dan WMtsgwÉiermohin t6 Hwutrecht door den herig wind aii de m geraakl en boren het dek fen den molen terecht gekomen det natooriyk durdoor teer beschadigd werd l e soon van don molenaar stond jnist buitea dooh do r hel herige gekraak Terrrgderde hij lieb aodert iras hem bepaald een erutig ongelnk OTerkomrn Dadelyk heelt men toen ook de andere helft uit de aa Terwgdei aan welkeD arbeid men tot i naebti éen aar ia beiig weeet Het besianr der Print Atexander itichtiog inriehtiog voor blinde kinderen ran iedere geloofsbelgdenii heeft een legaut Tan f 8000 ontrangen ran wylen den heer Jobannee Kolen notaril te Rottenlam Van de inetractUt compagnie te Soboonhoren rerftokkeo Woenedag 15 koiporeaU titolair in den effectiaren graad van korporaal near de renchilteode regimenten eatiDg artillefie en 5 Tolontain gingen orer hg de initroctiabatterij te Arabem In rerbaod met deze verptaatfing zgn tegen den 24 n deter weder nieuwe volontaire tot indienetsleUing 0 eroepen De Tereeniging Onderliog Belang te Schoonhoren die oit bgna alle aubacbt baEen en aanrerwante rakraannen in die gemeente bestaat heeft o m ten doel aan de werklieden die leden ran bet KÏekenfondi ran genoemde rereeniging t o UnaneiSel hulp te bieden in geral ran ti te of inralidkteit Die rereeniging heeft besloten de leden ran genoemd fondfl in den aanstaanden winter roor zooreel sg trjjdn lyd bescbikbiar bebbeo werketnkken te doen rerraardigen en door alle rerdere ambacht en handwerkslieden die geeo patroon sgu aldaar woonaohtig eigenhandig rerraardigd werk te does insenden teneinde ren een ea ander rerrijkt met roorwerpen ter oplaiitering in bet roorjaar ran 1896 een tentoooatelling te bonden waarroor medaillea en prijzen worden beschikbaar gesteld Nog wenscbt men daaraan een rerloting te rerbinden ran op die tentoonstelling aangekochte roorwerpen en de opbrengst daarran te doen strekken tot een flinke storting in de kas raa bet liekeBfonAi FEViLLETOX fZoo was dan allei vruqhtolooa veeet el de moaite die wy aan baar besteed al de koileQ die wg Qu om baar getroost badden Thérèse bet eogeitje werd paardrijdster eranals bare moeder vKa het rerdw aeo ran Thérèse dae l ik herbaalde naleo pogingen om mijn man tot eeae ranoening met ODie klDderea te bewegeo maar b ü 9 verzoek met de meeste beslistheid van de head Als Lodew jk zelf berouwvol oaar hem losgekomea wu ea hem om vergijfenis gerraagd had dan soa ziJD hart fflissohieu vermurwd ign mau eg waren beiden te trotsob om den eenieo stap V eene TsraoeaiDg te doeo tNa dit hevig verlies gin myn man zichlbaar aehterait ik zag nu eerst in hoe lief bg het kind had gehad en wat het voor hem gewsest was vHaar nog anders lorgen Welden hem hg bad tea gsrolgo van spvcalatieD waarvan hij eiganlyk 1 venta d had en waarmee hij sich slechts tot tgdvsrdrgf SD roor aUspaDDing hecig hield langzamerhaDd agn vermógen verloren Hg wist dat hg mg die aan weelde en overvloed gewoon was in myn onderdom zonder middelen moest achtartsten Ik vernam deze veraohrikkelyke lüft og toeu ik nog half radslooa over het verlies vfo Thérèae was twee geleidslichten heeft ran de eerste grootte Deze staan echter onder het departement ran waterstaat handel en nyrerbeid de lichten van den Boek van Bollaad bebooren tct het beheer van het departement van marine De minister ran marine beeft reeds een onganstige beslissing geaomua op bet verzoek der Bcfaeepraart Het ia moeilyk aan te nemen zooals te verstaan wordt gegeven dat men aan zyo departement minder gevoelt roor den bande dan aan dat van waterstaat De reiligbeid op den belangrükeD Waterweg is echter een zaak van zoo groote beteekenis dat sg de aandacht der Tweede Kamer overwaard is nu van de zijde der scheepraart ernstig geklaagd wordt Een schipper liggende aan da werf der firma Kalkman Zoon te Kapelte a d IJsei is in het bezit ran een aardig raderbootje Het is negen vost lang besit twee luobtkastjes en is gebouwd ran don staalplaat terwgl de raderen met de hnnd worden roortbewogen Voor dit iclieepje dat door den schipper self is gemaakt is hem reeds f 75 geboden 4 Hen schryft oit Barneveld Naar men vit BarDerald meldt ia de man die zooals wy de vorige week meedeelden leed aan bloedrergiftiging ten gerolge ran het leggen van tabak op een woode aan de gevolgen overleden Dinsdagavond hebben zes knechts aan een twintigtal bazen albisr ten gemeentehuize voorstellen gedaan om bet loon na 1 JaLnari van 10 op 12 et per nor tu brengen Beslti4en werd dat de baaen weldra aogmaals sullen vergaderen om dan overeen te komen of het verzoek al of niet zal ingewilligd worden Bg de behandeling der Staatsb ooting en wellicht reeds vroeger zal de verlichting van den Rotterdamschen Waterweg ook in de Tweede Kamer ter sprake worden gebracht Uit Engeland is bericht dat de tusschenkomit van da regeering aldaar u ingeroepen om de onze te w sen op een betere verlichting van bet Noorder havenhoofd Het Hebt aldaar ran de 5de grootte is door de December stormen ran het vorige jaar weggeslagen en door een tydelgke inrichting vervaogHn waarvan bet licht by slecht weder en mist niet ver genoeg te zien is en ofschoon 10 meter hoog ook wel eens door de golven is geblnscht In de sN Roti Gt van heden wordt met nadruk de noodiakelgkbeid eener afdoende rerbetering betoogd ook zonder tasscbenkomst van het buitenland in het belang rah de veiligheid der scheepraart en wel door den Dienwen toren die noodig is meter boog te maken en de riam zaer reel te versteriteD £ r wordt op gewezen dat IJmuiden dog zoo jong en too acboon I Kena buiroring ging mij over de leden En heeft Tbóriiie door den verschrik kei gkeu dood barer moeder geen afsobrik van dlegevaariyke kunsten gekregen vroeg ik Aofa neeut riep de wie vrouw irThérfiss kan het niet meer Xaten het tit baar in bet bloed bet beeft haar immers altijd is het bloed geseten Dat spelen met haar gerur mei den dood Is haar lust en haar leren O ig kannen het geen van allen moer laten die er Etoh eens aan to ew d hebben die eenmaal aaa deun woesten bartatoebt hebbeu toegegeven ofschoon zg allemaal toch wol weten wat hun dagelijks wacht Ik zag do oude vrouw hur moo en Tb Srt se nogvarscfaeidaae malen voordat tg hunne tent wedAafbraken en verder trokken 00 Thórcse beut eene bovenaardsche engelaohtige scboonbeid Maar ondanks hare woestheid bare zuobt om gevaarlgke toeren te doen kaar streven om lie wonderd te worden la er toch eene namelooee betoovering van schuchterheid vau onschuld en vau reinheid over haar verspreid en trots eene fierheid onrerschülig of eg tooverscbtir in een wolk van gaas en kant gehuld door den eiren vloog en hare aanmmnigbeid aan de blikken der meuigte prgi gaf dan wel of zij in haar alledugsch gewaa l hare oude grootmoeder dïe in haar al hare vreugde vond liefkoosde fUff had lief n bad behoefte asn bewondering eoi darerendeb toejuichingen maar t speelde daarmee onaehaldig ais een kind met kUtergoud Z sprak sa mg over ds herinneringen harsr en over het grssperk met dsn kasta ielxK m over Mgn kommer brak net hsrt rin den grijeaïrd gohce en toen bij stierf kwam ik aan de weet dat ik armer dan arm was want er waren nt sofauiden die met dea verkoop van al de kostbafirfaedeo welke wg bezaten niet af te doen waren Zoo stond ik dan arm verlaten ond en kinderloos op de wereld en was op de grenten der wanhoop toon ik een brief rao mign zoon kreeg die me al de vroegere kinderlijke liefde gesobraven was en waarin hij mg al datgene aanbood wat hg mg kon aanbieden Hg verzocht mg naar bem toe te komen en alles met hem te deelra en zoo kwam ik dan bij mgne kinderen en beo dat geworden zooals ifó mg nu ziet De oode vrouw xweeg eene poos maar toen rervolgde zg eensklaps daardoor missoblen door mgn pgnlljken blik bewogen op een haastigen toon jrMaar ik ben tevreden ik ben bg mijne kimlrrey ik deel in hunnen arbeid en in hunne uitspanoinged ik msak m voor hen nuttig on word door hen b miod Wjj Egn altgd gelukkig geweest sedert wij bg elkaar zijn op dat ééne onherstelbare verlies na Mgn zoon behandelt mg met de meeste toegeneKrnbeid en liefde en Thérèse do bartstochtelgke Thérète is mijse vr ugde mgn trots mgn geluk do lust mijner oogen ffEn Lucia vroeg ik fLucie J erhaaldft de oude vrouw op een doffen toon Luoi P ji dat waa juist dat onherstelbare verlies dat ona getroffen heeft Luoie is dood 1 vDood £ n waaraan is zg gestorven vroeg ik Zij beeft een val van haar paud gedaan en d is de oorzaak van haar dood geweest Och sy was Zon de cooclnsie niet juister liJB rraagt de sehr na ten rolle de rerwsrpelgk eid blykt van het vorig ontwerp Immers is bet niet twyfelaobtig dst mr Van Hoaten alias wat maar op een kenmerk van welstand leek beefi bijeeogeaebraapt om de uitbreiding aoo ijkanzienlyk mdgelyk te maken Zelfs de spaarbankboekjes moesten dienst doen Velen meenden reeds dat bet aantal Van HonCensche kiezers van dat der Takscbe niet veel sou verschillen Ën na de nitslag tegenralt wil men eeO vondig de kenteekenen ran welstand door de kenteekenen van atet welstand vervangen In plaats van zooals de O W eisobt aaa te wgten wis blijkbaar in welstand is wil men zioh bepalen tot nitsluiting raa wi blgkbawr niet in welstand is 1 Is de ber ening tan prof Van Geer jaiei dan blykt dat de ontwerper van art 80 der Grondwet geiyk bad toen hy beweerde dat zijn redactie een algemeen stemreont uiUloot i e sehr geeft toe dst aan bet itelsel Van Houten alierlei onbillykheid kleeft tea mioate roolang meiiAet kiesreeht als een reeht van den individn beeohouwt ea n l als es middel om de maatBchappl aU geheel genomen te doen vert genwoordigen Maar dan voegt by er by op dat standpunt is geen billyk kies recht mogelgk behalve het atgemaen stemraaht sin den uitgebreidsten siuf das inelosiel vreawéo en bedeelde Men wyte beelatt de aefar olel aan de kieswetVan Hoaten wat lyn oorzaak rindt én in ait 80 der Grdndwet a in het denkbeeld va beperkt kiesreeht c De bfsren Gebroeders Stork Co te Haageloo hebben bet ontslag van twee banner werklieden ingetrokken Deze twee hebben niet deelgenomen aan de bekende manifestatie maar waren terstond daarna aanwesig ia het huiSt waar de roode rlag werd uitgestoken Nu deae beide arbeiders hun spyt hebben betuigd en hunne fkenring hebben aitgeeprokea orer bot gebeurde heelt de flraa ban weder aanga Pa U de moordeaaar van H T te Zapperen by Maeseijek heeft rollediga bakentania afgelegd Uy is naar de gevangenis ta Tongeren overgebracht Naar nsn rerneemt sollen by Uiffbrnak van de fregatten Van Bpeljk m Friio nit da Oost deze bodems indien romp ea ketels snifca toelaten weder roor een Ceia derwaarts iag reedheid worden gobraoht onw troügore spelen on vermskon msar xondsr e ig leed eean te laten blykeu dat dit alles voorb gegaan was y was gelnkkig sooals z J ea waar sQ was a stond op het toppant vaa haar geluk Zij kunnen het geen van allen meet laten die eennaa aan dssen jwoesten hartstoeht toegegeven hebben ofsohoon zf allemaal toch wel weten wiU hun dagelgks waehtl dacht ik met eeu heimetgk afgryMO zoo dikwijls tk bet mooie laobendo geUat van Th rèie weer zag Daarop verloor ik TbérÈse weder geheel uit bei oog en andermaal gingen er jaren voorby Ik was ciak en wilde op rtad van mgn dokter naar eene dplaats reizen Mijne goeduren waren ingepakt en op een o ver beerlijken Jnnidag ging ik nadat ik het een en ander bétcbikt bod de deur uit om nog eenmaal op m n lïarsIbgspM t vertoeven en te genieiee Ren geruimen tgd xat ik op enn steeoen bank en hield den blik gevestigd op de golfjes van den stroom die aan m ne voeten kabbelde ea op de bergen die in de verte blauwden Boven afj getfrdeu hloeienda lindeboomen on als ie den droom zag ik de mensoben ra voorb gsao en boorde ik het gebrom hunner slenmen Eensklaps hoorde ik eene stem in mgn oor klinken die rag bekeatf voorkwam eii mij aan bet rerledene deed denken Kone dame die aan den arn van ecu heer lng liep igij voorbij Haar zwaar ruisohend iigdea kleed kwam tegen niJQ voet aan en toen ik haar nakeek sprotje ik getroffen van de bank op r rd MTW